Siirry suoraan sisältöön

Neuroanatomia ja -fysiologia (2 op)

Toteutuksen tunnus: TH00CL86-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.07.2023 - 22.10.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 17.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Toimintaterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sanna Virtanen

Ryhmät

 • MTOIMK23
  Toimintaterapeutti
 • 26.10.2023 12:00 - 14:00, Neuroanatomia ja -fysiologia TH00CL86-3001
 • 30.10.2023 08:00 - 10:00, Neuroanatomia ja -fysiologia TH00CL86-3001
 • 31.10.2023 08:00 - 10:00, Neuroanatomia ja -fysiologia TH00CL86-3001
 • 29.11.2023 10:00 - 12:00, Neuroanatomia ja -fysiologia TH00CL86-3001
 • 30.11.2023 10:00 - 12:00, Neuroanatomia ja -fysiologia TH00CL86-3001

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää
• Solujen, kudosten ja elinjärjestelmien merkityksen elimistömme rakenteessa ja toiminnassa

Opiskelija osaa
• kuvata keskus- ja ääreishermoston rakenteen,
• kuvata hermosolun ja synapsin toimintaperiaatteen,
• kuvata hermoston toiminnan periaatteet liikkeen ja toiminnan tuot-tamisen ja säätelyn näkökulmasta.

Sisältö

Solu, kudokset, elimet, elinjärjestelmät (yleiskatsaus)
Keskus- ja ääreishermoston rakenteet, hermoston tukijärjestelmät, hermosolun rakenne ja toiminta, synapsin toimintaperiaate.
Toiminnan tuottamisen ja säätelyn kokonaisuus; aistit, aistiradat ja aistimuksen syntyminen sensorisilla aivokuorialueilla, motoriset aivokuorialueet, motoriset radat, säätely keskushermoston eri tasoilla ja lihaksen toimintaperiaate lyhyesti.
Hermoston plastisuus.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)
Hokkanen, M. ja Vierimaa, H.: Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia (Sanoma Pro)
Neurologia (Duodecim)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään, kurssista voidaan pitää myös kotitentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna:
2. tentti (1.uusinta) on avoinna:
3. tentti (2. uusinta) on avoinna:

Kurssista voidaan järjestää myös soveltuvin osin kotitentti jonka palautuspäivä ja sisältö päätetään kurssin aikana

Kansainvälisyys

Luento-opetus, itsenäiset tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luento-opetusta, videoluennot
Opiskelijan itsenäinen opiskelu: 2 x 27 tuntia
Tentin suorittaminen ja siihen käytettävä aika

Sisällön jaksotus

NeuroANFY- kurssin sisältö (2 op):
Hermoston rakenne ja toiminta kokonaisuudessaan:
- Anatominen ja toiminnallinen jaottelu: Keskushermosto ja ääreishermosto
- Aivojen osat ja tehtävät, selkäytimen rakenne ja merkitys, hermoston suojarakenteet (aivoselkäydinkalvot, likvor, aivokammiot), verenkierto
- Ääreishermoston rakenne ja toiminta
- Hermosolun rakenne ja toiminta, hermokudoksen rakenne
- Hermoston toiminnallista jakoa, aistit, motoriset toiminnot, kognitiiviset toiminnat, muisti, oppiminen, tahdonalainen hermosto, autonominen hermosto
- Hermostosairauksien taustasyitä ja -tekijöitä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua itseopiskeltavaa materiaalia hermoston osalta riittävän lähtötason saavuttamiseksi:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Kotitentin arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksymiskriteerinä asiakokonaisuuksien ymmärtäminen ja aihealueen riittävä hallinta.