Siirry suoraan sisältöön

Sisätautipotilaan hoitotyö (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BV85-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2022 - 31.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

  • Jari Säämänen

Ajoitusryhmät

  • LAB A (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
  • LAB B (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • PENHOK22
    Ensihoitaja (AMK), päiväkoulutus, K22

Pienryhmät

  • LAB A
  • LAB B

Tavoitteet

Tavoitteet
• Osaa kuvailla keskeisten sisätautien syntymekanismit, oireet, tutkimukset ja lääketieteelliset hoidot
• Tietää keskeisimmät sisätautisairaudet ja sisätautipotilaan hoitopolun
• Tunnistaa sisätautipotilaan hoidon tarpeita ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa ja tehdä tarvittavat johtopäätökset näyttöön perustuen
• Hallitsee sisätautipotilaan hoidossa käytettäviä keskeisiä hoitotoimenpiteitä ja hoitotyön menetelmiä potilasturvallisuutta noudattaen
• Tietää hoitajan roolin ja merkityksen omahoidon ohjauksessa ja tukemisessa
• Hallitsee omahoidon ohjauksessa ja opetuksessa tarvittavia menetelmiä

Sisältö

Sisältö
• Sisätautipotilaan hoitopolut, hoidon tarpeen tunnistaminen, ei- lääkkeelliset ja lääkkeelliset hoitomenetelmät sekä potilaan tarkkailu ja hoidon vasteen arviointi akuutissa ja pitkäaikaishoidossa
o sydän- ja verisuonisairaudet
o hengityselimistön sairaudet
o umpieritysrauhasten sairaudet (haiman langerhansin saarekkeet, munuainen, lisämunuainen, kilpirauhanen, lisäkilpirauhanen)
o nivelreuma
o maksa- ja munuaissairaudet
o neurologiset sairaudet: AVH, MS, Parkinsonin tauti, epilepsia
• Hoitoelvytys
• ABCDE, NEWS ja ISBAR –työkalujen käyttö
• Sisätautipotilaan ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen

Oppimateriaalit

- Ahonen, Blek-Vehkaluoto, Ekola, Partamies, Sulosaari, Buure 2016. Kliininen Hoitotyö, Sisätauteja, kirurgisia sairauksia ja syöpätauteja sairastavan hoito. SanomaPro.s 185-298,325-329 ,335-381, 368-376, 386-393, 403-409, 448-506 , 586-608, 733-739, 769-776 , 782-806.
- Holmström P, Virtanen S, Björn Marko ja Rissanen Riina (2020) Patofysiologia. Sanoma Pro. Teemakohtaiset sisällöt.
- Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. Sanoma Pro Oy, Helsinki: Sydän ja verisuonisairauksien lääkehoito s. 340-377; Diabeteslääkkeet s. 378-399; Hengityselinsairauksien lääkehoito s. 472-491; Kortikosteroidit, kilpirauhasen lääkehoito s. 400-409, 587; Vitamiinit ja kivennäisaineet s. 678- 687
- Käypähoito. Elvytys 2016.
- Asiantuntijaluennot ja teemakohtaiset materiaalit
- Oppiportin verkkokurssit: EKG:n perusteet ja systemaattinen tulkinta; EKG ja iskemia; EKG ja nopeat rytmihäiriöt; EKG ja hitaat rytmihäiriöt; Inhaloitavat lääkevalmisteet
- Terveysportti 2014 Sairaanhoitajan käsikirja.

