Siirry suoraan sisältöön

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus

Tutkinto:
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (AMK)

Laajuus:
240 op

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Opintopolkujen ajoitukset

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Opintopolkujen ajoitukset

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka

Opintopolkujen ajoitukset

Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
Ilmoittautumisaika

16.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 29.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää 3D-mallinnuksen perusteet.
- osaa käyttää tilavuus- ja/tai pintamallinnusohjelmaa kappaleen piirtämiseksi.
- osaa luoda ja muokata osista kokoonpanoja ja työpiirustuksia.

Sisältö

- re-engineering
- kappaleiden mallintaminen 3D-mallinnusohjelmalla

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

29.01.2024 - 25.02.2024

Ajoitus

26.02.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • LIPATMODAjoneuvosuunnittelu1
  LIPAT Ajoneuvosuunnittelu 1

Tavoitteet

Opiskelija syventää 3D-mallinnuksen osaamistaan, jonka hän on saanut 3D CAD 1 opintojaksolla

Sisältö

3D CAD

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 19.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Ikonen
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • LIPATMODAjoneuvosuunnittelu1
  LIPAT Ajoneuvosuunnittelu 1

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää energiamuunnosten periaatteen polttoaine-energiasta ajoneuvon liike-energiaksi ja on perillä suuruusluokista, miten polttoaine-energia jakaantuu eri häviöihin ja eri ajovastusten voittamiseen. Opiskelija on sisäistänyt kolmen polttoaineenkulutukseen vaikuttavan päätekijän (ajoneuvo - kuljettaja - olosuhteet) merkityksen kulutuksen muodostumisessa.

Sisältö

Opiskelija ymmärtää energiamuunnosten periaatteen polttoaine-energiasta ajoneuvon liike-energiaksi ja on perillä suuruusluokista, miten polttoaine-energia jakaantuu eri häviöihin ja eri ajovastusten voittamiseen. Opiskelija on sisäistänyt kolmen polttoaineenkulutukseen vaikuttavan päätekijän (ajoneuvo - kuljettaja - olosuhteet) merkityksen kulutuksen muodostumisessa.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 21.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Ikonen
Ryhmät
 • PAUTOS20KU
  PAUTOS20KU

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää energiamuunnosten periaatteen polttoaine-energiasta ajoneuvon liike-energiaksi ja on perillä suuruusluokista, miten polttoaine-energia jakaantuu eri häviöihin ja eri ajovastusten voittamiseen. Opiskelija on sisäistänyt kolmen polttoaineenkulutukseen vaikuttavan päätekijän (ajoneuvo - kuljettaja - olosuhteet) merkityksen kulutuksen muodostumisessa.

Sisältö

#NIMI?

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • LIPATMODAjoneuvosuunnittelu1
  LIPAT Ajoneuvosuunnittelu 1

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa suunnitella autoon halutun alustarakenteen, pyöräntuennan rakenteen ja geometrian.
- osaa mitoittaa pyöräntuennan komponentteja käyttäen alustarakenteen suunnitteluohjelmistoa.

Sisältö

- syventävä oppimäärä auton alustarakenteista
- 3DSusProg suunnitteluohjelmiston käyttö, ohjelman ominaisuuksien laaja hyödyntäminen

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

TE00BQ38 Auton alustarakenteet tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Heidi Kurvinen
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa ostokäyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä sekä asiakkaalle arvoa tuottavia tekijöitä
- toimia asiakaslähtöisesti
- antaa esimerkkejä hyvästä asiakaspalvelusta eri autoalan tehtävissä
- asiakaspalvelutilanteessa ottaa huomioon erilaiset asiakkaat
- osaa arvioida omia asiakaspalvelutaitojaan sekä kehittämiskohtia

Sisältö

asiakaslähtöinen ajattelu
ostokäyttäytyminen
asiakaskokemus
asiakaspalvelutilanteet autoalalla

Oppimateriaalit

Grönroos, Christian (eri vuosia) Palvelujen johtaminen ja markkinointi.
Storbacka, Kai & Lehtinen, Jarmo. R. (eri vuosia) Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkuuden armoilla.
Bergström, Seija & Leppänen, Arja (2015, 2021) Yrityksen asiakasmarkkinointi.
Tunneilla jaettu materiaali.
Omat muistiinpanot.

Opetusmenetelmät

Keskustelut, harjoitteet, havainnointi ja tentti.
Oppimisympäristönä Itslearning.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu tunneilla keskusteluun ja harjoitteisiin 16 h
Parettain tehtävä havainnointitehtävä ja havainnoinnin valmistelu 4-6 h
Tentti ja tenttiin kertaus 12 h
Itsenäinen työskentely ja tiedonhaku, valmistelu tunneille 16 h

Toteutukseen voi liittyä yritystoimeksiantoja.

Pääosa tehtävänannoista toteutetaan suullisina toimeksiantoina luentojen ja teoreettisen aiheen yhteydessä, eikä niitä toisteta luennoitsijan toimesta. Suullisten tehtävänantojen tavoitteena on simuloida asiakkaiden antamia toimeksiantoja.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle Itslearning-alustan viestitoiminnon kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteisiin osallistuminen / tehtävät HYV / HYL
Havainnointitehtävä ja lyhyt raportti (1) pareittain. Osa esittää tunnilla. HYV / HYL - täydennettävä.
Tentti arvioidaan asteikolla 0-5.
Tentti on osin monivalinta- ja avoimia kysymyksiä sisältävä koe / tentti.
Uusinta on essee-muotoinen tentti.

Jokaisen opiskelijan edellytetään osallistuvan aktiivisesti opetukseen. Oppimisen kannalta osallistuminen opetukseen on tärkeää.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut aikataulussa lähitunneilla vaadittuja tehtäviä eikä täydennä puuttuvia osia tai ei ole läpäissyt tenttiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on ollut läsnä tai suorittanut yli 50 % harjoitteista / tehtävät (minimi vaatimus: havainnointi on suoritettu) ja läpäissyt tentin.
Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä asiakaspalvelun merkityksen osana teknistä suoritusta ja asiakkuuksien hallintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut kaikkiin harjoitteisiin tai täydentänyt puuttuvia harjoitteita / tehtäviä, hyväksytysti. Opiskelija osoittaa selkeää asiakaspalvelutilanteiden merkityksen hallintaa ja ymmärrystä asiakaspalvelun merkityksestä osana ammattiaan. Opiskelija on suorittanut asiakaspalvelutilanteen tarkkailun ja osoittaa kykenevänsä erottelemaan hyvään asiakaspalvelutilanteeseen vaikuttavia tekijöitä.
Lisäksi opiskelija on läpäissyt tentin vähintään arvosanalla 2,5.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tunnilla aktiivinen ja pyrkii kehittämään asiakaspalveluosaamistaan. Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaspalvelun merkityksen osana menestyvää ammatinharjoittamista ja osaa tuoda esille asiakaspalvelun tekniseen ja toiminnalliseen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija on osoittanut hyvää tai erinomaista osaamista asiakaspalvelutilanteissa ja asiakaspalvelutilanteiden tarkkailuissa ja asiakaspalvelutilanteen arvioinnissa (havainnointi).

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Heidi Kurvinen
Ryhmät
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tunnistaa ostokäyttäytymisen taustalla olevia tekijöitä sekä asiakkaalle arvoa tuottavia tekijöitä
- toimia asiakaslähtöisesti
- antaa esimerkkejä hyvästä asiakaspalvelusta eri autoalan tehtävissä
- asiakaspalvelutilanteessa ottaa huomioon erilaiset asiakkaat
- osaa arvioida omia asiakaspalvelutaitojaan sekä kehittämiskohtia

Sisältö

asiakaslähtöinen ajattelu
ostokäyttäytyminen
asiakaskokemus
asiakaspalvelutilanteet autoalalla

Oppimateriaalit

Grönroos, Christian (eri vuosia) Palvelujen johtaminen ja markkinointi.
Storbacka, Kai & Lehtinen, Jarmo. R. (eri vuosia) Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkuuden armoilla.
Bergström, Seija & Leppänen, Arja (2015, 2021) Yrityksen asiakasmarkkinointi.
Tunneilla jaettu materiaali.
Omat muistiinpanot.

