Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA39-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 12.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

26 - 35

Koulutus

  • Sosionomikoulutus

Opettaja

  • Laura Närvi
  • Meeri Rusi

Ryhmät

  • AVOSOSERK24V
    Sosionomi (AMK), Salo, verkko K24
  • 30.01.2024 16:00 - 18:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3011
  • 12.03.2024 16:00 - 18:00, Ammatillinen vuorovaikutus ja etiikka TH00CA39-3011

Tavoitteet

• tunnet sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä vuorovaikutustilanteissa
• osaat ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
• osaat suunnitella ja arvioida vuorovaikutustasi eri tilanteissa
• tunnet erilaisia ihmiskäsityksiä ja ymmärrät ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
• tunnet sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä

Sisältö

• ammatillinen vuorovaikutus ja dialogisuus
• etiikan käsite ja ammattietiikka
• laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
• sosiaalihuoltolaki

Oppimateriaalit

Tenttiin:
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Laki sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista 812/2000.

Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiali- ja terveysalalla. Helsinki: Gaudeamus.

Talentia 2017. Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. https://talentia.lukusali.fi/#/reader/a6cd4fa0-38d8-11ed-90c9-00155d64030a

Sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta (2011). ETENE-julkaisuja 32. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.
https://etene.fi/documents/1429646/1559058/ETENE-julkaisuja+32+Sosiaali-+ja+terveysalan+eettinen+perusta.pdf/13c517e8-6644-4fa5-8c5f-193cfdce9841

Viikkotehtävien materiaali.

Opetusmenetelmät

oppimistehtäväperusteinen
ryhmätyöskentely

Kansainvälisyys

oppimistehtäväperusteinen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- oppimistehtävät (4 kpl) suoritetaan pienryhmissä
- ryhmätentti

Sisällön jaksotus

30.1. 16-18 Opintojakson käynnistys. Oppimistehtävän antaminen. Laura Närvi

12.3. 16-18 Valvottu ryhmätentti . Meeri Rusi

Tehtävä suoritetaan 2-3 henkilön ryhmissä. Tehtävä koostuu neljästä osasta:
1. Ammatillinen vuorovaikutus 2. Lainsäädäntö 3. Ihmiskäsitys ja arvomaailma asiakastyössä. 4. Oman työn eettiset lähtökohdat ja tilanteet.

Ryhmätentti (valvottu) verkossa Tentin ajankohta vielä selkiää.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikkotehtävät 3 op
Ryhmätentti 2 op

Hylätty (0)

Alla olevista useampi jää toteutumatta:
- opiskelija ei tunnista sosiaalialan perusarvoja eikä ammattieettisiä periaatteita
- hän ei tunnista ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä
- hän ei tunne sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän ei osallistu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän ei osaa erottaa ammatillista vuorovaikutusta muunlaisesta vuorovaikutuksesta

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- opiskelija tunnistaa vain joitakin sosiaalialan sosiaalialan perusarvoja ja ammattieettisiä periaatteita
- hänellä on haasteita havaita ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkitystä asiakastyössä
- hän tuntee vain pintapuolisesti sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän osallistuu melko aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tunnistaa joitakin ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaalialan sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä
- hänellä tunnistaa ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä
- hän tuntee sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä
- hän osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

- opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaalialan sosiaalialan perusarvot ja ammattieettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä
- hänellä ymmärtää ihmiskäsityksen ja arvomaailman merkityksen asiakastyössä ja tunnistaa niiden aiheuttamia haasteita
- hän tuntee sosiaalialan asiakastyötä ohjaavaa keskeistä lainsäädäntöä ja tunnistaa yhtymäkohtia lähialojen lainsäädäntöön
- hän osallistuu aktiivisesti ja vastuullisesti opintojakson pienryhmän toimintaan
- hän tuntee ammatillisen vuorovaikutuksen erityispiirteet