Siirry suoraan sisältöön

Kuvataiteen koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Kuvataiteilija (AMK)

Laajuus:
240 op

Kuvataiteen koulutus S23

Kuvataiteen koulutus S23, Animaatio
Kuvataiteen koulutus S22

Kuvataiteen koulutus S22, Animaatio
Animaatio

Kuvataiteen koulutus S21

Kuvataiteen monimuotokoulutus S21
Animaatio

Kuvataiteen koulutus S20
Kuvataiteen koulutus S19
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

01.12.2023 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 12

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Elli Vuorinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- animoida piirtäen kaksiulotteisia hahmoja
- nimetä animoinnin perusperiaatteet
- soveltaa piirrosanimoinnin perusperiaatteita ihmis- ja eläinhahmoen ja elottomien hahmojen liikkeisiin
- käyttää 2D-animaation ohjelmistoja

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät piirrosanimaation perusperiaatteisiin tekemällä erilaisia harjoituksia käyttäen kynää ja paperia. Harjoitukset alkavat elottomista esineistä ja niiden liikkeistä ja siirtyvät elollisiin; eläimiin ja ihmisiin. Jakson aikana opiskellaan 2D-animaatio-ohjelmisto ja sen käyttö animoinnissa ja kuvakäsikirjoituksen tekemisessä.

Oppimateriaalit

Richard Williams: The animator's survival kit: [a manual of methods, principles and formulas for classical, computer, games, stop motion and internet animators] sekä siihen liittyvä DVD boksi.

Opetusmenetelmät

Opintojakson aikana opiskellaan piirrosanimoinnin perussäännöt ja tehdään ohjattuna sekä itsenäisesti animoinnin perusharjoituksia (esineet, eläimet, ihmiset) käyttäen kynää, paperia ja valopöytää.
Jakson aikana opiskellaan 2D-animaatio-ohjelma Toonboom

Kansainvälisyys

Kontaktiopetusta ja itsenäisiä harjoitteita. Kontaktiopetuksen aikana opettaja tarkastaa animointiharjoitukset sekä antaa palautteen ja korjausehdotukset.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tunnistaa animaation ilmaisuun liittyvän rytmin, liikkeen ja ajoituksen merkityksen ja hän osaa nimetä animoinnin perusperiaatteet.

Opiskelija osaa soveltaa piirrosanimoinnin perusperiaatteita ihmis- eläin- ja elottomien hahmojen liikkeisiin ja hyödyntää animaation ilmaisukieltä. Hän osaa käyttää digitaalista Toonboom -animaatio-ohjelmaa.

Opintojakso toteutuu 1.12.2023-30.3.2024 välisenä aikana.

Opintojaksolle otetaan 10-12 opiskelijaa, ensisijaisesti animaation opiskelijoita ja sen jälkeen kuvataiteen koulutuksen muilta suutautumisaloilta ja sitten yleisesti AMK:n opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisista muutoksista tullaan ilmoittamaan toteutuksen kuvauksessa sekä ilmoittautuneille sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointia tapahtuu palautteena jo kurssin aikana. Arviointi kohdistuu animoituun liikkeeseen ja miten animoinnin perusperiaatteita on osattu käyttää ja soveltaa harjoitteissa. Kaikki harjoitukset on tehtävä arviointia varten.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita annettuja harjoituksia

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija toteuttaa annetut harjoitustehtävät. Hän ei ota vastaan palautetta eikä tee ehdotettuja korjauksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija tekee annetut harjoitustehtävät. Hän on paneutunut tehtävien suorittamiseen, osaa ottaa vastaan palautetta ja tekee korjaukset tarvittaessa. Hän ymmärtää animoinnin periaatteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija tekee annetut harjoitustehtävät. Hän on paneutunut tehtävien suorittamiseen, osaa ottaa vastaan palautetta ja tekee korjaukset tarvittaessa. Hän ymmärtää animoinnin periaatteet ja osaa soveltaa niitä itsenäisesti. Hän tunnistaa rytmin ja ajoituksen merkityksen animoinnissa

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 29.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Hertta Kiiski
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- muodostaa näkemyksellisen perustan taiteen ja tutkimuksen dialogista oman taiteellisen tuotannon kehittämiseksi ja omien taiteellisten prosessien arvioimiseksi
- muodostaa käsityksen taiteen eettisistä ja esteettisistä peruskysymyksistä, käsitteistä ja menetelmistä
- arvioida ja analysoida omia taiteellisia prosesseja
- vastaanottaa ja antaa rakentavaa analysoivaa kritiikkiä

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään tutkimuksen tekemisen perusteet, tutkimusprosessin kulku ja tutkimuksellisen tekstin tuottaminen. Opiskelija tutustuu taiteen tutkimuksellisiin käsitteisiin ja metodeihin, kuva-analyyseihin ja taiteellisen tutkimuksen mahdollisuuksiin. Opiskelija saa välineitä taide- ja mediakuvaston kriittiseen tulkintaan ja analysointiin. Opiskelija monipuolistaa taitoaan arvioida ja analysoida visuaalista kulttuuria.
Opinnot suoritetaan toteutussuunnitelmien mukaisesti: harjoitustehtävinä, luentopäiväkirjoina, esseinä ja/tai tentteinä sekä osallistumalla lähiopetukseen, ohjaukseen, taiteilijaesittelyihin, luennoille ja/tai ekskursioihin.

Sisällön jaksotus

23.10.2022-12.2.2023

Kurssi ajoittuu oman taiteellisen työskentelyn jakson ajalle alkaen ma 23.10. jatkuen helmikuulle 2024 saakka. Kokoonnumme maanantai-aamuisin klo 9-12 Kuvateatterissa. Marraskuun lopulla on tauko lähiluennoista. Tämän vuoden viimeinen tapaamiskerta on 18.12. Opinnot suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen, ohjaukseen, taiteilijaesittelyihin, luennoille, vierailuille ja tekemällä harjoitustehtävät ja harjoitustekstit (esimerkiksi oma statement ja näyttelyteksti).

Opintojaksossa käsitellään taiteen tutkimukseen liittyviä kysymyksiä ja opetellaan analysoimaan taiteellisia prosesseja. Kurssilla keskustellaan, luetaan ja kirjoitetaan. Kurssi se toteutetaan taiteilijalähtöisesti lähellä jokaisen omaa työskentelyä. Keskustelemme aluksi opiskelijoiden omista lähtökohdista, toiveista ja tarpeista analyysitaitojen suhteen ja lähdemme sitten syvemmälle aiheeseen.

Monimuoto-opiskelijoiden on mahdollista sovittaessa suorittaa kurssi myös korvaavalla esseellä ja muilla tehtävillä, jos et pääse osallistumaan lähiopetukseen (hybridi-opetusta ei järjestetä).

Maanantaisin klo 9-12.
Kuvateatterissa.
syksyllä
23.10.
30.10.
6.11.
13.11.
20.11. Ei luentoa
27.11. Ei luentoa
4.12.
11.12.
18.12.
ja keväällä
15.1.
22.1.
29.1.
5.2.
12.2.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 20.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 12

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Elli Vuorinen
Ryhmät
 • PKANIS22
  Animaatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• tunnistaa ohjaajan roolin ja tehtävät
• tulkita käsikirjoitusta ja kuvakäsikirjoitusta ohjaajan näkökulmasta
• toimia animaation tekijätiimin johtajana
• kantaa taiteellisen vastuun elokuvan kokonaisuudesta
• selittää tuotannon kulun ideoinnista valmiiseen teokseen
• suunnitella projektin työryhmän jäsenenä
• arvioida omia valmiuksiaan suhteessa toteutettaviin projekteihin
• ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita
• tarkastella tehtävää eri toimijoiden kannalta
• osoittaa käyttäytymisellään kiinnostusta asiaan
• toimia sinnikkäästi tavoitteiden saavuttamiseksi
• toimia yhdessä muiden kanssa
• keskittyä olennaisiin asioihin päämäärän saavuttamiseksi
• toteuttaa käsikirjoituksen purku ja ohjaussuunnitelma
• ymmärtää ennakkovalmistelun tärkeyden
• löytää tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut omaan harjoitustuotantoon
• tunnistaa animaatiotuotannon rahoitus mahdollisuuksia, levityssuunnittelua, markkinointia
• ymmärtää oman ja tiimin jaksamisen tärkeyden ja ohjaajan vastuun
• suunnitella animaatiotuotannon aikatauluttaminen ja hallinta

Sisältö

- käsikirjoituksen purku ohjaajan näkökulmasta ja ohjaussuunnitelman toteuttaminen
- ennakkovalmistelu, tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut
- tuotannon aikatauluttaminen ja hallinta
- rahoitus, levityssuunnittelu, markkinointi
- tuotannon presentointi, pitchaus
- oma ja tiimin jaksaminen, henkilöjohtaminen

Kansainvälisyys

Opintojaksolla työskennellään yksin ja pienryhmässä. Opintojakso perustuu jatkuvaan oppimisen ryhmämuotoiseen reflektointiin ja yhdessä jakamiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- ymmärtää keskeisimpiä ohjaajan ammattiroolin ulottuvuuksia animaatioelokuvan työprosessissa
- selittää animaation ohjaamisen prosessien eroavaisuuksia
- tulkita käsikirjoitusta ja kuvakäsikirjoitusta ohjaajan näkökulmasta
- toimia animaation tekijätiimin johtajana
- tiedostaa ohjaajan position vallan ja vastuun näkökulmasta
- selittää tuotannon kulun ideoinnista valmiiseen teokseen
- tutustuu ohjaussuunnittelun lähtökohtiin
- arvioida omia valmiuksiaan suhteessa toteutettaviin projekteihin
- tarkastella tehtävää eri toimijoiden kannalta


Opintojakson sisältö

Opintojaksolla tutustutaan animaatio-ohjaajantyön eri ulottuvuuksiin tekstianalyysin, ohjausharjoitteiden sekä ryhmäkeskustelujen kautta.
Opiskelija osaa purkaa animaation käsikirjoituksen ohjaajan näkökulmasta, ymmärtää elokuvan dramaturgiset perusulottuvuudet ja osaa käyttää tätä tietoa kriittisesti ja soveltavasti ohjaustyöskentelyssään. Opiskelija ymmärtää ohjaustyöskentelyn prosessiluonteen tekstistä kohti ohjauksellista tulkintaa. Opiskelija syventää ohjauksellisia vuorovaikutustaitojaan. Opintojaksolla työskennellään yksin ja ryhmässä. Opintojakso perustuu jatkuvaan oppimisen ryhmämuotoiseen reflektointiin ja yhdessä jakamiseen.

Opintojakson aikana kehitetään myös opiskelijoiden omia animaatiotuotantoja eheämmäksi. Toteutus on suunnattu ensisijaisesti PKANIS22-ryhmälle. Muutama ylimääräinen paikka täytetään ensisijaisesti animaation opiskelijoiden joukosta, ja sen jälkeen harkinnan varaisesti muilta suuntautumisaloilta. Ilmoittautuneella tulisi olla esituotantovaiheessa oleva animaatioprojekti, jota hyödyntää osassa harjoitustehtävissä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 20.09.2023

Ajoitus

06.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Elli Vuorinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa animoinnin perusperiaatteet ja liikkeellä ilmaisun
- käyttää animaation yksittäiskuvausohjelmaa
- osaa muodostaa käsityksen länsimaisen animaatiotaiteen historiasta sekä kotimaisesta ja kansainvälisestä animaatioalasta
- osaa työskentelyssään huomioida animaation historian perinteitä, teemoja ja ilmiöitä
-ymmärtää kestävän kehityksen tärkeyden animaatiotuotannoissa sekä omassa työskentelyssään

Sisältö

- animoinnin perusperiaatteet opiskellaan tekemällä pieniä esineanimaatioharjoituksia.
- perehdytään kuvaus- ja valokalustoon, kameran alla työskennellen
- perehdytään animaation yksittäiskuvausohjelmistoon (esim. Dragon Frame)
- tutustutaan animaatioelokuviin ja animaation historiaan
- tutustutaan kotimaiseen ja kansainväliseen animaatioalaan.
- perehdytään kestävän kehitykseen toimintamalleihin animaatiotuotannoissa

Kansainvälisyys

Opintojakso perustuu pääasiassa käytännönläheiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn, luentoihin, ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen.

Sisällön jaksotus

Kurssin tavoitteet

Animaation perusteet -opintojaksolla opiskelijat perehtyvät animaation historiallisia taustoja valottaen animaatiokerronnan perusrakenteisiin ja terminologiaan, liikkeellä ilmaisuun sekä tutustutaan teknis-ilmaisulliseen perusvälineistöön.
Sen lisäksi tutustutaan animoidun liikkeen perusteisiin ja liikkeellä kertomiseen sekä animaation kuvausohjelmiin. Toteutuksessa ovat keskiössä harjoitustehtävät. Opettajana toimii Anni Oja.
Kurssiin sisältyy myös luentoja, joissa tutustutaan animaation traditioon, uudempiin nykysuuntauksiin ja ammattikentän monipuoliseen tarjontaan, kotimaassa ja kansainvälisesti.
Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan omien vahvuuksien ja taiteellisen näkemyksen mukaista kehitystä. Pyrkimyksenä teorian siirtäminen käytäntöön harjoituksien avulla. Tutkimuksellista ajattelua harjoitellaan elokuva-analyysi tehtävän avulla.
Tarkoituksena on perehdyttää opiskelija animoidun liikkeen perusteisiin ja animaatioilmaisuun. Miten illuusio liikkeestä saadaan aikaan ja mitä/miten sillä voidaan kertoa? Sen lisäksi rohkaista heitä kokeilemaan animaation tekoa erilaisilla materiaaleilla ja tekniikoilla.

Kurssin sisältö

Koulutus perustuu pääasiassa käytännönläheiseen tekemällä oppimiseen, henkilökohtaiseen työskentelyyn, luentoihin, ohjaukseen sekä keskustelevaan vuorovaikutukseen.
Opintojakso koostuu lähiopetuspäivistä, luento-osuudesta, kirjoitustehtävästä sekä pienryhmäharjoitustyöstä. Lähiopetusjakson (24.10.-2.11.2023) aikana tehdään animointiharjoituksia esineanimaation keinoin. Opiskelijoita kehotetaan tuomaan kurssille mukaan pienehköjä esineitä animoitaviksi, kuten nappeja, ruuveja, klemmareita, korkkeja, tms.

Osana AV-ilmaisu elokuvassa -kurssikokonaisuutta toteutetaan suuntautumisaloittain eritellyin reunaehdoin audiovisuaalinen pienryhmäharjoitus. Animaatioharjoitusten pohjalta on tarkoitus saada eväitä alkaen viikolla 45-46 toteutettavaan 1-minuuttiseen harjoitukseen. 1-minuuttinen harjoitus toteutetaan ryhmätyönä. Jokainen ryhmä kehittää idean ja käsikirjoituksen annetun teeman pohjalta. Ryhmätyö toteutetaan esine-, vaha-, hiekka- tai pala-animaationa ja kuvataan isossa studiossa Lemminkäisenkadun kampuksella.

Opintojaksolle otetaan 10-14 opiskelijaa, ensisijaisesti animaation opiskelijoita ja sen jälkeen kuvataiteen koulutuksen muilta suutautumisaloilta ja sitten yleisesti AMK:n opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisista muutoksista tullaan ilmoittamaan toteutuksen kuvauksessa sekä ilmoittautuneille sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

08.10.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

06.11.2023 - 19.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 41

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Ilona Tanskanen
 • Otto-Ville Väätäinen
Ryhmät
 • PKANIS23
  Animaatio
 • PKUVAS23
  Kuvataiteen koulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija
• tunnistaa kuvataiteilijan työssä käytettävät digitaaliset ohjelmistot ja laitteet.
• osaa tuottaa teoksen digitaalisin menetelmin.
• osaa kuvankäsittelyn perusteet.
• osaa graafisen suunnittelun perusteet.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin digitaalisiin taiteellisen työskentelyn tapoihin. Jakson aikana kokeillaan ja etsitään oman taiteellisen työskentelyn ja -ajattelun kulmakiviä eri menetelmin turvallisia työtapoja kunnioittaen.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali tallennetaan itslearning-alustalle.

Opetusmenetelmät

Digitarinatyöpajassa käytetään omaelämäkerrallisia luovan kirjoittamisen ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Digitarinatyöpajassa ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Digitarinatyöpajassa tehdään oma digitarina, eräänlainen uratarina, omasta tiestä ja vaihteista, jotka johtivat opiskelemaan Taideakatemiaan. Vaihtoehtoisena näkökulmana omien vaiheiden historialliselle tarkastelulle on muodostaa digitarina omasta taidenäkemyksestä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Digitarinatyöpaja vastaa yhtä opintopistettä eli noin 27 h työtä, joista 13 h tapahtuu digitarinatyöpajassa. Itsenäinen työ koostuu ennakkotehtävästä ja työpajakertojen välissä tehtävästä itsenäisestä digitarinan rakentamiseen liittyvästä työstä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista, digitarinatyöpajan osalta oman digitarinan rakentamista ja jakamista työpajaryhmässä.

Sisällön jaksotus

Digitarinapaja:
Kuvataide:
ma 6.11. klo 13 – 16, ti 7.11. klo 13 – 16, to 9.11. klo 9 – 16
Animaatio ja valokuva:
ti 28.11. klo 13 – 16, ke 29.11. klo 13 – 16, to 30.11. klo 9 – 16

Yhteinen osuus:
9.1.-19.1.2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Digitarinatyöpajan ohjaajan (Ilona Tanskanen) tavoittaa parhaiten s-postitse osoitteesta ilona.tanskanen@turkuamk.fi tai puhelimitse numerosta 050 5985 889.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Digitarinatyöpajan arviointi perustuu osallistumiseen työpajatyöskentelyyn ja digitarinan valmiiksi saattamiseen ja esittämiseen.

Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Otto-Ville Väätäinen
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa dokumentaarisen valokuvan käytännöt ja lajityypit.
- osaa suhtautua kriittisesti valokuvaan ja dokumentaarisuuteen.
- osaa työskennellä itsenäisesti annetun rajauksen puitteissa.
- osaa hyödyntää valokuvan dokumentaarista traditiota suhteessa omaan työskentelyynsä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään dokumentaarisen valokuvan traditioon ja nykyhetkeen sekä sovelletaan tietoa omaan työskentelyyn. Opiskelija valmistaa annetun rajauksen puitteissa oman itsenäisen teossarjansa.

Opetusmenetelmät

Luennot, tapaamiset, kuvaaja esittelyt, jokaisen oma taiteellinen työskentely

Sisällön jaksotus

Hei kaikki!

Olen Karoliina Paatos, dokumentaristi, kuvajournalisti, valokuvataiteilija ja valokuvakirja-tyyppi. Olen tulossa vetämään teille dokumentaarisen työskentelyn kurssia, josta teette myös painotuotteen. Viimeisen kymmenen vuoden ajan olen kuvannut Yhdysvalloissa useita toisiinsa linkittyviä pitkiä dokumentaarisia projekteja, joista olen työstänyt näyttelyitä, elokuvia sekä useita valokuva- ja taiteilijakirjoja. Dokumentaariset projektit muotoutuvat usein kirjoiksi ja kirjan teko taas tukee dokumentaarista tekoprosessia. Jos haluatte tutustua töihini etukäteen, niistä osa on nähtävissä nettisivuillani www.karoliinapaatos.com. On hienoa päästä seuraamaan ja työstämään yhdessä teidän syksyn projekteja. Nähdään siis lokakuussa!

t: Karoliina

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi opintojakson päätyttyä.

Tämän lisäksi opintojaksolla käydään taiteelliseen työhön ja siihen liittyvään praktiikkaan kohdentuvaa arviointikeskustelua: Opintojakson lopussa ja keskivaiheilla pidetään ryhmäpalautepäivä ja opiskelijan työtä arvioidaan aina, kun siihen luonnollinen tilanne muotoutuu sekä opettajan ja opiskelijan että opiskelijatovereiden kesken.

Hylätty (0)

Tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osa tehtävistä tekemättä ja opetukseen osallistuminen puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty kiitettävästi ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen sekä osoittanut oma-aloitteisuutta tiedon ja taidon haussa ja kehittämisessä.

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

25.08.2023 - 11.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Heli Söderlund-Laihinen
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Okko Pöyliö
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • PKUVAS20
  Kuvataiteen koulutus S20
 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- havainnollistaa kaksiulotteisella pinnalla kolmiulotteista muotoa ja avaruudellista tilaa.
- arvioida kuvan visuaalista dynamiikkaa

Sisältö

Opiskelija tutkii muodon ja tilan esittämistä piirtämisen keinoilla.
Työskentely on visuaalista havainnointia, ensisijaisesti alastonmallin piirtämistä

Sisällön jaksotus

Havaintoon perustuvassa työskentelyssä tutkitaan muodon rakenteita ja suhteita, tila- ja valovaikutelmia, pintarakenteita ja materiaalintuntua. Croquispiirtämisellä kehitetään havainto- ja keskittymiskykyä.

Opintojakson osaamistavoitteetOpiskelija osaa:
- havainnollistaa kaksiulotteisella pinnalla kolmiulotteista muotoa ja avaruudellista tilaa.
- arvioida kuvan visuaalista dynamiikkaa

- Arvioida ja kehittää omaa työskentelyään

- hahmottaa ihmisen anatomiaa ja mittasuhteitaOpintojakson sisältö:

Opiskelija tutkii muodon ja tilan esittämistä piirtämisen keinoilla.
Työskentely on visuaalista havainnointia, ensisijaisesti alastonmallin piirtämistä

Opiskelijamäärä (min - max)

4 - 10

Ajoitus

Perjantaisin 13.00-16.00 (Myös aamupäivät 9.00-12.00 erikseen sovittuna)

27.10.2023 – 15.12.2023

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 15

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eero Merimaa
 • Erika Adamsson

Sisältö

Opintojaksossa keskitytään klassisen piirtämisen perusteisiin ja tutkitaan havaintoa piirustuksen keinoin. Opiskelijat työskentelevät elävän mallin ja erilaisten havaintomateriaalien avulla. Käytännön harjoitustöiden lisäksi keskitytään perspektiivi- ja sommitteluoppiin sekä havaitsemisen teorioihin.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Turun taideakatemian kuvataiteen koulutuksen (AMK) kanssa ja opintoihin kuuluu tutustumismatka Turun taideakatemiaan.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittama materiaali

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt, luennot, ryhmäkeskustelut ja portfoliotyöskentely

Kansainvälisyys

Opiskelija työskentelee reflektoiden ja keskustellen ateljeekierrolla ja katselmuksissa. Ateljeekierto on kuvataiteen pedagoginen toimintatapa, jossa opettaja kiertää opiskelijoiden työpisteellä ja antaa kehittämisehdotuksia opiskelijan taiteelliseen työskentelyyn.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee harjoitustyöt sekä osallistuu luentotilaisuuksiin ja osoittaa jakson aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn kuvataiteilijan työturvallisuus huomioiden. Kurssin päätteeksi opiskelija kokoaa töistään portfolion.

Sisällön jaksotus

Opintojaksossa keskitytään klassisen piirtämisen perusteisiin ja tutkitaan havaintoa piirustuksen keinoin. Opiskelijat työskentelevät elävän mallin ja erilaisten havaintomateriaalien avulla. Käytännön harjoitustöiden lisäksi keskitytään perspektiivi- ja sommitteluoppiin sekä havaitsemisen teorioihin. Jakson lopuksi kootaan piirustusportfolio.

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä Turun taideakatemian kuvataiteen koulutuksen (AMK) kanssa ja opintoihin kuuluu tutustumismatka Turun taideakatemiaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä muodostaa arvioinnin perustan, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota työn tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen, työprosessin hallintaan sekä taiteelliseen ilmaisuun. Kaikki kurssin aikana annetut tehtävät tulee suorittaa ja ne vaikuttavat arviointiin. Kurssin päätteeksi järjestetään kaikille yhteinen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa korostuvat itsearviointi, vertais- ja opettaja-arviointi.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja työskentelymetodeja ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 03.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 13

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Elli Vuorinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• suunnitella toimivia hahmoja tuotannon tarpeisiin
• perustiedot piirustuksen tekniikoista ja ilmaisutavoista
• suunnitella taustoja, sijoittaa niihin toiminnan ja hahmot
• selittää hahmosuunnittelun periaatteita ja osaa soveltaa niitä
• tunnistaa eri graafisia tyylejä ja tekniikoita
• hahmottaa animaation visuaalisen suunnittelun historiaa tekniikoiden ja ilmaisukeinojen näkökulmasta.
• tunnistaa värien käytön, viivan, valon ja varjon merkityksiä tunnelman luomisessa
• tehdä uskaliaita mutta perusteltuja graafisia ratkaisuja tarinan ja tuotannon tukemiseksi
• kehittää omaa ilmaisuaan opintojen myötä

Sisältö

• ideat, luonnostelu, referenssien tutkiminen,konseptitaide
• liioittelun merkitys, yksinkertaistaminen, katsojaryhmä, siluetit
• hahmo-ja taustasuunnitelmat omaan harjoitustuotantoon
• löytää tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut omaan harjoitustuotantoon
• käsikirjoituksen purku hahmo- ja taustasuunnittelijan kannalta

Havaintoon perustuvassa työskentelyssä tutkitaan muodon rakenteita ja suhteita, tila- ja valovaikutelmia, pintarakenteita ja materiaalintuntua. Opintojakson aikana kehitetään persoonallista ilmaisua, itsenäistä työskentelyä sekä palautteen vastaanottamista ja antamista.

Sisällön jaksotus

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa :
• suunnitella toimivia hahmoja tuotannon tarpeisiin
• perustiedot piirustuksen tekniikoista ja ilmaisutavoista
• suunnitella taustoja, sijoittaa niihin toiminnan ja hahmot
• selittää hahmosuunnittelun periaatteita ja osaa soveltaa niitä
• tunnistaa eri graafisia tyylejä ja tekniikoita
• hahmottaa animaation visuaalisen suunnittelun historiaa tekniikoiden ja ilmaisukeinojen
näkökulmasta.
• tunnistaa värien käytön, viivan, valon ja varjon merkityksiä tunnelman luomisessa
• tehdä uskaliaita mutta perusteltuja graafisia ratkaisuja tarinan ja tuotannon tukemiseksi
• kehittää omaa ilmaisuaan opintojen myötä

Sisältö
• ideat, luonnostelu, referenssien tutkiminen, konseptitaide
• liioittelun merkitys, yksinkertaistaminen, katsojaryhmät, siluetit
• hahmo-ja taustasuunnitelmat omaan harjoitustuotantoon
• löytää tuotannolliset ja taiteelliset ratkaisut omaan harjoitustuotantoon
• käsikirjoituksen purku hahmo- ja taustasuunnittelijan kannalta

Havaintoon perustuvassa työskentelyssä tutkitaan muodon rakenteita ja suhteita, tila- ja valovaikutelmia, pintarakenteita ja materiaalintuntua. Opintojakson aikana kehitetään persoonallista ilmaisua, itsenäistä
työskentelyä sekä palautteen vastaanottamista ja antamista.

Opintojakso järjestetään ensisijaisesti PKANIS22-ryhmälle. Sen jälkeen ilmoittautuneet hyväksytään animaation opiskelijoista ilmoittautumisjärjestyksessä, ja sitten muiden suuntautumisalojen opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Aikataulu:

VKO 40
ma 2.10.2023 11-17 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
ti 3.10.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
ke 4.10.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
to 5.10.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
pe 6.10.2023

VKO 43
ma 23.10.2023 11-17 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
ti 24.10.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
ke 25.10.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu

VKO 44
ke 1.11.2023 11-17 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
to 2.11.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu
pe 3.11.2023 9-16 Konsepti, hahmo- ja taustasuunnittelu, PALAUTE

Opetus tapahtuu animaation Kone-luokassa, KONE LEM_B207 Lempparilla.

Opintojaksolle otetaan 10-13 opiskelijaa, ensisijaisesti animaation opiskelijoita ja sen jälkeen kuvataiteen koulutuksen muilta suutautumisaloilta ja sitten yleisesti AMK:n opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisista muutoksista tullaan ilmoittamaan toteutuksen kuvauksessa sekä ilmoittautuneille sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Henna-Riikka Halonen
Ryhmät
 • PKUVAS20
  Kuvataiteen koulutus S20

Tavoitteet

• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o työhakemus ja CV
o työllistymis- ja urasuunnitelma
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eero Merimaa
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hyödyntää nykykuvanveiston menetelmiä ja ilmaisukeinoja omassa työskentelyssään
- pohtia ilmaisullisia valintojaan esteettisesti ja eettisesti
- tarkastella kriittisesti ja kehittää omaa kolmiulotteista ilmaisuaan
- seurata aktiivisesti ja analysoiden alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kuvanveistotaiteen ilmiöitä

Sisältö

Opiskelija tutustuu nykykuvanveiston sisältöihin ja ilmaisukeinoihin. Mitä ja miten kolmiulotteisella teoksella voi ilmaista tämän hetken yhteiskunnassa? Millä materiaaleilla nykyveistäjä työskentelee ekologisesti? Opinnoissa tutustutaan nykykuvanveiston ajankohtaisiin ilmiöihin, esimerkiksi erilaisiin tilallisiin, moniaistisiin ja poikkitaiteellisiin ilmaisumahdollisuuksiin sekä teoksen ja sen kokijan väliseen vuorovaikutukseen.
Opinnot suoritetaan toteutussuunnitelman mukaisesti työpajatyöskentelynä. Opintojen aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kolmiulotteisen teoksen tai teoskokonaisuuden. Lisäksi opiskelija toteuttaa kuvallisen esityksen valitsemastaan nykyveistäjästä opettajan ohjeiden ja lähdemateriaalin avulla. Opinnot voivat sisältää myös näyttely- ja työhuonevierailuja, taiteilijaluentoja sekä opintomatkoja.

Oppimateriaalit

Krauss, Rosalind. Kuvanveiston laajentunut kenttä.
Seppä, Anita. Kuvien tulkinta. 2012. Gaudeamus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimismenetelmissä korostuvat tehtäväperusteisuus, projektioppiminen ja lähiopetus. Opiskelija määrittelee kurssin alussa ohjaavan opettajan kanssa työskentelylleen päämäärän, jota lähestytään henkilökohtaisen työskentelyn, ryhmä- ja yksilötapaamisten sekä itsereflektion kautta.

Sisällön jaksotus

Aikataulu tarkentuu! Yhteiset tapaamiset sijoittuvat pääsääntöisesti tiistaille ja torstaille.

Millä tavoilla kuvanveistossa ilmaistaan? Vastaus: kaikilla mahdollisilla tavoilla! Kuvanveiston laajentunut kenttä (Krauss) on sulauttanut kehoonsa valtavan joukon erilaisia ilmaisun tapoja aina videotaiteesta performanssiin. Esimerkiksi tilallisuus, ruumiillisuus ja materiaalisuus, tai toisaalta niiden vastakohdat, ovat nykytaiteen kannalta olennaisia käsitteitä jotka muokkaavat teoksen sisällöllistä kehitystä. Veistoksen, kuten kaikkien muidenkin taideobjektien, paikka on samassa fyysisessä todellisuudessa tekijänsä ja yleisönsä kanssa. Fyysisen ja materiaalisen ulottuvuuden lisäksi teoksen tekeytymiseen vaikuttaa myös taiteilijan valitsema ”kirjoitus- ja lukusuunta”. Mitä sisällöllistä mahdollisuutta tekijä haluaa työssään korostaa?

Kurssin aikana opiskelija valitsee itseään kiinnostavan nykykuvanveistoon liittyvän käsitteen ja valmistaa teoksen tai teoskokonaisuuden sen innoittamana. Samalla hän tutustuu syvällisemmin valitsemiensa käsitteiden teoriaan ja esittelee löydöksensä ryhmälle ”käsitetaideseminaarissa”.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä muodostaa arvioinnin perustan, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota työn tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen, työprosessin hallintaan sekä taiteelliseen ilmaisuun. Kaikki kurssin aikana annetut tehtävät tulee suorittaa ja ne vaikuttavat arviointiin. Kurssin päätteeksi järjestetään joko kaikille yhteinen tai vaihtoehtoisesti opiskelijan ja opettajan välinen henkilökohtainen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa korostuvat itsearviointi, vertais- ja opettaja-arviointi.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

27.02.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eero Merimaa
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hyödyntää nykykuvanveiston menetelmiä ja ilmaisukeinoja omassa työskentelyssään
- pohtia ilmaisullisia valintojaan esteettisesti ja eettisesti
- tarkastella kriittisesti ja kehittää omaa kolmiulotteista ilmaisuaan
- seurata aktiivisesti ja analysoiden alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen kuvanveistotaiteen ilmiöitä

Sisältö

Opiskelija tutustuu nykykuvanveiston sisältöihin ja ilmaisukeinoihin. Mitä ja miten kolmiulotteisella teoksella voi ilmaista tämän hetken yhteiskunnassa? Millä materiaaleilla nykyveistäjä työskentelee ekologisesti? Opinnoissa tutustutaan nykykuvanveiston ajankohtaisiin ilmiöihin, esimerkiksi erilaisiin tilallisiin, moniaistisiin ja poikkitaiteellisiin ilmaisumahdollisuuksiin sekä teoksen ja sen kokijan väliseen vuorovaikutukseen.
Opinnot suoritetaan toteutussuunnitelman mukaisesti työpajatyöskentelynä. Opintojen aikana opiskelija suunnittelee ja toteuttaa kolmiulotteisen teoksen tai teoskokonaisuuden. Lisäksi opiskelija toteuttaa kuvallisen esityksen valitsemastaan nykyveistäjästä opettajan ohjeiden ja lähdemateriaalin avulla. Opinnot voivat sisältää myös näyttely- ja työhuonevierailuja, taiteilijaluentoja sekä opintomatkoja.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmissä korostuvat tehtäväperusteisuus, projektioppiminen ja lähiopetus. Opiskelija määrittelee kurssin alussa ohjaavan opettajan kanssa työskentelylleen päämäärän, jota lähestytään henkilökohtaisen työskentelyn, ryhmä- ja yksilötapaamisten sekä itsereflektion kautta.

Sisällön jaksotus

Millä tavoilla kuvanveistossa ilmaistaan? Vastaus: kaikilla mahdollisilla tavoilla! Kuvanveiston laajentunut kenttä (Krauss) on sulauttanut kehoonsa valtavan joukon erilaisia ilmaisun tapoja aina videotaiteesta performanssiin. Esimerkiksi tilallisuus, ruumiillisuus ja materiaalisuus, tai toisaalta niiden vastakohdat, ovat nykykuvanveiston kannalta olennaisia käsitteitä jotka muokkaavat teoksen sisällöllistä kehitystä. Veistoksen paikka on samassa fyysisessä todellisuudessa tekijänsä ja yleisönsä kanssa. Fyysisen ja materiaalisen ulottuvuuden lisäksi teoksen tekeytymiseen vaikuttaa myös taiteilijan valitsema ”lukusuunta”. Tekijä saattaa haluta painottaa esimerkiksi feminististä tai vaikka posthumanistista näkökulmaa suhteessa teoksen tulkintaan.
Kurssin aikana opiskelija valitsee itseään kiinnostavan nykykuvanveistoon liittyvän käsitteen ja valmistaa teoksen tai teoskokonaisuuden sen innoittamana. Samalla hän tutustuu syvällisemmin valitsemiensa käsitteiden teoriaan ja esittelee löydöksensä ryhmälle ”käsitetaideseminaarissa”.

RYHMÄN YHTEINEN TAPAAMINEN JOKA TIISTAI KLO 10-12.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä muodostaa arvioinnin perustan, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota työn tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen, työprosessin hallintaan sekä taiteelliseen ilmaisuun. Kaikki kurssin aikana annetut tehtävät tulee suorittaa ja ne vaikuttavat arviointiin. Kurssin päätteeksi järjestetään joko kaikille yhteinen tai vaihtoehtoisesti opiskelijan ja opettajan välinen henkilökohtainen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa korostuvat itsearviointi, vertais- ja opettaja-arviointi.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 16.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eero Merimaa
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa erilaisten kuvanveiston menetelmien historiaa ja nykykäytäntöjä
- hyödyntää erilaisia kuvanveiston menetelmiä omassa työskentelyssään ja kehittää laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti omaa kolmiulotteista ilmaisuaan
- toimia työsuojelulliset ja ympäristölliset näkökulmat huomioiden
- suunnitella ja mitoittaa työnsä annetun ajan puitteisiin
- työskennellä aktiivisesti ryhmässä ja kehittää sen toimintaa

Sisältö

Opiskelija tutustuu monipuolisesti erilaisiin kuvanveiston menetelmiin ja materiaaleihin, kuten esimerkiksi kierrätysmateriaalit, tekstiili, paperi, muovit, elektroniikka, robotiikka jne., sekä menetelmien ja materiaalien yhdistelemiseen sisällöllisesti kiinnostavalla tavalla, esimerkiksi kovat ja pehmeät materiaalit tai poikkitaiteelliset taideprojektit. Lisäksi opiskelija tutustuu käytettyjen kuvanveiston menetelmien ja materiaalien historiaan ja nykykäytäntöihin sekä työsuojelun näkökulmiin teoriassa ja käytännössä.
Opinnot suoritetaan toteutussuunnitelman mukaisesti työpajatyöskentelynä. Harjoitustehtävien kautta opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia menetelmiä, materiaaleja ja niiden yhdistelmiä osana ilmaisuaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ohjaukseen ja palautekeskusteluun.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmissä korostuvat tehtäväperusteisuus, projektioppiminen ja lähiopetus. Opiskelija määrittelee kurssin alussa ohjaavan opettajan kanssa työskentelylleen päämäärän, jota lähestytään henkilökohtaisen työskentelyn, ryhmä- ja yksilötapaamisten sekä itsereflektion kautta.

Sisällön jaksotus

Kuvanveiston vaihtoehtoiset menetelmät kääntää huomion kuvanveiston kolmiulotteisuuden ja (näennäisen) pysyvyyden ympärillä tapahtuvaan neljänteen ulottuvuuteen eli aikaan. Minkälaisia tapahtumia, hetkiä ja poikkeamia esimerkiksi video, performanssi tai yhteisölliset kohtaamiset tuovat veistoksen kategoriaan. Millä tavalla anamorfiset, aikaan, lämpötilaan tai liikkeeseen voimakkaasti reagoivat materiaalit laajentavat traditionaalisen veistoksen käsitettä.
Opiskelijat kokeilevat ja havainnoivat ajallisuuden käsitettä suhteessa omaan taiteelliseen työskentelyynsä. Pohjaa kuvanveiston ajallisuudelle pohditaan tutustumalla keramiikkatyöskentelyyn, historian historiallisimpaan muodonantotekniikkaan.

Ryhmän yhteiset tapaamiset aina tiistaisin klo 10:00, muu aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Keramiikkatyöskentely sisältää opiskelijan vastuulle jäävän materiaalimaksun.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä muodostaa arvioinnin perustan, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota työn tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen, työprosessin hallintaan sekä taiteelliseen ilmaisuun. Kaikki kurssin aikana annetut tehtävät tulee suorittaa ja ne vaikuttavat arviointiin. Kurssin päätteeksi järjestetään joko kaikille yhteinen tai vaihtoehtoisesti opiskelijan ja opettajan välinen henkilökohtainen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa korostuvat itsearviointi, vertais- ja opettaja-arviointi.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

01.09.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuvataide

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Markus Hatakka
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa…
- hyödyntää ja soveltaa kykyjään ja osaamistaan ennakko- ja valintakoetehtävien tekemisessä
- toimia suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti oman osaamisensa esilletuomisessa opiskelijavalinnan kontekstissa

Sisältö

Kuvataiteen koulutuksen opiskelijavalinnan ennakko- ja valintakoetehtävät.

Oppimateriaalit

Ei erillistä oppimateriaalia.

Opetusmenetelmät

Kunkin hakijan itsenäinen opiskelu ja suoritus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kuvataiteen koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen Kuvataiteilija (AMK) valokuva, monimuoto määrittelemä ennakko- ja valintakoetehtävien aikataulu. Ei uusimismahdollisuutta.

Kansainvälisyys

Oman osaamisen osoittaminen, itsenäisesti suoritettavat tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kuvataiteen koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen Kuvataiteilija (AMK) valokuva, monimuoto määrittelemä ennakko- ja valintakoetehtävien sisältö.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakson suoritus on hyväksytty, mikäli hakija saa hakukohteen valintakokeesta vähintään 50 pistettä.
Opintojakson suoritus on hylätty, mikäli hakija saa hakukohteen valintakokeesta vähemmän kuin 50 pistettä.

Sisällön jaksotus

Kuvataiteen koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen
- Kuvataiteilija (AMK), valokuva, monimuoto
määrittelemät ennakko- ja valintakoetehtävien sisältö ja aikataulu. Lisätietoja sisällöstä ja aikataulusta http://www.opintopolku.fi ja https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/hakeminen/opiskelijavalinta/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kuvataiteen koulutuksen syksyn 2023 hakukohteen Kuvataiteilija (AMK) valokuva, monimuoto ennakko- ja valintakoetehtäväkohtaisesti määrittelemät arviointiperusteet.

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Otto-Ville Väätäinen
 • Elli Vuorinen
 • Okko Pöyliö
 • Laura Miettinen
Ryhmät
 • PKANIS23
  Animaatio
 • PKUVAS23
  Kuvataiteen koulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida eri taiteenalojen ilmaisullisia mahdollisuuksia oman taiteellisen työskentelyn kehittämisessä.
• hahmottaa opiskeluympäristöä ja paikallista taidekenttää.
• kehittää ja arvioida rakentavasti taiteellisen työskentelyn prosessiaan.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin taiteellisen työskentelyn tapoihin. Jakson aikana kokeillaan ja etsitään oman taiteellisen työskentelyn ja -ajattelun kulmakiviä eri menetelmin, perinteitä ja turvallisia työtapoja kunnioittaen.

Kansainvälisyys

Ryhmätyöskentely ohjauksessa ja itsenäisesti, kesekustelut, ekskursiot, luennot, reflektointi, vuorovaikutus.

Sisällön jaksotus

Kurssin aikana tutustutaan erilaisiin taiteellisen työskentelyn tapoihin. Jakson aikana kokeillaan ja etsitään oman taiteellisen työskentelyn ja -ajattelun kulmakiviä eri menetelmin, perinteitä ja turvallisia työtapoja kunnioittaen.

Aikataulu tarkemmin: ks. Lukkarikone PKUVAS23

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimistavoitteet

Opiskelija osaa
• käyttää erilaisia taiteen tekemisen menetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja ammattimaisesti, vastuullisesti, työturvallisesti ja ekologisesti.
• arvioida eri taiteenalojen ilmaisullisia mahdollisuuksia oman taiteellisen työskentelyn kehittämisessä.
• hahmottaa paikallista taidekenttää.
• kehittää ja arvioida rakentavasti taiteellisen työskentelyn prosessiaan.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo, hyväksytysti tehdyt harjoitustehtävät, osallistuminen oppimistilanteisiin, itsearviointi.

Ilmoittautumisaika

24.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

27.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 - 10

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Okko Pöyliö
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • PKUVAS20
  Kuvataiteen koulutus S20
 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Opintojakson osaamistavoitteet

• Kehittää omaa persoonallista ilmaisuaan työskentelyn, katselmusten ja keskusteluiden myötä.
• Materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisutapojen hallinta.
• Käyttää työvälineitä ja materiaaleja ammattimaisesti ja ekologisesti.
• Vahvistaa opiskelijan ammatillista toimijuutta, itsenäistä työskentelyä sekä palautteen antamista ja vastaanottoa.
• Aikatauluttaa työskentelyään sekä järjestää työskentelytilansa järkevästi ja asianmukaisesti.
• Hahmottaa taiteellinen työskentelynsä suhteessa taidehistoriaan sekä nykytaiteen kenttään ja sen toimintamalleihin.

Sisältö

Kurssin kontaktiopetus muodostuu opintopiiristä, jossa opiskelijoiden omat teokset ja projektit toimivat joka viikkoisten katselmusten lähtökohtana. Tutustumme yhdessä tekniikoihin, eri tekemisen tapoihin ja pohdimme työskentelyn lähtökohtia ja tavoitteita. Lähestymme taiteellista työskentelyä ja projektien kehittämistä kokonaisvaltaisesti, huomioiden oman ilmaisun, teemojen ja materiaalisteknisten toteutusten lisäksi myös laajasti kuvataiteilijan ammatilliset käytännöt ja osaamisalueet.

Tapaamisten ohjelma muodostuu opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden myötä. Teoskatselmusten ja keskusteluiden lisäksi vaihtoehtoisia opiskelumuotoja voivat olla esim. tapaamisten yhteydessä järjestettävät lukupiirit ja taiteilijaesittelyt.

Sisällön jaksotus

Kurssin kontaktiopetus muodostuu opintopiiristä, jossa opiskelijoiden omat teokset ja projektit toimivat joka viikkoisten katselmusten lähtökohtana. Tutustumme yhdessä tekniikoihin, eri tekemisen tapoihin ja pohdimme työskentelyn lähtökohtia ja tavoitteita. Lähestymme taiteellista työskentelyä ja projektien kehittämistä kokonaisvaltaisesti, huomioiden oman ilmaisun, teemojen ja materiaalisteknisten toteutusten lisäksi myös laajasti kuvataiteilijan ammatilliset käytännöt ja osaamisalueet.

Tapaamisten ohjelma muodostuu opiskelijoiden omien kiinnostuksen kohteiden ja tavoitteiden myötä. Teoskatselmusten ja keskusteluiden lisäksi vaihtoehtoisia opiskelumuotoja voivat olla esim. tapaamisten yhteydessä järjestettävät lukupiirit ja taiteilijaesittelyt.Kurssille osallistuminen edellyttää omaehtoista ja itsenäistä työskentelyä. Kurssi on suunnattu 2-4-vuoden opiskelijoille.Kontaktiopetus perjantaisin klo 13.00-17.00

Opintojakson osaamistavoitteet


Kehittää omaa persoonallista ilmaisuaan työskentelyn, katselmusten ja keskusteluiden myötä.
Materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisutapojen hallinta.
Käyttää työvälineitä ja materiaaleja ammattimaisesti ja ekologisesti.
Vahvistaa opiskelijan ammatillista toimijuutta, itsenäistä työskentelyä sekä palautteen antamista ja vastaanottoa.
Aikatauluttaa työskentelyään sekä järjestää työskentelytilansa järkevästi ja asianmukaisesti.
Hahmottaa taiteellinen työskentelynsä suhteessa taidehistoriaan sekä nykytaiteen kenttään ja sen toimintamalleihin.Opiskelijamäärä (min - max)

4 - 10

AikatauluPerjantaisin 13.00-17.00

27.10.2023 – 15.12.2023

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

21.11.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Erika Adamsson
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- syventää nykymaalaustaiteen tuntemustaan
- sijoittaa oman ilmaisunsa nykymaalaustaiteen kentälle
- pohtia ilmaisullisia valintojaan esteettisesti ja eettisesti
- seurata aktiivisesti ja analysoida alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen maalaustaiteen ilmiöitä ja hankkia tietoa itsenäisesti sellaisista maalaustaiteen ilmiöistä ja taiteilijoista, jotka tukevat oppilaan pohdintaa omasta ilmaisustaan.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan nykymaalaustaiteen sisältöihin ja ilmaisukeinoihin. Mitä ja miten maalauksella voi ilmaista tämän hetken yhteiskunnassa? Ja millä materiaaleilla nykymaalari työskentelee ekologisesti? Opinnoissa pohditaan taidemaalarin sanoman ilmaisumahdollisuuksia ja toisaalta maalauksen katsojan ja kokijan tulkintaa. Opinnot voivat sisältää vierailuja nykymaalareiden työhuoneissa ja taiteilijaluentoja maalausprosesseista. Opiskelija toteuttaa maalaustehtävän lisäksi kuvallisen esityksen valitsemastaan nykymaalarista opettajan ohjeiden ja lähdemateriaalin avulla.

Oppimateriaalit

Veikko Kiljunen: Taidemaalarin materiaalioppi sekä opettajan ilmoittamat kirjalliset lähteet.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; tekniikkademonstraatiot, tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt, kotitehtävät, luennot sekä ryhmäkeskustelut.

Kansainvälisyys

Opiskelija työskentelee taiteilijaopettajan kanssa, reflektoiden ja keskustellen ateljeekierrolla ja katselmuksissa. Ateljeekierto on kuvataiteen pedagoginen toimintatapa, jossa opettaja kiertää maalaussalissa ja ohjauskeskustelu tapahtuu opiskelijan työpisteellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Maalauksen ilmaisukeinot I
21.11-20.12. 2023
luokka: Iso maalaussali

Opintojakson sisällöt vastaavat, mutta aikataulu tarkentuu ja lähetetään osallistujille myös sähköpostitse ennen kurssin alkua. Luennot kuten edellisellä jaksolla: keskiviikkoisin 12-13:30.
Tiistai-aamuisin opiskelijat esittävät luokalle kotitehtävän, paitsi ensimmäisellä viikolla. To-aamuisin lyhyt yhteinen läpikäynti töistä/katselmus

Maalauksen ilmaisukeinot I –kurssi painottuu maalausilmaisun sisältöihin ja muotoihin, kuten maalausjälkeen ja –eleeseen, figuratiivisuuden ja non-figuratiivisen käsitteeseen, kerronnallisuuteen, maalauksen tilallisuuteen ja maalausinstallaatioon käsitteinä. Maalauspohjina edellisellä kurssilla valmistuneet kangaspohjat.
Kurssin tehtävänanto annetaan jo edeltävällä kurssilla mietittäväksi.

1.viikon teema: jälki
ti 21.11. klo 9 pajalle: "Mallan" maalineste/liuotinvapaa maalineste (demo) oma pullo mukana. Opettaja jakaa maalinesteen.
luento: Maalausele

2.viikon teema:Figuratiivisuus ja non-figuratiivisuus
ti 28.11. klo 9 kotitehtävä: esittele luokalle maalari, jonka maalausele, jälki puhuttelee sinua tällä hetkellä. Miksi se on sinusta kiinnostava? Mitä voisit oppia siitä omaan työskentelyysi?Tutki siveltimenjälkeä, suuntaa ja rakennetta. vrt. ed. viikon luennon aihe.
ke 29.11.luento: Figuratiivisuus ja non-figuratiivisuus maalauksessa
to 30.11.klo 9 katselmus

3. viikon teema: kerronnallinen maalaus
ti 5.12 klo 9 luento:kerronnallinen maalaus
ke 6.12. . itsenäisyyspäivä. Vapaa
to 7.12. katselmus

4.viikon teema: Maalaus tilassa ja tilana
ti 12.12. kotitehtävä: esittele luokalle maalari, jonka tematiikka, maailmankuva tai aihe kiinnostaa sinua tällä hetkellä ja perustele ajatuksiasi. Vrt. edellisen viikon luennon aihe
ke 13.12.luento: Maalaus tilassa
to 14.12. työskentelyä

5.viikko:
Loppukatselmus tällä viikolla myöhemmin ilmoitettavana aikana
Kurssilla tarjotaan vain aivan perustaso maalinesteitä, öljyvärejä ym. materiaaleja. Näitä kaikkia kannattaa harkita hankittavaksi itse esim. maalinesteitä (Liquin), jos kiinnostus jatkuu öljymaalaukseen ja materiaalikäyttö on runsasta.

Sisällön jaksotus

21.11.-20.12.2023 Iso maalaussali, Taideakatemia.
Maalauksen ilmaisukeinot on jatkoa Öljyliukoiset menetelmät –opintojaksolle, eikä sitä voi valita yksistään. Opinnoissa syvennetään öljymaalaustekniikoita, kehitetään maalausilmaisua ja syvennytään maalauksen traditioon ja nykymaalaustaiteen sisältöihin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija saa opintojaksolla perusmateriaalit, kuten maalauksen pohjamateriaaleja sekä yhteiskäytössä olevia maalinesteitä ja öljyvärejä. Opiskelijan on kuitenkin varauduttava hankkimaan itse siveltimensä, palettiveitsen, paperilautasia paleteiksi, muovihansikkaita, mäntysuopaa siveltimien pesuun sekä liimaa ja gessoa pohjustukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
-osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle.
-osaa kuvaesityksessään analysoida valitsemansa taiteilijan työtä ja verrata sitä omaan taiteelliseen prosessiinsa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

30.01.2024 - 15.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 11

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Erika Adamsson
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- syventää nykymaalaustaiteen tuntemustaan
- sijoittaa oman ilmaisunsa nykymaalaustaiteen kentälle
- pohtia ilmaisullisia valintojaan esteettisesti ja eettisesti
- seurata aktiivisesti ja analysoida alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen maalaustaiteen ilmiöitä ja hankkia tietoa itsenäisesti sellaisista maalaustaiteen ilmiöistä ja taiteilijoista, jotka tukevat oppilaan pohdintaa omasta ilmaisustaan.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan nykymaalaustaiteen sisältöihin ja ilmaisukeinoihin. Mitä ja miten maalauksella voi ilmaista tämän hetken yhteiskunnassa? Ja millä materiaaleilla nykymaalari työskentelee ekologisesti? Opinnoissa pohditaan taidemaalarin sanoman ilmaisumahdollisuuksia ja toisaalta maalauksen katsojan ja kokijan tulkintaa. Opinnot voivat sisältää vierailuja nykymaalareiden työhuoneissa ja taiteilijaluentoja maalausprosesseista. Opiskelija toteuttaa maalaustehtävän lisäksi kuvallisen esityksen valitsemastaan nykymaalarista opettajan ohjeiden ja lähdemateriaalin avulla.

