Siirry suoraan sisältöön

Perheen terveyden edistäminen (10 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CJ60-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 11.09.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Terveydenhoitajakoulutus

Opettaja

 • Jaana Tomppo
 • Nita Björklöf
 • Jaana Uuttu
 • Satu Halonen
 • Hanna Ollikkala

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • PTERTK20
  Terveydenhoitaja (AMK), päivätoteutus K20

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • 13.01.2023 11:00 - 13:00, TYPE-info, Perheen terveyden edistäminen TH00CJ60-3002
 • 13.01.2023 13:00 - 15:00, VANE-PSY& LENE- Perheen terveyden edistäminen TH00CJ60-3002
 • 20.01.2023 10:00 - 12:00, Perhecase-Perheen terveyden edistäminen TH00CJ60-3002
 • 23.01.2023 09:00 - 11:00, TYPE-Perheen terveyden edistäminen TH00CJ60-3002
 • 23.01.2023 12:30 - 14:00, Lomakkeet, varhaisen tuen caset-Perheen terveyden edistäminen TH00CJ60-3002
 • 31.01.2023 09:00 - 10:00, Chat-purku-Perheen terveyden edistäminen TH00CJ60-3002
 • 01.02.2023 11:00 - 16:00, Perheiden tukeminen seminaari-Perheen terveyden edistäminen TH00CJ60-3002
 • 07.02.2023 10:00 - 12:00, Rokottaminen, kertaamista-Perheen terveyden edistäminen TH00CJ60-3002
 • 09.02.2023 12:00 - 16:00, TYPE-osaamisen jakaminen-Perheen terveyden edistäminen TH00CJ60-3002

Tavoitteet

PERHEEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN 10 op

PETETavoitteet: Opiskelija- osaa suunnitella, toteuttaa, kirjata ja arvioida- perhesuunnittelua, raskauden ja lapsivuodeajan seurantaa, hoitoa ja ohjausta- lapsen, kouluikäisen ja nuoren sekä hänen perheensä terveydenseurantaa, hoitoa ja ohjausta- sekä työelämässä että sen ulkopuolella olevan aikuisväestön terveydenhoitoa ja terveysneuvontaaVanhemmuuteen kasvavan perheen terveydenhoitotyö 3 op

VAKATavoitteet: Opiskelija-osaa soveltaa tietojaan perheen tarpeisiin ja odotuksiin perustuvassa äitiyteen ja vanhemmuuteen liittyvässä terveysneuvonnassa- osaa soveltaa tietojaan asiakasta ja hänen perhettään raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä- osaa toimia imetysohjaajana.- osaa soveltaa tietojaan perheen seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa

Lapsiperheen terveydenhoitotyö 3 op
LATE Tavoitteet: Opiskelija- osaa soveltaa tietojaan lapsen kasvun ja kehityksen seurannassa ja lapsen tukemisessa yksilönä, perheen jäsenenä ja oman kulttuurinsa edustajana- osaa toimia yhteistyössä perheiden ja eri sidosryhmien kanssa turvallisen kasvuympäristön ylläpitämiseksi ja edistämiseksi- osaa soveltaa tietojaan vanhemmuuden tukemisessa perheen eri kehitysvaiheissa- osaa toteuttaa tartuntatautien ehkäisyä ja hallitsee rokottamisen- osaa toteuttaa perhekasvatusta

Kouluikäisen ja nuoren perheen terveydenhoitotyö 2 op
KOTE Tavoitteet: Opiskelija- osaa soveltaa tietojaan nuoren kasvun ja kehityksen seurannassa ja hänen tukemisessaan yksilönä, perheen ja kouluyhteisön jäsenenä sekä oman kulttuurinsa edustajana- osaa toimia nuoren ohjaajana hänen seksuaalisuuden kehittymisessä ja muutoksissa sekä mielenterveyden kysymyksissä eri ikäkausina ja kykenee ohjaamaan nuoren perhettä ongelmatilanteissa-osaa soveltaa tietojaan nuoren terveysongelmissa sekä niistä aiheutuvissa muutoksissa perheiden elämässä ja osaa hoitaa, ohjata ja tukea nuorta ja hänen perhettään näissä kysymyksissä.- osaa toimia moniammatillisesti nuoren ja hänen perheensä terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä

Työikäisen terveydenhoitotyö 2 op
TYPE Tavoitteet: Opiskelija- osaa arvioida työn, työympäristön ja työttömyyden merkitystä ihmiselle ja hänen hyvinvoinnilleen- osaa tukea työikäisen työ- ja toimintakykyä sekä työhyvinvointia ja toimia moniammatillisesti työikäisen ja hänen perheensä kanssa

Sisältö

Vanhemmuuteen kasvavan perheen terveydenhoitotyö 3 op VAKASisällöt:-vanhemmuuden ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen-raskauden ja lapsivuodeajan seuranta, hoito ja ohjaus äitiyshuollossa-raskauteen ja lapsivuodeaikaan liittyvät erityiskysymykset-perhevalmennus-imetysohjaus-perhesuunnitteluohjaus (plissit-malli ja ehkäisyneuvonta)-raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvät erityiskysymykset esim. mielenterveys-kotikäyntiLapsiperheen terveydenhoitotyö 3 op LATESisällöt:-lastenneuvolatoimintaa ohjaavat periaatteet-lapsen ja perheen voimavaralähtöinen vanhemmuuden tukeminen lapsen eri kehitysvaiheissa-neuvolaikäisen lapsen kasvu ja kehitys sekä määräaikaisseuranta-lapsen näön ja kuulon seuranta-imeväisen ja leikki-ikäisen lapsen ravitsemus-lapsen ravitsemukseen liittyvät erityiskysymykset (ummetus, ripuli)-rokotusohjelma ja rokottaminen-lapsen kehitykseen liittyvät erilliskysymykset (esim. kastelu, kehitysviiveet, syömisongelmat, puheen kehityksen häiriöt ym)-seksuaalisuuden portaat-moniammatillinen yhteistyöKouluikäisen ja nuoren perheen terveydenhoitotyö 2 op KOTESisällöt:-kouluterveydenhuollon toimintaa ohjaavat periaatteet-kouluikäisen lapsen/ nuoren kasvu ja kehitys sekä määräaikaisseuranta-seulontatutkimukset-kouluikäisen ja nuorten terveyden ja sosiaalisen kehityksen riskit /häiriöit ja niihin puuttuminen esim. koulukiusaaminen, koulu-uupumus, ylipaino, masennus-lapsen /nuoren ja hänen perheensä voimavaraistava tukeminen-terveyden edistäminen kouluyhteisössä ja oppilashuollossa

Työikäisen terveydenhoitotyö 2 op
TYPESisällöt:-työkyky ja työhyvinvointi-työterveyslainsäädäntö-toimintasuunnitelma ja työterveyshuoltosopimus-työpaikkaselvitys-terveystarkastukset-työympäristö; haitta-, vaara- ja kuormitustekijät-työssä jaksaminen-työperäiset sairaudet, ammattitaudit ja työtapaturmat-työkykyä ylläpitävä toiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen (tyky, tyhy)-moniammatillisuus / verkostot / oman toiminnan ladun kehittäminen

Arviointiasteikko

H-5