Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön suunnittelu (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY53-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

2 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi
  • Englanti

Paikat

5 - 35

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Tiina Murto

Ryhmät

  • PKÄTIS21
    Kätilö (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opinnäytetyön suunnittelu 4 op KOPSU

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tietää terveydenhuollon kehittämisen ja terveystieteellisen tutkimusprosessin luonteen ja kulun
• Syventää osaamista tiedonhaussa ja osaa kriittisesti arvioida tietoa
• Osaa laatia työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämishankkeen suunnitelman
• Osaa laatia tutkimus- ja kehittämishankkeissa vaadittavia tiedotteita ja muita dokumentteja
• Osaa toimia hoitotyön asiantuntijana erilaisissa työelämälähtöisissä kehittämis- ja tutkimushankkeissa
• Tunnistaa ohjaustarpeen ja osaa hyödyntää ohjausta opinnäytetyötään edistävällä tavalla
• Osaa esitellä työskentelynsä etenemistä sekä antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta

Sisältö

Sisältö
• Opinnäytetyöprosessiin tutustuminen
• Työelämälähtöisen aiheen valinta ja rajaus
• Teoreettisen taustan luominen
• Tarkoituksen ja tavoitteen määrittely sekä ohjaavien kysymysten laatiminen
• Toteutusmenetelmän valinta
• Kirjallisen suunnitelman esittäminen ja toisen työn opponointi sovitulla tavalla

Oppimateriaalit

- Hyödynnetään tutkimusmetodiikan kirjallisuutta
- Messin ohjeet opinnäytetyön tekemisestä

Opetusmenetelmät

projektioppiminen, tutkimus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Hyväksytty opinnäytetyön suunnitelma
- Hyväksytty opponointi
- Osallistuminen (pakollinen) opinnäytetyön suunnitelman seminaareihin.

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyö tehdään yksin, parityönä tai kahta useamman opiskelijan ryhmässä, jos kyseessä laajempi selkeästi eriteltävä kokonaisuus tai opinnäytetyö on osa laajempaa projektia. Opinnäytetyö esitetään ja opponoidaan suunnitelmaseminaarissa. Opinnäytetyön tekeminen etenee toteutusvaiheeseen seminaarissa ja ohjauskeskusteluissa saadun palautteen pohjalta.
• itsenäinen työskentely / ryhmätyöskentely
• ohjauskeskustelut
• seminaarit (opinnäytetyön suunnitelmaseminaarit sisältävät esitykset ja opponoinnit)
4 opintopistettä (108 h):
- info
- itsenäinen opiskelu, kirjallisuushaut sekä aiheen rajaus ja täsmentäminen
- henkilökohtainen tai ryhmäohjaus
- itsenäinen opiskelu ja opinnäytetyön suunnitelman työstäminen
-suunnitelmaseminaarit

Sisällön jaksotus

Kevät 2024
Opinnäytetyön aihe liittyy johonkin hoitotyön kannalta merkittävään osa-alueeseen, mikä mahdollistaa opiskelijan ymmärryksen ja osaamisen syventämisen tällä alueella.
Vko 2: Info
Vkot 3-19: Ohjauksia
Vko 20: OPSU-seminaari

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävyysehdot: Hoitotyön tutkimus- ja kehittämisosaaminen (KEHI) on oltava suoritettuna tai aloitettava opinnäytetyö suunnitelma -jakson kanssa samaan aikaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty