Siirry suoraan sisältöön

Projektiopinnot 3 (8 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BN56-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 26.09.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Anna Hellstén

Tavoitteet

Opiskelija osaa ohjata esityksen valitsemallaan esityksen tekotavalla. Opiskelija osaa esitysprojektin keskeiset projektinhallintataidot.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu ohjaavan opettajan tukemana esitysprojektina. Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa esitysprojektin oppilaitoksessa tai työelämäyhteistyössä. Opiskelu voi toteutua osana TKI-toimintaa.

Sisällön jaksotus

Oman ohjaustyön taiteellisesta ja tuotannollisesta prosessista vastaaminen
- työskentely prosessissa, vuorovaikutus kollegoiden ja asiantuntijoiden (opettaja + muu henkilökunta) kanssa.


TEHTÄVÄT:

- aiesuunnitelman palautus, keväällä ohjaavien DL 28.9.
- tuotantosuunnitelman (Taideakatemian tuotannot) palautus 1 kk aiesuunnitelman hyväksymisestä, ota mukaan tuotantopalaveriin
- tuotantopalaveri oman viikon ohjaajien ja teknisen henkilökunnan kanssa, sovitaan kun aiesuunnitelma on hyväksytty
- teoksen aiesuunnitelman presentointi muille opiskelijoille marraskuun alussa 7.11.
- taiteellisen prosessin toteutus
- loppuraportissa taiteellisen ja tuotannollisen työn kuvaus ja reflektointi
- projektiohjausten purkuseminaariin osallistuminen ja oman työn presentointi


Tuotannolliseen prosessiin kuuluu:

- Työryhmän kokoaminen (esiintyjät + mahdollinen muu taiteellinen työryhmä)
- Vuorovaikutus tuotannollisen henkilökunnan kanssa (puvustus, valo, ääni, tuotantotiedot)
- Esiintyjien tapaaminen, harjoitusaikataulun tekeminen.
- Vuorovaikutus copy-opiskelijoiden kanssa, jotka tekevät syksyllä ohjausten kokonaisuuteen kuuluvaa viestintää
- Tuotantopalaverit (mahdollisen oman työryhmän kanssa, esim. julisteeseen, visualisointiin, ääneen, valoon liittyen)
- Tuotantosuunnitelman ja riskianalysiin täyttäminen ja palautus
- Ohjauksen presentointi muille opiskelijoille
- Tiedottaminen (koulun kalenteriin tiedot Anni Sundbackan kautta, facebook ig)


Esityksen taiteellinen prosessi:

- Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa oman taiteellisen ohjauksen, kestoltaan 30 - 45 min koulun tiloihin tai sovitusti oppilaitoksen ulkopuolelle.

- Koulun tiloissa toteutettavat esitykset keväällä 2024 ovat viikolla 5 tai 7. (Köysärin puolikkaat, Videostudio, Naru)


Opiskelija
- tekee ohjaajan ensimmäiset valinnat (mitä ohjaan, miten ohjaan, kenelle ohjaan, mitä haluan viestiä/kysyä/väittää/tutkia esityksellä, mitä harjoittelen esitystä tekemällä)
- kirjoittaa aiesuunnitelman, DL kevään ohjauksille to 28.9.!
- kokoaa työryhmän (mahdollinen taiteellinen ja tuotannollinen työryhmä sekä esiintyjät, 1-2 esiintyjää esitykseen osoitetaan 1. vuoden opiskelijoista)
- presentoi suunnitelmansa muille opiskelijoille
- suunnittelee harjoitusprosessin
- ohjaa esityksen
- on vuorovaikutuksessa ohjaavan opettajan kanssa (ohjaustapaamiset sekä henk.koht. että oman viikon ohjaajien kanssa ryhmässä)
- toimittaa käsikirjoituksen ohjaavalle opettajalle
- tekee yhdessä työryhmänsä kanssa esityksen purkamisen (erityisesti tavaroiden ja kaluston palautukset)
- osallistuu arviointikeskusteluun
- kirjoittaa raportin
- presentoi valmiin työnsä purkuseminaarissa

Aiesuunnitelman pohjalta opettajat tekevät ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoista castingin, jota voi itse täydentää. Tuotannollisen työryhmän opiskelija kokoaa itse, esim. mahdollinen äänisuunnittelu, puku- ja tarpeistosuunnittelu, graafinen ilme jne. Valosuunnitteluapu ja tuotannollinen tuki tulee koululta.

Taiteellisen prosessin aikataulutus:

Harjoitusmäärä on noin 28-32 x 3h (+ esitykset).
Ohjaaja tekee harjoitusaikataulun ottaen huomioon näyttelijöiden aikataulut (ei kontaktiopetuksen päälle).


AIESUUNNITELMA
palautetaan (Taideakatemian tuotannot, löytyy Messistä) palautuslaatikkoon 28.9.2023.

1) lähetä oman koulutuksesi vastuuopettajalle aiesuunnitelma opintoihin liittyvästä esitystuotannosta.
- Tallenna omalle koneellesi teatterin aiesuunnitelman ohjeistus.
- Täytä aiesuunnitelma, tallenna ja palauta linkin kautta.
- Lisää lomaketta lähettäessäsi vastuuopettajiksi kaikki ne opettajat, joiden tulee nähdä aiesuunnitelma.
- Opettajat ilmoittavat esiintyjät mahdollisimman pian palautuksen jälkeen.

Aiesuunnitelman presentointi muille opiskelijoille:

Taiteellistuotannollisen projektin aloitus esiintyjiksi tulevien ykkösten ja copy-opiskelijoiden kanssa 7.11. klo 13-16 Demossa
- Ohjaaja esittelee noin 15 min tulevan esityksen sisältöä/teemaa/aihetta/työskentelytapaa. Voit käyttää kuvaa, ääntä tms.
- Ohjaajat juttelevat hetken omien näyttelijöiden kanssa muun muassa ensivisioista/fiiliksistä ja prosessin aikataululuonnos käydään läpi.
- Sovitaan copy-opiskelijoiden opiskelijoiden kanssa palaveriajat sekä dead linet tiedoille, joita he tarvitsevat suunnitteluun.TUOTANTOSUUNNITELMA
Palautetaan 1 kk:n kuluessa aiesuunnitelman hyväksymisestä

2) Kun aiesuunnitelmasi on hyväksytty, täytä tuotantosuunnitelma.
- Tallenna suunnitelmarunko omalle koneellesi.
- Täytä tuotantosuunnitelma, tallenna se ja palauta linkin kautta.
- Lisää lomaketta lähettäessäsi vastuuopettajiksi anni.sundbacka@turkuamk.fi; esa.pukero@turkuamk.fi

3) Kun olet palauttanut tuotantosuunnitelmasi, varaa aika tuotantopalaveriin (ehdota s-postitse muutamaa vaihtoehtoista aikaa):
Anni Sundbacka, anni.sundbacka@turkuamk.fi, 050 5985235
Esa Pukero, esa.pukero@turkuamk.fi, 050 5985234

Tuotantopalaverissa neuvotellaan tarkemmin mm. tekniseen rakentamiseen liittyvät seikat ja visuaalisen suunnitelman palautuksen aikataulut.

- Katso ohjeistus visuaaliseen suunnitelmaan tuotanto-oppaasta
- Palauta visuaalinen suunnitelmasi linkin kautta.
- Lisää lomaketta lähettäessäsi vastuuopettajiksi kaikki ne opettajat ja tukihenkilöt, joiden tulee nähdä suunnitelma.

- Yksittäisissä laiteasioissa voit ottaa yhteyttä myös suoraan valo-,ääni- tai AV-mestareihin.
- Tilat ja resurssit sovitaan sekä varataan tuotantopalaverin yhteydessä. Tämän jälkeen tuotanto siirtyy harjoitus-, rakennus- ja esityskaudelle.
- Muista lopuksi sisällöllinen ja kaluston purku. Onnistuttiinko siinä mihin pyrittiin, mitä tekisin ehkä toisin?
- Lainattu kalusto palautetaan vähintään saman kuntoisena ja näköisenä kalustokioskiin.
- Rakennettu ja koululle tuotu rekvisiitta, jos niitä ei ole koulun mahdollista uudelleen kierrättää, poistuu koulun tiloista mahdollisimman nopeasti sovitussa aikataulussa.ESITYKSET VIIKOILLA 5 JA 7 (esitystiloina: Köysärin puolikkaat, Naru)PRODUKTIOIDEN PURKU

Arviointikeskustelut ovat ohjaajan ja näyttelijöiden (koulun opiskelijat) kanssa esitysviikon jälkeen. Siihen osallistuvat ohjaavan opettajan lisäksi arvioiva opettaja, joka on nähnyt valmiin esityksen. Keskustelussa käydään läpi ja puretaan harjoitusprosessia (miten esitys tehtiin) ja lopputulosta (millainen esitys valmistui).
Jokainen ohjaaja miettii etukäteen aiheita, joista olisi erityisen hyvä keskustella prosessiin liittyen. Tilaisuus ei ole yksisuuntaista arviointia vaan osa oppimisprosessia ja omaa kehitystä teatterintekijänä.

Lisäksi opiskelija purkaa esitystilan ja palauttaa lainaamansa tavarat ja kaluston. Opiskelija voi pitää työryhmän kanssa purun tai esim. esitystallenteen katsomishetken omavalintaisella tavalla.


RAPORTTI

Ohjaaja palauttaa prosessia ja lopputulosta reflektoivan raportin (n.2-4 A4) ITSiin (PTEATS21) prosessin päätyttyä. Viimeistään 30.3.2024.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

opiskelija tekee sovitut tehtävät määräajassa

- vuorovaikutustaidot ja kommunikointi yhteistyötahojen kanssa (tekniikka, opettajat, muu työryhmä, yleisö)
- tiedotuksellinen selkeys ja oman työn hallinta ja koordinointi

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija

- osaa toteuttaa esityksen
- tuntee dramaturgian, audiovisuaalisen suunnittelun ja skenografian perusteet ja osaa käyttää niitä esityksen valmistamisessa
- osaa projektinhallinnanja esitystuotannon perusvaatimukset

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija

- osoittaa oma-aloitteisuutta ja soveltamiskykyä sekä omaa näkemystä projektinhallinnasta sekä esitystuotannon koordinoinninista ja tiedotuksesta
- toiminta on muille yhteistyökumppaneille selkeää ja toimivaa
- opiskelija osoittaa työssään johtamis- ja koordinointikykyä
- opiskelija osaa suunnitella ja jakaa työryhmässä työtehtäviä tarkoituksenmukaisella tavalla

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija

- kykenee itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon
- osaa toimia tavoitteellisesti ja sinnikkäästi
- kykenee luovaan ongelmaratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen
- osaa arvioida ja kehittää osaamistaan ja oppimistapojaan
- osaa toimia yhteistyökykyisesti monialaisessa tiimissä ja työyhteisössä
- osaa toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhteisön tavoitteiden mukaisesti
- osaa toimia eettisten ja yhteiskuntavastuullisten periaatteiden mukaisesti
- osaa toimia työelämän vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa