Siirry suoraan sisältöön

Synnytyksen aikainen kätilötyö (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY31-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.02.2024

Ajoitus

07.02.2024 - 24.04.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Ensihoito, terveydenhoito ja kätilötyö

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 30

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Hanna Koivikko
  • Marjatta Häsänen

Ryhmät

  • AVOKATIK24
    Kätilö, avoin amk, erillishaku, Turku, K24

Tavoitteet

Synnytyksen aikainen kätilötyö 7 op KSYKÄ

Tavoitteet

Opiskelija:
· Osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida synnyttäjän perus- ja synnytysopillisen hoidon synnytyksen kaikissa vaiheissa
· Ymmärtää synnytyksen kulun ja siinä tapahtuvat muutokset synnyttäjän ja sikiön kannalta
· Osaa ohjata, neuvoa ja hoitaa synnyttäjiä ja heidän perheitään
· Osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa synnyttäjän kivunlievitystä hoitotyön menetelmin
· Osaa toteuttaa lääkkeellistä synnyttäjän kivunlievitystä yhteistyössä lääkärin kanssa
· Osaa hoitaa itsenäisesti matalan riskin synnytyksen
· Osaa ennakoida ja tunnistaa matalan riskin synnytyksen muuttumisen korkean riskin synnytykseksi
· Osaa toimia korkean riskin synnytyksessä moniammatillisen tiimin jäsenenä
· Osaa ehkäistä, tunnistaa ja puuttua ajoissa vastasyntyneen voinnin muutoksiin
· Osaa vastasyntyneen hoitoprosessin
· Tietää patologiseen raskauteen ja synnytykseen liittyvät syyt, oireet ja hoidon sekä osaa toimia tilanteen vaatimalla tavalla
· Tietää alan keskeisimmän ja ajankohtaisen farmakologian
· Osaa tulkita kardiotokografiaa
· Osaa auttaa synnyttäjää hartiadystokia-tilanteessa
· Osaa ommella synnytyksen aiheuttamia repeämiä sekä episiotomian

Sisältö

Sisältö
• Kätilötyö synnytyksen hoitoprosessin eri vaiheissa
• Normaalin synnytyksen hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi eri toimintaympäristöissä
• Sikiön voinnin arviointi ja seurantamenetelmät
• Synnytyksen aikainen kivun lievitys
• Synnytyksen aikaisen kätilötyön kliiniset taidot
• Synnytyksen aiheuttamien repeämien ja episiotomian ompelu
• Vastasyntyneen voinnin arviointi ja seuranta synnytyksen jälkeen ja tehostetun tarkkailuvaiheen aikana
• Vastasyntyneen ensihoito
• Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen ja ensi-imetys
• Kätilötyö korkean riskin synnytyksessä
• Muutokset sikiön ja synnyttäjän voinnissa
• Häiriöt synnytyksen kulussa
• Kliiniset taidot korkean riskin synnytyksessä
• Eri ammattiryhmien vastuu- ja toiminta-alueet komplisoituneessa synnytyksessä
• Obstetriikka ja farmakologia
• Patologinen raskaus
• Kardiotokografian tulkinta
• Hartiadystokia

Oppimateriaalit

Kätilötyö - Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika 2021 . Toimittaneet Harvala, Pietiläinen, Raussi-Lehto & Äimälä. EDITA.

Välilihan repeämän ehkäiseminen ponnistusvaiheessa: Kätilötyön suositus 2018.

