Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BF69-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Irina Katajisto-Korhonen
  • Tuija Suominen-Romberg

Vastuuopettaja

Tuija Suominen-Romberg

Ryhmät

  • PTOIMS21
    Toimintaterapeutti (AMK), S21
  • 05.09.2023 09:00 - 12:00, Aiheiden jako ja info/Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu TH00BF69-3005
  • 28.09.2023 08:00 - 16:00, TKI-päivä_Opinnäytetyön ideointi ja suunnittelu TH00BF69-3005

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa ja perustella toimintaterapian kehittämiskohteen ja /tai –tarpeen,
• soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitojaan kuvatessaan kehittämiskohteen näyttöön perustuen,
• muodostaa yhdessä toimeksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta ja sen rajauksesta,
• kuvata opinnäytetyönä toteutuvan kehittämistoiminnan tarkoituksen ja tavoitteen,
• valita kehittämistoiminnan tarkoituksenmukaiset kehittämis- ja arviointimenetelmät halutun tuotteen tai muutoksen toteuttamiseksi/ aikaansaamiseksi,
• tunnistaa eettiset ja uskottavuus kysymykset osana kehittämistoimintaa,
• laatia realistisen kirjallisen suunnitelman kehittämistoiminnan toteuttamiseksi ja tulosten julkistamiseksi,
• laatia arviointikriteerit suunnitelmalleen kehittämistoiminnalle,
• hakea opinnäytetyön toteuttamiseen liittyvät luvat,
• hyödyntää ohjausta ja palautetta kehittämisprosessissaan.

Sisältö

Aiheen valinta ja rajaus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa, luotettavan näytön hakeminen ja tunnistaminen, kirjallisen suunnitelman laatiminen ja esittäminen (aiheen teoreettinen jäsentäminen, kehittämistehtävän määrittäminen, aineiston keruun ja analyysin suunnittelu, tiedottaminen), lupamenettelyt.

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheen tehtävät on kuvattu tarkemmin Itsissä.

Sisällön jaksotus

Ajoitus:

5.9.23 Opinnäytetyön aiheiden valinta ja opinnäytetyöprosessi28.9.23 TKI -teemapäivä (1 op osuus opintojaksosta)

25.9 Pajapäivä
30.10 Pajapäivä
27.11 Pajapäivä

4.-5.12.2023 Opinnäytetyön suunnitelmien esitys ja opponointi

Opinnäytetöiden ohjaus:

Ohjaajan kanssa opinnäytetyön ohjausta sovitusti ja pyydettäessä.
Ohjausta opinnäytetyön tekoon saa pajapäivissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikki suunnitelmavaiheen tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettu. Tehtävät on kuvattu Itslearningissa.