Siirry suoraan sisältöön

Perioperatiivinen hoitotyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BV30-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.10.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

5 - 30

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Marjo Kaarto

Ryhmät

  • PSHTS21V
    Sairaanhoitajakoulutus, Turku, S21V

Tavoitteet

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ PEHO 5 OP
Opintojakso sisältää 1 op englannin kielellä toteutettavia opintoja

Tavoitteet
Opiskelija
• tietää perioperatiivisen potilaan hoitopolun
• osaa kuvailla aikuisen potilaan perioperatiivisen hoitoprosessin
• osaa aseptiikan periaatteet ja hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet ja menetelmät leikkausosastolla
• osaa työskennellä leikkaus- ja anestesiahoidon moniammatillisessa työryhmässä perioperatiivisen hoitotyön eri vaiheissa
• osaa leikkaus- ja anestesiahoitotyön arvot, perusperiaatteet ja osaa perustella toimintansa ajantasaisella tutkimustiedolla
• tietää perioperatiivisen potilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet ja osaa hyödyntää niitä potilashoidossa?
• osaa yleisimmät anestesia- ja kivunhoitomenetelmät
• osaa valmistella potilaan anestesiaa ja toimenpidettä varten
• osaa käyttää tyypillisimpiä leikkauspotilaan tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita ja osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota sekä toimia sen mukaisesti
• osaa?raportoida ja kirjata perioperatiivisen potilaan hoitoa eri vaiheissa
• tunnistaa perioperatiivisen potilaan ohjauksen ja tuen erityispiirteet
• tunnistaa leikkaus- ja anestesiaosaston turvallisuusriskit ja osaa varmistaa toiminnan turvallisuuden
• tietää anestesia-, valvovan- ja leikkauksessa avustavan sairaanhoitajan tehtävät ja tunnistaa keskeiset hoitovälineet
• osaa välittömän postoperatiivisen tarkkailun heräämössä

Sisältö

Sisältö
• Perioperatiivisen hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä ja hoitoympäristö
• Eettisen toimintaperiaatteet leikkausosastolla
• Leikkaustiimin roolit ja tehtävät
• Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, aseptiikka, puhtausluokat, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen, tarkistuslistan käyttö)
• Desinfektio- ja sterilointimenetelmät perioperatiivisessa hoitotyössä
• Potilaan valmistelut leikkausosastolla
• Leikkauspotilaan lämpötilasta huolehtiminen
• Leikkausasennon laittaminen, leikkausalueen desinfektio ja rajaaminen
• Keskeiset hoitovälineet, instrumentit ja ommelaineet sekä leikkauksessa avustaminen
• Leikkaustiimin valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien ja hoitotarvikkeiden varaaminen, kirurginen käsidesinfektio, steriiliin asuun pukeutuminen, leikkausalueen rajaaminen)
• Potilaan hoito heräämössä ja vuodeosastolle siirron kriteerit?

Perioperatiivisen potilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu
Tavoitteet
Opiskelija
• osaa toteuttaa kirurgisen potilaan hoitotyötä leikkausosastolla
• osaa tehdä tarvittavat valmistelut potilaan intraoperatiivista hoitoa varten
• tietää keskeiset tiimityöskentelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät leikkaus- ja anestesiaosastolla
• harjoittelee anestesia-, valvovan- ja leikkauksessa avustavan sairaanhoitajan rooleissa toimimista
• osaa käyttää keskeisiä anestesia- ja leikkaushoidossa käytettäviä hoitolaitteita, tarvikkeita ja instrumentteja
• harjoittelee aseptista toimintaa leikkausosastolla sairaanhoitajan eri tehtävissä
• osaa tarkkailla ja hoitaa potilasta intraoperatiivisen hoidon aikana sekä välittömästi postoperatiivisesti
• harjoittelee perioperatiivisen hoitotyön kirjaamista ja raportointia
• Sisältö:
• leikkaussali ympäristönä
• pre- ja intraoperatiiviset valmistelut leikkaus- ja anestesiaosastolla sekä potilaan vastaanottaminen leikkaussaliin
• potilaan hoitaminen toimenpiteen aikana: sairaanhoitajan eri roolit, tehtävät ja tiimityöskentely
• leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö
• anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito
• tavallisimmat leikkausasennot ja toimenpidealueen desinfektio
• instrumenttien ja hoitotarvikkeiden varaaminen
• kirurginen käsien desinfektio, steriiliin asuun pukeutuminen ja leikkausalueen rajaaminen
• keskeiset hoitovälineet ja - laitteet sekä instrumentit
• aseptinen toiminta leikkausosastolla
• leikkauksessa avustaminen
• toimenpiteen lopettamiseen liittyvät tehtävät (tarvikelaskut ja välineiden huolto)
• potilassiirto ja välitön postoperatiivinen tarkkailu ja hoito
• lääke- ja nestehoito

