Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön kirjallinen osio (10 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BN19-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus
 • Esittävän taiteen koulutus, Tanssinopettaja
 • Musiikin koulutus

Opettaja

 • Minna Karesluoto
 • Jaana Kivivuori
 • Laura Tikka

Ryhmät

 • PTEASS20
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus
 • 05.09.2023 15:00 - 16:30, Kirjallisen opinnäytetyön aloitus
 • 28.09.2023 13:15 - 16:00, Opinnäytetyön kirjallisen osan kirjoituspaja/sirkus
 • 12.10.2023 13:15 - 16:00, Opinnäytetyön kirjallisen osan kirjoituspaja/sirkus
 • 02.11.2023 13:15 - 16:30, Kirjallisen opinnäytetyön kirjoittaminen
 • 09.11.2023 13:15 - 16:00, Opinnäytetyön kirjallisen osan kirjoituspaja/sirkus

Opetusmenetelmät

Tutkiva oppiminen.

Kansainvälisyys

Luennot, seminaarit, yksilöllinen työn ohjausklinikka.
Ks. ohjeesta tarkemmin ohjaavan opettajan vastuut ja opiskelijan vastuut.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kirjallisen opinnäytetyön aiesuunnitelman ja toteutussuunnitelman tekeminen.
Opinnäytetyön seminaarit syyskaudella ja kevätkaudella.
Kielenhuollon ohjaukseen ja kirjoittamisen työpajoihin osallistuminen.
Henkilökohtaiseen työn ohjaukseen osallistuminen.
Oman työprosessin ja tuotoksen jakaminen toisille opiskelijoille jakamisen seminaarissa kevätkaudella.
Kirjallisen tuotoksen palauttaminen määräajassa ohjeiden mukaisesti.
Kypsyysnäytteen työstäminen ohjeiden mukaisesti.

Sisällön jaksotus

Turun AMK:n Taideakatemia
Sirkuskoulutus
Opinnäytetyön ohjeistus
Opettaja: Minna Karesluoto
Opiskelijat: PTEASS20 ja monimuoto
SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖN OHJEISTUS
LUKUVUODELLE 2023-2024
1 MITÄ ON SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖ?

Turun ammattikorkeakoulussa opinnäytetyö on opintojen loppuun sijoittuva näyte opintojen kautta saavutetusta ammatillisesta tasosta. Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia erilaisissa asiantuntijatehtävissä.

Opinnäytetyön laajuus ja luonne vaihtelevat koulutuksittain. Opinnäytetyön voi tehdä osana Turun ammattikorkeakoulun hanketoimintaa. Opinnäytetyön voi tehdä joko yksilö-, pari-, ryhmä- tai projektityönä. Yhteistyötä voidaan tehdä yli koulutusalojen. Tällöin työ arvioidaan kokonaisuutena, mutta kunkin opiskelijan työpanos ja vastuualueet tulee olla selkeästi osoitettavissa.

Opinnäytetyötä säätelee laki ja asetus ammattikorkeakouluopinnoista. Turun AMK:n opinnäytetyönohjeistus ja prosessikuvaus löytyy Turun AMK:n intranet sivustolta (Messi) kohdasta Opiskelu.

Kukin koulutusala ja erikoistumisala määrittelee tarkemmin omat kriteerinsä ja tavoitteensa opinnäytetyölle.

Sirkuksen opinnäytetyö on opintojen loppuvaiheeseen sijoittuva projekti, jossa opiskelijalla on mahdollisuus syventää, harjoittaa ja täydentää ammatillisia valmiuksiaan ennen työelämään sijoittumista. Sirkusalan asiantuntijatehtäviä on monenlaisia (opettaja, esiintyjä, ohjaaja) ja opinnäytetyön tulisi antaa mahdollisuus erikoistua. Työn tavoitteena on vahvistaa ammatti-identiteettiä ja kehittää sirkuksen ammattikäytäntöjä. Opinnäytetyön avulla myös luodaan yhteyksiä työelämään.

Sirkuksen opinnäytteen tavoitteena on osoittaa koulussa tapahtunut oppiminen sekä kyky soveltaa opittuja tietoja ja taitoja käytäntöön. Oppilaan tulee kyetä itsenäiseen työnsä suunnitteluun, sen arviointiin ja toteuttamiseen sekä oman työnsä dokumentointiin ja arviointiin.

Sirkuksen opinnäytetyön kokonaislaajuus on 25 opintopistettä. (675 tuntia opiskelijan työtä, tarkoittaa n. seitsemäntoista 40 tunnin työviikkoa)

Sirkuksen opinnäytetyö koostuu seuraavista osa-alueista:

Opinnäytetyöseminaari 2 op
Tiedonhaun kurssi 1op

Käytännön osio 10op:
Taiteellinen opinnäytetyö, 10op tai
Pedagoginen opinnäytetyö, 10op tai
Laaja kirjallinen tutkielma, 20op tai
Muu työ, 10op

ja

Kirjallinen osio 10 op:
Kirjallinen tutkielma, jossa pedagoginen kysymys ja yhteys käytännön osioon ja

Loppuseminaari, 2 op

ja
Kypsyysnäyte (joka sisältyy loppuseminaarin osuuteen)

Opinnäytetyön aloittamisen edellytyksenä on, että kaikki opetussuunnitelman mukaiset edeltävät opinnot ovat hyväksytysti suoritettuja.

Opinnäytetyöseminaarin hyväksytty suorittaminen on edellytyksenä opinnäytetyön tekemiselle.

