Siirry suoraan sisältöön

Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL65-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 10.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Irina Katajisto-Korhonen
 • Anu Kuikkaniemi

Ryhmät

 • PTOIMS23
  Toimintaterapeutti (AMK), S23
 • 10.01.2024 12:30 - 14:00, Info, Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus TH00CL65-3002
 • 02.02.2024 08:15 - 15:45, Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus_Toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat TH00CL65-3002
 • 06.02.2024 09:00 - 15:45, Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus Oma persoona TH00CL65-3002
 • 14.02.2024 08:15 - 15:45, Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus VR sovellus eettisyys, kulttuurisuus ja seksuaalisuus TH00CL65-3002
 • 28.02.2024 08:00 - 16:00, MONIA päivä_Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus TH00CL65-3002
 • 01.03.2024 09:00 - 15:00, Näyttöpäivä _Terapian toteutuksen perusteet ja Ammatillinen ja terapeuttinen vuorovaikutus TH00CL65-3002

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää terapeuttisen vuorovaikutuksen menetelmiä ja strategioita,
• tunnistaa asiakkaan kulttuuriseen kohtaamiseen liittyviä tekijöitä,
• tunnistaa omia terapeuttisia vuorovaikutustaitojaan ja voimavarojaan sekä kehittymisen tarpeensa,
• tunnistaa terapiatyössä esiintyviä eettisiä ongelmia ja tarkoituksen-mukaisia toimintatapoja asian ratkaisemiseksi,
• kuvailla asiakkaan seksuaalisuutta osana asiakkaan toiminnallisuut-ta ja tunnistaa keinoja sen tukemiseksi.

Sisältö

Toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat
Terapeuttinen vuorovaikutus
Kulttuurisesti pätevä toimintaterapia
Eettinen ongelma ja ratkaisumallit
Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itslearningistä.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää itsenäistä opiskelua Itslearning -verkkoympäristössä ja tiimityöskentelyä (lähipäivät).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksosta tehdään videoreflektio, vain hylätyn videoreflektion voi uusia, hyväksyttyä videoreflektiota ei voi korottaa.

Kansainvälisyys

Opiskelu tapahtuu tiimioppimisen periaattein ja käänteisen oppisen menetelmin. Ohjeistus löytyy tiimioppijan käsikirjasta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op; 5x27t =135
lähipäivät
MONIA päivä
tsenäistä työskentelyä esseiden/muistiinpanojen työstämiseen ja reflektioon
Esseet/ muistiinpanot ennen lähipäivän tiimitreenejä.
Videoreflektio kokonaisuudesta.
Ohjeistus oppimistehtävistä löytyy Itslearningistä.

Sisällön jaksotus

Opintojakson info xx sx 2024 Teams PTOIMS23 general kanava

Teema: Toimintaterapeutin mahdollistamisen taidot ja terapeuttiset strategiat
Teema: Oma persoona - käyttö työvälineenä
Teema: Eettinen ongelma ja sen ratkaisumallit, Kulttuurisesti pätevä toimintaterapeutti ja Seksuaalisuuden kohtaaminen terapiatyössä (VR sovelluksen avulla)
MONIA päivä 28.2.2024 (työskentely tapahtuu yleiset luennot Zoom, pienryhmä työskentely Teams (molempiin ohjeistus ja Teams pienryhmäkutsut sosionomi opiskelijoiden kautta). Tarkemmat tiedot Itslearningissä. Korvaa näyttöpäivän, posisaolon suorittaminen uusintanäyttöpäivässä, joka sovitaan erikseen vastuuopettajan kanssa

Videoreflektion palautus 27.3.23 mennessä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä Itslearningin kautta, josta löytyy ohjeistus Opintojaksoon perehtyminen suunnitelmasivulta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti. Opintojakson arvioinnin kohteet ovat:
Ajallaan paalutetut tehtävät, tiimityöhön valmistautuminen. Aktiivisuus lähipäivissä, motorola, itse- ja vertaisarviointi vaikutus arvosanaan +/-1 numero
Videoreflektio arvioidaan asteikolla 0-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa. Arviointikehikko löytyy Itslearningistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

TASO 1 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä sisällöltään ja/tai määrältään suppeasti
- käyttää sattumanvaraisesti annettuja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä ohjattuna toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimia ryhmän jäsenenä, mutta toiminta ei ole aina itseohjautuvaa
- vastata sovituista tehtävistä mutta palauttaa ne usein myöhässä ja/ tai odottaa/kysyy lisäohjeita.
- dialogin perusperiaatteita, mutta toiminta ei aina vastaa sitä
- arvioida omaa osaamistaan vähäisessä määrin ja/ tai epärealistisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

TASO 3 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää keskeisiä toimintaterapian ammattikäsitteitä systemaattisesti
- etsiä tietoa eri tietolähteistä sekä tunnistaa arkitiedon ja tutkitun tiedon eron
- käyttää keskeisiä tiedonlähteitä systemaattisesti
Ammattitaito
- työskennellä ohjeiden mukaan toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- toimii tavoitteellisesti ryhmässä ja noudattaa pääasiassa sovittuja aikatauluja
- organisoida omaa toimintaa
- ehdottaa tekemistä ja tarvittaessa hakee hyväksyntää tekemiselleen
- huomioi dialoogisuuden
- arvioida omaa osaamistaan kriittisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

TASO 5 opiskelija osaa:
Ammatillinen tieto ja tiedonhallinta
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- etsiä tietoa asiantuntevasti
- käyttää keskeisten tietolähteiden lisäksi itse löytämiään näytöltään vahvoja tietolähteitä
Ammattitaito
- työskennellä itsenäisesti toimintaterapian tilanteissa
Vastuu, yrittäjyys ja johtaminen
- organisoida ryhmän toimintaa ja johtaa usein omaa ja ryhmän toimintaa
- ymmärtää tiimiopiskelun perusfilosofian ja johtavat ajatukset
- sitoutuu ryhmään ja edistää omalla toiminnallaan ryhmän tavoitteita
- olla dialogissa
- raportoi rutiininomaisesti tekemäänsä sovitussa aikataulussa
- arvioida omaa osaamistaan realistisesti

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Toiminnallisuus toimintaterapiassa
Terapian toteutuksen perusteet