Opetusmenetelmät

Keskustelut, harjoitteet, havainnointi ja tentti.
Oppimisympäristönä Itslearning.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu tunneilla keskusteluun ja harjoitteisiin 16 h
Parettain tehtävä havainnointitehtävä ja havainnoinnin valmistelu 4-6 h
Tentti ja tenttiin kertaus 12 h
Itsenäinen työskentely ja tiedonhaku, valmistelu tunneille 16 h

Toteutukseen voi liittyä yritystoimeksiantoja.

Pääosa tehtävänannoista toteutetaan suullisina toimeksiantoina luentojen ja teoreettisen aiheen yhteydessä, eikä niitä toisteta luennoitsijan toimesta. Suullisten tehtävänantojen tavoitteena on simuloida asiakkaiden antamia toimeksiantoja.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle Itslearning-alustan viestitoiminnon kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitteisiin osallistuminen / tehtävät HYV / HYL
Havainnointitehtävä ja lyhyt raportti (1) pareittain. Osa esittää tunnilla. HYV / HYL - täydennettävä.
Tentti arvioidaan asteikolla 0-5.
Tentti on osin monivalinta- ja avoimia kysymyksiä sisältävä koe / tentti.
Uusinta on essee-muotoinen tentti.

Jokaisen opiskelijan edellytetään osallistuvan aktiivisesti opetukseen. Oppimisen kannalta osallistuminen opetukseen on tärkeää.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut aikataulussa lähitunneilla vaadittuja tehtäviä eikä täydennä puuttuvia osia tai ei ole läpäissyt tenttiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on ollut läsnä tai suorittanut yli 50 % harjoitteista / tehtävät (minimi vaatimus: havainnointi on suoritettu) ja läpäissyt tentin.
Opiskelija osoittaa ymmärtävänsä asiakaspalvelun merkityksen osana teknistä suoritusta ja asiakkuuksien hallintaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut kaikkiin harjoitteisiin tai täydentänyt puuttuvia harjoitteita / tehtäviä, hyväksytysti. Opiskelija osoittaa selkeää asiakaspalvelutilanteiden merkityksen hallintaa ja ymmärrystä asiakaspalvelun merkityksestä osana ammattiaan. Opiskelija on suorittanut asiakaspalvelutilanteen tarkkailun ja osoittaa kykenevänsä erottelemaan hyvään asiakaspalvelutilanteeseen vaikuttavia tekijöitä.
Lisäksi opiskelija on läpäissyt tentin vähintään arvosanalla 2,5.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on tunnilla aktiivinen ja pyrkii kehittämään asiakaspalveluosaamistaan. Opiskelija osoittaa hallitsevansa asiakaspalvelun merkityksen osana menestyvää ammatinharjoittamista ja osaa tuoda esille asiakaspalvelun tekniseen ja toiminnalliseen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija on osoittanut hyvää tai erinomaista osaamista asiakaspalvelutilanteissa ja asiakaspalvelutilanteiden tarkkailuissa ja asiakaspalvelutilanteen arvioinnissa (havainnointi).

Ilmoittautumisaika

16.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • LIPATMODjälkimarkkinointi
  LIPAT jälkimarkkinointi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvailla auton elektronisten komponenttien ja järjestelmien toimintaa.
- osaa kuvailla dataväylien, antureiden ja ajonhallintajärjestelmien periaatteita.
- tunnistaa erityyppisten elektronisten laitteiden vikojen antamia oireita.
- hyödyntää osaamistaan elektronisten järjestelmien vianetsinnässä oskilloskoopin ja korjaamotestilaitteen avulla.

