Siirry suoraan sisältöön

Uudistuva lähijohtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: MS00CD77-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.05.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Opettaja

 • Mikko Niskanen
 • Maarit Laiho
 • Mervi Varhelahti

Ryhmät

 • YLIKES23
  Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan kehittäminen
 • 18.09.2023 09:00 - 16:15, Uudistuva lähijohtaminen MS00CD77-3002
 • 13.11.2023 09:00 - 16:15, Uudistuva lähijohtaminen MS00CD77-3002
 • 13.11.2023 12:00 - 16:00, Uudistuva lähijohtaminen MS00CD77-3002

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa työyhteisöön vaikuttavia tekijöitä
• osaa johtaa monimuotoista tiimiä
• osaa soveltaa metodeja/työkaluja työyhteisön toimivuuden tukemiseksi
• osaa peilata ja hyödyntää tieteellisiä tutkimustuloksia (myös kansainvälisiä englanninkielisiä julkaisuja) omissa toimintaympäristöissä

Sisältö

• Rakentava vuorovaikutus
• Monimuotoisuus työyhteisöissä
• Haasteellisten tilanteiden kohtaaminen
• Itsensä johtaminen
• Työyhteisön toimintaan ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät, muun muassa organisaation virtuaalisuus

Oppimateriaalit

Tieteelliset johtamiseen liittyvät artikkelit sekä suomeksi että englanniksi

Opetusmenetelmät

Oppimismentelmät ovat toiminnallisia ja opiskelijat ovat aktiivisia toimijoita yksinään ja ryhmissään. Koko opintojakson läpi harjoitellaan itsensäjohtamisen taitoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Opintojakson aikana käsitellään tieteellisiä tutkimustuloksia (myös kansainvälisiä englanninkielisiä
julkaisuja) peilaten niitä omiin toimintaympäristöihin. Teorioista, omista näkemyksistä ja
kokemuksista keskustellaan yhteisöllisesti lähitapaamisissa sekä
virtuaalisesti käänteistä oppimista ja innovaatiopedagogiikkaa hyödyntäen.

Opetuspäivien välissä tehdään virtuaalisesti ryhmätyönä visuaalinen posteriesitys työyhteisötaidoista sekä harjoitellaan itsensä johtamisen taitoja reflektiopäiväkirjan muodossa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ennakkotehtävä (lyhyt aiheeseen johdatteleva)
Yksilötyö: Reflektiivinen oppimispäiväkirja
Ryhmätyö: Visuaalinen posteriesitys

Sisällön jaksotus

Opintojakson opetuspäivät pidetään 18.9.2023 klo 9-16 ja 13.11.2023 klo 9-16, Kupittaan kampuksella.
Huom! Etänä tehtävä ennakkotehtävä aukeaa viim. 12.9.2023.
Sisältö:
•Rakentava vuorovaikutus
• Erilaisuus työyhteisöissä
•Haasteellisten tilanteiden kohtaaminen
•Työyhteisön toimintaan ja toimivuuteen vaikuttavat tekijät, muun muassa organisaation kulttuuri ja identiteetti sekä virtuaalisuus

Kaikkien on mahdollisuus tehdä Thomas-analyysi.

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM! Tämä OJ oli ennen nimellä Innostava työyhteisö. Jos olet suorittanut Innostavan työyhteisön, niin et voi enää osallistua tähän.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana koostuu opiskelijan itsearviosta, ryhmän vertaisarviosta sekä kouluttajan arviosta.
Arvioinnissa arvioidaan aktiivisuutta (ennakkotehtävä 20%), yhteistyökykyä
(ryhmätyö 40%) sekä kykyä yhdistää teoriaa ja omia näkemyksiä (analysointi, kritiikki, uudet ideat
omaan työhön reflektiopäiväkirjassa 40%).
Arvioinnin kohteena ovat keskustelut, ryhmätyö ja pv-kirja-reflektointi.
Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Huom! Oppimistehtävien deadlinesta myöhästyminen ei vaikuta arvosanaan, mutta opettajat eivät anna tässä tapauksessa palautetta, vain arvosanan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

YKSILÖTEHTÄVÄT
• Kriittinen ajattelu päiväkirjassa: Pohdinta on yleistä. Yhteyksiä työelämän ja teorian välillä ei osata esittää. Analyyttinen ote puuttuu.
• Oman osaamisen reflektio päiväkirjassa: Henkilökohtaisesta kehittymisestä vain vähän pohdintaa ja sekin yleisellä tasolla ilman analyyttistä ja reflektoivaa otetta.

TIIMITYÖ
• Tuotos: esittelee riittävästi valitun teeman pääkohtia. Sisältö ja esitystapa on jonkin verran puutteellinen. Lähdemerkinnät puutteelliset.
• Kunkin jäsenen aktiivisuus: osallistuu tiimityöhön ja keskusteluihin opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

YKSILÖTYÖ
• Kriittinen ajattelu päiväkirjassa: noudattaa ohjeistusta, ilmentää analyyttistä pohdintaa ja arviointia. Reflektio luo yhteyksiä teorian ja kokemuksien välille, mutta ne ovat joskus liian ilmeisiä tai selkeitä.
• Oman osaamisen reflektio päiväkirjassa: Esittää ideoita, miten opittua hyödyntää henkilökohtaisessa kehittymisessä.
TIIMITYÖ
• Tuotos: esittelee asianmukaisesti tärkeimmät valitun teeman pääkohdat. Hyödynnetty useita lähteitä. Tuotos on tarkoituksenmukainen ja ymmärrettävä. Lähdemerkinnät tehty oikein.
• Kunkin jäsenen aktiivisuus: osallistuu aktiivisesti tiimityöhön ja keskusteluihin opintojakson aikana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

YKSILÖTYÖ
• Kriittinen ajattelu päiväkirjassa: Rikas sisällöltään, oivaltavaa analyysiä ja kriittistäkin arviointia sekä selkeät yhteydet tosielämän tilanteiden ja teorian välillä.
• Oman osaamisen reflektio päiväkirjassa: Merkinnät ovat korkealaatuisia ja koostuvat henkilökohtaisista pohdinnoista, jotka yhdistävät todellisen elämän, oppimisen ja teorian. Sisältää myös oman osaamisen edelleen kehittämisen pohdintoja.
TIIMITYÖ
• Tuotos: esitetään tiiviisti, mutta perusteellisesti valitun teeman pääkohdat. Pääkohdat ilmentävät kriittistä lähdevalintaa. Kerronta ja visuaalinen toteutus on mukaansatempaavaa. Tuotos ilmentää selkeästi toimivaa ja yhtenäistä tiimityötä. Lähdeviittaukset merkitty oikein.
• Kunkin jäsenen aktiivisuus: osallistuu erittäin aktiivisesti tiimityöhön ja keskusteluihin opintojakson aikana.