Siirry suoraan sisältöön

Perioperatiivinen hoitotyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BV30-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

 • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

 • Marjo Kaarto
 • Tuija Leinonen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PSHTS21B
  Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21B

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 07.12.2022 10:00 - 12:00, Perioperatiivinen hoitotyö, ANFAn tentti
 • 14.12.2022 08:00 - 12:00, Simulaatio - Perioperatiivinen hoitotyö TH00BV30-3008
 • 14.12.2022 12:00 - 16:00, Simulaatio - Perioperatiivinen hoitotyö TH00BV30-3008
 • 15.12.2022 09:00 - 10:00, KOE - Perioperatiivinen hoitotyö klo 9.00-9.30

Tavoitteet

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ PEHO 5 OP
Opintojakso sisältää 1 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija
• tietää perioperatiivisen potilaan hoitopolun
• osaa kuvailla aikuisen potilaan perioperatiivisen hoitoprosessin
• osaa aseptiikan periaatteet ja hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet ja menetelmät leikkausosastolla
• osaa työskennellä leikkaus- ja anestesiahoidon moniammatillisessa työryhmässä perioperatiivisen hoitotyön eri vaiheissa
• osaa leikkaus- ja anestesiahoitotyön arvot, perusperiaatteet ja osaa perustella toimintansa ajantasaisella tutkimustiedolla
• tietää perioperatiivisen potilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet ja osaa hyödyntää niitä potilashoidossa?
• osaa yleisimmät anestesia- ja kivunhoitomenetelmät
• osaa valmistella potilaan anestesiaa ja toimenpidettä varten
• osaa käyttää tyypillisimpiä leikkauspotilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota sekä toimia sen mukaisesti
• osaa?raportoida ja kirjata perioperatiivisen potilaan hoitoa eri vaiheissa
• tunnistaa perioperatiivisen potilaan ohjauksen ja tuen erityispiirteet
• tunnistaa leikkaus- ja anestesiaosaston turvallisuusriskit ja osaa varmistaa toiminnan turvallisuuden
• tietää anestesia-, valvovan- ja leikkauksessa avustavan sairaanhoitajan tehtävät ja tunnistaa keskeiset hoitovälineet
• osaa välittömän postoperatiivisen tarkkailun heräämössä

Sisältö

Sisältö
• Perioperatiivisen hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä ja hoitoympäristö
• Eettisen toimintaperiaatteet leikkausosastolla
• Leikkaustiimin roolit ja tehtävät
• Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, aseptiikka, puhtausluokat, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen, tarkistuslistan käyttö)
• Desinfektio- ja sterilointimenetelmät perioperatiivisessa hoitotyössä
• Potilaan valmistelut leikkausosastolla
• Leikkauspotilaan lämpötilasta huolehtiminen
• Leikkausasennon laittaminen, leikkausalueen desinfektio ja rajaaminen
• Keskeiset hoitovälineet, instrumentit ja ommelaineet sekä leikkauksessa avustaminen
• Leikkaustiimin valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien ja hoitotarvikkeiden varaaminen, kirurginen käsidesinfektio, steriiliin asuun pukeutuminen, leikkausalueen rajaaminen)
• Potilaan hoito heräämössä ja vuodeosastolle siirron kriteerit?

Perioperatiivisen potilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu
Tavoitteet
Opiskelija
• osaa toteuttaa kirurgisen potilaan hoitotyötä leikkausosastolla
• osaa tehdä tarvittavat valmistelut potilaan intraoperatiivista hoitoa varten
• tietää keskeiset tiimityöskentelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät leikkaus- ja anestesiaosastolla
• harjoittelee anestesia-, valvovan- ja leikkauksessa avustavan sairaanhoitajan rooleissa toimimista
• osaa käyttää keskeisiä anestesia- ja leikkaushoidossa käytettäviä hoitolaitteita, tarvikkeita ja instrumentteja
• harjoittelee aseptista toimintaa leikkausosastolla sairaanhoitajan eri tehtävissä
• osaa tarkkailla ja hoitaa potilasta intraoperatiivisen hoidon aikana sekä välittömästi postoperatiivisesti
• harjoittelee perioperatiivisen hoitotyön kirjaamista ja raportointia
• Sisältö:
• leikkaussali ympäristönä
• pre- ja intraoperatiiviset valmistelut leikkaus- ja anestesiaosastolla sekä potilaan vastaanottaminen leikkaussaliin
• potilaan hoitaminen toimenpiteen aikana: sairaanhoitajan eri roolit, tehtävät ja tiimityöskentely
• leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö
• anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito
• tavallisimmat leikkausasennot ja toimenpidealueen desinfektio
• instrumenttien ja hoitotarvikkeiden varaaminen
• kirurginen käsien desinfektio, steriiliin asuun pukeutuminen ja leikkausalueen rajaaminen
• keskeiset hoitovälineet ja - laitteet sekä instrumentit
• aseptinen toiminta leikkausosastolla
• leikkauksessa avustaminen
• toimenpiteen lopettamiseen liittyvät tehtävät (tarvikelaskut ja välineiden huolto)
• potilassiirto ja välitön postoperatiivinen tarkkailu ja hoito
• lääke- ja nestehoito

Anestesiologia ja farmakologia 1 op ANFA
• Keskeiset anestesiamenetelmät ja niissä käytettävät lääkeaineet, sekä lääkeaineiden vaikutukset ja vaiheet elimistössä
• Valmistautuminen anestesiaan (lääkeaineiden varaaminen, potilaan tarkkailulaitteiden ja anestesiatyöaseman käyttökuntoon saattaminen)
• Anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito leikkaussalissa ja heräämössä
• Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä
• Kivun arviointi ja hoito

Oppimateriaalit

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ 2op (PEHO)
1. Karma A., Kinnunen T., Palovaara M. & Perttunen J. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma-Pro. Helsinki.
2. Luennot ja muu erikseen osoitettu ajankohtainen kirjallisuus.
3. English material in It's: lectures, articles and videos.
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA 1op (ANFA)
Tenttikirja: Anestesiahoitotyön käsikirja. 2013. (Ilola T, Heikkinen K, Hoikka A, Honkanen R & Katomaa J.(toim.) Saatavana: Terveysportti--> Sairaanhoitajan tietokannat, Luvut:
Luku 1: Preoperatiivinen arviointi, Luku 3: Happeutuminen ja ventilaatio, Luku 4: Sydämen toiminta ja verenkierto, Luku 6: Anestesiamuodot, Luku 7: Lääkkeet, Luku 8: Nestehoito, Luku 10: Tajunnan taso, anestesian syvyys ja lihasrelaksaatio, Luku 11: Lämpötalous, Luku 13: Kivun hoito, Luku 17: Lapsipotilas, Luku 18: Vanhuspotilas
Lisämateriaalit:
1. Anestesiologia ja tehohoito. 2014. Rosenberg P., Alahuhta S.. Lindgren L., Olkkola K. & Ruokonen E. (toim.) Duodecim, Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2014. (e-kirja Oppiportissa) Esimerkiksi sivut:
Luku 7 Inhalaatioanestesia-aineet, sivut 86-91, Luku 8 Laskimoanestesia-aineet ja sedaatiolääkkeet, sivut 100-113, Luku 9 Opioidit, sivut 116-121, Luku 10 Lihasrelaksantit, sivut 124-138, Luku 17 Potilaan valmistelu anestesiaan ja esilääkitys, sivut 246-255, Luku 19 Vapaa hengitystie ja intubaatio, sivut 274-296, 20 Potilaan valvonta anestesian aikana, sivut 306-330, Luku 21 Nestehoito toimenpiteen yhteydessä, sivut 332-337, Luku 23 Inhalaatioanestesia ja laskimo-anestesia, sivut 350-359, Luku 24 Regionaalinen anestesia, sivut 363-365, 370-396 (alkaen yläraajan johtopuudutuksista), Luku 45 Vanhus ja anestesia, sivut 706-712, Luku 49 Lasten anestesia, sivut 755-756 ("Lapsen leikkausta edeltävä paasto ja esilääkitys"), 770-771 ("Valvonta anestesian aikana lapsilla").
2. Terveysportti (esim. Pharmaca Fennica, Duodecim lääketietokanta)
3. Kokki, H & Pitkänen, M. (toim.) Puudutusopas 2006. Vammala. Vammalan kirjapaino Oy. Sivut: 7-26, 43-126, 161-167.
4. Lukkarinen H., Virsiheimo T., Hiivala K., Savo M & Salomäki T. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheenseurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hotus.
5. Grönfelt, E. 2012. Tarkistuslista ja raportointiohjeet heräämön siirtotilanteisiin. Opinnäytetyö. Hoitotyönkoulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu.
6. Ammattilehdet: Spirium, Pinsetti
7. Opettajan luennoilla erikseen osoittama materiaali (esim. Käypä hoito –suositukset).
8. English material

Opetusmenetelmät

Monimuotoiset lähi-, verkko- ja simulaatiomenetelmät sekä harjoittelu. Lisäksi itsenäisiä tehtäviä ja kirjallinen tentti.

Kansainvälisyys

Työelämäperusteiset toimintatavat, työelämäyhteistyö (mahdollisuuksien mukaan), tiimioppiminen ja yhteistyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ 3op (PEHO ja ANFA)
Luento-opetus 18 h ja kirjallinen koe 2 h
(kokeeseen valmistautuminen ja muu itsenäinen opiskelu noin 40 h (helppo / keskivaikea teksti 10 h / 100 sivua = yhteensä noin 300 sivua)
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti luennoille, 80 % läsnäolo
- Opiskelija valmistautuu tunneille ennakkotehtävien mukaisesti
- Opiskelija suorittaa lääkelaskun leikkaussaliharjoittelun yhteydessä (uusintana lääkelasku tehdään tenttiakvaariossa)
- Opiskelija suorittaa hyväksytysti PEHOn kirjallisen tentin (0-5). Hyväksytty suoritus on 50 % kokeen kokonaispistemäärästä. Tentissä arvioidaan koko tenttialueen hallinta. Samanaikaisesti suoritetaan ANFAn tentti, joka on hyväksytty/hylätty (50% kokeen kokonaispistemäärästä).

HARJOITTELU LEIKKAUSSALISSA (1op)
Itsenäinen valmistautuminen harjoitteluun 12 h (tarkempi ohjeistus It'sissä)
LAITEAJOKORTIT (Finna - oppiportti - tietokannan käyttöliittymä):
1. Potilaslämmittimet
2. Valvontamonitorit
3. Kirurginen polttolaite
Harjoittelu luokassa 11h ja simulaatio 4 h (yhteensä 15 h):
- Anestesiahoitotyö (menetelmät, välineistö, monitorointi ja potilaan hoitaminen anestesioiden aikana)
- Leikkausasennot, leikkausvälineistö, leikkausalueen desinfiointi, kirurginen käsien desinfiointi, steriilin takin ja käsineiden pukeminen ja steriilin alueen luominen
- Instrumenttien tunnistaminen ja käsittely, välinehuolto, haavan ompelussa avustaminen ja ompeleiden poisto
- Simulaatio (low)

Sisällön jaksotus

Suomeksi
PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ yhteensä 4 OP
Opintojakso sisältää 1 op englannin kielellä toteutettavia opintoja
Sisältö PEHO (2op)
- Perioperatiivinen hoitotyö (keskeiset käsitteet, hoitotyön prosessi, hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä, hoitoympäristö)
- Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen sekä leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö)
- Leikkaustiimin valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien varaaminen, kirurginen käsidesinfektio ja steriiliin asuun pukeutuminen)
- Anestesiamenetelmät, välineet ja valmistelut
- Potilaan tarkkailu ja hoito anestesian aikana
- Potilaan valmistelut leikkausosastolla (mm. leikkausasento, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
- Keskeiset hoitovälineet ja leikkauksessa avustaminen
- Sairaanhoitajan toiminnot leikkauksen loputtua
- Potilaan välitön postoperatiivinen tarkkailu heräämössä
- Ei-tekniset taidot

Perioperatiivisen potilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu leikkaussalissa (1op)
Harjoitustunnit ja simulaatiot:
- Tutustuminen leikkaussaliin ympäristönä (pukeutuminen, saliliikenne, käyttäytyminen, koneet, tarvikkeet ja välineet)
- Eri sairaanhoitajarooleissa toimiminen ja vastuualueet
- Potilaan vastaanottaminen leikkaussaliin ja raportointi (ISBAR)
- Leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö
- Anestesiavalmistelut (esim. lääkeaineet, välineet, laitteet ja tarkistukset)
- Anestesian aikainen monitorointi, tarkkailu ja anestesian aikainen hoitotyö
- Leikkausvälineistön varaaminen toimenpiteeseen
- Leikkausasennon laitto
- Leikkausalueen desinfektio
- Kirurginen käsien desinfektio ja aseptinen pukeutuminen
- Leikkausalueen rajaaminen
- Leikkausvälineistö ja leikkausosaston laitteisto
- Aseptinen työskentely leikkauksen aikana (leikkaus- ja valvovan sairaanhoitajan tehtävät)
- Toimenpiteen lopettamiseen liittyvät tehtävät (tarvikelaskut, haavan peittely, välineiden huolto)
- Instrumenttien käsittely, esim. haavan ompelussa avustaminen
- Leikkaukseen ja anestesiaan liittyvä kirjaaminen (anest.lomake ja sähköinen kirjaaminen)
- Turvallinen potilassiirto ja siirto jatkohoitoyksikköön
- Postoperatiivinen valvonta salissa ja heräämössä

Anestesiologia ja farmakologia (ANFA 1 op)
• Keskeiset anestesiamenetelmät ja niissä käytettävät lääkeaineet, sekä lääkeaineiden vaikutukset ja vaiheet elimistössä
• Valmistautuminen anestesiaan (lääkeaineiden varaaminen, potilaan tarkkailulaitteiden ja anestesiatyöaseman käyttökuntoon saattaminen)
• Anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito leikkaussalissa ja heräämössä
• Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä
• Kivun arviointi ja hoito

Viestintäkanava ja lisätietoja

PEHO ja ANFA: It's oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

PEHO ja ANFA: kirjallinen koe (yksilö). PEHOn arviointi 0-5, ANFA hyväksytty/hylätty.

HARJOITTELU LEIKKAUSSALISSA:
Aktiivinen osallistuminen prekliiniseen harjoitteluun leikkaussalissa, ennakkotehtävät, läsnäolo harjoittelutunneilla 100%.
Harjoittelun yhteydessä suoritetaan lääkelasku hyväksytysti (uusinta tenttiakvaariossa).