Siirry suoraan sisältöön

Kätilötyön syventävä erityisosaaminen 1 (25 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CA96-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.09.2023 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

25 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 20

Koulutus

  • Kätilökoulutus

Opettaja

  • Marjatta Häsänen

Ryhmät

  • MKÄTIS23
    Kätilö, monimuoto, erillishaku, Turku, syksy 23

Tavoitteet

Opiskelija:
• Osaa toimia itsenäisesti ja moniammatillisen tiimin jäsenenä kätilötyössä
• Kehittää ja syventää osaamistaan kätilötyön suunnittelussa, toteutuksessa, kirjaamisessa ja arvioinnissa eri toimintaympäristöissä
• Toimii kätilötyön eettisten ohjeiden mukaisesti ja noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä
• Osaa toimia aseptisesti oikein
• Osaa kätilötyöhön liittyvän lääkehoidon keskeiset sisällöt ja menetelmät ja toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti
• Syventää ohjaamisosaamistaan naista sekä koko perhettä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvissä asioissa
• Hallitsee normaalin raskauden hoidon ja ohjauksen
• Osaa tunnistaa riskiraskaudet ja osaa ohjata naisen tarvittaessa jatkohoitoon
• Osaa tarkkailla ja hoitaa raskaana olevaa naista ja sikiötä riskiraskauksissa
• Kehittyy itsenäisesti hoitamaan matalan riskin synnytyksen synnytysprosessin eri vaiheissa
• Osaa toimia kätilötyön asiantuntijana korkean riskin synnytyksen hoitotiimissä
• Osaa vastasyntyneen välittömän tarkkailun ja hoidon ja tarvittaessa aloittaa elvytyksen
• Osaa synnyttäneen äidin tarkkailun, ohjauksen ja hoidon
• Osaa terveen vastasyntyneen hoidon
• Osaa tukea naista ja perhettä varhaisen vuorovaikutuksen syntymisessä ja imetyksessä
• Osaa toteuttaa vastasyntyneen tehostettua hoitoa osana moniammatillista hoitotiimiä
• Osaa toteuttaa naistentautipotilaan hoitoprosessia
• Hallitsee naistentautipotilaan ja omaisten ohjauksen
• Osaa tukea naista ja omaisia elämänkaaren liittyvän kriisin hallinnassa
• Osaa dokumentoida naisen ja perheen hoitotyön luotettavasti eri tietojärjestelmiin
• Osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hoitoympäristössä

Sisältö

• Opiskeluyksikköinä EU/2005 direktiivien mukaiset harjoitteluyksiköt
• Kätilötyön ohjattu harjoittelu raskaana olevan naisen, synnyttävän, synnyttäneen äidin, terveen vastasyntyneen, tehohoitoa vaativan vastasyntyneen tai naistentautipotilaan hoitotyötä toteuttavissa yksiköissä

Oppimateriaalit

Kätilötyön suuntaavien teoriaopintojen materiaalit.

Opetusmenetelmät

Ohjattu harjoittelu

Kansainvälisyys

Ohjattu harjoittelu, itsearviointi ja lähiohjaajan palaute.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hyväksiluku työsuhteessa erillisen ohjeen mukaan (Ensihoidon, terveydenhoitotyön ja kätiltyön osaamisalan ohje).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteensä 406 h
Voi vähentää vakiotunnit 12 h harjoittelupaikassa tehdystä työstä (perehtyminen, Jobiilin CV ja palaute) ja nämä kirjataan SUNharkan sovellukseen.


Opiskelija täyttää kätilöopiskelijan harjoittelun työkirjaa harjoittelun aikana ja seuraa aktiivisesti määrällisten ja laadullisten kriteerien toteutumista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Ks. Kätilötyön suuntaavien harjoittelujen arviointikriteerit (Messi, Sunharkka)

Sisällön jaksotus

Toteutuu EU-direktiivien mukaisessa kätilötyön ohjatussa harjoittelussa syyslukukaudella 2023- kevätlukukausi 2024. yksilöllisesti (naistentautien pkl tai vuodeosasto, äitiyspkl tai -neuvola, keskola, prenataaliosasto tai lapsivuodeosasto, synnytyssali). Ennen synnytyssaliharjoittelua pitää olla Synnytyksenaikaisen kätilötyön tentti hyväksytysti suoritettu.

Henkilökohtaiset tavoitteet toisen harjoitteluviikon alussa SUN harkka sovellukseen tutoropettajan kommentoitavaksi/ hyväksyttäväksi Arviointikierros 1. Ennen palautusta olet jo keskustellut tavoitteista lähiohjaajan kanssa.

Harjoittelut toteutuvat Satasairaalassa ja mahdollinen neuvolaharjoittelu Satakunnan hyvinvointialueella. Tässä erilliskoulutuksessa ei ole mahdollista tehdä harjoitteluja Varhassa tai muualla Suomen hyvinvointialueilla.

Väliarviointi harjoittelujakson puolivälissä, yleensä 3. harjoitteluviikolla, SUNharkkasovelluksen Arviointikierros 2:käydään lähiohjaajan kanssa suullisesti, tiivistetysti oma itsearviointi + lähiohjaajan palaute ja opettajan hyväksyntä näiden jälkeen.

Loppuarviointi:

SUNharkkasovellus Arviointikierros 3: oma itsearviointi+ lähiohjaajan palaute (keskustelu lähiohjaajan kanssa suullisesti kirjattujen dokumenttien perusteella, opettajan hyväksyntä näiden jälkeen, jos harjoittelutyövuoroajat täsmäävät vaadittuun tuntimäärään.

Viestintäkanava ja lisätietoja

SUNharkka, sähköinen harjoittelunohjausovellus.

Ellet pääse menemään sairastumisen vuoksi suunniteltuun työvuoroosi harjoittelupaikkaan, ilmoita siitä mahdollisimman pian harjoittelupaikkaan ja kuluvan päivän aikana tutoropettajalle spostilla. Poissaolotunnit tulee korvata.

CLES-T palaute harjoitteluympäristössä.

Kaikki harjoittelut toteutuvat Satakunnan hyvinvointialueella, lähinnä Satasairaalassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty