Siirry suoraan sisältöön

Media-alan koulutus

Tutkinto:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Medianomi (AMK)

Laajuus:
240 op

Ilmoittautumisaika

02.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Antti Alanko
 • Johanna Vaaherkumpu
Vastuuopettaja

Antti Alanko

Ryhmät
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa työssään visuaalisen viestinnän suunnittelun perusperiaatteita
- tunnistaa erilaisia luovia kirjallisia keinoja tavoitteellisessa viestinnässä
- ideoida ja toteuttaa toimeksiantoja
- tunnistaa ja löytää uusia monimediallisia viestintäkeinoja
- ymmärtää kohderyhmäajattelua

Sisältö

Opinnoissa harjoitellaan graafista suunnittelua, tavoitteellista visuaalista viestintää ja tavoitteellista luovaa kirjoittamista.

Työvälineitä ovat myös media-alan ohjelmistot. Opintojakson tehtävissä käsitellään myös dramaturgian ja retoriikan peruskäsitteet sekä kirjoitetun tekstin, kuvallisen ilmaisun että audiovisuaalisen kerronnan kannalta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Jussi Arvio
Vastuuopettaja

Jussi Arvio

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- esitellä audiotuotannon peruskäsitteet sekä tuntee radion ja audiopalvelut toimintaympäristönä
- käyttää äänitallentimia ja editoida ääntä
- soveltaa äänikerronnan perusteita
- tuottaa audiosisältöihin sopivaa puheilmaisua
- tehdä journalistista tiedonhankintaa haastattelua varten
- soveltaa audiosisällöille ominaisen ilmaisun ja kerronnan periaatteita journalistisen jutun tekemiseen
- soveltaa oman alansa ammattieettisiä periaatteita toiminnassaan
- arvioida omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta
- harjoittaa luovuutta, kriittistä ajattelua ja aloitekykyä sekä toimia ryhmässä

Sisältö

Opiskelijat oppivat äänittämään, editoimaan ääntä ja soveltamaan äänikerronnan perusteita. He oppivat luomaan äänellä tarinan ja tuottamaan tilanteeseen sopivaa puheilmaisua. He oppivat tekemään journalistisen tiedonhankinnan keinoin audiomuotoisen haastattelujutun.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Antti Alanko
 • Johanna Ailio
 • Anna Kuusela
 • Rami Kallio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23
  Medianomi S23

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa liikkuvan kuvan kerronnalliset keinot
- ymmärtää videotuotannon prosessin vaiheet oman ammattialan mukaan
- ymmärtää videon ja äänen perustermistön
- käyttää video- ja äänitallennuksen välineistöä
- valaisun perusteet
- liikkuvan kuvan jälkikäsittelyn työprosessin
- kalustonvarausjärjestelmän käytön ja käytännöt
- toteuttaa tavoitteellisen liikkuvan kuvan tuotannon

Sisältö

Tutustutaan liikkuvan kuvan kerronnan perusrakenteisiin ja terminologiaan sekä teknisilmaisulliseen perusvälineistöön ja käydään läpi koulun kaluston käytön käytännöt. Tehdään oman ammattialan tavoitteiden mukainen harjoitustyö.

Oppimateriaalit

Turkuamk.itslearning.com: Av-ilmaisu, syksy 2023

Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset, itsenäinen työskentely yksin tai pienryhmässä. Loppupurussa kaikki antavat ja saavat palautetta toistensa toteutuksista. Opintojakso kehittää aloitekykyä, tiimityötaitoja, kriittistä ajattelua ja luovuutta.

Kansainvälisyys

Kontaktiopetuksessa käydään läpi kuvakerronnan teoriapohja. Pienryhmissä harjoitellaan tätä käytännössä.

JOURNALISMI
Journalismin osuus alkaa luennolla videouutisen rakenteista, sen jälkeen ideapalavereissa kukin opiskelija esittelee juttuaiheensa ja toimituspalavereissa niistä muokataan kokonaisuus, jossa on uutiskärki ja näkökulma. Tästä kirjoitetaan synopsis, jossa näkyvät myös haastattelukysymykset. Tuotannot kuvataan omalla ajalla ja itsenäisesti. Editplavereissa opettaja antaa kullekin opiskelijalle henkilökohtaista palautetta raakaleikatusta jutusta. Lopuksi kaikkien teokset katsotaan yhdessä ja annetaan niistä palautetta.

MAINONNAN SUUNNITTELU & TUPRO
Alustusluennossa tutustumme yhdessä somemarkkinointivideoiden ympäristöön sekä lyhyeen tarinankerrontaan liikkuvan kuvan ja äänen ilmaisullisiin keinoihin. Omasta videosta kirjoitetaan lyhyt käsikirjoitus/synopsis/kuvasuunnitelma, johon saa palautetta. Tuotannot kuvataan omalla ajalla. Lopuksi kaikkien teokset katsotaan yhdessä ja annetaan niistä palautetta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija toimittaa portfolion, jossa osoittaa hallitsevansa videon perusteet. Se sisältää tehtävänantoon sopivan videonäytteen, josta hän kirjoittaa reflektiivisen kuvauksen: missä ja miksi teos on tehty, mikä on ollut opiskelijan rooli sen syntymisessä ja mitä hän on oppinut sitä tehdessään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla omaksutaan tietoa luennoilla ja harjoitellaan käytännössä kuvaamista, äänitystä, valaisun perusteita sekä editointia Premiere-leikkausohjelmalla.

JOURNALISMI
Yhteisten luentojen ja palaverien jälkeen kukin opiskelija toteuttaa joko yksin tai työparin kanssa 90 sekunnin mittaisen uutisen, jossa on kaksi haastateltavaa ja selkeä kärki. Jokaisen opiskelijan tehtävänä on sekä kuvata että toimittaa juttu. Editointi on toimittajan vastuulla.

MAINONNAN SUUNNITTELU & TUPRO
Yhteisten luentojen jälkeen kukin opiskelija toteuttaa joko yksin tai työparin kanssa 90 sekunnin mittaisen videon, jossa esitellään itselleen tärkeä esine tai asia innostavalla ja kiinnostavalla tavalla. Jokaisen opiskelijan tehtävänä on sekä kuvata että editoida video.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käydään läpi kuvauksen, äänityksen ja leikkauksen perusteet yhteisillä luennoilla ja tämän lisäksi tehdään harjoituksia kummankin hakukohteen mukaisissa pienryhmissä.

JOURNALISMI
Journalismin opiskelijoiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa 90 sekunnin mittainen uutisjuttu, jossa on kaksi haastateltavaa ja oma spiikki sekä uutisaiheeseen sopiva videokerronta. Jokainen kuvaa ja on toimittajana yhdessä uutisjutussa, joko vain omassaan (yksin tehtävä työ) tai sitten parin kanssa vaihtaen.

Uutisen toteutusta edeltävät idea- ja toimituspalaveri, jossa käydään opettajan johdolla läpi jokaisen oma uutisaihe. Uutisjuttu kuvataan omalla ajalla. Jokainen opiskelija varaa editpalaveriajan, jossa saa palautetta omasta uutisjutustaan. Opintojakson päätteeksi ne katsotaan yhdessä opettajien kanssa ja jokainen saa palautteen kontaktiopetuksessa.

Opintojakson aikataulu ja tilat näkyvät Pmedis23jour-lukujärjestyksessä.

MAINONNAN SUUNNITTELU &TUPRO
Mainonnan suunnittelun ja tuotannon ja projektinhallinnan opiskelijoiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa 90 sekunnin mittainen video, jossa esitellään itselleen tärkeä esine tai asia. Laadullisesti tavoitellaan some-valmista videota. Jokainen osallistuja tuottaa oman videon. Tuotannossa voi tehdä yhteistyötä ryhmän muiden jäsenten kanssa kuvauksen, valaistuksen tai äänityksen yhteydessä.

Oman videon aiheeseen saa ohjausta ITS:iin palautettavan tehtävän avulla. Video kuvataan omalla ajalla. Jokainen opiskelija varaa itse tarvitsemansa laitteet ja edit-tilat. Opintojakson päätteeksi videot katsotaan yhdessä opettajien kanssa ja jokainen saa palautteen kontaktiopetuksessa.

Opintojakson aikataulu ja tilat näkyvät Pmedis23masn-lukujärjestyksessä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kullekin kurssin opettajalle viestitään erikseen sovituilla tavoilla.
Itsin yleiskatsaus-sivulla kannattaa esittää kysymyksiä, jotka kiinnostavat koko opiskelijaryhmää.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu asteikkoon hylätty/1–5. Arvioinnin kohteena on kunkin opiskelijan videon toteutus: idea ja siitä tehty synopsis, kuvaus, äänitys ja editointi.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut hyväksyttävää suoritusta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan teos on julkaisukelpoinen ja tehtävänannon mukainen. Se sisältää kuitenkin merkittäviä teknisiä puutteita tai työprosessi on ollut haparoivaa ja myöhästelevää. Osallistuminen palautteeseen on passiivista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan työprosessi on oma-aloitteinen ja päämäärätietoinen. Opiskelija perehtyy myös itsenäisesti taustoihin voidakseen hoitaa teoksen valmiiksi. Teoksen idea ja journalisteilla näkökulma ovat kirkkaat ja kiinnostavat yleisöä. Teos on teknisesti ja ilmaisullisesti hyvä ja osoittaa luovuutta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelijan työprosessi osoittaa erityistä aloitteellisuutta ja perehtyneisyyttä. Hän on palautetilanteissa rakentava ja kriittinen. Opiskelijan teos on erityisen luova ja ilmaisullisesti taitava. Hän osoittaa vahvaa välineen hallintaa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Marko Luukkonen
 • Mika Niinimaa
 • Rami Kallio
Vastuuopettaja

Marko Luukkonen

Ryhmät
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva
 • PKANIS23
  Animaatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa audiovisuaalisen ilmaisun keinoja elokuvassa
- tunnistaa kuva-alan rakenteet
- selittää äänittämisen, kuvaamisen ja leikkaamisen perusterminologian
- käyttää äänen ja kuvan tallentamisen kalustoa sekä leikkausohjelmiston alkeet
- kalustonvarausjärjestelmän käytön ja käytännöt
- ymmärtää ryhmätyöskentelyn merkityksen tuotannollisessa prosessissa

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan audiovisuaalisen ilmaisun perusrakenteisiin ja terminologiaan elokuvassa. Ilmaisullisia keinoja lähestytään elokuvauksen, äänisuunnittelun ja elokuvaleikkauksen historian avainkohtia tarkastelemalla. Opintojaksolla perehdytään kevyttuotantokalustoihin, opetellaan valaisun, äänittämisen ja leikkaamisen alkeet.
Opintojakson aikana omaksutaan keskeisimmät turvalliseen kevyttuotantotyöskentelyyn liittyvät toimintatavat ja käytännöt Turun AMK Taideakatemiassa. Opintojaksolla suunnitellaan, esitellään ja toteutetaan elokuvallinen pienryhmäharjoitus.

Opetusmenetelmät

Luennot, katselut, keskustelut, itsenäinen työskentely, harjoitukset pienryhmissä ja kritiikki

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssi järjestetään syksyisin kerran vuodessa.

Kansainvälisyys

Luennot, katselut, keskustelut, adhoc, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, vertaisoppiminen, projektioppiminen.

Osaamisperustaisuus, henkilökohtaistaminen ja Innovaatiopedagogiikka (INNOPEDA)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ennakkomateriaalina opiskelijan tulee ladata, tallentaa, lukea ja omaksua seuraavaa:

1. Turun AMK Taideakatemian Lyhyt tuotanto-opas: Tuotanto-opas löytyy tuotantotalo Karusellin Itslearning-alustalta (tuotantotalo Karuselli->Ohjeet ja lomakkeet->Tuotanto-opas animaatiolle ja elokuvalle) sekä Messistä.

2. TV- ja Elokuva-alan työsuojeluopas: https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/ladattavat_julkaisut/elokuva-_ja_tv-tuotantoalan_tyosuojeluopas

Tutustu lisäksi seuraaviin sivustoihin:
https://www.teme.fi/fi/neuvonta/tyoturvallisuus/
https://ttk.fi/tyoturvallisuus_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/elokuva-_ja_tv-tuotanto

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssikokonaisuus sisältää suuntautumisaloittain eritellyn pienryhmäharjoituksen.

Aktiivinen opiskelija harjoittelee kurssilla oman ajankäytönhallintaa. Yksi opintopiste (1op) vastaa 27 tunnin työmäärää. Viiden opintopisteen suoritus vastaa 135 tunnin työmäärää. Nykyisen oppimissuunnitelman mukaisesti itsenäisen opiskelun ja pienryhmätyöskentelyn osuus on merkittävä.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan audiovisuaalisen ilmaisun perusrakenteisiin ja terminologiaan elokuvassa.

Ilmaisullisia keinoja lähestytään elokuvauksen, äänisuunnittelun ja elokuvaleikkauksen historian avainkohtia tarkastelemalla. Opintojaksolla perehdytään kevyttuotantokalustoihin, opetellaan valaisun, äänittämisen ja leikkaamisen alkeet.

Opintojakson aikana omaksutaan keskeisimmät turvalliseen kevyttuotantotyöskentelyyn liittyvät toimintatavat ja käytännöt Turun AMK Taideakatemiassa.

Opintojaksolla suunnitellaan, esitellään ja toteutetaan elokuvallinen pienryhmäharjoitus.

Tarkempi aikataulutus kalenterissa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti, arviointi 1-5 / hylätty.

Arvosana perustuu läsnäoloon, aktiivisuuteen, ryhmätyötaitoihin, minuuttisen harjoitustyön tuotannon prosessiin, toteutukseen ja presentaatioon.

Hylätty (0)

Läsnäoloissa ja tehtäväpalautuksissa merkittäviä puutteita.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa toimia ohjeiden mukaan. Osaa tunnistaa keskeiset ammattikäsitteet ja –välineet. Opiskelija osallistuu yhteisön vuorovaikutustilanteisiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä ja –välineitä. Osaa yhdistää teoreettisen tiedon osaksi omaa työskentelyään. Etsiä alan tietoa eri lähteistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa toimia itsenäisesti ja tavoitteellisesti. Tunnistaa ammattialansa osaamistarpeita ja kehittää itsenäisesti osaamistaan. Osaa antaa ja vastaanottaa palautetta yhteisön vuorovaikutustilanteissa.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 22.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Minna Teittinen
Vastuuopettaja

Minna Teittinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija sisäistää yritysten ja tuotteiden brändin merkityksen sekä brändi-identiteetin rakentumisen uudella tavalla verkkomedioissa. Hän tutustuu brändimarkkinoinnin uusimpiin ilmiöihin ja mahdollisuuksiin ja perehtyy niiden avulla brändinhallintaan analyyttisesti ja käytännönläheisesti. Hän ymmärtää, miten yritysten ja organisaatioiden brändejä markkinoidaan uusilla verkkopainotteisilla keinoilla sekä miten niiden markkinointia kannattaa kehittää.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään brändimarkkinoinnin uusiin ilmiöihin ja kanaviin sekä teoriassa että käytännössä. Lähdemateriaalin avulla tutustutaan erityisesti verkkomarkkinoinnin uusiin keinoihin ja toimintatapoihin (esim. sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, videosisällöt, kohdentaminen, vastuullisuus, datan ja luovuuden liitto jne.) ja analysoidaan niiden tehokkuutta ja toimivuutta brändinhallinnassa. Käytännön soveltamistehtävässä perehdytään itse valitun brändin markkinointitoimenpiteisiin ja kehitetään sen verkkopresenssiä soveltamalla hankittua tietoa. Opintojaksolla edellytetään itsenäistä tiedonhakua.

Oppimateriaalit

Brändimarkkinointiin liittyvää lähdemateriaalia oman valinnan mukaan - tarkemmat ohjeet ja lähdemateriaalivinkkejä ItsLearningissä.

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu, tutkiva oppiminen, kehittämistehtävä, verkko-opiskelu, itse-reflektointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, tutkiva oppiminen, kehittämistehtävä, työelämälähtöisyys, itse-reflektointi, kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:

Osa 1. Opitaan tuntemaan brändimarkkinoinnin uusia mahdollisuuksia perehtymällä erityisesti verkkomediassa ilmeneviin brändimarkkinoinnin trendeihin, uusiin ilmiöihin ja keinoihin. Aihepiiriä tutkitaan ja analysoidaan omavalintaisen ja omaan kiinnostukseen pohjautuvan lähdemateriaalin sekä esimerkkien avulla ja kirjoitetaan aiheesta essee/raportti.

Osa 2. Sovelletaan edellä opittua käytäntöön tutustumalla jonkin itse valittavan brändin toteutuneisiin markkinointitoimenpiteisiin sekä pohtimalla ko. markkinoinnin onnistumista suhteessa brändimarkkinoinnin uusiin mahdollisuuksiin. Laaditaan kehittämissuunnitelma ko. brändille uusiin verkkomarkkinoinnin keinoihin pohjautuen.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet tehtävistä tulevat ItsLearning-alustalle. Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti täysin opiskelijan oman aikataulun mukaan, tehtävien palautus kuitenkin viimeistään 22.4.2024.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään brändimarkkinoinnin uusiin ilmiöihin ja kanaviin sekä teoriassa että käytännössä. Omavalintaisen ja oman kiinnostuksen pohjalta valitun lähdemateriaalin avulla tutustutaan erityisesti verkkomarkkinoinnin uusiin keinoihin ja toimintatapoihin (esim. sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, videosisällöt, peli- ja virtuaalimaailmat, kohdentaminen, vastuullisuus, bränditeot, datan ja luovuuden liitto jne.), haetaan niistä tietoa ja analysoidaan niiden tehokkuutta ja toimivuutta brändinhallinnassa. Käytännön soveltamistehtävässä perehdytään itse valitun brändin markkinointitoimenpiteisiin ja kehitetään sen verkkopresenssiä soveltamalla hankittua tietoa.

Työskentelytavat ja aikataulutus:
Opintojakso toteutetaan verkossa ItsLearning-alustalla, joten voit edetä itsenäisesti ja omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjeet ja tehtävät avataan ilmoittautuneille 22.1.2024. Tehtävien palautus ItsLearning-alustalle 22.4.2024 mennessä.

Edeltävyysehdot: Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintäkanavana käytetään ItsLearning-alustaa ja sähköpostia.
Opintojakson vastuuopettaja: Minna Teittinen (minna.teittinen@turkuamk.fi)

Opiskelijakiintiöt:
* Turku AMK: 25 opiskelijaa
* Muut AMK:t 15 opiskelijaa
* Avoin AMK: 10 opiskelijaa

Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset ohjeet ja arviointikriteerit ItsLearningissä.
Opintojakso arvioidaan sen päättymisen 22.4.2024 jälkeen. Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 22.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Minna Teittinen
Vastuuopettaja

Minna Teittinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija sisäistää yritysten ja tuotteiden brändin merkityksen sekä brändi-identiteetin rakentumisen uudella tavalla verkkomedioissa. Hän tutustuu brändimarkkinoinnin uusimpiin ilmiöihin ja mahdollisuuksiin ja perehtyy niiden avulla brändinhallintaan analyyttisesti ja käytännönläheisesti. Hän ymmärtää, miten yritysten ja organisaatioiden brändejä markkinoidaan uusilla verkkopainotteisilla keinoilla sekä miten niiden markkinointia kannattaa kehittää.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään brändimarkkinoinnin uusiin ilmiöihin ja kanaviin sekä teoriassa että käytännössä. Lähdemateriaalin avulla tutustutaan erityisesti verkkomarkkinoinnin uusiin keinoihin ja toimintatapoihin (esim. sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, videosisällöt, kohdentaminen, vastuullisuus, datan ja luovuuden liitto jne.) ja analysoidaan niiden tehokkuutta ja toimivuutta brändinhallinnassa. Käytännön soveltamistehtävässä perehdytään itse valitun brändin markkinointitoimenpiteisiin ja kehitetään sen verkkopresenssiä soveltamalla hankittua tietoa. Opintojaksolla edellytetään itsenäistä tiedonhakua.

Oppimateriaalit

Brändimarkkinointiin liittyvää lähdemateriaalia oman valinnan mukaan - tarkemmat ohjeet ja lähdemateriaalivinkkejä ItsLearningissä.

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu, tutkiva oppiminen, kehittämistehtävä, verkko-opiskelu, itse-reflektointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, tutkiva oppiminen, kehittämistehtävä, työelämälähtöisyys, itse-reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:

Osa 1. Opitaan tuntemaan brändimarkkinoinnin uusia mahdollisuuksia perehtymällä erityisesti verkkomediassa ilmeneviin brändimarkkinoinnin trendeihin, uusiin ilmiöihin ja keinoihin. Aihepiiriä tutkitaan ja analysoidaan omavalintaisen ja omaan kiinnostukseen pohjautuvan lähdemateriaalin sekä esimerkkien avulla ja kirjoitetaan aiheesta essee/raportti.

Osa 2. Sovelletaan edellä opittua käytäntöön tutustumalla jonkin itse valittavan brändin toteutuneisiin markkinointitoimenpiteisiin sekä pohtimalla ko. markkinoinnin onnistumista suhteessa brnändimarkkinoinnin uusiin mahdollisuuksiin. Laaditaan kehittämissuunnitelma ko. brändille uusiin verkkomarkkinoinnin keinoihin pohjautuen.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet tehtävistä tulevat ItsLearning-alustalle. Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti täysin opiskelijan oman aikataulun mukaan, tehtävien palautus kuitenkin viimeistään 22.4.2024.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Opintojaksolla perehdytään brändimarkkinoinnin uusiin ilmiöihin ja kanaviin sekä teoriassa että käytännössä. Omavalintaisen ja oman kiinnostuksen pohjalta valitun lähdemateriaalin avulla tutustutaan erityisesti verkkomarkkinoinnin uusiin keinoihin ja toimintatapoihin (esim. sisältömarkkinointi, vaikuttajamarkkinointi, videosisällöt, peli- ja virtuaalimaailmat, kohdentaminen, vastuullisuus, bränditeot, datan ja luovuuden liitto jne.), haetaan niistä tietoa ja analysoidaan niiden tehokkuutta ja toimivuutta brändinhallinnassa. Käytännön soveltamistehtävässä perehdytään itse valitun brändin markkinointitoimenpiteisiin ja kehitetään sen verkkopresenssiä soveltamalla hankittua tietoa.

Työskentelytavat ja aikataulutus:
Opintojakso toteutetaan verkossa ItsLearning-alustalla, joten voit edetä itsenäisesti ja omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Ohjeet ja tehtävät avataan ilmoittautuneille 22.1.2024. Tehtävien palautus ItsLearning-alustalle 22.4.2024 mennessä.

Edeltävyysehdot: Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintäkanavana käytetään ItsLearning-alustaa ja sähköpostia.
Opintojakson vastuuopettaja: Minna Teittinen (minna.teittinen@turkuamk.fi)

Opiskelijakiintiöt:
* Turku AMK: 25 opiskelijaa
* Muut AMK:t 15 opiskelijaa
* Avoin AMK: 10 opiskelijaa

Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset ohjeet ja arviointikriteerit ItsLearningissä.
Opintojakso arvioidaan sen päättymisen 22.4.2024 jälkeen. Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 01.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 20

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Minna Teittinen
Vastuuopettaja

Minna Teittinen

Ryhmät
 • PMEDIS22masu
  PMEDIS22 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:


- tunnistaa brändin merkityksen ja sen rakentumisen
- soveltaa brändinhallinnan teoriaa ja keinoja
- löytää suunnittelijana ratkaisuja, kun kehitetään tavoitteellista brändiosaamista

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään brändimarkkinoinnin keskeisiin tekijöihin mainonnan suunnittelun näkökulmasta. Opiskelijat tutustuvat brändin rakentamisen prosessiin, brändin elementteihin, brändi-identiteettiin ja brändinhallinnan merkitykseen. Opintojaksolla opitaan ymmärtämään eri viestintämuotojen kautta syntyviä vaikutelmia ja mielikuvia tuote- ja yritystasolla sekä suunnittelemaan ja analysoimaan brändikonsepteja.

Oppimateriaalit

* ilmoitetaan opintojakson alkaessa
* materiaali jaetaan pääosin lähiopetuksen yhteydessä

Opetusmenetelmät

lähiopetusta luentojen ja harjoitusten avulla, projektioppiminen, tehtäväperustainen opiskelu, vertaisoppiminen ja pienryhmätyöskentely, vierailijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys, projektioppiminen, tiimioppiminen, kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

tehtäväperustaisia luentoja sekä harjoituksia ja tehtäviä pienryhmissä ja itsenäisesti, työelämään tutustumista vierailijaluentojen avulla, asiakasprojektin teko tiimityönä
(tehtävänannot tarkemmin ItsLearningissä)

Sisällön jaksotus

Brändinhallinnan teoria ja brändikonseptin suunnittelu, brändimarkkinoinnin ideointi ja soveltaminen, asiakasprojekti.

Lähiopetuksen aikataulu lukujärjestyksessä ja tarkempi ohjelma ItsLearning-alustalla.

Huom! Opintojakso sisältää runsaasti lähiopetuspäiviä, joissa läsnäolo on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle.

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM! EDELTÄVYYSEHDOT: Markkinoinnin perusteet ja Konseptisuunnittelun perusteet

Viestintäkanavana sähköposti ja ItsLearning-alusta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Brändinhallinnan perusteiden haltuunotto, medioiden ja muiden markkinointiviestintäkeinojen soveltaminen brändimarkkinoinnissa, aktiivisuus lähiopetuksessa, tiimityöskentelyssä ja vierailijaluennoilla, asiakasprojektin läpivienti toimeksiannon mukaisesti

Hylätty (0)

Media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

17.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Vaaherkumpu
Vastuuopettaja

Johanna Vaaherkumpu

Ryhmät
 • PMEDIS22masu
  PMEDIS22 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
- analysoida ja tunnistaa puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita ja lmiöitä
- vertailla, valita ja käyttää kielen sanastoa monipuolisesti
- tuottaa ja käsikirjoittaa markkinointiviestintäideoita eri ilmaisukanaville

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään mainonnan kieleen, sen ominaispiirteisiin ja muuttumiseen eri medioissa. Opiskelijat syventävät osaamistaan kielen monipuolisessa käytössä, kirjoittamisessa ja huoltamisessa. Opintojaksolla kehitetään omaa osaamista tekstin tuottamisessa, tiiivistämisessä ja analysoimisessa. Tiimityönä tehtävä luova ideointi on myös tärkeä osa opintojaksoa. Opiskelija toimii luovan suunnittelutiimin vastuullisena jäsenenä.  Opintojaksolla kehitetään opiskelijan ideointikykyä sekä ammatillisia suunnittelu-, presentointi- ja ryhmätyöskentelytaitoja. 

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistama.

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja ryhmätyöt, palautekeskustelut

Markkinointi- ja mainoskampanjan tekstien kirjoittaminen, luova ideointi, tiimityöskentely,
kirjallisen työn harjoittelu, kielen huoltamisen opettelu.
Mahdollinen yhteistyö AD-opiskelijoiden kanssa tarvittaessa.

Kansainvälisyys

Innopedagogiikan menetelmät.
Yksilö- ja ryhmätyöskentely
kirjoitusharjoitukset
luova ideointi
toimeksiannon avulla oppiminen, yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kielen ja kirjoittamisen moninaisuuden ymmärtäminen ja harjoittelu, kielen ilmiöt ja muuntautuminen ajassa.
Mainoskampanjan tekstien harjoittelu, luova ideointi ja suunnittelu. Kielen joustavuus eri medioissa.
Ryhmätyöt ja itsenäinen työskentely.

Sisällön jaksotus

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

• analysoida ja tunnistaa puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita ja ilmiöitä
• vertailla, valita ja käyttää kielen sanastoa monipuolisesti
• tuottaa ja käsikirjoittaa markkinointiviestintäideoita eri ilmaisukanaville

Opintojaksolla perehdytään mainonnan kieleen, sen ominaispiirteisiin ja muuttumiseen eri medioissa. Opiskelijat syventävät osaamistaan kielen monipuolisessa käytössä, kirjoittamisessa ja huoltamisessa. Opintojaksolla kehitetään omaa osaamista tekstin tuottamisessa, tiiivistämisessä ja analysoimisessa. Tiimityönä tehtävä luova ideointi on myös tärkeä osa opintojaksoa. Opiskelija toimii luovan suunnittelutiimin vastuullisena jäsenenä..
Opiskelija tekee yhteistyötä teatteri-ilmaisuohjaajaopiskelijoiden kanssa. Hän laatii eri tekstityyppejä, some-suunnitelman ja mahdollisuuksien mukaan myös visuaalista viestintää teatteriohjaustyölle.
Opintojaksolla kehitetään opiskelijan ideointikykyä sekä ammatillisia suunnittelu-, presentointi- ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tiina Vesalainen:
ma 25.9. klo 13-16

ke 27.9. klo 9-12

ma 2.10. klo 13-16

ke 4.10 klo 9-15

ke 11.10. klo 9-12

ti 24.10. klo 9-12

pe 27.10. klo 9-15

ti 31.10 klo 9-12
Johanna Vaaherkumpu:

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi opintojakson tehtävien avulla, ei tenttiä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 27.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Mika Niinimaa
 • Kaarina Leinonen
Vastuuopettaja

Mika Niinimaa

Ryhmät
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- erotella dialogin ja kohtauksen käsikirjoittamisen erityispiirteitä ja lainalaisuuksia
- selittää versioinnin merkityksen käsikirjoitukselle
- jäsentää käsikirjoituksen kirjoittamisen prosessin vaiheet ja käsikirjoituksen rakenteen
- syventää omaa kirjoittajan identiteettiään

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään vuorovaikutuksen dynamiikkaan sekä sen näkymiseen kielessä ja dialogin muodostumisessa sekä osana kohtauksia. Erilaisten harjoitteiden tavoitteena on syventää opiskelijan kykyä tunnistaa omaa luontaista kirjoittajatyyliään, tekstin ja teosten analysointitaitoja sekä syventää dramaturgista osaamista ja tutustua erilaisiin kirjoittajan työkaluihin. Lisäksi opiskelija kehittää omaa käsikirjoitusta.

Oppimateriaalit

Alan syventävä ammattikirjallisuus, teokset ja oppimateriaalit.

Opetusmenetelmät

Kurssin työskentelymuotoja ovat esim. keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, harjoitustyöt, kirjoitusharjoitukset, kokemuksellinen oppiminen, itsenäinen työskentely sekä oheiskirjallisuus ja/tai teokset. Opetus sisältää myös ammatillisten ryhmätyötaitojen ja esiintymisen harjoitteita sekä palautetaitojen harjoittelua ohjatusti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h, 5op

Sisällön jaksotus

Opiskelija - hahmottaa dialogin ja kohtauksen käsikirjoittamisen erityispiirteitä ja lainalaisuuksia - hahmottaa versioinnin merkityksen käsikirjoitukselle - osaa käsikirjoituksen kirjoittamisen prosessin vaiheet ja käsikirjoituksen rakenteen - syventää omaa kirjoittajan identiteettiään.

Kurssin aikana perehdytään vuorovaikutuksen dynamiikkaan sekä sen näkymiseen kielessä ja dialogin muodostumisessa sekä osana kohtauksia. Erilaisten harjoitteiden tavoitteena on syventää opiskelijan kykyä tunnistaa omaa luontaista kirjoittajatyyliään, tekstin ja teosten analysointitaitoja sekä syventää dramaturgista osaamista ja tutustua erilaisiin kirjoittajan työkaluihin. Lisäksi opiskelija kehittää omaa käsikirjoitusta.
Kontaktiopetuksen ajankohdat:

1.11. 9-15 LEM B170 Sampo

7.11. 9-15 Dromberg
8.11. LEM B170 Sampo
9.11. 9-15 Domberg

21.11. 9-15 Dromberg
22.11. 9-15 LEM B170 Sampo

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suomeksi
Opetukseen osallistuminen ja harjoitustehtävien suorittaminen sekä oheiskirjallisuuden haltuunoton osoittaminen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 02.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 70

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Mika Niinimaa
 • Elli Vuorinen
Vastuuopettaja

Mika Niinimaa

Ryhmät
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi
 • PKANIS21
  Animaatio
 • PMEDIS20elok
  PMEDIS20 elokuva
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS19elok
  PMEDIS19 elokuva
 • PMEDIS20
  Medianomi S20
 • PMEDIS20tupr
  PMEDIS20tupr
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
 • PMEDIS20masn
  PMEDIS20masu
 • PMEDIS21masn
  PMEDIS21 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS21
  Medianomi S21
 • PKANIS20
  Animaatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää dokumenttielokuvan lajityypin
-ymmärtää dokumenttielokuvan tekemisen prosessin

Sisältö

Case studies -opintojaksolla tutustutaan dokumenttielokuvien tekemisen prosessiin vierailijoiden töiden esittelyjen kautta.

Opetusmenetelmät

-luennot
-oppimispäiväkirja

Kansainvälisyys

-luennot
-oppimispäiväkirja

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27,5h

Sisällön jaksotus

Case studies-opintojaksolla tutustutaan dokumenttielokuvan tekemisen prosessiin vierailijoiden töiden kautta. Jokaisella päivällä on yksi vierailija. Vierailuista kirjoitetaan oppimispäiväkirja.

Case studies-tapahtumat;

4.10, klo 9-16 LIN H115 Kuvateatteri
5.10. klo 9-16 LIN H115 Kuvateatteri
11.10. klo 9-16 LIN H115 Kuvateatteri
12.10. klo 9-16 LIN H115 Kuvateatteri
13.10. klo 9-16 LIN H115 Kuvateatteri

opintojakso on tarkoitettu pääasiassa elokuvan ja animaation opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 25.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Elli Vuorinen
 • Mika Niinimaa
Vastuuopettaja

Mika Niinimaa

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi
 • PKANIS21
  Animaatio
 • PMEDIS20elok
  PMEDIS20 elokuva
 • PMEDIS20
  Medianomi S20
 • PMEDIS20tupr
  PMEDIS20tupr
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
 • PMEDIS21
  Medianomi S21
 • PKANIS20
  Animaatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää dokumenttielokuvan kirjoittamisen prosessin
-ymmärtää dokumenttielokuvan taustatutkimuksen prosessin
-ymmärtää dokumenttielokuvan lajityypin vaatimukset käsikirjoittamisessa

Sisältö

Dokumenttielokuvan käsikirjoitus -opintojaksolla tutustutaan dokumenttielokuvan erityspiirteisiin ja ennakkotyöhön sekä kehitellään ryhmätyönä lyhyen dokumenttielokuvan käsikirjoitus.

Oppimateriaalit

Opettaja toimittaa tarvittaessa

Opetusmenetelmät

Ryhmätyöt, kontaktiopetus, itsenäinen työskentely

Kansainvälisyys

-luennot
-näytteet
-kontaktiopetus
-ryhmätyö
-itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op=108h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tutustutaan dokumenttielokuvan eritysipiirteisiin ja -ennakkotyöhön sekä kehitellään lyhyen dokumenttielokuvan käsikirjoitus.

Tapaamiskerrat;

28.9. klo 9-16 LEM B146
29.9. klo 9-16 LEM B161

20.11.. klo 9-16 ICT B1026 Gamma
21.11. klo 9-16 EDU 1090 Ringsberg

28.11. klo 10-16 LIN H115 Kuvateatteri

Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti elokuvan ja animaation opiskelijoille.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 06.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Hanna Leivonniemi
 • Mika Niinimaa
Vastuuopettaja

Mika Niinimaa

Ryhmät
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- purkaa kohtauksen kuvaus- ja ohjaussuunnitelmaksi
- tunnistaa dramaturgian merkityksen elokuvallistamisprosessissa
- tunnistaa ohjaajan toimenkuvan merkityksen näyttelijän ohjauksessa
- ymmärtää elokuvan tekemisen eri osa-alueiden yhteistyön merkityksen kuvaustilanteessa
- tunnistaa näyttelijän työskentelemisen metodien alkeita ja työryhmän ammattimaisen toiminnan merkityksen näyttelijän työn tukemisessa

Sisältö

Kurssilla perehdytään dramaturgiaan ja näyttelijän ohjaukseen näyttein, ohjaajavierailuin, kirjallisin, ennakkosuunnittelullisin ja kuvausharjoituksin. Kuvausharjoitukset puretaan palautetilaisuudessa.

