Siirry suoraan sisältöön

Klassinen piirtäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KU00CR04-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 15

Koulutus

  • Kuvataiteen koulutus

Opettaja

  • Eero Merimaa
  • Erika Adamsson

Sisältö

Opintojaksossa keskitytään klassisen piirtämisen perusteisiin ja tutkitaan havaintoa piirustuksen keinoin. Opiskelijat työskentelevät elävän mallin ja erilaisten havaintomateriaalien avulla. Käytännön harjoitustöiden lisäksi keskitytään perspektiivi- ja sommitteluoppiin sekä havaitsemisen teorioihin.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Turun taideakatemian kuvataiteen koulutuksen (AMK) kanssa ja opintoihin kuuluu tutustumismatka Turun taideakatemiaan.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt, luennot, ryhmäkeskustelut ja portfoliotyöskentely

Kansainvälisyys

Opiskelija työskentelee reflektoiden ja keskustellen ateljeekierrolla ja katselmuksissa. Ateljeekierto on kuvataiteen pedagoginen toimintatapa, jossa opettaja kiertää opiskelijoiden työpisteellä ja antaa kehittämisehdotuksia opiskelijan taiteelliseen työskentelyyn.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee harjoitustyöt sekä osallistuu luentotilaisuuksiin ja osoittaa jakson aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn kuvataiteilijan työturvallisuus huomioiden. Kurssin päätteeksi opiskelija kokoaa töistään portfolion.

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa keskitytään klassisen piirtämisen perusteisiin ja tutkitaan havaintoa piirustuksen keinoin. Opiskelijat työskentelevät elävän mallin ja erilaisten havaintomateriaalien avulla. Käytännön harjoitustöiden lisäksi keskitytään perspektiivi- ja sommitteluoppiin sekä havaitsemisen teorioihin. Jakson lopuksi kootaan piirustusportfolio.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Turun taideakatemian kuvataiteen koulutuksen (AMK) kanssa ja opintoihin kuuluu tutustumismatka Turun taideakatemiaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä muodostaa arvioinnin perustan, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota työn tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen, työprosessin hallintaan sekä taiteelliseen ilmaisuun. Kaikki kurssin aikana annetut tehtävät tulee suorittaa ja ne vaikuttavat arviointiin. Kurssin päätteeksi järjestetään kaikille yhteinen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa korostuvat itsearviointi, vertais- ja opettaja-arviointi.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja työskentelymetodeja ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja