Siirry suoraan sisältöön

Maalauksen öljyliukoiset menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BS57-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 16.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

4 - 10

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Erika Adamsson

Ryhmät

  • PKUVAS22
    Kuvataiteen koulutus S22
  • 24.10.2023 12:00 - 16:00, Maalauksen öljyliukoiset menetelmät KU00BS57-3003.Maalauksen pohjustus
  • 25.10.2023 09:00 - 16:00, Maalauksen öljyliukoiset menetelmät KU00BS57-3003. Maalauksen pohjustus.
  • 26.10.2023 09:00 - 10:00, Maalauksen öljyliukoiset menetelmät KU00BS57-3003Maalauksen pohjustus.

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää öljyliukoisia tekniikoita omassa ilmaisussaan
- pohtia ja verrata sideaineiden vaikutuksia maalausprosessissa ja tunnistaa liuottimien käytön työsuojelulliset ja ympäristölliset näkökohdat
- hyödyntää väriopin osaamistaan käytännössä
- hahmottaa öljyvärimaalauksen historiaa tekniikoiden ja ilmaisukeinojen näkökulmista
- huomioida eri väriaineiden ominaisuuksia ja niiden mahdollisuuksia maalauksessa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy öljyliukoisten menetelmien historiaan ja teoriaan sekä harjoittelee käytännössä tekniikoiden mahdollisuuksia osana omaa ilmaisuaan.
Opinnot suoritetaan harjoitustehtävinä, joissa tutkitaan öljytekniikan osa-alueita ja niiden ilmaisullisia perusteita.
Opiskelija osallistuu aktiivisesti ohjaukseen ja palautekeskusteluun sekä suorittaa hyväksytysti harjoitustyöt.

Oppimateriaalit

Veikko Kiljunen: Taidemaalarin materiaalioppi sekä opettajan ilmoittamat kirjalliset lähteet.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; tekniikkademonstraatiot, tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt, luennot sekä ryhmäkeskustelut

Kansainvälisyys

Opiskelija työskentelee reflektoiden ja keskustellen ateljeekierrolla ja katselmuksissa. Ateljeekierto on kuvataiteen pedagoginen toimintatapa, jossa opettaja kiertää opiskelijoiden työpisteellä ja antaa kehittämisehdotuksia opiskelijan maalaustyöskentelyyn.
Kurssi on öljyvärin eri tekniikoiden tutustumisjakso, jossa osaamista syvennetään kurssia saumattomasti seuraavalla Maalauksen ilmaisukeinot I-jaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee harjoitustyöt öljyväritekniikan eri menetelmillä sekä osallistuu viikoittaisiin luentotilaisuuksiin ja opettajan demonstraatioihin ja osoittaa jakson aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn taidemaalarin työturvallisuus huomioiden.

Sisällön jaksotus

Öljyliukoisten menetelmien perusteet, materiaalituntemus sekä maalausilmaisu; 24.10.-16.11.2023
luokka: Iso maalaussali
Opetus koostuu materiaaliopin demoista, luennoista ja ateljeekierroista sekä katselmuksista.
tiistaiaamuisin: Maalausryhmän töiden edistyminen. Lyhyt yhteinen läpikäynti/katselmus
luennot: keskiviikkoisin klo 12- 13:30 Isossa maalaussalissa
Opettaja läsnä ti-to. Opiskelijan työaika ti-pe 9-16
Ohjelma on alustava ja tarkempi aikataulu päivitetään lähemmin. Ao. ohjelmasta näet kuitenkin työviikkojen teemat ja luentojen aiheet. Myös materiaalihankintalista lähetetään opiskelijoille lähempänä sähköpostitse yhdessä tarkan aikataulun kanssa. Yhteydenotot ja kyselyt kurssin sisällöstä: erika.adammson@turkuamk.fi
Huom! Maalauksen öljyliukoiset menetelmät -opintojaksoa ei voi valita yksistään, vaan on ilmoittauduttava myös sitä suoraan seuraavalle Maalauksen ilmaisukeinot I-opintojaksolle (21.11.-20.12.2022)
Huom2! Opiskelijalla on oltava valmiudet ja osaaminen maalauspohjan rimojen tekemiseen ja oikeudet pajalla (Jari Uusitalo) työskentelyyn mm. laitteiden kanssa. Ts.pohjustusopetuksessa ei keskitytä kehikon rakentamiseen, vaan opiskelijan on osattava se edellytyksenä kurssille osallitumiselle. Mahdolliset kyselyt tästä etukäteen opettajalle (Erika Adamsson). Maalauksen perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot edellytetään.


1.viikon teema: liitupohjustus ja alusmaalaus temperalla sekä öljymaalauksen työsuojelu
ti 24.10. Aloitusluento klo 9-11. Iso maalaussali. Kurssiesittely, tehtävänannot. Öljyväri ilmaisumuotona.
ti-pe liitupohjustuksen opetus pajalla+tempera+työsuojelu (opettajan demot)

2.viikon teema: Maalinesteet öljymaalauksessa ja Hauserin maalinesteen valmistus
luento: Kerros-, kerta- ja jatkettu kertamaalaus

3.viikon teema: öljyvärin väri-ilmaisu ja väriaineet

4.viikko: Liquin maalinesteenä. Eri pohjamateriaalit (pleksi, mdf, alumiini) öljymaalauksessa
Huom! Aloitan demot ja luennot ilmoitettuna kellonaikana. Ei siis myöhästymisiä, jos haluaa oppia ja jos haluaa saada kurssin suoritetuksi! Oppimisen ja arvioinnin edellytyksenä on opiskelijan osallistuminen kaikkiin materiaalioppidemoihin ja luentoihin.

Muistakaa hankkia ajoissa: vähintään 3 x OPM (oma pullo) eri maalinesteitä varten. Lisäksi: omat paletit (valkoiset paperilautaset), palettiveitsi, siveltimet, pohjustussivellin ja mahd. gesso, ellette tee kaikkea pohjustusta pajalla liitupohjusteena tai puoliöljynä. Kurssilla tarjotaan vain aivan perustaso maalinesteitä, öljyvärejä ym. materiaaleja. Näitä kaikkia kannattaa harkita hankittavaksi itse esim. maalinesteitä (Liquin), jos kiinnostus jatkuu öljymaalaukseen ja materiaalikäyttö on runsasta. Pohjustamme kurssilla sekä kangas-että mdf-pohjia, joita opiskelijat saavat tietyn määrän.
Kangaspohja /-pohjat käytetään seuraavan kurssin töihin (Maalauksen ilmaisukeinot I), joka jatkuu saumattomasti tämän kurssin jälkeen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija saa opintojaksolla perusmateriaalit, kuten maalauksen pohjamateriaaleja sekä yhteiskäytössä olevia maalinesteitä ja öljyvärejä. Opiskelijan on kuitenkin varauduttava hankkimaan itse siveltimensä, palettiveitsen, paperilautasia paleteiksi, muovihansikkaita, mäntysuopaa siveltimien pesuun sekä mahdollisesti gessoa pohjustukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikottain käydään yhteinen tai henkilökohtainen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osoittaa tuntevansa öljymaalauksen perusteet
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja