Siirry suoraan sisältöön

Perioperatiivisen potilaan hoitotyö (4 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CJ55-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

19.02.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi
 • Englanti

Koulutus

 • Kätilökoulutus

Opettaja

 • Sanna Ojala

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PKÄTIS23
  Kätilö (AMK), päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Perioperatiivisen potilaan hoitotyö KPEHO 4 OP

Opintojaksosta osa toteutetaan englannin kielellä

Tavoitteet

Opiskelija:
• Tietää perioperatiivisen potilaan hoitopolun?ja osaa kuvailla potilaan perioperatiivisen
hoitoprosessin
• Osaa aseptiikan periaatteet ja hallitsee infektioiden torjunnan periaatteet ja menetelmät leikkausosastolla
• Osaa työskennellä leikkaus- ja anestesiahoidon moniammatillisessa työryhmässä peri-operatiivisen hoitotyön eri vaiheissa?ja tietää keskeiset tiimityöskentelyn onnistumiseen vaikuttavat tekijät
• Osaa leikkaus- ja anestesiahoitotyön arvot ja perusperiaatteet sekä osaa perustella toimintansa ajantasaisella tutkimustiedolla?
• Tietää perioperatiivisen potilaan lääke- ja nestehoidon erityispiirteet sekä osaa hyödyntää niitä potilashoidossa???
• Osaa yleisimmät anestesia- ja kivunhoitomenetelmät?
• Osaa valmistella potilaan anestesiaa ja toimenpidettä varten?
• Osaa käyttää keskeisiä leikkauspotilaan anestesia- ja leikkaushoidossa käytettäviä tutkimus-, monitorointi- ja hoitolaitteita sekä osaa tulkita niistä saatavaa informaatiota sekä toimia sen mukaisesti??
• Osaa?raportoida ja kirjata perioperatiivisen hoidon eri vaiheissa?
• Tunnistaa perioperatiivisen potilaan ohjauksen ja tuen erityispiirteet?
• Tunnistaa leikkaus- ja anestesiaosaston turvallisuusriskit ja osaa varmistaa toiminnan turvallisuuden?
• Tietää anestesia-, valvovan- ja leikkauksessa avustavan sairaanhoitajan tehtävät ja harjoittelee niissä toimimista
• Osaa tarkkailla ja hoitaa potilasta intraoperatiivisen hoidon aikana ja heräämössä

Sisältö

Sisältö

• Perioperatiivisen hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä ja hoitoympäristö
• Eettisen toimintaperiaatteet leikkausosastolla
• Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, aseptiikka, puhtausluokat, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen, tarkistuslistojen käyttö)
• Desinfektio- ja sterilointimenetelmät perioperatiivisessa hoitotyössä
• Aseptinen toiminta leikkausosastolla
• Potilaan hoitaminen ennen toimenpidettä ja toimenpiteen aikana: sairaanhoitajan eri roolit, tehtävät ja tiimityöskentely
• Keskeiset hoitovälineet, instrumentit ja ommelaineet sekä leikkauksessa avustaminen
• Leikkaustiimin roolit ja tehtävät sekä valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien ja hoitotarvikkeiden varaaminen, kirurginen käsidesinfektio, steriiliin asuun pukeutuminen, leikkausasennon laittaminen, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
• Keskeiset anestesiamenetelmät?ja niissä käytettävät lääkeaineet, sekä lääkeaineiden
vaikutukset ja vaiheet elimistössä
• Valmistautuminen anestesiaan (lääkeaineiden varaaminen, potilaan tarkkailulaitteiden
ja anestesiatyöaseman käyttökuntoon saattaminen)?
• Anestesioidun potilaan tarkkailu ja hoito leikkaussalissa ja heräämössä
• Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä
• Potilaan tarkkailu ja hoito heräämössä ja vuodeosastolle siirron kriteerit

