Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön erityisosaaminen 1 (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BU85-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.05.2022 - 28.02.2023

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Tarja Bergfors
  • Satu Haapalainen
  • Henna Lehtola

Ryhmät

  • MSAISS20
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuoto, Salo

Tavoitteet

HOITOTYÖN ERITYISOSAAMINEN 1 7 OP ERI1

Tavoitteet:
Opiskelija
• Opiskelija
• Osaa toimia sosiaali- ja terveysalan eri ympäristöissä tukien vanhemmuutta raskauden aikana tai synnytyksen jälkeen
• Osaa huomioida äitiyshoitotyön erityispiirteitä
• Osaa edistää eri ikäisten seksuaaliterveyttä
• Osaa soveltaa lasten, nuorten ja perheen hoitotyön tietoperustaa hoitaessaan eri-ikäisiä lapsia perhekeskeisesti ja terveyttä edistäen.
• Osaa huomioida lasten ja nuorten hoitotyön erityispiirteet
• Syventää tietojaan ja taitojaan lapsen ja nuoren hoitotyön tarpeen määrittelyssä, suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa työskennellessään osana moniammatillista tiimiä
• Osaa toteuttaa ohjattuna lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa
• Hallitsee lapsen, nuoren ja perheiden tukemisen ja ohjauksen erilaisissa terveyteen ja sairauteen liittyvissä tilanteissa
• Harjaantuu tekemään hoitotyön asiantuntijuutta edellyttäviä päätöksiä yhdessä lapsen, nuorten ja perheen ja eri ammattiryhmien kanssa sekä kykenee tukemaan lapsen, nuoren ja perheen voimavaroja lapsen ja nuoren terveyden edistämiseksi.
• On sisäistänyt hoitotyön etiikan sekä arvoperustan ja perustaa toimintansa ajantasaiseen näyttöön perustuvaan tietoon lapsen ja nuoren hoitotyössä

Sisältö

Sisältö
• Vanhemmuuden kehittyminen ja tukemisen eri menetelmät sosiaali- ja terveysalan eri toimintaympäristöissä
• Erilaiset raskaus- ja lapsivuodeajan ohjaustilanteet ja -menetelmät
• Seksuaalisuuden puheeksiottaminen
• Seksuaalikasvatus ja sen menetelmät
• Lasten ja nuorten hoitotyön tietoperustan soveltaminen hoitotyössä huomioiden eri-ikäiset lapset, nuoret ja heidän perheensä.
• Lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tukevien hoitotyön toimintojen harjoittelu huomioiden eri potilasryhmien erityispiirteet ja potilasturvallisuus
• Lapsipotilaan kliininen tutkiminen, tarkkailu ja tutkimustulosten hyödyntäminen hoidollisen päätöksenteon tukena
• Näyttöön perustuvan tiedon hyödyntäminen lasten ja nuorten hoitotyössä ja hoitotyön kehittämisessä
• Tavallisimpien lasten ja nuorten sairauksien ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja arviointi
• Suullinen ja kirjallinen tiedottaminen.
• Lasten ja nuorten lääke- ja nestehoidon toteuttaminen ohjattuna
• Terveysteknologian hyödyntäminen lasten ja nuorten hoitotyössä
• Oman toiminnan arviointi ja ammatillinen kehittyminen lasten ja nuorten hoitotyön kontekstissa

Arviointiasteikko

H-5