Oppimateriaalit

-opettajan ilmoittamat kirjalliset lähteet ja luennot

Opetusmenetelmät

-Luennot
-Opettajan demonstraatiot
-ryhmäarviointikeskustelut
-yksilöpalaute (ateljeekierto)
-itsenäinen taiteellinen työskentely

Kansainvälisyys

Opiskelija työskentelee taiteilijaopettajan kanssa, reflektoiden ja keskustellen ateljeekierrolla ja katselmuksissa. Ateljeekierto on kuvataiteen pedagoginen toimintatapa, jossa opettaja kiertää maalaussalissa ja ohjauskeskustelu tapahtuu opiskelijan työpisteellä.

Sisällön jaksotus

30.1.-15.2.2023
-Tarkempi aikataulu ilmoitetaan hyväksytyille opiskelijoille ennen kurssia sähköpostitse.

-Tarkempi aikataulu ilmoitetaan hyväksytyille opiskelijoille ennen kurssia sähköpostitse.
Opintojaksossa tutustutaan nykymaalaustaiteen sisältöihin ja ilmaisukeinoihin. Mitä ja miten
maalauksella voi ilmaista tämän hetken yhteiskunnassa? Ja millä materiaaleilla nykymaalari
työskentelee ekologisesti? Opinnoissa pohditaan taidemaalarin sanoman ilmaisumahdollisuuksia ja
toisaalta maalauksen katsojan ja kokijan tulkintaa. Opinnot voivat sisältää vierailuja nykymaalareiden
työhuoneissa ja taiteilijaluentoja maalausprosesseista. Opiskelija toteuttaa maalaustehtävän lisäksi
kuvallisen esityksen valitsemastaan nykymaalarista opettajan ohjeiden ja lähdemateriaalin avulla.
Opintojakson tekniikkana on opiskelijan itse valitsema ja omalle ilmaisulle sopiva
maalausmenetelmä. Opintojaksolla syvennetään edeltävän vesivärimaalauskurssin taitoja ja
akryylimaalauksen keinovalikoimaa. Opetus tapahtuu isossa maalaussalissa, jossa menetelmissä
voidaan käyttää myös liuottimia. Opintojen edellytyksenä on:
-Maalauksen perusteet tai sitä vastaavat tiedot
-kangaspohjien tekemisen hallinta ja oikeus pajatyöskentelyyn ja pajan koneiden käyttöön.
-vastuullinen työskentely luokassa maalauksen työsuojelun näkökulmasta

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija saa opintojaksolla perusmateriaalit, kuten yhteiskäytössä olevia akryylivärejä ja öljyvärejä. Opiskelijan on kuitenkin varauduttava hankkimaan itse siveltimensä, palettiveitsen, paperilautasia paleteiksi, muovihansikkaita, mäntysuopaa siveltimien pesuun sekä liimaa ja gessoa pohjustukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen. Läsnäolo opetustilanteissa ja motivaation osoittaminen aiheeseen.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
-osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle.
-osaa kuvaesityksessään analysoida valitsemansa taiteilijan työtä ja verrata sitä omaan taiteelliseen prosessiinsa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

27.02.2024 - 21.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 11

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Erika Adamsson
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- syventää nykymaalaustaiteen tuntemustaan
- sijoittaa oman ilmaisunsa nykymaalaustaiteen kentälle
- pohtia ilmaisullisia valintojaan esteettisesti ja eettisesti
- seurata aktiivisesti ja analysoida alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen maalaustaiteen ilmiöitä ja hankkia tietoa itsenäisesti sellaisista maalaustaiteen ilmiöistä ja taiteilijoista, jotka tukevat oppilaan pohdintaa omasta ilmaisustaan.

Sisältö

Opinnoissa syvennytään maalauskokonaisuuden tuottamiseen ja syvennetään jo omattuja maalauksen menetelmiä. Opiskelija tekee sarjallisen teoskokonaisuuden ja esittää sen annetussa tai itse hankitussa tilassa. Opiskelija tuottaa maalausprosessistaan esityksen, jossa dokumentoidun prosessin ilmaisun ja sisällön toimivuutta analysoidaan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ohjaukseen ja palautekeskusteluun.

Oppimateriaalit

Opettajan antama kirjallinen lähdemateriaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt, luennot sekä ryhmäkeskustelut. Eksursiot ja mahd. vierailut taiteilijoiden työhuoneilla.

Kansainvälisyys

Opiskelija työskentelee taiteilijaopettajan kanssa, reflektoiden ja keskustellen ateljeekierrolla ja katselmuksissa. Ateljeekierto on kuvataiteen pedagoginen toimintatapa, jossa opettaja kiertää maalaussalissa ja ohjauskeskustelu tapahtuu opiskelijan työpisteellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppilas tekee harjoitustyöt sekä osallistuu viikoittaisiin luentotilaisuuksiin, mahdollisiiin ekskursioihin ja osoittaa kolmen viikon aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn. Työskentelyä ti-pe klo 9-16. Perjantaisin itsenäistä työskentelyä tai osallistuminen mallipiirustuksen opetukseen. Opintojaksolla voi toteuttaa teoksia eri maalaustekniikoilla opiskelijan kiinnostuksen kohteiden ja ilmaisun mukaan. Kurssin keskelle sijoittuu itsenäisen työskentelyn viikko 20.-24.2.23

Sisällön jaksotus

Suomeksi
27.2.-21.3.2024 työskentelypisteet: Iso maalaussali, Taideakatemia.
-tarkempi aikataulu ilmoitetaan sähköpostitse kurssille hyväksytyille

Maalauksen ilmaisukeinot on jatkoa Maalauksen ilmaisukeinot II –opintojaksolle. Opinnoissa kehitetään maalausilmaisua ja syvennytään maalauksen traditioon ja nykymaalaustaiteen sisältöihin. Opiskelija toteuttaa maalaussarjan tai -kokonaisuuden.
-tiistaisin mallimaalauspäivä. Värihavainnoinin kehittäminen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija saa opintojaksolla perusmateriaalit, kuten maalauksen pohjamateriaaleja sekä yhteiskäytössä olevia värejä. Opiskelijan on kuitenkin varauduttava hankkimaan itse siveltimensä, palettiveitsen, paperilautasia paleteiksi, muovihansikkaita, mäntysuopaa siveltimien pesuun sekä gessoa pohjustukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suomeksi
Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osoittaa tuntevansa menetelmän perusteet ja käsitteet
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 25.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 14

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Erika Adamsson
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- verrata öljyliukoisten- ja vesiohenteisten maalaustekniikoiden ilmaisullisia ja käytännöllisiä eroja.
- soveltaa akryyli- ja akvarellitekniikoita omassa ilmaisussaan.
- hyödyntää väriopin ja sommittelun osaamistaan käytännössä
- rakentaa maalauksen väri-ilmiöitä optisilla sekoituksilla.
- soveltaa oppimaansa eri maalaustekniikoista ja osoittaa se materiaaliopin tentissä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy teoriassa ja käytännössä vesiohenteisiin maalaustekniikoihin ja niiden ilmaisullisiin perusteisiin sekä värihavainnointiin. Harjoitustöissä ja itsenäisessä työskentelyssä opiskelija etsii omaa ilmaisuaan maalauksen keinoin.
Opiskelija osallistuu aktiivisesti ohjaukseen ja palautekeskusteluun. Opinnot suoritetaan harjoitustehtävinä ja osana opintokokonaisuutta suoritetaan hyväksytysti myös materiaaliopin tentti.

Oppimateriaalit

Opettajan ilmoittamat kirjalliset lähteet

Opetusmenetelmät

-tekniikkademonstraatiot, tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt sekä ryhmäkeskustelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee harjoitustyöt, osallistuu viikoittaisiin luentotilaisuuksiin ja osoittaa neljän viikon aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn.
Työskentelyä ti-pe klo 9-16. Perjantaisin itsenäistä työskentelyä tai osallistuminen mallipiirustuksen opetukseen.

Sisällön jaksotus

Maalauksen vesiliukoiset menetelmät/
Akvarellimenetelmät 9.1.-25.1.2024 5 op
opettaja: kuvataiteilija Kati Immonen
Työskentelytiloina sekä "iso maalaussali", että "punainen kulmakarva"


Kurssin alkaessa jokaisella tulee olla: vesivärit, pari vesikuppia,
vesivärisiveltimiä, akvarellikynä, halutessasi maskineste (Masking fluid),
maalarinteippiä, sieni ja/tai suihkupullo, pieni max 40x40 cm (puhtaahko)
MDF-levy tai vastaava – myös pohjustamaton pingotettu kangas käy.
Levylle/kankaalle liimataan akvarellipaperi vehnäjauholiisterillä. Koulu tarjoaa
jonkin verran vesiväripaperia ja muita perusvälineitä.


-ohjelma ja aikataulu ilmoitetaan kurssille hyväksytyille. Aiempia maalauskursseja ei tarvitse olla suoritettuna.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Akvarellia varten tarjotaan muutamaa eri paperilaatua. Sinulla on kuitenkin oltava vesivärit, siveltimiä akvarellikäyttöön ja oma vesipurkki. Lisäksi voit halutessasi hankkia erilaisia akvarelliarkkeja, mm. voimakasstruktuurista, mikäli haluat kokeilla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osoittaa tuntevansa akryyli-ja vesivärimaalauksen perusteet
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 16.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Erika Adamsson
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää öljyliukoisia tekniikoita omassa ilmaisussaan
- pohtia ja verrata sideaineiden vaikutuksia maalausprosessissa ja tunnistaa liuottimien käytön työsuojelulliset ja ympäristölliset näkökohdat
- hyödyntää väriopin osaamistaan käytännössä
- hahmottaa öljyvärimaalauksen historiaa tekniikoiden ja ilmaisukeinojen näkökulmista
- huomioida eri väriaineiden ominaisuuksia ja niiden mahdollisuuksia maalauksessa.

Sisältö

Opiskelija perehtyy öljyliukoisten menetelmien historiaan ja teoriaan sekä harjoittelee käytännössä tekniikoiden mahdollisuuksia osana omaa ilmaisuaan.
Opinnot suoritetaan harjoitustehtävinä, joissa tutkitaan öljytekniikan osa-alueita ja niiden ilmaisullisia perusteita.
Opiskelija osallistuu aktiivisesti ohjaukseen ja palautekeskusteluun sekä suorittaa hyväksytysti harjoitustyöt.

Oppimateriaalit

Veikko Kiljunen: Taidemaalarin materiaalioppi sekä opettajan ilmoittamat kirjalliset lähteet.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; tekniikkademonstraatiot, tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt, luennot sekä ryhmäkeskustelut

Kansainvälisyys

Opiskelija työskentelee reflektoiden ja keskustellen ateljeekierrolla ja katselmuksissa. Ateljeekierto on kuvataiteen pedagoginen toimintatapa, jossa opettaja kiertää opiskelijoiden työpisteellä ja antaa kehittämisehdotuksia opiskelijan maalaustyöskentelyyn.
Kurssi on öljyvärin eri tekniikoiden tutustumisjakso, jossa osaamista syvennetään kurssia saumattomasti seuraavalla Maalauksen ilmaisukeinot I-jaksolla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija tekee harjoitustyöt öljyväritekniikan eri menetelmillä sekä osallistuu viikoittaisiin luentotilaisuuksiin ja opettajan demonstraatioihin ja osoittaa jakson aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn taidemaalarin työturvallisuus huomioiden.

Sisällön jaksotus

Öljyliukoisten menetelmien perusteet, materiaalituntemus sekä maalausilmaisu; 24.10.-16.11.2023
luokka: Iso maalaussali
Opetus koostuu materiaaliopin demoista, luennoista ja ateljeekierroista sekä katselmuksista.
tiistaiaamuisin: Maalausryhmän töiden edistyminen. Lyhyt yhteinen läpikäynti/katselmus
luennot: keskiviikkoisin klo 12- 13:30 Isossa maalaussalissa
Opettaja läsnä ti-to. Opiskelijan työaika ti-pe 9-16
Ohjelma on alustava ja tarkempi aikataulu päivitetään lähemmin. Ao. ohjelmasta näet kuitenkin työviikkojen teemat ja luentojen aiheet. Myös materiaalihankintalista lähetetään opiskelijoille lähempänä sähköpostitse yhdessä tarkan aikataulun kanssa. Yhteydenotot ja kyselyt kurssin sisällöstä: erika.adammson@turkuamk.fi
Huom! Maalauksen öljyliukoiset menetelmät -opintojaksoa ei voi valita yksistään, vaan on ilmoittauduttava myös sitä suoraan seuraavalle Maalauksen ilmaisukeinot I-opintojaksolle (21.11.-20.12.2022)
Huom2! Opiskelijalla on oltava valmiudet ja osaaminen maalauspohjan rimojen tekemiseen ja oikeudet pajalla (Jari Uusitalo) työskentelyyn mm. laitteiden kanssa. Ts.pohjustusopetuksessa ei keskitytä kehikon rakentamiseen, vaan opiskelijan on osattava se edellytyksenä kurssille osallitumiselle. Mahdolliset kyselyt tästä etukäteen opettajalle (Erika Adamsson). Maalauksen perusteet -opintojakso tai vastaavat tiedot edellytetään.


1.viikon teema: liitupohjustus ja alusmaalaus temperalla sekä öljymaalauksen työsuojelu
ti 24.10. Aloitusluento klo 9-11. Iso maalaussali. Kurssiesittely, tehtävänannot. Öljyväri ilmaisumuotona.
ti-pe liitupohjustuksen opetus pajalla+tempera+työsuojelu (opettajan demot)

2.viikon teema: Maalinesteet öljymaalauksessa ja Hauserin maalinesteen valmistus
luento: Kerros-, kerta- ja jatkettu kertamaalaus

3.viikon teema: öljyvärin väri-ilmaisu ja väriaineet

4.viikko: Liquin maalinesteenä. Eri pohjamateriaalit (pleksi, mdf, alumiini) öljymaalauksessa
Huom! Aloitan demot ja luennot ilmoitettuna kellonaikana. Ei siis myöhästymisiä, jos haluaa oppia ja jos haluaa saada kurssin suoritetuksi! Oppimisen ja arvioinnin edellytyksenä on opiskelijan osallistuminen kaikkiin materiaalioppidemoihin ja luentoihin.

Muistakaa hankkia ajoissa: vähintään 3 x OPM (oma pullo) eri maalinesteitä varten. Lisäksi: omat paletit (valkoiset paperilautaset), palettiveitsi, siveltimet, pohjustussivellin ja mahd. gesso, ellette tee kaikkea pohjustusta pajalla liitupohjusteena tai puoliöljynä. Kurssilla tarjotaan vain aivan perustaso maalinesteitä, öljyvärejä ym. materiaaleja. Näitä kaikkia kannattaa harkita hankittavaksi itse esim. maalinesteitä (Liquin), jos kiinnostus jatkuu öljymaalaukseen ja materiaalikäyttö on runsasta. Pohjustamme kurssilla sekä kangas-että mdf-pohjia, joita opiskelijat saavat tietyn määrän.
Kangaspohja /-pohjat käytetään seuraavan kurssin töihin (Maalauksen ilmaisukeinot I), joka jatkuu saumattomasti tämän kurssin jälkeen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija saa opintojaksolla perusmateriaalit, kuten maalauksen pohjamateriaaleja sekä yhteiskäytössä olevia maalinesteitä ja öljyvärejä. Opiskelijan on kuitenkin varauduttava hankkimaan itse siveltimensä, palettiveitsen, paperilautasia paleteiksi, muovihansikkaita, mäntysuopaa siveltimien pesuun sekä mahdollisesti gessoa pohjustukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Viikottain käydään yhteinen tai henkilökohtainen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osoittaa tuntevansa öljymaalauksen perusteet
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 26.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eero Merimaa
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa erilaisten metallikuvanveiston menetelmien historiaa ja nykykäytäntöjä
- hyödyntää erilaisia metallikuvanveiston menetelmiä omassa työskentelyssään ja kehittää laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti omaa kolmiulotteista ilmaisuaan
- toimia työsuojelulliset ja ympäristölliset näkökulmat huomioiden
- suunnitella ja mitoittaa työnsä annetun ajan puitteisiin
- työskennellä aktiivisesti ryhmässä ja kehittää sen toimintaa

Sisältö

Työpajan aikana opiskelija tutustuu metallien ominaisuuksiin kuvanveiston materiaaleina. Painotusalueita ovat metallin työstämisen työvälineet ja työturvallisuus, metallivalujen teoria ja käytäntö sekä oman taiteellisen ilmaisun kehittäminen käsiteltyjen menetelmien ja materiaalien puitteissa.
Työpaja voidaan toteuttaa itsenäisenä kokonaisuutena tai sen sisältöä voidaan sitouttaa muihin kuvanveiston työpajoissa aloitettuihin projekteihin. Työpajatyöskentelyn luonteen mukaisesti opetuksessa tulee olla läsnä. Metallivalujen aikatauluista ilmoitetaan myöhemmin.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmissä korostuvat tehtäväperusteisuus, projektioppiminen ja lähiopetus. Opiskelija määrittelee kurssin alussa ohjaavan opettajan kanssa työskentelylleen päämäärän, jota lähestytään henkilökohtaisen työskentelyn, ryhmä- ja yksilötapaamisten sekä itsereflektion kautta.

Sisällön jaksotus

Metalli kuvanveiston materiaalina -kurssilla tutustutaan metallin muokkauksen mahdollisuuksiin osana kuvanveiston praktiikkaa. Metallikappaleiden leikkaaminen ja liittäminen ovat kuvanveisto-orientoituneen taiteilijan erikoisosaamista. Metalliset rakenteet mahdollistavat monimutkaisten plastisten ja ripustuksellisten rakenteiden toteuttamisen ja laajentavat opiskelijan valmiuksia ymmärtää esimerkiksi julkiseen tilaan sijoittuvien kestävien rakenteiden vaatimuksia. Metalliverstaan mahdollisuuksien lisäksi kurssin aikana kiinnitetään myös huomiota uusien teknologioiden mahdollisuuksiin. Metallin leikkaus laserilla on ollut jo pitkään käytössä teollisuudessa ja esimerkiksi julkisessa taiteessa tietokoneavusteiset tekniikat ovat vahvasti näkyvillä. Aivan uutena teknisenä ratkaisuna metallikuvanveistossa on esimerkiksi alumiinin tulostaminen 3D-printterillä.

Ryhmä tapaa yhteisesti joka tiistai klo 10 alkaen. Kurssin muu aikataulu tarkentuu lähiaikoina

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä muodostaa arvioinnin perustan, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota työn tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen, työprosessin hallintaan sekä taiteelliseen ilmaisuun. Kaikki kurssin aikana annetut tehtävät tulee suorittaa ja ne vaikuttavat arviointiin. Kurssin päätteeksi järjestetään joko kaikille yhteinen tai vaihtoehtoisesti opiskelijan ja opettajan välinen henkilökohtainen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa korostuvat itsearviointi, vertais- ja opettaja-arviointi.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

08.06.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 08.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

6 - 18

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Elli Vuorinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hallitsee After Effects -ohjelman perusteet liikegrafiikan ja digitaalisen animaation toteuttamisessa
• infografiikan ja kineettisen typografian perusteet
• tunnistaa liikegrafiikan mahdollisuudet liikkuvan kuvan tuotannon viestinnällisissä tarkoituksissa
• ymmärtää liikegrafiikan luonteen tiedonvälitystä taustoittavana ja tukevana visuaalisen viestinnän muotona
• ymmärtää liikegrafiikan taito välittää informaatiota ja tunnelmaa animaatiollisin ja abstraktein keinoin
• soveltaa opittua harjoitustehtävissä ja projekteissa

Sisältö

- liikegrafiikan perusteet Adobe After Effects -ohjelmaa käyttäen
- kineettisen typografian perusteet
- hahmon rigaaminen ja animointi After Effects -ohjelmalla
- harjoitustehtäviä liikegrafiikan ja animoinnin parissa

Kansainvälisyys

Opintojaksolla työskennellään itsenäisesti ja ryhmässä. Kurssitehtäviin ja itsenäiseen opiskeluun on hyvä varata aikaa lähiopetuspäivien lisäksi.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• hallitsee After Effects -ohjelman perusteet liikegrafiikan ja digitaalisen animaation toteuttamisessa
• infografiikan ja kineettisen typografian perusteet
• tunnistaa liikegrafiikan mahdollisuudet liikkuvan kuvan tuotannon viestinnällisissä tarkoituksissa
• ymmärtää liikegrafiikan luonteen tiedonvälitystä taustoittavana ja tukevana visuaalisen viestinnän muotona
• ymmärtää liikegrafiikan taito välittää informaatiota ja tunnelmaa animaatiollisin ja abstraktein keinoin
• soveltaa opittua harjoitustehtävissä ja projekteissa

Opintojaksolla tehdään harjoitustehtäviä liikegrafiikan ja animoinnin parissa.Toteutus on suunnattu ensisijaisesti PKANIS21-ryhmälle. Loput ylimääräiset paikat täytetään ensisijaisesti animaation opiskelijoiden joukosta, ja sen jälkeen harkinnan varaisesti muilta suuntautumisaloilta.

Opintojaksoon osallistuvalla tulisi olla hallussa Adobe After Effects -ohjelman alkeet.

Lähiopetuspäivät, luokat ja kellonajat:
11.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
12.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
13.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
14.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
15.9.2023 13.00 - 17.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
27.10.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä) PALAUTEPÄIVÄ!

Etäopetuspäivät (mahdollisuus työskennellä luokassa)
22.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
29.9.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)
6.10.2023 09.00 - 16.00 LIN_H212 (28 henkilöä)

Opintojaksolle otetaan 6-18 opiskelijaa, ensisijaisesti animaation opiskelijoita ja sen jälkeen kuvataiteen koulutuksen muilta suutautumisaloilta ja sitten yleisesti AMK:n opiskelijoita ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisista muutoksista tullaan ilmoittamaan toteutuksen kuvauksessa sekä ilmoittautuneille sähköpostitse.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

12.08.2023 - 25.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Asta Kihlman
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija tunnistaa nykytaiteen traditioita, toimintatapoja, keskusteluja ja käytäntöjä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään erilaisia nykytaiteen medioita, taiteen sisällöllisiä kysymyksiä, taiteilijan muuttuvia rooleja, taidekritiikkiä, taiteen arvo- ja valtakysymyksiä, taiteen instituutioita jne.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään nykytaiteen medioita, taiteen sisällöllisiä kysymyksiä, taiteilijan muuttuvia rooleja, taiteen arvo- ja valtakysymyksiä sekä taiteen instituutioita.

Kontaktiopetus maanantaisin klo 13-16
Kuvateatterissa H115.
Zoom-yhteys monimuoto-opiskelijoille:
https://turkuamk.zoom.us/j/67954653331

11.9. Kurssin aloitus
18.9. Nykytaiteen historia
25.9. Moderni / Postmoderni
2.10. Katse, keho, affekti
9.10. Etnisyys, intersektionaalisuus
16.10. Syysloma
23.10. Sukupuoli
30.10. Ryhmätyöt (Ryhmä I)
6.11. Yhteiskuntakritiikki
13.11. Ekologia, antroposeeni
20.11. Itsenäinen näyttelyvierailu
27.11. Posthumanismi, uusmaterialismi, teknologia
4.12. Ryhmätyöt (Ryhmä II)
11.12. Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa huomioidaan läsnäolo kurssilla, tekstivalikoimiin tutustuminen, harjoitustyöt sekä osallistuminen ryhmätyöskentelyyn. Lisäksi kurssin viimeisellä kerralla järjestetään tentti.

Ilmoittautumisaika

08.01.2024 - 18.03.2024

Ajoitus

27.02.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 31

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Okko Pöyliö
Ryhmät
 • PKUVAS23
  Kuvataiteen koulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa luoda teoksistaan kokonaisuuden.
- hallitsee teoksensa esillepanon tekniset ja ilmaisulliset ratkaisut.
- osaa hahmottaa näyttelytilan ja teosten suhteen.
- ymmärtää näyttelyn rakentamisen koko prosessin ja osaa suhteuttaa oman työskentelynsä sen mukaan.
- osaa toimia yhteistyössä muiden kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla pohditaan näyttelyrakentamisen mahdollisuuksia, ongelmia ja käytännön toteutusta. Opiskelijat toteuttavat julkisesti esillä olevan yhteisnäyttelyn omista teoksistaan.

Opetusmenetelmät

Näyttelyprosessissa kukin opiskelija valmistaa oman teoksen/teossarjan yhteisnäyttelyyn. Osallistuu tapaamisiin aktiivisesti ja ottaa osaa myös toisten opiskelijoiden taiteelliseen prosessiin keskustelemalla.

Itsenäistä työskentelyä.

Kansainvälisyys

Ryhmätapaamiset, pienryhmätapaamiset, ohjaavien opettajien kanssa käydyt keskustelut ja luennot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija valmistaa teoksiaan näyttelyyn ja ottaa aktiivisesti osaa pienryhmä - ja muihin tapaamisiin kurssin aikana. Valmis näyttely ja osallistuminen ovat täyspäiväistä opiskelua.

Sisällön jaksotus

Näyttelyprosessi 5 op

TERVETULOA KURSSILLE!

OHJELMA tarkentuu kurssin aikana. Kurssin päätteeksi Köysiratagalleriassa on esillä yhteisnäyttely, jonka nimen ja teeman opiskelijat päättävät yhdessä.

Tulossa on koko ryhmän yhteisiä tapaamisia sekä pienryhmätapaamisia.

Jaamme ryhmän seuraaviin pienryhmiin, joissa tehdään erilaisia työtehtäviä tulevaan näyttelyyn liittyen.
- juliste / kutsu
- lehdistötiedote
- ripustusryhmä, joka pohtii ripustuksen kokonaisuutta ja näyttelyn arkkitehtuuria. Jokainen opiskelija ripustaa kuitenkin teoksensa itse.
- teoslista näyttelyyn
- Purku / siivousryhmä sekä valvontavuorojen järjestäminen. Jokainen valvoo vuorollaan näyttelyä.
- Näyttelyn instagram ja FB päivitykset

Viestintäkanava ja lisätietoja

Suvi Lehtinen suvi.lehtinen@turkuamk.fi
Okko Pöyliö okko.poylio@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eero Merimaa

Tavoitteet

Kurssin tavoite on tutustuttaa opiskelija itsenäiseen kuvataiteelliseen työskentelyyn, kehittää itsearviointikykyä osana työskentelyä, sekä tarjota erilaisia näkökulmia omakuvan teemasta.

Itsenäisen kuvataiteellisen työskentelyn ohella kurssilaiset saavat ohjausta ja säännöllistä palautetta työskentelystään ryhmäkeskustelujen, sekä opettajien palautteen kautta.

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan omakuvaan taiteellisen itseilmaisun muotona. Omakuvan avulla taiteen tekijä voi harjoittaa itsetutkiskelua, kokeilla erilaisia rooleja ja peilata omaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen.

Aihetta pohjustetaan Turun taideakatemian, sekä Paasikivi-opiston opettajien luennoilla. Kurssin lopuksi rakennamme kurssilla syntyneistä teoksista yhteisnäyttelyn.

Kurssin materiaalivalinnat ja tekniikat ovat opiskelijan itse valittavissa. Tavoitteena on, että nämä valinnat tukevat sisällöllistä ilmaisua. Kurssilla tehdään myös vapaamuotoinen oppimispäiväkirja.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Otto-Ville Väätäinen
 • Eero Merimaa

Sisältö

Kurssilla tutustutaan omakuvaan valokuvailmaisun keinoin.?Omakuvan avulla voi harjoittaa itsetutkiskelua, kokeilla erilaisia rooleja ja peilata omaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen.

Kurssin tehtävät tarjoavat uusia näkökulmia omakuvan teemaan ja niiden avulla opiskelija voi samalla testata itselleen uusia työskentelymetodeja. Itsenäisen taiteellisen työskentelyn ohella kurssilaiset saavat ohjausta ja säännöllistä palautetta ryhmäkeskustelujen, sekä opettajien palautteen kautta.

Kurssilla syntyneistä teoksista rakennetaan yhteisnäyttely.

Kansainvälisyys

Luento-opetus, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, ohjauskeskustelut, oppimispäiväkirja

Sisällön jaksotus

Kurssilla tutustutaan omakuvaan valokuvailmaisun keinoin. Omakuvan avulla voi harjoittaa itsetutkiskelua, kokeilla erilaisia rooleja ja peilata omaa suhdetta ympäröivään todellisuuteen.

Kurssin tehtävät tarjoavat uusia näkökulmia omakuvan teemaan ja niiden avulla opiskelija voi testata itselleen uusia työskentelymetodeja. Itsenäisen taiteellisen työskentelyn ohella kurssilaiset saavat ohjausta ja säännöllistä palautetta ryhmäkeskustelujen sekä opettajien palautteen kautta.

Kurssilla syntyneistä teoksista rakennetaan yhteisnäyttely.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on opiskelijan oma kehitys ja työskentelymetodien kehittäminen, ei taiteellinen lopputulos.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti ryhmän työskentelyyn

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle

Ilmoittautumisaika

24.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 22

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Okko Pöyliö
Ryhmät
 • PKUVAS23
  Kuvataiteen koulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-          perustiedot piirustuksen materiaaleista, tekniikoista ja ilmaisutavoista.
-          käyttää työvälineitä ja materiaaleja ammattimaisesti ja ekologisesti.
-          järjestää työskentelytilansa järkevästi ja asianmukaisesti.
-          kehittää omaa ilmaisuaan opintojen myötä.
-          hahmottaa piirustustekniikoiden historiaa tekniikoiden ja ilmaisukeinojen näkökulmasta.

Sisältö

Piirustuksessa opiskelija oppii piirustuksen materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisutapoja, perehtyy piirtämisen historiaan ja nykykäytäntöihin. Havaintoon perustuvassa työskentelyssä tutkitaan muodon rakenteita ja suhteita, tila- ja valovaikutelmia, pintarakenteita ja materiaalintuntua. Croquispiirtämisellä kehitetään havainto- ja keskittymiskykyä. Persoonallista ilmaisua, itsenäistä työskentelyä sekä palautteen vastaanottamista ja antamista kehitetään vapaan piirtämisen seminaareissa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

24.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 22

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Okko Pöyliö
Ryhmät
 • PKUVAS23
  Kuvataiteen koulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-          perustiedot piirustuksen materiaaleista, tekniikoista ja ilmaisutavoista.
-          käyttää työvälineitä ja materiaaleja ammattimaisesti ja ekologisesti.
-          järjestää työskentelytilansa järkevästi ja asianmukaisesti.
-          kehittää omaa ilmaisuaan opintojen myötä.
-          hahmottaa piirustustekniikoiden historiaa tekniikoiden ja ilmaisukeinojen näkökulmasta.

Sisältö

Piirustuksessa opiskelija oppii piirustuksen materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisutapoja, perehtyy piirtämisen historiaan ja nykykäytäntöihin. Havaintoon perustuvassa työskentelyssä tutkitaan muodon rakenteita ja suhteita, tila- ja valovaikutelmia, pintarakenteita ja materiaalintuntua. Croquispiirtämisellä kehitetään havainto- ja keskittymiskykyä. Persoonallista ilmaisua, itsenäistä työskentelyä sekä palautteen vastaanottamista ja antamista kehitetään vapaan piirtämisen seminaareissa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

24.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 12

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Otto-Ville Väätäinen
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS23
  Kuvataiteen koulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija
- tuntee mustavalkotyöskentelyn peruskäsitteet ja materiaalit.
- osaa kehittää mustavalkofilmin.
- osaa valmistaa sävykkäitä ja säilyviä mustavalkoisia valokuvia pimiötekniikalla.
- tunnistaa mustavalkokuvan ilmaisulliset mahdollisuudet ja osaa hyödyntää niitä omassa työskentelyssään.
- osaa valokuvaajan työsuojelun periaatteet ja turvalliset työtavat.
- tunnistaa työskentelyynsä liittyvät terveydelliset ja ympäristölliset vaaratekijät sekä kestävän kehityksen periaatteet.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään mustavalkoiseen filmikuvaukseen ja mustavalkokuvien vedostamiseen käytännön ja teorian kautta. Jakson aikana pohditaan mustavalkovalokuvan ilmaisullisia mahdollisuuksia sekä sovelletaan tietoa omassa valokuvailmaisussa.

Opetusmenetelmät

Vk43

Luennot, kameroiden tutkiminen, testien tekeminen, tehtäviä ja niiden katselua

Sisällön jaksotus

Kaksiosainen toteutus:

vk43 kameratekniikka (Otto-Ville Väätäinen)
vk44-vk51 pimiötyötä (Jesper Dolgov)

OHJELMA:

Kameratekniikaan perehdytys: aukko, aika, ISO-luku, valotus, valotusmittari, valon mittaus, vallitseva valo, erilaiset kamerat, filmi

Vk43

HUOM: Aamuissa ja iltpäivissä varattu aikaa kuvaamiselle: kokeiluja ja testejä.

TI klo 11-14 kameratekniikan perusteet
KE klo 11-14 kameratekniikan perusteet
TO klo 11-14 kameratekniikan perusteet

vko 44

31.10. 10–16
1.11. 10–16
2.11. 10–16 (Itsenäistä työskentelyä)
- Kurssisuunnitelman ja työskentelyjakson tavoitteiden esittely
- Turvallisen työskentelyn periaatteet – pimiö ja materiaalit tutuksi
- Analogisen mustavalkovalokuvan ilmaisukeinoista
- Mustavalkofilmin kehittäminen

vko 45

7.11. 10–16 (Jesper paikalla 10–13)
8.11. 10–16 (Itsenäistä työskentelyä)
9.11. 10–16 (Jesper paikalla 10–13)
- Omien projektien kuvaamista ja filmien kehittämistä itsenäisesti
- Mustavalkofilmin kehittämisen kertausta yhdessä

vko 46

14.11. 10–16
15.11. 10–16
16.11. 10–16
- Vedostamisen perusteet – materiaalit ja suurennuskone tutuksi
- Pinnakkaisvedosten ja suurennosten tekeminen
- Turvallisen työskentelyn periaatteet ja kuvien arkistointi
- Viikon lopuksi yhteinen keskustelu työskentelyn etenemisestä

vko 47
21.11. 10–16
22.11. 10–16 (Itsenäistä työskentelyä)
23.11. 10–16
- Lisää vedostamisen tekniikoita
- Pimiössä työskentelyä – vedostamista, omien projektien kuvaamista ja filmien
kehittämistä itsenäisesti ja yhdessä
- Viikon lopuksi yhteinen keskustelu työskentelyn etenemisestä

vko 48
- Muuta opetusta

vko 49
5.12. 10–16
6.12. Itsenäisyyspäivä
7.12. 10–16
- Vedostamisen tekniikoiden syventämistä, uusien ilmaisukeinojen etsimistä
- Pimiössä työskentelyä – vedostamista, omien projektien kuvaamista ja filmien
kehittämistä itsenäisesti ja yhdessä
- Viikon lopuksi yhteinen keskustelu työskentelyn etenemisestä

vko 50
12.12. 10–16
13.12. 10–16
14.12. 10–16
- Pimiössä työskentelyä – vedostamista, omien projektien kuvaamista ja filmien
kehittämistä itsenäisesti ja yhdessä
- Kurssin lopputöiden esittely ja palautekeskustelu 14.12. klo 10

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Vk43 kameratekniikan osalta hyväksytty/hylätty
Osallistuminen opetukseen ja tehtävien tekeminen

Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eero Merimaa
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- hahmottaa kuvanveiston menetelmien historiaa ja nykykäytäntöjä
- hyödyntää puukuvanveiston menetelmiä ja materiaaleja omassa työskentelyssään sekä kehittää laaja-alaisesti ja ennakkoluulottomasti omaa kolmiulotteista ilmaisuaan
- pohtia ja verrata tekniikka- ja materiaalivalintojensa sekä erilaisten materiaaliyhdistelmien sisällöllisiä merkityksiä
- toimia työsuojelulliset ja ympäristölliset näkökulmat huomioiden
- suunnitella ja mitoittaa työnsä annetun ajan puitteisiin
- työskennellä aktiivisesti ryhmässä ja kehittää sen toimintaa

Sisältö

Sisältö

Työpajan aikana opiskelija tutustuu puun ominaisuuksiin kuvanveiston materiaalina. Painotusalueita ovat puun työstämisen työvälineet ja työturvallisuus, puukuvanveiston teoria ja käytäntö sekä oman taiteellisen ilmaisun kehittäminen käsiteltyjen menetelmien ja materiaalien puitteissa. Työpaja voidaan toteuttaa itsenäisenä kokonaisuutena tai sen sisältöä voidaan sitouttaa muihin kuvanveiston työpajoissa aloitettuihin projekteihin.
Opinnot suoritetaan toteutussuunnitelman mukaisesti työpajatyöskentelynä. Harjoitustehtävien kautta opiskelija oppii hyödyntämään erilaisia menetelmiä, materiaaleja ja niiden yhdistelmiä osana ilmaisuaan. Opiskelija osallistuu aktiivisesti ohjaukseen ja palautekeskusteluun.

