Siirry suoraan sisältöön

Seksuaali- ja lisääntymisterveys (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY25-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Satu Halonen

Ajoitusryhmät

  • Pienryhmä 1 (Koko: 13. Avoin AMK: 0.)
  • Pienryhmä 2 (Koko: 13. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • PKÄTIS22
    Kätilö (AMK), päivätoteutus

Pienryhmät

  • Pienryhmä 1
  • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Seksuaali- ja lisääntymisterveys ja naisen hoitotyö 4 op KSELINA

Tavoitteet

Opiskelija:
• Ymmärtää seksuaalisuuden merkityksen ihmisen kokonaishyvinvoinnissa ja osaa ottaa seksuaalisuuden puheeksi eri ikäisten ja eri sairauksien yhteydessä
• Tietää tavallisimmat naistentaudit ja niiden ennaltaehkäisyn
• Tietää normaalin raskauden kulun ja keskeisimpiä raskauden seurantamenetelmiä
• Osaa auttaa synnyttävää naista kiireellisessä, ensiapuluonteisessa synnytyksessä
• Tietää normaalin lapsivuodeajan kulun
• Ymmärtää imetyksen terveyden edistävän merkityksen
• Osaa käyttää keskeisiä alaan liittyviä lääketietokantoja

Sisältö

Sisältö

• Seksuaalisuus ja sen puheeksi otto
• Tavallisimmat naistentaudit
• Normaalin raskauden kulku ja seuranta
• Normaalin synnytyksen kulku
• Normaali lapsivuodeaika ja imetys
• Raskaus- ja imetysajan lääketietokannat

Oppimateriaalit

• Luentomateriaalit
• Botha E. & Ryttyläinen-Korhonen K. 2016. Naisen hoitotyö. SanomaPro Oy.

Lisämateriaalia oppimisen tueksi:
• Saano & Taam-Ukkonen. 2016: Lääkehoidon käsikirja. Sanomapro. Lääkehoitoon vaikuttavia tekijöitä: Raskaus ja imetys ja Raskauden hormonaalinen ehkäisy ja hormonikorvaushoito.Sivut 117-122 ja 410-417.
• Current Care Guideline "Contraception" http://www.kaypahoito.fi/web/english/guidelines/guideline?id=ccg00004
• We´re having a baby http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132228/URN_ISBN_978-952-302-833-3.pdf?sequence=1
• Thinking of you http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/thinking_of_you/pdf/etl_Thinking_about_You_engl._esite.pdf
• Prenatal screening: a guide for expectant parents : Information about screening tests for chromosomal and structural abnormalities http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80155/09e1e398-a191-49fe-aa9e-e85eb01b0bc5.pdf?sequence=1
• Further testing after prenatal screening : Examining a suspected chromosomal or structural abnormality http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79927/af6fc47f-fc1f-4226-adc6-8d5d82cddd28.pdf?sequence=1
• 2015 Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines https://www.cdc.gov/std/tg2015/default.htm
• EBM Guidelines: Abnormal menstrual bleeding, Antenatal clinics: care and examinations, Antenatal clinics and specialist, care: consultations, referrals, treatment guidelines, Breastfeeding: advice and difficulties, Clinical breast examination: lump, pain and benign changes, Gynaecological prolapses, Gynaecological ultrasound examination, Ectopic pregnancy, Infertility, Labour and delivery, Management of delivery (outside hospital), Menopausal symptoms and hormone therapy, Pap (cervical) smear and endometrial biopsy, Use of medication during pregnancy, Ultrasound scanning during pregnancy, Urinary incontinence in women.
• Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1

Opetusmenetelmät

• Oppimiskeskustelut
• Pienryhmätehtävät / työpajat
• Itsenäinen työskentely
• Simulaatiot ja luokassa tapahtuvat harjoittelut
• Ryhmätentti (perustuu kaikkiin materiaaleihin)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Uusintamahdollisuus yksilötenttinä erikseen sovittuna ajankohtana.
Tentti mahdollista uusia kaksi kertaa.

