Siirry suoraan sisältöön

Lapsen erityistarpeiden tukeminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00BZ39-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 22.02.2024

Ajoitus

22.02.2024 - 28.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 25

Koulutus

 • Sosionomikoulutus

Opettaja

 • Tiina Suni
 • Marika Kouki

Ryhmät

 • PSOSS21V
  Sosionomi (AMK), Turku, verkko S21
 • 22.02.2024 16:00 - 18:00, Lapsen erityistarpeiden tukeminen TH00BZ39-3004
 • 29.02.2024 16:00 - 18:00, Lapsen erityistarpeiden tukeminen TH00BZ39-3004
 • 07.03.2024 16:00 - 18:00, Lapsen erityistarpeiden tukeminen TH00BZ39-3004
 • 21.03.2024 16:00 - 18:00, Lapsen erityistarpeiden tukeminen TH00BZ39-3004
 • 28.03.2024 16:00 - 18:00, Lapsen erityistarpeiden tukeminen TH00BZ39-3004

Tavoitteet

Opiskelija osaa havaita lapsen tuen tarpeita sekä osaa varhaisen tuen käytäntöjä.

Sisältö

- lapsen kehityksen vaikeudet ja ilmeneminen
- lapsen erityistarpeiden huomioiminen varhaiskasvatussuunnitelmassa
- lapsen kehityksen ja oppimisen tuki

Oppimateriaalit

Tenttiin:
- Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.). 2003. Joko se puhuu? Kielenkehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Sivut: 19 - 117 ja 164 - 301. Painoksessa 2014 sivut: 22 - 120 ja 188 - 343.
- Aro, T. & Laakso, M-L. (toim.). 2011. Taaperosta taitavaksi toimijaksi - Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen.


Muu materiaali (ei tenttiin):
- Opettajien materiaalit
- Lundàn, A. & Suoninen, E. 2006. Haasteellisen lapsen kohtaaminen. Kasvatus 37 (5), 453 - 462

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely
Pari- ja ryhmätyöskentely
Luentomateriaaleihin perhetyminen ja tehtävien työstäminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Jakson yksilötentti 28.3. klo 16.00 - 16.40 Itsissä.

Uusintatentistä sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Kansainvälisyys

Toiminnallinen ja kokemuksellinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkotapaamisille valmistautuminen ja tapaamiset 1,5 op
Ennakkotehtävä ja haastattelutehtävä 1 op
Tentti 2,5 op

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu viikoilla 8-13, verkkotapaamiset ovat torstaisin klo 16 -18.

Opintojakso sisältää sekä verkko-opetusta että itsenäistä työskentelyä pareittain. Parit vastaavat itse tapaamisten järjestämisestä verkossa sekä tehtävien toteuttamisesta ohjeiden mukaisesti. Parityöskentelyn ohjeet löytyvät Itsistä. Parityöskentelyn materiaalit ovat käytettävissä Itsissä parityöskentelylle varattuna ajankohtana. Jokaiseen parityöskentelykertaan sisältyy ennakkotehtävä tai -materiaali ja työskentelykerran aikana palautettava tuotos.

Viikko 8: Opiskelija työstää itsenäisesti jakson ennakkotehtävän, joka puretaan verkkokeskustellen.

Viikko 9: to 29.2. klo 16-18 Jakson aloitus ja tehtävät. Inklusiivinen varhaiskasvatus ja lapsen tuki (MK, TS)

Viikko 10: to 7.3. klo 16 -18 Itsenäinen työskentely pareittain: Lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen tukeminen

Viikko 12: to 21.3. klo 16 -18 Itsenäinen työskentely pareittain: Lapsen puheen ja kielen kehityksen tukeminen

Viikko 13: to 28.3. klo 16 -18 Tentti, haastattelutehtävän purku ja jakson päätös (MK, TS)

Opetuksessa 100 % läsnäolovelvoite. Poissaolosta sairauden takia voi tehdä korvaavan suorituksen enintään kahdelta päivältä opettajien erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Muussa tapauksessa jakson suorittaminen siirtyy seuraavalle toteutukselle.

Muutokset mahdollisia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson kaikki tehtävät tulee olla suoritettu hyväksytysti
Arvosana muodostuu tentistä, asteikolla T1 - K5.

Hylätty (0)

- Opiskelijan osaaminen ei yllä 1-2 arviointikriteereihin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija tiedostaa, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita, joita varten pitää suunnitella pedagogista pienryhmätoimintaa ja lapselle yksilöllisiä tukitoimia.
- Opiskelija harjoittelee ja oppii erilaisia varhaiskasvatussuunnitelman yleisen tuen menetelmiä.
- Opiskelija tiedostaa inklusiivisen työotteen merkityksen ja yhteistyön huoltajien kanssa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita ja hän havaitsee lapsen tyypilliseen sekä epätyypilliseen kehityskuluun liittyviä tekijöitä.
- Opiskelija tiedostaa pedagogisten tukitoimien liittyvän myös oppimisympäristöön ja lapsen kanssa toimiviin varhaiskasvattajiin sekä vertaisryhmään.
- Opiskelija ymmärtää suunnittelun merkityksen lapsen tuen toteutumiseksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Opiskelija ymmärtää inklusiivisen työotteen ja yhteistyön merkityksen huoltajien kanssa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti, että lapsilla on erilaisia kehityksellisiä tarpeita ja hän osaa soveltaa erilaisia pedagogisia menetelmiä lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseksi sekä ryhmässä että yksilöllisesti.
- Opiskelija ymmärtää oppimisympäristön, varhaiskasvattajien sensitiivisen vuorovaikutuksen ja vertaisryhmän merkityksen lapsen kasvun tukemisessa.
- Opiskelija ymmärtää lapsen tukitoimien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin merkityksen moniammatillisesti varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
- Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä ja taitavansa inklusiivisen työotteen ja yhteistyön merkityksen eri ammattilaisten kesken. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisessa on hänelle selkeää.