Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen (7 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL71-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

09.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Irina Katajisto-Korhonen

Ryhmät

 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti
 • 07.02.2024 12:00 - 14:00, INFO_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00CL71-3001
 • 08.03.2024 08:00 - 14:00, AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖT_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00CL71-3001
 • 11.03.2024 09:00 - 15:00, LUOVAT MENETELMÄT_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00CL71-3001
 • 12.03.2024 08:00 - 14:00, MIELIALAHÄIRIÖT_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00CL71-3001
 • 04.04.2024 08:00 - 16:00, PERSOON.&SYÖMISH._Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00CL71-3001
 • 05.04.2024 08:00 - 14:00, PSYKOOSI_Mielenterveyskuntoutujan toiminnallisuuden tukeminen TH00CL71-3001

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa yleisimpiä mielenterveyskuntoutuksessa hyödynnettäviä viitekehyksiä toimintaterapian taustalla
• tunnistaa mielenterveyskuntoutujille soveltuvia arviointimenetelmiä toimintaterapian näkökulmasta
• soveltaa erilaisten mielenterveysongelmien kuntoutuksen ja toimintaterapian periaatteita ja menetelmiä eri lähestymistavoista käsin,
• analysoida luovien menetelmien terapeuttisia tekijöitä ja soveltaa niitä asiakkaiden tarpeen mukaan osana toimintaterapiaprosessia.

Sisältö

Kognitiivis-behavioraalinen ja psykodynaaminen viitekehys, aistimodulaatio -menetelmä
Mielenterveyshäiriöiden vaikutus toiminnallisuuteen
Toimintaterapian mahdollisuudet arvioida ja tukea asiakasta, jolla on mielenterveyshäiriöitä
Erilaisten taidelähtöisten luovien menetelmien käyttö osana toimintaterapiaa

Oppimateriaalit

Tieto oppimateriaaleista löytyy Itsistä.

Opetusmenetelmät

Toteutustapa on monimuotoinen sisältäen tiimimuotoista opetusta, toimintojen kokeilua yhdessä ja itsenäisesti, sekä verkkotehtäviä. Opintojaksolla hyödynnetään aktivoivia opetusmenetelmiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arviointi ei perustu tenttiin, joten opintojakson hyväksyttyä suoritusta ei ole mahdollista korottaa.

Kansainvälisyys

Opiskelu perustuu tiimimuotoiseen oppimiseen, verkko-oppimiseen sekä tekemällä oppimiseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27h opiskelijan työtä vastaa 1op, 7 op = 189 tuntia.
Lähipäivät 4x6t + 1x8t= 32t, itsenäinen opiskelu sisältäen eri tehtävät 157t

Oppimistehtävät (tarkemmat kuvaukset Itsissä):
Esseet ennen tiimipäivää (6x).
1 x ennakkotehtävä (viitekehykset)
1 x itsenäinen verkkotehtävä (luova toiminta)
1 x tiimin verkkotehtävä (case)
2 x toimintojen suunnittelu ja ohjaus muulle ryhmälle tiimeittäin

Reflektiopaperi (palautus 17.4 klo 16.00 mennessä)

Tarkemmat ohjeistukset oppimistehtävistä löytyy Itsistä

Sisällön jaksotus

Aikataulu ja suunnitelma:

Vk 6
7.2.2024 2h Opintojakson info

Itsenäinen opiskelu ennen ensimmäistä tiimipäivää: katso luentotallenteet: Mielenterveyshäiriöistä kuntoutuminen, Arviointi psykososiaalisella alueella

Ennakkotehtävä: mielenterveyskuntoutuksessa hyödynnettävät viitekehykset - ennakkotehtävä oltava tehtynä 6.3 mennessä.

Tiimipäivät:

8.3 6 h Ahdistuneisuushäiriöt
11.3 6 hLuovat toiminnalliset menetelmät
12.3 6h Mielialahäiriöt

(xx klo 14-15 mahdollisuus konsultoida opettajaa etänä - "kysy opelta")

4.4 8h Persoonallisuushäiriöt ja Syömishäiriöt
5.4 6h Psykoosi ja skitsofrenia


Verkkotehtävät:

Tiimi: Päihdehäiriöt (tiimin verkkomuotoinen näyttötehtävä, palautus 7.4 mennessä)
Yksilö: Luovan menetelmän itsenäinen kokeilu ja sen raportointi


Opintojakson tehtävistä:

Tiimit valmistelevat luovien menetelmien tiimipäivään 45 minuutin kokeilun ennalta sovitusta luovasta menetelmästä. Harjoitus suunnataan tukemaan asiakasta, jolla on traumaperäinen stressihäiriö ja suunnitelma pitää sisällään teoreettiset perusteet toimintojen valintaan. 45 minuutin harjoittelu voi pitää sisällään yhden tai useamman harjoituksen ko. menetelmään liittyen.

Tiimit valmistelevat mielenterveyden tiimipäiviin 45 minuutin terapiaharjoituksen / terapiaharjoituksia ko. asiakasryhmälle suunnaten. Harjoitukset ohjataan tiimipäivän aikana muulle ryhmälle. Harjoitukset voivat olla yksilötehtäviä, tai niiden teossa voidaan hyödyntää pienryhmätyöskentelyä. Esimerkiksi 45 minuutin terapiakerta voi muodostua 15 min lämmittelyharjoituksesta ja 30 minuutin varsinaisesta toiminnasta, tai yhdestä 45 minuuttia kestävästä toiminnasta.

Tarkemmat ohjeistukset löytyvät Itsistä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itsissä on kysymys- ja keskustelupalsta liittyen opintojaksoon ja tarkemmat ohjeet sen käyttöön.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus edellyttää opintojakson tehtävien suoritusta hyväksytysti opintojakson ajanjakson puitteissa. Opintojakson tehtävien ja tiimipäiviin aktiivisesti osallistumisen merkitys opintojakson arvosanaan on 40%.
Reflektiopaperi vaikutus opintojakson arvosanaan on 60%.

Arvioinnissa hyödynnetään toimintaterapiaopintojen arviointikehikkoa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut arviointikriteerien tyydyttävää tasoa tai palauttanut vaadittuja tehtäviä opintojakson ajoituksen aikana.

Esitietovaatimukset

Opintojaksot:
Anatomia ja fysiologia 1
Psykiatria
Moduulit:
Toiminta toimintaterapian kiinnostuksen kohteena
Toiminnan terapeuttinen käyttö