Siirry suoraan sisältöön

Toiminta ihmisen elämässä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF44-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anu Kuikkaniemi

Ryhmät

  • MTOIMK24
    Toimintaterapeutti
  • 11.01.2024 14:15 - 15:45, Info_Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3012
  • 08.02.2024 08:15 - 14:00, Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3012
  • 09.02.2024 08:15 - 14:00, Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3012
  • 12.02.2024 10:00 - 15:45, Toiminta ihmisen elämässä TH00BF44-3012

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvailla, miten toimintaterapia on kehittynyt nykyiselleen,
• tunnistaa ihmisen merkityksellistä toimintaa elämänkaaren eri vaiheissa,
• selittää, mitkä tekijät vaikuttavat toiminnalliseen oikeudenmukaisuuteen ja miten toimintaterapiassa sitä voidaan tukea ja edistää,
• selittää toimintaterapian arvoperustan ja eettiset periaatteet,
• tunnistaa terapeuttisen toiminnan edellytyksiä.

Sisältö

Toimintaterapia ennen ja nyt
Merkityksellinen toiminta eri ikäkausina
Oikeus toimintaan ja osallistumiseen
Toimintaterapian arvot, eettisyys ja osaamisalueet kansallisesti ja kansainvälisesti
Terapeuttinen toiminta

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy verkkoympäristöstä

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, ryhmätöitä ja tiimityöskentelyä tiimipäivissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta tehdään reflektiopaperi, vain hylätyn reflektiopaperin voi uusia, hyväksyttyä reflektioaperia ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppimisen menetelmin. Ohjeistus löytyy Tiimioppijan käsikirjasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa teemoista käsitellään verkkotyöskentelynä, osa ryhmä- tai tiimityöskentelynä lähipäivissä. Lähipäiviin valmsitellaan muistiinpanot ennen tiimipäiviä
Tiimireflektio.
Ohjeistus opppimistehtävistä löytyy verkkoympäristöstä.
27 tuntia opiskelijatyötä vastaa yhtä opintopistettä. 5op= 135t.

Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttönä, sovitaan opiskelija kohtaisesti ja opiskelijalla itsellään aktiivinen rooli sisällön muodosta ja aikataulusta. Osaamisen näyttö tuotetaan koko opiskelijaryhmälle.

Sisällön jaksotus

2h info Teams MTOIMK24 general / yleinen kanavalla

1h HUOM etä! Vapaaehtoinen osallistuminen Teams / Tilannekatsaus oppimistehtävistä

Teemat:
Verkkotyöskentelynä teema: Merkityksellinen toiminta eri ikäkausina

Lähipäivissä kampuksella:
6h Ryhmätyönä Toimintaterapia ennen ja nyt (historia)
6h Tiimiopiskeluna Oikeus toimintaa ja oikeudenmukaisuus sekä Toimintaterapian arvot ja eettisyys
6h Tiimiopiskeluna Terapeuttinen toiminta

Näyttö yhdistetty Toiminnallisuus toimintaterapian opintojaksoon
Sisältöihin löydät tarkempia ohjeita Itslearningistä.

Reflektiopaperin palautus XX

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä Itslearningin kautta, josta löytyy ohjeistus Opintojaksoon perehtyminen suunnitelmasivulta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Muistiinpanot, verkkotyöskentelyn ja ryhmätyön/tiimityön valmistelu hyväksytty/hylätty
Aktiivisuus verkkotyöskentelyssä ja lähipäivissä, näyttöpäivä, itse- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Tiimireflektio yhd. Toiminnallisuus toimintaterapiassa-opintojakson kanssa arvioidaan asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Opiskelijalla on oikeus korjata vain hyläyttyä reflektiopaperia, jotta saavuttaa hyväksytyn 1-5 arvosanan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

TASO 1 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä sisällöltään ja/tai määrältään suppeasti
- käyttää sattumanvaraisesti annettuja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä ohjattuna toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimia ryhmän jäsenenä, mutta toiminta ei ole aina itseohjautuvaa
- vastata sovituista tehtävistä mutta palauttaa ne usein myöhässä ja/ tai odottaa/kysyy lisäohjeita.
- dialogin perusperiaatteita, mutta toiminta ei aina vastaa sitä
- arvioida omaa osaamistaan vähäisessä määrin ja/ tai epärealistisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TASO 3 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä systemaattisesti
- etsiä tietoa eri tietolähteistä sekä tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron
- käyttää keskeisiä tiedonlähteitä systemaattisesti
Ammattitaito
- työskennellä ohjeiden mukaan toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimii tavoitteellisesti ryhmässä ja noudattaa pääasiassa sovittuja aikatauluja
- organisoida omaa toimintaa
- ehdottaa tekemistä ja tarvittaessa hakee hyväksyntää tekemiselleen
- huomioi dialoogisuuden
- arvioida omaa osaamistaan kriittisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TASO 5 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- etsiä tietoa asiantuntevasti
- käyttää keskeisten tietolähteiden lisäksi itse löytämiään näytöltään vahvoja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä itsenäisesti toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- organisoida ryhmän toimintaa ja johtaa usein omaa ja ryhmän toimintaa
- ymmärtää tiimiopiskelun perusfilosofian ja johtavat ajatukset
- sitoutuu ryhmään ja edistää omalla toiminnallaan ryhmän tavoitteita
- olla dialogissa
- raportoi rutiininomaisesti tekemäänsä sovitussa aikataulussa
- arvioida omaa osaamistaan realistisesti