Anestesiologia ja farmakologia 1 op ANFA
• Keskeiset anestesiamenetelmät ja niissä käytettävät lääkeaineet, sekä lääkeaineiden vaikutukset ja vaiheet elimistössä
• Valmistautuminen anestesiaan (lääkeaineiden varaaminen, potilaan tarkkailulaitteiden ja anestesiatyöaseman käyttökuntoon saattaminen)
• Anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito leikkaussalissa ja heräämössä
• Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä
• Kivun arviointi ja hoito

Oppimateriaalit

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ 2op (PEHO)
1. Karma A., Kinnunen T., Palovaara M. & Perttunen J. 2016. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma-Pro. Helsinki.
2. Luennot ja muu erikseen osoitettu ajankohtainen kirjallisuus.
3. English material in It's: lectures, articles and videos.
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA 1op (ANFA)
Tenttikirja: Anestesiahoitotyön käsikirja. 2013. (Ilola T, Heikkinen K, Hoikka A, Honkanen R & Katomaa J.(toim.) Saatavana: Terveysportti--> Sairaanhoitajan tietokannat, Luvut:
Luku 1: Preoperatiivinen arviointi, Luku 3: Happeutuminen ja ventilaatio, Luku 4: Sydämen toiminta ja verenkierto, Luku 6: Anestesiamuodot, Luku 7: Lääkkeet, Luku 8: Nestehoito, Luku 10: Tajunnan taso, anestesian syvyys ja lihasrelaksaatio, Luku 11: Lämpötalous, Luku 13: Kivun hoito, Luku 17: Lapsipotilas, Luku 18: Vanhuspotilas
Lisämateriaalit:
1. Anestesiologia ja tehohoito. 2014. Rosenberg P., Alahuhta S.. Lindgren L., Olkkola K. & Ruokonen E. (toim.) Duodecim, Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2014. (e-kirja Oppiportissa) Esimerkiksi sivut:
Luku 7 Inhalaatioanestesia-aineet, sivut 86-91, Luku 8 Laskimoanestesia-aineet ja sedaatiolääkkeet, sivut 100-113, Luku 9 Opioidit, sivut 116-121, Luku 10 Lihasrelaksantit, sivut 124-138, Luku 17 Potilaan valmistelu anestesiaan ja esilääkitys, sivut 246-255, Luku 19 Vapaa hengitystie ja intubaatio, sivut 274-296, 20 Potilaan valvonta anestesian aikana, sivut 306-330, Luku 21 Nestehoito toimenpiteen yhteydessä, sivut 332-337, Luku 23 Inhalaatioanestesia ja laskimo-anestesia, sivut 350-359, Luku 24 Regionaalinen anestesia, sivut 363-365, 370-396 (alkaen yläraajan johtopuudutuksista), Luku 45 Vanhus ja anestesia, sivut 706-712, Luku 49 Lasten anestesia, sivut 755-756 ("Lapsen leikkausta edeltävä paasto ja esilääkitys"), 770-771 ("Valvonta anestesian aikana lapsilla").
2. Terveysportti (esim. Pharmaca Fennica, Duodecim lääketietokanta)
3. Kokki, H & Pitkänen, M. (toim.) Puudutusopas 2006. Vammala. Vammalan kirjapaino Oy. Sivut: 7-26, 43-126, 161-167.
4. Lukkarinen H., Virsiheimo T., Hiivala K., Savo M & Salomäki T. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheenseurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hotus.
5. Grönfelt, E. 2012. Tarkistuslista ja raportointiohjeet heräämön siirtotilanteisiin. Opinnäytetyö. Hoitotyönkoulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu.
6. Ammattilehdet: Spirium, Pinsetti
7. Opettajan luennoilla erikseen osoittama materiaali (esim. Käypä hoito –suositukset).
8. English material

Opetusmenetelmät

Monimuotoiset lähi-, verkko- ja simulaatiomenetelmät sekä harjoittelu. Lisäksi itsenäisiä tehtäviä ja kirjallinen tentti.

Kansainvälisyys

Työelämäperusteiset toimintatavat, työelämäyhteistyö (mahdollisuuksien mukaan), tiimioppiminen ja yhteistyö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ 3op (PEHO ja ANFA)
Verkkotapaamiset ja luokkaharjoittelut
(kokeeseen valmistautuminen ja muu itsenäinen opiskelu noin 40 h (helppo / keskivaikea teksti 10 h / 100 sivua = yhteensä noin 300 sivua)
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti luennoille, 80 % läsnäolo
- Opiskelija valmistautuu tunneille ennakkotehtävien mukaisesti
- Opiskelija suorittaa lääkelaskun leikkaussaliharjoittelun yhteydessä (uusintana lääkelasku tehdään tenttiakvaariossa)
- Opiskelija suorittaa hyväksytysti PEHOn kirjallisen tentin (0-5). Hyväksytty suoritus on 50 % kokeen kokonaispistemäärästä. Tentissä arvioidaan koko tenttialueen hallinta. Samanaikaisesti suoritetaan ANFAn tentti, joka on hyväksytty/hylätty (50% kokeen kokonaispistemäärästä).

