Siirry suoraan sisältöön

Raskauden aikainen kätilötyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY30-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Raskauden aikainen kätilötyö 5 op KRAKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa neuvoa, ohjata ja hoitaa naista ja perhettä raskauden suunnittelussa ja sen edetessä
· Osaa seurata naisen ja sikiön vointia raskauden aikana
· Osaa ehkäistä, ennakoida ja tunnistaa raskauden riskitekijöitä ja komplikaatioita
· Osaa seurata naisen ja sikiön vointia riskiraskauden aikana ja osallistua hoitoon moniammatillisen tiimin jäsenenä

Sisältö

Sisältö
• Raskauden suunnittelu
• Vanhemmuuteen kasvun tukeminen
• Perhe- ja synnytysvalmennus
• Raskauden aikaiset seurantamenetelmät ja neuvonta
• Raskauden toteaminen, kulku ja raskaudenaikaiset muutokset
• Embryologia
• Matalan riskin raskauden seuranta ja hoito
• Seulontatutkimukset
• Sikiödiagnostiikka
• Raskauden aikainen terveysneuvonta
• Korkean riskin raskauksien seuranta ja hoito
• Korkean riskin raskaudet
• Raskauden aikaiset komplikaatiot
• Korkean riskin raskauksien seuranta ja hoito
• Vanhemmuuteen kasvun tukeminen korkean riskin raskauden aikana
• Synnytyspelko

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021. Toim. Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. Edita. (Tentti-kirja)

Theories and perspectives for midwifery : a Nordic view. 2022. Toim. Ingela Lundgren, Ellen Blix, Helga Gottfredsdóttir, Anita Wikberg, Ellen Aagaard Nøhr. Studentlitteratur.

NEUKO tietokanta; https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/aitiys-ja-lastenneuvola/neuko-tietokanta

STM/ sikiöseulonnat http://stm.fi/seulonnat/sikioseulonnat

THL : äitiysneuvola https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola

Laajat terveystarkastukset
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf

Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Neuvolapalveluiden alueelliset erot https://thl.fi/fi/-/neuvoloiden-ja-kouluterveydenhuollon-palvelut-ovat-kohentuneet-alueellisia-eroja-edelleen?redirect=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m8s4MMkgtyYg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2-1-2-1%26p_p_col_count%3D1

Perhevalmennusmalli maahanmuuttajille
http://niitty.blogs.tamk.fi/

Vanhemmuuden kehittyminen (Perheaikaa.fi, Väestöliiton video)

https://verkkokoulut.thl.fi/web/suojele-lasta

Isätietoa PDF (ladattu IstLearning alustalle

Raskaudenaikanen kiintymys sikiöön- artikkeli https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/2/duo12052

Hotus-hoitosuositus: Raskaana olevat ja synnyttäneet terveydenhuollossa: liikunnan perustelut ja liikuntaan ohjaaminen 2022 :https://www.hotus.fi/hotus-hoitosuositus-raskaana-olevat-ja-synnyttaneet-terveydenhuollossa-liikunnan-perustelut-ja-liikuntaan-ohjaaminen/?preview=true

Opetusmenetelmät

Teoriatunnit sekä taitopaja

Lähiopetuksen ennakkovalmistautuminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

vk 10 3h Tentti (Etäryhmätentti)
Uusinnat sovitaan opettajien kanssa erikseen, uusintatentti yksilötentti.

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen
Opiskelija valmistautuu lähiopetukseen perehtymällä ohjattuun aihealueeseen ja tekemällä mahdolliset annetut tehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso 5 op = 135t

Lähiopetus (sis lääkärinluennot)
Tentti 3h (Etäryhmätentti)
Itsenäinen opiskelu

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena vkoilla 3-10.

Toteutus:
Opintojakso Info
Teoriatunnit:
- Raskauden suunnittelu, kuukautiskierto ja keskeiset hormonit
- Raskauden seuranta, ohjaus ja neuvonta
- Varhainen vuorovaikutus, äitiyden psyykkinen kehitys, isyys, perheiden monimuotoisuus
- Perhevalmennus, synnytyspelko, synnytyksen käynnistyminen
- Veriryhmäimmunisaatiot

Taitopaja (ICT-talo)
Tentti

2 simulaatiota sekä Instagram perhevalmennus integroidaan toteutukseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Huom. sairaanhoitajavaiheen opinnot tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kätilötyön suuntaavien teoriaopintojen alkua (paitsi opinnäytetyö).

Arviointiasteikko

H-5