Siirry suoraan sisältöön

Esityksen ohjaamisen lähtökohdat (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BN57-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.08.2023 - 21.09.2023

Ajoitus

22.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 15

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Mervi Rankila-Källström

Ryhmät

  • PTEATS23
    Teatteri-ilmaisunohjaaja syksy 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa nimetä ja tunnistaa esityksen ohjaamisen erilaisia lähtökohtia. Opiskelija osaa toteuttaa esityskokeiluja erilaisista lähtökohdista.

Sisältö

Opiskelu tapahtuu opettajajohtoisena käytännön harjoitteluna vaihtuvissa tiimeissä. Luennot, keskustelut ja itsenäinen työ.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina mm.
https://asiakas.kotisivukone.com/files/teatteri2.0.ota.fi/Julkaisu/teatteri2.0_avoin-nayttamo_lowres-sivuittain.pdf

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käydään läpi edellä mainittujen esityslähtökohtien työtapoja sekä case-esimerkkejä. Opiskelijat kokeilevat eri lähtökohdista työskentelyä vaihtuvissa pienryhmissä. Samalla opiskelija lisää omaa ymmärrystään eri lähtökohtien mahdollisuuksista sekä tiedostaa esityksen tekemisen lähtökohtien moninaisuutta.

Kansainvälisyys

Opintojakson aikana pidetään oppimispäiväkirjaa, jonka pohjalta opiskelija palauttaa raportin Itslearningiin.
Vertaisoppiminen, ryhmäkeskustelut ja itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pienryhmätehtävät, esityskokeilut sekä oppimispäiväkirjaan perustuva raportti.

Sisällön jaksotus

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu esityksen ohjaamisen lähtökohtiin kuten teksti, aihe, esityspaikka, interaktiivisuus, kommunikaatio tai niiden yhdistäminen. Opiskelija hahmottaa, miten ohjaajana erilaiset työtavat teatterissa voivat olla argumentoitavissa työryhmälle ja yleisölle sekä miten lähtökohdista voidaan edetä kohti valmista esitystä. Opiskelija tunnistaa eri lähtökohtien moninaisuuden.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätehtävät
Reflektointikyky
Esityksen ideointi ja kokeilut
Osallistuminen oppitunneille

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu opintojakson tehtävistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaan. Osaa tunnistaa opintojakson keskeiset ammattikäsitteet. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija osaa käyttää opintojaksolla esiintuotuja lähtökohtia esityksen tekemiseen hyväkseen oppimistehtävissä. Osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Etsii omaa taiteellista näkemystään/työtapaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Osaa reflektoida ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija tunnistaa esityksen tekemisen prosessia ja pystyy erottelemaan erilaisia lähtökohtia esityksen tekemiseen ja sitä kautta erilaisia tapoja tehdä esitystä.