Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA39-3010

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 18.10.2023

Ajoitus

18.10.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 39

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Liisa Pirinen
  • Marjo Vähäkangas

Ryhmät

  • PSOSS23V
    Sosionomi (AMK), Turku, verkko S23
  • 18.10.2023 14:00 - 16:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3010
  • 01.11.2023 16:00 - 18:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3010
  • 15.11.2023 14:00 - 16:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3010

Tavoitteet

• tunnet sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa
• osaat ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
• osaat suunnitella ja arvioida vuorovaikutustasi eri tilanteissa
• tunnet erilaisia ihmiskäsityksiä ja ymmärrät ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
• tunnet sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä

Sisältö

• ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus
• etiikan käsite ja ammattietiikka
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
• sosiaalihuoltolaki

Oppimateriaalit

Juujärvi, Soile; Myyry, Liisa & Pesso, Kaija 2007. Eettinen herkkyys ammatillisessa toiminnassa. Helsinki: Tammi.
Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminena sosiali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.
Talentia 2017. Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet.
https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/
Vilén, M., Leppämäki, P. & Ekström, L. 2008. Vuorovaikutuksellinen tukeminen. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOY.

Tenttimateriaali:
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
Sosiaalihuoltolaki

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja parityöskentely.
Oppimistehtäväperusteinen.
Simulaatioperusteinen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 15.11.2023
1. uusintatentti 29.11.2023. Ilmoittaudu uusintatenttiin sähköpostilla viikko ennen tenttiä molemmille opettajille.
2. uusintatentti 3.5.2024. Ilmoittaudu kaksi viikkoa ennen tenttiä sähköpostilla Marjolle.

Kansainvälisyys

Tutkiva oppiminen.
Simulaatio-oppiminen.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävä 3 op
Ensisijainen palautus 17.11.2023
Toinen palautus 15.12.2023
Viimeinen palautus 3.5.2024

Tentti 1 op
Lähiopetus ja simulaatiot 1 op. Simulaatioissa läsnäolovelvoite.

Sisällön jaksotus

Ke 18.10.2023 klo 14-16 Opintojakson aloitus. SHL & Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. MV
Ke 1.11.2023 klo 16-18 Ammatillinen vuorovaikutus ja ammattietiikka. Ennakkotehtävä (pakollinen). LP
Ke 15.11.2023 klo 14-15.30 Simulaatiot (läsnäolopakko), 15.30-16 Tentti /LP, MV

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä 3 op hyl./T1-K5.
Tentti 1 op hyl./hyv.
Lähiopetus 1 op (Simulaatioissa läsnäolopakko, ennakkotehtävä pakollinen).

Hylätty (0)

- opiskelija ei tunnista sosiaalialan perusarvoja eikä ammattieettisiä periaatteita
- hän ei osallistu aktiivisesti ja vastuullisesti vuorovaikutukseen simulaatioissa
- hän ei osaa erottaa ammatillista vuorovaikutusta muunlaisesta vuorovaikutuksesta
- hän ei osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- opiskelija tietää sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet
- hänellä on puutteita vastuullisuudessa ja aktiivisuudessa osallistuessaan simulaatioihin
- hän osaa erottaa ammatillisen vuorovaikutuksen muunlaisesta vuorovaikutuksesta
- hänellä on haasteita soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- opiskelija tietää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä lainsäädännön, joka niitä määrittää.
- hän toimii vastuullisesti ja aktiivisesti simulaatioissa
- hän ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja osaa analysoida niitä
- hän osaa soveltaa teoriatietoa käytännön toimintaan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija tietää sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sekä lainsäädännön, joka niitä määrittää.
- hän toimii erittäin aktiivisesti ja vastuullisesti, muita osallistujia huomioiden, simulaatioissa
- hän ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä ja osaa analysoida niitä kiitettävästi
- hän osaa soveltaa teoriatietoa monipuolisesti käytännön toimintaan