Siirry suoraan sisältöön

Animaation perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00BZ05-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 20.09.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

 • Elli Vuorinen
 • 06.10.2023 09:00 - 16:00, Luento / Animaation historia
 • 13.10.2023 09:00 - 16:00, Luento / Animaation historia
 • 24.10.2023 09:00 - 16:00, Animaation perusteet
 • 25.10.2023 09:00 - 16:00, Animaation perusteet
 • 26.10.2023 09:00 - 16:00, Animaation perusteet
 • 31.10.2023 09:00 - 16:00, Animaation perusteet
 • 01.11.2023 13:00 - 16:00, Animaation perusteet
 • 02.11.2023 09:00 - 16:00, Animaation perusteet
 • 27.11.2023 10:00 - 12:00, Animaation perusteet / Animaatioala-luento
 • 27.11.2023 13:00 - 15:00, Animaation perusteet / Kestäväkehitys

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa animoinnin perusperiaatteet ja liikkeellä ilmaisun
- käyttää animaation yksittäiskuvausohjelmaa
- osaa muodostaa käsityksen länsimaisen animaatiotaiteen historiasta sekä kotimaisesta ja kansainvälisestä animaatioalasta
- osaa työskentelyssään huomioida animaation historian perinteitä, teemoja ja ilmiöitä
-ymmärtää kestävän kehityksen tärkeyden animaatiotuotannoissa sekä omassa työskentelyssään

Sisältö

- animoinnin perusperiaatteet opiskellaan tekemällä pieniä esineanimaatioharjoituksia.
- perehdytään kuvaus- ja valokalustoon, kameran alla työskennellen
- perehdytään animaation yksittäiskuvausohjelmistoon (esim. Dragon Frame)
- tutustutaan animaatioelokuviin ja animaation historiaan
- tutustutaan kotimaiseen ja kansainväliseen animaatioalaan.
- perehdytään kestävän kehitykseen toimintamalleihin animaatiotuotannoissa

Kansainvälisyys

Opintojakso perustuu pääasiassa käytännönläheiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn, luentoihin, ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Sisällön jaksotus

Kurssin tavoitteet

Animaation perusteet -opintojaksolla opiskelijat perehtyvät animaation historiallisia taustoja valottaen animaatiokerronnan perusrakenteisiin ja terminologiaan, liikkeellä ilmaisuun sekä tutustutaan teknis-ilmaisulliseen perusvälineistöön.
Sen lisäksi tutustutaan animoidun liikkeen perusteisiin ja liikkeellä kertomiseen sekä animaation kuvausohjelmiin. Toteutuksessa ovat keskiössä harjoitustehtävät. Opettajana toimii Anni Oja.
Kurssiin sisältyy myös luentoja, joissa tutustutaan animaation traditioon, uudempiin nykysuuntauksiin ja ammattikentän monipuoliseen tarjontaan, kotimaassa ja kansainvälisesti.
Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan omien vahvuuksien ja taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä. Pyrkimyksenä teorian siirtäminen käytäntöön harjoituksien avulla. Tutkimuksellista ajattelua harjoitellaan elokuva-analyysi tehtävän avulla.
Tarkoituksena on perehdyttää opiskelija animoidun liikkeen perusteisiin ja animaatioilmaisuun. Miten illuusio liikkeestä saadaan aikaan ja mitä/miten sillä voidaan kertoa? Sen lisäksi rohkaista heitä kokeilemaan animaation tekoa erilaisilla materiaaleilla ja tekniikoilla.

Kurssin sisältö

Koulutus perustuu pääasiassa käytännönläheiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn, luentoihin, ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen.
Opintojakso koostuu lähiopetuspäivistä, luento-osuudesta, kirjoitustehtävästä sekä pienryhmäharjoitustyöstä. Lähiopetusjakson (24.10.-2.11.2023) aikana tehdään animointiharjoituksia esineanimaation keinoin. Opiskelijoita kehotetaan tuomaan kurssille mukaan pienehköjä esineitä animoitaviksi, kuten nappeja, ruuveja, klemmareita, korkkeja, tms.

Osana AV-ilmaisu elokuvassa -kurssikokonaisuutta toteutetaan suuntautumisaloittain eritellyin reunaehdoin audiovisuaalinen pienryhmäharjoitus. Animaatioharjoitusten pohjalta on tarkoitus saada eväitä alkaen viikolla 45-46 toteutettavaan 1-minuuttiseen harjoitukseen. 1-minuuttinen harjoitus toteutetaan ryhmätyönä. Jokainen ryhmä kehittää idean ja käsikirjoituksen annetun teeman pohjalta. Ryhmätyö toteutetaan esine-, vaha-, hiekka- tai pala-animaationa ja kuvataan isossa studiossa Lemminkäisenkadun kampuksella.

Opintojaksolle otetaan 10-14 opiskelijaa, ensisijaisesti animaation opiskelijoita ja sen jälkeen kuvataiteen koulutuksen muilta suutautumisaloilta ja sitten yleisesti AMK:n opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisista muutoksista tullaan ilmoittamaan toteutuksen kuvauksessa sekä ilmoittautuneille sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5