HARJOITTELU LEIKKAUSSALISSA (1op)
Itsenäinen valmistautuminen harjoitteluun 12 h (tarkempi ohjeistus It'sissä)
LAITEAJOKORTIT (Finna - oppiportti - tietokannan käyttöliittymä):
1. Potilaslämmittimet
2. Valvontamonitorit
3. Kirurginen polttolaite
Harjoittelu luokassa 11h ja simulaatio 4 h (yhteensä 15 h):
- Anestesiahoitotyö (menetelmät, välineistö, monitorointi ja potilaan hoitaminen anestesioiden aikana)
- Leikkausasennot, leikkausvälineistö, leikkausalueen desinfiointi, kirurginen käsien desinfiointi, steriilin takin ja käsineiden pukeminen ja steriilin alueen luominen
- Instrumenttien tunnistaminen ja käsittely, välinehuolto, haavan ompelussa avustaminen ja ompeleiden poisto
- Simulaatio (low)

Sisällön jaksotus

Suomeksi
PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ yhteensä 4 OP
Opintojakso sisältää 1 op englannin kielellä toteutettavia opintoja
Sisältö PEHO (2op)
- Perioperatiivinen hoitotyö (keskeiset käsitteet, hoitotyön prosessi, hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä, hoitoympäristö)
- Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen sekä leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö)
- Leikkaustiimin valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien varaaminen, kirurginen käsidesinfektio ja steriiliin asuun pukeutuminen)
- Anestesiamenetelmät, välineet ja valmistelut
- Potilaan tarkkailu ja hoito anestesian aikana
- Potilaan valmistelut leikkausosastolla (mm. leikkausasento, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
- Keskeiset hoitovälineet ja leikkauksessa avustaminen
- Sairaanhoitajan toiminnot leikkauksen loputtua
- Potilaan välitön postoperatiivinen tarkkailu heräämössä
- Ei-tekniset taidot

Perioperatiivisen potilaan hoitotyön prekliininen harjoittelu leikkaussalissa (1op)
Harjoitustunnit ja simulaatiot:
- Tutustuminen leikkaussaliin ympäristönä (pukeutuminen, saliliikenne, käyttäytyminen, koneet, tarvikkeet ja välineet)
- Eri sairaanhoitajarooleissa toimiminen ja vastuualueet
- Potilaan vastaanottaminen leikkaussaliin ja raportointi (ISBAR)
- Leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö
- Anestesiavalmistelut (esim. lääkeaineet, välineet, laitteet ja tarkistukset)
- Anestesian aikainen monitorointi, tarkkailu ja anestesian aikainen hoitotyö
- Leikkausvälineistön varaaminen toimenpiteeseen
- Leikkausasennon laitto
- Leikkausalueen desinfektio
- Kirurginen käsien desinfektio ja aseptinen pukeutuminen
- Leikkausalueen rajaaminen
- Leikkausvälineistö ja leikkausosaston laitteisto
- Aseptinen työskentely leikkauksen aikana (leikkaus- ja valvovan sairaanhoitajan tehtävät)
- Toimenpiteen lopettamiseen liittyvät tehtävät (tarvikelaskut, haavan peittely, välineiden huolto)
- Instrumenttien käsittely, esim. haavan ompelussa avustaminen
- Leikkaukseen ja anestesiaan liittyvä kirjaaminen (anest.lomake ja sähköinen kirjaaminen)
- Turvallinen potilassiirto ja siirto jatkohoitoyksikköön
- Postoperatiivinen valvonta salissa ja heräämössä

Anestesiologia ja farmakologia (ANFA 1 op)
• Keskeiset anestesiamenetelmät ja niissä käytettävät lääkeaineet, sekä lääkeaineiden vaikutukset ja vaiheet elimistössä
• Valmistautuminen anestesiaan (lääkeaineiden varaaminen, potilaan tarkkailulaitteiden ja anestesiatyöaseman käyttökuntoon saattaminen)
• Anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito leikkaussalissa ja heräämössä
• Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä
• Kivun arviointi ja hoito

Viestintäkanava ja lisätietoja

PEHO ja ANFA: It's oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

PEHO ja ANFA: kirjallinen koe (yksilö). PEHOn arviointi 0-5, ANFA hyväksytty/hylätty.

HARJOITTELU LEIKKAUSSALISSA:
Aktiivinen osallistuminen prekliiniseen harjoitteluun leikkaussalissa, ennakkotehtävät, läsnäolo harjoittelutunneilla 100%.
Harjoittelun yhteydessä suoritetaan lääkelasku hyväksytysti (uusinta tenttiakvaariossa).