Opetusmenetelmät

• vuorovaikutteiset luennot
• tiimi- ja käänteinen oppiminen
• itsenäinen perehtyminen aiheeseen teemoittain (asiantuntija-artikkelit, tieteelliset tutkimukset), yksilö- ja pienryhmätehtävät ja osaamistestit teemoittain verkko-opetuksena ennen prekliinistä harjoittelua
• kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Webropol-tentti 2h IT-oppimistila ICT_B1038 11.11. klo 12.30 - 14.00
1. Uusintatentti

Kansainvälisyys

• VSSHP:n koulutuspäivät
• Kokonaistoteutuksessa integroituu sisätaudit ja niihin liittyvä patofysiologia ja lääkehoito, sisätautipotilaan hoitotyö ja luokkaharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Luennot 20 h
- Laboraatioharjoittelu 20 h
- Pienryhmätehtävät, osaamistestit ja laboraatioharjoituksiin sekä tenttiin valmistautuminen 147 h
- Tentti 2 h
Opiskelijan työtä yhteensä 189 h

Sisällön jaksotus

• Sisätautipotilaan hoitopolut, hoidon tarpeen tunnistaminen, ei- lääkkeelliset ja lääkkeelliset hoitomenetelmät sekä potilaan tarkkailu ja hoidon vasteen arviointi akuutissa ja pitkäaikaishoidossa
- sydän- ja verisuonisairaudet
- hengityselimistön sairaudet
- umpieritysrauhasten sairaudet (haiman langerhansin saarekkeet, munuainen, lisämunuainen, kilpirauhanen, lisäkilpirauhanen)
- nivelreuma
- maksa- ja munuaissairaudet
- neurologiset sairaudet: AVH, MS, Parkinsonin tauti, epilepsia
• Hoitoelvytys
• ABCDE, NEWS ja ISBAR –työkalujen käyttö
• Sisätautipotilaan ohjaus, omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminenKliiniset laboratoriotutkimukset 1op:
Opettajamuutoksesta johtuen aikatauluihin saattaa tulla pieniä muutoksia.

Kliiniset laboratoriotutkimukset
• Yleisimmät laboratoriotutkimukset (veri- ja virtsatutkimukset)
• Potilaan esivalmistelu ja sen merkitys
• Potilaan ohjaus näytteenotossa
• Näytteenoton vakiointi ja laadunhallinta
• Vena- ja ihopistosnäytteenotto
• Virtsanäytteenotto ja virtsan kemiallinen seulonta
• Näytteenoton komplikaatiot
• Näytteen säilytys ja kuljetus
• Vieritestit ja vieritestilaitteiden laadunhallinta
• Hoitotyön rooli tutkimusten toteuttamisessa
Teoria toteutuu kokonaisuudessa Itslearning-alustalla verkko-opintoina. Opintojakso integroituu bioanalytyytikko koulutuksen projektiosaamiseen ja opiskelijat vastaavat osittain myös teoreettisesta sisällöstä.
Toteutukseen sisältyy laboraatioharjoitus MedisiinaD:n bioanalytiikan tiloissa (2.krs). Laboraatiossa läsnäolovelvollisuus.

Opettaja lähettää teoria osuuteen liittyvän infon ja ohjeet opiskelijoille sähköpostilla.
Arviointi: Hyväksytty/Hylätty.
100% läsnäolo lähiopetuksessa ja tehtävät suoritettu hyväksytysti aikataulussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kontaktitunnit, prekliiniset harjoittelut, pienryhmä- tai yksilötehtävät, osaamistestit ja kirjallinen koe + lääkelasku ovat pakollisia.

Mahdollisista poissaoloista opiskelija on yhteydessä omaan opettajaansa.

Osaamistestit

Jokaisessa teemassa on aihealueeseen liittyvä pienryhmä- tai yksilötesti ja/tai osaamistesti. Pienryhmä- ja yksilötestit arvioidaan Hyl/Hks. Osaamistesteissä tulee olla puolet oikein ja ne tulee tehdä teeman aikana. Tehtävien ja osaamistestien suorittaminen on osa opintojakson hyväksymiskriteereitä. Osaamistestin voi tehdä halutessaan uudelleen. Jos kaikista osaamistesteistä 70 % tai enemmän on oikein, nostaa se numerolla tentistä saatavaa arvosanaa.

Arvosana

SIHO: Hyl/1-5
Laboraatioharjoitukset: Hyl/Hks