Oppimateriaalit

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ (ITsissä aihekohtaisesti)
1. Aura, S. & Kinnunen T. 2020. Perioperatiivinen hoitotyö. Sanoma-Pro. Helsinki.
2. Luennot ja muu erikseen osoitettu ajankohtainen kirjallisuus.
3. English material in Optima: lectures, articles and videos.
Ebook: Kozier & Erb's Fundamentals of Nursing. Concepts, Process, and Practice. 10th edition. : UNIT 8, 37
ANESTESIOLOGIA JA FARMAKOLOGIA
Anestesiakäsikirja (terveysportti)
Rosenberg.,H., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K., & Takkunen, O. (toim.) 2014. Anestesiologia ja tehohoito (e-kirja Oppiportissa)
Luku 7 Inhalaatioanestesia-aineet,sivut 86-91, Luku 8 Laskimoanestesia-aineet ja sedaa-tiolääkkeet, sivut 100-113, Luku 9 Opioidit, sivut 116-121, Luku 10 Lihasrelaksantit, sivut 124-138, Luku 17 Potilaan valmistelu anestesiaan ja esilääkitys, sivut 246-255, Luku 19 Vapaa hengitystie ja intubaatio, sivut 274-296, Luku 23 Inhalaatioanestesia ja laskimo-anestesia, sivut 350-359, Luku 24 Regionaalinen anestesia, sivut 363-365, 370-396 (alkaen yläraajan johtopuudutuksista), Luku 45 Vanhus ja anestesia, sivut 706-712, Luku 49 Lasten anestesia, sivut 755-756 ("Lapsen leikkausta edeltävä paasto ja esilääkitys"), 770-771 ("Valvonta anestesian aikana lapsilla").
Tai Tilanne sunnuntai-iltana:
Anestesiahoitotyön käsikirja 2013 (Ilola T, Heikkinen K, Hoikka A, Honkanen R & Katomaa J.). Saatavana: Terveysportti--> Sairaanhoitajan tietokannat
Luku 1: Preoperatiivinen arviointi , Luku 3: Happeutuminen ja ventilaatio,
Luku 4: Sydämen toiminta ja verenkierto, Luku 6: Anestesiamuodot, Luku 7: Lääkkeet
Luku 8: Nestehoito Luku 9: Verensiirto Luku 10: Tajunnan taso, anestesian syvyys ja lihasrelaksaatio
Luku 11: Lämpötalous, Luku 13: Kivun hoito, Luku 17: Lapsipotilas, Luku 18: Vanhuspotilas,
Lisämateriaalit:
1. Terveysportti (esim. Pharmaca Fennica, Duodecim lääketietokanta)
2. Kokki, H & Pitkänen, M. (toim.) Puudutusopas 2006. Vammala. Vammalan kirjapaino Oy. Sivut: 7-26, 43-126, 161-167.
3. Lukkarinen H., Virsiheimo T., Hiivala K., Savo M & Salomäki T. 2012. Käsikirja potilaan heräämövaiheenseurannasta ja turvallisesta siirrosta vuodeosastolle. Hotus.
4. Grönfelt, E. 2012. Tarkistuslista ja raportointiohjeet heräämön siirtotilanteisiin. Opinnäytetyö. Hoitotyönkoulutusohjelma. Tampereen ammattikorkeakoulu.
5. Rosenberg, P., Alahuhta, S., Lindgren, L., Olkkola, K. & Takkunen, O. 2006. (toim.) Anestesiologia ja tehohoito. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.
6. Ammattilehdet: Spirium, Pinsetti, Finnanest
7. Opettajan luennoilla erikseen osoittama materiaali (esim. Käypä hoito –suositukset).
8. English material

Opetusmenetelmät

PEHO 3 op: luennot, itsenäisiä tehtäviä ja .kirjallinen työ ja harjoittelu luokassa
ANFA 1 op: luennot, pistarit/ tentti

Kansainvälisyys

PEHO JA ANFA: Työelämäperusteiset toimintatavat, työelämäyhteistyö (mahdollisuuksien mukaan), tiimioppiminen ja yhteistyö. Kurssi sisältää 2 op englanninkielellä toteutettavia opintoja.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava opintojakso

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ JA HARJOITTELU LUOKASSA 3op (PEHO)
Luento-opetus (tehtävä kohtaisesti ITSissä)
- Opiskelija osallistuu aktiivisesti luennoille
- Opiskelija valmistautuu tunneille ennakkotehtävien mukaisesti
- Opiskelija suorittaa hyväksytysti kirjallisen tehtävät ja tietotestit (0-5)
- Pistari/ tentti (0-5)
- itsenäinen työskentely
Tarkemmin ITsissä.

Sisällön jaksotus

PERIOPERATIIVISEN POTILAAN HOITOTYÖ ja HARJOITTELU LUOKASSA 4 op
- Perioperatiivinen hoitotyö (keskeiset käsitteet, hoitotyön prosessi, hoitotyön organisointi, tehtävä- ja vastuualueet tiimityössä, hoitoympäristö)
- Potilas- ja työturvallisuus leikkausosastolla (mm. infektioiden torjunta, laiteturvallisuus, raportointi ja kirjaaminen sekä leikkaustiimin tarkistuslistan käyttö, ei-tekniset taidot)
- Leikkaustiimin valmistautuminen ennen toimenpidettä (instrumenttien varaaminen, kirurginen käsidesinfektio ja steriiliin asuun pukeutuminen)
-Anestesiamenetelmät, välineet ja valmistelut
-Potilaan tarkkailu ja hoito anestesian aikana
- Potilaan valmistelut leikkausosastolla (mm. leikkausasento, leikkausalueen desinfektio ja leikkausalueen rajaaminen)
- Keskeiset hoitovälineet ja leikkauksessa avustaminen
- Sairaanhoitajan toiminnot leikkauksen loputtua
- Potilaan välitön postoperatiivinen tarkkailu heräämössä
- Lääke- ja nestehoito anestesian aikana ja heräämössä (mm. eri anestesiamenetelmissä käytettävät lääkeaineet, mikrobilääkeprofylaksia, pahoinvoinninestolääkkeet, nestehoito)
-Erityisryhmien anestesian erityispiirteitä (mm. lapset, iäkkäät, raskaana olevat)

Arviointiasteikko

H-5