Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön perusteet (6 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY38-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Heli Aarnio
 • Satu Halonen

Ryhmät

 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus
 • 31.08.2023 08:00 - 10:00, HOPE-teemapäivä, Hoitotyön historia ja ammatillisuus hoitotyössä / Hoitotyön perusteet ja simulaatio
 • 07.09.2023 08:00 - 10:00, HOPE-teemapäivä, Hoitotyön päätöksenteko / Hoitotyön perusteet ja simulaatio
 • 28.09.2023 08:00 - 12:00, HOPE-teemapäivä, Potilasturvallisuus / Hoitotyön perusteet ja simulaatio
 • 04.10.2023 08:15 - 11:00, HOPE-teemapäivä, Suunhoito / Hoitotyön perusteet ja simulaatio
 • 05.10.2023 08:15 - 11:00, HOPE-teemapäivä, Ihon ja haavanhoito / Hoitotyön perusteet ja simulaatio
 • 25.10.2023 08:00 - 10:00, HOPE-teemapäivä, Hoitotyön kirjaaminen / Hoitotyön perusteet ja simulaatio
 • 26.10.2023 08:00 - 10:00, HOPE-teemapäivä, Hoitotyön kirjaaminen / Hoitotyön perusteet ja simulaatio
 • 01.11.2023 08:15 - 11:30, TEAMS; Harjoittelun info-tunti, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 20.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 21.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 22.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 23.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 24.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 25.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 26.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 27.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 28.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 29.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 30.11.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 01.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 02.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 03.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 04.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 05.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 06.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 07.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 08.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 09.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 10.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 11.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 12.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 13.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 14.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 15.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 16.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 17.12.2023 08:00 - 16:00, Ohjattu harjoittelu, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003
 • 18.12.2023 14:00 - 16:00, Harjoittelun purkutunnit, Hoitotyön perusteet TH00BY38-3003

Tavoitteet

HOITOTYÖN PERUSTEET, KPEHA 6 op

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa kohdata potilaita yksilöllisesti oman elämänsä asiantuntijana ja toimijana.
• Osaa työskennellä hoitotyön arvojen, periaatteiden ja keskeisten säädösten mukaisesti.
• Tietää keskeiset luotettavat tiedonlähteet ja osaa hyödyntää niitä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa
• Kykenee ammatilliseen vuorovaikutukseen potilaiden sekä heidän läheistensä kanssa
• Osallistuu ammatilliseen yhteistyöhön
• Osaa työskennellä aseptisesti ja ergonomisesti sekä työ- ja potilasturvallisuuden periaatteet huomioiden
• Tietää, miten lääkehoitosuunnitelma ohjeistaa lääkehoitoprosessia
• Osaa arvioida potilaan voimavaroja ja vointia
• Osaa määritellä potilaan hoidon tarpeita ja suunnitella potilaan yksilöllistä hoitoa
• Osaa toteuttaa asianmukaisesti keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä
• Osaa ohjata ja toimia potilas- ja voimavaralähtöisesti
• Osaa seurata potilaan ruokailun toteutumista ja ravinnon saantia sekä tunnistaa hänen ravitsemukseensa liittyviä riskejä
• Osaa tunnistaa, arvioida ja hoitaa potilaan kipua
• Osaa toteuttaa potilaan lääkehoidon lääkärin määräyksen mukaisesti ja hallitsee siinä tarvittavat laskutoimitukset
• Osaa turvallisesti toteuttaa lääkehoitoa eri antoreittejä käyttäen
• Osaa raportoida ja kirjata tarkoituksenmukaisesti potilaan hoitoprosessin mukaisesti
• Osaa hyödyntää lääkehoitopassia oman lääkehoito-osaamisensa tunnistamisessa
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

Sisältö
• Potilaiden yksilöllinen ja arvostava kohtaaminen, hoidon tarpeiden määrittely, hoidon suunnittelu ja toteuttaminen
• Moniammatillisessa työryhmässä toimiminen
• Lääkehoidon toteuttaminen
• Ravitsemustilan arviointi ja hoito
• Potilaan ohjaaminen ja opetusmenetelmät
• Omahoidon tukeminen ja hoitoon sitoutuminen
• Hoitotyön prosessi ja rakenteinen kirjaaminen
• Kuntoutus ja jatkohoito
• Työ- ja potilasturvallisuus
• Eettinen ja vastuullinen toiminta

Oppimateriaalit

Toteutuneet opintojaksot ja niihin liittyvä materiaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija laatii henkilökohtaiset tavoitteet viimeistään toisen harjoitteluviikon alussa opetussuunnitelman ja harjoitteluympäristöä soveltaen. Tavoitteet ohjaavat opiskelijan oppimisprosessia.

Opiskelijalla on ohjatussa harjoittelussa harjoittelupaikan nimeämä lähiohjaaja (t).

Henkilökohtaiset tavoitteet opiskelija palauttaa ITSin Harjoittelun prosessi suunnitelma-alaustoille tutoropettajan kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi viimeistään toisen harjoitteluviikon alussa.

Väliarviointikeskustelusta opiskelija laatii tiiviin yhteenvedon ja palauttaa sen Itsiin.

Opiskelija täyttää harjoittelun aikana arviointilomakkeen ja aikataululomakkeen sekä palauttaa nämä allekirjoitettuna tutoropettajalle harjoittelun jälkeen.

Kansainvälisyys

Ohjattu harjoittelu, itsearvionti ja palautekeskustelut lähiohjaajan kanssa. Vertaistuki perehdytys- ja palautetunneilla tutoropettajan ohjaamana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ohjattu harjoittelu KPEHA 6 op yhteensä 162 h, joista opiskelija voi vähentää harjoitteluympäristössä tehdyistä tunneista yhteensä 16h, kirjaten ne aikataululomakkeen yhteenvetoon:
Harjoittelun perehdytystunti 2h
Harjoittelun palautetunti 2h
Jobiilin cv 2h
Itsenäinen teoriatiedon kertaaminen harjoittelua varten 10 t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kts. arviointikriteerit hyväksytylle ja hylätylle (sairaanhoitaja, PEHA)

Sisällön jaksotus

Ohjattu harjoittelu soveltuvissa terveysalan toimintaympäristöissä, esim vanhusten asumispalvelut.
viikot 46-49

Viestintäkanava ja lisätietoja

Mahdolliset poissaolot on korvattava.

Opiskelija antaa palautteen oppimisympäristöstä CLES T- sähköisen lomakkeen avulla, jos harjoitteluympäristössä on se käytössä.

Lääkehoidon perusteet opintojakson lääkelaskut oltava hyväksytysti suoritettuna ennen harjoittelun alkua.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/ hylätty
Opiskelija käy lähiohjaajan kanssa harjoittelupaikassa väliarviointikeskustelun, johon opiskelija valmistautuu itsearviointia pohdiskellen (henkilökohtaisiin tavoitteisiin perustuen) ja loppuarviointikeskustelun, johon opiskelija valmistautuu kirjallisella itsearvioinnilla (arviointilomakkeelle).