Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL65-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 22.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Kirsi Kero
 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Anu Kuikkaniemi
 • Mary-Ann Kaukinen

Ryhmät

 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti
 • 05.09.2023 15:00 - 16:00, Info, Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus TH00CL65-3001
 • 28.09.2023 08:15 - 11:45, Kulttuurisuus, Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus TH00CL65-3001
 • 28.09.2023 12:30 - 15:45, Mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat, Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus TH00CL65-3001
 • 29.09.2023 08:15 - 11:45, Seksuaalisuus_Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus TH00CL65-3001
 • 29.09.2023 12:30 - 15:45, Eettisyys_Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus TH00CL65-3001
 • 02.10.2023 08:15 - 11:45, Oma Persoona Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus TH00CL65-3001
 • 03.10.2023 08:15 - 14:00, Näyttökoe_Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus TH00CL65-3001

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää terapeuttisen vuorovaikutuksen menetelmiä ja strategioita,
• tunnistaa asiakkaan kulttuuriseen kohtaamiseen liittyviä tekijöitä,
• tunnistaa omia terapeuttisia vuorovaikutustaitojaan ja voimavarojaan sekä kehittymisen tarpeensa,
• tunnistaa terapiatyössä esiintyviä eettisiä ongelmia ja tarkoituksen-mukaisia toimintatapoja asian ratkaisemiseksi,
• kuvailla asiakkaan seksuaalisuutta osana asiakkaan toiminnallisuut-ta ja tunnistaa keinoja sen tukemiseksi.

Sisältö

Toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat
Terapeuttinen vuorovaikutus
Kulttuurisesti pätevä toimintaterapia
Eettinen ongelma ja ratkaisumallit
Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itslearningistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua Itslearning -verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä lähipäivissä.
Poissaolot ja niihin liittyvä osaamisen näyttö suunnitellaan yksilöllisesti vastuuopettajien kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta tehdään videoreflektio vain hylätyn reflektion voi uusia, hyväksyttyä reflektiota ei voi korottaa

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op; 5x27t =135t
Itsenäistä työskentelyä verkkotehtävien, kirjallisten tuotosten tekemiseen ja videoreflektion kokoamiseen
Kirjalliset tuotokset ennen lähiopiskelupäivää
Parin kanssa videoreflektio kokonaisuudesta.
Ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itslearningistä.

Poissaolot tiimipäivistä osoitetaan osaamisen näyttönä, sovitaan opiskelija kohtaisesti ja opiskelijalla itsellään aktiivinen rooli sisällön muodosta ja aikataulusta. Osaamisen näyttö tuotetaan koko opiskelijaryhmälle.

Sisällön jaksotus

5.9.2023 Info klo 15.00-15.45 (etä, Teams MTOIMK23 general)

Verkkotehtävät / muistiinpanot

28.9.2023 Toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat (Ankku)
28.9.2023 Kulttuurisesti pätevä toimintaterapia (Kirsi)
29.9 Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä (Irina)
29.9.2023 Eettiset ongelmat toimintaterapiassa (Irina)
2.10.2023 Oma persoona - käyttö työvälineenä (Kirsi)

3.10.2023 Näyttöpäivä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä Itslearningin kautta, josta löytyy ohjeistus Opintojaksoon perehtyminen suunnitelmasivulta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Muistiinpanot, verkkotyöskentelyn ja ryhmätyön/tiimityön valmistelu hyväksytty/hylätty
Aktiivisuus verkkotyöskentelyssä ja lähipäivissä, näyttöpäivä, itse- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Reflektio arvioidaan asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Opiskelijalla on oikeus korjata vain hyläyttyä reflektiopaperia, jotta saavuttaa hyväksytyn 1-5 arvosanan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

TASO 1 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä sisällöltään ja/tai määrältään suppeasti
- käyttää sattumanvaraisesti annettuja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä ohjattuna toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimia ryhmän jäsenenä, mutta toiminta ei ole aina itseohjautuvaa
- vastata sovituista tehtävistä mutta palauttaa ne usein myöhässä ja/ tai odottaa/kysyy lisäohjeita.
- dialogin perusperiaatteita, mutta toiminta ei aina vastaa sitä
- arvioida omaa osaamistaan vähäisessä määrin ja/ tai epärealistisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TASO 3 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä systemaattisesti
- etsiä tietoa eri tietolähteistä sekä tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron
- käyttää keskeisiä tiedonlähteitä systemaattisesti
Ammattitaito
- työskennellä ohjeiden mukaan toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimii tavoitteellisesti ryhmässä ja noudattaa pääasiassa sovittuja aikatauluja
- organisoida omaa toimintaa
- ehdottaa tekemistä ja tarvittaessa hakee hyväksyntää tekemiselleen
- huomioi dialoogisuuden
- arvioida omaa osaamistaan kriittisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TASO 5 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- etsiä tietoa asiantuntevasti
- käyttää keskeisten tietolähteiden lisäksi itse löytämiään näytöltään vahvoja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä itsenäisesti toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- organisoida ryhmän toimintaa ja johtaa usein omaa ja ryhmän toimintaa
- ymmärtää tiimiopiskelun perusfilosofian ja johtavat ajatukset
- sitoutuu ryhmään ja edistää omalla toiminnallaan ryhmän tavoitteita
- olla dialogissa
- raportoi rutiininomaisesti tekemäänsä sovitussa aikataulussa
- arvioida omaa osaamistaan realistisesti

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminnallisuus toimintaterapiassa
Terapian toteutuksen perusteet