Oppimateriaalit

Salonen, Pohjola, Priha. Kuvataiteilijan työsuojeluopas. Jyväskylä: Taide 1994. – soveltuvin osin
Siukonen, Jyrki. Vasara ja hiljaisuus – Lyhyt johdatus työkalujen historiaan. Helsinki: Kuvataideakatemia 2011.
Wohlleben, Peter. Puiden salattu elämä. Gummerus 2016.
www.puuproffa.fi

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmissä korostuvat tehtäväperusteisuus, projektioppiminen ja lähiopetus. Opiskelija määrittelee kurssin alussa ohjaavan opettajan kanssa työskentelylleen päämäärän, jota lähestytään henkilökohtaisen työskentelyn, ryhmä- ja yksilötapaamisten sekä itsereflektion kautta.

Sisällön jaksotus

Aikataulu tarkentuu!
Yhteiset tapaamiset sijoittuvat pääsääntöisesti tiistaille ja torstaille.
Jari Uusitalo ohjaa keskiviikkoisin puurakentamiseen keskittyvää osatoteutusta klo 9:30-16.

Puu kuvanveiston materiaalina, on nimensä mukaisesti materiaalilähtöinen kurssi. Puu materiaalina ympäröi meitä rakennusten, huonekalujen, tarve-esineiden ja joskus myös taide-esineiden muodossa. Ikean lastulevykaapit ovat puuta samoin kuin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi nostetut barokkikaapit. Puut kasvavat metsissä, joskus myös asfaltin läpi jalkakäytävän aurinkoisella puolella ja niistä putoaa maahan oksia ja lehtiä. Puilla on elämänkaari ja tutkimustiedon mukaan ne kykenevät myös keskinäiseen viestintään (ks. Puiden salattu elämä). Opiskelija pohtii kriittisesti materiaalin suhdetta työsuunnitelmaansa ja valitsemiinsa työskentelytapoihin. Miten materiaalin luonne paljastuu opiskelijan työssä ja miten se yhdistyy nykytaiteen kentällä käytäviin keskusteluihin. Opiskelija valmistaa annetun rajauksen puitteissa oman itsenäisen teoksen tai materiaalin ominaisuuksia tutkivan prosessin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävä muodostaa arvioinnin perustan, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota työn tarkoituksenmukaiseen mitoitukseen, työprosessin hallintaan sekä taiteelliseen ilmaisuun. Kaikki kurssin aikana annetut tehtävät tulee suorittaa ja ne vaikuttavat arviointiin. Kurssin päätteeksi järjestetään joko kaikille yhteinen tai vaihtoehtoisesti opiskelijan ja opettajan välinen henkilökohtainen arviointikeskustelu. Arviointikeskustelussa korostuvat itsearviointi, vertais- ja opettaja-arviointi.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja työskentelymetodeja ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

27.08.2023 - 19.09.2023

Ajoitus

19.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Suvi Lehtinen
 • Elli Vuorinen

Tavoitteet

• learning different exhibition practices for screen based media
• learning to visualize one’s own work spatially
• learning exhibition building and techniques

Sisältö

• Introduction to screen based exhibition practices
• Overview of various artists using screen based media in different exhibition formats
• Visiting relevant local exhibitions
• Group work and discussion
• Planning and production of an installation based exhibition

Sisällön jaksotus

Aikataulu, tarkemmat sisällöt kerrotaan paikan päällä.
19.9. Luento 1, klo 9-12
26.9. Luento 2, klo 9-12
26.9. Luento 2, klo 9-12
3.10. Luento 3, klo 9-12
24.10. Luento 4, klo 9-12
31.10. Luento 5, klo 9-12
7.11. Luento 6, , klo 9-12
14.11. Luento 7, klo 9-12
21.11. RIPUSTUS, klo 9-16
28.11. PALAUTETILAISUUS, klo 9-12

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 06.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Eero Merimaa
Ryhmät
 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21

Tavoitteet

Opiskelija
- tutustuu ajankohtaisiin ilmiöihin ja suuntauksiin taiteen tai muun yhteiskunnallisen toiminnan piirissä.
- ottaa kantaa.
- kehittää kriittistä ajatteluaan.
- hahmottaa nykytaiteen toimintamalleja ja tunnistaa sieltä toimintatapoja, keskusteluja tai tekijöitä, jotka puhuttelevat suhteessa omaan tekemiseen.

Sisältö

Taiteellinen työskentely, nykytaiteen kenttä ja niihin liittyvä keskustelu.

Opetusmenetelmät

Kurssilla työskennellään pienryhmissä. Pienryhmät määrittelevät työskentelynsä intensiteetin - ryhmän jäsenet voivat toimia melko etäällä toisistaan tai muodosta hyvinkin tiiviin yhteisön. Pohditaan hetkellisen kollektiivin mahdollisuuksia. Kollektiivi voi toimia tuotannollisena rakenteena tai ideoita kommentoivana vertaisryhmänä.

Kutrssin aikana tuotetusta materiaalista toimitetaan Taide NYT –julkaisu. Zine-tyyppinen pienlehti, missä jokaisella ryhmällä on oma “lukunsa”. Teosdokumentaatio julkaistaan myös Seinä-galleriassa torstaina 5.10. Pienryhmät “pitchaavat projektinsa.

Kansainvälisyys

Luennot, pienryhmätyöskentely, ryhmätapaamiset, vertaispalaute

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Pienryhmät toteuttavat luentojen ja keskustelujen pohjalta taiteellisia projekteja.

Sisällön jaksotus

TAIDE NYT

Okkultturisia hahmotelmia

Kurssilla tarkastellaan nykytaiteen esoteerisia kytköksiä. Eläinten ja mineraalien kanssa käytävät keskustelut, salaseurat, tarot-luennat, meditaatio ja noituminen saattavat kuulostaa sekulaarissa yhteiskunnassa elävälle etäiseltä fantasialta. Kuitenkin edellä mainitut, esoterian perinteistä ammentavat käytänteet, esiintyvät varsin usein nykytaiteen kentällä. Mistä oikein on kyse? Taiteen merkitykseen on aina kuulunut pyrkimys kohti jotain. Kohti jumalaa, kauneutta, taidetta itseään... ajattelun laajentuminen on taiteen syvintä olemusta. Nykytaiteen kentällä vahvasti läsnä oleva uusmaterialistinen näkökulma korostaa materian toimijuutta. Tämän mukaan materia ei ole passiivista ainesta, mistä taiteilija muovaa taidollaan objektin, vaan sillä on oma luonteensa ja historiansa, joiden äärelle pääseminen vaatii dialogisen suhteen muodostamista. Materia on myös toimijoiden välistä vuorovaikutusta, hetkiä ajassa, paikkoja, luontoa, syvää läsnäoloa. Arkikielen ylittämiseksi tarvitaan poeettisia keinoja. Hahmottelemme niitä.

AIKATAULU - päivityksiä kahden viimeisen viikon osalta vielä luvassa

Ti 12.9. klo 9:30-16
Aloitusluennot
HUOM! PAIKKANA KUVATEATTERI!!!

9:30-11 Nina Kokkinen - okkulttuuri käsitteenä, esoteerisia yhteyksiä kultakauden taiteilijoiden ja nykytaiteen välillä
12-13:30 Elina Suoyrjö - Witching hour - kuraattorin näkökulma
14:15- 16 Lotta Petronella - Rituaali taideteoksena

Ke 13.9.
Pienryhmät itsenäisesti, ryhmien muodostaminen, luentojen reflektointi, kysymysten hahmottelua


To 14.9.
Eeron luento, Yhteinen tapaaminen, pienryhmät esittelevät omia näkökulmiaan, yhteistä keskustelua

Pe 15.9.
Pienryhmätyöskentelyä

Ti 19.9.
Ryhmät esittelevät alustavat ideansa

Ke 20.9.
Pienryhmätyöskentelyä

To 21.9.
Pienryhmien tapaamiset Eeron kanssa
19:30-21, Tuonpuolikabinetti, Ravintola Koulu - Arkeologinen näkökulma taikaesineisiin, 5€
https://www.facebook.com/events/s/sammakkoarkkuja-ja-kaarmeen-ka/1455058488622215/

Pe 22.9.
Pienryhmätyöskentelyä

Ti 26.9.

Ke 27.9.
Pienryhmätyöskentelyä

To 28.9.

Pe 29.9.
Pienryhmätyöskentelyä

Ti 3.10.

Ke 4.10.
Pienryhmätyöskentelyä

To 5.10.
Kurssipalaute, Seinä-gallerian avajaiset

Pe 6.10.
Lepopäivä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerisessa arvioinnissa kiinnitetään huomiota prosessiosaamiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Taideteosten laadullinen arviointi palautekeskustelun yhteydessä.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoa. Opiskelija ei ole osallistunut ryhmänsä työskentelyyn. Ei osallistu luentoihin tai yhteisiin tapaamisiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja työskentelymetodeja ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.
• osallistuu luentoihin ja tapaamisiin vain vähän.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osaa hahmottaa oman aktiivisen roolinsa pienryhmätyöskentelyssä
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle
• osallistuu luentoihin ja tapaamisiin kiitettävästi

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa valitsemiensa materiaalien, työskentelymetodien ja sisältöjen kriittisen limittymisen nykytaiteen diskursseihin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja
• osallistuu kaikkiin yhteisiin tapaamisiin

Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

21.11.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

3 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Laura Miettinen
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Oppilas kehittää tavoitteellisen ja ammattimaisen työskentelyn taitojaan. Oppilas syventää käsitystään taidegrafiikasta nykytaiteen menetelmänä ja ilmaisukeinona.

Sisältö

Opintojaksolla oppilas syventää osaamistaan valitsemallaan menetelmällä. Käydään läpi taidegrafiikan installointia nykytaiteena, ajankohtaisin menetelmin. Opintojakso toteutetaan integroituna Taidegrafiikan ilmaisukeinot II:een.

Opetusmenetelmät

oppilas työskentelee tavoitteellisesti, reflektoiden ja keskustellen erilaisissa katselmuksissa ja ekskursioissa

Kansainvälisyys

oppilas työskentelee itsenäisesti ja osoittaa neljän viikon aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn ja itselleen asettamansa tavoitteet

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

tavoitteellinen työskentely neljän viikon ajan, presentaatio työskentelystä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemassaan grafiikan menetelmässä, jonka perusteet hallitsee.

Jaksolla järjestetään minityöpajoja kokeilevasti erilaisista taidegrafiikan sovelluksista.

Opiskelija tutkii valitsemansa grafiikan ilmaisukeinon tekijöitä ja ilmiöitä haluamallaan tavalla ja esittelee sen ryhmälle.

Viikkotapaamiset aina tiistaisin klo 10 koko ryhmän kanssa, orientaatio viikon työskentelyyn ja keskustelua taidegrafiikasta.

Opiskelija osallistuu loppukatselmukseen, joka järjestetään 19.12. klo 9.30-12.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen.
Arvioinnissa painottuu läsnäolo opetustilanteissa, oma työskentelyprosessi ja sen tavoitteet sekä työskentelyn ammatillinen hallinta.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osoittaa tuntevansa menetelmän perusteet ja käsitteet
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa menetelmän ammatillisen työskentelyprosessin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

27.02.2024 - 21.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

3 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Laura Miettinen
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Oppilas kehittää tavoitteellisen ja ammattimaisen työskentelyn taitojaan. Oppilas syventää käsitystään taidegrafiikasta nykytaiteen menetelmänä ja ilmaisukeinona.

Sisältö

Opintojaksolla oppilas syventää osaamistaan valitsemallaan menetelmällä. Oppilas toteuttaa esityskelpoisen taiteellisen kokonaisuuden Taidegrafiikan ilmaisukeinot I -jakson jatkeena. Oppilas suunnittelee ja toteuttaa näyttelyn installoinnin harjoitustyönä, mahdollisuuksien mukaan julkisesti.

Sisällön jaksotus

Opiskelija syventää osaamistaan valitsemassaan grafiikan menetelmässä,jonka opetukseen on aiemmin osallistunut tai jonka hallitsee; keskustele siitä etukäteen ohjaavan opettajan kanssa.

Opiskelija tutkii valitsemansa grafiikan ilmaisukeinon tekijöitä ja ilmiöitä ja esittelee ryhmälle yhden löytämänsä tapaamisissa 5.3., 12.3. ja 19.3. Luokassa iso näyttö.

Opiskelija osallistuu loppukatselmukseen, joka järjestetään 21.3.24

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 25.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

3 - 8

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Laura Miettinen
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija
- Soveltaa osaamistaan ja materiaalitietojaan työskentelyssään tavoitteellisesti
- Arvioida ja mitoittaa taiteellisen työskentelynsä vaatiman ajan ja materiaaliset tarpeet
- Hyödyntää oppimaansa oman ilmaisunsa syventämiseen ja luoda itsenäisen työskentely-ympäristön

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään taidegrafiikan menetelmien ja työtapojen tuntemusta sekä työvälineiden ja -materiaalien hallintaa. Käydään läpi litografian ilmaisullisia mahdollisuuksia sekä niihin liittyviä ammatillisia työskentelytapoja. Oppilas kehittää idean toteuttamisen ja tavoitteellisen työskentelyn taitojaan sekä persoonallista ilmaisuaan. Käydään läpi suunnitelmallista työskentelyä ja opitaan materiaalien ja työvälineiden hallintaa litografiassa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; tekniikkademonstraatiot, tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt, luennot sekä ryhmäkeskustelut

Kansainvälisyys

opiskelijat työskentelevät ohjaavan opettajan kanssa, reflektoiden ja keskustellen erilaisissa katselmuksissa ja ekskursioissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

oppilas tekee harjoitustyöt litografialla ja osoittaa kolmen viikon aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn perusteet ja valmiudet itsenäiseen työskentelyyn.
Opiskelija osallistuu loppukeskusteluun

Sisällön jaksotus

Litografian perusteet ja materiaalituntemus.
Aloitus tiistaina 9.1. 2024. klo 10 luokassa

Opettajana kuvataiteilija Katri Ikävalko


Opettaja läsnä pääsääntöisesti ti- to välillä, opiskelijat työskentelevät ti - pe.


Lopetus ja yhteinen keskustelu 25.1.24 alkaen kello 10
Sen jälkeen luokan siivous.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijalla tulee olla asianmukainen suojavaatetus ja suojahanskat. Tarvittavat omat työvälineet: pensseleitä, mielellään pehmeitä pitkäkarvaisia, kannellisia pieniä lasipurkkeja. Opiskelija hankkii litografiaan sopivat painopaperit itse. Koululta tulee makkelit.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen.
Arvioinnissa painottuu läsnäolo opetustilanteissa, oma työskentelyprosessi ja sen tavoitteet sekä työskentelyn ammatillinen hallinta.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osoittaa tuntevansa menetelmän perusteet ja käsitteet
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa menetelmän ammatillisen työskentelyprosessin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 16.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

3 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Laura Miettinen
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Oppilas syventää persoonallista taiteellista ilmaisuaan ja omaa identiteettiään kuvataiteilijana sekä itsenäisen ja tavoitteellisen työskentelyn taitojaan.

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään taidegrafiikan menetelmien ja työtapojen tuntemusta sekä työvälineiden ja -materiaalien hallintaa. Opintojaksolla tutustutaan Imageon Photopolymer- ja Carborundum -menetelmiin.

Oppimateriaalit

Syväpaino, metalligrafiikan uudet ja perinteiset menetelmät. Tuula Lehtinen. Aalto-yliopiston taideteollisen korkeakoulun julkaisu. 2010.
opettaja jakaa myös opetusmonisteet

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; menetelmädemonstraatiot, tehtäväperusteiset sisältökeskustelut ja ohjatut harjoitustyöt, luennot sekä ryhmäkeskustelut

Kansainvälisyys

opiskelijat työskentelevät ohjaavan opettajan kanssa, reflektoiden ja keskustellen erilaisissa katselmuksissa ja ekskursioissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

oppilas tekee harjoitustyöt menetelmillä ja osoittaa neljän viikon aikana hallitsevansa ammattimaisen työskentelyn perusteet ja valmiudet itsenäiseen työskentelyyn.

Sisällön jaksotus

Photopolymeeri-menetelmän perusteet ja materiaalituntemus; sekä carborundum-menetelmän perusteet 24.10. - 16.11.2023
Aloitus tiistaina 25.10. klo 10

Ensimmäinen viikko keskittyy photopolymeeriin, toisella viikolla käydään läpi carborundumin menetelmälliset perusteet. Molempien tekeminen jatkuu loput kaksi viikkoa opiskelijan oman painotuksen ja valinnan mukaan kurssin loppuun asti, joko yhdistellen tai vain toiseen keskittyen.

Kurssin aikana yhteinen, keskusteleva viikon työskentelyaloitustapaaminen joka tiistai klo 10. Teemat tapaamisessa vaihtelevat kurssin tapahtumien mukaan, mutta keskittyvät taidegrafiikkaan ja sen menetelmiin, taiteen sisältöihin ja kiinnostaviin taiteilijoihin.

