Siirry suoraan sisältöön

Synnytyksen aikainen kätilötyö (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY31-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Hanna Koivikko
 • Tiina Murto

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PKÄTIS21
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Synnytyksen aikainen kätilötyö 7 op KSYKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida synnyttäjän perus- ja synnytysopillisen hoidon synnytyksen kaikissa vaiheissa
· Ymmärtää synnytyksen kulun ja siinä tapahtuvat muutokset synnyttäjän ja sikiön kannalta
· Osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa synnyttäjiä ja heidän perheitään
· Osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa synnyttäjän kivunlievitystä hoitotyön menetelmin
· Osaa toteuttaa lääkkeellistä synnyttäjän kivunlievitystä yhteistyössä lääkärin kanssa
· Osaa hoitaa itsenäisesti matalan riskin synnytyksen
· Osaa ennakoida ja tunnistaa matalan riskin synnytyksen muuttumisen korkean riskin synnytykseksi
· Osaa toimia korkean riskin synnytyksessä moniammatillisen tiimin jäsenenä
· Osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
· Osaa vastasyntyneen hoitoprosessin
· Tietää patologiseen raskauteen ja synnytykseen liittyvät syyt, oireet ja hoidon sekä osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla
· Tietää alan keskeisimmän ja ajankohtaisen farmakologian
· Osaa tulkita kardiotokografiaa
· Osaa auttaa synnyttäjää hartiadystokia-tilanteessa
· Osaa ommella synnytyksen aiheuttamia repeämiä sekä episiotomian

Sisältö

Sisältö
• Kätilötyö synnytyksen hoitoprosessin eri vaiheissa
• Normaalin synnytyksen hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi eri toimintaympäristöissä
• Sikiön voinnin arviointi ja seurantamenetelmät
• Synnytyksen aikainen kivun lievitys
• Synnytyksen aikaisen kätilötyön kliiniset taidot
• Synnytyksen aiheuttamien repeämien ja episiotomian ompelu
• Vastasyntyneen voinnin arviointi ja seuranta synnytyksen jälkeen ja tehostetun tarkkailuvaiheen aikana
• Vastasyntyneen ensihoito
• Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja ensi-imetys
• Kätilötyö korkean riskin synnytyksessä
• Muutokset sikiön ja synnyttäjän voinnissa
• Häiriöt synnytyksen kulussa
• Kliiniset taidot korkean riskin synnytyksessä
• Eri ammattiryhmien vastuu- ja toiminta-alueet komplisoituneessa synnytyksessä
• Obstetriikka ja farmakologia
• Patologinen raskaus
• Kardiotokografian tulkinta
• Hartiadystokia

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021 . Toimittaneet Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. EDITA.
Lisämateriaali ITSin oppimisalustalla.

KTG:n tulkinta Oppiportin verkkokurssi.

Välilihan repeämän ehkäiseminen ponnistusvaiheessa: Kätilötyön suositus 2018.

NEUKO- tietokanta (THL- Terveysportti)

STM/ sikiöseulonnat http://stm.fi/seulonnat/sikioseulonnat

THL : äitiysneuvola https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola

Laajat terveystarkastukset
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf

Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Neuvolapalveluiden alueelliset erot https://thl.fi/fi/-/neuvoloiden-ja-kouluterveydenhuollon-palvelut-ovat-kohentuneet-alueellisia-eroja-edelleen?redirect=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m8s4MMkgtyYg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2-1-2-1%26p_p_col_count%3D1

Perhevalmennusmalli maahanmuuttajille
http://niitty.blogs.tamk.fi/

Vanhemmuuden kehittyminen (Perheaikaa.fi, Väestöliiton video)

Isätietoa PDF (ladattu Itsiin)

Opetusmenetelmät

Teoriaopinnot vaihtelevin menetelmin lähitapaamisissa sekä käytännön harjoitukset luokassa.
Itsenäinen opiskelu ja ennakkovalmistautuminen lähiopetukseen.
Tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vk 21 Tentti (3h). Lähiopetus. Yksilö.

Uusinta-ajankohta ilmoitetaan tarvittaessa myöhemmin.

Kansainvälisyys

Lähitapaamiset.
Käänteinen oppiminen.
Itsenäinen opiskelu.
Vertaisoppiminen ja oppimisen jakaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 54t
Itsenäinen opiskelu (sis. KTG-verkkokurssi) 135h

7 op= yht 189 h

Sisällön jaksotus

Muutokset mahdollisia.

vk 7
Info ja orientaatio

Vk 9
Teoria 1. Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto.
Käytännön harjoituksia 1. Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto

Vk 10
Teoria 2. Avautumisvaiheen kätilötyö.
Käytännön harjoituksia 2. Avautumisvaihe.

Vk 11
Teoria 3. Ponnistus- ja jälkeisvaiheen sekä tehostetun tarkkailun vaiheen kätilötyö.
Käytännön harjoituksia 3. Ponnistus- ja jälkeisvaiheen kätilötyö.
Vesi- ja kotisynnytys 2h

Vk 17
Teoria 4. Riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt
Käytännön harjoituksia 4. Hartiadystokia ja perätila.

Vko 18
TAI yhteistyö iltapäivä: perustason ensihoitajaopiskelijat.
SYKÄ 1 - Simulaatio

Vko 19
Teoria 5. Fetus mortus 2h
Ompeluharjoitukset 4h
SYKÄ 2 - Simulaatio

Vko 20
SYKÄ 3 - Simulaatio

Vko 21
Tentti (yksilö, lähi)

Lääkäriluennot: riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin (ks. yllä).

KTG-verkkokurssi itsenäisesti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Käytännön harjoituksissa, simulaatioissa sekä ompeluharjoituksissa on 100% läsnäolovelvoite.
Rästiin jäänyt kerta/kerrat käytännön harjoituksista tulee korvata rästipäivänä kevätlukukauden lopussa erikseen ilmoitettuna ajankohtana tai seuraavan toteutuksen mukana kevään 2025 aikana.
Max poissaolomäärät on 2 kertaa (esim 1 käytännönharjoitus ja 1 simulaatio), jotka voi korvata yhdessä rästipäivässä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti numeerinen arviointi 1-5
KTG verkkokurssi hyväksytty/ hylätty
Simulaatiot hyväksytty/hylätty. Poissaolo korvattava rästipäivänä tai seuraavassa toteutuksessa
Ompeluharjoitukset hyväksytty/hylätty. Poissaolo korvattava rästipäivänä tai seuraavassa toteutuksessa
Käytännön harjoitukset luokkatilanteessa hyväksytty/ hylätty. Poissaolo korvattava rästipäivänä tai seuraavassa toteutuksessa