Siirry suoraan sisältöön

Projektiosaaminen 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BT70-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 11.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Bioanalyytikkokoulutus

Opettaja

 • Seija Kirkko-Jaakkola
 • Anniina Friman

Ryhmät

 • PBIOS21B
  Bioanalyytikko (AMK), S21B
 • PBIOS21A
  Bioanalyytikko (AMK), S21A
 • 05.09.2023 08:00 - 12:00, TSUA -Projektiosaaminen 1 TH00BT70-3001
 • 01.12.2023 08:00 - 15:30, Moniammatilliset simulaatiot Projektiosaaminen 1 TH00BT70-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia kliinisessä laboratoriossa vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti niin työryhmän jäsenenä kuin itsenäisesti työskennellessään. Opiskelija osaa asettaa itselleen tavoitteet ja aktiivisesti hyödyntää laboratoriotyössä ja ohjaustilanteissa hankkimiaan oppimiskokemuksia. Opiskelija osaa soveltaa yrittäjyyden periaatteita sekä huolehtia osaltaan ympäristövastuun toteutumisesta toiminnan ja projektien suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä sekä omassa toiminnassaan. Opiskelija kehittyy ongelmanratkaisukyvyssään ja tiimityötaidoissaan.

Sisältö

TUAS Labissa toteutettavat ohjaus- ja työelämäyhteistyöprojektit. Opiskelija toteuttaa vastuullisesti ja tavoitteellisesti kliinisen laboratoriotyön projekteja ja opettajajohtoisia ohjaustilanteita. Opiskelijatiimit, myös moniammatilliset, vastaavat projektien suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Opintojaksolla hankittujen oppimiskokemusten aktiivinen reflektointi mahdollistaa kehittymisen kliinisen laboratoriotyön osaajaksi.

Opetusmenetelmät

Yhteistoiminnallinen oppiminen; projektioppiminen, yhteisvastuullinen toiminta
Tekemällä oppiminen
Opettamalla oppiminen
Ryhmä- ja itsenäinen oppiminen

-->innopedan kompetenssit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projektiosaaminen 1 & 2 toteutuu harjoittelumuotoisena 2 x 4vko (voi olla useissa pätkissä) Työaika 8h/pvä. Päivien osalta 100% korvausvelvollisuus

Projektiosaaminen 3 toteutuu opiskelijan omien kiinnostusten mukaan 1op=27h, joista 5h toteutuu opiskelijan itsenäisinä opintoina. Eli 1op edellyttää 22h harjoittelua koululla ja 5op laajuus kokonaisuudessaan 110h.

- TUAS Labin toiminnan ja projektien yhteistoiminnallinen sekä vastuullinen suunnittelu, toteutus ja arviointi
- asiakaspalvelu ja yrittäjyys
- ohjaukseen ja opetukseen osallistuminen; nuoremmat bioanalyytikkoryhmät ja hoitotyön ryhmät ym.

Sisällön jaksotus

TUAS Labin toiminnan sekä työelämäyhteistyöprojektien ja muiden projektien toteuttaminen.

- harjoittelu opetuslaboratorioissa ja asiakaspalvelun vuorovaikutustilanteissa TUAS Labissa sekä
- opintojaksolla toteutettavien työelämälähtöisten projektien suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin rakentuva suoritustapa perustuu opiskelijan omaan aktiiviseen osallistumiseen ja suorittamiseen.
- terveysalan opiskelijoiden kliiniseen laboratoriotyöhön liittyvien opintojaksojen ohjaukseen osallistuminen
- sisäinen yrittäjyys; päätöksen tekoon ja toiminnan kehittämiseen osallistuminen, laboratoriotarvikkeiden käyttö ja hävittäminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot:
Näytteenotto- ja asiakaspalveluharjoittelu sekä ammattiaineiden hyväksytty suoritus.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on harjoittelun kokonaissuoritus, koko opintojakson ajalta;
- vastuullisesti suoritettu laboratoriotyöskentely, näytteenotto ja asiakaspalvelu TUAS Labissa
- osallistumisaktiivisuus ohjaukseen ja projekteihin
- projektien toteutus; asiakaspalvelu, manuaali, aikataulutus, vastuullisuus, raportti
- yhteisvastuullinen osallistuminen toimintaan ja
- aktiivinen osallistuminen ryhmien tavoitteiden mukaiseen ohjaukseen ja kirjallisten tehtävien tarkistukseen
- henkilökohtaisen työvuorolistan ylläpito

HYVÄKSYTTY
- harjoittelun tuntien täyttyminen vaaditusti
- toiminta laboratoriossa ja asiakaspalvelu ollut vastuullista
- osallistuminen TUAS LAbin toimintaan ollut aktiivista ja yhteisvastuullisuudesta huolehdittu

- osallistuminen ohjaustoimintaan ja projekteihin ollut vastuullista ja aktiivista, raportit laadittu
- allekirjoitettu henkilökohtainen työvuorolista, joka täytetty ja ylläpidetty ajanmukaisesti

HYLÄTTY
Harjoittelussa tullut esille vastuutonta asiakaspalvelua, laboratoriotoimintaa tai työskentelyä, harjoittelun tuntimäärä ei ole täyttynyt, työvuorolistan epäselvyydet, toimintaan tai yhteisiin projekteihin osallistumattomuus