Siirry suoraan sisältöön

Lapsen erityistarpeiden tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BZ39-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.04.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

29.09.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tiina Suni
 • Marika Kouki

Ryhmät

 • PSOSTK21
  Sosionomi (AMK), Turku, K21
 • PSOSTS21
  Sosionomi (AMK), Turku, S21
 • 29.09.2023 09:00 - 15:30, Lapsen erityistarpeiden tukeminen TH00BZ39-3003
 • 06.10.2023 09:00 - 15:00, Lapsen erityistarpeiden tukeminen TH00BZ39-3003
 • 13.10.2023 09:00 - 14:30, Lapsen erityistarpeiden tukeminen TH00BZ39-3003
 • 20.10.2023 09:00 - 15:00, Lapsen erityistarpeiden tukeminen TH00BZ39-3003
 • 27.10.2023 08:30 - 15:00, Lapsen erityistarpeiden tukeminen TH00BZ39-3003

Tavoitteet

Opiskelija osaa havaita lapsen tuen tarpeita sekä osaa varhaisen tuen käytäntöjä.

Sisältö

- lapsen kehityksen vaikeudet ja ilmeneminen
- lapsen erityistarpeiden huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmassa
- lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Oppimateriaalit

Tenttiin:
- Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.). 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Sivut: 19 - 117 ja 164 - 301. Painoksessa 2014 sivut: 22 - 120 ja 188 - 343.
- Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.). 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi - Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen.


Muu materiaali (ei tenttiin):
- Luennot
- Lundàn, A. & Suoninen, E. 2006. Haasteellisen lapsen kohtaaminen. Kasvatus 37 (5), 453 - 462

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely
Pari- ja ryhmätyöskentely
Luento-keskustelut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Jakson yksilötentti tehdään luokassa omalla koneella 27.10.2023 klo 12:30 - 13:30.

Uusintatentistä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kansainvälisyys

Toiminnallinen ja kokemuksellinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetus 1 op
Parityönä lasten kiellellisen toiminnan suunnittelu, ohjaaminen & arviointi ja haastattelutehtävä 1,5 op
Tentti 2,5 op

Sisällön jaksotus

Lähiopetuspäivät:

pe 29.9.2023 klo 9:00 - 15:00 kampuksella (MK ja TS)
- klo 9:00 - 11:00 Jakson aloitus, työskentelyn suunnittelua ja ennakkotehtävän purku
- klo 12:00 - 14:00 Inklusiivinen varhaiskasvatus, lapsen tuki ja yhteistyö tuen aikana
- klo 14:00 - 15:30 vierailijoina Kiekuopettajat Minna Maununiemi, Eevastiina Nummila ja Jenni Rantala, lapsen kielen tukeminen päiväkodin arjessa

pe 6.10.2023 klo 9:00 - 15:00 kampuksella (MK)
- klo 9:00 - 11:00 Lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen päiväkodissa ja erityispedagogiset menetelmät
- klo 12:00 - 15:00 Toiminnallista tunnetyöskentelyä

pe 13.10.2023 klo 9:00 - 14:30 kampuksella (TS)
- klo 9:00 - 11:00 Lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa
- klo 12:00 - 14:30 tukiviittomaohjaus ja harjoituksia

VIIKOLLA 42 itsenäistä työskentelyä, opiskelijapari tekee haastattelutehtävän ja suunnittelee kielellisen työpajan

27.10.2022 klo 9:00 - 15:00 päiväkodilla ja kampuksella (MK ja TS)
- klo 8.30 - 11:00 toiminnallinen työpaja päiväkodissa
- klo 12:45 - 13:30 tentti
- klo 13:30 - 15:00 jakson vaka-sosionomin ja Veon haastattelujen purku, työpajojen purku, jakson päätös

Opetuksessa 100 % läsnäolovelvoite. Poissaolosta sairauden takia voi tehdä korvaavan suorituksen enintään kahdelta päivältä opettajien erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Muussa tapauksessa jakson suorittaminen siirtyy seuraavalle toteutukselle.

Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson tehtävät tulee olla suoritettu hyväksytysti
Arvosana muodostuu tentistä, asteikolla T1 - K5.

Hylätty (0)

- Opiskelijan osaaminen ei yllä 1-2 arviointikriteereihin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija tiedostaa, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita, joita varten pitää suunnitella pedagogista pienryhmätoimintaa ja lapselle yksilöllisiä tukitoimia.
- Opiskelija harjoittelee ja oppii erilaisia varhaiskasvatussuunnitelman yleisen tuen menetelmiä.
- Opiskelija tiedostaa inklusiivisen työotteen merkityksen ja yhteistyön huoltajien kanssa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita ja hän havaitsee lapsen tyypilliseen sekä epätyypilliseen kehityskuluun liittyviä tekijöitä.
- Opiskelija tiedostaa pedagogisten tukitoimien liittyvän myös oppimisympäristöön ja lapsen kanssa toimiviin varhaiskasvattajiin sekä vertaisryhmään.
- Opiskelija ymmärtää suunnittelun merkityksen lapsen tuen toteutumiseksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Opiskelija ymmärtää inklusiivisen työotteen ja yhteistyön merkityksen huoltajien kanssa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita ja hän osaa soveltaa erilaisia pedagogisia menetelmiä lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi sekä ryhmässä että yksilöllisesti.
- Opiskelija ymmärtää oppimisympäristön, varhaiskasvattajien sensitiivisen vuorovaikutuksen ja vertaisryhmän merkityksen lapsen kasvun tukemisessa.
- Opiskelija ymmärtää lapsen tukitoimien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin merkityksen moniammatillisesti varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä ja taitavansa inklusiivisen työotteen ja yhteistyön merkityksen eri ammattilaisten kesken. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa on hänelle selkeää.