Kirjallisen työn opinnäytetyöseminaari (4op) sisältää ryhmäkokoontumisia, yksilöohjausta ja kirjoittamisen ohjaamista.
Seminaari koostuu kolmesta osasta:
1. Luennot, lähiopetus (3op):
opettajat Vesa Kankaanpää, Jaana Kivivuori ja Minna Karesluoto
2. tutorointi (1op)
Minna Karesluodon kanssa:5h/ opiskelija: 2h syyskaudella ja 3h kevätkaudella.
3. loppuseminaarit keväällä 2024, johon kuuluu myös kypsyysnäyte (2op).
Loppuseminaareihin kuuluu oman työskentelyprosessin ja tulosten sekä päätelmien jakaminen toisille.

Opinnäytetyön kirjallisessa osiossa yksilöohjausta:
- 5h/ opiskelija/ kirjallinen opinnäytetyö
- opettaja Minna Karesluoto
- ajankohta syksy 2023- kevät 2024
- opiskelija ja opettaja sopivat yksilöohjauksen ajoista työn aloitukseen, keskivaiheeseen ja viimeistelyyn

Opinnäytetyöseminaarit toteutetaan yhdistettynä luento- ja ryhmätyöskentelynä. Työskentelyssä tärkeällä sijalla on opiskelijoiden omatoimisesti harjoittama tiedonhankinta ja prosessikirjoitus. Seminaarin luennoilla käsitellään mm. tutkimuksen metodologisia kysymyksiä ja lähinnä laadullisten tutkimusmenetelmien käyttöä. Seminaarin tavoitteena on auttaa opiskelijaa kartoittamaan opinnäytetyönsä ajatuksellista taustaa (eli nk. teoreettista viitekehystä).

Kevään ja alkusyksyn 2023 aikana opiskelija hahmottaa itselleen tärkeän tutkielmallisen kysymyksen ja kykenee perustelemaan väitteensä sekä suullisesti että kirjallisesti. Päätavoitteena on korkeatasoisen kirjallisen aiesuunnitelman tuottaminen ja kirjallisen työn aloittaminen joltain sirkustiedon alueelta ensimmäiseen seminaaritapaamiseen.

Opiskelija laatii kirjallisen aiesuunnitelman opinnäytetöistään, jonka sirkuksen tutoropettaja, seminaarista vastaavat opettajat ja esittävän taiteen koulutuspäällikkö hyväksyy. Tämän jälkeen opiskelijalle nimetään henkilökohtainen ohjaaja. Opiskelija osallistuu opinnäyteseminaariin ja toteuttaa opinnäytetyönsä mahdollisimman itsenäisesti.

Opinnäytetyön hyväksymisehtoina ovat:
1. osallistuminen opinnäytetyöseminaariin hyväksytysti
2. hyväksytty opinnäytetyö (käytännön osio ja kirjallinen tutkielma)
3. osallistuminen loppuseminaariin hyväksytysti
4. hyväksytty kypsyysnäyte
5. opinnäytetyön dokumentointi ohjeistuksen mukaisesti

Jos opinnäytetyö tehdään yhteistyössä toisen opiskelijan kanssa, on siinä oltava selvästi toisistaan erottuvat osiot ja vastuutehtävät.


2 SIRKUKSEN OPINNÄYTETYÖN SISÄLTÖ

Opinnäytetyön vaihtoehdot sirkuskoulutuksessa ovat:
1. Taiteellinen opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)
2. Pedagoginen opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)
3. Kirjallinen opinnäytetyö (laaja kirjallinen tutkielma)
4. Muu opinnäytetyö (käytännöllinen ja kirjallinen osio)

1 Taiteellinen opinnäytetyö

Sirkuksen AMK-tutkinnon opinnäytetyön käytännön osiona voi olla sirkuksen ohjaustyö, sirkusesiintyjänä työskentely, yhdistelmä edellä mainituista töistä tai muu taiteelliseksi näytöksi soveltuva projekti. Opinnäytetyö koostuu taiteellisesta prosessista, prosessin tuotoksesta sekä kirjallisesta osuudesta. Kirjallisessa osiossa opiskelija voi tarkastella taiteen tuotosta ja siihen liittyvää taiteellispedagogista prosessia pohtien kriittisesti sirkustaiteen olemusta, oppimista ja/ tai opettamista. Kirjallisen osion tulee linkittyä käytännölliseen taidetekoon.

Kirjallisen osion pituus on 20-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 4000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tutkielman tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.

1.1 Sirkusohjaus

Sirkuksen ohjaustyössä opiskelija voi käyttää hyväkseen eri taiteen keinoja, mutta sen tulisi ensisijaisesti osoittaa tekijänsä ymmärrystä sirkuksen ominaispiirteistä ja valitun materiaalin omaperäisestä käytöstä ja luovasta soveltamisesta. Ohjaustyö voi olla solistille tai ryhmälle tehty sirkusesitys. Keskeistä on tutkiva ote työskentelyyn. Sirkuksen ohjaustyön kesto voi olla 6-30min sirkusvälineestä ja genrestä riippuen.

Sirkusohjausta työstäessä tulee pohtia mm. seuraavia seikkoja:
- teemat, näkökulmat, lähestymistavat
- sirkusesityksen/numeron mahdollisesti edustama genre, genret
- sirkusesityksen kokonaisrakenne (kesto, jaksotus, rytmitys)
- kohderyhmä, jolle sirkusesitys on mahdollisesti suunnattu
- liikemateriaalin käsittely: kehittely ja manipulaatio
- sirkusvälineiden käsittely: kehittely ja manipulaatio
- esiintyjien (soolo vs. ryhmä) suhteiden kehittely
- sirkusmateriaalin analyysi (välineet, liike, tila jne.)
- valomaailma, puvustus (visuaalisuus)
- tulkinnat/narraatiot sirkusesityksestä
- äänimaailma
- dynaamiset rakenteet
- ohjausmenetelmät1.2 Sirkusesiintyjän työ

Sirkusesiintyjän työssä opiskelijan taiteellinen näyttö on sirkusesiintyjänä työskentelyä joko solistina tai ryhmässä. Opiskelija voi työskennellä joko toisen ohjauksessa tai suunnitella sirkusnumeron/ esityksen itse. Sirkusnumeron/ esityksen kesto voi olla 6-30 min sirkusvälineestä ja genrestä riippuen. Sirkusesiintyjän työn rakentamisessa voi miettiä sirkusohjaustyön yhteydessä mainittuja seikkoja.

2 Pedagoginen opinnäytetyö

Pedagogisessa projektissa opiskelija toteuttaa suunnittelemansa sirkuskasvatuksellisen hankkeen. Kyseessä voi olla esim. opetuspaketti, opetusharjoitteluun liittyvä tutkielma, käytännön pedagoginen kenttätyö tai ohjausprosessi, jonka tavoitteet ovat kasvatuksellisia. Pedagogisessa opinnäytetyössä tarkastelun kohteena ovat sirkuksen oppimisen ja opettamisen kysymykset. Tutkimusmenetelminä voi käyttää mm. osallistuvaa havainnointia, haastattelua ja kirjallisuuteen tutustumista. Kirjallinen osio kuuluu läheisesti pedagogiseen projektiin.

Pituus 25-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 5000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.

3 Laaja kirjallinen opinnäytetyö

Opinnäytetyö voi olla myös pelkästään kirjallinen tutkielma, mutta silloin sen on laajuudeltaan ja vaatimustasoltaan oltava korkeampi kuin silloin, kun se on osio opinnäytetyötä. Kirjallisen tutkielman tarkoituksena on pohtia syvällisesti jotain sirkuksen opettamiseen ja/tai oppimiseen liittyvää ilmiötä. Aiheen käsittelyssä tulee hyödyntää käytännöllisten ja teoreettisten aineiden opintoja. Opiskelijan tulee osoittaa tutkimusmetodisia valmiuksia sekä analyyttisiä ja tehokkaan tutkimuksellisen kirjoittamisen taitoja. Kirjoittamisen tyyli voi olla luonteeltaan akateemista ja/tai luovan kirjoittamisen metodeita soveltavaa.

Kirjallisen tutkielman pituus on 40 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 8000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekijän tulee osoittaa analyyttisyys ja kriittisyys lähdemateriaalin käytössä ja valitun aiheen merkityksellisyys sirkusalan ammattikäytäntöjen kannalta. Tekstin tulee olla selkeää, tarkkaa ja jäsenneltyä.


4 Muu opinnäytetyö

Sirkuksen ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytteeksi voidaan hyväksyä myös jokin muu työksi soveltuva tuotos. Kyseeseen voivat tulla mm. erilaiset poikkitaiteelliset produktiot tai esim. sirkusoppaaksi tarkoitettu internet-materiaali tai sirkusvideo.

Kirjallisen osion pituus 25-35 sivua. Tekstin määrän tulee olla vähintään 5000 sanaa. Tähän sanamäärään lasketaan kaikki osion kaikki sivut kansisivu mukaan lukien, mutta ei työn liitteitä. Tekstin tulee olla selkeää ja jäsenneltyä. Lähdemerkintöjen tulee olla huolellisesti merkittyjä.Kirjallinen osio opinnäytetyön osana

Kirjallinen osuus kuuluu kaikkiin opinnäytetöihin. Laaja kirjallinen tutkielma voi myös pelkästään täyttää opinnäytetyön kokonaisvaatimukset. Kirjallisen osion tavoitteena on sirkuksen pedagogisten kysymysten jäsentäminen ja niistä kommunikointi. Kirjallinen työ antaa mahdollisuuden sirkuksen syvälliseen, mielenkiintoiseen ja pohtivaan käsittelyyn tekstin kautta.

Kirjallisen tutkielman tulee liittyä praktiseen osuuteen.
Kirjallinen osuus voi muotoutua läheisessä suhteessa taiteellispedagogisen prosessin kanssa. Kirjoittaen voi käsitellä esim. taiteellista työskentelyprosessia, taiteellisia lähestymistapoja tai teemaa, jota tuotos käsittelee. Tutkielman pituus on 20-35 sivua.

Pedagogisessa opinnäytetyössä kirjallinen osio kuuluu aina läheisesti pedagogiseen projektiin. Pituus 25-35 sivua.

Yhteisessä kirjallisessa opinnäytetyössä on oltava selkeät vastuualueet yhteisille tutkielman kysymyksille. Yhteisessä tutkielmassa pituus on 20 sivua/ tekijä.

