Siirry suoraan sisältöön

Hoitotyön perusteet ja ikääntyneen hoitotyö (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CJ51-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 17.11.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Englanti

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Saimi Ristimäki
 • Heli Aarnio
 • Jaana Koskela
 • Nita Björklöf

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 29.08.2023 08:00 - 12:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 29.08.2023 08:00 - 12:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 29.08.2023 12:00 - 14:30, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002 + tuutortunti
 • 31.08.2023 10:00 - 12:00, Rokottaminen-Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 04.09.2023 09:00 - 11:00, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 04.09.2023 12:00 - 16:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 08.09.2023 12:00 - 16:00, Ensiapurastit, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 11.09.2023 08:00 - 10:00, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 11.09.2023 12:00 - 16:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 13.09.2023 14:00 - 18:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 15.09.2023 08:00 - 12:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 15.09.2023 12:00 - 16:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 22.09.2023 10:15 - 11:30, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 27.09.2023 14:00 - 18:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 05.10.2023 12:00 - 16:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 09.10.2023 08:00 - 12:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 12.10.2023 12:00 - 16:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 13.10.2023 08:00 - 10:00, Toimintakykymittarit jne-Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 01.11.2023 12:30 - 15:00, Tentti, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 10.11.2023 08:00 - 12:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 13.11.2023 08:00 - 11:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 13.11.2023 11:00 - 14:00, Luokkaharjoittelu, Basics of Nursing and Elderly Care TH00CJ51-3002
 • 14.11.2023 12:30 - 15:00, Uusintatentti, Hoitotyön perusosaaminen

Tavoitteet

Opiskelija:

• Tietää hoitotyön keskeiset käsitteet
• Tietää hoitotyötä ohjaavat arvot ja periaatteet
• Tietää ammatillisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön periaatteet
• Käyttää hoitotyön päätöksenteossa ja kirjaamisessa hoitotyön prosessia
• Käyttää kansallista hoitotyön kirjaamismallia hoitotyön kirjaamisessa
• Tietää potilasturvallisuuden keskeiset periaatteet
• Osaa huolehtia potilasturvallisuuden toteutumisesta omassa ja työyhteisön toiminnassa
• Osaa arvioida potilaan voimavarat ja hoidon tarpeet, sekä määritellä potilaan hoidon tarpeita ja tavoitteita sekä suunnitella ja toteuttaa keskeisiä hoitotyön auttamismenetelmiä asiakkaan/potilaan voimavaroja edistäen
• Tietää ikääntyneen hoitotyön eettiset arvot ja periaatteet ja arvostaa vanhuutta elämänvaiheena
• Tietää ja tunnistaa ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Tietää ja osaa käyttää iäkkään ihmisen terveyden, toimintakyvyn sekä voimavarojen arvioinnin ja niiden ylläpitämiseen käytettäviä hoitotyön menetelmiä
• Tietää tavallisimmat muistisairaudet, niiden hoito- ja palveluketjun
• Tuntee ravitsemuksen merkityksen iäkkään ihmisen
• Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneiden turvallista ja vaikuttavaa lääkehoitoa
• Osaa tukea ja ohjata perhettä ja läheisiä ikääntyvän hoidossa
• Tietää aseptisen työskentelyn, ergonomian, kivun ja kroonisen haavan hoidon periaatteet ja osaa soveltaa tietoja hoitotyössä
• Tietää, miten järjestelmällisesti arvioidaan välittömän hoidon tarve ja osaa toimia välitöntä ensiapua vaativissa tilanteissa
• Tietää periaatteet ja osaa toimia hoitajana liittyen kuoleman kohtaamiseen
• Tietää ihmisen tutkimisen keskeiset menetelmät, edellytykset ja toteutuksen
• Toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja työyhteisön kanssa
• Tietää mitä hoitoon liittyvällä infektiolla ja infektioriskien hallinnalla tarkoitetaan: käsihygienia, suojainten käyttö, turvallinen hoitoympäristö
• Tietää mikrobiologian ja perusteet ja mitä immuniteetillä ja puolustusjärjestelmällä tarkoitetaan
• Tietää rokottamisen tarkoituksen ja tietoperustan

Sisältö

Sisällöt

• Hoitotyön keskeiset käsitteet
• Hoitotyötä ohjaavat arvot ja periaatteet
• Ammatillinen vuorovaikutus ja selkeä viestintä
• Hoitoprosessi, hoitotyön päätöksenteko ja hoitotyön kirjaaminen
• Potilasturvallisuuden lähtökohdat ja turvallisen hoitoympäristön järjestäminen
• Tietoturva ja tietosuoja
• Ergonominen työskentely ja potilaan liikkumisessa avustaminen
• Potilaan tarkkailu
• Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
• Hoitotyön tavallisimmat auttamismenetelmät ja hoitotoimenpiteet
• Kudoseheys, painehaavojen ehkäisy ja kroonisten haavojen hoito
• Ikääntyneen hoito, gerontologia, geriatria ja farmakologia
• Ikääntymiseen liittyvät muutokset
• Ikääntyneen toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät
• Ikääntyneen toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi sekä tukeminen eri ympäristöissä
• Ikääntyneen ravitsemus, sen toteuttaminen ja ohjaus eri tilanteissa
• Muistisairaudet ja muistisairaan hoitotyö
• Ikääntyneiden hoitoon liittyvä lainsäädäntö ja ikääntyneiden palvelut: kotihoito ja muut kotiin vietävät palvelut
• Ikääntyneen lääkehoidon turvallinen ja vaikuttava toteuttaminen
• Ikääntyneen ihmisen perheen ja läheisten osallisuuden tukeminen hoidossa
• Kivun arviointi ja kivunhoidon lääkkeettömät menetelmät
• Ensiapu ja peruselvytys
• Vuorovaikutus ja ihmisen kohtaaminen
• Potilaan kliininen tutkiminen ABCDE-periaatteiden mukaisesti
• Ihmisen tutkimisen keskeiset menetelmät: haastattelu, anamneesi, inspektio, palpaatio, auskultaatio, perkussio, havainnointi ja mittarit
• Hyvän kliinisen tutkimuksen edellytykset ja toteuttaminen: yleistila, hengitys, verenkierto, tajunta, eritys, tuki- ja liikuntaelimistö, iho
• Aseptinen työskentely, infektioiden torjunta, käsihygienia, varotoimet ja eristyksen järjestäminen
• Vastustuskyky ja immunisaatio, infektioriskien hallinta ja hygieniasuositukset
• Tavallisimmat hoitoon liittyvät infektiot sekä niiden aiheuttajamikrobit

Arviointiasteikko

H-5