NEUKO tietokanta

STM/ sikiöseulonnat http://stm.fi/seulonnat/sikioseulonnat

THL : äitiysneuvola https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola

Laajat terveystarkastukset
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90831/URN_ISBN_978-952-245-708-0.pdf

Viisaat valinnat http://viva.tamk.fi/

Naistalo: https://www.terveyskyla.fi/naistalo/raskaus-ja-synnytys

Ensi- ja turvakotien liitto: https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Sateenkaariperheet http://sateenkaariperheet.fi/

Käpy ry https://kapy.fi/

ÄIMÄ ry https://aima.fi/

THL Seksuaali- ja lisääntymisterveyden tilastot https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastot-aiheittain/seksuaali-ja-lisaantymisterveys/synnyttajat-synnytykset-ja-vastasyntyneet

Neuvolapalveluiden alueelliset erot https://thl.fi/fi/-/neuvoloiden-ja-kouluterveydenhuollon-palvelut-ovat-kohentuneet-alueellisia-eroja-edelleen?redirect=https%3A%2F%2Fthl.fi%2Ffi%2Fajankohtaista%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_m8s4MMkgtyYg%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2-1-2-1%26p_p_col_count%3D1

Perhevalmennusmalli maahanmuuttajille
http://niitty.blogs.tamk.fi/

Vanhemmuuden kehittyminen (Perheaikaa.fi, Väestöliiton video)

Isätietoa PDF (ladattu Itsiin)

Opetusmenetelmät

Info ja orientaatio
Oppimistapaamiset 7 kpl
Luokassa tapahtuva harjoittelu 5 kpl
Lääkäriluennot: riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt
Tentti
Itsenäinen opiskelu

Kansainvälisyys

Käänteinen oppiminen. oppimistapaamisiin valmistaudutaan teemoihin soveltuvien ennkkotehtävien mukaan joko lukemalla ja/tai tehtävien avulla
Käytännön harjoitusten avulla teoriatiedon soveltaminen.
Itsenäinen opiskelu.
Lähi- ja etätapaamiset.
Vertaisoppiminen ja oppimisen jakaminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Info ja orientaatio 3h
Oppimistapaamiset 7 kpl 18h
Käytännön harjoitukset 4 kpl 11 h (pienryhmissä)
Lääkäriluennot 6h
Yksilötentti 3h
Itsenäinen opiskelu (ennakkotehtävät, tiedonhaku, kertaus) 135h

7 op= yht 189 h

Sisällön jaksotus

Lähitapaamiset keskiviikkoisin ja/ tai torstaisin. Muutokset mahdollisia. Ajankohdat tarkentuvat lukujärjestysten julkaisun jälkeen.

Toteutus vk 2-17
Info ja orientaatio, myös kätilötyön simulaatiot. / Marjatta Häsänen ja Hanna Koivikko
Teoriatapaamiset:

Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto.
Avautumisvaiheen kätilötyö.
Ponnistus- ja jälkeisvaiheen sekä tehostetun tarkkailun vaiheen kätilötyö
Riskisynnytys ja synnytyksen aikaiset häiriöt
Kotisynnytys ja vesisynnytys
Fetus mortus.

Lisäksi luokassa tapahtuvaa harjoittelua:
Synnytyksen käynnistyminen ja synnyttäjän vastaanotto
Avautumisvaihe
Ponnistus- ja jälkeisvaiheen kätilötyö.
Hartiadystokia ja perätila.


Syventävät simulaatiot integroidaan yo sisältöihin (3 kpl pienryhmittäin)

Synnytyslääkäreiden luennot 6 h. Riskisynnytys ja synnytyksenaikaiset häiriöt

Luokassa tapahtuvien harjoittelujen, taitopajan sekä simulaatioiden rästikerta xx.xx.2024

Lähi- yksilö tentti

Viestintäkanava ja lisätietoja

Luokassa tapahtuvassa harjoittelussa on 100% läsnäolovelvoite.
Rästiin jäänyt kerta/ kerrat käytännön harjoituksista ja / tai simulaatioista tulee korvata rästipäivinä kevätlukukaudella.
Huom. synnytyssaliharjoittelu edellyttää Syntymän hoihon kätilötyön hyväksyttyä arvosanaa.

Max poissaolomäärä on kaksi poissaolokertaa (simulaatiot ja luokassatapahtuva harjoittelu)

Arviointiasteikko

H-5