Siirry suoraan sisältöön

Sirkusopiskelijan ammatillinen kasvu 1 (1 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CJ74-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 10

Koulutus

 • Esittävän taiteen koulutus

Opettaja

 • Minna Karesluoto
 • Laura Tikka

Ryhmät

 • PTEASS23
  Teatteri-ilmaisunohjaaja/sirkus, syksy 2023
 • 04.09.2023 10:00 - 12:00, Aku ja koty
 • 04.09.2023 13:00 - 16:00, Aku ja koty
 • 10.10.2023 13:15 - 14:45, Sirkusopiskelijan ammatilinen kasvu
 • 20.11.2023 15:00 - 16:30, Luento:Osallisuuden ja yhdenvertaisuuden lisääminen taidepedagogina moninaisten harrastajaryhmien kanssa
 • 13.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen soolodemot
 • 19.12.2023 15:00 - 16:30, Palaute
 • 20.12.2023 09:00 - 12:15, sirkuksen siivous ja inventaario
 • 20.12.2023 13:15 - 16:30, Sirkuksen soolojen katselu ja lukukauden päätös

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Arviointi
hyväksytty / hylätty

Opetusmenetelmät

Vertaisoppiminen ja oppiminen keskustelemisen, kuuntelemisen ja havainnoimisen kautta

Kansainvälisyys

Lähiopetus ryhmässä. Henkilökohtaiset hops-keskustelut oman tuutoropettajan kanssa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty
Opiskelija osallistuu lähiopetukseen, toimii positiivisessa vuorovaikutuksessa kaikkien ryhmän jäsenten kanssa ja rakentaa myönteistä oppimisilmapiiriä.
Opiskelija tekee opetuksen aikana annetut tehtävät ja tekee itsenäisesti suoritettavat tehtävät ohjeistuksen mukaan. Opiskelija osallistuu HOPS-keskusteluihin tuutoropettajan kanssa.

Hylätty
Opiskelija ei osallistu opintojakson lähitunneille eikä suorita annettuja oppimistehtäviä.

Sisällön jaksotus

Tavoitteet
• Opiskelija tunnistaa omat mahdollisuutensa vaikuttaa opiskeluunsa ja omien opintojen etenemiseen
• Opiskelija osaa toimia erilaisissa opiskelu- ja työryhmissä rakentavassa vuorovaikutuksessa.

• Opiskelija tuntee ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.

• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää HOPS:it luomisen ja päivittämisen tärkeyden
• Opiskelija osaa käyttää olennaisia AMK.in sähköisiä järjestelmiä
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisällöt
Käydään läpi ryhmän pelisäännöt sekä koko opiskelijayhteisön yhteiset pelisäännöt. Otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaattet. Tutustutaan sirkuskoulutusta koskeviin turvallisuusnäkökulmiin.
Tutustutaan AMK:in tarjoamiin opiskelua tukeviin palveluihin. Opiskelija luo HOPS:in yhdessä tuutoropettajan kanssa. Opiskelija tutustuu AMK:in sähköisiin järjestelmiin ja oppii käyttämään niitä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu suhteessa opintojakson tavoitteisiin, Turun ammattikorkeakoulun ja esittävän taiteen yleisiin arviontikriteereihin.

Opintojaksossa arvioidaan:
1. läsnäolo (vähintään 80%)
2. aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja hopsaukseen
3. itsenäisesti suoritettavat tehtävät
4. opiskelijan aktiivisuus ja opiskelijan ryhmätyötaidot