Siirry suoraan sisältöön

Naisen hoito- ja kätilötyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY29-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 12.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 06.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Hanna Koivikko
 • Satu Halonen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 1. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 31.10.2023 16:00 - 18:00, Puhutaan hedelmällisyydestä, Naisen hoito- ja kätilötyö TH00BY29-3003
 • 08.11.2023 10:00 - 13:00, Info + tutoriaali ohjeistus, Naisen hoito- ja kätilötyö TH00BY29-3003
 • 16.11.2023 12:30 - 15:00, Tutoriaali 1 purku ja tutoriaali 2 aloitus, Naisen hoito- ja kätilötyö TH00BY29-3003
 • 21.11.2023 09:00 - 11:30, Pienryhmä1 ja 2, 1. prekliininen, Naisen hoito- ja kätilötyö TH00BY29-3003
 • 23.11.2023 12:30 - 15:00, Tutoriaali 2 purku ja tutoriaali 3 aloitus, Naisen hoito- ja kätilötyö TH00BY29-3003
 • 24.11.2023 09:00 - 11:30, Pienryhmä 1, 2. prekliininen, Naisen hoito- ja kätilötyö TH00BY29-3003
 • 24.11.2023 12:30 - 15:00, Pienryhmä 2, 2. prekliininen, Naisen hoito- ja kätilötyö TH00BY29-3003
 • 30.11.2023 08:15 - 10:30, Tutoriaali 3 purku + palaute, Naisen hoito- ja kätilötyö TH00BY29-3003
 • 04.12.2023 12:00 - 14:00, Seri-tukikeskus, Naisen hoito- ja kätilötyö TH00BY29-3003
 • 05.12.2023 12:30 - 16:00, Simulaatio, Naisen hoito- ja kätilötyö TH00BY29-3003

Tavoitteet

Naisen hoito- ja kätilötyö 5 op KNAKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Tunnistaa eri-ikäisten naisten terveyteen vaikuttavia yksilöllisiä, kulttuurisia ja ympäristöllisiä tekijöitä
· Edistää naisen terveyttä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja ymmärtää naisen terveyden merkityksen koko perheen terveyden kannalta
· Osaa naistentautipotilaan hoitoprosessin
· Osaa kohdata kulttuuritaustaltaan erilaisia yksilöitä ja perheitä, ja ymmärtää kulttuuristen piirteiden moninaisuuden kätilötyössä
· Pystyy ennakoimaan ja analysoimaan naisen voinnin muutoksia sekä osaa toimia niiden edellyttämällä tavalla moniammatillisesti
· Osaa toimia kätilötyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti
· Osaa ohjata naista ja kumppania perhesuunnittelussa asiakaslähtöisesti

Sisältö

Sisältö

Seksuaali- ja lisääntymisterveys naisen eri elämänvaiheissa
• Naisen elämänkaareen liittyvät terveysriskit, ongelmat ja kätilötyö
• Nais- ja perhelähtöisyys
• Perheiden moninaisuus
• Kätilötyön ammatilliset arvot, eettiset ohjeet ja periaatteet ja niiden mukainen toiminta
• Yksilön, perheen ja yhteiskunnan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät kulttuuriset tekijät
• Kulttuuriset voimavarat ja haasteet naisen hoitotyössä
• Eettiset ristiriitatilanteet kätilötyössä

Gynekologisen potilaan kätilötyö
• Naistentautien hoitoympäristöt ja hoitopolut
• Gynekologisen potilaan hoitoprosessin erityispiirteet
• Gynekologiset sairaudet ja niiden hoito
• Lapsettomuus ja sen hoito
• Raskauden keskeytyminen ja keskeyttäminen ja niiden hoito
• Kliiniset taidot naistentautipotilaan hoidossa
• Gynekologia ja endokrinologia

Perhesuunnittelu
• Raskauden ehkäisytarpeen määrittely ja raskauden ehkäisymenetelmät
• Seksitautien ehkäisy

Oppimateriaalit

Tiedolla. taidolla, tunteella Suomen Kätilöliiton julkaisu

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL verkkojulkaisut

Teemoihin soveltuen:

Käypä hoito -suositukset

Terveyskirjasto

Terveysportti/ Oppiportti

Terveyskylän Naistalo

VäestöliittoMuita lähteitä:

Viisaat Valinnat (Viva) -Hedelmällisyys: https://viva.tamk.fi/portfolio/nuori-ala-missaa-tata/

Tyttöjen ja naisten ympärileikkaus THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/maahanmuutto-ja-hyvinvointi/maahanmuuttajien-seksuaali-ja-lisaantymisterveys/tyttojen-ja-naisten-sukuelinten-silpomisen-estaminen

Koukkula, M. & Klemetti, R. 2019. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen (FGM) estämisen toimintaohjelma. STM. Julkaisuja. 1/2019 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161355

WHO Clinical handbook FGM: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272429/9789241513913-eng.pdf?ua=1

Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma vuosille 2020–2023: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162499/OM_2020_15_ML.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vigor-hankkeen video materiaali ympärileikkauksen puheeksiotosta: https://www.youtube.com/watch?v=40zxGWuykDA

Kulttuurisensitiivinen työote THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kulttuurisensitiivinen-tyoote

Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus THL:n verkkosivut: https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus

Leino-Kilpi H & Välimäki M 2009. Etiikka hoitotyössä. 5. uudistettu painos. Helsinki .WSOY.

Louhiala P & Launis V 2009. Parantamisen ja hoitamisen etiikka . Helsinki. Edita Prima.

Opetusmenetelmät

PBL-tutoriaalit, luokassa harjoittelu, opintokäynti, simulaatio ja verkkokurssi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Itslearning etätentti
Tentti auki 6.12.2023- 12.12.2023
Ei aikarajaa.
Paritentti
 
Uusintatentti sovitaan erikseen opettajien kanssa tarvittaessa, yksilötentti.

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op on 5x27h = 135h:a opiskelijan työtä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning oppimisalusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Paritentti: hyl-5

tutoriaalit: hyv/hyl

simulaatiot: hyv/hyl

prekliiniset harjoitukset: hyv/hyl

domino-verkkokurssi tehtävä: hyv/hyl