Oppimateriaalit

Alan syventävä ammattikirjallisuus, teokset ja oppimateriaalit.

Opetusmenetelmät

-luennot
-harjoitustyöt
-ryhmätyöt
-analysointitehtävät
-itsenäinen työskentely

Kansainvälisyys

-kontaktiopetus
-harjoitustehtävät
-itsenäinen työskentely
-ryhmätyöt
-kirjoitustehtävät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, 135h

Sisällön jaksotus

Kurssilla keskitytään ohjaamisen osa-alueella näyttelijän ja ohjaajan vuorovaikutuksen hahmottamiseen osana elokuvan tekemistä. Käsikirjoittamisen kurssiosuudessa keskitytään dramaturgian eri ulottuvuuksiin osana käsikirjoittajan työtä. Käsikirjoittamisen kurssi sisältää myös itsenäistä työskentelyä verkkoympäristössä ja tiedonhakutaitojen harjoittelu

Näyttelijän ohjauksen osuus:

vko 42 workshop

lisäksi itsenäisesti toteutettavat ryhmätehtävät

Dramaturgian osuus 11.9..klo 9-15 Dromberg, 12.9.. klo 9-15 Dromberg

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetukseen osallistuminen ja harjoitustehtävien suorittaminen sekä oheiskirjallisuuden haltuunoton osoittaminen. Henkilökohtainen kehittyminen. Aikataulussa pysyminen.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Marko Luukkonen
Vastuuopettaja

Marko Luukkonen

Ryhmät
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää kuvausryhmän toimenkuvat ja tehtävät elokuvauksen ja äänityksen osa-alueilta
- tunnistaa ryhmätyön merkityksen ja toimenkuvien vastuualueet elokuvatuotannon eri vaiheissa
- tunnistaa ennakkosuunnitteluprosessin osa-alueet kuvauksiin valmistauduttaessa
- osaa käyttää erilaisia ideointi- ja suunnittelutapoja
- osaa kohtauksen luovan suunnittelun ja kuvausten toteutuksen alkeet
- tunnistaa äänikerronnan keinoja
- osaa valita tarkoituksenmukaisen välineistön oman työskentelynsä tueksi
- osaa käyttää äänen tallentamisen kalustoa
- ymmärtää äänen jälkitöiden prosessin
- osaa raskaan elokuvatuotantokameran ja -valaisimien käytön alkeet
- osaa äänityksen, miksaamisen ja äänen jälkikäsittelyohjelmistojen käytön alkeet
- ymmärtää äänen jälkituotannon prosessin vaiheet ja työkalut

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan elokuvan ennakkosuunnittelun (pre-production) vaiheisiin kuvauksiin valmistauduttaessa, ryhmätyön merkitykseen elokuvatuotannon eri vaiheissa sekä kuvauksen ja äänityksen toimenkuviin.
Opintojaksolla tutustutaan ennakkosuunnitteluprosessin osa-alueisiin kuvauksiin valmistauduttaessa.
Opintojaksolla harjoitellaan elokuvakameran ja -valaisimien käyttöä.
Opintojaksolla harjoitellaan kenttä-äänittämistä ja äänityskaluston käyttöä. Äänen jälkityö-osuudessa harjoitellaan äänen jälkitöiden prosessia ja opetellaan alkeet äänitysohjelmistojen käytöstä.

Oppimateriaalit

Tehtävänannot ja lisäohjeistukset kurssin Itslearning sivustolla.

Opetusmenetelmät

luennot, katselut, pienryhmätyöskentely, tehtävänannot, harjoitukset ja kritiikki

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Kurssilla sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa, seminaarimuotoista luennointia, keskusteluja, vertaisoppimista, pienryhmä-, projekti- ja workshop-oppimista sekä adhoc opetusta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi (1 op) opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Viiden (5 op) opintopisteen konaisuus vastaa 135 tunnin työmäärää.

Kurssikokonaisuus koostuu kontaktiopetuksesta, aktiivisesta pienryhmä- ja itsenäisestä työskentelystä.

Tehtävänannot ja lisäohjeistukset kurssin Itslearning sivustolla

Sisällön jaksotus

Kurssilla perehdytään elokuvan ennakkosuunnitteluprosessiin (pre-production) kuvauksiin valmistauduttaessa, ryhmädynamiikkaan ja toimenkuvahierarkiaan elokuvatuotannon eri vaiheissa sekä kuvauksen ja äänityksen toimenkuviin.

Kurssilla harjoitellaan elokuvatuotantokameran (BM Ursa & kiintolasit) ja –valaisimien käyttöä (HMI) sekä käydään läpi sähköoppia.

Kurssilla harjoitellaan kenttä-äänittämistä ja äänityskaluston käyttöä. Äänen jälkityö-osuudessa harjoitellaan äänen jälkitöiden prosessia ja opetellaan alkeet Pro Tools-DAW:n käytöstä.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa kuvausryhmän toimenkuvat ja tehtävät elokuvauksen ja äänityksen osa-alueilta
- tunnistaa ryhmätyön merkityksen ja toimenkuvien vastuualueet elokuvatuotannon eri vaiheissa

- tunnistaa ennakkosuunnitteluprosessin osa-alueet kuvauksiin valmistauduttaessa
- osaa käyttää erilaisia ideointi- ja suunnittelutapoja
- osaa kohtauksen luovan suunnittelun ja kuvausten toteutuksen alkeet

- tunnistaa äänikerronnan keinoja
- osaa valita tarkoituksenmukaisen välineistön oman työskentelynsä tueksi
- osaa käyttää äänen tallentamisen kalustoa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tehtävänannot ja lisäohjeistukset kurssin Itslearning sivustolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

läsnäolo, aktiivisuus, tehtävänannot, toimiminen elokuvallisten harjoitusten suunnittelu-, valmistelu ja kuvaustilanteissa, palautteen vastaanottokyky.

Hylätty (0)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja –välineitä. Opiskelija osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimia niiden mukaisest

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Läsnäolo, aktiivisuus, pienryhmätyöskentelytaidot, oppimistaidot, osaamisen kehittyminen, tehtäväpalautukset, asenne

Arvioinnissa sovelletaan AMK-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikkoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida työn vaatiman ajan ja aikatauluttaa työskentelynsä. Osaa suunnitella ja kehittää omaa työskentelyprosessiaan. Osoittaa hallitsevansa alansa tietoperustan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa analysoida työskentelyprosessinsa vaiheet. Osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa ja omia käytännön kokemuksiaan sekä kehittää erilaisia ratkaisumalleja.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 07.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Henni Syrjänen
 • Marko Luukkonen
Vastuuopettaja

Henni Syrjänen

Ryhmät
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS20elok
  PMEDIS20 elokuva
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva
 • PMEDIS20tupr
  PMEDIS20tupr
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kertoa elokuvan ja tuotannon erikoistumisaloista opiskeluyhteisönä
• kertoa, mitä ja miten omalla erikoistumisalalla opiskellaan eri vuosikurssien yhteistyö huomioiden
• kertoa oman ammatillisen polun mahdollisuuksista: ammattikentän tarpeista sekä oman osaamisen soveltamisesta eri työtehtäviin
• esitellä elokuvan ja tuotannon opiskelijakollegat
• tunnistaa elokuvan ja tuotannon erikoistumisalojen tuotantotoimintaan liittyvät keskeiset järjestelmät, tuotantorakenteet, toimenkuvat ja oppimisen työkalut
• suunnitella omaa työskentelyään tulevissa tuotannoissa yhteistyössä eri alojen opiskelijoiden kanssa.

Sisältö

Opintojaksolla orientoidutaan elokuvan ja tuotannon erikoistumisalojen vuosikurssit ylittävään tuotantotoimintaan, eri opiskeluryhmiin sekä elokuvan ja tuotannon opiskeluun työyhteisönä. Opintojaksolla perehdytään elokuvan ja tuotannon koulutusten yhteisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin, jotka ovat mm. oppilaitoksen elokuvatuotannoissa käytössä. Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää yhteistyön, työparityöskentelyn, jaetun johtamisen sekä itsenäisen työskentelyn ja yhteistyötaitojen merkityksen.

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit kerätään itslearning-oppimisympäristöön.

Opetusmenetelmät

Luennot, katselut, keskustelut, harjoitukset pienryhmissä

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka (INNOPEDA)
Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Ryhmätyöskentely, vertaisoppiminen
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työskentelyä

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• kertoa elokuvan ja tuotannon erikoistumisaloista opiskeluyhteisönä
• kertoa, mitä ja miten omalla erikoistumisalalla opiskellaan eri vuosikurssien yhteistyö huomioiden
• kertoa oman ammatillisen polun mahdollisuuksista: ammattikentän tarpeista sekä oman osaamisen soveltamisesta eri työtehtäviin
• esitellä elokuvan ja tuotannon opiskelijakollegat
• tunnistaa elokuvan ja tuotannon erikoistumisalojen tuotantotoimintaan liittyvät keskeiset järjestelmät, tuotantorakenteet, toimenkuvat ja oppimisen työkalut
• suunnitella omaa työskentelyään tulevissa tuotannoissa yhteistyössä eri alojen opiskelijoiden kanssa.
• huomioida kestävän kehityksen (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja teknologinen) näkökulmat omassa työskentelyssään

Opintojaksolla orientoidutaan elokuvan ja tuotannon erikoistumisalojen vuosikurssit ylittävään tuotantotoimintaan, eri opiskeluryhmiin sekä elokuvan ja tuotannon opiskeluun työyhteisönä. Opintojaksolla perehdytään elokuvan ja tuotannon koulutusten yhteisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin, jotka ovat mm. oppilaitoksen elokuvatuotannoissa käytössä. Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää yhteistyön, työparityöskentelyn, jaetun johtamisen sekä itsenäisen työskentelyn ja yhteistyötaitojen merkityksen.

Lähitapaamiset EduCity-kampuksella:

ti 5.9. 10-16 Koulun tuotannot oppimisympäristöinä: Järjestelmät, tuotantorakenteet, toimenkuvat ja oppimisen työkalut
ke 6.9. 10-16 Teemapäivä: Kestävä kehitys ja alan kuulumiset
to 7.9. 10-16 Teemapäivä: Yhteistyökumppanit ja työllistyminen alueelle (mm. Länsi-Suomen Elokuvakomissio, paikalliset tuotantoyhtiöt), syksyn tuotannot ja verkostoituminen 

Opintojakso on osa opiskelijan vapaaehtoisia tai vaihtoehtoisia opintoja.

Opintojakson aikana keskustellaan ja kehitetään oppimisympäristöjä kuten tuotantotalo Karusellia palvelemaan mahdollisimman hyvin tuotantoprosesseja ja oppimista.

Huom! itslearning-työtila on käytössä ja päivitettynä 5.9., kun opintojakso alkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Henni Syrjänen
 • Marko Luukkonen
Vastuuopettaja

Marko Luukkonen

Ryhmät
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS20elok
  PMEDIS20 elokuva
 • PMEDIS20tupr
  PMEDIS20tupr
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kertoa elokuvan ja tuotannon erikoistumisaloista opiskeluyhteisönä
• kertoa, mitä ja miten omalla erikoistumisalalla opiskellaan eri vuosikurssien yhteistyö huomioiden
• kertoa oman ammatillisen polun mahdollisuuksista: ammattikentän tarpeista sekä oman osaamisen soveltamisesta eri työtehtäviin
• esitellä elokuvan ja tuotannon opiskelijakollegat
• esittää käyttäjälähtöisiä kehitysehdotuksia elokuvan ja tuotannon erikoistumisalojen tuotantotoimintaan liittyviin keskeisiin järjestelmiin, tuotantorakenteisiin, toimenkuviin ja oppimisen työkaluihin
• suunnitella omaa työskentelyään tulevissa tuotannoissa yhteistyössä eri alojen opiskelijoiden kanssa

Sisältö

Sisältö:

• Opintojaksolla orientoidutaan elokuvan ja tuotannon erikoistumisalojen vuosikurssit ylittävään tuotantotoimintaan, eri opiskeluryhmiin sekä elokuvan ja tuotannon opiskeluun työyhteisönä.

• Opintojaksolla keskustellaan ja kehitetään elokuvan ja tuotannon koulutusten yhteisiä oppimisympäristöjä ja työkaluja käyttäjälähtöisesti ja vuorovaikutuksessa opettajien kanssa.

• Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää yhteistyön, työparityöskentelyn, jaetun johtamisen ja vastuunkannon sekä itsenäisen työskentelyn ja yhteistyötaitojen merkityksen

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaalit kerätään itslearning-oppimisympäristöön.

Opetusmenetelmät

Luennot, katselut, keskustelut, harjoitukset pienryhmissä

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka (INNOPEDA)
Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Ryhmätyöskentely, vertaisoppiminen
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 h työskentelyä

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• kertoa elokuvan ja tuotannon erikoistumisaloista opiskeluyhteisönä
• kertoa, mitä ja miten omalla erikoistumisalalla opiskellaan eri vuosikurssien yhteistyö huomioiden
• kertoa oman ammatillisen polun mahdollisuuksista: ammattikentän tarpeista sekä oman osaamisen soveltamisesta eri työtehtäviin
• esitellä elokuvan ja tuotannon opiskelijakollegat
• tunnistaa elokuvan ja tuotannon erikoistumisalojen tuotantotoimintaan liittyvät keskeiset järjestelmät, tuotantorakenteet, toimenkuvat ja oppimisen työkalut
• suunnitella omaa työskentelyään tulevissa tuotannoissa yhteistyössä eri alojen opiskelijoiden kanssa.
• huomioida kestävän kehityksen (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja teknologinen) näkökulmat omassa työskentelyssään

Opintojaksolla orientoidutaan elokuvan ja tuotannon erikoistumisalojen vuosikurssit ylittävään tuotantotoimintaan, eri opiskeluryhmiin sekä elokuvan ja tuotannon opiskeluun työyhteisönä. Opintojaksolla perehdytään elokuvan ja tuotannon koulutusten yhteisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin, jotka ovat mm. oppilaitoksen elokuvatuotannoissa käytössä. Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää yhteistyön, työparityöskentelyn, jaetun johtamisen sekä itsenäisen työskentelyn ja yhteistyötaitojen merkityksen.

Lähitapaamiset EduCity-kampuksella:

ti 5.9. 10-16 Koulun tuotannot oppimisympäristöinä: Järjestelmät, tuotantorakenteet, toimenkuvat ja oppimisen työkalut
ke 6.9. 10-16 Teemapäivä: Kestävä kehitys ja alan kuulumiset
to 7.9. 10-16 Teemapäivä: Yhteistyökumppanit ja työllistyminen alueelle (mm. Länsi-Suomen Elokuvakomissio, paikalliset tuotantoyhtiöt), syksyn tuotannot ja verkostoituminen

Opintojakso on osa opiskelijan vapaaehtoisia tai vaihtoehtoisia opintoja.

Opintojakson aikana keskustellaan ja kehitetään oppimisympäristöjä kuten tuotantotalo Karusellia palvelemaan mahdollisimman hyvin tuotantoprosesseja ja oppimista.


Huom! itslearning-työtila on käytössä ja päivitettynä 5.9., kun opintojakso alkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

22.11.2023 - 29.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Marko Luukkonen
Vastuuopettaja

Marko Luukkonen

Ryhmät
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa erilaisia kuvallisen ilmaisun rakenteita ja kuvauksen metodeja
- tunnistaa tyylin, muodon, rytmin, kontrastin ja dynamiikan elokuvallisessa ilmaisussa
- tunnistaa storyboardaamisen keskeisimmät teknisilmaisulliset osa-alueet
- ymmärtää kuvapurun merkityksen elokuvan kuvauksia valmistelevana työkaluna
- osaa laatia kuvalistoja ja kuvauspohjia osana kuvasuunnittelua
- tunnistaa vaihtoehtoisia visuaalisen suunnittelun lähtökohtia ja tekemisen tapoja
- toimia kuvausryhmässä ja toteuttaa kuva- ja valaisusuunnitelmat kuvauksissa

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään elokuvan suunnitteluun, kuvauksen metodeihin, tyyliin ja muotoon.
Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä elokuvallisista rakenteista luennoin, teoskatseluin ja harjoittein.
Opintojaksolla toteutetaan dialogillisen kohtauksen valaisu- ja kuvausharjoitus.
Opintojakso valmentaa Harjoituselokuva 2:n käsikirjoituksen tuotannollis-taiteelliseen purkuun ja storyboardaamiseen.

Oppimateriaalit

Kurssimateriaalit Itslearning alustalla.

Opetusmenetelmät

luennot, katselut, pienryhmätyöskentely, harjoitukset ja kritiikki

Kansainvälisyys

Kurssilla sovelletaan Innovaatiopedagogiikkaa, seminaarimuotoista luennointia, keskusteluja, vertaisoppimista, pienryhmä-, projekti- ja workshop-oppimista sekä adhoc opetusta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi (1 op) opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Viiden (5 op) opintopisteen konaisuus vastaa 135 tunnin työmäärää.

Kurssikokonaisuus koostuu kontaktiopetuksesta, aktiivisesta pienryhmä- ja itsenäisestä työskentelystä.

Tehtävänannot kurssilla.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään elokuvauksen metodeihin, tyyliin ja muotoon.

Opintojaksolla syvennetään ymmärrystä elokuvallisista rakenteista luennoin, teoskatseluin ja harjoittein.

Opintojaksolla toteutetaan dialogillisen kohtauksen valaisu- ja kuvausharjoitus.

Opintojakso valmentaa harjoituselokuva 2 esituotanto- ja tuotantovaiheeseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssiviestintä Itslearning alustalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo, aktiivisuus, pienryhmätyöskentelytaidot, oppimistaidot, osaamisen kehittyminen, tehtäväpalautukset, asenne tuotantoympäristössä työskenneltäessä ja palautteen vastaanotto.

Arvioinnissa sovelletaan AMK-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikkoa.

Hylätty (0)

Läsnäolossa ja aktiivisuudessa on merkittäviä puutteita ja/tai ei ole osallistunut harjoituksiin tai palauttanut tehtävänantoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja –välineitä. Opiskelija osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimia niiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida työn vaatiman ajan ja aikatauluttaa työskentelynsä. Osaa suunnitella ja kehittää omaa työskentelyprosessiaan. Osoittaa hallitsevansa alansa tietoperustan

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa analysoida työskentelyprosessinsa vaiheet. Osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa ja omia käytännön kokemuksiaan sekä kehittää erilaisia ratkaisumalleja.

Ilmoittautumisaika

09.10.2023 - 14.12.2023

Ajoitus

07.12.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Markus Hatakka
Vastuuopettaja

Markus Hatakka

Ryhmät
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää tuotannon kulurakenteen, rahoitussuunnitelman ja kulujen toteutumisen seurannan
- esitellä tuotannon rahoittajille ja muille yhteistyökumppaneille kirjallisesti ja suullisesti
- hakea rahoitusta tuotannolle kotimaisista rahoituslähteistä
- nimetä keskeiset kansalliset ja kansainväliset rahoituslähteet
. vertailla erilaisia rahoitusmalleja, ja valita tuotantoon sopivan rahoituskokonaisuuden

Sisältö

Elokuvatuotannon rahoitus, kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja kulunseuranta, tuotantojen julkiset ja yksityiset rahoituskanavat ja -mahdollisuudet, tuotantosuunnitelmien esittely kirjallisesti ja suullisesti.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus, itsenäiset tehtävät, pienryhmätehtävät

Sisällön jaksotus

Lähiopetus 7.-8.12.2023, etäopetus 11.-12.12.2023

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.10.2023 - 23.11.2023

Ajoitus

16.11.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Henni Syrjänen
Vastuuopettaja

Henni Syrjänen

Ryhmät
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella ja resursoida tuotannon työvaiheet esituotannosta jälkituotantoon
- suunnitella projektin ja työryhmän tiedonhallinnan sekä viestinnän
- määritellä budjetoinnin ja rahoituksen perusteet sekä hankkia tarvitsemaansa tietoa tuotannon budjetin rakentamiseksi
- määritellä tuotannon markkinoinnin ja levityksen toimenpiteet
- listata av-alan toimijoita ja rahoittajia

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy tuotannon kehittelyyn, tuotantosuunnitelman ja kustannusarvion laatimiseen, työryhmän johtamiseen ja koordinointiin, digitaalisiin tuotantotyökaluihin, elokuvan tuotantoprosessin hallintaan sekä kotimaisiin av-alan yrityksiin, rahoituskanaviin ja keskeisiin sidosryhmiin.

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaali, tehtävät sekä verkkoluennot

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, verkko-opetus, itsenäiset tehtävät, pienryhmätehtävät

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu, ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT/osaamisen näyttö/hyväksiluku
Oppimistavoitteiden osaamisen osoittaminen työnäytteiden avulla: Neuvottele vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

27 h= 1 op
Tehtävät julkaistaan itslearning-alustalla.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 16.11.2023 ja päättyy 5.12.2023. Läpileikkaavat teemat ovat esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto.

AIKATAULU:
16.11.2023 09.00 - 16.00 Tuotannon kehittely, tuotannon vaiheet esituotannosta jälkituotantoon (LEM_B217) (Lempiäinen)
17.11.2023 09.00 - 16.00 Resurssit, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (LEM_B217) (Lempiäinen)
27.11.2023 09.00 - 16.00 Johtaminen ja työkalut (Zoom) (Mulari)
29.11.2023 09.00 - 16.00 Johtaminen ja työkalut (Zoom) (Mulari)
04.12.2023 09.00 - 16.00 Markkinointi ja levitys, keskeiset sidosryhmät (Zoom) (Lempiäinen)
05.12.2023 09.00 - 16.00 PRESENTAATIOKERTA: Tuottajan työkalupakki ja tuotantosuunnitelma (Zoom) (Lempiäinen)

Opintojakson tarkemmat osa-alueet:

1. Tuotannon kehittely ja tuotannon vaiheet esituotannosta jälkituotantoon: mitä missäkin vaiheessa tapahtuu, tuotantosuunnitelma sekä eri av-alan kotimaiset toimijat ja yritykset

2. Resurssit, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (sis. rahoituskanavat)

3. Johtaminen: työryhmän johtaminen ja koordinointi sekä Työkalut: digitaaliset työkalut ja muut menetelmät

4. Markkinointi ja levitys, keskeiset sidosryhmät

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja: Henni Syrjänen, henni.syrjanen@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kukin oppimistehtävä pisteytetään 0-5, ja tehtävien keskiarvo muodostaa arvosanan.

Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Arviointiasteikko
H-5
Hylätty (0)
Tyydyttävä (1-2)
Hyvä (3-4)
Kiitettävä (5)

Hylätty (0)
Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtävä/yksittäinen tehtävä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit - tyydyttävä (1-2)
Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti.

Arviointikriteerit - hyvä (3-4)
Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on työskennellyt aktiivisesti.

Arviointikriteerit - kiitettävä (5)
Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä opintojakson teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Heli Söderlund-Laihinen
Vastuuopettaja

Heli Söderlund-Laihinen

Ryhmät
 • PMEDIS22jour
  PMEDIS22 journalismi
 • PMEDIS22masu
  PMEDIS22 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Heli Söderlund-Laihinen
Vastuuopettaja

Heli Söderlund-Laihinen

Ryhmät
 • PKANIS22
  Animaatio
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.10.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Marko Luukkonen
Vastuuopettaja

Marko Luukkonen

Ryhmät
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa elokuvan tuotantoprosessin käsikirjoituksesta lähtevästä ennakkosuunnittelusta kuvauksiin, jälkituotantoon ja levitykseen.
- osaa toimia elokuvatyöryhmän vastuullisena jäsenenä omassa toimenkuvassa.
- ymmärtää tuotannolliset reunaehdot ja toimintamallit Turun AMK:n Taideakatemiassa.
- osaa osallistua tuotantopalavereihin ja palautetilaisuuksiin.

Sisältö

Opiskelija osallistuu Harjoituselokuva 1 tuotantoon elokuvatyöryhmän vastuullisena jäsenenä (HOD tai assistentti) omassa toimenkuvassa. Harjoituselokuvan päävastuullinen tuotannon opiskelija saattaa harjoituselokuvan käsikirjoituksen viimeistelystä, ennakkosuunnitteluvaiheeseen, kuvauksiin ja jälkituotannosta levitykseen. Tuotannon opiskelija vastaa yhdessä opiskelijaohjaajan ja opiskelijaleikkaajan kanssa elokuvan masterin ja presskitin toimittamisesta.

Tuotantoon menevät käsikirjoitukset valitaan pitchaustilaisuuksissa. Varsinainen tuotantolupa myönnetään hyväksyttävästi toteutetun preproductionin ja realistiseksi todetun toteutussuunnitelman pohjalta tuotantotalo Karusellissa. Käsikirjoituksia valmistellaan käsikirjoituskurssilla ja käsikirjoitusklinikalla. Kuvaus-, valaisu- ja äänisuunnitelmat käydään läpi erillisissä palavereissa vastaavien opettajien kanssa. Jälkituotantovaiheessa prosessia versioidaan vastaavien opettajien kanssa. Tuotantoprosessi on valmis kun elokuva on arkistoitu, presskit-kokonaisuus palautettu, ensi-ilta pidetty ja kaikki raportoinnit palautettu.

Oppimateriaalit

Lisäohjeistukset ja materiaalit Itslearning alustoilla (Harjoituselokuva 1, Elokuvan info & tuotantotalo Karuselli)

Opetusmenetelmät

itsenäinen pienryhmätyöskentely, pitchaustilaisuus, keskustelut, palaverit, esittelyt, klinikointi, ennakkosuunnittelu (preprod) - kuvaus (prod) - jälkituotanto (postprod) prosessit sekä loppukritiikki.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

keskustelut, adhoc, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi (1 op) opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Viiden (5 op) opintopisteen konaisuus vastaa 135 tunnin työmäärää.

Kurssikokonaisuus koostuu kontaktitilaisuuksista, aktiivisesta pienryhmä- ja itsenäisestä työskentelystä.

Kurssisuoritukset arvioidaan opiskelijan palauttaman tuotantoraportin pohjalta.

Opiskelija voi osallistua ja kurssisuoritus koostua useasta tuotannosta opintopistemitoutuksen huomioiden. Maksimi opintopistesuoritus yhdestä harjoituselokuvasta on 10 op. Ylimääräiset opintopisteet kirjataan projektiopintoihin. Suositus on toimia vain yhdessä HOD roolissa harjoituselokuva 1 -tuotantovaiheessa. Assistoivia toimenkuvia voi tehdä useammassa tuotannossa.

Sisällön jaksotus

Harjoituselokuva 1 on lyhytelokuvatuotanto. Kokonaisuudessa käydään läpi kaikki tuotannon vaiheet käsikirjoituksesta valmiiseen lyhytelokuvaan. Vuosittain toteutetaan 2-3 harjoituselokuva 1 tuotantoa.

AVAINAJANKOHDAT

• ilmoittautumis- ja ennakkomateriaalideadline ti 5.12. klo 9.00
• pitchaustilaisuus he1-ehdokkaille ma?11.12.23 klo 14.15 –?17 (ICT Delta auditorio)
• käsikirjoitusten versiointi klinikoiden ja esituotantovaiheen aloittaminen (ryhmäytyminen)
• he1 info- ja q&a tilaisuus ti 9.1.23 klo 9.15 – 12 (tila vahvistuu myöhemmin)
• viimeiset käsikirjoitusklinikoinnit ja esituotantovaihe jatkuu (tuotantolupakäsittelyyn valmistautuminen)
• tuotantolupakäsittelyt tuotantotalo Karusellissa 30.1. klo 14 – 16 (etä)
• esituotantovaihe (kuvauksiin valmistautuminen)
• he1 A kuvausslotti vko 10
• he2 B kuvausslotti vko 11
• he3 C kuvauslotti vko 12
• jälkituotantovaihe alkaa tuotantokohtaisesti heti kuvausten päätyttyä
• materiaalikatselut ja keskustelutilaisuudet ke 27.3.
• jälkituotantovaihe
• elokuvien valmistumisdeadline ANIELO palautepäivä ti 28.5.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning + sähköposti tarvittaessa.

HARJOITUSELOKUVA I (pmedis23elok ja pmedis23tupro) -reunaehdot
· kolme (3) elokuvaa
· kolme (3) kuvauspäivää (per tuotanto + check ja palautus)
· kolme (3) minuuttia (kolme liuskaa tai alle)
· mustavalkoinen
· ei dialogia, ei mykkä
· kuvausslotit: vko 9, vko 10, vko11 (kevät 2023)
- valmiiden elokuvien ensi-lta deadline kevätnäytöksessä 28.5.

prosessista

Lyhytelokuvaideoista/käsikirjoituksista karsitaan kolme (3) pitchaustilaisuudessa (loppuvuosi 2023).
Presentoitavat käsikirjoitukset on toimitettava ennakkotutustumista varten viimeistään ti 5.12. klo 9.00

Pitchaustilaisuudessa tulee mahdollisuuksien mukaan esittää alustava suunnitelma tuotannon HOD:eista (Head of Department) – ryhmää täydennetään myöhemmin. Pitchaustilaisuudessa voi käynnistää työryhmärekryn.

Jokaista valituksi tullutta käsikirjoitusta on kehiteltävä käsikirjoitusklinikalla vähintään kaksi (2) kertaa ennen Karusellin tuotantolupakäsittelyä.

Valitut kolme kokonaisuutta valmistellaan tuotantoesittelykuntoon tuotantotalo Karuselliin, josta haetaan tuotantolupaa (tarkka ohjeistus infotilaisuudessa (tammikuu), tuotanto-oppaassa ja tuotantotalo Karusellin -Itslearning alustalla).

Jokaiselle tuotannolle valitaan tuotantolupakäsittelyssä vastaava tuottaja, joka seuraa tuotannon edistymistä.

Äänisuunnitelmat on esiteltävä Mika Niinimaalle ja kuvaussuunnitelmat (storyboard, valaisusuunnitelma, kalustolistat) Marko Luukkoselle ennakkosuunnitteluvaiheessa (preproduction) mahdollisimman hyvissä ajoin ennen kuvauksia (production),

Aikataulutuksen tulee kattaa ennakkosuunnitteluvaihe (preproduction), kuvaukset (production), jälkituotantovaihe (postproduction), ensi-ilta, levitys- ja markkinointisuunnitelmat (vähintään hypoteettiset).

Opiskelijatuottaja (tuotantopäällikkö) vastaa kokonaisuuden hallinnasta tiiviissä yhteistyössä HODien ja muun tuotantoryhmän kanssa.

Tuotantosuunnitelmat (mukaan lukien kuvauspaikkaluvat, työryhmä- ja näyttelijäsopimukset, riskianalyysi, aikataulut (callsheetit)) ja tuotantopalaverit ilmoitetaan hyvissä ajoin ja tiedostot pidetään päivitettyinä tuotantotalo Karusellin Itslearning -alustalla.

Sopimus- ja lupa-asioissa erityisasiantuntija on koulutusvastaava Markus Hatakka.

Harjoituselokuvien kuvausvaiheen jälkeen järjestetään yhteinen materiaalikatselutilaisuus, jossa käydään läpi otteita kuvatusta ja äänisynkatusta materiaalista.

Leikkausversioita tulee versioida leikkausklinikalla (Outi Hyytinen) vähintään kaksi (2) kertaa.

Opintopisteet harjoituselokuvista annetaan raportointia vastaan tuotantotalo Karusellin ohjeistuksen mukaisesti. Raportointiin on valmis pohja.

Huom. opiskelijatuottaja, ohjaaja, leikkaaja ja äänisuunnittelija saavat opintopisteet, kun valmis elokuva +presskit ovat palautettu koulun arkistoon.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivisuus, sitoutuminen, pienryhmätyöskentelytaidot, oppimistaidot, osaamisen kehittyminen, työskentely tuotannoissa, asenne, toimiminen tuotantoympäristöissä ja palautteen vastaanottokyky.

Arvionnin lähtokohtana käytetään opiskelijan itsearviointia (valmis raportointipohja tuotantotalo Karusellin Itslearning-alustalla)

Arvioinnissa sovelletaan AMK-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikkoa.

Hylätty (0)

Läsnäolossa ja aktiivisuudessa on merkittäviä puutteita ja/tai ei ole osallistunut harjoituksiin tai palauttanut tehtävänantoja.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja –välineitä. Opiskelija osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimia niiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida työn vaatiman ajan ja aikatauluttaa työskentelynsä. Osaa suunnitella ja kehittää omaa työskentelyprosessiaan. Osoittaa hallitsevansa alansa tietoperustan.

Kykenee työskentelmään keskittyneesti ryhmää tukien paineenalaisessa tilanteessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa analysoida työskentelyprosessinsa vaiheet. Osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa ja omia käytännön kokemuksiaan sekä kehittää erilaisia ratkaisumalleja.

Kykenee paineenalaisessa tilanteessa ratkomaan ongelmatilanteita ja toimimaan rakentavasti.

Ilmoittautumisaika

21.11.2023 - 30.04.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Marko Luukkonen
Vastuuopettaja

Marko Luukkonen

Ryhmät
 • PMEDIS22
  Medianomi S22
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää lyhytelokuvan tuotannollis-ilmaisullisen tuotantoprosessin eri vaiheiden merkityksen lopputulokseen.
- toimia elokuvatyöryhmän vastuullisena jäsenenä ja/tai oman työryhmän vastuullisena esimiehenä.
- suunnitella oman toimenkuvansa toteutuksen käsikirjoituksen pohjalta ja toimia sen edellyttämällä tavalla.
- mitoittaa toimenkuvansa toteutuksen tuotannollisiin reunaehtoihin ja toimintamalleihin Turun AMK:n Taideakatemiassa.
- osallistua tuotantopalavereihin ja palautetilaisuuksiin.

Sisältö

Opiskelija osallistuu Harjoituselokuva 2 -tuotantoon elokuvatyöryhmän vastuullisena jäsenenä (HOD tai assistentti) omassa toimenkuvassa. Opiskelija opettelee työskentelemään ja delegoimaan tehtäviä eri opiskelijaryhmien välillä. Harjoituselokuvan päävastuullinen tuotannon opiskelija saattaa harjoituselokuvan käsikirjoituksen viimeistelystä, ennakkosuunnitteluvaiheeseen, kuvauksiin ja jälkituotannosta levitykseen. Lähtökohtaisesti myöhemmin aloittaneiden opiskelijaryhmien opiskelijat osallistuvat aiemmin aloittaneiden opiskelijaryhmien Harjoituselokuva 2:iin ja/tai opinnäytetyöelokuviin avustavissa toimenkuvissa. Tuotannon opiskelija vastaa yhdessä opiskelijaohjaajan ja opiskelijaleikkaajan kanssa elokuvan masterin ja presskitin toimittamisesta.

Oppimateriaalit

Lisäohjeistukset ja materiaalit Itslearning alustoilla (Harjoituselokuva 2, Elokuvan info & tuotantotalo Karuselli)

Opetusmenetelmät

Itsenäinen pienryhmätyöskentely, pitchaustilaisuus, keskustelut, palaverit, esittelyt, klinikointi, ennakkosuunnittelu (preprod) - kuvaus (prod) - jälkituotanto (postprod) prosessit, materiaalikatselu sekä loppukritiikki.

Kansainvälisyys

keskustelut, adhoc, pienryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi (1 op) opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Viiden (5 op) opintopisteen konaisuus vastaa 135 tunnin työmäärää.

Kurssikokonaisuus koostuu kontaktitilaisuuksista, aktiivisesta pienryhmä- ja itsenäisestä työskentelystä.

Kurssisuoritukset arvioidaan opiskelijan palauttaman tuotantoraportin pohjalta.

Opiskelija voi osallistua ja kurssisuoritus koostua useasta tuotannosta opintopistemitoutus huomioiden. Maksimi opintopistesuoritus yhdestä harjoituselokuvasta on 10 op. Ylimääräiset opintopisteet kirjataan projektiopintoihin. Suositus on toimia vain yhdessä head of department (HOD) roolissa harjoituselokuva 2 -tuotantovaiheessa. Assistoivia toimenkuvia voi tehdä useammassa tuotannossa.

Sisällön jaksotus

Harjoituselokuva 2 on lyhytelokuvatuotanto.

Kokonaisuudessa käydään läpi kaikki tuotannon vaiheet käsikirjoituksesta valmiiseen lyhytelokuvaan. Vuosittain toteutetaan 2-3 harjoituselokuva 2 tuotantoa.

AVAINAJANKOHDAT
• käsikirjoitusten klinikointi ennen pitchaustilaisuutta suotavaa
• ilmoittautumis- ja ennakkomateriaalideadline pe 9.2.
• pitchaustilaisuus he2-ehdokkaille to 15.2.24 klo 10 - 16, tila ICT Delta auditorio
• he2 info- ja q&a tilaisuus pe 16.2. klo 9.15 – 12 (Hammarbacka esitystila byod EDU_1091)
• käsikirjoitusten versiointi klinikoiden ja esituotantovaiheen aloittaminen (ryhmäytyminen)
• tuotantolupakäsittelyt tuotantotalo Karusellissa 5.3. klo 14 – 16 (etä)
• esituotantovaihe (kuvauksiin valmistautuminen)
• he2 A kuvausslotti vko 14
• he2 B kuvausslotti vko 16
• he2 C kuvauslotti vko 17
• jälkituotantovaihe alkaa tuotantokohtaisesti heti kuvausten päätyttyä
• materiaalikatselut ja keskustelutilaisuudet 7.5. klo 10-16 (Delta auditorio)
• jälkituotantovaihe
• elokuvien valmistumisdeadline ANIELO palautepäivä syyslukukausi 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning + sähköposti tarvittaessa.

REUNAEHDOT
• kaksi tai kolme (2-3) elokuvaa
• neljä (4) kuvauspäivää (per tuotanto + testaus, kalustocheck ja palautus)
• kesto alle kymmenen (10) minuuttia (kymmenen liuskaa tai alle)
• värillinen
• dialogia
• kuvausajankohdat on määritelty (vkot 14, 16, 17), vkoilla 16 & 17 mahdollisuus studiotyöskentelyyn


prosessista

Lyhytelokuvakäsikirjoituksista karsitaan kaksi - kolme (2-3) pitchaustilaisuudessa (alkuvuodesta 2024).

Presentoitavat käsikirjoitukset ja pitchauspaketit on toimitettava ennakkotutustumista varten viimeistään pe 9.2.

Pitchaustilaisuudessa tulee mahdollisuuksien mukaan esittää alustava suunnitelma tuotannon HOD:eista (Head of Department). Ryhmää täydennetään myöhemmin. Pitchaustilaisuudessa voi käynnistää työryhmärekryn.

Jokaista valituksi tullutta käsikirjoitusta on kehiteltävä käsikirjoitusklinikalla vähintään kaksi (2) kertaa ennen Karusellin tuotantolupakäsittelyä.

Valitut kokonaisuudet valmistellaan tuotantoesittelykuntoon tuotantotalo Karuselliin, josta haetaan tuotantolupaa (tarkka ohjeistus infotilaisuudessa, tuotanto-oppaassa ja tuotantotalo Karusellin -Itslearning alustalla).

Jokaiselle tuotannolle valitaan tuotantolupakäsittelyssä vastaava tuottaja, joka seuraa tuotannon edistymistä.

Äänisuunnitelmat on esiteltävä Mika Niinimaalle ja kuvaussuunnitelmat (storyboard, valaisusuunnitelma, kalustolistat) Marko Luukkoselle ennakkosuunnitteluvaiheessa (preproduction) mahdollisimman hyvissä ajoin ennen kuvauksia (production),

Aikataulutuksen tulee kattaa ennakkosuunnitteluvaihe (preproduction), kuvaukset (production), jälkituotantovaihe (postproduction), ensi-ilta, levitys- ja markkinointisuunnitelmat (vähintään hypoteettiset).

Opiskelijatuottaja (tuotantopäällikkö) vastaa kokonaisuuden hallinnasta tiiviissä yhteistyössä HODien ja muun tuotantoryhmän kanssa.

Tuotantosuunnitelmat (mukaan lukien kuvauspaikkaluvat, työryhmä- ja näyttelijäsopimukset, riskianalyysi, aikataulut (callsheetit)) ja tuotantopalaverit ilmoitetaan hyvissä ajoin ja tiedostot pidetään päivitettyinä tuotantotalo Karusellin Itslearning -alustalla.

Sopimus- ja lupa-asioissa erityisasiantuntija on koulutusvastaava Markus Hatakka.

Harjoituselokuvien kuvausvaiheen jälkeen järjestetään yhteinen materiaalikatselutilaisuus, jossa käydään läpi otteita kuvatusta ja äänisynkatusta materiaalista.

Leikkausversioita tulee versioida leikkausklinikalla (Outi Hyytinen) vähintään kaksi (2) kertaa.

Opintopisteet harjoituselokuvista annetaan raportointia vastaan tuotantotalo Karusellin ohjeistuksen mukaisesti. Raportointiin on valmis pohja.

Huom. opiskelijatuottaja, ohjaaja, leikkaaja ja äänisuunnittelija saavat opintopisteet, kun valmis elokuva +presskit ovat palautettu koulun arkistoon.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.10.2023 - 16.01.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 05.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Henni Syrjänen
Vastuuopettaja

Henni Syrjänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata johtamisen ja esimiestyön käsitteitä
- tarkastella ja analysoida johtamista erilaisissa organisaatioissa
- johtaa omaa työskentelyään
- reflektoida omaa kiinnostustaan esimiehen työhön
- suunnitella ja johtaa kokous- ja neuvottelutilaisuuksia sekä laatia keskeisiä kokous- ja neuvotteluasiakirjoja
- tarkastella projektin viestintää ja kehittää sitä
- esittää uusia ratkaisuja projektin tavoitteen saavuttamiseksi
- tarkastella tehtäviä eri toimijoiden kannalta

Sisältö

Oman työn johtaminen, esimiestyö, kokous- ja neuvottelukäytännöt ja projektin viestintä.

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaalit. Julkaistaan, kun opintojakso alkaa 23.1.2024.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, harjoitukset pienryhmissä, yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen opiskelu, vertaisoppiminen ja -arviointi, itsearviointi.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen
Innovaatiopedagogiikka (INNOPEDA)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele erikseen vastuuopettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät (2 kpl):
Oppimistehtävät 1A (yksilötehtävä) ja 1B (ryhmätehtävä)
Oppimistehtävä 2A (yksilötehtävä, 2B (vertaisarviointi)

Lisäksi itsearviointia osana kontaktitapaamisia.

Kaikki tehtävät ja aikataulut julkaistaan itslearning-alustalla viimeistään, kun opintojakso alkaa 23.1.2024.

Yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä.
Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 23.1.2024 ja päättyy 5.3.2024. Opintojaksolla on neljä lähitapaamista kampuksella, muutoin opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja ryhmissä työskennellen Itslearning-alustaa hyödyntäen. Opintojaksoon ei sisälly verkkopetusta.

Lähitapaamiset Lempparin Kampuksella Turussa:

ti 23.1. klo 10-14 Esihenkilötyö
ti 6.2. klo 10-14 Oman työn johtaminen
ti 13.2. klo 10-14 Kokous- ja neuvottelukäytännöt, projektin viestintä ja tavoitteiden saavuttaminen
ti 5.3. klo 10-14 Opintojakson purkupäivä ja ryhmäpresentaatiot

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n kiintiö 10 opiskelijapaikkaa
Taideakatemian media-alan muut erikoistumisalat 5 opiskelijapaikkaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista/tekemistä.
Arvioinnin kohteena ovat oppimistehtävät 1A, 1B ja 2A ja 2B.
Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Arvosana muodostuu numeraalisesti arvioitavien tehtävien keskiarvosta.
Kaikki tehtävät arvioidaan jo numeraalisesti 1-5/hylätty tai hyv/hyl.

Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 21.09.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 20

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Anna Kuusela
Vastuuopettaja

Anna Kuusela

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
- suunnitella ja toteuttaa teemallisen journalistisen jutun ajankohtaisesta aiheesta
- toimia ammattimaisesti ja journalistin ohjeiden mukaan myös tilanteissa, joissa journalismiin voi kohdistua painostusta tai vaikuttamisyrityksiä
- toimia ammattimaisesti ja journalistin ohjeiden mukaan yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa
- hyödyntää monipuolisesti eri lähteitä ja faktantarkistusta, suhtautua kriittisesti lähteisiin
- antaa palautetta muiden opiskelijoiden jutuista
- arvioida omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät siihen, millaisia vaikuttamisyrityksiä journalismiin voi eri tilanteissa kohdistua ja miten näissä tilanteissa journalistin tulee toimia. Opiskelija toteuttaa aiheeseen liittyvän jutun, jossa hän toteuttaa kriittisyyttä ja faktantarkistusta. Opiskelija analysoi omaa juttuprosessiaan ja pohtii, mitä se opetti.

Oppimateriaalit

turkuamk.itslearning.com / Journalismi vaikuttamisen kohteena
Retkipäivän materiaali

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset lähitapaamiset, ulkopuolisen tahon järjestämä juttukeikka, tiimityöskentely, verkkotyöskentely Itslearningissa ja itsenäinen työskentely.

Kansainvälisyys

Vuorovaikutteinen, monipuolinen oppiminen sekä lähiopetuksena, juttukeikalla että itsenäisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitusti portfoliolla, jossa on vähintään yksi kurssin vaatimuksia vastaava juttu. Lisäksi taustamateriaaliin perehtyminen ja essee, jossa pohditaan omaa juttuprosessia sekä käsitellään journalismiin kohdistuvia vaikutusyrityksiä ja lähdekritiikin merkitystä laajemmin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähitapaamisissa ja itsenäisissä tehtävissä perehdytään aiheeseen eli journalismiin kohdistuviin vaikuttamisyrityksiin sekä kurssin teemaan, joka on metsien käyttö ja siihen liittyvät kysymykset.

Käytännön harjoituksena Metsäyhdistyksen järjestämä koko päivän retki 28. syyskuuta, joka on samalla juttukeikka. Retkellä tutustutaan metsäteollisuuteen sekä metsien talouskäyttöön.

Opiskelija suunnittelee ja kirjoittaa metsiin liittyvästä aiheesta julkaisukelpoisen noin 3500 - 4000 merkin jutun, jonka tekemisessä hän hyödyntää vierailulta saatavaa materiaalia sekä omaa tiedonhankintaa. Opiskelija myös ottaa juttuun sopivan valokuvan/valokuvia, mahdollisesti myös somemateriaalia.

Aihepiiriä syvennetään lähitapaamisissa ja juttua työstetään samalla.

Jutun lisäksi opiskelija kirjoittaa kurssin loppupuolella pohdiskelevan analyysin siitä, millaisia asioita juttuprosessi hänelle opetti.

Sisällön jaksotus

14.9.-2.11.2023

Journalismi on paitsi vaikuttava toimija yhteiskunnassa, myös erilaisten vaikuttamisyritysten kohde. Miten toimia kriittisenä journalistina silloin, kun jokin taho yrittää lobata omaa asiaansa tai jopa yrittää vaikuttaa journalistin päätösvaltaan? Aiheeseen perehdytään sekä vuoroaikutteisilla luennoilla, toimitustyössä että käytännön juttukeikalla.

Huom! Kurssiin sisältyy viikoittaista lähiopetusta sekä yksi koko päivän retki 28.9.

to 14.09.2023 09.00 - 14.00 Kupittaan kampus
to 21.09.2023 09.00 - 14.00 Kupittaan kampus
to 28.09.2023 7.30-17.30 Koko päivän retki ja juttukeikka Metsäyhdistyksen järjestämään kohteeseen.
to 05.10.2023 09.00 - 14.00 Kupittaan kampus
to 12.10.2023 09.00 - 14.00 Kupittaan kampus
to 26.10.2023 09.00 - 14.00 Kupittaan kampus
to 02.11.2023 09.00 - 14.00 Kupittaan kampus

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning ja opettajan sähköposti ja puhelin.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat omalla ajalla suoritettavien tehtävien ja jutun laatu, aktiivisuus tapaamisissa ja tapaamisissa suoritettaviin tehtäviin sekä koko päivän retkelle osallistuminen. Tiimityötaidot, oma-aloitteellisuus. Poissaolojen määrä. Tehtävän tai jutun myöhästyminen määräajasta laskee kyseisen osa-alueen arvosanaa.

Hylätty (0)

Opiskelijalta puuttuu kurssisuoritukseen vaadittavia tehtäviä, tehtävät eivät täytä vaatimuksia tai poissaoloja ei ole korvattu sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija toteuttaa harjoitukset tehtävänannon mukaisesti. Tehtävien sisältö sopii kontekstiin ja niiden kieli on asiallista. Opiskelija kohtaa haastateltavat asiallisesti ja noudattaa journalistin ohjeita. Opiskelija osallistuu tunneilla keskusteluun ja palautteenantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija toteuttaa harjoitukset tehtävänannon mukaisesti, aikataulussa ja laadukkaasti. Harjoitusjuttujen aiheet ovat mielenkiintoisia ja julkaisukelpoisia ja niissä käytetty kieli on sujuvaa. Opiskelija osaa harjoittaa lähdekritiikkiä, faktantarkistusta ja monipuolista tiedonhankintaa ja noudattaa journalistin ohjeita. Opiskelija osallistuu opetuksessa keskusteluun aktiivisesti ja rakentavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa harjoitusjutussaan erityistä osaamista tai kunnianhimoa, esimerkiksi jutun näkökulman, sisällön, tiedonhankinnan tai faktantarkistuksen osalta. Opiskelijan tekemiä harjoitusjuttuja voi tarjota median julkaistavaksi. Opiskelijan käyttämä kieli on rikasta, sujuvaa ja oikeakielistä. Opiskelija osallistuu opetuksessa keskusteluun erittäin aktiivisesti ja rakentavasti ja tuo omia ideoitaan esille sekä pohtii omaa juttuprosessiaan harjoitustehtävässä monipuolisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

24.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 26

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- journalismin keskeiset ammattieettiset periaatteet
- keskeiset journalistiset uutiskriteerit
- journalististen juttujen ideoimisen alkeet
- laatia toimivat haastattelukysymykset ja toteuttaa teknisesti onnistuneen tiedonhankinnan
- uutiskirjoittamisen alkeet
- tunnistaa erilaisten journalististen tekstien ydinasiat ja ominaispiirteet
- suunnitella ja kirjoittaa monimediajournalistiseen ympäristöön soveltuvia tekstityyppejä
- uutistuotannon toimituksellisen prosessin ja toimituksellisen roolituksen
- käsitellä kestävän kehityksen teemoja journalistisessa työssä

Sisältö

Opiskelijat ottavat haltuun uutiskriteerit, kirjoitetun uutisen kielen ja rakenteen sekä perehtyvät myös muihin journalistisiin tekstityyppeihin. Opiskelijat perehtyvät tiedonhankintaan ja lähdekritiikkiin sekä haastattelutekniikkaan journalistin keskeisinä välineinä. Opettajan johdolla opiskelijat ideoivat uutisjuttuja ja antavat toisilleen palautetta näistä. Uutisjutun yhtenä teemana on kestävä kehitys.

Opetusmenetelmät

Johdantoluennot ja toimitustyön kaltainen toiminta: juttujen ideointi, toteuttaminen, työn loppuun vieminen, palautteen saaminen.

Kansainvälisyys

Luennot ja itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla harjoitellaan journalististen tekstien kirjoittamisen alkeita. Opiskelijat pääsevät kirjoittamaan ideoimiaan uutisaiheita. Jutun teko hoidetaan omalla ajalla.
Opintojaksolla hiotaan yhdessä aiheita, jutun toteutusta ja haastattelukysymyksiä.
Opiskelija ottaa omalla ajallaan yhteyden haastateltavaan sekä hoitaa haastattelun ja jutun kirjoittamisen.
Opintojaksolla sparrataan, editoidaan ja arvioidaan kokonaisuutta yhdessä. Jutuista annetaan ja saadaan palautetta.
Opiskelija hoitaa mahdolliset juttukeikat, kuten tiedotustilaisuudet, haastattelut ja gallupit, omalla ajalla ja sovitusti.
Opintojaksolla mietitään yhdessä jutun kuvittamista ja visuaalista ilmettä.
Uutistuotannon prosessi käydään läpi yhdessä aina jutun sisällöstä ja rakenteesta lähtien kielenhuoltoon ja editointiin asti.
Juttu versioidaan printtiin, verkkoon, premille ja somejulkaisuksi.

Sisällön jaksotus

24.10.-14.12.2023

24.10. Journalistin ammatillinen asema, uutistoimituksen arki ja toimittajan tehtävät journalistisessa prosessissa

25.10. Erilaiset journalistiset juttutyypit ja niiden ominaispiirteet

31.10. Journalistiset uutiskriteerit ja uutiskynnys

2.11. Uutiskirjoittamisen perusteet: uutisen rakenne, kielenhuolto

9.11. Toimittajan tapa työskennellä: haastattelu, tiedonlähteet

16.11. Tiedonhankinnan perusteet: ideointi ja toteutus

21.11. Uutistuotanto: ideointi, haastattelu, lähteiden hankinta, lähdekritiikki

23.11. Uutistuotanto: haastattelukysymysten laadinta, haastateltavan tavoittaminen, juttukeikka

28.11. Uutistuotanto: jutun kirjoittaminen, eri kirjoitustyylit, palaute

30.11. Uutisen rakenne, editointi ja uutiskieli

7.12. Uutistuotanto: editointi, palautteen antaminen ja saaminen

12.12. Uutistuotanto ja erilaiset juttutyypit: kestävä kehitys

14.12. Oman jutun versiointi: uutinen, premi, nettiuutinen ja somejulkaisu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat:
Omalla ajalla suoritettavien tehtävien ja harjoitusjuttujen laatu. Tuntiaktiivisuus ja tunnilla suoritettaviin tehtäviin osallistuminen. Poissaolojen määrä.

Hylätty (0)

Opiskelijalta puuttuu kurssisuoritukseen vaadittavia tehtäviä tai poissaoloja ei ole korvattu sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija toteuttaa harjoitukset tehtävänannon mukaisesti. Tehtävien sisältö sopii kontekstiin ja niiden kieli on asiallista. Opiskelija osallistuu tunneilla keskusteluun ja palautteenantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija toteuttaa harjoitukset tehtävänannon mukaisesti ja laadukkaasti. Harjoitusjuttujen aiheet ovat mielenkiintoisia, julkaisukelpoisia ja niissä käytetty kieli on sujuvaa. Opiskelija osaa hyödyntää harjoituksissaan erilaisia journalistisia tyylilajeja. Hän kykenee rakentamaan selkeän ja informatiivisen otsikko- ja ingressikokonaisuuden. Opiskelija osallistuu tunneilla keskusteluun aktiivisesti ja rakentavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa harjoitusjutuissaan erityistä luovuutta tai kunnianhimoa, esimerkiksi aiheen tai asiaan perehtymisen osalta. Opiskelijan tekemiä harjoitusjuttuja voi tarjota median julkaistavaksi. Opiskelijan käyttämä kieli on rikasta, sujuvaa ja oikeakielistä. Opiskelija osallistuu tunneilla keskusteluun erittäin aktiivisesti ja rakentavasti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 19.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Anna Kuusela
Vastuuopettaja

Anna Kuusela

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
- suunnitella ja toteuttaa teemallisen journalistisen kokonaisuuden tai sarjan ammattimaisen journalistisen tiedonhankinnan perusteella
- toteuttaa sisällöllisesti tai välineellisesti erikoistuneen journalistisen kokonaisuuden
- haastaa itsensä monimedialliseen journalistiseen kokeiluun tai analysoida ja esitellä muualla tehdyn monimediallisen ratkaisun
- toimia toimituksessa ammattimaisesti
- johtaa toimitustyöskentelyä ammattimaisesti
- hyödyntää sosiaalisen median vuorovaikutusta journalistisessa prosessissa
- arvioida omaa toimintaansa ja ottaa vastaan palautetta

Sisältö

Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat joko monimediallisen tai yhteen ilmaisumuotoon keskittyvän kokonaisuuden, jonka tiedonhankinta on laajaa ja syvällistä. Opintojaksolla on tarkoitus kokeilla uusia ilmaisun, sisällön tai tekemisen muotoja. Opintojakso toteutetaan toimitustyöskentelynä, jota kukin opiskelija vuorollaan johtaa yhdessä opettajan kanssa.

Oppimateriaalit

turkuamk.itslearning.com / Henkilöjuttu

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset lähitapaamiset, tiimityöskentely, verkkotyöskentely Itslearningissa ja itsenäinen työskentely.

Kansainvälisyys

Vuorovaikutteinen, monipuolinen oppiminen sekä lähiopetuksena että itsenäisesti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovitusti portfoliolla, jossa on vähintään kaksi julkaistua, kurssin vaatimuksia vastaavaa itse kirjoitettua henkilökuvajuttua itse otettuine valokuvineen ja lisäksi sovitun sisältöinen reflektointi juttujen syntyprosessista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Kurssilla tutustutaan ja perehdytään lähitapaamisissa ja kotitehtävissä siihen, millainen on hyvä henkilöjuttu ja mitä erityispiirteitä liittyy syvällisen henkilökuvan tekemiseen.
- Opiskelija osallistuu viikoittaisiin lähitapaamisiin, joissa sekä perehdytään aiheeseen että harjoitellaan toimitustyöskentelyä tiimissä.
- Opiskelija kirjoittaa kurssilla kaksi eripituista ja -tyyppistä henkilöjuttua: noin 3 000 merkin pituisen ja noin 5 000 merkin pituisen julkaisukelpoisen henkilökuvan. Haastateltavista vähintään toinen, pidemmän jutun haastateltava, ei kuulu opiskelijan omaan lähipiiriin. Opiskelija ottaa vähintään kaksi vaihtoehtoista julkaisukelpoista henkilökuvaa kummastakin haastateltavasta, mahdollisesti myös videota ja/tai kuvaa someen.
- Opiskelija etsii itse kiinnostavat haastateltavat ja tekee haastattelut kasvokkain omalla ajallaan. Opiskelija tarkistaa henkilöjuttujen faktat ja noudattaa journalistin ohjeita ja eettisyyttä jutunteossa.
- Opiskelija editoi juttujen rakenteen sujuvaksi sekä ideoi jutuille myyvän verkko-otsikon sekä printtiotsikon.
- Opiskelija lukee pitkän henkilökuvan myös ääneen audiona julkaistavaksi.
- Opiskelija voi hyödyntää sosiaalista mediaa esimerkiksi haastateltavan etsimisessä ja tekee ainakin toisesta jutustaan myös somejulkaisun tai somejulkaisusuunnitelman.
- Jutut julkaistaan Tutkassa.

Sisällön jaksotus

5.9.-31.10.2023

Teema: Henkilöjuttu.

Miten kirjoitan hyvän henkilöjutun? Kuinka löydän kiinnostavan haastateltavan: tavis vai julkkis? Kuinka kohtaan haastateltavan? Millainen on hyvän henkilöjutun rakenne, mitkä ovat tarinallisuuden mahdollisuudet ja vaarat? Faktantarkistus henkilöjutussa ja haastateltavan oikeudet. Miten editoin, hion ja otsikoin jutun sekä myyn sen lukijoille?

Kurssi toteutetaan lähiopetuksena ja itsenäisenä työskentelynä (juttujen kirjoittaminen, muut tehtävät).

Lähiopetuspäivät tiistaisin kl 13-16, LEM_B156 Luuppi, alustavat sisällöt:
5.9. Intro ja ensimmäinen tehtävänanto: Millainen on hyvä henkilöjuttu? Toimitustyötä: lyhyet jutut aluille, juttusarjan ideointi.
12.9. Haastattelun pelisäännöt ja haastateltavan oikeudet. Toimitustyötä: isot jutut aluille.
19.9. Haastattelutekniikat: mikä on hyvä kysymys. Toimitustyötä: Lyhyiden juttujen palautteet.
26.9. Taustatyön tärkeys. Miten rajaan näkökulmaa? Toimitustyötä.
3.10. Haastattelusta jutuksi, hyvä rakenne. Toimitustyötä: Lyhyet jutut Tutkaan.
10.10. Tarkistamisen dilemma ja muut hankalat tilanteet. Toimitustyötä: Isojen juttujen palautteet.
24.10. Miten myyn jutun lukijoille? Kärki ja otsikko. Toimitustyötä. Jutut audioksi.
31.10. Juttujen julkaisu Tutkassa, juttujen läpikäynti tunnilla. Loppupalautteet ja keskustelut.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning ja opettajan sähköposti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiin vaikuttavat omalla ajalla suoritettavien tehtävien ja juttujen laatu, aktiivisuus tapaamisissa ja tapaamisissa suoritettaviin tehtäviin osallistuminen. Tiimityötaidot, oma-aloitteellisuus. Poissaolojen määrä. Tehtävän tai jutun myöhästyminen deadlinesta laskee kyseisen osa-alueen arvosanaa.

Hylätty (0)

Opiskelijalta puuttuu kurssisuoritukseen vaadittavia tehtäviä, tehtävät eivät täytä vaatimuksia tai poissaoloja ei ole korvattu sovitulla tavalla.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija toteuttaa harjoitukset tehtävänannon mukaisesti. Tehtävien sisältö sopii kontekstiin ja niiden kieli on asiallista. Opiskelija kohtaa haastateltavan asiallisesti ja noudattaa journalistin ohjeita. Opiskelija osallistuu tunneilla keskusteluun ja palautteenantoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija toteuttaa harjoitukset tehtävänannon mukaisesti, aikataulussa ja laadukkaasti. Harjoitusjuttujen aiheet ovat mielenkiintoisia ja julkaisukelpoisia ja niissä käytetty kieli on sujuvaa. Opiskelija osaa hyödyntää harjoituksissaan erilaisia journalistisia kerronnan keinoja, kohtaa haastateltavan asiallisesti ja noudattaa journalistin ohjeita. Opiskelija osallistuu tunneilla keskusteluun aktiivisesti ja rakentavasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osoittaa harjoitusjutuissaan erityistä luovuutta tai kunnianhimoa, esimerkiksi haastateltavan valinnan, valokuvien, somesisällön tai jutun näkökulman tai rakenteen osalta. Opiskelijan tekemiä harjoitusjuttuja voi tarjota median julkaistavaksi. Opiskelijan käyttämä kieli on rikasta, sujuvaa ja oikeakielistä. Opiskelija osallistuu tunneilla keskusteluun erittäin aktiivisesti ja rakentavasti ja tuo omia ideoitaan esille.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Marko Luukkonen
Vastuuopettaja

Marko Luukkonen

Ryhmät
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- fiktion leikkaamisen prosessin, ilmaisullisen versioinnin, rakenteen ja rytmittämisen
- tunnistaa ajallisen jatkumon manipuloinnin mahdollisuudet osana jälkituotantoprosessia
- kompositointi- ja värimäärittelyohjelmaien käytön alkeet
- ymmärtää jälkituotannon rakenteellisen hallinnoinin ja ammattimaisen jälkituotantoworkflown

Sisältö

Elokuvan leikkauksen ja kuvan jälkitöiden syventävä opintojakso. Fiktioelokuvan leikkaaminen ja kompositointi ja efektointi -ohjelman syventävä opetus. Opintojaksolla tutustutaan myös värimäärittelyyn.

Oppimateriaalit

Tehtävänannot ja lisäohjeistukset kurssin Itslearning sivustolla.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, harjoitukset, vertaisoppiminen ja adhoc

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Kurssilla sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi (1 op) opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Viiden (5 op) opintopisteen konaisuus vastaa 135 tunnin työmäärää.

Kurssikokonaisuus koostuu kontaktiopetuksesta, aktiivisesta pienryhmä- ja itsenäisestä työskentelystä.

Tehtävänannot ja lisäohjeistukset kurssin Itslearning sivustolla

Sisällön jaksotus

Elokuvan leikkauksen ja kuvan jälkitöiden syventävä opintojakso. Opintojakson osallistumisvaatimuksena hyväksytysti suoritettu Jälkituotanto 1-opintojakso.

Leikkauksen osuuden kontaktiopetus viikolla 12

Jälkikäsittelyn (chroma ja kompositointi) kontaktiopetus viikolla 13

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tehtävänannot ja lisäohjeistukset kurssin Itslearning sivustolla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

läsnäolo, aktiivisuus, tehtävänannot, palautteen vastaanottokyky.

Hylätty (0)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja –välineitä. Opiskelija osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimia niiden mukaisest

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Läsnäolo, aktiivisuus, pienryhmätyöskentelytaidot, oppimistaidot, osaamisen kehittyminen, tehtäväpalautukset, asenne

Arvioinnissa sovelletaan AMK-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikkoa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida työn vaatiman ajan ja aikatauluttaa työskentelynsä. Osaa suunnitella ja kehittää omaa työskentelyprosessiaan. Osoittaa hallitsevansa alansa tietoperustan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa analysoida työskentelyprosessinsa vaiheet. Osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa ja omia käytännön kokemuksiaan sekä kehittää erilaisia ratkaisumalleja.

Esitietovaatimukset

Opintojakson osallistumisvaatimuksena hyväksytysti suoritettu Jälkituotanto 1 -opintojakso.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 03.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 20

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Minna Teittinen
Vastuuopettaja

Minna Teittinen

Ryhmät
 • PMEDIS22masu
  PMEDIS22 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä kampanjasuunnittelun elementit ja merkityksen
- analysoida kampanjatoteutuksia mainonnan suunnittelijan näkökulmasta
- kehittää ja tuottaa asiakaslähtöistä kampanjasuunnittelua

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään systemaattiseen, kokonaisvaltaiseen kampanjasuunnittelun prosessiin, sen vaiheisiin ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Opintojaksolla syvennetään markkinoinnin perustietoutta ja kehitetään analysointi- ja benchmarkkausharjoitusten avulla markkinointiviestinnän suunnitteluprosessin hallintaa. Tiimityönä tehtävä aito asiakastyöskentely on tärkeässä roolissa tällä opintojaksolla. Sen avulla kehitetään yhteistyötaitoja, työelämälähtöistä asiakasymmärrystä ja verkostoitumista sekä ideointi- ja presentointitaitoja.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan lähiopetuksen alkaessa

Opetusmenetelmät

lähiopetusta luentojen ja harjoitusten avulla, projektioppiminen, tehtäväperustainen opiskelu, vertaisoppiminen ja pienryhmätyöskentely, vierailijaluentoja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys, projektioppiminen, tiimioppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetuksessa harjoituksia ja tehtäviä pienryhmissä ja itsenäisesti
Asiakasprojekti tiimityönä

(tehtävät tarkemmin ItsLearningissä)

Sisällön jaksotus

* kampanjasuunnittelun prosessi, kampanjasuunnittelun harjoituksia, asiakasprojekti tiimityönä

* huomioi, että opintojaksolla on runsaasti lähipäiviä, eli erillistä verkkototeutusta ei järjestetä

* päiväkohtainen kurssiaikataulu, ohjelma ja tehtävät ItsLerningissä

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM. EDELTÄVYYSEHTO: Markkinoinnin perusopinnot ja Markkinointiviestinnän perusopinnot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kampanjasuunnittelun prosessin haltuunotto, ideoinnin toimivuus, aktiivisuus lähiopetuksessa ja tiimityöskentelyssä, medioiden ja muiden markkinointiviestintäkeinojen tavoitteellinen hallinta, asiakasprojektin läpivienti briiffin mukaisesti

Arviointi media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 - 15

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Jussi Arvio
Vastuuopettaja

Jussi Arvio

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi
 • PMEDIS20elok
  PMEDIS20 elokuva
 • PMEDIS22jour
  PMEDIS22 journalismi
 • PMEDIS22masu
  PMEDIS22 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS20masn
  PMEDIS20masu
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
 • PMEDIS21masn
  PMEDIS21 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva
 • PMEDIS21
  Medianomi S21

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää yhteisöllisen opiskelijaradion toimintaperiaatteet
- osaa kantaa vastuuta opiskelijaradion toiminnasta ja kehittämisestä omasta työroolistaan käsin
- osaa arvioida omaa kehittymistään suhteessa asettamiinsa oppimistavoitteisiin
- osaa toimia osana moniammatillista työryhmää
- osaa antaa palautetta työryhmän toiminnasta

Sisältö

- Yhteisöradion toimintaperiaatteet ja lainalaisuudet
- Osallistuminen radion sisällöntuotantoon ja / tai markkinointiin
- Kampusradion kehittäminen
- Opiskelijavetoisuus
- Oman ja työryhmän toiminnan arviointi

Opetusmenetelmät

Radio Tutkan oppimisympäristö, hands-on-training.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilöllisen oppimissuunnitelman pohjalta. Sisältää radiossa tehtävän substanssioppimisen lisäksi saamistavoitteiden asettamisen, seuraamisen sekä opitun reflektoinnin ja raportoinnin.

Sisällön jaksotus

Jakson alustava aikataulu syyskaudelle 2023 (4.9.2023-15.12.2023):

Vko 36: Ti 5.9. klo 15-16:30 suunnittelu 1
Vko 37: Ti 12.9. klo 15-16:30 suunnittelu 2
Vko 38: Ti 19.9. klo 16-17:00 suunnittelu 3
Vko 39: Ti 26.9. klo 16-17:00 suunnittelu 4
Vko 40: lähetykset alkavat aikaisintaan (tarvittaessa lisää suunnittelupäiviä)
vko 42 VAPAAJAKSO (ei lähetyksiä)
Vkot 43-50 lähetyksiä
Vko 50: Jouluspesiaali + pe 15.12. jakson päätös ja palautetilaisuus

HUOM! Viikkopalaverien sekä lähestyspäivien aikataulut tarkentuvat suunnitteluviikkojen aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kampusradion Teams-alusta syksy 2023

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Vaaherkumpu
 • Kaarina Leinonen
Vastuuopettaja

Johanna Vaaherkumpu

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva
 • PKANIS23
  Animaatio

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- perusasiat asiatyylisen tekstin kirjoittamisesta
- muokata tekstiä erilaisista lähteistä
- tiivistää ja perustella kirjallisesti esitettävän asian
- tunnistaa ja osaa valita tyylilajin sekä osaa tuottaa eri tarkoituksiin soveltuvaa tekstiä
- selittää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita
- huomioida ryhmän jäsenten näkökulmat
- tuoda uusia ajatuksia avoimesti muiden käyttöön
- tunnistaa draaman perussäännöt
- hyödyntää käsikirjoituksen metodeja omaan työhönsä
- käyttää luovuuttaan kirjallisesti taiteellisen viestinnän välineenä

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi asiatyylin rakenne ja sanavalinnat, erilaiset asiatyyliset tekstilajit, käsikirjoituksen perusteet ja dramaturgian perusteet.

Oppimateriaalit

Opettajan ohjeistama.

Opetusmenetelmät

Kurssien työskentelymuotoja ovat esim. keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, harjoitustyöt, kirjoitusharjoitukset, kokemuksellinen oppiminen, itsenäinen työskentely sekä oheiskirjallisuus ja/tai teokset. Opetus sisältää myös ammatillisten ryhmätyötaitojen ja esiintymisen harjoitteita sekä palautetaitojen harjoittelua ohjatusti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.
Kirjalliset tehtävät

Kansainvälisyys

Yhteiset tunnit, ryhmätyöt ja itsenäinen työskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op= 27 tuntia työtä
Yhteensä 5 op

Sisällön jaksotus

Kirjallinen ilmaisu 5 op
Asiakirjoittaminen 2,5 op
Käsikirjoittaminen 2,5

Anielo, tupro: Asiakirjoittamisen osuus aina klo 9-12.00,
1.11.
8.11.
15.11.
22.11.
29.11.
Anielo, Käsikirjoittaminen


Mainonta, journalismi, tupro: Asiakirjoittamisen osuus aina klo 9-12

28.9.
2.10.
9.10.
10.10.
25.10.


Mainonta, journalismi, tupro: Käsikirjoittaminen aina klo 9-12
30.10.
6.11.
13.11.
20.11.
27.11.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Asiakirjoittamisen osuus keskittyy asiakteksteihin, kuten essee, arvostelu, mielipideteksti yms.
Asiakirjoittamisen opiskelija oppii käyttämään luovuuttaan myös asiapitoisissa teksteissä. Hän osaa hyödyntää myös argumentoinnin keinoja osana tekstiä.
Keskiössä on sujuvan kielen ja sisällön tuottaminen.


Käsikirjoittamisen opiskelija - tunnistaa draaman peruspiirteet - hyödyntää käsikirjoituksen metodeja omaan työhönsä ja oppii formaattiin kirjoittamista

Hän tunnistaa draaman, proosan, dialogin kirjoittamisen eroja - käyttää luovuuttaan kirjallisesti taiteen välineenä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjalliset tehtävät.

Hylätty (0)

Ei paikalla tunneilla, tehtävät tehty puutteellisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Paikalla tunneilla vaihtelevasti, tehtävät tehty välttävästi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Paikalla lähes jokaisella tunnilla, tehtävät tehty hyvin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Paikalla tunneilla, tehtävät tehty kiitetettävästi.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 05.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 22

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Minna Teittinen
Vastuuopettaja

Minna Teittinen

Ryhmät
 • PMEDIS22masu
  PMEDIS22 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata konseptisuunnittelun lähtökohdat ja merkityksen
- soveltaa konseptisuunnittelua erityisillä ammatillisilla osa-alueilla
- tuottaa ja rakentaa tuote- ja kampanjakonsepteja

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään konseptisuunnittelun keskeisiin tekijöihin mainonnan suunnittelijan näkökulmasta. Opiskelijat tutustuvat konseptuaalisen ajattelun prosesseihin ja suunnittelutyökaluihin sekä niiden merkitykseen mainonnan suunnittelun kivijalkana. Opintojaksolla opitaan ymmärtämään konseptuaalisen kokonaissuunnittelun merkitys insightista yksittäisiin kampanjasuunnitelmiin eri medioissa sekä syvennetään ymmärrystä markkinointiviestinnän strategisessa suunnittelussa, asiakasymmärryksessä ja ongelmanratkaisussa.

Oppimateriaalit

Pete Barry: The Advertising Concept Book
Muu materiaali ilmoitetaan lähiopetuksen yhteydessä

Opetusmenetelmät

lähiopetusta luentojen ja harjoitusten avulla, projektioppiminen, tehtäväperustainen opiskelu, vertaisoppiminen ja pienryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

työelämälähtöisyys, projektioppiminen, tiimioppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetuksessa harjoituksia ja tehtäviä pienryhmissä, itsenäisesti ja mainostoimistovierailijoiden kanssa

(tehtävät ja aikataulu tarkemmin ItsLearningissä)

Sisällön jaksotus

* konseptisuunnittelun prosessi, konseptisuunnittelun ideointi ja soveltaminen, mainostoimistovierailijoiden ja ekskursioiden tuottama sisältö

* huomioi, että opintojaksolla on runsaasti lähipäiviä, eli rinnakkaista verkkototeutusta ei järjestetä

* päiväkohtainen aikataulu ja ohjelma ItsLearningissä

Viestintäkanava ja lisätietoja

EDELTÄVYYSEHTO: Markkinoinnin perusteet ja Markkinointiviestinnän perusteet, Kampanjasuunnittelun perusteet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Konseptisuunnittelun prosessin haltuunotto, medioiden ja muiden markkinointiviestintäkeinojen soveltaminen konseptisuunnittelussa, tehtävien läpivienti annettujen tavoitteiden mukaisesti, aktiivisuus lähiopetuksessa ja tiimityöskentelyssä

Arviointi media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 02.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Mika Niinimaa
 • Kaarina Leinonen
Vastuuopettaja

Mika Niinimaa

Ryhmät
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kirjoittaa käsikirjoitusta käsikirjoitusformaattiin
- tietää kuvausryhmän toimenkuvat
- osaa selittää ohjaajan työtehtävän
- ymmärtää tuotantoprosessin rakenteen ja vaiheet
- ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen elokuvatuotannoissa

Sisältö

Tutustutaan käsikirjoittamisen perusteisiin; hahmo, juoneen, jännitteeseen, maailmaan, teemaan sekä harjoitusten kautta tutustutaan käsikirjoittajan työhön. Käsikirjoitusosuus keskittyy dialogittomaan kirjoittamiseen. Tuotannon opetuksessa opetellaan elokuvan työryhmän toimenkuvia, käydään läpi tuotantoprosessin vaiheet ja tutustutaan kestävän kehityksen käytänteisiin elokuva-alalla. Ohjauksen opetuksessa käydään läpi ohjaajan työnkuvan osa-alueita.

Oppimateriaalit

2 alan ammatillista kirjaa sekä 2 elokuvakäsikirjoitusta sekä katsottavia teoksia. Opettajan jakama ja ohjeistama materiaali tarvittaessa.

Opetusmenetelmät

Kurssin työskentelymuotoja ovat esim. keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, harjoitustyöt, kirjoitusharjoitukset, kokemuksellinen oppiminen, itsenäinen työskentely sekä oheiskirjallisuus ja/tai teokset. Opetus sisältää myös ammatillisten ryhmätyötaitojen ja esiintymisen harjoitteita sekä palautetaitojen harjoittelua ohjatusti.

Kansainvälisyys

Kurssin työskentelymuotoja ovat esim. keskusteleva luennointi, pari- ja ryhmätyöt, harjoitustyöt, kirjoitusharjoitukset, kokemuksellinen oppiminen, itsenäinen työskentely sekä oheiskirjallisuus ja/tai teokset. Opetus sisältää myös ammatillisten ryhmätyötaitojen ja esiintymisen harjoitteita sekä palautetaitojen harjoittelua ohjatusti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käsikirjoitus 2,5op
Ohjaus ja tuotanto 2,5op

Yhteensä 135h=5op

Sisällön jaksotus

Opiskelija

· Tutustuu tv:n ja elokuvan tuottamisen, ohjaamisen ja käsikirjoittamisen perusperiaatteisiin ja -työkaluihin sekä ymmärtää koulun tuotantoympäristöt

· Hahmottaa ja kehittää omaa kirjoittajan identiteettiään sekä kirjoittajatyyliään

Kurssilla opiskellaan elokuvan tuottamisen, ohjaamisen ja käsikirjoittamisen perustaitoja ja tutustutaan elokuvahistoriaan oheismateriaalien ja kirjallisuuden kautta.

Käsikirjoittamisen kurssin osuudessa tutustutaan käsikirjoittamisen perusteisiin; hahmo, juoni, jännite, maailma, teema, synopsis, storyline, dialogi. Harjoitusten kautta saadaan ymmärrystä käsikirjoittajan työn luonteesta.

Keskitymme tarinalinjojen kehittämiseen ja lyhyen formaatin harjoittelemiseen sekä kirjoittamalla että pitchaamalla. Kurssilla luodaan omaa lyhytelokuvaa.

Käsikirjoituksen opetus:

2.11. 9-16 Dromberg
3.11. 9-16 Dromberg
16.11. 9-16 Dromberg
17.11. 9-16 Dromberg

Käsikirjoituksen palautteet 7.-8.12.

Ohjauksen opetus:

13.-14.12. 9-16 Dromberg

Tuotannon opetus:

5.12. klo 9-16 LEM A308
7.12. klo 9-16 Linnakatu vierailu
8.12. klo 9-16 LEM B216
11.12. 9-12 Dromberg
12.12. 9-16 Dromberg

Lisäksi opintojaksoon kuuluu vierailupäivä Helsigissä 30.11. (koko päivä) sekä muita vieriailukohteita.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opetukseen osallistuminen ja harjoitustehtävien suorittaminen sekä oheiskirjallisuuden haltuunoton osoittaminen. Henkilökohtainen kehittyminen. Aikataulussa pysyminen.

Ilmoittautumisaika

10.10.2023 - 18.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Media-alan koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Anna Kuusela
Vastuuopettaja

Anna Kuusela

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva
 • MMEDTK23V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- nimetä keskeiset media-alan eettiset ohjeet ja media-alaa koskevat lait
- esitellä keskeiset, omaa ammattialaansa koskevat lainsäädäntöön liittyvät asiat sekä itsesääntelyä harjoittavat toimijat ja niiden tehtävät
- soveltaa ammattietiikkaa, eettisiä ohjeita ja lainsäädäntöä osana oman alansa työtehtäviä tai taiteellisia töitä

Sisältö

Opiskelija tutustuu media-alaan liittyvään lainsäädäntöön ja ammattietiikkaan ohjeistuksineen. Opiskelija perehtyy media-alaa koskeviin keskeisimpiin lakeihin (muun muassa tekijänoikeuslaki ja sopimusoikeus) sekä oman ammattialansa itsesääntelyyn ja sitä harjoittaviin toimijoihin. Opiskelija oppii soveltamaan etiikkaa, ammattietiikkaa ja lainsäädäntöä osana ammattialansa työtehtäviä tai taiteellista työtään.

Oppimateriaalit

Verkkoluennot, muu oppimateriaali ja linkit ulkoisiin lähteisiin tulevat Itslearningiin.

Opetusmenetelmät

Zoom-luennot ja niihin liittyvät tehtävät sekä keskustelu. Ryhmätyönä tehtävänannon pohjalta kirjoitettava mediaetiikan essee. Oppimisympäristönä Itslearning.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttejä. Tehtävien ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Kansainvälisyys

Case-oppiminen, luennot, keskustelu, oppimistehtävät, itsenäinen tiedonhaku, ryhmätyönä tehtävä essee. Kestävä kehitys: kurssin sisältö auttaa opiskelijoita ottamaan huomioon lainsäädännön ja eettiset kysymykset työelämässä omalla alallaan. Kurssi toteutetaan etäopiskeluna eikä edellytä luennoille kulkemista.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Aiempien korkeakouluopintojen hyväksiluvuista sovitaan koulutusvastaavan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentojen (5 luentokertaa) lisäksi opiskelija tekee oppimistehtäviä omalla ajallaan.

Tehtävien palautuspäivät ovat:

Sopimus- ja työoikeus: XX.XX.2024 (ilmoitetaan myöhemmin)

Tekijänoikeus: xx.xx.2024 (ilmoitetaan myöhemmin)

Mediaetiikka, essee: 15.5.2024
Esseen mitta on noin tuhat sanaa.
Esseen lisäksi jokainen opiskelija kirjoittaa ryhmätyöskentelystään reflektoivan pohdinnan.

Sisällön jaksotus

Toteutus: Kurssi toteutetaan kokonaan etänä Zoomissa sekä itsenäisenä opiskeluna ja ryhmätyönä. Aihekokonaisuuksia on kolme: immateriaalioikeudet, sopimusoikeus ja mediaetiikka.

Tehtävät: Opintojakson aikana osallistutaan immateriaalioikeuden ja sopimusoikeuden etäluennoille ja tehdään niihin liittyvät tehtävät. Lisäksi opiskelijat kirjoittavat ryhmätyönä lähdeaineiston pohjalta omaan erikoistumisalaansa liittyvän esseen mediaetiikasta.

Introluento sekä tekijänoikeuden ja sopimusoikeuden luennot ovat Zoomissa seuraavasti:

11.3.2024 klo 13-15 Kurssin aloitus, perustiedot kurssista ja johdatus aiheeseen / Anna Kuusela

18.3.2024 klo 13-16 Immateriaalioikeudet 1 / Kati Repo

25.3.2024 klo 13-16 Immateriaalioikeudet 2 /Kati Repo

8.4.2024 klo 13-16 Sopimusoikeus /Henriikka Anttila

15.4.2024 klo 13-16 Työoikeus /Henriikka Anttila

Luennot tallennetaan ja ne tulevat katseltaviksi Itslearningiin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Vastuuopettaja Anna Kuuselan tavoittaa Itslearningin viesti-työkalulla tai sähköpostilla anna.kuusela@turkuamk.fi
Viestintäkanava ensisijaisesti Itslearning.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson osatehtävien suorittaminen arvioidaan kukin asteikolla 1-5, opintojakson kokonaisarvosana on näiden keskiarvo. Kurssitehtävien myöhästyminen voi alentaa arvosanaa.

Hylätty (0)

Kurssin kaikkia tehtäviä ei ole suoritettu hyväksytysti tai jokin opintokokonaisuus on suorittamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Luentoihin liittyvät tehtävät: tehtävä on toteutettu tehtävänannon mukaisesti, mutta vastauksessa on puutteita tai se on valmisteltu huolimattomasti.

Mediaetiikan essee: essee on toteutettu tehtävänannon mukaisesti, mutta valmisteltu huolimattomasti tai siinä on puutteita. Lähdeviitteiden merkitsemisessä on puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Luentoihin liittyvät: tehtävä on toteutettu huolellisesti ja vastauksessa on tehtävänannon kannalta keskeiset asiat.

Mediaetiikan essee: esseessä käsitellään aihepiiriä analyyttisesti ja osoitetaan lisäksi omia huomioita siitä. Lähteiden käyttö on tarkoituksenmukaista ja kieliasu selkeä. Opiskelijan osallistuminen ryhmätyöhön on ollut vähäistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Luentoihin liittyvät tehtävät: tehtävä on palautettu ajallaan, vastauksessa on tuotu esiin kaikki olennaiset asiat ja vastaus osoittaa erityistä perehtyneisyyttä tai tuo oivaltavia tai erityisen kiinnostavia näkökulmia.

Mediaetiikan essee: tekstissä on tuotu uusi näkökulma, joka syventää aihepiiriä. Opiskelija osoittaa tekstissään erityistä perehtyneisyyttä ja oivaltavuutta. Lähteiden käyttöön ja tiedonhankintaan on panostettu. Essee on ehjä ja jäsennelty kokonaisuus ja kieliasu on sujuvaa. Essee on palautettu ajallaan.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

06.09.2023 - 01.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 22

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Minna Teittinen
Vastuuopettaja

Minna Teittinen

Ryhmät
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvata markkinoinnillisen ajattelun lähtökohdat ja osa-alueet
- kuvata markkinoinnin keskeiset käsitteet, toimintatavat ja keinot
- määritellä markkinoinnin merkityksen ja tehtävät oman alansa toiminnassa
- määritellä asiakaslähtöisen markkinoinnin suunnitteluelementit ja merkityksen
- ottaa huomioon kestävän kehityksen merkityksen markkinoinnin suunnittelussa

Sisältö

Opintojakso toimii perustana mainonnan suunnittelun opinnoille. Opintojaksolla opiskelijat tutustuvat markkinoinnin peruskäsitteisiin, kohderyhmäajatteluun, tavoiteasetantaan sekä tärkeimpiin kilpailukeinoihin. Opiskelijat oppivat ymmärtämään asiakaslähtöistä markkinoinnin suunnittelua sekä tavoitteellista viestintää myös kestävän kehityksen teemat huomioiden. Opintojaksolla tehdään markkinoinnin analysointi- ja suunnitteluharjoituksia itsenäisesti sekä pienryhmissä yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja ryhmätyötaitojen kehittämiseksi.

Oppimateriaalit

Kurssikirjat:
* Markkinoinnin maailma (Bergström, Leppänen 2007)
* Kestävä markkinointi (Lillberg, Mattila 2020)

Muu materiaali jaetaan lähiopetuksessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetuksessa luentoja ja harjoituksia tehtäväperustaisesti ja vuorovaikutuksellisesti, tiimityöskentelyä ja itsenäisiä harjoituksia, itsenäinen tiedonhaku

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

tiimityöskentely, vertaisoppiminen, interaktiiviset luennot ja harjoitukset, työelämälähtöisyys, itsenäinen tiedonhaku

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetuksessa harjoituksia pienryhmissä ja itsenäisesti, kurssikirjoihin perustuva itsenäinen etätehtävä
(tehtävät tarkemmin ItsLearningissä)

Sisällön jaksotus

Markkinoinnin peruskäsitteet, kohderyhmäajattelu, tärkeimmät kilpailukeinot, asiakaslähtöinen markkinoinnin suunnittelu


Opintojakso jakautuu kolmeen osaan:
* Markkinoinnin suunnittelun perusteet
* Mainostoimistotyöskentely
* Markkinointimix

Näkökulma markkinointiin on vahvasti mainonnan suunnittelun ja markkinointiviestinnän näkökulma.

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning, sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, tiimityöskentelyn aktiivisuus ja tehtävien suorittaminen ohjeistuksen mukaan, itsenäisten tehtävien ohjeistuksen mukainen suorittaminen

Arviointi media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 01.02.2024

Ajoitus

08.02.2024 - 04.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Minna Teittinen
Vastuuopettaja

Minna Teittinen

Ryhmät
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä ja kuvata markkinointiviestinnän eri muotoja, medioita ja viestintäkeinoja
- analysoida ja valita asiakaslähtöisiä viestintäkeinoja markkinointiviestinnän suunnittelussa

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijat oppivat tuntemaan mainonnan suunnittelutyössä tarvittavia erilaisia markkinointiviestinnän muotoja ja keinoja. Opintojaksolla perehdytään laaja-alaisesti medioihin ja mainonnan muotoihin ja ominaisuuksiin yksilötehtävien ja ryhmätöiden avulla. Opintojaksolla tutustutaan myös systemaattiseen ja prosessinomaiseen markkinointiviestinnän suunnittelutyöhön em. tietoutta soveltamalla. Opintojakso kehittää media-alan viestintäkanavien tuntemusta sekä suunnittelu-, ryhmätyöskentely- ja presentointitaitoja.

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alkaessa

Opetusmenetelmät

Lähiopetuksessa luentoja ja harjoituksia tehtäväperustaisesti ja vuorovaikutuksellisesti
Tiimityöskentelyä, itsenäisiä harjoituksia

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

tiimityöskentely, vertaisoppiminen, interaktiiviset luennot ja harjoitukset, työelämälähtöisyys, kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

tiedonhankintaa, analysointia, presentaatioita, ideointi- ja suunnitteluharjoituksia pienryhmissä ja itsenäisesti

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kolmesta osasta kevään 2024 aikana:
1) Markkinointiviestinnän muodot, mediat ja keinot
2) Kampanjasuunnittelun perusteet
3) Kampanja-analyysi.

Lähipäivien aikataulutus lukujärjestyksessä ja tarkempi ohjelma ItsLearning-alustalla.

HUOM! Opintojakso sisältää runsaasti lähiopetusta, johon osallistuminen on edellytyksenä opintojakson suorittamiselle. Lähipäivät on merkitty lukujärjestykseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM! EDELTÄVYYSEHTO: Markkinoinnin perusteet

Opintojaksoon liittyvä viestintä tapahtuu sähköpostitse sekä ItsLearning-alustalla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, tiimityöhön ja harjoituksiin, harjoitustehtävien yhteydessä annettavat arviointikriteerit

Tiimityöskentelyn ja itsenäisten tehtävien aktiivinen, analyyttinen ja luova ote

Hylätty (0)

Media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Media-alan koulutuksen arviointikehikon mukaisesti

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 13.09.2023

Ajoitus

13.09.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa globaalia eriarvoisuutta kestävän kehityksen ilmiönä sekä sen syitä
- ymmärtää median valtaa eriarvoisuudesta kertomisessa, sen ylläpitämisessä ja purkamisessa
-ymmärtää pohtia eriarvoisuuden merkitystä omassa työssään & oppia siitä

Sisältö

Opintokokonaisuus käsittelee globaalia eriarvoisuutta kestävän kehityksen kysymyksenä. Sen aikana tehdään opettajien ja vierailijapuhujien avulla näkyväksi erilaisia globaaleja ihmisoikeus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysymyksiä ja opitaan analysoimaan niitä. Kurssi käsittelee etenkin median valtaa eriarvoisuuden vähentämisessä ja toisaalta eriarvoistavien rakenteiden ylläpitämisessä. Se tarjoaa media-alan opiskelijoille välineitä siihen, miten eriarvoisuutta voi käsitellä journalistisin keinoin ja miten toimittaja voi omilla valinnoillaan purkaa eriarvoisuutta ja lisätä erilaisten ihmisryhmien osallisuutta.

Oppimateriaalit

itslearning: Media eriarvoisuuden purkajana, luentosarja

Opetusmenetelmät

Opiskelija tuottaa kustakin luennosta tiiviin oppimispäiväkirjan, jonka muoto ohjeistetaan itslearningin tehtävässä. Tämän lisäksi opiskelijalle tulee ennakkotehtäviä kutekin luentoa varten, osa näistä on ryhmässä toteutettavisa pieniä pohdintoja ja kysymyksiä luennoitsijoille.

Kansainvälisyys

Opiskleija harjoittaa opintojaksolla kriittistä ajattelua ja aloitteellisuutta perehtyessään tiedollisiin materiaaleihin. Myös verkostoituminen lisääntyy, koska asiantuntijoiden kohtaaminen lisää myöhemmin mahdollisuuksia hyödyntää heidän tietojaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tuotetaan kustakin luennosta tiivis oppimispäiväkirja.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan asiantuntijaluentoina verkossa keskiviikkoisin klo 9:00 - 11:00.
Opintojakso käsittelee journalismia mutta aiheita on mahdollisuus tarkastella myös laajemmin median näkökulmasta, tervetuloa siis myös mainonnan ja tuotannon opiskelijat!

13.9.2023: Mitä eriarvoisuus on yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulmasta? Yliopistotutkija, dosentti Meri Kulmala, Inequality Initiative, Helsingin yliopisto ja Miksi toimittajan pitäisi kiinnostua eriarvoisuudesta? Toimittaja Kukka-Maria Ahokas

20.9.2023: Globaali taloudellinen eriarvoisuus. Yliopistonlehtori Matti Ylönen, Kestävyystieteiden instituutti, Helsingin yliopisto ja Onko media keskiluokkainen? Toimittaja Auli Viitala

27.9.2023: Vammaisaktivistina Suomessa. Ihmisoikeusaktivisti Riikka Leinonen ja Vammaisaktivistina Vietnamissa (engl.). Ihmisoikeusaktivisti Huyen Thi Doe

4.10.2023: Miksi on ”kehitysmaita” ja ”teollisuusmaita?” (engl.). Yliopisto-opettaja, kehitystutkija Bonn Juego, Jyväskylän yliopisto ja Median kehitysmaakuva(sto) (engl.). Post doc -tutkija, aktivisti Leonardo da Costa Custódio, Åbo akademi

11.10.2023:Kenen ääni kuuluviin? - Media eriarvoisuutta purkamassa, panelikeskustelu
Panelistit:
päätoimittaja Maria Pettersson, Journalistilehti
journalistinen projektipäällikkö Kati Puustinen, Ylen uutis- ja ajankohtaistoimitus
KOLMAS, VIELÄ VAHVISTAMATON PUHUJA


Zoom-linkki luennoille on: https://turkuamk.zoom.us/j/61827049900?from=addon
Luennoitsijat ilmoitetaan, kun heidät on varmistettu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan oppimispäiväkirja on arvioinnin kohteena.

Hylätty (0)

Tehtäviä puuttuu tai ne on toteutettu niin, että suoritus ei ole hyväksyttävissä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija kirjoittaa asiallisen luentopäiväkirjan, joka osoittaa opetussisällön ymmärtämistä. Opiskelijan juttu/jutut ovat julkaisukelpoisia sisällön ja ilmaisun puolesta. Niiden faktat on tarkistettu ja ne noudattavat tehtävänantoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan luentopäiväkirja on pohdiskeleva ja oivaltava. Hän tuottaa siihen omia ajatuksiaan. Opiskelijan juttu/jutut ovat luovia, ilmaisultaan hyviä ja vastaanottajalle kiinnostavia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan luentopäiväkirja osoittaa asian syvällistä ymmärrystä ja pohdintaa. Sen ajatukset ovat tuoreita ja kriittisiä. Se tuottaa synteesiä käsitellystä asiasta. Opiskelijan juttu/jutut ovat erinomaisia sisällön ja ilmaisun puolesta. Niiden aihepiiri tai käsittelytapa osoittaa paneutumista ja itsensä ylittämistä.

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 25.10.2023

Ajoitus

25.10.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- osaa käyttää keinoja tehdä hyvää journalismia, joka käsittelee ja/tai purkaa eriarvoisuutta ja lisää erilaisten ihmisryhmien osallisuutta

- antaa ja saa palautetta kirjoittamisprosessin aikana

- kehittää kriittisen ajattelun ja tiedonhankinnan kykyään

- syventää aloitekykyään ja verkostoitumistaitojaan

Sisältö

Opintokokonaisuus käsittelee globaalia eriarvoisuutta kestävän kehityksen kysymyksenä. Opintojakson työpajan aikana kukin opiskelija tekee journalistisen jutun opintojakson teemasta. Parhaat jutut on mahdollista julkaista Maailma.net -verkkomediassa.

Oppimateriaalit

itslearning: Media eriarvoisuuden purkajana, työpaja

Opetusmenetelmät

Opiskelija toteuttaa omatoimisesti reportaasin opintojakson kattoteemasta.
Parhaat jutut voidaan julkaista Maailma.net -verkkojulkaisussa, jossa niidtä maksetaan juttupalkkio.

Kansainvälisyys

Opintojakso harjoittaa innovaatiokmpetensseista oma-aloitteisuutta, kriittistä ajattelua, luovuutta, ryhmätyötaitoja ja verkostoitumista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toimituspalaverit ja aetikkelin kirjoittaminen vastaavat 3 op:n työmäärää.

Sisällön jaksotus

Työpaja toteutetaan keskiviikkoiltapäivisin klo 13:00 - 16:00 Lem_B156 Luuppi -tilassa:
25.10.2023
1.11.2023
8.11.2023
15.11.2023 (tässä välissä on kahden viikon tauko juttujen työstämistä varten)
29.11.2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan kirjoittama artikkeli on arvioinnin kohteena. Myös aikataulun noudattaminen arvioidaan.

Hylätty (0)

Tehtäviä on suorittamatta tai opiskelijan toteuttama juttu ei ole julkaisukelpoinen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelijan juttu/jutut ovat julkaisukelpoisia sisällön ja ilmaisun puolesta. Niiden faktat on tarkistettu ja ne noudattavat tehtävänantoja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelijan juttu/jutut ovat luovia, ilmaisultaan hyviä ja vastaanottajalle kiinnostavia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan juttu/jutut ovat erinomaisia sisällön ja ilmaisun puolesta. Niiden aihepiiri tai käsittelytapa osoittaa paneutumista ja itsensä ylittämistä.

Ilmoittautumisaika

16.10.2023 - 26.03.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 120

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Mika Salomaa
 • Markus Hatakka
Vastuuopettaja

Markus Hatakka

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • MMEDTK24V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2024
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kuvailla media-alan toimintaympäristöä ja keskeisiä toimijoita
- esitellä oman alansa toimenkuvien osaamisvaatimuksia
- kuvailla media-alan merkitystä, toimintatapoja ja tehtäviä osana kulttuurialaa, yhteiskunnallista toimintaympäristöä.
- tunnistaa kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden merkitys omalla ammattialallaan

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään media-alan ominaispiirteisiin ja sen erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Keskeistä on ymmärtää media-alan rooli osana yhteiskuntaa sekä taide- ja kulttuurialaa. Opintojaksolla käsitellään alan toimenkuvien ja osaamisvaatimusten muutosta ja tulevaisuutta sekä media-alan roolia kestävässä kehityksessä.

Opetusmenetelmät

Verkkotapaamiset ja -luennot, yksilötyöskentely, pienryhmätyöskentely, tehtävät.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävänannot toteutuksen ITS-työtilassa.

Sisällön jaksotus

Toteutuksen ITS-työtila avautuu 11.3.2023

Yhteiset verkkotapaamiset:
ti 19.3.2024 klo 16-18
ti 16.4.2024 klo 16-18
ti 14.5.2024 klo 16-18

Tehtäväkohtaiset deadlinet:
Tehtävä 1/5: pe 5.4. klo 23.59
Tehtävä 2/5: pe 12.4. klo 23.59
Tehtävä 3/5: pe 3.5. klo 23.59
Tehtävä 4/5: pe 10.5. klo 23.59
Tehtävä 5/5: ma 20.5. klo 23.59

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 100

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 15. Avoin AMK: 15.)
Ryhmät
 • PKANIS22
  Animaatio
 • PMEDIS22jour
  PMEDIS22 journalismi
 • PMEDIS22masu
  PMEDIS22 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- arvioida omia yrittäjyysvalmiuksiaan ja omaa yrittäjäidentiteettiä
- nimetä yritystoimintaan liittyvät peruskäsitteet
- tunnistaa omasta osaamisestaan tai toimintaympäristöstään asiakaslähtöisiä liikeideoita
- kuvailla liikeideaa ja laatia sen pohjalta liiketoimintasuunnitelman
- kuvata yritysmuodot ja löytää niistä sopivan omalle liikeidealleen
- löytää yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavat neuvontapalvelut

Sisältö

Opiskelija tutustuu media-alan yrittäjyyteen: yritystoiminnan perusteisiin, eri yritysmuotoihin, liikeidean jalostamiseen ja kehittämiseen liiketoimintasuunnitelmaksi sekä yrityksen perustamisvaiheessa auttaviin neuvontapalveluihin.

Opetusmenetelmät

Itslearning-alustan tehtävät ja verkkosparraus.

Kansainvälisyys

Itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu neljästä osasta:

Perusteemat:

1. Yrittäjyysvalmiudet ja -identiteetti (1 tehtävä), 27 h

2. Yritysmuodot, yrityksen perustaminen & tukipalvelut (1 tehtävä), 27 h

3. Ideasta liikeideaksi (1 tehtävä), 27 h

Lisäksi opiskelija valitsee yhden kolmesta lisäteemasta (osat 4-6), johon syventyy tarkemmin opintojakson aikana:

Lisäteemat – valitse sinulle sopivin:

4. Yrityksen talous (2 tehtävää), 54 h
5. Strategiaprosessit ja yritystoiminnan kehittäminen (2 tehtävää), 54 h
6. Oman johtajuuden kehittäminen (2 tehtävää), 54 h


Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti valitsemalla sinua palvelevan kokonaisuuden!

Vapaaehtoinen verkkosparraus tehtäviin (Huom! Varaa aika etukäteen ajanvarauskalenterista!)

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajalla 11.9.-15.12.2023 koostuu neljästä osasta, ks. oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus.
Opintojaksolla ei ole lähiopetusta. Opintojaksoon sisältyy vapaaehtoisia verkkosparraus-tapaamisia.
Kaikkien tehtävien deadline on 15.12.2023. Opintojakso arvioidaan tammikuussa 2024.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiö Avoimen AMK:n opiskelijoille 15 henkilöä
Kiintiö CampusOnline:n opiskelijoille 15 henkilöä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Kukin tehtävä pisteytetään 0-5, ja tehtävien keskiarvo muodostaa arvosanan.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 15

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Taru Lehtinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- arvioida omia yrittäjyysvalmiuksiaan ja omaa yrittäjäidentiteettiä
- nimetä yritystoimintaan liittyvät peruskäsitteet
- tunnistaa omasta osaamisestaan tai toimintaympäristöstään asiakaslähtöisiä liikeideoita
- kuvailla liikeideaa ja laatia sen pohjalta liiketoimintasuunnitelman
- kuvata yritysmuodot ja löytää niistä sopivan omalle liikeidealleen
- löytää yrityksen perustamisvaiheessa tarvittavat neuvontapalvelut

Sisältö

Opiskelija tutustuu media-alan yrittäjyyteen: yritystoiminnan perusteisiin, eri yritysmuotoihin, liikeidean jalostamiseen ja kehittämiseen liiketoimintasuunnitelmaksi sekä yrityksen perustamisvaiheessa auttaviin neuvontapalveluihin.

Opetusmenetelmät

Itslearning-alustan tehtävät ja verkkosparraus.

Kansainvälisyys

Itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu neljästä osasta:

Perusteemat:

1. Yrittäjyysvalmiudet ja -identiteetti (1 tehtävä), 27 h

2. Yritysmuodot, yrityksen perustaminen & tukipalvelut (1 tehtävä), 27 h

3. Ideasta liikeideaksi (1 tehtävä), 27 h

Lisäksi opiskelija valitsee yhden kolmesta lisäteemasta (osat 4-6), johon syventyy tarkemmin opintojakson aikana:

Lisäteemat – valitse sinulle sopivin:

4. Yrityksen talous (2 tehtävää), 54 h
5. Strategiaprosessit ja yritystoiminnan kehittäminen (2 tehtävää), 54 h
6. Oman johtajuuden kehittäminen (2 tehtävää), 54 h


Voit suorittaa opintojakson itsenäisesti valitsemalla sinua palvelevan kokonaisuuden!

Vapaaehtoinen verkkosparraus tehtäviin (Huom! Varaa aika etukäteen ajanvarauskalenterista!)

Sisällön jaksotus

Opintojakso ajalla 11.9.-15.12.2023 koostuu neljästä osasta, ks. oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus.
Opintojaksolla ei ole lähiopetusta. Opintojaksoon sisältyy vapaaehtoisia verkkosparraus-tapaamisia.
Kaikkien tehtävien deadline on 15.12.2023. Opintojakso arvioidaan tammikuussa 2024.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiö Avoimen AMK:n opiskelijoille 15 henkilöä
Kiintiö CampusOnline:n opiskelijoille 15 henkilöä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Kukin tehtävä pisteytetään 0-5, ja tehtävien keskiarvo muodostaa arvosanan.

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa hyvät videoklipit
- kuvata ja äänittää puhelimellaan julkaisukelpoisen videon
- editoida sen valitsemallaan editointiohjelmistolla
- suunnitella ja käsikirjoittaa mielekkään asiavideon kokonaisuuden
- julkaista videon YouTubessa

Sisältö

Opintojakso perehdyttää kuvakerronnan perusteisiin eli kuvan rajaus ja valon huomioon ottaminen. Sen aikana käydään myös läpi uutisen, prosessin ja tarinallisen videon käsikirjoituksen rakenne. Opiskelija kokeilee omalla puhelimellaan opintojakson sisältöjä. Hän testaa osaamisensa tunnistamalla julkaisukelpoisia videoklippejä ja rakenteita sekä YouTuben julkaisun perusteita. Opintojaksolla ei ole opettajaa, se suoritetaan kokonaan itsenäisesti. Opintojakson hyväksytty suoritus perustuu siihen, että opiskelija läpäisee testit 80 % osaamisella.

Kurssi sopii jokaiselle älypuhelimella kuvaamisesta kiinnostuneelle. Sen tarkoituksena on lisätä osaamista videon kuvaamisesta, editoinnista ja sisällön suunnittelusta. Kurssi ei edellytä aikaisempaa osaamista, koska se lähtee aivan perustasolta.

Oppimateriaalit

turkuamk.itslearning.com > Mobiilivideo nonstop syksy 2023.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely ilman opettajan ohjausta.
Kurssin materiaali: turkuamk.itslearning.com > Mobiilivideo nonstop syksy 2023.

