Siirry suoraan sisältöön

Valinnainen harjoittelu: fysioterapian ammatillisen oppimisen ohjaaminen ja sen kehittäminen (20 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF38-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

19.08.2022 - 22.01.2023

Ajoitus

22.08.2022 - 04.06.2023

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 15

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Afrisa Kapella
  • Pirjo Pennanen

Ryhmät

  • PFYSIS21
    Fysioterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa ohjattuna ammatillisen osaamisen oppimistapahtumia ja oppimisympäristöjä,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti sekä moniammatillisesti valitsemassaan oppimisverkostossa,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvät projektit ja tapahtumat.
Opintojakso voi koostua yhdestä tai useammasta projektista.

Opetusmenetelmät

Opiskelijamentorointi ja siihen liittyen innovatiivisen ratkaisut vertaisoppimisessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

itsearviointi ja tavoitteet - lomakkeen täyttäminen alussa ja lopussa sekä mahdollisesti välillä.
Mentorointituokioihin tehtävät viikottaiset valmistelutehtävät.
Tiimin tapaamisiin ja toiminnan kehittämiseen osallistuminen.

Työskentelyalusta löytyy ITSistä mutta löytyy sieltä ilmoittautuneille erillisenä kurssina nimellä Ft -opiskelijamentorointi

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: osallistuu aktiivisesti toimintaan ja sen kehittämiseen, tekee vaaditut oppimistehtävät ja hoitaa sovitut tehtävät toimintaan liittyen.
Hylätty: Ei osallistu aktiivisesti toimintaan ja sen kehittämiseen, jättää tekemättä vaaditut oppimistehtävät tai jättää hoitamatta sovitut tehtävät toimintaan liittyen

Sisällön jaksotus

Mentorointitoiminta lukuvuonna 2022-2023

Opiskelija osallistuu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen mentorointitoiminnassa. Hän toimii mentoritiimin aktiivisena jäsenenä ja järjestää ammatillisia oppimistilanteita viikoittain.

Tiimissä voi toimia koordinaattorina (tiimiveturina), jonka tehtäviin kuuluu suunnitella ja organisoida toimintaa kokonaisuutena sekä toimia tiedonvälittäjänä ohjaavan opettajan suuntaan. Koordinaattori hakee ja valitsee tiimin ja suunnittelee toiminnan perussisällöt ja sopii mentoreiden kanssa käytännön asioista. Hän asettaa vuoden toiminnalle tavoitteet ja raportoi toiminnan lukuvuoden lopussa.

Tiimissä voi toimia myös mentorina. Mentori suunnittelee ja toteuttaa konkreettisesti oppimistilanteita fysioterapian ammatillisten opintojen tiimoilta opetukseen linkittyen. Hän toimii tiimitasolla yhteissuunnittelun osalta ja parin/pienryhmän kanssa käytännön toteutuksessa.

Kummassakin roolissa opiskelija tekee omaan osaamisensa kehittymiseen liittyvän itsearvioinnin ja tavoitteet sekä arvioi toiminnan päättyessä oman osaamisen kehittymistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty