Siirry suoraan sisältöön

Elämänkaari ja kasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA36-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 13.11.2023

Ajoitus

13.11.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Tiina Suni
  • Marika Kouki

Ryhmät

  • PSOSS23V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23
  • 29.11.2023 14:00 - 16:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3010
  • 13.12.2023 16:00 - 18:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3010

Tavoitteet

• tunnistat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä
• osaat kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtävät
• tiedät kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen teorioita

Sisältö

´• ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys
• eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja haasteet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus
• kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja yksilön kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
• kasvatuksen eettinen ulottuvuus

Oppimateriaalit

Tehtävissä käytettävä materiaali:

- Pulkkinen, L. 2022. Lapsen hyvinvointi alkaa kodista.
- Nurmi J.-E.; Ahonen, T.; Lyytinen, H.; Lyytinen, P.; Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös elektronisena.
- Dunderfeldt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. Helsinki: WSOY.
Lisäksi kannattaa käyttää soveltuvin osin (luvut 2 ja 3) teosta:
- Vilen M.; Leppämäki P. & Ekström L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.
- Hyödynnä raportissa myös esim. Hyvinvointi-jakson kirjallista lähdemateriaalia yhteiskunnallisen tilanteen kuvauksissa.
- Omien aiheeseen liittyvien lähteiden valinta ja käyttäminen

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely, pienryhmätyöskentely
Oppimistehtäväperusteinen

Kansainvälisyys

Tutkiva oppiminen
Keskusteluluennot
Pienryhmätehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus ja Elämänkaaren vaiheet -ryhmätehtävä 1,5 op
Elämänkaarihaastattelu-oppimistehtävä yksilötyönä 2,5 op (arvioinnin kohde)
Pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta -tehtävä yksilötyönä 1 op (purku Itissä)

Elämänkaarihaastattelu-tehtävän palautuspäivät:
1. palautuspäivä 15.12.2023
2. palautuspäivä 5.1.2024
3. palautuspäivä toukokuu 2024

Sisällön jaksotus

Opintojakso esitellään lyhyellä videolla, minkä löydätte Itsistä. Opiskelijat käynnistävät jakson tehtävät jo ennen yhteistä verkkotapaamista opettajien kanssa.

Jaksolla on kaksi lähitapaamista verkossa ja itsenäistä verkkotyöskentelyä annettujen tehtävien parissa määrätyillä viikolla. 


Jakson työskentelyn aikataulu:

Viikolla 47 pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta ja Elämänkaarihaastattelutehtävän ja ryhmätehtävän käynnistäminen 
Viikolla 48 keskustelu pohdintatehtävästä verkossa ja työskentely tehtävien parissa sekä verkkotapaaminen 29.11.
Viikolla 49 itsenäinen työskentely verkossa tehtävien parissa
Viikolla 50 verkkotapaaminen ja ryhmätehtävän purku 13.12.

Lähitapaamisten tarkempi sisältö:

ke 29.11.2023 Lähitapaaminen verkossa, Zoom-linkki https://turkuamk.zoom.us/my/marikakouki
klo 14.00 - 14.10 Opiskelijoiden kysymykset
klo 14:10 - 14:45 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde elämänkaaren vaiheissa (Suni)
klo 14.50- 15:55 Sosialisaatio ja kasvuympäristöt (Kouki)

ke 13.12.2023 Lähitapaaminen verkossa, Zoom-linkki https://turkuamk.zoom.us/my/marikakouki
klo 16:00 - 17:20 Ryhmätehtävän purku kahdessa eri ryhmässä (Suni, Kouki)
klo 17:20 - 18:00 Opintojakson päätös

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson arvosana (1-5) muodostuu Elämänkaarihaastattelu-oppimistehtävästä (yksilötyö)

Muut tehtävät:
Elämänkaaren vaiheet -tehtävä (ryhmätyö) hyväksytty / täydennettävä
Pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta -tehtävä (yksilötyö) hyväksytty / täydennettävä

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei yllä arviointikriteereihin 1–2

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija ymmärtää ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä.
- Opiskelija osaa kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija tietää kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää laajemmin ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä, sekä yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä näkökulmia
- Opiskelija osaa kuvailla ja selittää eri ikävaiheille tyypillisiä kehitystehtäviä ja haasteita
- Opiskelija ymmärtää keskeiset kasvatukseen ja oppimiseen liittyvät teoriat ja tietää, miten ne ilmenevät käytännön kasvatustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ihmisen kasvatusta, kehityksestä ja kasvatuksesta, ja ymmärtää yksilölliset tarpeet sekä ympäristötekijöiden merkityksen.
- Opiskelija osaa kuvailla, selittää ja soveltaa oppimiansa eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija argumentoi kasvatuksen ja oppimisen teorioita käytännön kasvatustoimintaan.