Siirry suoraan sisältöön

Elämänkaari ja kasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA36-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 09.04.2024

Ajoitus

09.04.2024 - 07.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

26 - 35

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Tiina Suni
  • Marika Kouki

Ryhmät

  • AVOSOSERK24V
    Sosionomi (AMK), Salo, verkko K24
  • 09.04.2024 14:00 - 16:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3012
  • 07.05.2024 14:00 - 16:00, Elämänkaari ja kasvatus TH00CA36-3012

Tavoitteet

• tunnistat ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä tekijöitä
• osaat kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtävät
• tiedät kasvatuksen, kehityksen ja oppimisen teorioita

Sisältö

´• ihmisen biologinen, psykologinen ja sosiaalinen kehitys
• eri ikävaiheiden kehitystehtävät ja haasteet: lapsuus, nuoruus, aikuisuus ja vanhuus
• kasvatuksen psykososiaalinen perusta ja yksilön kasvu- ja sosialisaatioprosessin tukeminen
• varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde
• kasvatuksen eettinen ulottuvuus

Oppimateriaalit

Tehtävissä käytettävä materiaali:

- Pulkkinen, L. 2022. Lapsen hyvinvointi alkaa kodista.
- Nurmi J.-E.; Ahonen, T.; Lyytinen, H.; Lyytinen, P.; Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Saatavana myös elektronisena.
- Dunderfeldt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia: lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. Helsinki: WSOY.
Lisäksi kannattaa käyttää soveltuvin osin (luvut 2 ja 3) teosta:
- Vilen M.; Leppämäki P. & Ekström L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. Helsinki: WSOY.
- Hyödynnä raportissa myös esim. Hyvinvointi-jakson kirjallista lähdemateriaalia yhteiskunnallisen tilanteen kuvauksissa.
- Omien aiheeseen liittyvien lähteiden valinta ja käyttäminen

Opetusmenetelmät

Yksilötyöskentely, pienryhmätyöskentely
Oppimistehtäväperusteinen

Kansainvälisyys

Tutkiva oppiminen
Keskusteluluennot
Pienryhmätehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opetus ja Elämänkaaren vaiheet -ryhmätehtävä 1,5 op
Elämänkaarihaastattelu-oppimistehtävä yksilötyönä 2,5 op (arvioinnin kohde)
Pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta -tehtävä yksilötyönä 1 op

Elämänkaarihaastattelu-tehtävän palautuspäivät:
1. palautuspäivä 17.5.2024
2. palautuspäivä 31.5.2024

Sisällön jaksotus

Jakson lähiopetus kaksi kertaa Zoomissa.

Linkki Zoomiin molemmilla kerroilla: https://turkuamk.zoom.us/my/tiinasuni

ke 9.4. 2024
klo 14:00 - 14:30 Aloitus, jakson tehtävät (Kouki, Suni)
klo 14:30 - 15:10 Varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhde (Suni)
klo 15:10 - 15:50 Kasvatus, sosialisaatio ja kasvuympäristöt (Kouki)

ke 7.5.2024
klo 14:00 - 15:20 Ryhmätehtävän purku kahdessa eri ryhmässä (Suni, Kouki)
klo 15:30 - 15:55 Opintojakson päätös

Pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta -tehtävän purku tapahtuu Itsin keskustelualueella (kts. ohjeet Itsistä).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakson arvosana (1-5) muodostuu Elämänkaarihaastattelu-oppimistehtävästä (yksilötyö)

Muut tehtävät:
Elämänkaaren vaiheet -tehtävä (ryhmätyö) hyväksytty / täydennettävä
Pohdintatehtävä kasvatuksesta ja oppimisesta -tehtävä (yksilötyö) hyväksytty / täydennettävä

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei yllä arviointikriteereihin 1–2

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- Opiskelija ymmärtää ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä.
- Opiskelija osaa kuvailla ihmisen eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija tietää kasvatukseen ja oppimiseen liittyviä teorioita

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- Opiskelija ymmärtää laajemmin ihmisen kasvuun, kehitykseen ja kasvatukseen vaikuttavia tekijöitä, sekä yksilöllisiä ja ympäristöön liittyviä näkökulmia
- Opiskelija osaa kuvailla ja selittää eri ikävaiheille tyypillisiä kehitystehtäviä ja haasteita
- Opiskelija ymmärtää keskeiset kasvatukseen ja oppimiseen liittyvät teoriat ja tietää, miten ne ilmenevät käytännön kasvatustilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa tietoa ihmisen kasvatusta, kehityksestä ja kasvatuksesta, ja ymmärtää yksilölliset tarpeet sekä ympäristötekijöiden merkityksen.
- Opiskelija osaa kuvailla, selittää ja soveltaa oppimiansa eri ikävaiheiden kehitystehtäviä ja haasteita.
- Opiskelija argumentoi kasvatuksen ja oppimisen teorioita käytännön kasvatustoimintaan.