Siirry suoraan sisältöön

Musiikkipedagogiikka 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CH79-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

31.07.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

0 - 12

Koulutus

  • Kulttuurialan ylempi AMK, musiikkipedagogi

Opettaja

  • Timo Korhonen

Vastuuopettaja

Timo Korhonen

Ryhmät

  • YMUSIS22
    Kulttuurialan ylempi AMK, musiikkipedagogi

Tavoitteet

Henkilökohtaisia osaamistavoitteita määritellään pedagogisen kehittämistehtävän tarpeita huomioiden. Opintojaksolla perehdytään teknologia-avusteisen musiikkipedagogiikan mahdollisuuksiin.

Sisältö

Opintojakson sisältö määritellään HOPS:n tavoitteiden mukaisiksi.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan Itslearning-oppimisalustalla. Osa materiaaleista on englanniksi. Opintojakson laajuus vastaa noin 135 tunnin työskentelyä.

Opetusmenetelmät

Kontakti- ja etäopetus sisältäen teema-alustuksia, puheenvuoroja, luentoja, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Opetus toteuteaan lähiopetuksena ja/tai verkko-opetuksena. Työskentelyssä hyödynnetään taidelähtöisiä menetelmiä sekä opiskelijoiden omaa erityisosaamista.
- Lähipäivien ennakkotehtävät
- Oppimistehtävät
- Itsenäinen työskentely.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka on keskiössä kaikissa Turun ammattikorkeakoulun koulutuksissa. Opiskelijat opiskelevat teoriaa käytäntöihin ja työelämään soveltaen.

Kontaktiopetuksessa perehdytään opintojaksolle keskeiseen teoriaan ja tutkimustietoon sekä keskustellaan ja jaetaan kokemuksia käsiteltävistä aiheista. Pienryhmätyöskentelyssä korostuvat itseohjautuvuus, vertaisoppiminen, reflektointitaidot, luovuus, moniammatillisuus sekä dialoginen vuorovaikutus. Yksilötehtävissä perehdytään opintojakson kirjallisuuteen ja lähdemateriaaleihin, harjoitellaan tiedonhankintaa ja jalostamista sekä jäsenneltyä asioiden esitystapaa. Tehtävissä hyödynnetään pedogiseen kehittämistehtävään sopivia menetelmiä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jakson oppimistehtävät kuvataan tarkemmin Itslearning-alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Vastuuopettajat arvioivat oppimistehtävät. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista lähipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Tuutoropettaja kirjaa lähipäivien osallistumissuoritukset ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa ja analysoida musiikkipedagogian keskeisiä teemoja ja kehittämistehtäviä sekä alalla käytettäviä erilaisia menetelmiä oman kehittämistehtävän näkökulmasta
• hahmottaa ja valita tarkoituksenmukaisia toimintatapoja, menetelmiä ja työkaluja eri toimintaympäristöissä, asiayhteyksissä, prosesseissa ja erilaisten toimijoiden parissa
• hyödyntää yksilö-, ryhmä-, yhteisö- ja verkosto-osaamista musiikkipedagogian sisältöihin ja toimintatapoihin liittyen (innovaatiokompetenssit)
• suunnitella ja toteuttaa musiikkipedagogin työtä oman profiilin mukaisesti, tilaaja- ja osallistujalähtöisesti.
• hahmottaa ja jäsentää syventävällä tasolla musiikkipedagogin käsitettä laajemmin toimialana.
• tunnistaa sekä oman että toisen ammattikunnan ydinosaamisen, Nähdä yhteiset tavoitteet sekä yhteistyön mahdollisuudet ja on valmis kehittämään niistä uusia toimintatapoja ja yhteistyön muotoja moniammatillisesti.
• tunnistaa erilaisia yksilöiden ja yhteisöjen kulttuurisia tarpeita ja näiden täyttymisen esteitä. Mahdollistaa näitten tarpeitten kuulemisen osallistavasti sekä asiakas- ja toimijalähtöisesti.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin, aktiiviseen osallistumiseen sekä etä- että lähiopinnoissa. Arviointi on jatkuvaa.

Hylätty (0)

Ei ole palauttanut kaikkia tehtäviä eikä osallistunut opetukseen tai suorittanut korvaavia tehtäviä. Palautetut tehtävät ovat ylimalkaisia ja/tai eivät vastaa pääosaan tehtävänannossa pyydetyistä asioista.