Kansainvälisyys

Opintojakso harjoittaa paitsi videon osaamista myös aloitekykyä, kriittistä ajattelua ja luovuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.12. saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Mobiilivideon opintojakso koostuu seuraavista osioista:
1. Ohjeet opintojakson suorittamiseen.
2. Älypuhelin kamerana.
3. Kuvakerronta rakentuu kohtauksista.
4. Video tarvitsee rakenteen suunnitelman.
5. Editoiminen ja julkaiseminen YouTubessa.
6. Palaute ja itsearviointi.

Kohdat 2-5 kontrolloidaan testeillä, joita opiskelija voi yrittää rajattoman monta kertaa. Niistä on saatava 80 prosenttisesti oikeat vastaukset, jotta suoritus on hyväksytty.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen saamiseksi testit pitää läpäistä vähintään 80 prosentin osuudella.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritusaika on 1.8.- 31.12.2023.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien testien suorittamista hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.06.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 500. Avoin AMK: 500.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa hyvät videoklipit
- kuvata ja äänittää puhelimellaan julkaisukelpoisen videon
- editoida sen valitsemallaan editointiohjelmistolla
- suunnitella ja käsikirjoittaa mielekkään asiavideon kokonaisuuden
- julkaista videon YouTubessa

Sisältö

Opintojakso perehdyttää kuvakerronnan perusteisiin eli kuvan rajaus ja valon huomioon ottaminen. Sen aikana käydään myös läpi uutisen, prosessin ja tarinallisen videon käsikirjoituksen rakenne. Opiskelija kokeilee omalla puhelimellaan opintojakson sisältöjä. Hän testaa osaamisensa tunnistamalla julkaisukelpoisia videoklippejä ja rakenteita sekä YouTuben julkaisun perusteita. Opintojaksolla ei ole opettajaa, se suoritetaan kokonaan itsenäisesti. Opintojakson hyväksytty suoritus perustuu siihen, että opiskelija läpäisee testit 80 % osaamisella.

Kurssi sopii jokaiselle älypuhelimella kuvaamisesta kiinnostuneelle. Sen tarkoituksena on lisätä osaamista videon kuvaamisesta, editoinnista ja sisällön suunnittelusta. Kurssi ei edellytä aikaisempaa osaamista, koska se lähtee aivan perustasolta.

Oppimateriaalit

turkuamk.itslearning.com > Mobiilivideo nonstop kevät 2024.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely ilman opettajan ohjausta.
Kurssin materiaali: turkuamk.itslearning.com > Mobiilivideo nonstop kevät 2024.

Kansainvälisyys

Opintojakso edellyttää oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suoritat kurssin verkko-oppimisympäristö itslearningissä täysin itsenäisesti, ajasta ja paikasta riippumatta. Kurssi on suoritettavissa 31.7. saakka. Kurssin suorittamiseen liittyvissä kysymyksissä sinua auttaa avoinamk@turkuamk.fi.

Mobiilivideon opintojakso koostuu seuraavista osioista:
1. Ohjeet opintojakson suorittamiseen.
2. Älypuhelin kamerana.
3. Kuvakerronta rakentuu kohtauksista.
4. Video tarvitsee rakenteen suunnitelman.
5. Editoiminen ja julkaiseminen YouTubessa.
6. Palaute ja itsearviointi.

Kohdat 2-5 kontrolloidaan testeillä, joita opiskelija voi yrittää rajattoman monta kertaa. Niistä on saatava 80 prosenttisesti oikeat vastaukset, jotta suoritus on hyväksytty.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen saamiseksi testit pitää läpäistä vähintään 80 prosentin osuudella.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritusaika on 1.1.-31.7.2024.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty opintosuoritus edellyttää kurssin sisältämien testien suorittamista hyväksytysti.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 24

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
 • PMEDIS21masn
  PMEDIS21 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tehdä taustatutkimuksen ja käsikirjoituksen pieneen dokumenttiin tai reportaasiin
- tehdä kuvauksen ja äänityksen suunnitelman
- kuvata ja äänittää julkaisukelpoista laatua älypuhelimella ja sen lisälaitteilla
- editoida kokonaisuuden ja julkaista sen internetissä

Sisältö

- dokumentin taustatutkimus ja käsikirjoitus
- älypuhelimella kuvaaminen
- editointi
- oman ja muiden työn arviointi ja palautteenanto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

30.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

8 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Antti Alanko
 • Johanna Ailio
 • Anna Kuusela
Vastuuopettaja

Antti Alanko

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi
 • PMEDIS20elok
  PMEDIS20 elokuva
 • PMEDIS20tupr
  PMEDIS20tupr
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
 • PMEDIS20masn
  PMEDIS20masu
 • PMEDIS21masn
  PMEDIS21 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella monimediallisen media-aineiston sisältöjä

- etsiä kriittisesti tietoa huomioiden historialliset, kulttuuriset ja sosiaaliset ulottuvuudet

- käyttää laajasti video- ja äänitallennuksen välineistöä

- monimediallisen aineiston tuotannon työprosessin

- käyttää myös englannin kieltä työprosessissa

Sisältö

Monimediallisen dokumentoinnin opintojaksolla käsitellään monipuolisesti eri tapoja ja välineitä, joita käytetään dokumentoinnissa. Tämä voi sisältää valokuvausta, videokuvausta, äänittämistä, haastatteluja, graafista suunnittelua ja muita mediaan liittyviä taitoja. Opintojakso keskittyy dokumentoinnin periaatteisiin, sisällön suunnitteluun ja tiedonhakuun huomioiden eri mediateknologioiden mahdollisuudet.

Opintojakso toteutetaan osana Revive-hanketta ja tuotokset jaetaan syksyllä 2024 Turussa pidettävälle kansainväliselle Living Lab -työpajaryhmälle ennakkoaineistona.

Oppimateriaalit

jaetaan jakson ITS-alueella

Sisällön jaksotus

Monimediallisen dokumentoinnin opintojaksolla käsitellään monipuolisesti eri tapoja ja välineitä, joita käytetään dokumentoinnissa. Tämä voi sisältää valokuvausta, videokuvausta, äänittämistä, haastatteluja, graafista suunnittelua ja muita mediaan liittyviä taitoja. Opintojakso keskittyy dokumentoinnin periaatteisiin, sisällön suunnitteluun ja tiedonhakuun huomioiden eri mediateknologioiden mahdollisuudet.

Opintojakso toteutetaan osana Revive-hanketta ja tuotokset jaetaan syksyllä 2024 Turussa pidettävälle kansainväliselle Living Lab -työpajaryhmälle ennakkoaineistona.

Opintojaksolla on teoriaopetusta monimediallisen tuotoksen tiedonkeruuseen, haastatteluihin sekä käsikirjoittamiseen sekä pienryhmissä toteutettava laajempi oppimistehtävä, johon tarjotaan ohjausta yhteisissä ideointi- ja purkupäiviissä sekä tarvittaessa aihe- ja tekniikkakohtaista ohjausta pienryhmille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen verkko- ja lähiopetukseen. Oppimistehtävät, visuaaliset ja kirjalliset osa-alueet. Yksilö- ja ryhmätyöt. Palautteen antaminen ja saaminen, vuorovaikutus ryhmässä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtävä/yksittäinen tehtävä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on työskennellyt aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä viestinnän teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Minna Teittinen
Vastuuopettaja

Minna Teittinen

Tavoitteet

Haluatko kehittää markkinoinnin osaamistasi nonprofit-organisaatioiden kiehtovassa maailmassa? Nonprofit-organisaatiolla tarkoitetaan yrityksiä/yhdistyksiä/järjestöjä/organisaatioita, joiden ensisijaisena tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa vaan joilla on jokin muu erityinen tavoite tai missio. Nonprofit-organisaatioita ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, erilaiset yhdistykset, kulttuuritoiminta jne.
Opintojakson suoritettuasi olet oppinut mm. tuntemaan nonprofit-markkinoinnin erityispiirteet, mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa, miten nonprofit-organisaatioiden markkinointia kannattaa suunnitella sekä tunnet erilaisia markkinointi- ja viestintätapoja, jotka soveltuvat nonprofit-organisaatioille. Osaat analysoida, ideoida ja kehittää uusia markkinointiviestinnän keinoja paitsi teoriassa, myös käytännön tasolla.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään nonprofit-markkinointiin niin teoriassa kuin käytännössäkin.
Teoriatasolla aihepiiriä tarkastellaan lähdekirjallisuuden avulla seuraavista näkökulmista:
- mitä ovat nonprofit-organisaatiot
- mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa
- millaisia strategisia ja taktisia päätöksiä markkinoinnissa tehdään                               
- millaista markkinoinnillista yhteistyötä voidaan tehdä
- markkinoinnin suunnittelun merkitys nonprofit-organisaatiossa
- markkinoinnin eettiset kysymykset
Käytännön tasolla sovelletaan opittua tekemällä pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma analysoimalla ja kehittämällä jonkin itse valitun nonprofit-organisaation markkinointia.

Oppimateriaalit

Pirjo Vuokko: Nonprofit-organisaatioiden markkinointi (Sanoma Pro Oy, 2010).

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu, tutkiva oppiminen, kehittämistehtävä, verkko-opiskelu, itse-reflektointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, tutkiva oppiminen, kehittämistehtävä, työelämälähtöisyys, itse-reflektointi, kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
Osa 1. Perehdytään em. kysymyksiin lähdemateriaalin avulla ja näin opitaan ymmärtämään nonprofit-markkinoinnin mahdollisuuksia.
Osa 2. Sovelletaan opittua käytäntöön perehtymällä jonkin itse valitun, omaa elämää lähellä olevan nonprofit-organisaation markkinointiin (markkinointianalyysi) ja tehdään pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma ko. organisaation markkinoinnin tueksi.
Tarkemmat tiedot ja ohjeistus tehtävien suorittamiseen tulevat ItsLearning-alustalle.
Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti täysin opiskelijan oman aikataulun mukaan, tehtävien palautus kuitenkin viimeistään 15.4.2024.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään nonprofit-markkinointiin niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Teoriatasolla aihepiiriä tarkastellaan lähdekirjallisuuden avulla seuraavista näkökulmista:
* mitä ovat nonprofit-organisaatiot
* mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa
* millaisia strategisia ja taktisia päätöksiä markkinoinnissa tehdään
* millaista markkinoinnillista yhteistyötä voidaan tehdä
* markkinoinnin suunnittelun merkitys nonprofit-organisaatiossa
* markkinoinnin eettiset kysymykset

Käytännön tasolla sovelletaan opittua tekemällä pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma analysoimalla ja kehittämällä jonkin itse valitun nonprofit-organisaation markkinointia.

Työskentelytavat ja aikataulutus:
Opintojakso toteutetaan verkossa ItsLearning-alustalla, joten voit edetä itsenäisesti ja omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Materiaalit ja tehtävät avataan opintojaksolle hyväksytyille 15.1.2024. Tehtävien palautus ItsLearning-alustalle 15.4.2024 mennessä.

Edeltävyysehdot: Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa, mutta ei ole välttämätöntä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä opintojaksolla tapahtuu ItsLearning-alustan kautta sekä sähköpostitse.
Vastuuopettaja: Minna Teittinen (minna.teittinen@turkuamk.fi)

Opiskelijakiintiöt:
* Turku AMK: 25 opiskelijaa
* Muut AMK:t 15 opiskelijaa
* Avoin AMK: 10 opiskelijaa

Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset ohjeet ja arviointikriteerit ItsLearning-alustalla. Opintojakso arvioidaan sen päättymisen 15.4.2024 jälkeen. Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 10.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 15.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Minna Teittinen
Vastuuopettaja

Minna Teittinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Haluatko kehittää markkinoinnin osaamistasi nonprofit-organisaatioiden kiehtovassa maailmassa? Nonprofit-organisaatiolla tarkoitetaan yrityksiä/yhdistyksiä/järjestöjä/organisaatioita, joiden ensisijaisena tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa vaan joilla on jokin muu erityinen tavoite tai missio. Nonprofit-organisaatioita ovat esim. urheilu- ja harrastusseurat, ympäristö- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, erilaiset yhdistykset, kulttuuritoiminta jne.
Opintojakson suoritettuasi olet oppinut mm. tuntemaan nonprofit-markkinoinnin erityispiirteet, mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa, miten nonprofit-organisaatioiden markkinointia kannattaa suunnitella sekä tunnet erilaisia markkinointi- ja viestintätapoja, jotka soveltuvat nonprofit-organisaatioille. Osaat analysoida, ideoida ja kehittää uusia markkinointiviestinnän keinoja paitsi teoriassa, myös käytännön tasolla.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään nonprofit-markkinointiin niin teoriassa kuin käytännössäkin.
Teoriatasolla aihepiiriä tarkastellaan lähdekirjallisuuden avulla seuraavista näkökulmista:
- mitä ovat nonprofit-organisaatiot
- mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa
- millaisia strategisia ja taktisia päätöksiä markkinoinnissa tehdään                               
- millaista markkinoinnillista yhteistyötä voidaan tehdä
- markkinoinnin suunnittelun merkitys nonprofit-organisaatiossa
- markkinoinnin eettiset kysymykset
Käytännön tasolla sovelletaan opittua tekemällä pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma analysoimalla ja kehittämällä jonkin itse valitun nonprofit-organisaation markkinointia.

Oppimateriaalit

Pirjo Vuokko: Nonprofit-organisaatioiden markkinointi (Sanoma Pro Oy, 2010).

Opetusmenetelmät

itsenäinen opiskelu, tutkiva oppiminen, kehittämistehtävä, verkko-opiskelu, itse-reflektointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

itsenäinen opiskelu, verkko-opiskelu, tutkiva oppiminen, kehittämistehtävä, työelämälähtöisyys, itse-reflektointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso koostuu kahdesta osasta:
Osa 1. Perehdytään em. kysymyksiin lähdemateriaalin avulla ja näin opitaan ymmärtämään nonprofit-markkinoinnin mahdollisuuksia.
Osa 2. Sovelletaan opittua käytäntöön perehtymällä jonkin itse valitun, omaa elämää lähellä olevan nonprofit-organisaation markkinointiin (markkinointianalyysi) ja tehdään pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma ko. organisaation markkinoinnin tueksi.
Tarkemmat tiedot ja ohjeistus tehtävien suorittamiseen tulevat ItsLearning-alustalle.
Opintojakso on suoritettavissa itsenäisesti täysin opiskelijan oman aikataulun mukaan, tehtävien palautus kuitenkin viimeistään 15.4.2024.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään nonprofit-markkinointiin niin teoriassa kuin käytännössäkin.

Teoriatasolla aihepiiriä tarkastellaan lähdekirjallisuuden avulla seuraavista näkökulmista:
* mitä ovat nonprofit-organisaatiot
* mikä on markkinoinnin rooli nonprofit-organisaatiossa
* millaisia strategisia ja taktisia päätöksiä markkinoinnissa tehdään
* millaista markkinoinnillista yhteistyötä voidaan tehdä
* markkinoinnin suunnittelun merkitys nonprofit-organisaatiossa
* markkinoinnin eettiset kysymykset

Käytännön tasolla sovelletaan opittua tekemällä pienimuotoinen markkinoinnin kehittämissuunnitelma analysoimalla ja kehittämällä jonkin itse valitun nonprofit-organisaation markkinointia.

Työskentelytavat ja aikataulutus:
Opintojakso toteutetaan verkossa ItsLearning-alustalla, joten voit edetä itsenäisesti ja omaan tahtiisi ajasta ja paikasta riippumatta. Materiaalit ja tehtävät avataan opintojaksolle hyväksytyille 15.1.2024. Tehtävien palautus ItsLearning-alustalle 15.4.2024 mennessä.

Edeltävyysehdot: Markkinoinnin perusteiden hallinta edesauttaa tehtävien suorittamisessa, mutta ei ole välttämätöntä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintä opintojaksolla tapahtuu ItsLearning-alustan kautta sekä sähköpostitse.
Vastuuopettaja: Minna Teittinen (minna.teittinen@turkuamk.fi)

Opiskelijakiintiöt:
* Turku AMK: 25 opiskelijaa
* Muut AMK:t 15 opiskelijaa
* Avoin AMK: 10 opiskelijaa

Jos paikkoja vapautuu, paikat täytetään varasijoilta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtäväkohtaiset ohjeet ja arviointikriteerit ItsLearning-alustalla. Opintojakso arvioidaan sen päättymisen 15.4.2024 jälkeen. Tehtävistä ei anneta erillistä palautetta.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 26.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Marko Luukkonen
Vastuuopettaja

Marko Luukkonen

Ryhmät
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS20elok
  PMEDIS20 elokuva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää digitaalisen kompositoinnin ja visuaalisten tehosteiden (vfx) tekemisen alkeet Nuke-ohjelmistoympäristössä.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään Nuke-ohjelmistoympäristön alkeiskoulutukseen.

Oppimateriaalit

On suositeltavaa perehtyä Nuke (Foundryn) esittelyvideoihin ja tutoriaaleihin ennakolta. Ohjelmiston education version voi asentaa ilmaiseksi. Ohjelmiston valmistajan sivusto: https://www.foundry.com/products/nuke-family/nuke

Tehtävänannot ja lisäohjeistukset ilmoittautuneille ennen kurssia ja kontaktiopetuksen aikana.

Opetusmenetelmät

luennot, näytteet, tehtävänannot, itsenäiset harjoitukset ja kritiikki

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Kurssilla sovelletaan seminaarimuotoista luennointia, keskusteluja, vertaisoppimista, projekti- ja workshop-oppimista sekä adhoc opetusta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi (1 op) opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää. Viiden (5 op) opintopisteen konaisuus vastaa 135 tunnin työmäärää.

Kurssikokonaisuus koostuu kontaktiopetuksesta ja aktiivisesta itsenäisestä työskentelystä.

Tehtävänannot ja lisäohjeistukset kurssin luento-osuuksilla.

Sisällön jaksotus

Digitaalinen kompositointi ja visuaaliset tehosteet (vfx) Nuke ympäristössä.

Kurssi ajoittuu syksyyn 2023.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Tehtävänannot ja lisäohjeistukset kerätään kurssin Itslearning sivustolle.

Yhteydenotot sähköpostitse marko.luukkonen@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo, aktiivisuus, työskentelytaidot, oppimistaidot, osaamisen kehittyminen, tehtäväpalautukset, asenne

Arvioinnissa sovelletaan AMK-tutkinto-opiskelijan osaamisen arviointikehikkoa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole läsnä kontaktiopetuksessa ja/tai jättää tehtävänannot tekemättä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja –välineitä. Opiskelija osallistuu dialogisesti ja vastuullisesti vuorovaikutustilanteisiin. Opiskelija osaa asettaa omia oppimistavoitteitaan ja toimia niiden mukaisesti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa arvioida työn vaatiman ajan ja aikatauluttaa työskentelynsä. Osaa suunnitella ja kehittää omaa työskentelyprosessiaan. Osoittaa hallitsevansa alansa tietoperustan.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisten lisäksi opiskelija osaa analysoida työskentelyprosessinsa vaiheet. Osaa soveltaa työssään teoreettista tietoa ja omia käytännön kokemuksiaan sekä kehittää erilaisia ratkaisumalleja.

Esitietovaatimukset

Aiempi kokemus jälkituotanto-ohjelmistoista on suositeltavaa, ei pakollista.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Marko Luukkonen
Vastuuopettaja

Marko Luukkonen

Ryhmät
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa Turun ammattikorkeakoulusta opiskeluyhteisönä
- kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan
- kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä (ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, opiskelijakunta TUO)
- esitellä opiskeluryhmänsä
- tunnistaa ammattikorkeakoulun keskeiset järjestelmät ja oppimisen työkalut (Messi, Peppi, online-oppimisympäristöt, sähköposti, kirjasto)
-suunnitella omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS)

Sisältö

Opintojaksolla orientoidutaan ammattikorkeakouluopiskeluun tutustumalla omaan opiskeluryhmään sekä Turun ammattikorkeakouluun työyhteisönä. Opintojaksolla perehdytään ammattikorkeakoulun ja erityisesti media-alan koulutuksen oppimisympäristöihin ja opiskelun työkaluihin sekä käydään läpi korkeakouluopiskelun ja media-alan koulutuksen erityispiirteet toisen asteen opintoihin nähden. Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää itsenäisen työskentelyn, ajankäytön hallinnan sekä yhteistyötaitojen merkityksen ammattikorkeakouluopinnoissa. Opiskelija alkaa opintojakson aikana suunnitella omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS).

Oppimateriaalit

Infoissa jaettu materiaali ja opettajan tarvittaessa jakama.

Opetusmenetelmät

Luennoille ja tapahtumiin osallistuminen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Kansainvälisyys

Opintojakso johdattaa korkeakouluopintoihin, jotka vaativat aloitteellisuutta, itsenäistä työskentelyä, ryhmätyötaitoja, verkostoitumiskykyä, kriittistä ajattelua ja luovuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aktiivinen läsnäolo, ryhmään tutustuminen ja pienryhmätehtävät.

Digistartin suorittamisesta Itslearning alustalla saa lisäopintopisteen vapaasti valittaviin opintoihin. Opintopiste annetaan diplomia vastaan.

Sisällön jaksotus

Ajoitus
Opintoihin orientoitumisviikko on ma 28.8.- pe 1.9.23

Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.

•Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä
•Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä
•Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan
•Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä

Opintojakson sisältö

•yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
•opiskelijakunta TUO
•erilaisiin oppimisympäristöihin, tiloihin ja alustoihin tutustuminen: Peppi, Messi, Itslearning, työjärjestys, kirjasto
•korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
•koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
•ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija tarvitsee muistiinpanovälineet ja laitteen etäinfoihin osallistumisiin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

02.08.2023 - 30.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa Turun ammattikorkeakoulusta opiskeluyhteisönä
- kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan
- kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä (ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, opiskelijakunta TUO)
- esitellä opiskeluryhmänsä
- tunnistaa ammattikorkeakoulun keskeiset järjestelmät ja oppimisen työkalut (Messi, Peppi, online-oppimisympäristöt, sähköposti, kirjasto)
-suunnitella omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS)

Sisältö

Opintojaksolla orientoidutaan ammattikorkeakouluopiskeluun tutustumalla omaan opiskeluryhmään sekä Turun ammattikorkeakouluun työyhteisönä. Opintojaksolla perehdytään ammattikorkeakoulun ja erityisesti media-alan koulutuksen oppimisympäristöihin ja opiskelun työkaluihin sekä käydään läpi korkeakouluopiskelun ja media-alan koulutuksen erityispiirteet toisen asteen opintoihin nähden. Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää itsenäisen työskentelyn, ajankäytön hallinnan sekä yhteistyötaitojen merkityksen ammattikorkeakouluopinnoissa. Opiskelija alkaa opintojakson aikana suunnitella omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS).

Opetusmenetelmät

Luennoille ja tapahtumiin osallistuminen,

Kansainvälisyys

Opintojakso johdattaa korkeakouluopintoihin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija ottaa itsenäisesti selvä orientoivan viikon informaatiosta ja tekee vaaditut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävänä on vastata Turkuamk.itslearning.com verkkoalustalla olevan oppimisympäristön kahteen eri tehtävänantoon.

Opiskelija voi suorittaa lisäopintopisteen Vapaasti valittaviin opintoihin lähettämällä Johanna Ailiolle sähköpostilla saamansa osaamismerkin todisteeksi itslearningissa olevasta Opiskelijan digistartti-kurssin suorituksesta.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kun opiskelija on tehnyt hyväksytyn esseetehtävän, hän saa suorituksen opintojaksosta.

Sisällön jaksotus

Opintoihin orientoituminen 28.8.- 1.9.2022 sisältää luentoja ja pienryhmätapaamisia.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Turkuamk.itslearning.com: Pmedis23 Journalistit

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 35

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Vaaherkumpu
Vastuuopettaja

Johanna Vaaherkumpu

Ryhmät
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa Turun ammattikorkeakoulusta opiskeluyhteisönä
- kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan
- kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä (ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, opiskelijakunta TUO)
- esitellä opiskeluryhmänsä
- tunnistaa ammattikorkeakoulun keskeiset järjestelmät ja oppimisen työkalut (Messi, Peppi, online-oppimisympäristöt, sähköposti, kirjasto)
-suunnitella omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS)

Sisältö

Opintojaksolla orientoidutaan ammattikorkeakouluopiskeluun tutustumalla omaan opiskeluryhmään sekä Turun ammattikorkeakouluun työyhteisönä. Opintojaksolla perehdytään ammattikorkeakoulun ja erityisesti media-alan koulutuksen oppimisympäristöihin ja opiskelun työkaluihin sekä käydään läpi korkeakouluopiskelun ja media-alan koulutuksen erityispiirteet toisen asteen opintoihin nähden. Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää itsenäisen työskentelyn, ajankäytön hallinnan sekä yhteistyötaitojen merkityksen ammattikorkeakouluopinnoissa. Opiskelija alkaa opintojakson aikana suunnitella omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS).

Oppimateriaalit

Opettajan tarvittaessa jakama.

Opetusmenetelmät

Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit.

Kansainvälisyys

Yksilöosaamisen innovaatiokompetenssit, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit, verkosto-osaamisen innovaatiokompetenssit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Aktiivinen läsnäolo, ryhmään tutustuminen.

Sisällön jaksotus

Opiskelijan orientoiva viikko.
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy Turun ammattikorkeakouluun organisaationa ja työyhteisönä.
•Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä
•Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä
•Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan
•Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä
Opintojakson sisältö
•yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
•opiskelijakunta TUO
•erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, Optima, Itslearning, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
•korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
•koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
•ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Aikataulu löytyy Pmedis22masu-lukujärjestyksestä.
Maanantaina 31.8. aloitetaan ilmoittautumisella Lemminkäisenkadun aulassa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 29.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 01.09.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 12

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Henni Syrjänen
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ryhmät
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa Turun ammattikorkeakoulusta opiskeluyhteisönä
- kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan
- kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä (ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, opiskelijakunta TUO)
- esitellä opiskeluryhmänsä
- tunnistaa ammattikorkeakoulun keskeiset järjestelmät ja oppimisen työkalut (Messi, Peppi, online-oppimisympäristöt, sähköposti, kirjasto)
-suunnitella omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS)

Sisältö

Opintojaksolla orientoidutaan ammattikorkeakouluopiskeluun tutustumalla omaan opiskeluryhmään sekä Turun ammattikorkeakouluun työyhteisönä. Opintojaksolla perehdytään ammattikorkeakoulun ja erityisesti media-alan koulutuksen oppimisympäristöihin ja opiskelun työkaluihin sekä käydään läpi korkeakouluopiskelun ja media-alan koulutuksen erityispiirteet toisen asteen opintoihin nähden. Keskeistä on, että opiskelija ymmärtää itsenäisen työskentelyn, ajankäytön hallinnan sekä yhteistyötaitojen merkityksen ammattikorkeakouluopinnoissa. Opiskelija alkaa opintojakson aikana suunnitella omaa henkilökohtaista oppimissuunnitelmaansa (HOPS).

Sisällön jaksotus

Ma 28.8.
9.30-10.00 Ilmoittautuminen Lempparin A-osan Aulassa
10-15 Vertaistuutoreiden esittely, Oppilaitoksen ja koulutuksen esittely, tutustumista (Luuppi muunto LEM B156, Lemppari),
Illalla vertaistuutorien ohjelmaa

Ti 29.8.
10-15 Orientaatio jatkuu (Luuppi muunto LEM B156, Lemppari)

Ke 30.8.
9.00-12.00?Taideakatemian esittely ja yhteiset palvelut ?
10-16 Study in Turku -messut, ICT-CITY, EDUCITY
17.00 eteenpäin Kickstart My Art (vertaistuutorit)

To 31.8.
10-14 Orientaatio jatkuu (Luuppi muunto LEM B156, Lemppari)
14-16 Ruotsin kieli-info (Zoom)

Pe 1.9.
9-11 Tupro-MASUT
9-11 Tupro-ELOT
12-12.45 Info-hyväksilukuperiaatteista (Zoom)
14.30-15.10 Kirjastoesittely
Journalistien järjestämä Piknik

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

30.11.2023 - 15.04.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 15.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Antti Alanko
Vastuuopettaja

Antti Alanko

Ryhmät
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- ymmärtää palvelumuotoilun menetelmiä ja työvälineitä ideoiden ja konseptien kehityksessä sekä palveluideoiden luomisessa
- mallintaa, testata, analysoida ja esitellä palveluideoita prototyyppien avulla
- soveltaa kestävän kehityksen periaatteita palvelun kehittämisessä
- kehittää tavoitteellisesti omaa palvelumuotoilun osaamistaan

Sisältö

Opiskelijat toteuttavat kehitysprojektin, jossa hyödynnetään palvelumuotoilun sekä muiden yhteistoiminnallisia keinoja käyttävien menetelmien keinoja. Opetuksessa tutkitaan ja raportoidaan visuaalisesti ja kirjallisesti kehitystyön havaintoja ja tuloksia. Opintojakso voidaan toteuttaa kokonaan tai osana TKI-työssä tai monialaisessa yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa.

Sisällön jaksotus

Opiskelijat toteuttavat kehitysprojektin, jossa hyödynnetään palvelumuotoilun sekä muiden yhteistoiminnallisia keinoja käyttävien menetelmien keinoja. Opetuksessa tutkitaan ja raportoidaan visuaalisesti ja kirjallisesti kehitystyön havaintoja ja tuloksia.

Opintojaksolla on lähiopetusta, työpajaopetusta, purku- ja palautekeskusteluja sekä pienryhmien itsenäistä työtä.

Jakson työmäärä ja opetus ajoittuu 9.4.–8.5. ja oppimistehtävien palautus 15.5. mennessä.

Opintojakso toteutaan osana Revive-hanketta ja tuotokset jaetaan syksyllä 2024 Turussa pidettävälle Living Lab -työpajaryhmälle ennakkoaineistona.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen verkko- ja lähiopetukseen. Oppimistehtävät, visuaaliset ja kirjalliset osa-alueet. Yksilö- ja ryhmätyöt. Palautteen antaminen ja saaminen, vuorovaikutus ryhmässä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtävä/yksittäinen tehtävä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on työskennellyt aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä jakson teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 12.09.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 26.10.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Lotta Luukka
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida projektipäällikön ja tuottajan toimenkuvaan liittyviä tehtäviä
- arvioida kansainvälisyyden ja tuotantotavan vaikutusta erilaisissa projekteissa
- vastata tuotantojärjestelyistä
- vastata tuotannon lupa- ja sopimismenettelyistä
- toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen edustajien ja eri taustaisten henkilöiden kanssa

Sisältö

Tuotantojärjestelyt, lupa- ja sopimusmenettelyt, kansainväliset projektit ja yhteistuotannot.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät, pari- ja ryhmätehtävät verkkotapaamisissa, itsenäinen opiskelu, työskentely Zoomissa.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT:
Oppimistavoitteiden osaamisen osoittaminen työnäytteiden avulla. Neuvottele opettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Projektien toiminta- ja työskentely-ympäristöjen tapaamiset on ZOOM:issa seuraavina ajankohtina:

14.9. klo 14-16
21.9. klo 14-16
28.9. klo 14-16
5.10. klo 14-16
12.10. klo 14-16

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiö CampusOnlinen opiskelijamäärälle 5 opiskelijaa
Kiintiö Avoimen AMK:n opiskelijamäärälle 5 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 5

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Lotta Luukka
 • Taru Lehtinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida projektipäällikön ja tuottajan toimenkuvaan liittyviä tehtäviä
- arvioida kansainvälisyyden ja tuotantotavan vaikutusta erilaisissa projekteissa
- vastata tuotantojärjestelyistä
- vastata tuotannon lupa- ja sopimismenettelyistä
- toimia rakentavassa yhteistyössä eri ammattialojen edustajien ja eri taustaisten henkilöiden kanssa

Sisältö

Tuotantojärjestelyt, lupa- ja sopimusmenettelyt, kansainväliset projektit ja yhteistuotannot.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät, pari- ja ryhmätehtävät verkkotapaamisissa, itsenäinen opiskelu, työskentely Zoomissa.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT:
Oppimistavoitteiden osaamisen osoittaminen työnäytteiden avulla. Neuvottele opettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Projektien toiminta- ja työskentely-ympäristöjen tapaamiset on ZOOM:issa seuraavina ajankohtina:

14.9. klo 14-16
21.9. klo 14-16
28.9. klo 14-16
5.10. klo 14-16
12.10. klo 14-16

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiö CampusOnlinen opiskelijamäärälle 5 opiskelijaa
Kiintiö Avoimen AMK:n opiskelijamäärälle 5 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.08.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 28.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 35

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
· kehittää idean toteuttamiskelpoiseksi mediaprojektiksi
· laatia tuotanto- tai projektisuunnitelman ja osittaa projektin
· laatia projektin seuranta- ja arviointisuunnitelman
· suunnitella projektille tai tuotannolle sopivan johtamistavan
· suhteuttaa erilaisia projektinhallinnan työvälineitä erityyppisissä projekteissa
· arvioida immateriaalioikeuksien myymiseen ja ostamiseen liittyviä tekijöitä ja sopimuksia

Sisältö

Tuotanto- tai projektisuunnittelu erilaisissa ympäristöissä, projektin seuranta ja arviointi, projektijohtaminen, projektinhallinnan työvälineet, projektiin liittyvien immateriaalioikeuksien hankkiminen, hallinta ja sopimukset.

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaali, tehtävät sekä verkkoluennot

Opetusmenetelmät

Itslearning-alusta ja verkkotapaamiset.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote eli tiedon rakentelu
Ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OPINTOJAKSON SUORITTAMINEN OMATOIMISESTI

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös omatoimisesti. Omatoimisuus tarkoittaa, että et osallistu verkkotapaamisiin, et ole oikeutettu palautteeseen ja noudatat omaa aikataulua tehtäväpalautuksissa siten, että koko opintokokonaisuus on tehtävien osalta suoritettu 28.11.2023 mennessä. Lukupiirin osalta opettaja ohjeistaa sinut, kuinka toimia.

Ilmoitathan 25.9.2022 mennessä osoitteeseen taru.lehtinen@turkuamk.fi, mikäli suoritat opintojakson omatoimisesti.

AHOTOINTI
Voit myös ahotoida opintojakson osittain tai kokonaan riippuen näytöstäsi. Perustele ahottisi suhteessa opintojakson tavoitteisiin: ehdota miten näytät osaamisesi kunkin tavoitteen osalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työn mitoitus:

Projektijohtaminen ja projektiosaaminen 16 h
Projektin suunnittelu ja johtaminen 16 h
Projektityön menetelmät ja välineet 20 h
Tavoitteiden määrittely ja menetelmien soveltaminen 19 h
Oikeuksien ostaminen ja myyminen, sopimukset 16 h
Tiimityö 16h
Rekrytointi 16 h
Lukupiirin purku, itsearviointi 16 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 25.9.2023 ja päättyy 28.11.2023. Opintojakso suoritetaan kokonaan etänä, ja siihen sisältyy seitsemän verkkotapaamista (Zoom-luennot) sekä itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa kunkin teema-alueen osalta. Jokaisen teema-alueen tehtävät tulee suorittaa vasta ko. teemaluennon jälkeen.

Tapaamiset:
25.9. klo 9-15
2.10. klo 9-11
5.10. klo 9-11:30
24.10. klo 9-11:30
30.10. klo 9-11
6.11. klo 9-11
28.11. klo 10-14

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiö CampusOnlinen opiskelijamäärälle 5 opiskelijaa
Kiintiö Avoimen AMK:n opiskelijamäärälle 5 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.