Kansainvälisyys

• Käänteinen luokkahuone (opiskelijat opiskelevat aiheet ensin itsenäisesti tai pienryhmissä, jonka jälkeen asia käsitellään lähitunnilla ja muodostetaan asiasta kokonaiskäsitys yhdessä opettajan kanssa)
• Simulaatio pedagogiikka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 4 x 27 tuntia = 108 tuntia opiskelijan työtä
• Info ja oppimiskeskustelut 14 tuntia
• Harjoittelu luokka- ja simulaatiotilanteissa suoritetaan kolmena harjoittelukertana (3+3+4 = 10 tuntia lab/sim-harjoituksia luokassa)
• LAB 1 (3h) Gynekologinen hoitotyö (mm. ehkäisymenetelmät, gynekologinen tutkiminen,
gyn instrumentit, PAPA-näytteen ottaminen, rintojen omatarkkailu)
• LAB 2 (3h) Ensiapuluonteinen synnytys ja imetys sekä raskaudenaikaisia tutkimuksia
• Simulaatio (4h)
• Itsenäinen työskentely:
• Itslearning-alustalla tehtävät ja testit (perustuvat kurssikirjaan ja Naistalo.fi
materiaaleihin)
• Kirjalliset tehtävät (erillinen tehtävä lapsettomuudesta ja ennakkotehtävät
luokkaharjoitteluun)
• Oppimiskeskusteluiden teemoihin ennalta perehtyminen + tenttiin valmistautuminen
• Ryhmätentti 3 tuntia

Sisällön jaksotus

Sisältö
• Seksuaalisuus ja sen puheeksi otto
• Tavallisimmat naistentaudit
• Normaalin raskauden kulku ja seuranta
• Normaalin synnytyksen kulku
• Normaali lapsivuodeaika ja imetys
• Raskaus- ja imetysajan lääketietokannat

AJOITUS: viikot 12 - 16 (20.3.-23.4.2023)

Seksuaali- ja lisääntymisterveys sekä naistentautien hoitotyö 3 op:
• Naisen ja miehen seksuaali- ja lisääntymisterveys
• Gynekologisen potilaan tutkiminen ja hoito sekä yleisimmät toimenpiteet
• Normaalin raskausajan ja synnytyksen hoitoprosessi
• Äidin ja terveen vastasyntyneen tarkkailu ja hoito lapsivuodeosastolla

Luokkaharjoittelu ja simulaatio 1 op:
• Gynekologinen perustutkimus, gynekologiset instrumentit ja rintojen tutkiminen
• Raskauden ehkäisymenetelmiin tutustuminen
• Irtosolunäytteen otto (Papa-näyte)
• Avustaminen kiireellisessä, ensiapuluonteisessa synnytyksessä
• Imetysohjaus ja imetyksen apuvälineet

Viestintäkanava ja lisätietoja

• Luokassa tapahtuville harjoitustunneille sekä simulaatioon työpuku
• Harjoittelutunneille+simulaatioon osallistuminen on pakollista (100%), poissaolot korvataan muiden ryhmien opetuksen mukana! (Korvaaminen kirjallisella tehtävällä ei ole mahdollista).
• Harjoittelutunneille on aiheeseen liittyvät ennakkotehtävät Itslearning-alustalla, jotka tulee olla tehtynä ennen tunnille tuloa. Mikäli opiskelija ei ole tehnyt esitehtävää, hän ei voi osallistua tunnille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

• Itslearning-alustalla tehtävät ja testi, arviointiasteikko hyväksytty/hylätty (hyväksytty, jos 50 % oikeita vastauksia).
• Kirjalliset ennakkotehtävät, arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• Luokkaharjoittelut ja simulaatio (pakolliset), arviointiasteikko hyväksytty/hylätty
• Tentti arvioidaan numeerisesti asteikolla 0-5