3 KIRJALLISEN OPINNÄYTETYÖN OSION SUORITUSOHJEET
Opiskelija osallistuu sirkuksen opinnäytetöiden esittelytilaisuuksiin:
• ti 23.5. klo 9-12:15 ja to 25.5. klo 9-12:15 Iso sirkussali ja/tai zoom

1)Sirkuksen opinnäytetyön startti syksyllä 2023 oman tutoropettajan ja ryhmän kanssa
Aiheet:
Sirkuksen opinnäytetyön prosessi
Sirkuksen opinnäytetyön osiot ja vaiheet: käytännöllinen/ taiteellinen osio, kirjallinen osio, seminaarit, kypsyysnäyte
Opinnäytetöiden ideariihi
Kirjallisen opinnäytetyön info: ti 5.9.2023 klo 9-10:30 online.
Vastuuopettaja: Vesa Kankaanpää.
Kirjallisen opinnäytetyön startti: ti 5.9.2023 klo 15-16:30 lähi ja/tai online. Vastuuopettaja: Minna Karesluoto

2) Kirjallisen opinnäytetyön startti
Aiheet:
• Kirjallisen opinnäytetyön prosessi
• Kirjallisen opinnäytetyön ominaispiirteet, käytänteet ja ohjeet
• Aiheen ja käsiteltävän kysymyksen rajaaminen – millainen on hyvä aihe ja kysymys
• vertaispalautepareista sopiminen kirjallisen prosessin ajaksi
• pe 24.3. klo 9-10:30 Vesa Kankaanpää, online zoom
• tiedonhankinnan kurssin info pe 24.3. klo 10:45-12:15, online zoom

3) Luento tutkimuksellisuudesta opinnäytetöissä
Aiheet:
• Tutkimuksellisuus esittävissä taiteissa
• Tekstit lähteenä
• Taiteellinen tutkimus
• to 30.3. 2022 klo 13:15-16:30 veneluokka ja zoom, yhdessä teatterin 3.vsk:n kanssa, Vesa Kankaanpää
4) Tiedonhaun verkkokurssi ja sen aloitusinfot
Tiedonhankinnan perusteet -verkkokurssi on pakollinen osa opinnäytetyötyöskentelyä. Tiedonhankintakurssi 1 op suoritetaan Itslearningissä itsenäisesti.
Lisätietoja verkkokurssin suorittamisesta saat aloitusinfossa pe 24.3.2023
Online zoomissa. Vastuuopettaja: AMK:n kirjastoinformaatikko Sami Lainetoja.
5) Suunnitelmaseminaarit
Kirjallisen osion suunnitelma jätetään palautuslaatikkoon suunnitelmapäivään mennessä.
Seminaari järjestetään syyskuussa.
Seminaarissa keskustellaan seuraavista aiheista:
• Opinnäytetyön aihe
• Tutkimuskysymykset ja tavoitteet
• Keskeiset lähteet ja tiedonhankinnan keinot
• Opinnäytetyön etenemisen aikataulu
Suunnitelmaseminaarissa annetaan vertaispalautetta ja kehitetään opinnäytetöiden suunnitelmia yhdessä keskustellen. Seminaarin jälkeen suunnitelmaa muokataan saadun palautteen perusteella ja viedään siitä uusi versio samaan Suunnitelma-palautuslaatikkoon viimeistään viikkoa ennen oman suunnitelman seminaaripäivää.
Sirkuksen suunnitelmaseminaarit:
to 21.9. klo 13:15-16:30 H217
ma 25.9. klo 13:15-16:30 H217
6) Opinnäytetyösopimus ja opinnäytetyösuunnitelma
Kaikista kirjallisista opinnäytetöistä tehdään opinnäytetyösopimus opiskelijan, Turun ammattikorkeakoulun ja mahdollisen toimeksiantajan välillä. Sopimuksessa määritellään mm. osapuolten oikeuksia ja vastuita. Opinnäytetyösopimuksen liitteeksi tulee koko ammattikorkeakoululle yhteinen opinnäytetyösuunnitelma, jonka keskeinen sisältö liittyy pääasiassa opinnäytetyön tekemisen kautta syntyvän aineiston hallintaan. Opiskelija vie opinnäytetyösopimuksen ja opinnäytetyösuunnitelman Ankkuriin joulukuu 5.12.2023 mennessä.
Opinnäytetyösopimus löytyy ohjeineen Messistä (https://messi.turkuamk.fi/opiskelu/9/Sivut/Lomakkeet-ja-mallipohjat.aspx)

7) Kirjoittamisen työpajat
Kolme työpajaa syksyllä 2023, opettaja Jaana Kivivuori
Kirjoittamisen työpajat ovat opinnäytetyön seminaariin kuuluvia pakollisia opintoja.
to 28.9. klo 13:15-16:30 H217
to 12.10. klo 13:15-16:30 H217
to 2.11. klo 13:15-16:30 H217
to 9.11. klo 13:15-16:30 H217

8) Väliseminaarit
Väliseminaarikäsittelyä varten palautetaan teksti palautuskansioon väliseminaari viimeistään kaksi viikkoa ennen seminaaria.
Seminaarissa aiheena ovat
• Keskeneräisten töiden esittelyt
• Palaute ohjaavilta opettajilta
• Vertaispalaute
Vertaispalauteparit antavat palautetta töistä.
Väliseminaari 1:
to 7.12.2023 klo 13:15-16:30 H217
Väliseminaari 2:
to 14.3.2024 klo 13:15-16:30 H217
9) Kielenhuolto
Kirjallinen opinnäytetyö tulee palauttaa kielenhuoltoon Itslearning palautuskansioon viimeistään:
X päivä mennessä.
Kielenhuolto tapahtuu ajalla X- X päivä keväällä 2024.
Kielenhuollosta vastaa Jaana Kivivuori.
Ennen kielenhuoltoa tulee työ olla hyväksytty ohjaavalla opettajalla ja olla lähes valmis.
10) Valmis työ
Kirjallinen valmis työ palautetaan Valmis työ kansioon Itslearningiin viimeistään X päivänä.
Oman ammattialan asiantuntijaopettaja kommentoi työtäsi ja antaa julkistamisluvan. Palautuskansiosta opinnäytetyö lähetetään automaattisesti Urkund-plagioinnintarkastukseen. Lisää tietoa Urkund-järjestelmästä löytyy Messistä.
Työ arvioidaan vasta kun se on läpäissyt Urkundin ja se on ladattu Theseukseen ja näkyy siellä.
Tai sen kansitettu versio on palautettuna ohjaavalle opettajalle.
11) Sirkus ja Tanssi
Valmiit kirjalliset opinnäytetyöt esitellään lisäksi alakohtaisesti samassa yhteydessä kuin taiteellinen/pedagoginen opinnäytetyö (ja harjoittelu).
Sirkus: huhtikuussa 2024 X päivänä.
14) Kypsyysnäytteen kirjoittaminen
Kypsyysnäytteet tehdään Itslearningissä ajastettuna (3h) tenttinä ajalla X päivä – X päivä.
Kypsyysnäytteeseen voit osallistua kun kirjallinen työsi on valmis ja olet saanut siihen luvan tutor-opettajaltasi.
Vastaavat opettajat: Minna Karesluoto & Jaana Kivivuori


4 OHJAUSKÄYTÄNNÖT

Opiskelijalla on opetussuunnitelman mukaan oikeus siihen, että häntä ohjataan opinnäytetyön kaikissa vaiheissa. Sirkuskoulutuksen virallisessa ohjausjärjestelmässä ovat mukana opinnäytetyön vastuuhenkilö, opiskelija, taiteellisen ja pedagogisen työn ohjaava opettaja, kirjallisen työn ohjaava opettaja sekä työn arvioijat.

Jokainen opiskelija voi ehdottaa ohjaavaa opettajaa taiteelliselle tai pedagogiselle käytännölliselle opinnäytetyölleen. Ohjaavaksi opettajaksi voi ehdottaa sirkuksen tai esittävän taiteen päätoimisia opettajia tai sivutoimisia ”vakituisia” opettajavieraita. Opiskelija voi myös ehdottaa muita esittävän taiteen alan kokeneita taiteilijoita tai pedagogeja oman taiteellisen työnsä ohjaajiksi.

Työtä ohjaava opettaja toimii myös työn arvioijana. Lisäksi arvioinnin antaa sirkuskoulutuksesta vastaava tutoropettaja. Kirjalliset työt arvioivat Minna Karesluoto ja Laura Tikka.

Ehdotukset käytännön taiteellista osiota ohjaavista opettajista esitetään kirjallisesti taiteellisen opinnäytetyön aiesuunnitelmassa sirkuskoulutuksesta vastaavalle opettaja Minna Karesluodolle 30.9. 2023 mennessä. Sirkuskoulutusvastaava ilmoittaa kirjallisesti sähköpostitse valituista ohjaavista opettajista opiskelijoille. Tutoropettaja hoitaa henkilökohtaiset työsopimukset ko. valittujen opettajien ja arvioijien kanssa.

Ohjaavan opettajan ja opinnäytetyön tekijän ohjaussuhde on yksilöllinen molemmissa opinnäytetyön osioissa, joten kyseisten henkilöiden tulee sopia yhdessä ohjauksen luonteesta.

Opiskelijan tulee huolehtia siitä, että hän välittää kirjallisen aiesuunnitelmansa ohjaavalle opettajalle ja sirkuksen tutoropettajalle ennen työnsä alkua ja kommunikoi niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee keskustelu ja/tai ohjausapua. Opiskelija on itse vastuussa taiteellispedagogisista valinnoistaan ja työn valmistumisesta ajallaan. Opiskelija on myös itse vastuussa siitä, että hän ehdottaa projektin budjetin sirkuskoulutusvastaavalle ja sopii tutoropettajan, esittävän taiteen tuottajaportaan ja muiden opinnäytteiden esittäjien kanssa siitä, milloin mahdollinen taiteellinen tuotos esitetään.

Taiteellisen työn ohjaava opettaja seuraa käytännön prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta 10h/ opiskelija. Ohjaava opettaja myös arvioi projektin sen valmistuttua ja arvioi tulosta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen prosessin aikana asettanut. Arviointiin ohjaavalle opettajalle on varattu 5 h/ opiskelija. Ulkopuolinen arvioija arvioi ainoastaan taiteellista tuotosta ja sisäinen ohjaava opettaja koko opinnäytetyöprosessia.

Kirjallisen työn sisäisenä ohjaajana toimii lukukaudella 2023-2024 Minna Karesluoto ja taiteellisen työn sisäisenä ohjaajana Laura Tikka. Kirjallisen työn ohjauskäytäntö jakaantuu sisällölliseen (tutorointi) ja kielenhuollon (klinikka) ohjaukseen. Kielenhuollon ohjausta antaa Jaana Kivivuori. Kirjallisen opinnäytetyön seminaareista vastaa Vesa Kankaanpää. Tiedonhankinnan verkkokurssista vastaa kirjastoinformaatikko Sami Lainetoja.

5 SIRKUKSEN KIRJALLISEN OPINNÄYTETYÖN OHJAAVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT JA OPISKELIJAN VASTUUT

Ohjaava opettaja konsultoi opiskelijaa kirjalliseen opinnäytteeseen liittyvissä tutkimuksellisissa ja kirjoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Opiskelija huolehtii siitä, että hän antaa työsuunnitelman, budjetin ja aikataulun ohjaavalle opettajalle ennen työn aloittamista. Opiskelijan vastuulla on kommunikoida niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee apua ja palautetta. Opiskelija on vastuussa tutkimukseen liittyvistä tutkimuskysymyksistä, menetelmien valitsemisesta ja työn valmistumisesta ajallaan.

Ohjaava opettaja seuraa prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta henkilökohtaisesti 5h/ opiskelija. Ohjaava opettaja kirjoittaa työstä välipalautteen ja välipalautteessa hyväksyy työn etenemisen julkaistavaksi. Lisäksi hän lukee valmiin työn ja kirjoittaa loppuarvioinnin sekä prosessista että valmiista tuotoksesta. Loppuarviointi palautetaan viimeistään 2 viikkoa valmiin hyväksytyn työn palautuksesta.

Arviointi annetaan numeraalisesti asteikolla 1 – 5.
Ohjaava opettaja pyrkii antamaan palautetta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen työn suunnitelmassa asettanut.

Opiskelija sopii ohjaavan opettajan tapaamisista esim. seuraavasti:
- 1. kerta: opiskelija lähettää s-postilla tutkielman suunnitelman, jossa esittelee työnsä idean, tavoitteet ja aikataulun, ohjaava opettaja antaa palautteen suunnitelmasta kirjallisesti s-postitse opiskelijalle, työsuunnitelman hyväksymisen jälkeen työn aloittaminen
- 2. kerta: opiskelija lähettää ohjaavalle opettajalle tutkielman teoriaosuutta ja menetelmiä käsittelevää tekstiä ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työstä palautetta, mukaan myös alustava sisällysluettelo
- 3.kerta: opiskelija lähettää tutkielman kokonaisuudessaan ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työn etenemisestä kirjallisen välipalautteen
TYÖN ESITTELEMINEN VÄLISEMINAARISSA MUILLE OPISKELIJOILLE JA PALAUTTEEN VASTAANOTTAMINEN OPPONOIVALTA OPISKELIJALTA
- 4. kerta: valmiin tutkielman lähettäminen ohjaavalle opettajalle arvioitavaksi annetun aikataulun mukaisesti
Opiskelija:
- sopii tapaamiskerroista
- toimittaa työn suunnitelmat määräaikaan mennessä ja muokkaa niitä eteenpäin
- lähettää tutkielman päivitetyn suunnitelman/ keskeneräistä tutkielmaa ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin (vähintään viikkoa ennen sovittua tapaamisaikaa)
- valmistaa kysymyksiä ja lähettää ne etukäteen ohjaavalle opettajalle
- vastaa työnsä tutkimuksellisista sisällöllisistä ratkaisuista
- osaa perustella valintansa
- on vastuussa työn etenemisestä ajallaan
Ohjaava opettaja:
- pitää kiinni sovituista tapaamiskerroista
- on valmistautunut antamaan rakentavaa palautetta ja perustelee näkemyksensä
- ohjaa työtä eteenpäin kriittisenä tutkana
- arvioi työn suunnittelusta tuotokseksi
6 SIRKUKSEN TAITEELLISEN OPINNÄYTETYÖN OHJAAVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT JA OPISKELIJAN VASTUUT

Ohjaava opettaja konsultoi opiskelijaa taiteelliseen opinnäytteeseen liittyvissä taiteellisissa ja tuotannollisissa kysymyksissä. Opiskelija huolehtii siitä, että hän antaa työsuunnitelman, budjetin ja harjoitusaikataulun ohjaavalle opettajalle ennen työn aloittamista. Opiskelijan vastuulla on kommunikoida niistä kysymyksistä, joihin hän tarvitsee apua ja palautetta. Opiskelija on vastuussa taiteellisista valinnoistaan ja työn valmistumisesta ajallaan.

Ohjaava opettaja seuraa prosessin kulkua ja antaa ohjausapua ja palautetta henkilökohtaisesti 10h/ opiskelija. Ohjaava opettaja kirjoittaa työstä välipalautteen ja välipalautteessa hyväksyy työn etenemisen esitettäväksi opinnäytetyöfestivaalilla. Lisäksi hän katsoo valmiin työn ja kirjoittaa loppuarvioinnin sekä prosessista että valmiista tuotoksesta. Loppuarvioinnin palautus viimeistään 2 viikkoa taiteellisen teon katsomisesta.
Arviointi annetaan numeraalisesti asteikolla 1 – 5.

Ohjaava opettaja pyrkii antamaan palautetta suhteessa niihin tavoitteisiin, joita opiskelija on itselleen työn suunnitelmassa ja prosessin aikana asettanut.

Opiskelija sopii ohjaavan opettajan tapaamisista esim. seuraavasti:
- 1. kerta: opiskelija lähettää s-postilla suunnitelman, jossa esittelee työnsä idean ja tavoitteet, työryhmän, aikataulun ja kustannusarvion, ohjaava opettaja antaa palautteen suunnitelmasta s-postitse opiskelijalle
- 2. kerta: opiskelija demoaa työtään ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työstä palautetta
- 3.kerta: opiskelija demoaa työtään ohjaavalle opettajalle ja ohjaava opettaja antaa työn etenemisestä kirjalllisen välipalautteen (välipalaute lähetetään myös Minna Karesluodolle, välipalautteessa lupa työn etenemiseen festivaalilla esitettäväksi)
- 4. tapaaminen: valmiin tuotoksen katsominen ja arvioinnin kirjoittaminen
Opiskelija:
- sopii tapaamiskerroista
- lähettää taiteellisen työnsä päivitetyn suunnitelman ohjaavalle opettajalle hyvissä ajoin (vähintään viikkoa ennen sovittua tapaamisaikaa)
- valmistaa kysymyksiä ja lähettää ne myös etukäteen ohjaavalle opettajalle
- vastaa työnsä taiteellisista sisällöllisistä ratkaisuista
- on vastuussa työn etenemisestä ajallaan
Ohjaava opettaja:
- pitää kiinni sovituista tapaamiskerroista
- on valmistautunut antamaan rakentavaa palautetta ja perustelee näkemyksensä
- ohjaa työtä eteenpäin kriittisenä tutkana
- arvioi työn suunnittelusta tuotokseksi

Sirkuksen opinnäytteet esitetään Grande Finale sirkuksen opinnäytetyöfestivaalin muodossa Köysiteatterissa ja/tai Videostudiossa ja/ tai Sigyn-salissa keväällä 2024.