Opettaja läsnä pääsääntöisesti TI - TO välillä, jolloin tapahtuu opetus, työskentelydemonstraatiot ja ohjaus laitteisiin, työaineisiin ja työtapoihin.

Keskiviikkoaamupäivä 9-11 on pääsääntöisesti itsenäistä työskentelyä opettajan ollessa opettajainkokouksessa.

Opiskelijat työskentelevät perjantaihin asti. Itsenäinen työskentely iltaisin ja viikonloppuisin edellyttää opetukseen osallistumista ja työskentelyä hyväksytyllä tavalla.

Lopetus ja yhteinen keskustelu torstaina 16.11. iltapäivällä.

Kurssin aikana käydään läpi kaksi menetelmää ja tehdään niillä harjoitustyöt. Opiskelija voi valita toisen menetelmän pääasiallisen perehtymisen kohteeksi tai yhdistää työskentelyssään molempia.

Viestintäkanava ja lisätietoja

oppilas hankkii menetelmään soveltuvat syväpainopaperit, tulostuskalvot sekä henkilökohtaisesti tarvittavat suojaimet ja työvaatteet (esiliina, kumihanskat kehitysvaiheeseen ja toiset vedostamiseen, suojalasit, pölymaskit).

Hahnemühle syväpainopaperi 300g, saatavilla Turussa Itäisenkadun kehystämön myymälässä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin lopussa käydään yhteinen arviointikeskustelu, jossa osallistujat osoittavat sekä sanallisesti että harjoitustöin perehtyneisyytensä aiheeseen.
Arvioinnissa painottuu läsnäolo opetustilanteissa, oma työskentelyprosessi ja sen tavoitteet sekä työskentelyn ammatillinen hallinta.

Hylätty (0)

Tehtävät ovat jääneet tekemättä tai eivät vastaa tehtävänantoja. Poissaoloja lähiopetuksesta enemmän kuin 80%.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
• osaa soveltaa annettuja ohjeita omaan työskentelyynsä
• osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja -välineitä ja soveltaa niitä omaan ilmaisuunsa
• osallistuu dialogisesti yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osaa suunnitella omaa työskentelyään ja tunnistaa työskentelyprosessinsa vaiheet
• osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaatiman ajan
• osoittaa tuntevansa menetelmän perusteet ja käsitteet
• työskentelee ja toimii eettisten ja ekologisten periaatteiden mukaisesti
• kykenee kehittämään ja syventämään persoonallista ilmaisuaan
• osaa sijoittaa työskentelynsä laajempiin yhteyksiin ja nykytaiteen kentälle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija
• osoittaa hallitsevansa menetelmän ammatillisen työskentelyprosessin
• osaa analysoida ja kehittää työskentelyprosessinsa vaiheita
• osaa analysoida kriittisesti erilaisia ratkaisumalleja

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Henna-Riikka Halonen
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS20
  Kuvataiteen koulutus S20

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa asettaa itsellensä tavoitteita ja työskennellä asettamiensa tavoitteiden ja ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti.
- hahmottaa kuvataiteen kenttää kokonaisuutena, omaksuu kuvataiteilijan ammattiin liittyviä käytännön työtapoja ja -tietoja ja soveltaa niitä käytännössä.
- osaa työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti, erilaisia aineistoja ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen ja omiin ajatuksiinsa luottaen.
- osaa toteuttaa itsenäisen taiteellisen työn ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyöprosessissa.

Sisältö

Taiteellinen opinnäytetyö on laaja ja taiteellisesti vaativa, itsenäisesti ja pitkäjännitteisesti toteutettu teos tai teoskokonaisuus. Opinnäytetyö voi olla kuvataiteellinen teko, näyttely, kirja, tai muu vastaava tuote.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Hertta Kiiski
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- asettaa tavoitteita taiteelliselle työskentelylleen
- kehittää työskentelyään teknisesti ja ilmaisullisesti
- toteuttaa taiteellisia prosesseja pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti
- tarkastella työskentelyään analyyttisesti

Sisältö

Ohjattua taiteellista työskentelyä, joka voi toteutua ammattiopintojen yhteydessä, muissa projekteissa ja hankkeissa, sivuaineena toisessa koulutuksessa tai vaihto-opintoina. Taiteellisen työskentelyn jaksot I-IV voivat nivoutua yhteen laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Sisällön jaksotus

Kolmannen vuoden kuvataiteen opintoihin liittyy taiteellisen työskentelyn jakso, joka koostuu neljästä viiden opintopisteen osuudesta. Osuuksia voi sovitusti korvata ammattiopinnoilla (toisen vuosikurssin ohjelmasta).

Taiteellisen työskentelyn jakso alkaa 23.10. ja jatkuu maaliskuulle 2024.

Ensimmäinen tapaaminen ma 23.10. klo 13

Aikataulu ohjauksen osalta tarkentuu jakson edetessä. Pääsääntöisesti tapaamme tiistaisin (paitsi 21.11. ja 28.11.), mutta tarvittaessa myös muina päivinä. Tulemme tapaamaan koko ryhmän, pienryhmien sekä henkilökohtaisten tapaamisten merkeissä. Analyysitaidot-kurssi ja taiteellisen työskentelyn jakso nivoutuvat toisiinsa. Tammikuusta maaliskuulle ohjelmassa ovat Hiostamo-näyttelyt. Päätämme kurssin alussa alustavan ryhmäjaon ja aikataulutuksen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Hertta Kiiski
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- asettaa tavoitteita taiteelliselle työskentelylleen
- kehittää työskentelyään teknisesti ja ilmaisullisesti
- toteuttaa taiteellisia prosesseja pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti
- tarkastella työskentelyään analyyttisesti

Sisältö

Ohjattua taiteellista työskentelyä, joka voi toteutua ammattiopintojen yhteydessä, muissa projekteissa ja hankkeissa, sivuaineena toisessa koulutuksessa tai vaihto-opintoina. Taiteellisen työskentelyn jaksot I-IV voivat nivoutua yhteen laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Sisällön jaksotus

Kolmannen vuoden kuvataiteen opintoihin liittyy taiteellisen työskentelyn jakso, joka koostuu neljästä viiden opintopisteen osuudesta. Osuuksia voi sovitusti korvata ammattiopinnoilla (toisen vuosikurssin ohjelnmasta).

Taiteellisen työskentelyn jakso alkaa 23.10. ja jatkuu maaliskuulle 2024.

Ensimmäinen tapaaminen ma 23.10. klo 13

Aikataulu ohjauksen osalta tarkentuu jakson edetessä. Pääsääntöisesti tapaamme tiistaisin (paitsi 21.11. ja 28.11.), mutta tarvittaessa myös muina päivinä. Tulemme tapaamaan koko ryhmän, pienryhmien sekä henkilökohtaisten tapaamisten merkeissä. Analyysitaidot-kurssi ja taiteellisen työskentelyn jakso nivoutuvat toisiinsa. Tammikuusta maaliskuulle ohjelmassa ovat Hiostamo-näyttelyt. Päätämme kurssin alussa alustavan ryhmäjaon ja aikataulutuksen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Hertta Kiiski
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- asettaa tavoitteita taiteelliselle työskentelylleen
- kehittää työskentelyään teknisesti ja ilmaisullisesti
- toteuttaa taiteellisia prosesseja pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti
- tarkastella työskentelyään analyyttisesti

Sisältö

Ohjattua taiteellista työskentelyä, joka voi toteutua ammattiopintojen yhteydessä, muissa projekteissa ja hankkeissa, sivuaineena toisessa koulutuksessa tai vaihto-opintoina. Taiteellisen työskentelyn jaksot I-IV voivat nivoutua yhteen laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Sisällön jaksotus

Kolmannen vuoden kuvataiteen opintoihin liittyy taiteellisen työskentelyn jakso, joka koostuu neljästä viiden opintopisteen osuudesta. Osuuksia voi sovitusti korvata ammattiopinnoilla (toisen vuosikurssin ohjelnmasta).

Taiteellisen työskentelyn jakso alkaa 23.10. ja jatkuu maaliskuulle 2024.

Ensimmäinen tapaaminen ma 23.10. klo 13

Aikataulu ohjauksen osalta tarkentuu jakson edetessä. Pääsääntöisesti tapaamme tiistaisin (paitsi 21.11. ja 28.11.), mutta tarvittaessa myös muina päivinä. Tulemme tapaamaan koko ryhmän, pienryhmien sekä henkilökohtaisten tapaamisten merkeissä. Analyysitaidot-kurssi ja taiteellisen työskentelyn jakso nivoutuvat toisiinsa. Tammikuusta maaliskuulle ohjelmassa ovat Hiostamo-näyttelyt. Päätämme kurssin alussa alustavan ryhmäjaon ja aikataulutuksen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

11.09.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Hertta Kiiski
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS21
  Kuvataiteen koulutus S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- asettaa tavoitteita taiteelliselle työskentelylleen
- kehittää työskentelyään teknisesti ja ilmaisullisesti
- toteuttaa taiteellisia prosesseja pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti
- tarkastella työskentelyään analyyttisesti

Sisältö

Ohjattua taiteellista työskentelyä, joka voi toteutua ammattiopintojen yhteydessä, muissa projekteissa ja hankkeissa, sivuaineena toisessa koulutuksessa tai vaihto-opintoina. Taiteellisen työskentelyn jaksot I-IV voivat nivoutua yhteen laajemmaksi kokonaisuudeksi.

Sisällön jaksotus

Kolmannen vuoden kuvataiteen opintoihin liittyy taiteellisen työskentelyn jakso, joka koostuu neljästä viiden opintopisteen osuudesta. Osuuksia voi sovitusti korvata ammattiopinnoilla (toisen vuosikurssin ohjelnmasta).

Taiteellisen työskentelyn jakso alkaa 23.10. ja jatkuu maaliskuulle 2024.

Ensimmäinen tapaaminen ma 23.10. klo 13

Aikataulu ohjauksen osalta tarkentuu jakson edetessä. Pääsääntöisesti tapaamme tiistaisin (paitsi 21.11. ja 28.11.), mutta tarvittaessa myös muina päivinä. Tulemme tapaamaan koko ryhmän, pienryhmien sekä henkilökohtaisten tapaamisten merkeissä. Analyysitaidot-kurssi ja taiteellisen työskentelyn jakso nivoutuvat toisiinsa. Tammikuusta maaliskuulle ohjelmassa ovat Hiostamo-näyttelyt. Päätämme kurssin alussa alustavan ryhmäjaon ja aikataulutuksen.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.09.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 42

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Ulla Seppälä-Kaven
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKANIS23
  Animaatio
 • PKUVAS23
  Kuvataiteen koulutus S23
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa muodostaa käsityksen länsimaisen kuvataiteen historiasta, sen tutkimuksesta ja tulkinnasta.
- osaa työskentelyssään huomioida kuvataiteen historian perinteitä, teemoja ja ilmiöitä.
- tuntee ja osaa käyttää taiteen filosofian peruskäsitteitä.
- osaa soveltaa erilaisia taiteesta keskustelun tapoja omassa työssään.

Sisältö

- Länsimaisen taiteen historia. Opiskelija tutustuu länsimaisen taiteen kehitykseen, sen teemoihin ja ilmiöihin.
- Taiteen filosofian perusteet. Opiskelija tutustuu filosofian tapoihin keskustella taiteesta ja sen tulkinnasta.

Oppimateriaalit

Honour-Fleming: Taiteen historia tai muut alan julkaisut, artikkelit,
Oppimisalustassa julkaistu materiaali.

Opetusmenetelmät

Taidehistoria: luennot, yksilö- ja ryhmätyöt

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti tai essee

Kansainvälisyys

Taidehistoria: itseoppiminen, itsereflektointi, vertaisarviointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Taidehistoria: essee 20 sivua + kuvat, museo- tai galleriakäynti ja siitä tehtävä raportti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Taidehistoria:

1. Ryhmätyö:PP-esitys 15-20min. (työskentely 2-3 opisk. / ryhmä) valitusta aiheesta
- esitykset kontaktitunneilla
2. a.Tentti tai
b. essee
- omavalintainen aihe
- vähintään 4-5 sivua tekstiä + kuvat (kuvat ovat pakollisia ja tukevat tekstiä), fontti 12, riviväli 1,5, vähintään 4 eri lähdettä, joista oltava 2 kirjaa
- johdanto - käsittelyosa - yhteenveto (omia mielipiteitä mukaan) - lähdeluettelo
- tekstissä ja kuvien kohdalla oltava lähdeviitteet

Sisällön jaksotus

Kurssi koostuu kahdesta osasta: Kuvataiteen historia sekä taiteen filosofia.
- - -
Taiteen historia / Opettaja: Ulla Seppälä-Kavén

Maanantaisin 2.10.-11.12.2023 klo 9-12
Luennot etänä Zoomissa:

Ryhmätehtävä ja essee tai tentti
11.12.2023 tentti Taideakatemian tiloissa
- - -
Johdanto, esihistoria, Egypti, Mesopotamia
Aigeia, Kreikka, Rooma, Bysantti
Keskiaika, renessanssi
Renessanssi, barokki
1700- ja 1800-luvut
1800-luvulta eteenpäin
1900-luvulta eteenpäin
Opiskelijoiden esitykset
Tentti / essee
- - -

Taidefilosofia:
Kevätlukukaudella, aika ja paikka tarkentuvat
Opettaja:

Kurssilla valotetaan länsimaista, erityisesti toisen maailmansodan jälkeistä eurooppalaista taideteoriaa filosofisten ja käsitteellisten kysymysten ja esimerkkien kautta, asettaen ne osaksi laajempaa historiallista ja poliittista aikajatkumoa. Mitä on taide tai miten taide on? Onko taide luonteeltaan ajattelua, milloin taide on toiminnallista ja poliittista? Missä määrin käsityksemme taiteesta määrittyy ympäröivän yhteiskunnan aatteiden ja arvojen kanssa?

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskäsitystä länsimaisen 1900-luvun taidefilosofian aikajanasta ja ymmärtää taiteen kysymyksen asettelua osana muuta yhteiskuntaa valittujen ajattelijoiden kautta.
Kurssilla pyritään mys herättelemään opiskelijan kriittistä ajattelua länsimaisen taidefilosofiaan mm. riitasointujen ja länsimaista hegemoniaa heilauttavien feminististen ja dekolonialististen ajattelijoiden kautta.

Toiveena on, että kurssin jälkeen opiskelija kiinnostuu valitsemastaan kysymyksestä ja jatkaa työskentelyä oman kiinnostuksensa mukaan.

Kurssi koostuu luennoista, tunneilla tehtävistä ryhmätehtävistä sekä yksilöesseestä.
Läsnäolo 80%

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Taidehistoria
- essee: informatiivisuus, monipuolinen lähteiden käyttö, perehtyminen aiheeseen
- tentti: kuvatunnistus sekä 2 esseekysymystä
- itse- ja vertaisarviointi

Hylätty (0)

Ei osallistumista kontaktitunneille, ei suorituksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taidehistoria:
Tuntee osittain aihealueeseen liittyviä keskeisimpiä aikakausia, taiteilijoita ja heidän töitään,
osallistuu osalle kontaktitunteja, suorittaa tehtävät osittain annettujen ohjeiden mukaan sekä palauttaa tehtävät palautusajan jälkeen, tenttisuoritus osoittaa aihealueeseen liittyvää tuntemusta, mutta ei hallitse kokonaisuuksia

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taidehistoria:
Hallitsee osittain aihealueeseen liittyviä kokonaisuuksia, hyvä tiedonhankinta.
Osallistuu kontaktitunneille, suorittaa tehtävät ohjeiden mukaan sekä palauttaa tehtävät ajoissa, tenttisuoritus osoittaa aihealueen osittaista hallitsemista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taidehistoria:
Hallitsee kokonaisuuksia, erinomainen tiedonhankinta ja erilaisten osa-alueiden yhdistely, omien mielipiteiden esittäminen.
Osallistuu aktiivisesti kontaktitunneille, suorittaa tehtävät täysin ohjeiden mukaan käyttäen monipuolisesti lähteitä ja osaa esittää näkemyksiään sekä palauttaa tehtävät ajoissa, tenttisuoritus osoittaa aihealueen hallitsemista

Ilmoittautumisaika

13.08.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 06.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Nina Suonpää
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa käyttää tila- ja aikasidonnaisen taiteen keinoja ammattimaisesti, vastuullisesti, työturvallisesti ja ekologisesti.
- tuntee taiteenalan lupa- ja sopimuskäytännöt.
- osaa toimia dialogisesti ryhmässä ja arvioida omaa toimintaansa eri tahojen kanssa.
- osaa hahmottaa installaation osana tilaa ja ympäristöä sekä taiteenalan erityispiirteet.
- osaa arvioida eri taiteenalojen ilmaisullisia mahdollisuuksia oman taiteellisen työskentelyn kehittämisessä.
- osaa keskustella ja arvioida rakentavasti taiteellisen työskentelyn prosessejaan.
- osaa arvioida ja mitoittaa opiskelun/työn valmistamisen vaativan ajan.

Sisältö

- perehdytään tila- ja aikasidonnaiseen taiteeseen, sen menetelmiin ja ilmaisutapoihin, tutustutaan alan taiteilijoihin ja teoreettisiin lähtökohtiin
- perehdytään taiteenalaan liittyviin lupakäytäntöihin, sopimuksiin, budjetointiin ym. käytännön asioihin
- opitaan turvalliset ja ekologiset työtavat
- toteutetaan esim. paikkasidonnainen teos, installaatio ja/tai julkinen teos ryhmätyönä tai itsenäisesti
- työprosessin dokumentointi ja raportointi.

Sisällön jaksotus

Kun ollaan etänä Zoom-linkki:
https://turkuamk.zoom.us/j/5221302298
Aloitetaan tiistaina 12.9. tasan klo 9 Zoomissa! Lähetän s-postia ennakkotehtävästä lähempänä vko 36.

Ti 12.9. Zoomissa
Klo 9–12 I luento
Klo 13–15 Tehtävä 1 käydään läpi. Jokainen jakaa omalta koneeltaan tai lähetä mulle 11.9. klo 12 mennessä kuva tai linkki. Tehtävän 2 anto.