Kukin tehtävä pisteytetään 0-5, ja tehtävien keskiarvo muodostaa 70 % arvosanasta. Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Lopullisen arviointi:
- 30 % aktiivinen läsnäolo oppitunneilla
- 70 % palautettujen harjoitustöiden arviointien keskiarvo

Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 20.09.2023

Ajoitus

27.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ryhmät
 • MMEDTK23V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
· kehittää idean toteuttamiskelpoiseksi mediaprojektiksi
· laatia tuotanto- tai projektisuunnitelman ja osittaa projektin
· laatia projektin seuranta- ja arviointisuunnitelman
· suunnitella projektille tai tuotannolle sopivan johtamistavan
· suhteuttaa erilaisia projektinhallinnan työvälineitä erityyppisissä projekteissa
· arvioida immateriaalioikeuksien myymiseen ja ostamiseen liittyviä tekijöitä ja sopimuksia

Sisältö

Tuotanto- tai projektisuunnittelu erilaisissa ympäristöissä, projektin seuranta ja arviointi, projektijohtaminen, projektinhallinnan työvälineet, projektiin liittyvien immateriaalioikeuksien hankkiminen, hallinta ja sopimukset.

Opetusmenetelmät

Verkkotapaamiset, oppimistehtävät

Kansainvälisyys

Oppimistehtävät yksilö- ja ryhmätehtävänä, vertaispalaute, työelämäorientaatio.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakson ahotointi kokonaan tai osittain. Ota yhteyttä Taru Lehtiseen ennen opintojakson alkua, ja ehdota, miten voit osaamisesi näyttää eri oppimistavoitteiden osalta:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

· kehittää idean toteuttamiskelpoiseksi mediaprojektiksi
· laatia tuotanto- tai projektisuunnitelman ja osittaa projektin
· laatia projektin seuranta- ja arviointisuunnitelman
· suunnitella projektille tai tuotannolle sopivan johtamistavan
· suhteuttaa erilaisia projektinhallinnan työvälineitä erityyppisissä projekteissa
· arvioida immateriaalioikeuksien myymiseen ja ostamiseen liittyviä tekijöitä ja sopimuksia

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan etänä.

Tapaamiset:

27.9. Projektijohtaminen, klo 16-18
15.11. Projektijohtaminen, klo 16-18
13.12. Projektijohtaminen, klo 16-18
20.12. Projektijohtaminen, klo 16-18


SISÄLTÖ:
Projektin osittaminen ja arviointisuunnitelma
Projektin johtaminen
Projektinhallinnan työvälineet
IPR-oikeudet ja sopimukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu tehtäväpalautuksiin. Itslearningissa kerrotaan tehtävän osuus kokonaisarvosanasta ja tehtäväkohtaiset arvosanat.

Palautettuja dokumentteja arvioidaan vertaamalla niitä tehtävänantoon. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota:
- Sisältö ja käsittelyn laajuus vastaavat tehtävänasettelua
- Ilmaisu ja tehtävän jäsentely ovat selkeitä
- Aihetta on käsitelty analyyttisesti ja ongelmakeskeisesti
- Esitettyjen lähteiden luotettavuus ja pätevyys on perusteltu (myös teorian näkökulmasta)
- Asiasisältö on oikein ja riittävän laaja
- Tekstistä välittyy asioiden omakohtainen ymmärtäminen
- Tehtävä luo aiheesta selkeä kokonaiskuvan

Hylätty (0)

Oppimistehtäviä ei ole palautettu tai ne on tehty hyvin suppeasti ja ilman lähteidenkäyttöä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppimistehtävät on tehty tehtävänannon mukaisen tuotoksen, mutta tuotos on jäänyt sisällöltään vaatimattomaksi ja laajuudeltaan suppeaksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Yksilö/ryhmä on omaksunut opintojakson ja lähdeaineiston keskeisen sisällön ja osannut hyödyntää näitä oppimistehtävien laatimisessa. Tehtävät on tehty tehtävänannon mukaisesti ja palautettu dokumentti on sisällöltään ja laajuudeltaan hyvä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Yksilö/ryhmä on omaksunut erinomaisesti opintojakson sekä lähdeaineiston sisällön ja osannut hyödyntää näitä työssään tehokkaasti. Yksilö/ryhmä on etsinyt aktiivisesti informaatiota, uusia ratkaisuja ja näkökulmia. Oppimistehtävistä palautetut dokumentit ovat laadultaan ja laajuudeltaan erinomaisia. Ne osoittavat syvää perehtymistä lähdeaineistoihin sekä kykyä soveltaa näistä ammennettuja oppeja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 18.08.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 28.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 5

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Taru Lehtinen

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
· kehittää idean toteuttamiskelpoiseksi mediaprojektiksi
· laatia tuotanto- tai projektisuunnitelman ja osittaa projektin
· laatia projektin seuranta- ja arviointisuunnitelman
· suunnitella projektille tai tuotannolle sopivan johtamistavan
· suhteuttaa erilaisia projektinhallinnan työvälineitä erityyppisissä projekteissa
· arvioida immateriaalioikeuksien myymiseen ja ostamiseen liittyviä tekijöitä ja sopimuksia

Sisältö

Tuotanto- tai projektisuunnittelu erilaisissa ympäristöissä, projektin seuranta ja arviointi, projektijohtaminen, projektinhallinnan työvälineet, projektiin liittyvien immateriaalioikeuksien hankkiminen, hallinta ja sopimukset.

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaali, tehtävät sekä verkkoluennot

Opetusmenetelmät

Itslearning-alusta ja verkkotapaamiset.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote eli tiedon rakentelu
Ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

OPINTOJAKSON SUORITTAMINEN OMATOIMISESTI

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös omatoimisesti. Omatoimisuus tarkoittaa, että et osallistu verkkotapaamisiin, et ole oikeutettu palautteeseen ja noudatat omaa aikataulua tehtäväpalautuksissa siten, että koko opintokokonaisuus on tehtävien osalta suoritettu 28.11.2023 mennessä. Lukupiirin osalta opettaja ohjeistaa sinut, kuinka toimia.

Ilmoitathan 25.9.2022 mennessä osoitteeseen taru.lehtinen@turkuamk.fi, mikäli suoritat opintojakson omatoimisesti.

AHOTOINTI
Voit myös ahotoida opintojakson osittain tai kokonaan riippuen näytöstäsi. Perustele ahottisi suhteessa opintojakson tavoitteisiin: ehdota miten näytät osaamisesi kunkin tavoitteen osalta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työn mitoitus:

Projektijohtaminen ja projektiosaaminen 16 h
Projektin suunnittelu ja johtaminen 16 h
Projektityön menetelmät ja välineet 20 h
Tavoitteiden määrittely ja menetelmien soveltaminen 19 h
Oikeuksien ostaminen ja myyminen, sopimukset 16 h
Tiimityö 16h
Rekrytointi 16 h
Lukupiirin purku, itsearviointi 16 h

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 25.9.2023 ja päättyy 28.11.2023. Opintojakso suoritetaan kokonaan etänä, ja siihen sisältyy seitsemän verkkotapaamista (Zoom-luennot) sekä itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa kunkin teema-alueen osalta. Jokaisen teema-alueen tehtävät tulee suorittaa vasta ko. teemaluennon jälkeen.

Tapaamiset:
25.9. klo 9-15
2.10. klo 9-11
5.10. klo 9-11:30
24.10. klo 9-11:30
30.10. klo 9-11
6.11. klo 9-11
28.11. klo 10-14

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kiintiö CampusOnlinen opiskelijamäärälle 5 opiskelijaa
Kiintiö Avoimen AMK:n opiskelijamäärälle 5 opiskelijaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.

Kukin tehtävä pisteytetään 0-5, ja tehtävien keskiarvo muodostaa arvosanan. Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 09.10.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 75

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Milla Järvipetäjä
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PKANIS22
  Animaatio
 • PMEDIS23
  Medianomi S23
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- laatia projektisuunnitelman pienimuotoiselle projektille
- määritellä projektin toimenpiteet ja resurssit sekä arvioida projektin riskejä
- kehittää omaa ajankäyttöään sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen aikataulun
- laatia pienimuotoisen projektin kustannusarvion taulukkolaskentaohjelmaa hyödyntäen
- määritellä tiimin kokoamiseen ja toimintaan vaikuttavia seikkoja
- arvioida ja kehittää omia tiimi- ja projektityöskentelytaitojaan

Sisältö

Projektisuunnitelman laatiminen, projektien kustannusarvio ja aikatauluttaminen, projekti- ja tiimityöskentely.

Oppimateriaalit

Mäntyneva, Mikko: Hallittu projekti: jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen. 2016
Saatavilla: Finna: E-kirja

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät, pari- ja ryhmätehtävät, itsenäinen opiskelu, luennot, kirjallisuus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti kirjasta:

Mäntyneva, Mikko (2016) Hallittu projekti: jäntevästä suunnittelusta menestykselliseen toteutukseen

Kyseessä on monivalintatentti. Tentti on 27.11. klo 13-15:30.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT:
Oppimistavoitteiden osaamisen osoittaminen työnäytteiden avulla. Neuvottele opettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa ma 9.10.2023 ja päättyy pe 4.12.2023.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- laatia projektisuunnitelman pienimuotoiselle projektille
- määritellä projektin toimenpiteet ja resurssit sekä arvioida projektin riskejä
- kehittää omaa ajankäyttöään sekä suunnitella toteuttamiskelpoisen aikataulun
- laatia pienimuotoisen projektin kustannusarvion
- määritellä tiimin kokoamiseen ja toimintaan vaikuttavia seikkoja
- arvioida omia tiimi- ja projektityöskentelytaitojaan

Opintojakson sisältö:
Projektisuunnitelman laatiminen, projektien kustannusarvio ja aikatauluttaminen, tiimityöskentelytaidot.

Muoto:
Lähiopetus, ryhmätehtävät, itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät, verkkotentti

Opintojakso koostuu kuudesta osa-alueesta:

SYKSY 2023

9.10. klo 13-15:30 Yleistä projekteista
23.10. klo 13-15:30 Tiimityö
30.10. klo 13-15:30 Ajanhallinta
6.11. klo 13-15:30 Budjetointi
13.11. klo 13-15:30 Excel
20.11. klo 13-15:30 Projektisuunnitelma
27.11. klo 13-15:30 Tentti
4.12. klo 14-15 Palautekerta (vapaaehtoinen)

Lisäksi opintojakson aikana on vapaaehtoinen verkkosparraus tehtäville.

Rästitentti järjestetään tarvittaessa vkolla 49.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson suoritustavat, tehtävät ja Zoom-linkki löytyvät itslearningistä, kun opintojakso alkaa.

Kiintiö Avoimen AMK:n opiskelijoille 5 henkilöä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Kukin oppimistehtävä pisteytetään 0-5 tai hyv/hyl.

Arvioinnin kohteena on oppimistehtävät ja tentti.
Arviointi media-alan arviointikehikon mukaan.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 25.09.2023

Ajoitus

03.10.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Emma Uotinen
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ryhmät
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- purkaa projektisuunnitelman resursoitaviin osiin
- määritellä projektin edellyttämiä resursseja ja laatia toteuttamiskelpoisen budjetin
- käyttää taulukkolaskentaohjelmaa budjetin laadinnassa ja seurannassa tarvittavalla laajuudella
- selittää kirjanpidon perusteet ja kirjanpidon merkityksen projektimuotoisessa toiminnassa
- suunnitella projektin taloushallinnon yhteistyössä kirjanpidosta vastaavan kanssa
- selittää työnantajana toimimisen ja palkanmaksun käytännöt projektin talouden näkökulmasta

Sisältö

Pienimuotoisen projektin talouden suunnittelu ja seuranta sekä työnantajana toimiminen.

Opetusmenetelmät

Itslearning-alusta ja verkkotapaamiset.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppimine

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT: Oppimistavoitteiden osaamisen osoittaminen työnäytteiden avulla. Neuvottele opettajan kanssa.

Sisällön jaksotus

Tapaamiset ZOOM:ssa: https://turkuamk.zoom.us/j/63718909663

3.10. klo 14-16
9.10. klo 14-16
23.10. klo 14-16
30.10. klo 13-15
13.11. klo 14-16

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotapaamisiin osallistuminen ja aktiivisuus on perusedellytys kurssin hyväksyttävään suorittamiseen. Opettaja arvioi kurssisuorituksen, kun tehtävät on palautettu.

Hylätty (0)

Opiskelija ei osallistu opetukseen, tai ei palauta kurssitehtäviä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osallistuu opetukseen, sekä palauttaa kurssitehtävät joko myöhässä tai joiden taso ei ole riittävä suhteessa kurssin vaatimustasoon.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, sekä palauttaa ajoissa kurssitehtävät, jotka ovat hyvin tehtyjä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen, sekä palauttaa ajoissa kurssitehtävät, jotka ovat erinomaisesti tehtyjä.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 18.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Jussi Arvio
Vastuuopettaja

Jussi Arvio

Ryhmät
 • PMEDIS22jour
  PMEDIS22 journalismi

Tavoitteet

Suomeksi
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa juonto- ja uutistyylin eroavaisuudet
- suunnitella juontoja journalistisen tiedonhankinnan pohjalta
- suunnitella lähetyksen dramaturgiaa
- hyödyntää juonnossa verbaalisia tehokeinoja
- juontaa radiolähetyksen yksinkäyttöyksikössä
- suunnitella ja koostaa suoran radiolähetyksen monimediaympäristössä
- hyödyntää sosiaalista mediaa journalismissa
- työskennellä radiotoimituksessa eri työrooleissa
- arvioida omaa ilmaisuaan ja vahvuuksiaan juontajana sekä ottaa vastaan palautetta

Sisältö

Opiskelijat oppivat käyttämään studiolaitteita ja lähetysjärjestelmää. He ottavat haltuun radiojuontamisen dramaturgisia keinoja, oppivat lähetyksenhallintaa sekä harjoittelevat omaa juontotyyliä. Opettajan johdolla analysoidaan omaa ilmaisua ja vahvuuksia juontajana.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan jakson alustalla.

Opetusmenetelmät

Opiskelija tutustuu radion työrooleihin Tutka-kampusradion oppimisympäristössä. Opetus tapahtuu monimuotoisena sisältäen mm. luento-, harjoitus- sekä käytännön hands-on-training-opetus- ja oppimistapoja.

Kansainvälisyys

Opetus tapahtuu monimuotoisena sisältäen mm. luento-, harjoitus- sekä käytännön hands-on-training-opetus- ja oppimistapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksilö- sekä ryhmästudioharjoitteet, palautettavat tehtävät, lähetysviikon roolitukset radiossa (tuottaja, juontaja, toimittaja).

Sisällön jaksotus

TUNTISUUNNITELMA JA AIKATAULU


Vko 41
ti 10.10. 9-16 Jussi/Aleksi jakson sisältö, tavoitteet, arviointi, aikataulut,
ryhmäjako. Aleksi aloittaa oman osuutensa, arvioitava tehtävänanto Vko 43
ti 24.10. 9-16 Aleksi Aleksin sisällöt + lähetyksen suunnittelukalenteri eri
rooleille (tuottaja, juontaja)
pe 27.10. 9-12 Aleksi Aleksin sisällöt + lähetyksen suunnittelukalenteri eri
rooleille (tuottaja, juontaja)
Vko 44
ti 31.10. 9-16 Jussi ryhmät 1-3 tekniikka 1/2

Vko 45
ti 7.11. 9-16 Jussi ryhmät 1-3 tekniikka 2/2

Vko 46
ti 14.11. 9-16 Aleksi johdanto juontoharjoitusten ryhmätöihin yms.
ke 15.11 13-16 Aleksi ryhmät 1-3 juontoharjoituksia studiossa 1/2
pe 17.11. 9-16 Aleksi ryhmät 1-3 juontoharjoituksia studiossa 2/2

Vko 47
ti 21.11. 9-16 Jussi/Aleksi lähetys + palaute
pe 24.11. 9-16 Jussi/Aleksi lähetys + palaute

Vko 48
ma 27.11. 9-15 Jussi/Aleksi lähetys + palaute
ti 28.11. 9-15 Jussi/Aleksi lähetys + palaute
ke 29.11. 9-15 Jussi/Aleksi lähetys + palaute
to 30.11. 9-15 Jussi/Aleksi lähetys + palaute

Vko 49
ma 4.12. 9-15 Jussi/Aleksi lähetys + palaute
ti 5.12. 9-15 Jussi/Aleksi lähetys + palaute
ke 6.12. 9-15 itsenäisyyspäivä, ei lähetystä
to 7.112. 9-15 Jussi/Aleksi lähetys + palaute
pe 8.12. 9-15 Jussi/Aleksi lähetys + palaute

Viestintäkanava ja lisätietoja

Jaksolla hyödynnetään Teams-alustaa:

- viestintä
- opetusmateriaalit
- tehtäväpalautukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jakso arvioidaan asteikolla H-5. Arvosana perustuu tehtäviin, harjoitteisiin sekä lähetysjakson suoritteiden arviointiin.

Hylätty (0)

Oppilas ei suoriudu annetuista tehtävistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Oppilas osaa:
- suoriutua tehtävistä osana työryhmää
- suorittaa vaaditut työtehtävät
- tukee työryhmän toimintaa kannustavasti

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Oppilas osaa:
- toimia rakentavasti osana työryhmää
- suorittaa työtehtävät tavoitteiden saavuttamiseksi
- tukee työryhmän toimintaa kannustavasti
- ymmärtää kampusradion toiminnan viitekehyksen ja sen vaikutuksen/merkityksen omassa toiminnassa kaikissa työrooleissa (JSN:n journalistin ohjeet, AMK toimintaympäristönä ja sen vaikutus toimintaan, laki, moraali, etiikka)

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Oppilas osaa:
- toimia ammattimaisesti osana työryhmää
- suorittaa työtehtävät kiitettävästi tavoitteiden saavuttamiseksi
- ottaa omaehtoista vastuuta toiminnan ylläpitämiseksi ja/tai kehittämiseksi
- tukee työryhmän toimintaa kannustavasti
- ymmärtää kampusradion toiminnan viitekehyksen ja sen vaikutuksen/merkityksen omassa toiminnassa kaikissa työrooleissa (JSN:n journalistin ohjeet, AMK toimintaympäristönä ja sen vaikutus toimintaan, laki, moraali, etiikka)
- kykenee objektiivisesti reflektoimaan toimintaansa

Ilmoittautumisaika

31.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Lotta Kinnunen
Vastuuopettaja

Lotta Kinnunen

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi
 • PMEDIS20
  Medianomi S20
 • PMEDIS20masn
  PMEDIS20masu
 • PMEDIS21masn
  PMEDIS21 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS21
  Medianomi S21

Tavoitteet

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
-Tuntee strategisen sosiaalisen median läsnäolon merkityksen yritykselle ja organisaatiolle
-Tunnistaa sisältömarkkinoinnin periaatteet
-Osaa hyödyntää sosiaalisen median ominaispiirteitä yritystoiminnassa
-Tunnistaa kampanjoinnin ja jatkuvan someläsnäolon (always-on) erot
-Osaa käyttää sosiaalisen median analytiikkaa päätöksenteon tukena

Sisältö

Opintojaksolla syvennytään sosiaalisen median käyttämiseen strategisena työkaluna yrityksen/organisaation liiketoiminnan tukena.
Opintojaksolla keskustellaan sosiaalisesta mediasta ammattilaisnäkökulmasta, vastataan sosiaalisen median sisältöstrategian kysymyksiin, tehdään kampanjaehdotus sosiaaliseen mediaan sekä opetellaan löytämään olennaisuuksia sosiaalisen median laajasta analytiikasta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso on suunnattu ensisijaisesti mainonnan suunnittelun opiskelijoille. Jos paikkoja jää, niin opiskelijoita voidaan ottaa muiltakin erikoistumisaloilta. Mainonnan suunnittelun opiskelijoiden "etuajo-oikeus" päättyy 4.9. klo 16, jonka jälkeen kursslle hyväksytään osallistujia muiltakin erikoistumisaloilta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojakson toteutussuunnitelma täydentyy.
Kontaktiopetuksen ajankohdat:

12.9. klo 9-12
19.9. klo 9-12
10.10. klo 9-12
24.10. klo 9-12
31.10. klo 9-12
7.11. klo 9-12
14.11. klo 9-12

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 11.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ryhmät
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa yritysyhteistyön merkityksestä ja kehityksestä
- arvioida yritysyhteistyön merkitystä projektin eri osapuolten näkökulmista
- hakea, valita ja vertailla projektiin sopivia yhteistyökumppaneita
- laatia suunnitelman yritysyhteistyön toteuttamiseksi
- esitellä suunnitelman yhteistyökumppaneille kirjallisesti ja suullisesti

Sisältö

Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin perusteet, yritysyhteistyön rakentaminen, yhteistyön suunnittelu ja organisointi sekä niihin liittyvät sopimukset, lainsäädäntö ja ohjeistukset.

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaalit.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät, itsenäinen opiskelu, työskentely Zoomissa, vertaisoppiminen ja -arviointi, itsearviointi

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele suoraan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tehdään harjoitustehtäviä. Ne julkaistaan Itslearningissa.

Yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä.
Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa ma 15.1.2024 ja päättyy 17.3.2024. Opintojakso koostuu verkkotapaamisista sekä harjoitustehtävistä. Verkkoluennot tapahtuvat osoitteessa: https://turkuamk.zoom.us/j/69452479093.

Verkkotapaamisten ajankohdat:
ma 15.1. klo 13-15
ma 22.1. klo 13-15
ma 5.2. klo 13-15

Tapaamisten teemat:
Sponsorointi ja yritysyhteistyö käsitteinä
Sponsoroinnin tavoitteet
Sponsoriyhteistyön suunnittelu ja organisointi
Sponsorointisuunnitelma

Mikäli et pääse osallistumaan verkkoluennolle, tutustu ko. luennon Power Point -materiaalin, joka julkaistaan itslearning-alustalla heti luennon jälkeen. Opintojakson suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista ajallaan.

Lisäksi tukenasi ovat vapaaehtoiset tehtäväsparraukset verkossa (Zoom). Sparrausten ajanvarauskalenteri julkaistaan opintojakson alkaessa 15.1.2024.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n kiintiö 10 opiskelijapaikkaa
CampusOnlinen kiintiö 5 opiskelijapaikkaa
Taideakatemian media-alan muut erikoistumisalat 5 opiskelijapaikkaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko opintojakso ja sen tehtävät arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty

Arviointiin vaikuttavat:
a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Tehtävät arvioidaan numeraalisesti. Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtävien keskiarvoon. Sponsorointisuunnitelman arvion painotus on 50 % ja muiden tehtävien painotus yhteensä 50 %.

Ilmoittautumisaika

15.11.2023 - 11.01.2024

Ajoitus

10.01.2024 - 17.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- kertoa yritysyhteistyön merkityksestä ja kehityksestä
- arvioida yritysyhteistyön merkitystä projektin eri osapuolten näkökulmista
- hakea, valita ja vertailla projektiin sopivia yhteistyökumppaneita
- laatia suunnitelman yritysyhteistyön toteuttamiseksi
- esitellä suunnitelman yhteistyökumppaneille kirjallisesti ja suullisesti

Sisältö

Yritysyhteistyön ja sponsoroinnin perusteet, yritysyhteistyön rakentaminen, yhteistyön suunnittelu ja organisointi sekä niihin liittyvät sopimukset, lainsäädäntö ja ohjeistukset.

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaalit.

Opetusmenetelmät

Yksilötehtävät, itsenäinen opiskelu, työskentely Zoomissa, vertaisoppiminen ja -arviointi, itsearviointi

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele suoraan opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla palautetaan arvioitavia töitä 5 kpl. Ne julkaistaan 10.1.2024. Itslearningissa.

Yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä.
Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa ke 10.1.2024 ja päättyy 17.3.2024. Opintojakso koostuu verkkotapaamisista sekä harjoitustehtävistä. Verkkoluennot tapahtuvat osoitteessa: https://turkuamk.zoom.us/j/69452479093.

Keskiviikkona 10.1. julkaistaan ennakkotehtävä, joka tulee olla tehtynä ennen 1. tapaamista.

Verkkotapaamisten ajankohdat:
ma 15.1. klo 13-15
ma 22.1. klo 13-15
ma 5.2. klo 13-15

Tapaamisten teemat:
Sponsorointi ja yritysyhteistyö käsitteinä
Sponsoroinnin tavoitteet
Sponsoriyhteistyön suunnittelu ja organisointi
Sponsorointisuunnitelma

Mikäli et pääse osallistumaan verkkoluennolle, tutustu ko. luennon Power Point -materiaalin, joka julkaistaan itslearning-alustalla heti luennon jälkeen. Opintojakson suorittaminen hyväksyttävästi edellyttää kaikkien tehtävien suorittamista ajallaan.

Lisäksi tukenasi ovat vapaaehtoiset tehtäväsparraukset verkossa (Zoom). Sparrausten ajanvarauskalenteri julkaistaan opintojakson alkaessa 10.1.2024.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n kiintiö 10 opiskelijapaikkaa
CampusOnlinen kiintiö 5 opiskelijapaikkaa
Taideakatemian media-alan muut erikoistumisalat 5 opiskelijapaikkaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko opintojakso ja sen tehtävät arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty

Arviointiin vaikuttavat:
a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Tehtävät arvioidaan numeraalisesti. Opintojakson arviointi perustuu harjoitustehtävien keskiarvoon. Sponsorointisuunnitelman arvion painotus on 50 % ja muiden tehtävien painotus yhteensä 50 %.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Vastuuopettaja

Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Ryhmät
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Sisällön jaksotus

Kirjallinen ja suullinen osa (skriftlig + muntlig del) ovat samaa kurssia, ilmoittautuminen erikseen

Kaikki tiedot kirjallisessa osassa 100115-3306

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

31.01.2024 - 29.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Vastuuopettaja

Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Sisällön jaksotus

Kirjallinen ja suullinen osa (skriftlig + muntlig del) ovat samaa kurssia, ilmoittautuminen erikseen

KAIKKI TIEDOT KIRJALLISESSA OSASSA

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Vastuuopettaja

Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Ryhmät
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Sisällön jaksotus

Kirjallinen ja suullinen osa (skriftlig + muntlig del) ovat samaa kurssia, ilmoittautuminen erikseen.

Kaikki tiedot kirjallisessa osassa 100115-3308

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

5 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
 • Mediatuotannon koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Vastuuopettaja

Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Ryhmät
 • MMEDTK23V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2023

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan ja opiskelijoiden oma materiaali, verkko-opetusmateriaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely, oman kirjallisen ja suullisen materiaalin tuottaminen verkkoympäristössä, interaktiiviset tehtävät ryhmän muiden jäsenten kanssa, suulliset harjoitukset verkkotapaamisissa koko ryhmänä ja pienryhmissä. Kontaktiopetuksessa keskitytään puhumisen harjoitteluun ja siinä rohkaistumiseen.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan erikseen opintojakson päätteeksi.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä tarvittavia käytännön viestintätaitoja itsenäisesti työskennellen ja ryhmissä, tehtävissä opiskelija kohentaa sanaston ja rakenteiden hallintaa ja saa palautetta edistymisestään.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opiskelijalla on aiemmin hankittu vahva osaaminen ruotsin kielessä media-alan sanaston osalta, voidaan sopia vaihtoehtoisesta suoritustavasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäisesti tehtävät etätehtävät, verkkotapaamisten harjoitukset ja ennakkotehtävät. Kirjallinen ja suullinen tentti.
Kirjallinen osa 2 op, suullinen osa 1 op
Yht. 3 op = n. 80 t opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Mediatuotannon monimuoto-opiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin opintojakso verkossa.

Kirjallinen 2 op ja suullinen 1 op osa ovat samaa kurssia, arviointi erikseen. YHT. 3 op

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa kommunikoida tavallisissa työelämän viestintätilanteissa, kertoa itsestään ja työkokemuksestaan, esitellä työympäristöään, viestiä asiakaslähtöisesti ja käyttää oman alansa terminologiaa.

Pääosin itsenäinen työskentely verkossa itslearning - oppimisalustalla. Kontaktiopetusta verkkotapaamisissa lukujärjestyksen mukaan. Lisäksi pienryhmätapaamisia ja suulliset tentit erikseen sopien verkossa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson hyväksytysti suorittaminen ja arvosanan saaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen, kaikkien oppimistehtävien palauttamista ja osallistumista tentteihin.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija on vähintään kielitaitotasolla B1, ks. eurooppalainen viitekehys.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana (1-5) muodostuu kirjallisesta ja suullisesta tentistä, aktiivisesta osallistumisesta opetukseen ja opintojaksoon kuuluvien kirjallisten ja suullisten tehtävien hyväksytystä suorittamisesta.

Tuntityöskentely on tärkeä arviointiin vaikuttava kriteeri, siksi läsnäolo kontaktiopetuksessa on välttämätön!

Hylätty (0)

Opiskelija ei ymmärrä yksinkertaisiakaan lauseita, ei pysty tuottamaan ymmärrettäviä lauseita itse, vain yksittäisiä sanoja tai fraaseja. Ei pysty kommunikoimaan helpoissakaan työelämän tilanteissa kirjallisesti tai suullisesti.
Etätehtävät ja kirjallinen / suullinen tentti tekemättä/puutteelliset.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija pystyy käyttämään kieltä yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa, tuottamaan lyhyitä tekstejä, kuvailemaan tuttuja tilanteita ja neuvomaan niissä. Suoriutuu tenteistä hyväksyttävästi ja kaikki pyydetyt etätehtävät on palautettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija pystyy käyttämään puhuttua ja kirjoitettua kieltä useimmissa spontaaneissa arki- ja työelämän kielenkäyttötilanteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija pystyy viestimään kohdekielellä sujuvasti ja luontevasti kaikissa vastaantulevissa arki- ja työelämän tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Vastuuopettaja

Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Ryhmät
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Itslearning-alustalla.
Opettajan ja opiskelijoiden omaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset työt verkossa, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen lopputentti - ajankohta tarkentuu

Suulliset pienryhmätentit sovitaan erikseen
- uusintamahdollisuus tarvittaessa

Kansainvälisyys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia toimimaan ruotsin kielellä, opetellaan elokuva-alan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia, joita tehdään pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Itsenäisinä etätehtävinä monipuolisia opiskelijalähtöisiä, käytännönläheisiä ja interaktiivisia tehtäviä Innopeda - periaatteen mukaisesti, opiskelijan lähtötaso huomioiden.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erittäin hyvän kielitaidon omaavat voivat suorittaa opintojakson pääasiassa etänä verkossa, esim jos ruotsia on käyttänyt paljon, on täysin kaksikielinen tai suorittanut A - ruotsin lukiossa hyvin arvosanoin. Ota silloin yhteyttä opettajaan, jonka kanssa sovitaan suoritustavasta!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä eri tyyppisiä harjoituksia, jotka tähtäävät kirjallisen ja suullisen kielitaidon kehittämiseen.

Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia, tunteja ei erotella, arviointi vain erikseen.

3 op:n kokonaisuus, josta n. 20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Media-alan opiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin opintojakso. Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia toimimaan ruotsin kielellä, opetellaan oman alan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä painotetaan suullisia harjoituksia. Tavoitetaso B1.
--------------------------
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen. Läsnäolo 80 % lähitunneista.

KONTAKTIOPETUS LÄHIOPETUKSENA LEMPPARILLA

Ti 9.1. klo 13 - 16
Ma 15.1. - 26.2. klo 13 - 16
-----------------------------
Päivitetyt tiedot lukkarissa!

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavaa edellä mainittujen lisäksi kielitaitotaso, joka osoitetaan myös tuntityöskentelyssä. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen. Läsnäolo 80 % lähitunneista.

Hylätty (0)

Etätehtävät tekemättä/puutteelliset, kirjallisen tentin tulos alle 50%, liikaa poissaoloa kontaktiopetuksessa

Ilmoittautumisaika

31.01.2024 - 29.02.2024

Ajoitus

01.03.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Vastuuopettaja

Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Itslearning-alustalla. Oppimisalusta avautuu viimeistään kurssin alkaessa.

Opettajan ja opiskelijoiden omaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, pienryhmätyöskentely, itsenäiset työt verkossa, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen lopputentti ja suulliset tentit sovitaan erikseen kurssin lopuksi
- uusintamahdollisuus tarvittaessa

Kansainvälisyys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia toimimaan ruotsin kielellä, opetellaan oman alan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia, joita tehdään pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Itsenäisinä etätehtävinä monipuolisia opiskelijalähtöisiä, käytännönläheisiä ja interaktiivisia tehtäviä Innopeda - periaatteen mukaisesti, opiskelijan lähtötaso huomioiden.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erittäin hyvän kielitaidon omaavat voivat suorittaa opintojakson pääasiassa etänä verkossa, esim jos ruotsia on käyttänyt paljon, on täysin kaksikielinen tai suorittanut A - ruotsin lukiossa hyvin arvosanoin. Ota silloin yhteyttä opettajaan, jonka kanssa sovitaan suoritustavasta!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä eri tyyppisiä harjoituksia, jotka tähtäävät kirjallisen ja suullisen kielitaidon kehittämiseen. vähintään taitotasolla B1.

Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia! Ilmoittautuminen ja arviointi vain erikseen.

3 op:n kokonaisuus, josta n. 20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Media-alan opiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin opintojakso. Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia toimimaan ruotsin kielellä, opetellaan oman alan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia. Tavoitetaso B1.

Kontaktiopetus Kupittaan kampuksella lukujärjestyksen mukaan. Kurssin lopuksi kirjallinen ja suullinen tentti.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen. Läsnäolo 80 % lähitunneista.

Muutokset mahdollisia. Tarkista päivitetyt ajat lukkarista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavaa edellä mainittujen lisäksi kielitaitotaso, joka osoitetaan myös tuntityöskentelyssä. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen. Läsnäolo 80 % lähitunneista!

Hylätty (0)

Etätehtävät tekemättä/puutteelliset, kirjallisen tentin tulos alle 50%, liikaa poissaoloa kontaktiopetuksessa

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

09.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

50 % Lähiopetus, 50 % Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Ann-Katrin Tyni-Nummelin
Vastuuopettaja

Ann-Katrin Tyni-Nummelin

Ryhmät
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Verkkomateriaali Itslearning - alustalla.
Opettajan ja opiskelijoiden omaa materiaalia.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, pienryhmätyöskentely, itsenäiset työt verkossa, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen lopputentti kurssin päätteeksi.
Suulliset tentit sovitaan erikseen viikoille 17-18
- uusintamahdollisuus tarvittaessa

Kansainvälisyys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia toimimaan ruotsin kielellä, opetellaan oman alan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia, joita tehdään pari- ja pienryhmätyöskentelynä. Itsenäisinä etätehtävinä monipuolisia opiskelijalähtöisiä, käytännönläheisiä ja interaktiivisia tehtäviä Innopeda - periaatteen mukaisesti, opiskelijan lähtötaso huomioiden.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erittäin hyvän kielitaidon omaavat voivat suorittaa opintojakson pääasiassa itsenäisesti verkossa, esim jos ruotsia on käyttänyt paljon, on täysin kaksikielinen tai suorittanut A - ruotsin lukiossa hyvin arvosanoin. Ota silloin yhteyttä opettajaan, jonka kanssa sovitaan suoritustavasta!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä eri tyyppisiä harjoituksia, jotka tähtäävät kirjallisen ja suullisen kielitaidon kehittämiseen.

Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia.

3 op:n kokonaisuus, josta n. 20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Media-alan opiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin opintojakso. Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia toimimaan ruotsin kielellä, opetellaan oman alan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Tuntityöskentelyssä korostetaan suullisia harjoituksia. Tavoitetaso B1.

Lähiopetus Lempparilla maanantaisin 9.12. - 26.2.2024. Ajantasaiset tiedot lukkarissa. Muutokset mahdollisia tilanteen mukaan.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen. Läsnäolo 80 % lähitunneista.

KIRJALLINEN JA SUULLINEN OSA OVAT SAMAA KURSSIA, ILMOITTAUTUMINEN JA ARVIOINTI VAIN ERIKSEEN.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Arvosanaan vaikuttavaa edellä mainittujen lisäksi kielitaitotaso, joka osoitetaan myös tuntityöskentelyssä. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.

Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen. Läsnäolo 80 % lähitunneista.

Hylätty (0)

Etätehtävät tekemättä/puutteelliset, kirjallisen tentin tulos alle 50%, liikaa poissaoloa kontaktiopetuksessa

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 30.01.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 23.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Anna Kuusela
Vastuuopettaja

Anna Kuusela

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi

Tavoitteet

- esitellä erilaisia tekoälytyökaluja ja niiden toimintaperiaatteita
- havaita tekoälyn käytön eettisiä haasteita journalismissa
- suhtautua kriittisesti tekoälyn tuottamaan materiaaliin
- hyödyntää tekoälytyökaluja tarkoituksenmukaisesti omassa työssään
- tehdä journalistisia kokeiluja erilaisilla tekoälytyökaluilla

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan tekoälyn perusteisiin, erilaisiin tekoälysovelluksiin ja siihen, miten tekoälyä tällä hetkellä hyödynnetään journalismissa Suomessa ja ulkomailla. Kurssilla perehdytään tekoälyn käyttöön liittyviin eettisiin kysymyksiin. Työpajoissa ja pienryhmissä etsitään ja kokeillaan keinoja hyödyntää tekoälyä journalistisessa työssä.

Oppimateriaalit

Lähiopetuskertojen materiaali tulee Itslearningiin.

Itse löydetty ja tuotettu materiaali.

Vierailuluennon materiaali.

Eduhousen koulutusmateriaali tekoälystä.

Opetusmenetelmät

Flipped learning, ryhmätyöskentely, soveltavat kokeilut, oppimistehtävät ja oppimispäiväkirja.

Kansainvälisyys

Ryhmässä toimiminen kehittää sosiaalisia taitoja. Tekoälyn etiikan rajojen pohtiminen ja käytännön harjoittelu auttavat toimimaan vastuullisesti omalla alalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija voi suorittaa kurssin erikseen sovitusti portfoliolla ja lisätehtävällä. Portfolion tulee osoittaa opiskelijan perehtyneen tekoälyyn ja soveltaneen sitä journalistisessa työssään. Lisätehtävästä sovittava opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetuskerroilla tehtävät harjoitukset.

Lisäksi Itslearningiin palautettavat tehtävät:
- ryhmätyö 1: valittuun tekoälytyökaluun perehtyminen, sen kokeilu ja esittely muulle ryhmälle HYV/HYL
- ryhmätyö 2: ideoidaan ja toteutetaan journalistinen kokeilu, jossa hyödynnetään tekoälyä H-1-5
- itsenäinen työ: oppimispäiväkirja koko kurssin ajalta H-1-5

Sisällön jaksotus

Kurssi toteutetaan pääosin lähiopetuksena Kupittaan kampuksella, itsenäisenä työnä, ryhmätyönä ja Itslearningissa. Kurssi on työpajapainotteinen ja sisältää paljon pienryhmätyötä ja itse löydetyn tiedon jakamista muille opiskelijoille. Kurssilla kokeillaan erilaisia tekoälysovelluksia, joiden käyttö voi edellyttää rekisteröitymistä.

Kurssin lähitapaamiset 23.1.-9.4.24 tiistaisin kl 12-15 sekä loppupurku tiistaina 23.4. kl 9-15 Kupittaan kampuksella (paikka tarkentuu). Viikolla 8 ei opetusta.

Kurssilla on myös etänä toteutettava vierailuluento (Ylen tekoälyasiantuntijat).

Viestintäkanava ja lisätietoja

Sähköposti ja Itslearning. Lisätietoja vastuuopettajalta Anna Kuuselalta anna.kuusela@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan tuntiaktiivisuus ja osallistuminen tunneilla tehtävään työhön arvioidaan asteikolla H-1-5. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista vähintään 50 prosenttiin lähiopetuskerroista. Poissaolot korvattava sovitusti itsenäisillä tehtävillä, muussa tapauksessa ne alentavat arvosanaa.

Lisäksi Itslearningiin palautettavat tehtävät:
- ryhmätyö 1: valittuun tekoälytyökaluun perehtyminen, sen kokeilu ja esittely muulle ryhmälle HYV/HYL
- ryhmätyö 2: ideoidaan ja toteutetaan journalistinen kokeilu, jossa hyödynnetään tekoälyä H-1-5
- itsenäinen työ: oppimispäiväkirja koko kurssin ajalta H-1-5

Kokonaisarvosana muodostuu tuntiaktiivisuuden ja oppimistehtävien arvosanojen keskiarvosta. Suoritusmerkintä edellyttää, että kurssin jokainen arvioitava tehtävä on suoritettu.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole palauttanut kaikkia arvioitavia tehtäviä tai osa tehtävistä on hylätty.
Tehtävä on hylätty, jos se ei vastaa tehtävänantoon, se on valmisteltu erittäin huolimattomasti tai siinä on olennaisia puutteita.

Tuntiaktiivisuus: opiskelijalla on poissaoloja yli 50 prosentista opetuskerroista eikä hän ole korvannut poissaoloja lisätehtävillä ja / tai opiskelija ei ole osallistunut tunneilla juuri lainkaan tehtäviin, keskusteluun tai harjoituksiin.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarvosana muodostuu tehtävien arvosanojen keskiarvosta. Tehtävän arvosana on 1-2, jos vastaus vastaa tehtävänantoon olennaisin osin, mutta siinä on puutteita tai se on valmisteltu huolimattomasti.

Tuntiaktiivisuuden osalta arvosana on 1-2, jos opiskelija on ollut poissa usealta tunnilta korvaamatta poissaoloja lisätehtävillä ja/tai ei ole kovin aktiivisesti osallistunut tunneilla keskusteluun, tehtäviin ja harjoituksiin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokonaisarvosana muodostuu tehtävien arvosanojen keskiarvosta. Tehtävän arvosana on 3-4, jos vastaus vastaa tehtävänantoon pääosin ja osoittaa perehtyneisyyttä asiaan sekä tiedon soveltamista. Vastauksen kieliasu on selkeä.

Tuntiaktiivisuuden osalta arvosana on 3-4, jos opiskelija on ollut läsnä suurimmalla osalla opetuskerroista tai korvannut poissaolot lisätehtävillä sekä osallistunut aktiivisesti keskusteluun ja harjoituksiin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokonaisarvosana muodostuu tehtävien arvosanojen keskiarvosta. Tehtävän arvosana on 5, jos vastaus vastaa tehtävänantoon kaikilta osin ja osoittaa erityistä perehtyneisyyttä asiaan sekä tiedon soveltamista. Vastauksessa on omia oivalluksia, kieliasu on selkeä ja hyvä.

Tuntiaktiivisuuden osalta arvosana on 5, jos opiskelija on ollut läsnä lähes jokaisella opetuskerralla tai korvannut poissaolot lisätehtävillä sekä osallistunut aktiivisesti keskusteluun ja harjoituksiin ja tuonut esille omia näkemyksiään ja ideoita.

Esitietovaatimukset

Seuraavat opintojaksot tulee olla suoritettuina:
Kirjallinen ilmaisu, Lainsäädäntö ja etiikka media-alalla, Journalistinen kirjoittaminen.

Ilmoittautumisaika

24.11.2023 - 04.03.2024

Ajoitus

12.03.2024 - 15.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Media-ala

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Henni Syrjänen
Vastuuopettaja

Henni Syrjänen

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 10. Avoin AMK: 10.)
Ryhmät
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella projektin toteuttamiseen sopivan tiimimallin
- tunnistaa tiimityötaitoja ja tiimin toimintaan ja johtamiseen vaikuttavia tekijöitä
- suunnitella projektin rekrytoinnin kriteerit ja vaiheet
- suunnitella ja toteuttaa projektin sisäisen viestinnän tukemaan projektin toteuttamista
- arvioida tiimin työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä
- edistää tiimijohtamisella tiimin toimintaa projektin tavoitteiden saavuttamiseksi

Sisältö

Tiimityöskentelytaidot, tiimin toiminta ja johtaminen, tiimin sisäinen viestintä sekä työhyvinvointi, rekrytoinnin suunnittelu ja asiakirjat.

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaalit, jotka saatavilla 12.3.2024.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, harjoitukset pienryhmissä, yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen opiskelu, vertaisoppiminen ja -arviointi, itsearviointi.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen
Innovaatiopedagogiikka (INNOPEDA)

Kestävän kehityksen osa-aluepainopisteet tässä opintojaksossa:

Kulttuurinen kestävyysosaaminen:
- hyvinvointiosaaminen
- tasa-arvo-osaaminen
- ammattiasenneosaaminen

Sosiaalinen kestävyysosaaminen:

- moninaisuusosaaminen
- yhdenvertaisuusosaaminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele opettajien kanssa erikseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät (2 kpl), DL 15.4.2024
Oppimistehtävä 1 (yksilötehtävä)
Oppimistehtävä 2 (ryhmätehtävä)

Lisäksi vertais- ja itsearviointitehtävät, DL 22.4.2024.

Kaikki tehtävät ja materiaalit julkaistaan itslearning-alustalla viimeistään, kun opintojakso alkaa 12.3.2024.

Yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä.
Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 12.3.2024 ja päättyy 15.4.2024. Opintojaksolla on neljä lähitapaamista kampuksella, muutoin opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja ryhmissä työskennellen Itslearning-alustaa hyödyntäen. Opintojaksoon ei sisälly verkko-opetusta.

Lähitapaamiset Lempparin Kampuksella Turussa:

ti 12.3. klo 10-14 Tiimityötaidot, -toiminta ja -johtaminen, tiimimallit (Henni Syrjänen & Taru Lehtinen) Luuppi muunto LEM_B156
ti 19.3. klo 10-14 Työhyvinvointi (Taru Lehtinen) Luuppi muunto LEM_B156
ti 26.3. klo 10-14 Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus (Henni Syrjänen) Tägi LEM_B152
ma 15.4. klo 10-14 Ryhmäpresentaatiot ja loppuyhteenveto (Henni Syrjänen & Taru Lehtinen) Tägi LEM_B152

Opintojakso on osa Turun AMK:n SUMED-hanketta, jonka tarkoituksena on uudistaa opintojaksojen tavoitteita ja sisältöjä kestävän kehityksen eri painopisteet huomioiden. Tässä opintojaksossa keskiössä ovat kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyysosaaminen. Toteutuksessa pilotoidaan opintojakson suunnittelua ja toteutusta uudessa viitekehyksessä, mistä johtuen opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö muodostuvat käytännössä seuraavista:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• suunnitella projektin toteuttamiseen sopivan tiimimallin
• tunnistaa tiimityötaitoja ja tiimin toimintaan ja johtamiseen vaikuttavia tekijöitä
• suunnitella ja toteuttaa projektin sisäisen viestinnän toimintatavat tukemaan projektin toteuttamista
• tunnistaa tiimityötaitoja ja tiimin toimintaan ja johtamiseen vaikuttavia tekijöitä
• tunnistaa hyvinvointia lisääviä vuorovaikutustaitoja
• tunnistaa projektin jäsenten hyvinvointia tukevia johtamisen tapoja
• osoittaa tasapuolisuutta, reiluutta, arvostusta ja kunnioitusta muita kohtaan sekä tunnistaa yhdenvertaisuutta estäviä tekijöitä
• suhtautua sosiaalisesti kestävästi yksilöihin ja ihmisryhmiin
• määritellä projektin sidosryhmät ja suunnitella sidosryhmäviestinnän toimenpiteet

Sisältö:
Tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaidot, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävä tiimijohtaminen, tiimin sisäinen viestintä sekä työhyvinvointi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n kiintiö 10 opiskelijapaikkaa
Taideakatemian media-alan muut erikoistumisalat 5 opiskelijapaikkaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista/tekemistä.
Arvioinnin kohteena ovat oppimistehtävät 1 ja 2.
Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Arvosana muodostuu arvioitavien tehtävien keskiarvosta, johon vaikuttaa myös vertaisarviointi.
Kaikki tehtävät arvioidaan numeraalisesti 1-5/hylätty.

Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 24

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ryhmät
 • PMEDIS22jour
  PMEDIS22 journalismi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- monimediallisen toimitustyöskentelyn ja tuotantoprosessin
- tehdä laajaa journalistista tiedonhankintaa
- tuottaa uutisia monimediajulkaisuun
- työskennellä monimediajournalistisessa toimituksessa
- tuottaa ammattimaista journalistista sisältöä eri juttutyyppeinä ja erilaisin monimediallisin keinoin
- johtaa journalistista toimitustyötä ja tuotantoa
- hyödyntää sosiaalisen median vuorovaikutusta journalistisessa prosessissa
- syventää ymmärtämystään kestävästä kehityksestä osana journalistista jutuntekoprosessia

Sisältö

Opiskelijat työskentelevät monimediallisessa toimitusympäristössä ja julkaisevat juttuja oikealle yleisölle. Opintojakso sisältää toimituspalaverit ja julkaisuprosessin. Opiskelijat harjoittelevat tiedonhankintaa ja sen prosessoimista käyttäjää palvelevaan muotoon. He myös markkinoivat juttuja sosiaalisen median kanavilla. Opiskelijat johtavat vuorotellen toimitustyöskentelyä yhdessä opettajan kanssa. Kukin opiskelija toteuttaa vähintään yhden jutun kestävän kehityksen uutiskategoriaan.

Oppimateriaalit

Turkuamk.itslearning.com: Toimitustyö eli Tutka S 2023

Opetusmenetelmät

TUTKAN KOHDERYHMÄ
Tutkan sisältö syyslukukaudella 2023 suunnataan Turun korkeakouluyhteisöille. Sen juttuaiheiden tulee olla yhteiskunnallisesti kiinnostavia ja nuorille aikuisille suunnattuja. Valtakunnallisista uutisaiheista pyritään löytämään paikallinen tai nuoria aikuisia kiinnostava näkökulma. Yksi juttuaiheista käsittelee kestävää kehitystä. Tutkan uutiset voivat olla myös valtakunnallista mediaa marginaalisemmista aiheista mutta niiden ote on aina asiallinen.

Tutkan seuraajakuntaan kuuluu myös mediavälineissä työskenteleviä ja johtavia journalisteja. Tutkassa julkaistut jutut antavat myös heille käsityksen tulevien toimittajien osaamisesta. Tutkan avulla opiskelijan on mahdollista koota näyteportfolio työnhakuunsa.

Uutisaiheiden vertailukohtana ovat YLE Turku, Turun Sanomat, ylioppilaslehtien tai YLEX-kanavan yhteiskunnalliset osiot.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija osoittaa portfoliolla ja työraportilla saavuttaneensa oppimistavoitteet. Portfoliossa on kaksi lyhyehköä tekstijuttua kuvineen ja kaksi videouutista. Lisäksi opiskelija kirjoittaa selostuksen toimituspäällikkyyttä vastaavasta työskentelystä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija toteuttaa neljä julkaisukelpoista journalistista juttua Tutkaan ja työskentelee kerran toimituspäällikkönä. Jokainen opiskelija osallistuu siis viiteen eri julkaisuun.
Juttutyypit:
- Kaksi tekstijuttua: Jokaisessa tekstivetoisessa jutussa on oltava etusivun otsikko, ingressi sekä mielekäs julkaisukuva, tekstijutussa vähintään 2 kuvaa. Haastatelluista henkilöistä pyritään saamaan jokaisesta julkaisukelpoinen kuva. Tekstijutun maksimimerkkimäärä on 3000. Tekstijuttu luetaan myös ääneen audioksi ja harjoitellaan hyvää spiikkaamista.
- Kaksi videota: Ne voi toteuttaa mobiililla. Videouutisen enimmäispituus on 90 sek. Videouutisen haastateltavien nimet ja tittelit sekä videon tekijätiedot sijoitetaan jutun sisään Tutkan tekstiplanssina.

Juttu on hyväksytty julkaisukelpoiseksi vasta, kun opettaja on sen hyväksynyt, ja kun opiskelija on itse päivittänyt oikeassa muodossa kaikkine elementteineen Tutkan julkaisujärjestelmään. Opiskelija tuottaa itse kaikki juttunsa elementit (teksti, kuvat, video, audion). Jotta juttu voidaan julkaista pääuutisena, sen etusivun valokuvan on oltava hyvä.

Kun kaikki neljä juttua ja toimituspäällikkövuoro on täytetty, opiskelija kokoaa jutuistaan portfolion, johon linkittää Tutkasta julkaistut jutut ja analysoi itse jokaisen niistä sekä kirjoittaa selostuksen ja arvion työstään toimituspäällikkönä. Tämän lisäksi opiskelija kirjoittaa arvion omasta työskentelystään ja antaa palautetta Tutkasta kokonaisuutena. Portfolion pituus on 2000–4000 merkkiä. Portfolio palautetaan Itslearningiin sille varattuun paikkaan arviointia varten.

TOIMITUSPÄÄLLIKKÖVUORO
Toimituspäälliköt ottavat jo ennakkoon vastuuta tulevan viikon jutuista. He pitävät ennakkotapaamisen joko kampuksella tai chatin kautta itsenäisesti ja auttavat oman ryhmänsä seuraavalla viikolla vuorossa olevia toimittajia kehittelemään maanantaille hyviä juttuideoita. Toimituspäälliköt johtavat myös maanantain toimituspalaveria, jossa ohjaava opettaja on paikalla. Siellä he jakavat keskenään opiskelijatoimittajat vastuulleen niin, että kukin auttaa vastuullaan olevia saamaan jutun valmiiksi perjantain julkaisuun mennessä. Toimituspäällikön on koko ajan tiedettävä, mikä on juttujen tilanne ja hän pitää yhteyttä ohjattaviinsa. Hän on vastuussa oman ryhmänsä juttujen valmistumisesta aikataulussa.

Julkaisupäivänä toimituspäälliköt päättävät yhdessä ohjaavan opettajan kanssa juttujen julkaisupaikan Tutkassa. Julkaisun jälkeen pidetään purku, jossa keskustellaan jokaisen jutun kohdalla lyhyesti seuraavista asioista:
- Jutun uutisarvo ja mielenkiintoisuus
- Otsikoinnit, ingressit, oikeakielisyys ja kielen lennokkuus, valokuvien laatu ja mielekkyys
- Videon tekninen ja ilmaisullinen toteutus
- Haastateltavien rooli osana juttua
- Jäikö jotakin oleellista puuttumaan? Olisiko jotakin turhaa voinut jättää pois?
Perjantain nopean purun lisäksi jokainen opiskelija saa julkaisupäivän aikana palautetta ohjaavalta opettajalta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan Tutkan toimituksessa. Opiskelijat toimittavat Tutkaa kahdessa ryhmässä, joka toinen viikko on ryhmän julkaisuvuoro.

Julkaisuprosessi koostuu neljästä tilanteesta: ideointipalaveri, toimituspalaveri, välipurku ja julkaisupäivä, joka sisältää purkutilanteen. Opiskelijan on toimitusvuorollaan osallistuttava aktiivisena toimijana jokaiseen näistä. Palavereihin tai julkaisuun ei voi osallistua etänä, mikäli sovitaan läsnäoloa vaativasta toteutuksesta. Toimitusvuoron vaihtamisesta on sovittava hyvissä ajoin etukäteen sijaisen ja kyseisellä julkaisuviikolla vastuuvuorossa olevan opettajan sekä toimituspäälliköiden kanssa. Tutkassa toimitaan kuten työpaikalla.

TOIMITUSRYTMI JA RYHMÄJAKO
PE ideointipalaveri 9-11/12-14
MA 9-11 toimituspalaveri
KE 10-11 välipurku
TO 9-16 julkaisu ja purku
Ryhmäjako ja toimituspäällikkövuorot näkyvät Itslearningissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

TOIMITUSPALAVERI
Toimituspalaveri on jokaisen journalistisen toimituksen keskeisimpiä ideointi- ja suunnittelukokouksia. Hyvässä toimituspalaverissa jokainen toimittaja ideoi kaikkien muidenkin juttuideasta. Pyritään luovaan journalistiseen yhteisajatteluun.

Toimituspalaveriin opiskelija tuo valmistellun juttuideansa, jonka suunnittelussa hän on jo tehnyt alustavaa journalistista tiedonhankintaa. Tiedonhankintatoiminnassaan opiskelijan tulee noudattaa itslearningissa olevia tiedonhankinnan ohjeita ja vaatimuksia. Opiskelija valmistautuu toimituspalaveriin perjantain yhteisessä tapaamisessa ja saa siellä apua ja kritiikkiä oman toimitusryhmänsä opiskelijoilta.

Toimituspalaverissa jokaisen jutuntekijän tulee esittää juttuideansa pääkysymys/pääkysymykset. Hänen tulee myös osata selostaa juttuaiheensa pääfaktat ja lähteet.
Toimituspalaverissa jokainen jutuntekijä esittelee aiheensa, jonka jälkeen keskustellaan ja ideoidaan siitä yhteisesti. Päämäärä on, että toimituspalaverikäsittelyn jälkeen, jutuntekijällä olisi terävämpi ja kirkkaampi ajatus juttunsa sisällöstä, kärjestä ja esitystavoista.
Opiskelijan juttuideaa, jonka eteen ei ole tehty yllä mainittua journalistista ennakkotiedonhankintaa, ei toimituspalaverissa käsitellä.
_______________________________________________________________________________________________________________
VÄLIPURKU
Välipurun tarkoitus on saada väliaikatietoja työn etenemisestä sekä edelleen terävöittää juttujen journalistista sisältöä. Välipurussa pyritään niin ikään hyödyntämään koko toimituksen journalistista luovuutta ja tietämystä.
Välipurkua johtavat toimituspäälliköt, yhdessä opettajan kanssa.
Välipurku on pakollinen. Tutka-jutun tiedonhankinta voi, opettajan luvalla, vapauttaa opiskelijan välipurusta.
______________________________________________________________________________________________________________
TUOTANTO JA JULKAISU
Kukin opiskelija päivittää itse oman juttunsa Tutkan julkaisujärjestelmään. Juttua ei julkaista ennen kuin siihen on opettajalta julkaisulupa
Jutun julkaisun jälkeen jokainen jutuntekijä markkinoi omaa juttuaan sosiaalisessa mediassa.
_______________________________________________________________________________________________________________
JULKAISUN PURKU
Kun päivän Tutka on julkaistu, julkaisu puretaan toimituksessa. Purun tarkoitus on oppia viikonmittaisesta journalistisessa toimitusprosessista ja mahdollisesti vielä tehdä pienehköjä laadullisia korjauksia. Purkutilannetta johtavat toimituspäälliköt. Purku on pakollinen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen juttu arvioidaan erikseen. Hyväksytty juttu on julkaistu Tutkassa.

Hylätty (0)

Tehtävistä puuttuu osa tai ne on toteutettu julkaisukelvottomasti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija tuo valmistellun juttuidean toimituspalaveriin ja huolehtii sen saattamisesta julkaistavaksi aikataulun mukaan. Jutussa on selvä kärki, järkevä otsikko ja nosto. Se täyttää julkaistavalle jutulle asetetut muoto- ja sisältövaatimukset: Juttutyyppi on tilatun mukainen, sisältö noudattaa journalistin ohjeita ja on uutismainen. Jutussa esiintyy journalistinen tasapaino, ja jutulla on näkökulma. Opiskelija osallistuu palautekeskusteluihin purkutilanteissa. Hän hoitaa toimituspäällikkötyöskentelyn tehtävät vaaditulla tavalla.
Jutun myöhästyminen julkaisupäivästä muusta kuin opettajien hyväksymästä syystä aiheuttaa ko. jutun osalta arvosanan laskun yhdellä numerolla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija esittelee huolellisesti valmistellun juttuidean ja huolehtii omatoimisesti sen julkaisemisesta aikataulun mukaan. Juttutyyppi noudattaa hyvin tilattua, jutulla on selkeä näkökulma ja sen kärki on kiinnostava ja otsikko houkutteleva. Jutun tekninen ja sisällöllinen anti on hyvä ja sillä on selkeä näkökulma. Opiskelijan osallistuminen palavereihin on aktiivista ja hänen panoksensa ryhmälle on merkittävä. Toimituspäällikkötyöskentely osoittaa vastuullisuutta ja aktiivisuutta sekä muiden jutuista annetut arvioinnit ovat rakentavia ja huolellisia.
Jutun myöhästyminen julkaisupäivästä muusta kuin opettajien hyväksymästä syystä aiheuttaa ko. jutun osalta arvosanan laskun yhdellä numerolla.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija esittelee omaperäisen ja houkuttelevan juttuidean toimituspalaverissa. Hän julkaisee juttunsa taitavasti ja mahdollisesti auttaa myös muita julkaisussa. Jutun kärki, otsikko ja nosto ovat erinomaiset ja herättävät käyttäjässä uusia ajatuksia ja erityisen kiinnostuksen perehtyä juttuun. Jutun sisältö osoittaa perusteellista tiedonhankintaa, tai sen haastateltavat ovat aiheen kannalta erityisen merkittäviä henkilöitä. Jutun näkökulma on omaperäinen tai erityisen kiinnostava. Jutun tekninen toteutus on luova ja erinomainen. Opiskelijan aktiivisuus palavereissa on merkittävää, hän on ryhmän kantava voima. Toimituspäällikkötoiminta on hyvin vastuullista ja omatoimista. Muiden jutuista annetut arvioinnit osoittavat paneutumista juttuideoihin ja antavat opetuksellisesti merkittäviä havaintoja tai parannusehdotuksia.
Jutun myöhästyminen julkaisupäivästä muusta kuin opettajien hyväksymästä syystä aiheuttaa ko. jutun osalta arvosanan laskun yhdellä numerolla.

Ilmoittautumisaika

16.08.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

08.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Mika Niinimaa
Vastuuopettaja

Mika Niinimaa

Ryhmät
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS20elok
  PMEDIS20 elokuva

Oppimateriaalit

Opettaja toimittaa tarvittaessa

Opetusmenetelmät

Ryhmä- ja harjoitustehtävät, itsenäinen tekeminen, luennot.

Kansainvälisyys

Ryhmä- ja harjoitustehtävät, itsenäinen tekeminen, luennot.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op=135h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla toteutetaan lyhyitä kohtausharjoituksia ryhjmätyönä eri tyylilajeissa ideasta aina valmiiksi kohtaukseksi.

Tapaamiskerrat:

8.9. klo 10-16 LEM B161 Ahti
22.9. klo 10-16 ICT B1032 Beta
6.10. klo 10-16 LEM A308
4.12. klo 13-16 LEM B170 palautetilaisuus

Kohtaukset kuvataan viikolla 45 (6.-10.11.).

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Hyväksytysti suoritettu Käsikirjoitus, ohjaus ja tuotanto -opintojakso.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 29.04.2024

Ajoitus

29.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
 • Jussi Arvio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- listata radion ja television uutislähetyksen elementit ja niiden merkityksen
- tehdä tiedonhankinnan uutista varten
- laatia radion ja television uutislähetykseen sähkeen ja uutisjutun
- esiintyä luontevasti kameran edessä toimittajan roolissa
- osaa aikatauluttaa uutistyön toimitusrytmiin

Sisältö

Opiskelijat analysoivat television ja radion uutislähetyksen rakennetta. He harjoittelevat audiovisuaalisen uutissähkeen ja uutisjutun ideoimista, esittelyä, kirjoittamista sekä toteuttamista julkaisukelpoiseksi nopeassa tahdissa.

Opetusmenetelmät

Luennot, opiskelijan tekemät analyysit ja toimitustyöskentely.

Kansainvälisyys

Opiskleija harjoittaa opintojaksolla ammattimaista työskentelyä ja ottaa huomioon kestävän kehityksen vaatimukset noudattamalla journalistin ohjeita ja huolehtimalla omassa työskentelyssään ekologisuudesta. Kestävän kehityksen aiheista on myös suositeltavaa tehdä uutisia.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opiskelija toimittaa portfolion arvioitavaksi. Portfolio sisältää juttunäytteiden lisäksi niiden analyysin, jossa opiskelija kertoo, missä ja millä tilauksella jutut on tuotettu ja mikä on ollut hänen oma roolinsa prosessissa. Lisäksi hän arvioi oman osaamisensa kehittymisen kyseisen proessin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Jokainen opiskelija tekee kaksi uutistoteutusta, joissa on kolme elementtiä. Opiskelija on aina viikon kerrallaan toimitusvuorossa, jossa maanantaina sovitaan aihe ja torstaina julkaistaan se Tutkassa.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään video- ja audiouutisen ominaispiirteisiin sekä näistä tiivistetyyn uutistekstiin.

Opintojaksolla versioidaan uutisia nettiin. Jokaisesta toteutetusta uutisesta opiskelija tekee tekstin, videon ja audion. Nämä julkaistaan Tutka.pro -mediassa. Versionnissa tarkoituksena on perehtyä siihen, mitkä elementit toimivat parhaiten kussakin muodossa.

Opintojaksolla harjoitellaan toimitustyöskentelyä: uutisideat käsitellään yhdessä aloituspalaverissa ja totutetaan itsenäisesti julkaisupäivään mennessä. Työskentelyssä harjoitellaan nopeaa toteuttamista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

turkuamk.itslearning.com ja opettajien sähköpostiosoitteet.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

14.08.2023 - 01.11.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Antti Alanko
Vastuuopettaja

Antti Alanko

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi
 • PMEDIS23masu
  PMEDIS23 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS23tupr
  PMEDIS23 Tuotannon ja projektinhallinta
 • PMEDIS23
  Medianomi S23
 • PMEDIS23elok
  PMEDIS23 elokuva

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- ymmärtää valokuvan käyttöön ja sisältöön liittyviä vakiintuneita tapoja eri yhteyksissä
- tuottaa viestinnällisesti ja teknisesti sopivan valokuvan erilaisissa omaan ammattialaansa liittyvissä tilanteissa
- ottaa tarkoituksenmukaisia valokuvia ja käyttää valokuvaa työn dokumentoinnin välineenä
- käyttää kuvankäsittelyyn soveltuvan ohjelman perustoimintoja
- nimetä digitaalisen kuvan ja sen laiteympäristön peruskäsitteet
- muokata kuvia omaan ammattialaansa liittyviin tavanomaisiin käyttötarkoituksiin
- toimia aloitteellisesti oman osaamisensa kehittäjänä

Sisältö

Opintojaksolla opiskelijat oppivat perustiedot valokuvauksesta, digikameran käytöstä ja sen ominaisuuksista. Lisäksi opintojaksolla käsitellään kuvankäsittelyn perusteet ja kuvankäsittelyohjelman käyttöä.

Valokuvausosiossa perehdytään kameran käyttämiseen, erilaisiin kuvatyyppeihin, digitaalisen valokuvan säätöihin ja tekniikkaan, kuvalliseen ideointiin, sekä ammattialakohtaisiin kuvakäytänteisiin.

Kuvankäsittelyosiossa tutuiksi tulevat kuvan peruskäsittely ja sävyjen säätäminen, häviämättömän kuvamuokkauksen periaate, sisällön tunnistavat retusointityökalut, maskit, tasot, sekoitustilat, taustan poistaminen kuvasta, kuvayhdistelyt ja kuvamanipulaatioiden tekeminen.

Oppimateriaalit

Jaetaan ITS.ssä

Opetusmenetelmät

Opiskelu jakaantuu työpajatyyppiseen lähiopetukseen ja itsenäisiin tehtäviin. Valokuvausta harjoitellaan verkkoaineistojen pohjalta itsenäisesti. Kuvankäsittelyn opetus tapahtuu IT-luokissa. Itsenäiset tehtävät opiskelija voi toteuttaa joko IT-luokissa tai omalla koneellaan, edellyttäen että opiskelijalla on sama ohjelmistopaketti ladattuna. Itsenäiset valokuvatehtävät opiskelija voi toteuttaa omalla tai oppilaitoksesta lainaamallaan kameralla. Kirjallinen tai sähköinen oppimismateriaali jaetaan oppituntien aikana ja tallennetaan ITS.iin. Valmiit harjoitustyöt tallennetaan myös itslearning-alustalle.

Työpajatyöskentelyssä tärkeää on oman osaamisen kehittäminen vertaisoppiminen ja keskustelu muiden opiskelijoiden kanssa harjoitustöihin liittyvästä problematiikasta. Opettaja toimii työpajoissa tuutorina ja teknisenä tukena.

Jakson tehtävistä kootaan lopuksi portfolio, johon saa palautetta ja joka arvioidaan suorituksessa.

Kansainvälisyys

Luennot kuvan sommittelusta ja kameran asetusten sekä lisälaitteiden käytöstä. Itsenäiset harjoitukset ja tekemällä oppiminen. Työpajat kuvankäsittelystä, jossa ryhmän jäsenet yhdessä työstävät harjoituskuvia sekä omia ottamiaan valokuvia oman suuntautumisvaihtoehdon mukaisissa käyttötilanteissa. Jakson tehtävistä koostetaan lopuksi portfolio.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Portfolion voi jakson tavoitteiden mukaisesti koostaa myös itsenäisesti ja osoittaa oma osaaminen (AHOT).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen verkkoluentoon tai tämän tallenteen katsominen. Työpajaopetukseen osallistuminen.

Itsenäisesti tehtävät oppimistehtävät, joista opintojakson lopussa koostetaan portfolio. Portfolioon saa palautetta ja se arvioidaan

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opiskelijat oppivat perustiedot valokuvauksesta, digikameran käytöstä ja sen ominaisuuksista. Lisäksi opintojaksolla käsitellään kuvankäsittelyn perusteet ja kuvankäsittelyohjelman käyttöä.

Valokuvausosiossa perehdytään kameran käyttämiseen, erilaisiin kuvatyyppeihin, digitaalisen valokuvan säätöihin ja tekniikkaan, kuvalliseen ideointiin, sekä ammattialakohtaisiin kuvakäytänteisiin.

Kuvankäsittelyosiossa tutuiksi tulevat kuvan peruskäsittely ja sävyjen säätäminen, häviämättömän kuvamuokkauksen periaate, sisällön tunnistavat retusointityökalut, maskit, tasot, sekoitustilat, taustan poistaminen kuvasta, kuvayhdistelyt ja kuvamanipulaatioiden tekeminen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen verkko- ja lähiopetukseen Oppimistehtävät, visuaaliset ja kirjalliset osa-alueet. Yksilö- ja ryhmätyöt. Palautteen antaminen ja saaminen, vuorovaikutus ryhmässä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut lainkaan oppimistehtäviä ja portfolio palauttamatta. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on palauttanut portfolion, mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on palauttanut portfolion ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on työskennellyt aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on palauttanut portfolion, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä valokuvauksen ja kuvankäsittelyn teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.

Ilmoittautumisaika

11.12.2023 - 01.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

8 - 50

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Anna Kuusela
Vastuuopettaja

Anna Kuusela

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi
 • PMEDIS20elok
  PMEDIS20 elokuva
 • PMEDIS20tupr
  PMEDIS20tupr
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
 • PMEDIS20masn
  PMEDIS20masu
 • PMEDIS21masn
  PMEDIS21 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

- Määritellä kestävän kehityksen tavoitteita media-alan opiskelussa ja ammattikentällä
- Tunnistaa vastuullisuuden esiintymistä ja/tai puuttumista media-alan opinnoissa ja yrityksissä
- Löytää media-alalla käytettäviä työtapoja vastuullisuuden edistämiseksi
- Valita aiheeseen sopivan mediallisen ilmaisutavan
- Analysoida ja toteuttaa mediateoksen

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään media-alan opiskelua kestävän kehityksen näkökulmasta. Vastuullisuuden vaikutus oppimisen sekä yritysten toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, opiskelijan ja työntekijän vastuullisuus, oppilaitoksen ja media-alan työnantajan vastuullisuus, kestävän kehityksen periaatteet ja niiden toteutuminen työelämässä. Opintojaksolla analysoidaan mediateoksen vastuullisuutta ja toteutetaan mediateos.

Oppimateriaalit

Itslearningista löytyvä kurssimateriaali, linkit ja lähteet. Itse löydetyt lähteet.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan kokonaan itsenäisesti Itslearningin työtilassa. Kurssilla perehdytään tausta-aineistoon ja tehdään sitä soveltavia tehtäviä.

Kansainvälisyys

Kurssi on kokonaan itsenäistä opiskelua. Kestävän kehityksen teemat läpileikkaavat koko kurssisisällön teemoista alkaen. Tehtävissä opiskelija soveltaa kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimintatapoja omalla alallaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi sisältää osiot: "Kestävä kehitys ja minä", 2 op, ja "Vastuullinen median työelämä", 3 op. Voit tehdä jomman kumman osion tai molemmat, jolloin kokonaisuus on yhteensä 5 op.

Tehtäväkuvaukset löytyvät Itslearningin kurssipohjasta.

Kurssilla pohditaan alla olevia kysymyksiä sekä tehdään vastuullinen mediateos ja/tai vastuullinen mediateko.

- Mitä on kestävä kehitys?
- Miten kestävän kehityksen teemat näkyvät omissa opinnoissani?
- Millainen on vastuullinen medianomi?
- Miten voin edistää kestävää kehitystä omalla alallani?

- Miten suoritan vastuullisen mediateon?
- Miten valmistan vastuullisen mediateoksen tai mediatuotteen?
- Määrittääkö vastuullisuus mediateosten aiheenvalintaa ja/vai/tai käsittelytapaa?
- Miten vastuullinen media-alan työryhmä työskentelee?

- Millaisia kestävän kehityksen tarpeita on media-alan työharjoittelupaikassani?

Sisällön jaksotus

Tällä kurssilla tutustut siihen, mitä on kestävä kehitys laajasti ymmärrettynä ja millaista on vastuullinen viestintä, journalismi, markkinointi, elokuva tai televisio.

Opintojakso ei ole aikaan ja paikkaan sidottu – voit tehdä sen haluamanasi aikana palauttamalla tehtävät viimeistään 30.4.2024.

Kurssi on osa media-alan koulutuksen kehittämiseen tähtäävää kansainvälistä SUMED-hanketta (Sustainable multidimensional media contents), jossa media-alan koulutus on mukana. Kurssin aikana tekemäsi oppimistehtävät antavat arvokasta taustatietoa media-alan koulutuksen ja työelämän kehittämisen tarpeista.
--
Kurssi kuuluu media-alan opintoihin ja sen voi sijoittaa omaan henkilökohtaiseen oppimissuunnitelmaan kohtiin:

Hanke- tai tilausprojekti
Projektiopinnot
Vaihtoehtoiset ammattiopinnot
Vapaasti valittavat opinnot

Viestintäkanava ja lisätietoja

Vastuuopettaja Anna Kuusela
anna.kuusela@turkuamk (tai Itslearningin viesti-työkalu)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin kokonaisarvosana muodostuu oppimistehtävien arvosanojen keskiarvosta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut kaikkia oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtävä/tehtäviä puuttuu kokonaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut perehtyneisyyttä media-alan koulutuksen sekä työelämän vastuullisuuskysymyksiin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti.

Ilmoittautumisaika

30.11.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

15.02.2024 - 01.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 15

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Antti Alanko
Vastuuopettaja

Antti Alanko

Ryhmät
 • PMEDIS21jour
  PMEDIS21 journalismi
 • PMEDIS21elok
  PMEDIS21 elokuva
 • PMEDIS20jour
  PMEDIS20 journalismi
 • PMEDIS20elok
  PMEDIS20 elokuva
 • PMEDIS20tupr
  PMEDIS20tupr
 • PMEDIS21tupr
  PMEDIS21 Tuotannon ja projektinhallinnan
 • PMEDIS20masn
  PMEDIS20masu
 • PMEDIS21masn
  PMEDIS21 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- löytää mahdollisuuksia taiteellisesti ”valottaa” tiloja ja esineitä
- suunnitella projektin projisoinnin näkökulmasta
- ymmärtää miten esineet reagoivat valoon ja väriin
- yhdistää reaaliesineitä projisointiin
- valmistaa aineistoja tilan visualisointiin

Sisältö

Opintojakso tarkastelee videoprojektiota ilmaisumuotona. Se sijoittuu nykytaiteen installaation ja heijastetun kuvan välimaastoon. Opiskelijoita rohkaistaan tutkimaan mahdollisuuksia "valottaa" tiloja ja esineitä. Luomalla omia projektejaan opiskelijat oppivat, miten esineet reagoivat valoon ja väriin. He oppivat arvioimaan esineitä projisoinnin näkökulmasta ja kehittävät taitojaan, jotka mahdollistavat reaaliesineiden yhdistämisen projisointiin sekä kriittisen ajattelun näiden yhdistelmien mahdollisuuksista.

Jakson lopussa opiskelijat pystyvät analysoimaan potentiaalisia paikkoja ja hahmottamaan projekteja suunnittelusta lopputulokseen. Opiskelijat oppivat käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja laitteistoja, jotka ovat tarpeellisia video mappingissa, kuten videoprojektoreita, tietokoneohjelmistoja, ja lisälaitteita.

Opintojakso toteutetaan osana Revive-hanketta ja jaksolla tuotettuja aineistoja voidaan hyödyntää syksyllä 2024 Turussa pidettävälle kansainväliselle Living Lab -työpajaryhmän toiminnassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajoissa tapahtuva opetus vaatii läsnäoloa ja näissä tarjotaan osallistujille laitteet sekä ohjausta näiden käyttöön.

Jaksolla on myös itseopiskeluun tarjottava materiaalia ja oppimistehtävää voi soveltaa oman kiinnostuksen ja osaamisen mukaan.

Sisällön jaksotus

Opintojakso tarkastelee videoprojektiota taiteen muotona. Se sijoittuu nykytaiteen installaation ja heijastetun kuvan välimaastoon. Opiskelijoita rohkaistaan tutkimaan mahdollisuuksia "valottaa" tiloja ja esineitä. Luomalla omia projektejaan opiskelijat oppivat, miten esineet reagoivat valoon ja väriin. He oppivat arvioimaan esineitä projisoinnin näkökulmasta ja kehittävät taitojaan, jotka mahdollistavat reaaliesineiden yhdistämisen projisointiin sekä kriittisen ajattelun näiden yhdistelmien mahdollisuuksista.

Jakson lopussa opiskelijat pystyvät analysoimaan potentiaalisia paikkoja ja hahmottamaan projekteja suunnittelusta lopputulokseen. Opiskelijat oppivat käyttämään erilaisia ohjelmistoja ja laitteistoja, jotka ovat tarpeellisia video mappingissa, kuten videoprojektoreita, tietokoneohjelmistoja, ja lisälaitteita.

Opintojakso toteutetaan osana Revive-hanketta ja jaksolla tuotettuja aineistoja voidaan hyödyntää syksyllä 2024 Turussa pidettävälle kansainväliselle Living Lab -työpajaryhmän toiminnassa.

Opetus jakautuu aineistojen suunnittelusta ja valmistamisesta aina projection mapping -vaiheeseen asti. Opetus on käytännöläheistä ja aihetta voidaan lähestyä jokaisen oman osaamisen mukaan.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen verkko- ja lähiopetukseen. Oppimistehtävät, visuaaliset ja kirjalliset osa-alueet. Yksilö- ja ryhmätyöt. Palautteen antaminen ja saaminen, vuorovaikutus ryhmässä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtävä/yksittäinen tehtävä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on työskennellyt aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä viestinnän teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 07.03.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ryhmät
 • PMEDIS23jour
  PMEDIS23 journalismi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- suunnitella journalistisen haastattelujutun videolle
- tehdä journalistista tiedonhankintaa haastattelua varten
- kuvata, valaista, äänittää ja editoida mielekkään videohaastattelun
- toimia työparin kanssa tuotantoryhmässä
- ottaa vastaan ja antaa palautetta valmiista jutuista
- harjoittaa kriittistä ajattelua, aloitekykyä ja luovuutta
- toimia tiimityössä ja hyödyntää ulkopuolisia verkostoja

Sisältö

Opiskelijat kertaavat kolmipistevalaisun ja haastattelukuvan rakentamisen. He tekevät journalistista tiedonhankintaa ja käsikirjoittavat sen perusteella oman haastattelujutun sekä toteuttavat sen julkaisukelpoiseen muotoon. Juttujen ideoita käydään läpi yhteisissä keskustelutilanteissa ja niistä annetaan lopuksi palaute.

Oppimateriaalit

turkuamk.itslearning.com: Videjournalismi_Kevät2024

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla harjoitellaan toimittajan työelämätaitoja. Opintojakson tehtävät edellyttävät itsenäistä ja luovaa työskentelyä sekä vastuun ottamista oman ja ryhmän työskentelystä sekä palautteen annossa.

Kansainvälisyys

Opintojakso edellyttää omatoimisuutta ja opiskelutaitojen harjoittemista. Sen tuotokset noudattavat journalistin ohjeita ja toteuttavat ammattialan ettisyyttä. Kestävä kehitys näyttäytyy käytännön toiminnassa ja mahdollisesti myös juttuaiheissa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely: opiskelija toimittaa Ailiolle 90 sekunnin haastatteluperustaisen sosiaalisessa mediassa julkaistun videon ja siihen liittyvän työraportin, joka sisältää seuraavat asiat:
- Haastattelujutun julkaisukonteksti, kenelle ja missä se on tehty ja julkaistu?
- Oman toiminnan esittely jutun teossa
- Arvio omasta työskentelystä: mihin on tyytyväinen, mitä haluaisi parantaa ja miksi, mitä oppi prosessissa?
- Arvio lopputuotteesta: minkä arvosanan antaisi itselleen ja miksi?

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Johdantoluennot haastattelumetodeista ja siihen liittyvä harjoitukset
- Johdantoluento käsikirjoituksen laatimisesta
- Esiintymiskoulutus ja siihen liittyvät harjoitukset
- Ryhmäesityksen valmistaminen ja pitäminen ennalta annetusta haastatteluohjelmasta
- Haastattelujutun käsikirjoitus: haastateltavan valinta, kuvauspaikka, kuvakerronta ja haastattelukysymykset.
- Haastattelujutun kuvaus ja editointi sekä editalaverit
- Palautteen anto muiden haastattelujutuista
- Oppimispäiväkirja haastatteluesitelmistä
- Analyyttinen työraportti omasta toiminnasta

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla keskitytään journalismin perusasiohin, haastatteluun ja luonnolliseen esiintymiseen. Opiskelija harjoittelee esiintymistä kameralle sekä syventää aikaisempaa osaamistaan haastattelukysymysten laatimisessa, kykenee valitsemaan haastateltavat tarpeellisiin rooleihin jutun kokonaisuudessa ja toteuttamaan haastattelun kameran edessä. Opintojaksolla analysoidaan television haastatteluperusteisia ohjelmia kevään 2024 tarjonnasta vastaamalla ennalta annettuihin kysymyksiin. Kukin opiskelija käsikirjoittaa ja toteuttaa oman haastattelujutun, joka julkaistaan Tutkan Instagram-tilin reels-osiossa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan harjoitukset, tuotanto ja työraportti.

Hylätty (0)

Tehtäviä puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija toteuttaa vaaditut harjoitukset. Opiskelijan televisiojournalismin esitelmä täyttää tehtävänannon vaatimukset. Opiskelija suunnittelee, käsikirjoittaa synopsiksen ja käsikirjoituksen sekä toteuttaa julkaisukelpoisen haastattelujutun. Opiskelijan toiminta prosessin aikana on eettisesti kestävää ja hän suoriutuu tehtävistä kelvollisesti. Opiskelija osallistuu aktiivisesti palautteeseen. Opiskelijan työraportti on kieleltään sujuvia ja sisällöltään asiallinen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija osoittaa haastatteluharjoituksissa kehittyvänsä ja oppivansa. Opiskelijan televisiojournalismin esitelmä osoittaa perehtyneisyyttä aiheeseen. Opiskelijan haastattelujuttu on synopsiksen, käsikirjoituksen ja toteutuksen osalta mielenkiintoinen, visuaalisesti onnistunut ja äänellisesti siisti. Jutun sisältö kertoo asiasta mielenkiintoisesti. Jutun kuvakerronta on sujuvaa. Opiskelija osoittaa työskentelyssään ammattimaisuutta. Opiskelijan toiminta on prosessin aikana eettistä, ammattimaista ja omatoimista. Opiskelija osallistuu palautteeseen rakentavasti ja kriittisesti. Opiskelijan työraportti on analyyttinen ja se osoittaa sujuvaa kirjoittamisen taitoa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija osoittaa haastatteluharjoituksissa suvereenia välineiden ja ilmaisun hallintaa. Opiskelijan televisiojournalismin esitelmä on oivaltava ja uusia näkökulmia esittelevä. Opiskelijan haastattelujuttu koskettaa katsojaa ja herättää erityistä mielenkiintoa käsiteltyä aihetta kohtaan. Sen synopsis herättää lukijan mielenkiinnon ja esittelee haastateltavan ja näkökulman elävästi. Käsikirjoitus on tarkkaan suunniteltu ja toteutuskelpoinen. Jutun aihepiiri, henkilö tai kuvaustapa erityisen haastava ja osoittaa opiskelijalta tavanomaista suurempaa paneutumista. Jutun tekninen ja toteutus on vaikuttava ja työskentelyote on ammattimainen. Opiskelija antaa erinomaista palautetta muiden jutuista. Opiskelijan työraportti on oivaltava ja ilmaisultaan erinomainen. Korkeimman arvosanan voi saada vaikka kaikki kohdat eivät edellyttäisi sitä.

Ilmoittautumisaika

27.11.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 24

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ryhmät
 • PMEDIS22jour
  PMEDIS22 journalismi

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
- ideoida, käsikirjoittaa ja esitellä videoreportaasin
- hankkia videoreportaasiin tarvittavat taustatiedot
- kuvata, valaista, äänittää ja editoida videoreportaasin
- kuljettaa tarinaa kuvakerronnan ja kohtausten rakentamisen avulla
- toimia työryhmän jäsenenä reportaasituotannossa

Sisältö

Opiskelijat analysoivat reportaaseja tai elokuvallisia dokumentteja. He ideoivat ja käsikirjoittavat oman pienen reportaasinsa suunnitelman, jonka he esittelevät myyntitarkoituksessa. Reportaasit toteutetaan työryhmissä julkaisukelpoisiksi. Opiskelijat antavat toisilleen palautetta prosessin aikana ja loppupurussa sekä kirjoittavat analyyttisen työraportin oman tuotantoryhmänsä toiminnasta.

Oppimateriaalit

Kuvausharjoitus on oltava suoritettuna.
Synopsis, käsikirjoitus, pitsaus, tuotanto ja työraportti arvioidaan osasuorituksina. Painopiste on valmiin tuotannon arvioinnissa. Siinä arvosana muodostuu oman työtehtävän perusteella.

Opetusmenetelmät

Kuvausharjoitukset, oman tuotannon ennakkotutkimus ja valmistelu. Synopsis ja sen pitsaus. Tuotantoprosessi ja palautteenanto.

Kansainvälisyys

Opintojakso harjoittaa työelämäkompetensseja. Opintojakson tuotannot noudattavat Journalistin ohjeita eli eettistä koodistoa ja toteuttavat sosiaalista oikeudenmukaisuutta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely: opiskelija osoittaa aikaisemmin toteuttamallaan videoreportaasin tuotannolla osaavansa opintojakson oppimistavoitteet. Osaaminen osoitetaan kirjoittamalla analyyttinen työraportti omasta ja työryhmän toiminnasta ja liittämällä siihen videolinkki, josta käy ilmi, että opiskelija on itse ollut keskeisessä tehtävässä videon suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. KUVAA JA EDITOI SUJUVA PROSESSI: Hyödynnä toteutuksessa laaja-alaisesti kuvakokojen vaihteluita huomioiden sujuva leikkautuvuus. Tee myös ns. liikeleikkauksia eli leikkauksia keskeltä liikettä. Valitse jokin yksinkertainen prosessi (esim. kahvin keitto, urheilusuoritus, käsityö) ja kuvaa se niin, että tuloksena on mahdollisimman havainnollinen ja ytimekäs audiovisuaalinen kokonaisuus.

2. OMAN 3-7-MINUUTTISEN DOKUMENTAARIN TAI REPORTAASIN SYNOPSIS.


3. OMAN SYNOPSIKSEN PITSAUS TYÖRYHMÄLLÄ

4. KAKSIPALSTAINEN KÄSIKIRJOITUS TUOTANNOSTA. Käsikirjoitus on toteuttamisvalmis kokonaisuus, jossa olet varmistanut henkilöiden ja kuvauspaikkojen suostumuksen

5. DOKUMENTAARIN TAI REPORTAASIN TUOTANTO, jossa kukin opiskelija on vastuullisessa työtehtävässä. Tuotanto- ja editpalavereissa saat tukea opettajilta.

6. TYÖRAPORTTI TUOTANNOSTA: Jokainen opiskelija kirjoittaa henkilökohtaisen raportin, jossa esittelee tehtävänsä tuotannossa ja analysoi onnistumisensa niissä. Raporttiin on mahdollista myös kertoa ryhmän muiden jäsenten toiminnasta.

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää luentoja, kuvausharjoituksen ja oman tuotannon suunnittelun sekä toteutuksen joko parityönä, työryhmässä tai yksin. Opettajat tuutoroivat prosessia. Synopsis esitellään koko ryhmälle. Ennen kuvauksia opettajat käyvät läpi käsikirjoituksen ja tuotantosuunnitelman kunkin työryhmän kanssa, Ryhmä saa myös palautetta editpalavereissa. Valmiit teokset julkaistaan Tutka.pro -julkaisussa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset arvioidaan itsenäisinä suorituksina. Jokaisessa osa-alueessa aikataulusta myöhästyminen laskee suorituksen arvosanaa.

Painopiste on kuitenkin videoreportaasin tuotannossa ja opiskelijan ammattiroolin arvioinnissa sen toteutuksessa.

Hylätty (0)

Osatehtäviä on tekemättä tai tuotanto ei ole julkaisukelpoinen.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija suorittaa kuvausharjoituksen. Hän tuottaa toteuttamiskelpoisen synopsiksen, jonka faktat hän on tarkistanut ja sopinut kuvausluvat. Opiskelija osallistuu käsikirjoitusprosessiin. Opiskelija täyttää tehtävänsä kuvausryhmän jäsenenä ja osallistuu suunnittelu- ja palautetilanteisiin rakentavasti. Toteutettu dokumentaarinen juttu on julkaisukelpoinen. Opiskelija palauttaa asiallisen työraportin.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Lisäksi opiskelijan synopsis tuottaa mielekästä tietoa, kiinnostavan tarinan tai esittelee yleisesti merkittävän henkilön, paikan tai tapahtuman. Käsikirjoitus on tarkka ja realistinen. Opiskelija osoittaa tuotannossa ammattimaisuutta ja vastuullisuutta. Hän kykenee suunnitelmalliseen työhön ja noudattaa annettuja aikatauluja. Opiskelijan työskentely tuotannossa on vastuullista ja eettisesti kestävää. Hänen antamansa palaute on erityisen analyyttistä ja samalla rakentavaa. Toteutettu dokumentaarinen juttu on teknisesti, ilmaisullisesti ja sisällöllisesti hyvä ja se painottuu toimintaan, ei puheeseen. Työraportti on analyyttinen ja oikeakielinen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Lisäksi opiskelijan synopsis tuottaa uutta tietoa, sen dramaturginen suunnitelma on erityisen hyvä tai tarina emotionaalisesti koskettava. Synopsis on kunnianhimoinen ja kuitenkin realistinen. Päähenkilön esittely herättää lukijassa mielenkiinnon ja halun nähdä dokumentaarinen juttu toteutettuna. Käsikirjoitus sisältää kiinnostavia ja luovia ratkaisuja ja se on huolellisesti suunniteltu ja viimeistelty kokonaisuus. Opiskelija osoittaa tuotannossa erityistä vastuullisuutta ja toteuttaa luovia ammattimaisia ratkaisuja hankalissakin tilanteissa. Hän kykenee ohjaamaan ja organisoimaan oman ryhmänsä toimintaa rakentavasti ja analyyttisesti. Hän tekee erityisen ahkerasti työtä vaikeuksista välittämättä. Hänen antamansa palaute vie opetusta eteenpäin ja lisää kaikkien yhteistä osaamispääomaa. Toteutettu dokumentaarinen juttu sisältää erityisen taidokkaita teknisiä, ilmaisullisia tai sisällöllisiä elementtejä ja se on valmis tarjottavaksi televisioon tai elokuvafestivaaleille. Työraportti on tarkka ja asiallisen kriittinen omaa ja kokonaisuutta kohtaan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

16.01.2024 - 29.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ryhmät
 • PMEDIS22jour
  PMEDIS22 journalismi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää mediajulkisuuden merkityksen yrityksen tai yhteisön maineelle ja hahmottaa julkisuuden vaikutuksen yrityksestä tai yhteisöstä syntyviin mielikuviin
- käyttää eri viestintäkeinoja viestittäessä eri sidos- ja kohderyhmille
- tunnistaa yrityksen tai yhteisön kriisitilanteita ja osaa ehdottaa niihin soveltuvia viestinnän keinoja
- osaa määritellä sisältömarkkinoinnin ja soveltaa sisällön konseptointia tilaajalle
- tuntee viestinnän mittaamisen ja arvioinnin keinoja

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään siihen, miten yritysten ja yhteisöjen mainetta, imagoa ja mielikuvaa rakennetaan. Keskeistä on ymmärtää erilaisten sidos- ja kohderyhmien rooli ja kyetä tuottamaan eri yleisöille merkityksellisiä tarinoita. Kurssilla käydään läpi sisältösuunnittelua ja konseptointia sekä perehdytään kriisiviestintään, viestinnän suunnittelun perusteisiin ja viestinnän mittaamiseen.

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, harjoitukset pienryhmissä, yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen opiskelu, vertaisoppiminen ja -arviointi, itsearviointi.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen
Innovaatiopedagogiikka (INNOPEDA)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele erikseen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tehdään yksi isompi harjoitustyö ja tämän lisäksi muita oppimistehtäviä.
Kaikki tehtävät ja aikataulut julkaistaan itslearning-alustalla.

Työn mitoitus: yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä.
Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 16.1.2023. Opintojaksolla on kuusi lähitapaamista kampuksella, muutoin opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja ryhmissä työskennellen Itslearning-alustaa hyödyntäen. Opintojaksoon ei sisälly verkkopetusta.

Lähitapaamiset kampuksella Turussa:

ti 16.1. klo 13-15:30
ti 23.1. klo 13-15:30
ti 30.1. klo 13-15:30
ti 6.2. klo 13-15:30
ti 13.2. klo 13-15:30
ti 5.3. klo 13-15:30

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista/tekemistä.
Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Kaikki tehtävät arvioidaan jo numeraalisesti 1-5/hylätty tai hyv/hyl.

Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

23.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ryhmät
 • MMEDTK24V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2024

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- selittää mediajulkisuuden merkityksen yrityksen tai yhteisön maineelle ja hahmottaa julkisuuden vaikutuksen yrityksestä tai yhteisöstä syntyviin mielikuviin
- käyttää eri viestintäkeinoja viestittäessä eri sidos- ja kohderyhmille
- tunnistaa yrityksen tai yhteisön kriisitilanteita ja osaa ehdottaa niihin soveltuvia viestinnän keinoja
- osaa määritellä sisältömarkkinoinnin ja soveltaa sisällön konseptointia tilaajalle
- tuntee viestinnän mittaamisen ja arvioinnin keinoja

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään siihen, miten yritysten ja yhteisöjen mainetta, imagoa ja mielikuvaa rakennetaan. Keskeistä on ymmärtää erilaisten sidos- ja kohderyhmien rooli ja kyetä tuottamaan eri yleisöille merkityksellisiä tarinoita. Kurssilla käydään läpi sisältösuunnittelua ja konseptointia sekä perehdytään kriisiviestintään, viestinnän suunnittelun perusteisiin ja viestinnän mittaamiseen.

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, harjoitukset pienryhmissä, yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen opiskelu, vertaisoppiminen ja -arviointi, itsearviointi.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen
Innovaatiopedagogiikka (INNOPEDA)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele erikseen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tehdään yksi isompi harjoitustyö ja tämän lisäksi muita oppimistehtäviä.
Kaikki tehtävät ja aikataulut julkaistaan itslearning-alustalla.

Työn mitoitus: yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä.
Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 23.1.2023. Opintojakso tapahtuu verkossa osoitteessa: https://turkuamk.zoom.us/j/65018293251

Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja ryhmissä työskennellen Itslearning-alustaa hyödyntäen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista/tekemistä.
Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Kaikki tehtävät arvioidaan jo numeraalisesti 1-5/hylätty tai hyv/hyl.

Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 06.03.2024

Ajoitus

06.03.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 30

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Taru Lehtinen
Vastuuopettaja

Taru Lehtinen

Ryhmät
 • MMEDTK23V
  Mediatuotanto, verkko, kevät 2023

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- rakentaa yritykselle, yhteisölle, tapahtumalle, projektille tai hankkeelle viestintäsuunnitelman
- arvioida suunnitellun viestinnän onnistumista
- yhdistää viestinnän tavoitteet markkinointiviestinnän tavoitteisiin
- suunnitella ja toteuttaa viestintää suhteessa tavoitteisiin ja toimintaan

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija oppii suunnittelemaan, miten erilaisia viestintäkeinoja hyödynnetään viestinnässä tavoitteellisesti. Kurssilla laaditaan viestintäsuunnitelma tai kehitetään jo olemassa olevaa suunnitelmaa.

Oppimateriaalit

Itslearning-alustan materiaalit.

Opetusmenetelmät

Luennot, keskustelut, harjoitukset pienryhmissä, yksilö- ja ryhmätehtävät, itsenäinen opiskelu, vertaisoppiminen ja -arviointi, itsearviointi.

Kansainvälisyys

Konstruktiivinen ote, eli tiedon rakentelu
Vertaisarvioinnit ja ryhmätyöskentely
Käänteinen luokkahuone (flipped class room) eli ongelmalähtöinen ja ratkaisukeskeinen oppiminen
Innovaatiopedagogiikka (INNOPEDA)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Neuvottele erikseen opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tehdään yksi isompi harjoitustyö ja tämän lisäksi muita oppimistehtäviä.
Kaikki tehtävät ja aikataulut julkaistaan itslearning-alustalla.

Työn mitoitus: yksi opintopiste vastaa 27 h työskentelyä.
Yhteensä 135 h (5 op).

Sisällön jaksotus

Opintojakso alkaa 6.3.2023. Opintojakson tapahtuu verkossa osoitteessa: https://turkuamk.zoom.us/j/63149236987.
Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja ryhmissä työskennellen Itslearning-alustaa hyödyntäen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kaikkien tehtävien palauttamista/tekemistä.
Opintojakso arvioidaan arvosanalla 1-5/hylätty.
Kaikki tehtävät arvioidaan jo numeraalisesti 1-5/hylätty tai hyv/hyl.

Arviointiin vaikuttavat:

a) tehtävänannonmukainen suoritustapa
b) perusteellisuus
c) edellytetyn lähdemateriaalin (suppea-laaja) käyttö
d) analyyttisyys
e) monipuolisuus

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

12.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Timo Närä
Vastuuopettaja

Timo Närä

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä viestintäammattilaisen roolin muuttuvassa työelämässä
- määritellä viestintäalan keskeiset käsitteet sekä ymmärtää viestinnän taustalla vaikuttavat teoriat ja mallit
- viestiä omasta persoonasta, työstä, projektista, hankkeesta, yhteisöstä tai muusta toiminnasta tehokkaasti

Sisältö

Kurssilla käydään läpi viestinnän keskeiset käsitteet. Oleellista on ymmärtää erilaisten yhteisöjen (yritykset, julkisyhteisöt, yhdistykset, seurat, jne.) viestinnälliset tarpeet ja löytää toimivia keinoja tehokkaan viestinnän toteuttamiseen. Opintojaksolla harjoitellaan mediatiedotteen tekemistä, tutustutaan tiedotustilaisuuteen viestinnän työkaluna ja perehdytään laajasti erilaisiin viestintäammattilaisen käytössä oleviin keinoihin.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

07.06.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Media-ala

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

12 - 100

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Johanna Ailio
Vastuuopettaja

Johanna Ailio

Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 20. Avoin AMK: 20.)
Ryhmät
 • PKANIS22
  Animaatio
 • PMEDIS22
  Medianomi S22
 • PMEDIS22jour
  PMEDIS22 journalismi
 • PMEDIS22masu
  PMEDIS22 Mainonnan suunnittelu
 • PMEDIS22elok
  PMEDIS22 elokuva
 • PMEDIS22tupr
  PMEDIS22 Tuotannon ja projektinhallinta
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä visuaalisen kulttuurin, media-analyysin ja mediakritiikin peruskäsitteet
- tarkastella kriittisesti elokuvan, journalismin, mainonnan ja muiden mediatuotteiden merkityksiä ja kuvastoa
- tunnistaa kuvakerronnan ilmaisullisia mahdollisuuksia
- tunnistaa visuaalisen retoriikan keinoja ja median rooleja yhteiskunnallisena vaikuttajana
- ymmärtää asioiden välisiä syy-seuraussuhteita

Sisältö

Opiskellaan visuaalisen kulttuurin, kuva- ja media-analyysin peruskäsitteet, analysoidaan kuvien ja tekstien merkityksiä ja sisältöjä sekä niiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Oppimateriaalit

turkuamk.itslearning.com HAKA-kirjautuminen: Visuaalinen kulttuuri ja media-analyysi syksy 2023.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti. Aloitusluento 8.9. klo 9:00 on vapaaehtoinen kurssin esittely.
https://turkuamk.zoom.us/j/65099795296

Kansainvälisyys

Opiskelija osoittaa itseohjautuvuutta, kriittisyyttä ja luovuutta soveltaessaan teoriatekstejä käytäntöön. Hänen on kyettävä analysoimaan lukemaansa ja asettamaan se oikeaan kontekstiin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-menettely, jolla osoitetaan jonkun toisen korkeakoulun vastaavan tai lähes vastaavan opintojakson suoritus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kukin tehtävä on yhden opintopisteen laajuinen ja opiskelija valitsee tarjonnasta viisi itseään kiinnostavaa tehtävää. Opintojakson suoritus vaatii siis, että viisi tehtävää on palautettu hyväksytysti.
Opiskelija saa jokaisesta tehtävästä henkilökohtaisen palautteen.
Tehtävät käsittelevät seuraavia teorioita ja tutkimusmenetelmiä:
1. Representaatio
2. Metafora-analyysi
3. Semiotiikka
4. Mainosanalyysi
5. Merkityksellistäminen
6. Diskurssianalyysi
7. Argumentaatioanalyysi

Sisällön jaksotus

Itslearningissa oleva oppimisympäristö tarjoaa teoriaosuudet, joihin opiskelija perehtyy. Näiden tekstien perusteella kukin opiskelija tekee viisi soveltavaa tehtävää, joiden avulla hän osoittaa ymmärtäneensä media-analyysin ja visuaalisen kulttuurin keskeisiä teorioita ja tutkimusmenetelmiä.

Omaehtoisesti perustettu lukupiiri tai keskusteluryhmä voi olla avuksi tehtävien ymmärtämisessä.

Opintojakso on auki 4.9.-30.11.2023 eikä sen jälkeen ole mahdollista palauttaa enää tehtäviä.

Opettaja antaa kustakin tehtävästä palautteen erikseen jokaiselle opiskelijalle. Koska kurssin lopussa on yleensä ruuhkaa tehtävien palauttamisessa, viimeisellä viikolla palautteet kestävät kauemmin. Kannattaa siis palauttaa tehtävät ajoissa.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opettaja vastaa kysymyksiin pääasiassa itsin kautta. Kannattaa kysyä kurssin yleskatsauksen ilmoituksessa, jotta kaikki hyötyvät vastauksesta.

CampusOnline paikkamäärä 20 opiskelijaa.
AvoinAMK paikkamäärä 20 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Jokainen vastaus arvioidaan erikseen arvosanalla 0-5. Hylätyn suorituksen voi uusia niin kauan kuin kurssi on auki. Viidestä tehtvästä on saatava hyväksytty suoritus, jotta kurssista saa arvosanan. Sen keskisarvo lasketaan viiden suorituksen perusteella ylöspäin pyöristäen.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä tai ne / osa niistä on ymmärretty selkeästi väärin. Käsitteitä ei käytetä oikein eikä oikeassa kontekstissa.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osoittaa ymmärtäneensä teoriateksteissä käytetyt käsitteet oikein ja pystyy tuottamaan niiden perusteella soveltavan tehtävän. Hän noudattaa tehtävänantoja tarkasti ja käyttää tekstissä esiintyviä käsitteitä oikein. Esseetehtävien kieli ja tekstin jäsentely ovat ehjiä. Kuvalliset tehtävät todistavat käsitteiden sisäistämisestä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Edellisen lisäksi opiskelijan tuottamat tehtävät osoittavat analyyttisyyttä ja kriittisyyttä. Hän todistaa ymmärtäneensä kaikki käsitteet ja käyttää niitä omassa tekstissään luontevasti. Esseetehtävien kieli on huolellista ja jäsennys looginen. Kuvalliset tehtävät ovat huolellisia ja osoittavat käsitteiden sisäistämisen lisäksi luovaa ajattelua sekä teknistä osaamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Edellisen lisäksi opiskelijan palauttamat tehtävät tuottavat uusia oivalluksia ja / tai osoittavat erinomaista kriittistä ajattelua myös teoriatekstien käsitteitä kohtaan. Esseetehtävien kieli on täsmällistä ja jäsennys erinomainen. Kuvalliset tehtävät osoittavat poikkeuksellisen luovaa ajattelua, huolellista ja teknisesti taitavaa toteutusta tai vahvaa persoonallista otetta.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 31.10.2023

Ajoitus

02.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Taideakatemia

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Media-alan koulutus
Opettaja
 • Antti Alanko
Vastuuopettaja

Antti Alanko

Ryhmät
 • PMEDIS22masu
  PMEDIS22 Mainonnan suunnittelu

Tavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:
- määritellä erilaisten media-aineistojen teknisiä vaatimuksia
- suunnitella eri medioihin visuaalista markkinointiviestintää
- kehittää graafisen suunnittelun ideointi- ja toteuttamisosaamistaan

Sisältö

Opiskelija tutkii medioiden ominaisuuksia ja perehtyy junior-AD:n toimenkuvaan ratkomalla erilaisia yritysten tai yhteisöjen toimintaan liittyviä ongelmia, joihin voidaan voidaan vaikuttaa markkinointiviestinnällä. Harjoitustyöt sisältävät perehtymistä ja reagointia toimeksiantoihin, ideointia, graafista muotoilua, typografiaa, mediatekniikoita, kuvankäsittelyä ja vektorigrafiikkaa.

Oppimateriaalit

Jaetaan ITS.ssä

Opetusmenetelmät

Työpajat ja soveltava itsenäinen oppimistehtävä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AHOT-portfolio. Ole yhteydessä vastuuopettajaan

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Työpajaopetus sekä laajempi itsenäinen soveltava oppimistehtävä.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tutkii medioiden ominaisuuksia ja perehtyy visuaalisen viestinnän suunnittelijan toimenkuvaan ratkomalla erilaisia yritysten tai yhteisöjen toimintaan liittyviä ongelmia, joihin voidaan vaikuttaa viestinnällä. Harjoitustyöt sisältävät perehtymistä ja reagointia toimeksiantoihin, ideointia, graafista muotoilua, typografiaa, mediatekniikoita, kuvankäsittelyä ja vektori- ja liikegrafiikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen verkko- ja lähiopetukseen. Oppimistehtävät, visuaaliset ja kirjalliset osa-alueet. Yksilö- ja ryhmätyöt. Palautteen antaminen ja saaminen, vuorovaikutus ryhmässä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtävä/yksittäinen tehtävä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti.
Englanniksi

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on työskennellyt aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä opintojakson teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.