7 AIESUUNNITELMA, ESSEE JA TOTEUTUSSUUNNITELMA

Opinnäytetyötä suunnitellaan prosessimaisesti niin taiteellisen, pedagogisen kuin tutkimuksellisen opinnäytetyön osalta. Prosessin avulla aihe tarkentuu ja materiaalin kerääminen valitusta aiheesta tulee raportoiduksi.

Opinnäytetyön suunnittelussa on kaksi vaihetta:

1.vaihe: AIESUUNNITELMA
Aiesuunnitelmassa selvitetään ja perusteellaan:
- mitä aiotaan tehdä opinnäytetyöksi? (mitä tutkin? aihe, idea, väite? sirkuslajit? sirkusvälineet?)
- millaiset tavoitteet työlle asetetaan? (tutkimuskysymykset? taiteelliset, tekniset tavoitteet, pedagogiset tavoitteet? eettiset periaatteet?)
- miten ja mistä lähdeaineistoa hankitaan? (tutkimusmenetelmät? luomisen ja harjoittamisen menetelmät? ohjaamisen menetelmät? inspiraation lähteet? motiivit?)
- perustelut aiheen valinnalle (miksi tutkin? miksi tällainen aihe juuri nyt?)
- perustelut tiedon kokoamisen ja käsittelyn tavoille ja menetelmille (perustelut taiteellisen luomisen ja esittämisen tavoille)
- milloin työ tehdään, miten ajankäyttö suunnitellaan? (aikataulusuunnitelma osatavoitteiden kanssa)
- lisäksi esitetään ohjaavaa opettajaa käytännölliselle osiolle perustelujen kanssa

Taiteellisen työn aiesuunnitelmaa varten opiskelijan tulee tutustua Taideakatemian tuotanto-oppaaseen ja noudattaa siellä olevia ohjeita työnsä suunnittelussa ja toteuttamisessa.Tuotanto-opas löytyy Turun AMK:n messistä.

Aiesuunnitelman tavoitteena on muodostaa selkeä käsitys opinnäytetyöprosessin osioista ja kulusta.
Kirjalliset aiesuunnitelmat molemmista opinnäytetyön osioista palautetaan Minna Karesluodolle ja Itslearningiin. Aiheet esitellään muille opiskelijakollegoille opinnäytetyön ensimmäisessä seminaarissa.


2. vaihe: ESSEE
Esseessä selvitetään:
- valitun aihepiirin taustoja
- aiheesta aiemmin kirjoitettua ja toteutettua materiaalia
- tekijän omaa motiivia ja näkökulmaa aiheeseen

Esseen tavoitteena on käynnistää lähdeaineiston lukeminen, analysoiminen ja raportoiminen. Esseen kautta aloitetaan aiheen taustan tutkiminen ja siitä kirjoittaminen. Sen tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijaa rajatun aiheen ongelmien pohdintaan ja ratkaisemiseen kirjallisuuden, aiemmin tehtyjen esitysten ja taidetekojen tutustumisen avulla. Essee valmentaa aihetta koskevan tiedon itsenäiseen etsintään ja kriittiseen käyttämiseen. Esseen kirjoittamisen tarkoituksena on aiheen tuntemus ja tekijän oma näkökulma aiheeseen. Essee on itsenäinen kokonaisuus, jossa vastataan esitettyyn kysymykseen.

Esseen tulee nostaa esille aiheen /aiheita, jotka ovat keskeisiä opinnäytetyön ajatuksellisen taustan kehittämisessä. Essee tähtää kirjoittajan oman näkemyksen esille tuomiseen, argumentointiin ja päätelmien tekemiseen suhteessa lähdeaineistoon. Tavoitteena on saada etäisyyttä lähdeaineistoon ja käsitellä aihetta itsenäisesti, joten essee ei ole yhteenveto lähdeaineistosta.

Esseen tekstin tulee olla selkokielistä, pohdiskelevaa ja johdonmukaista. Kirjoitelman alussa tulee esittää tavoitteet, sen jälkeen aiheen käsittely ja lopussa johtopäätökset.
Essee toteutetaan sekä kirjallisesta että taiteellisesta osiosta ja palautetaan Minna Karesluodolle palautetta varten. Esseen tavoitteena on tekijän ajatuksellisen taustan selventäminen ja tekstin jatkojalostaminen tutkielman johdantoa sekä teoriaosuutta varten.

3. vaihe: TOTEUTUSSUUNNITELMA
Aiesuunnitelman ja esseen pohjalta käydään kehittämiskeskusteluja opinnäytetyön vastuuhenkilön kanssa. Tämän jälkeen työstetään toteutumissuunnitelma, joka on päivitetty ja tarkennettu suunnitelma opinnäytetyön tavoitteista, sisällöstä ja aikataulusta.

