Siirry suoraan sisältöön

Potilasturvallisuuden ja rationaalisen lääkehoidon kehittäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BY60-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2022 - 23.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 15

Koulutus

  • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntijuus

Opettaja

  • Anu Vaihekoski
  • Marjo Salmela

Ajoitusryhmät

  • Vain avoimen AMK:n opiskelijoille (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • YKLASS21
    Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), S21

Pienryhmät

  • Vain avoimen AMK:n opiskelijoille

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida ja kehittää työyksikössä toteutettavan hoidon turvallisuutta
- suunnitella ja toteuttaa rationaalista lääkehoitoa edistävän kehittämistyön
- hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa kehittäessään potilasturvallisuutta ja lääkehoitoon liittyviä prosesseja
- toimia yhteistyössä moniammatillisen työryhmän kanssa kehittäessään potilas- ja lääkitysturvallisuutta
- analysoida eettisten periaatteiden toteutumista lääkehoidossa

Sisältö

Opintojakson sisältö
- Rationaalinen lääkehoito
- Lääkitysturvallisuus osana potilasturvallisuutta ja sen kehittäminen (mm. Riskienhallinta)
- Eettinen näkökulma lääkehoitoon
- Hoitoon sitoutumisen edistäminen lääkehoidossa

Oppimateriaalit

Dimitrow, M. 2016. Development and Validation of a Drug-Related Problem Risk Assessment Tool for Use by Practical Nurses Working with Community-Dwelling Aged. Doctoral dissertation. Faculty of Pharmacy. University of Helsinki.

Fimea 2012. Tiedolla järkevään lääkkeiden käyttöön. Julkaisusarja 1/2012.

Laukkanen, E. & Ruokoniemi, P. (toim.) 2021. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6. Helsinki.

Potilasturvallisuusyhdistys 2015. Potilasturvallisuus ja riskien hallinta. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoille ja johdolle.

Ranta, I. 2013. (toim.) Hoitotyön vuosikirja 2013. Sairaanhoitaja ja lääkehoito. Sairaanhoitajaliitto. Fioca Oy. Helsinki.

STM 2022. Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2022:2. Helsinki.
STM 2011. Lääkepolitiikka 2020. STM:n julkaisuja 2011:2. Helsinki.

WHO 2021. Global patient safety action plan 2021–2030: towards eliminating avoidable harm in health care. Geneva: World Health Organization.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, parityöskentely, ryhmätyöskentely ja seminaarityöskentely.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

• Työelämälähtöisyys toteutuu potilasturvallisuus- ja seminaaritehtävien myötä, jossa aidosti tunnistetaan ja kehitetään työelämäkäytäntöjä
• Moniammatillisen yhteistyön näkökulma tulee asiantuntijahaastatteluiden kautta ja toiminnan kehittäminen moniammatillisesta näkökulmasta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
• Oppimistehtävä 1, kirjallinen työ: Potilasturvallisuus ja lääketurvallisuus tarkastelu eri näkökulmista (verkkomateriaalin opiskelu, reflektio, asiantuntijahaastattelut)
• Oppimistehtävä 2, toiminnan kehittäminen moniammatillisesta näkökulmasta (ryhmätyöskentely lähiopetuksessa)
• Oppimistehtävä 3, seminaarityö: Lääkehoidon kehittäminen (sisältäen vertaisarvioinnin)

Opiskelijatyön mitoitus:
• Lähiopetus: 8 h + ryhmätyöskentely 4h + seminaarityöskentely 4 h
• Itsenäinen työskentely: 119h, joista potilasturvallisuuskokonaisuus 49h ja kehittämistehtäväkokonaisuus 70h

Sisällön jaksotus

Aikataulu: 25.8.–18.12.2022
Lähipäivät: 25.8., 19.9., 20.9. ja 15.12.22.

Tavoitteet:
Opiskelija osaa
• arvioida ja kehittää työyksikössä toteutettavan hoidon turvallisuutta
• suunnitella ja toteuttaa rationaalista lääkehoitoa edistävän kehittämistyön
• hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa kehittäessään potilasturvallisuutta ja lääkehoitoon liittyviä prosesseja
• hyödyntää moniammatillisuutta potilas- ja lääkitysturvallisuudessa ja sen kehittämisessä
• analysoida eettisten periaatteiden toteutumista lääkehoidossa

Sisältö:
• Rationaalinen lääkehoito (Lääkepolitiikka, kansallinen lääkeinformaatiostrategia, rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma, FIMEA moniammatillinen verkosto)
• Lääkitysturvallisuus osana potilasturvallisuutta ja sen kehittäminen (mm. Riskienhallinta)
• Eettinen näkökulma lääkehoitoon
• Hoitoon sitoutumisen edistäminen lääkehoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikohteet:
• Osallistuminen (HKS/HYL)
• Oppimistehtävä 1 (HKS/HYL)
• Oppimistehtävä 2 (HKS/HYL)
• Oppimistehtävä 3 (T1–K5)
• Vertaispalaute (HKS/HYL)