Ke 13.9. Kuvataiteen projektitila
Klo 9–12 II luento
Klo 13–15 Luento jatkuu ja tehtävän 2 itsenäistä tekoa.

To 14.9. Tehtävän 2 itsenäistä tekoa taideakatemialla

Pe 15.9. Tavataan Taideakatemian ulko-ovella klo 10:30.
Klo 10:30–15:30 Tehtävän 2 katselmus

Ti 19.9. Kuvataiteen projektitila
Klo 9–12 III luento
Klo 13–15 Tehtävien 3 ja 4 anto ja tekoa

Ke 20.– to 21.9. Itsenäistä työskentelyä: teht. 3 ja 4

Pe 22.9. Itsenäistä työskentelyä: Näyttelyihin ja tiloihin tutustuminen

Ti 26.9. Kuvataiteen projektitila
Klo 9.15–12 IV luento
Klo 13–15 luento jatkuu ja näyttelyiden läpikäyntiä

Ke 27.9. Kuvataiteen projektitila
Klo 9.15–12 V luento
Klo 13–15 Luento jatkuu ja näyttelyiden läpikäyntiä

To 28.9. Itsenäistä työskentelyä: teht. 3 ja 4

Pe 29.9. Tavataan Taideakatemian ulko-ovella klo 10:30
Tehtävän 3 katselmus klo 10:30–12, 13–16

Ti 3.10. Tehtävän 4 tekoa klo 9–15 Deadline klo 15

Ke 4.10. Kuvataiteen projektitila
Klo 9.15–12:30 VI luento, iltapäivä: perehdy kurssitoverisi 4. tehtävään

To 5.10. Kuvataiteen projektitila
Klo 9–12, 13–16:30 (Jokainen opponoi ja esittelee toisen teoksen)

Pe 6.10. Kuvataiteen projektitila
Klo 10–12 4. tehtävän katselmus jatkuu
Klo 13–16 Rästipäivä-katselmus

Luento I: Yleistä kurssista, opettajan esittäytyminen ja oppilaisiin tutustuminen
Luento II: Tilan kokeminen; eurooppalainen ja japanilainen tilakäsitys
Luento III: Tilan kokeminen; manner-eurooppalainen ajatus tilasta ja avautuminen moninaisuuteen
Luento IV: Taiteen katsojasta tilassa olevaksi, osallistuvaksi kokijaksi
Luento V: Ajan luonne
Luento VI: Nykytaide ja tila

Tehtävät:
1: Lempiteos
2: Ele tilaan, käytä tilan elementtiä
3: Viritä koko tila
4: Oma teos ja sen dokumentaatio.
Tehtävät annetaan tarkemmin luennoilla.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 12

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Ismo Luukkonen
 • Laura Miettinen
 • Jaana Kivivuori
Ryhmät
 • MKUVAS22
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa asettaa itsellensä tavoitteita ja työskennellä asettamiensa tavoitteiden ja ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti.
- hankkia tietoja ja tehdä taiteellista työskentelyään hyödyttävää tutkimuksellista pohjatyötä.
- hahmottaa kuvataiteen kenttää kokonaisuutena, omaksuu kuvataiteilijan ammattiin liittyviä käytännön työtapoja ja -tietoja ja soveltaa niitä käytännössä.
- osaa työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti, erilaisia aineistoja ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen ja omiin ajatuksiinsa luottaen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.
- osaa pohtia omaa työprosessiaan ja sen suhdetta taiteen kenttään sekä kehittää omasta työstä puhumisen ja kirjoittamisen taitoja.
- osaa toteuttaa opinnäytetyön itsenäisesti ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyöprosessissa.

Sisältö

Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä opiskelija pohtii omaa työskentelyään, sen taustoja, käytäntöjä ja merkityksiä.

Sisällön jaksotus

Tutkimuksellinen opinnäytetyö

Missä mennään -tapaaminen ti 5.9. klo 13:00–15:00. Zoom.

Jaana Kivivuoren yhteiset ohjaustapaamiset. Opinnäytetyötekstien raakaversioita tuodaan ryhmään kommentoitavaksi.
to 14.9.2023 ja ti 27.9. klo 9–11. Zoom.

1. version palautus 1.10. oma ohjaaja
2. version palautus 29.10. Jaana Kivivuori ja oma ohjaaja

Valmiin opinnäytetyön palautus 16.11.2023

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Henna-Riikka Halonen
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS20
  Kuvataiteen koulutus S20

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa asettaa itsellensä tavoitteita ja työskennellä asettamiensa tavoitteiden ja ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti.
- hankkia tietoja ja tehdä taiteellista työskentelyään hyödyttävää tutkimuksellista pohjatyötä.
- hahmottaa kuvataiteen kenttää kokonaisuutena, omaksuu kuvataiteilijan ammattiin liittyviä käytännön työtapoja ja -tietoja ja soveltaa niitä käytännössä.
- osaa työskennellä pitkäjänteisesti ja itsenäisesti, erilaisia aineistoja ja yhteistyöverkostoja hyödyntäen ja omiin ajatuksiinsa luottaen ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen.
- osaa pohtia omaa työprosessiaan ja sen suhdetta taiteen kenttään sekä kehittää omasta työstä puhumisen ja kirjoittamisen taitoja.
- osaa toteuttaa opinnäytetyön itsenäisesti ja soveltaa oppimaansa opinnäytetyöprosessissa.

Sisältö

Tutkimuksellisessa opinnäytetyössä opiskelija pohtii omaa työskentelyään, sen taustoja, käytäntöjä ja merkityksiä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

05.08.2023 - 25.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Henna-Riikka Halonen
 • Tanja Vienonen
 • Ismo Luukkonen
 • Jaana Kivivuori
Ryhmät
 • PKUVAS20
  Kuvataiteen koulutus S20

Tavoitteet

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kriittisesti hankkia tietoa erilaisista lähteistä ja soveltaa sitä tavoitteelliseen ongelmaratkaisutilanteeseen
- reflektoida kirjoittaen ja puhuen ja viestiä taiteellisesta työstään ammatillisissa tilanteissa
- muotoilla opinnäytetyölleen sekä tuleville kehittämistehtävilleen mielekkäitä tavoitteita ja rajauksia
- sijoittaa oman taiteellisen työnsä laajempiin merkitysyhteyksiin
- analysoida taideteoksia sekä kehittää omaa toimintaansa niiden pohjalta

Sisältö

- taiteellisen kehittämishankkeen suunnittelu
- tiedonhankinta taiteellisen kehittämisen tarpeisiin
- taiteellisten prosessien analyysi
- kehittämistyön reflektointi

Sisällön jaksotus

Alustava aikataulu:

Maanantaisin ja tiistaisin

ma 11.9. 9:00–12:00 * Kuvateatteri H115
Aloitus, aikataulut, suunnitelman ohjeistus, opponoijat, aiemmin tehdyt opparit (Ismo, Henna-Riikka).
Tiedonhankinnan aloitusinfo (11:30–12:00 Tanja Vienonen).
ti 12.9. 9:00–12:00 * Kuvateatteri H115
Taiteellinen tutkimus ja tutkimuksellisuus taiteessa sekä yhteys taiteelliseen opinnäytetyöhön.
Työpäiväkirjan käyttö taiteessa. Menetelmäpankki. (Henna-Riikka).

ma 18.9. 9:00–12:00 * H319 & H330
Kirjoitustyöpaja (Jaana).
ti 19.9. 9:00–12:00 * Kuvateatteri H115
Aiempien oppareiden esittelyjä. Viitekäytäntö, mallipohja, arviointiperusteet, Messin materiaalit ja ohjeistukset (Ismo).

ma 25.9. 9:00–12:00 * H319 & H330
Kirjoitustyöpaja (Jaana).
ma 25.9. 13:00–14:00 * VERKKO
Tiedonhankinnan ohjaus (Tanja Vienonen).
ti 26.9. 9:00–12:00 * Kuvateatteri H115
Aiempien oppareiden esittelyjä (Ismo).

ma 2.10. 9:00–12:00 * H319 & H330
Kirjoitustyöpaja (Jaana).
to 5.10. 9:00 –15:00 * H319 & H330
Tutkimuksellisen opinnäytetyön suunnitelman esittely, opinnäytetyösopimus (Ismo).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

29.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuvataide

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 20

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Ismo Luukkonen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 6. Avoin AMK: 6.)
Ryhmät
 • PKUVAS23
  Kuvataiteen koulutus S23
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa valokuvauksen kehityksen tekniset ja ilmaisulliset pääpiirteet sekä sijoittaa ne historialliseen yhteyteensä.
- osaa nimetä keskeisiä valokuvaajia ja valokuvan tyylisuuntia.
- osaa soveltaa valokuvauksen traditioita omassa työskentelyssään.

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot valokuvan lähtökohdista sekä teknisestä ja ilmaisullisesta kehityksestä 1800-luvulta nykypäivään. Kurssilla pohditaan valokuvan suhdetta yhteiskuntaan ja muihin kuvantekemisen tapoihin. Tietoa sovelletaan omassa valokuvailmaisussa käytännön työn kautta.

Oppimateriaalit

Oheiskirjallisuus:
Ang, Tom 2015. Valokuvan historia. Docendo.
Saraste, Leena 2010. Valokuva, muisto - viesti - taide. Musta taide.
Frizot, Michel (toim.) 1998. A New History of Photography. Könemann.

Videolinkkejä ja muuta lisämateriaalia ItsLearningissa.

Opetusmenetelmät

Luennot, kirjalliset ja kuvalliset tehtävät. Läsnäolo 100%, poissaoloista erikseen sovittava korvaava suoritus. Noin 60 tuntia.
Kuvalliset ja kirjalliset tehtävät sekä lisämateriaalit. Noin 75 tuntia.

Kansainvälisyys

Kurssi perustuu luentosarjaan. Lisäksi itsenäisesti tutustuttava oheiskirjallisuus ja lisämateriaalit. Luentojen teemoista on kuvallisia tai kirjallisia tehtäviä. Kuvalliset tehtävät käydään läpi keskustellen. Kirjallisista tehtävistä saa lyhyen kirjallisen palautteen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot. Läsnäolo 100%, poissaoloista erikseen sovittava korvaava suoritus.

Tehtävien kuvaukset ja palautukset sekä lisämateriaalit oppimisympäristö ItsLearningissa.

Sisällön jaksotus

Luentosarja ja kirjalliset tai kuvalliset tehtävät.

Paikka: luennot Kuvateatterissa H115 paitsi 8.9./15.9./6.10. Veneluokka H217 ja 10.11. Valokuvastudio
Luennot myös etäyhteydellä: https://turkuamk.zoom.us/j/61471561695

Alustava aikataulu:

pe 1.9. 10-14 Valokuvan esihistoriaa, Daguerrotypia ja kalotypia
pe 8.9. 10-14 Kuparilaatasta kuivalevyyn
pe 15.9. 10-15 Maisema- ja matkavalokuvaus 1800-l, Tieteen ja vallan kuvia
pe 22.9. 10-15 Viktoriaanisen ajan valokuvataide ja piktorialismi, Piktorialismi Amerikassa
pe 29.9. 10-14 Modernismi
pe 6.10. 10-14 Surrealismi
pe 13.10. ei luentoa
pe 20.10. ei luentoa
pe 27.10. 10-15 tehtävän katselmus, Dokumentaarinen valokuvaus
pe 3.11. 10-14 Hetki, katukuvaus ja aika valokuvassa
pe 10.11. 10-15 Muoto- ja muotikuvaa, Lavastettu kuva
pr 17.11. 10-15 Maisemavalokuva 1900-l
pe 24.11. 10-15 Suomalainen valokuvataide
pe 1.12. ei luentoa
pe 8.12. 10-15 Japanilainen valokuvaus, tehtävän katselmus
pe 15.12. 10-15 Valokuvakirja

Viestintäkanava ja lisätietoja

6 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo ehto hyväksytylle suoritukselle.
Arvosana määriytyy kuvallisten ja kirjallisten tehtävien perusteella.

Hylätty (0)

Korvaamattomia poissaoloja.
Tehtäviä palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut vuorovaikutustilanteisiin ja suorittanut tehtävät hyväksytysti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osoittanut omaksuneensa pääpiirteittäin kurssilla käsitellyt asiat ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osaa reflektoida oppimaansa suhteessa aiempaan osaamiseensa ja on osoittanut työskentelyssään persoonallista näkemystä sekä kykyä perustella ratkaisujaan.

Ilmoittautumisaika

08.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 16.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 20

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Ismo Luukkonen
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22
 • MVALOK24
  Kuvataiteen monimuotokoulutus K24, valokuva
 • MKUVAS23
  Kuvataiteen monimuotokoulutus S23

Tavoitteet

Opiskelija
- tunnistaa valokuvauksen keskeiset teoreettiset kysymykset sekä sijoittaa ne historialliseen yhteyteensä.
- tunnistaa valokuvauksen eri kontekstit ja niissä käytävän keskustelun.
- osaa esittää oman kokemuksensa pohjalta perusteltuja mielipiteitä käsiteltäviin asioihin liittyen.
- osaa soveltaa valokuvauksen teorioita oman työnsä kehittämisessä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan valokuvan keskeisiin ja ajankohtaisiin teorioihin ja filosofisiin kysymyksenasetteluihin sekä pohditaan valokuvan suhdetta yhteiskuntaan sekä muihin kuvantekemisen tapoihin. Opintojakson yhteydessä valmistetaan kirjallinen ja / tai kuvallinen työnäyte, joka ottaa kantaa käsiteltäviin teemoihin.

Oppimateriaalit

ItsLearning-oppimisympäristössä.

Opetusmenetelmät

Kurssi koostuu kolmesta osiosta:

1) Lukupaketit (4), niihin liittyvät tehtävät Itsissä sekä keskustelu. Lue tekstit ja tee tehtävät ennen keskustelua!

2) Kirjaesittelyt. Valitse yksi suomalainen valokuvatutkimus ja esittele se muille. Esittelyn voi tehdä myös pareittain.

3) Teos ja teoria. Mieti etukäteen joku teoksesi tai teossarjasi, jota haluat pohtia valokuvateorian pohjalta.

Sisällön jaksotus

Tapaamiset Linnankatu H209.
Etämahdollisuus Zoomin kautta: https://turkuamk.zoom.us/j/68847804905
Tapaamisten teemat alla, aikataulu alustava, muutokset mahdollisia.

ti 16.1.2024 klo 10-12 (kurssin esittely)
to 18.1.2024 klo 10-14 (mitä valokuvateoria on?)
ti 23.1.2024 klo 10-14 (poliittisuus, kontekstit)
to 25.1.2024 klo 10-14 (semiotiikka, Valoisa huone)
ti 30.1.2024 klo 10-14 (valokuvataide)
to 1.2.2024 klo 10-16 (Kirjaesittelyt)

Palautus ma 12.2.2024 Esseetehtävä (Teos ja teoria)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kokonaisuus arvioidaan 1–5
Lukupaketit arvioidaan osallistumisen ja tehtävien perusteella. Vaikutus kokonaisarvosanaan 33 %.
Kirjaesittelyt vaikuttavat kokonaisarvosanaan 33 %.
Teos ja teoria -osuus vaikuttaa kokonaisarvosanaan 33 %.

Ilmoittautumisaika

08.09.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

21.11.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Linnankadun taidekampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Kuvataiteen koulutus
Opettaja
 • Otto-Ville Väätäinen
Ryhmät
 • PKUVAS22
  Kuvataiteen koulutus S22

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvankäsittelyn mekanismit ja osaa kehittää ja syventää työskentelyään itsenäisesti.
- tuntee graafisen suunnittelun peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä omassa työskentelyssään.
- osaa luoda ja hallita kuvia ja tekstiä sisältäviä dokumentteja ajanmukaisilla välineillä.
- osaa CMYK värinhallinnan periaatteet.
- tuntee painotekniikan peruskäsitteet ja osaa ottaa painotekniikan asettamat vaatimukset huomioon omassa työskentelyssään.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija kehittää ja pohtii omaa ilmaisuaan käytännön työskentelyn kautta. Kurssilla syvennytään ajanmukaisilla ohjelmilla vaativampaan kuvankäsittelyyn sekä graafisen suunnittelun ja painotekniikan perusteisiin. Opintojakson aikana tutustutaan painomaailman kuvalle asettamiin vaatimuksiin sekä harjoitellaan huolellista digitaalista vedostusta. Tutustutaan tulostusmateriaaleihin ja niiden ominaisuuksiin.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, kokeilut, oma taiteellinen työskentely

Sisällön jaksotus

Toteutus on sidottu yhteen Dokumentaarisen työskentelyn kanssa niin, että dokumentaarisen työskentelyn kuvausprojektista jokainen toteuttaa itsenäisen valokuvateoksen: kirjan, vihkon, Zinen, jotain paperilla olevaa, jonka tekemisessä on käytetty hyödyksi Adoben InDesign ohjelmaa tai vastaavaa taitto-ohjelmaa. Toteutuksessa opiskelijat saavat päätehtävän lisäksi luonnoksen kaltaisia ja teknisiä tehtäviä ohjelmistojen haltuun ottamiseksi. Pääpaino on kuitenkin jokaisen omassa taiteellisessa työskentelyssä dokumentaarisen projektin parissa. Opintojaksolla käydään läpi kirjansidonnan pääoeriaatteet sekä tehdään erilaisia kuvankäsittelyyn liittyviä tehtäviä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi opintojakson päätyttyä.

Tämän lisäksi opintojaksolla käydään taiteelliseen työhön ja siihen liittyvään praktiikkaan kohdentuvaa arviointikeskustelua: Opintojakson lopussa ja keskivaiheilla pidetään ryhmäpalautepäivä ja opiskelijan työtä arvioidaan aina, kun siihen luonnollinen tilanne muotoutuu sekä opettajan ja opiskelijan että opiskelijatovereiden kesken.

Hylätty (0)

Tehtävät tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osa tehtävistä tekemättä ja opetukseen osallistuminen puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Tehtävät tehty ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Tehtävät tehty kiitettävästi ja opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen sekä osoittanut oma-aloitteisuutta tiedon ja taidon haussa ja kehittämisessä.