Taiteellisen opinnäytetyön toteutussuunnitelma palautetaan Laura Tikalle viimeistään ma 5.12.2023 mennessä. Opiskelija on vastuussa hyväksytyn toteutussuunnitelman välittämisestä ohjaavalle opettajalle ja muille työssään mukana oleville asianosaisille.8 ARVIOINTI

Kaikissa käytännön opinnäytetöissä on ohjaava opettaja, joka seuraa prosessin alusta loppuun, auttaa ja ohjaa työn tekemisen aikana ja lopulta toimii myös opinnäytetyön tarkastajana. (ns. sisäinen tarkastus)
Kaikkien kirjallisten osioiden sisäisenä tarkastajana toimii sirkuksen tutoropettaja Minna Karesluoto. Kaikkien kirjallisten osioiden ulkopuolisena tarkastajana toimii Laura Tikka.

Käytännön osiot arvioi ohjaavan opettajan lisäksi Laura Tikka. Ulkopuolinen tarkastaja arvioi opinnäytetyön tulosta, eikä seuraa työn valmistumisen prosessia (ns. ulkopuolinen tarkastus).

Opiskelija saa yhteensä kolme-neljä kirjallista arviointia ja niihin liittyvää arvosanaa asteikolla 1-5:
Kiitettävä ( 5)
Hyvä ( 4-3)
Tyydyttävä ( 2-1)
Hylätty

Opinnäytetyön lopullinen numeraalinen arvosana on näiden (kolmen-)neljän arvosanan keskiarvo.

Opiskelija voi ehdottaa ohjaavaa opettajaa taiteelliselle opinnäytetyölleen, mutta esittävän taiteen koulutuspäällikkö ja Taideakatemian koulutusjohtaja päättävät sekä ohjaavista opettajista että tarkastajista ja taloudellisista resursseista. Ohjaavaksi opettajaksi voidaan pyytää valtakunnallisesti ja/tai kansainvälisesti tunnustettu sirkuksen tai esittävän taiteen tuntija: esim. artisti, opettaja, tutkija tai kriitikko.9 DOKUMENTOINTI

Saadakseen opinnäytetyöprosessin päätökseen ja hyväksytyksi opiskelijan tulee huolehtia opinnäytetyönsä kaikkien osioiden asianmukaisesta dokumentoinnista. Ennen dokumentointia opiskelijan on saatava kirjallinen lupa opinnäytetyön ohjaajalta kirjoitustyön tarkistuttamiseen plagiointiohjelmalla ja tämän jälkeen lupa kansitukseen ja julkaisuun Theseuksessa.

Hyväksytyn opinnäytteen kirjoitustyö on tarkistettava URKUND plagiointiohjelmalla. Ohjaava opettaja antaa tarkemmat tiedot ohjelman käyttämisestä, kun työ on valmis.

Taiteellisen opinnäytetyön käytännöllisestä osiosta opiskelijan tulee toimittaa videotaltiointi sirkuksen toimistoon ja kirjastoon eli yhteensä kaksi videotaltiointia. Videotaltiointi tulee toimittaa sähköisessä muodossa. Taltioinnissa tulee olla selkeät otsikko, aika ja nimimerkinnät. Kukin valmistuva vastaa itse oman työnsä taltioimisesta ja sen toimittamisesta eteenpäin.

Opinnäytetöiden kirjallisista osioista opiskelijan tulee toimittaa sähköinen versio Theseukseen. Dokumentoinnista kirjastoon opiskelija löytää tarkat ohjeet AMK: n intranetin eli Messin www-sivuilta kohdasta opinnäytetyön ohjeistus. Tarkat tiedot valmistumisprosessista ja siihen liittyvästä kypsyysnäytteestä löytyvät Messistä. Opiskelija maksaa itse mahdollisten dokumentointien kulut. Dokumentointi on olennainen osa opinnäytetyötä. Ilman ohjeistusta noudattavaa dokumentointia opiskelija ei voi saada hyväksyttyä opinnäytetyötä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on opiskelijan kirjallisen opinnäytetyön prosessi ja kirjallinen tuotos.
Kirjallisten opinnäytteitä arvioivat Minna Karesluoto (sisäinen ja ulkoinen tarkastaja) ja Laura Tikka (ulkoinen tarkastaja).
Arvioinnissa noudatetaan Turun AMK:n opinnäytetöiden arviointikehikkoa sekä esittävien taiteiden arviointikehikkoa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut opinnäytetyöseminaareihin, kirjoittamisen työpajoihin ja yksilölliseen klinikkaohjaukseen. Työtä ei ole palautettu määräajassa ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana 1 Opiskelija
o soveltaa annettuja ohjeita tarkoituksenmukaisesti työskentelyssään
o käyttää ja soveltaa ammattikäsitteitä sujuvasti taiteellisessa toiminnassa
o osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin
o hallitsee monipuolisesti oman taiteenalansa ammattitekniikoita ja välineistöä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana 3 Opiskelija
o tunnistaa oppimistapansa ja kykenee oppimistyyliensä kehittämiseen
o itsearvioi perustellusti taidollista ja taiteellista ammatillista osaamistaan
o yhdistää ja soveltaa aiemmin opittuja luovasti työskentelyssään
o kehittää osaamistaan eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
o analysoi ja kehittää taiteellista ja taidekasvatuksellista toimintaansa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana 5 Opiskelija
o hallitsee laajat esittävän taiteen taidot ja tiedot ja soveltaa niitä luovasti
o analysoi ja kehittää taiteenalansa työskentelytapoja
o analysoi ja edistää taiteenalansa kehitystä
o työskentelee ammatillisesti ja luovasti taiteenalansa erilaisissa työtehtävissä