Siirry suoraan sisältöön

Yleisötyön perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CH60-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

30.09.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

02.11.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

8 - 14

Koulutus

  • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

  • Anna Hellstén

Tavoitteet

Opiskelija tuntee yleisötyön käsitteen, kontekstin sekä sen mahdollisia toteutustapoja.

Sisältö

Luennot, harjoitustyöt, itsenäinen työ.

Opetusmenetelmät

Toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen oppiminen, dialogipedagogiikka.

Kansainvälisyys

Ryhmäntyöskentely, pienryhmätyöskentely, vertaispalautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijat osallistuvat Helsingin kaupunginteatterin Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeeseen ja tuottavat sen linjausten mukaisesti 3 x 30 min taidetuokiot etätoteutuksena ikääntyneille helsinkiläisille.

o tuokioista muodostuva kokonaiskaari tärkeässä osassa

o jokainen 30 min tuokio sisältää jotain esityksellistä ja jotakin osallistavaa/vastavuoroista

o opiskelijat itsenäisesti vastuussa toteutuksesta, ohjaajat seuraavat ja antavat palautetta

o 3–4 opiskelijan ryhmissä ohjataan noin 6–10 hengen ikääntyneiden tuokioita

Sisällön jaksotus

Yleisötyö osana teatteri-ilmaisun ohjaajan työtä.

- Yhteistyössä HKT:n yleisötyöntekijöiden ja Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeen kanssa

- Kurssin avausluento ja ohjaava opettaja HKT:n yleisötyöntekijä Jenny Jumppanen

- Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeen koulutus ja ohjaus, Hanna Nuorala


Aikataulu

to 2.11. 9–12 Pienryhmäjako ja aloitusluento: Yleisötyön perusteet, Kuvateatteri, Jenny, Anna
pe 3.11. 9–12 koulutus: Taidetta ikääntyneiden koteihin -hanke, etätoteutus, Hanna ja Reetta

ti 7.11. 9–12 pienryhmätyöskentelyä, Anna
ke 8.11. 9–15 pienryhmätyöskentelyä, Anna
to 9.11. 9–12 pienryhmätyöskentelyä, Anna
to 9.11. 13–15 pienryhmien suunnitelmien esittely, etätoteutus, Anna, Hanna, Jenny

ti 14.11. 9–15 pienryhmätyöskentelyä, Anna
ke 15.11. 9–11 pienryhmätyöskentelyä, Anna
ke 15.11. 12–15 taidetuokiot klo 13 & 14, vertaispalautteet, Anna, Jenny, Hanna

ti 21.11. 9–15 pienryhmätyöskentely, Anna
ke 22.11. 9–11 pienryhmätyöskentely, Anna
ke 22.11. 12–15 taidetuokiot klo 13 & 14, vertaispalautteet, Anna, Jenny, Hanna

ti 28.11. 9–15 pienryhmätyöskentely, Anna
ke 29.11. 9–11 pienryhmätyöskentely, Anna
ke 29.11. 12–15 taidetuokiot klo 13 & 14, vertaispalautteet, Anna, Jenny, Hanna

ti 5.12. 9–12 kurssin purku & palautteet, Anna, Jenny, Hanna

Viestintäkanava ja lisätietoja

jenny.jumppanen@hkt.fi

hanna.nuorala@hkt.fi

anna.hellsten@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen työskentelyyn. Ryhmän- ja pienryhmän toiminnan tukeminen oman osallistumisen avulla. Yleisötyön käsitteeseen perehtyminen sekä teorian soveltaminen käytäntöön oppimistehtävien mukaisesti. Itsereflektioon ja vertaispalautteeseen osallistuminen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opintojakson opetukseen työskentelyyn.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaan. Osaa tunnistaa opintojakson keskeiset ammattikäsitteet. Opiskelija on läsnä ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija on tehnyt kaikki oppimistehtävät.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelija soveltaa ja kehittää opintojaksolla esiintuotuja yleisötyön tapoja oppimistehtävissään. Opiskelija osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Etsii omaa taiteellispedagogista näkemystään ja työtapaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelija toimii itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Hän reflektoi ja yhdistää oppimaansa aiempaan osaamiseensa. Opiskelija tunnistaa yleisötyön prosessia ja pystyy erottelemaan erilaisia lähtökohtia sen toteuttamiseen. Opiskelija pystyy myös toimimaan ammattiteattereiden sekä opintojaksoon valittujen ryhmien kanssa yhteistyössä sekä kommunikoimaan eri tahojen kanssa.