Sisältö

- digitaalitekniikan perusteet
- väylätekniikka
- bensiini- ja dieselmoottoreiden polttoainesuihkutuksen elektroninen ohjaus (ECU)
- korin sähköjärjestelmiä
- alustan sähköjärjestelmät, mm. ESP, ABS, ASR
- elektronisten komponenttien (anturit, toimilaitteet) toiminta ja vianhaku

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

TE00BQ45 Sähkötekniikan perusteet ja TE00BQ46 Autosähkötekniikka, tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

03.08.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Turtiainen
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • LIPATMODjälkimarkkinointi
  LIPAT jälkimarkkinointi

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee auton korin rakennemateriaalit, liittämistekniikat, korroosioneston ja korin keventämismahdollisuudet. Opiskelija myös osaa valita oikeat korinkorjausmenetelmät ja osaa käyttää Cabas-ohjelmistoa vauriokorjausten kustannusten määrittämiseen.

Sisältö

- Korin mitoitus, lujuus ja kolariturvallisuus
- Tavalliset ja suurlujuusteräkset
- Ei-teräksiset korimateriaalit
- Eri materiaalien hitsattavauus, liimaaminen sekä muut liittämismenetelmät
- Korin keventämismahdollisuudet
- Modernien materiaali- ja rakenneratkaisujen kolarikorjattavuus ja korjauksissa vaadittavat menetelmät
- CABAS-laskentaohjelma vauriokorjausten kustannusten määrittelemiseksi

Oppimateriaalit

Mahdollinen luentomateriaali on saatavilla OneDrive pilvipalvelusta (tekijänoikeudet rajoittavat joiltakin osin materiaalin jakamista). Opiskelija saa materiaalit luennon päätyttyä.

Opetusmenetelmät

Aiheeseen johdattelevia luentoja, useita laajoja harjoitustöitä sekä käytännönharjoituksia liitos- sekä maalaustekniikan osa-alueella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- CABAS-laskelma, tehtävä koostuu CABAS laskentajärjestelmällä tehtävästä ajoneuvon vaurion / vahingonmäärän arvioinnista, tehtävässä käytetään CABAS-normistoja (sovellutusohjeet – maalaus, muovikorjaus, pintaoikaisu, vetotyöt, liimattulasi- ja kiveniskukorjaus) ja ohjeita. CABAS laskelmassa (vaurion arvioinnissa) käytettävät ajoneuvontiedot, työmenetelmät ja varaosat annetaan oppimistehtävässä tarkemmin.
- Autokoritekniikka-tehtävä, jolla syvennetään luennoilla käsiteltävien asioiden ja saatavilla olevan tiedon soveltamista autokoritekniikassa. Tehtävässä tulee huomioida lähdemateriaalin viittaukset sekä mahdolliset tekijänoikeudet.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee auton korin rakennemateriaalit, liittämistekniikat, korroosioneston ja korin keventämismahdollisuudet. Opiskelija myös osaa valita oikeat korinkorjausmenetelmät ja osaa käyttää Cabas-ohjelmistoa vauriokorjausten kustannusten määrittämiseen.
- Korin mitoitus, lujuus ja kolariturvallisuus
- Tavalliset ja suurlujuusteräkset
- Ei-teräksiset korimateriaalit
- Eri materiaalien hitsattavauus, liimaaminen sekä muut liittämismenetelmät
- Maalaustekniikkaan liittyvät asiat
- Korin keventämismahdollisuudet
- Modernien materiaali- ja rakenneratkaisujen kolarikorjattavuus ja korjauksissa vaadittavat menetelmät
- CABAS-laskentaohjelma vauriokorjausten kustannusten määrittelemiseksi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimistehtävät opiskelijat palauttavat sähköpostilla osoitteeseen riku.kangastie@vauriokoulutus.com

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy yksittäisten harjoitustöiden arvosanojen keskiarvon perusteella. Arviointi tapahtuu kuukauden kuluessa kurssin päättymisestä, mikäli opiskelija on luovuttanut kaikki vaadittavat suoritukset.
- CABAS-laskelma, arviointi 1 – 5, tehtävässä huomioidaan laskelmantekninenrakenne, että normistoja ja ohjeita on käytetty oikein vahingonmäärän määrityksessä – laskelman / vahingonmäärän oikeellisuus.
- Autokoritekniikka-tehtävä, arviointi 1 – 5, tehtävässä huomioidaan oppimistehtävän kattavuus ja asiasisällön oikeellisuus.

Hylätty (0)

Harjoitustehtävät palauttamatta

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Turtiainen
Ajoitusryhmät
 • PAUTOS22A (Koko: 36. Avoin AMK: 0.)
 • PAUTOS22B (Koko: 36. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B
 • LIPATMODValmennusAmmattiopintoihinI
  MOD Valmennus ammattiopintoihin I
Pienryhmät
 • PAUTOS22A
 • PAUTOS22B

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia autolaboratoriossa turvallisesti ja järjestelmällisesti. Hän pystyy käyttämään yleisimpiä autoteknillisiin mittauksiin käytettäviä välineitä. Hän osaa valita kuhunkin tilanteeseen ja tapaukseen liittyvät oikeat mittavälineet sekä mittaustavat. Hän osaa tulkita tulokset ja vetää niistä johtopäätökset ja muodostaa tarvittaessa korjaustarvesuunnitelman.

Sisältö

Toiminta laboratoriossa, työturvallisuus, mittalaitteisiin tutustuminen, vaativuudeltaan perustasoisten mittaus- ja harjoitustehtävien suorittaminen, töistä tehtävien työselostusten laatiminen.

Oppimateriaalit

Työohjeet ja laitteiden käyttöohjeet löytyvät Itslearning ympäristöstä.

Opetusmenetelmät

-Laboratoriotyöt tehdään kolmen opiskelijan ryhmissä.
-Opiskelijat perehtyvät työohjeisiin ennen laboratoriovuorolle saapumista
-Mittaukset suoritetaan autolaboratoriossa. Opettaja ohjaa määrätyissä töissä ja osa töistä tehdään itsenäisesti omissa ryhmissä.
-Työselostukset (raportit) tehdään kolmen opiskelijan ryhmissä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta: TO 14.12.2023 klo 13-16 Ryhmillä A ja B (Lambda ICT tilassa)

Kaikkien tulee suorittaa tentti. Tentin arvosanaa ei voi korottaa. Tentti on vain yksi osa kokonaisarviointia.
Tentin kysymykset ovat suoritettuihin laboratoriotöihin liittyviä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. M1 Testiradalla suoritettavat mittaukset ja jarrujen vaatimukset
2. M5 Monimerkkitesteriin ja korjaamon tietojärjestelmään tutustuminen
3. TT1 Nelipyöräsuuntaus ja ohjauskulmien analysointi
4. TT6 Ajoneuvon sähköiset perusmittaukset ja komponenttien mitoitus

5. Extratyö (esim. laskutettava asiakastyö, osallistuminen johonkin AMK:n tapahtuman järjestelyihin, laboratoriotoiminnan kehittäminen tai koulun auton huolto tai korjaustyö)

LISÄTYÖT (eli työt, jotka voit vaihtaa perustöihin tai tehdä itsenäisesti lisätyönä korottaaksesi henkilökohtaista arvosanaasi…siis eri kuin extratyö)
1. Kamera- tai tutkakalibrointi
2. Modernien ajovalojen suuntaus (ajoneuvo hankittava työhön itse esim. autoliikkeestä)
3. Moottorin mekaanisen kunnon tutkiminen

Sisällön jaksotus

-Autoteknisiin perusmittauksiin ja korjaamolaitteisiin ja tutustuminen
-Työselostuksen (=raportin) laatiminen
-Toteutus: Syksyn 2023 aikana

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kysymykset ja lisätiedot: timo.turtiainen@turkuamk.fi

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana määräytyy ryhmän laboratoriotöiden raporttien (4 raporttia) keskiarvon ja henkilökohtaisesti suoritetun tentin perusteella.

Extratyö tulee olla kaikilla suoritettu, mutta siitä ei tehdä raporttia ja sitä ei arvioida. Extratyötä ei tarvitse suorittaa oman laboratorioryhmän kanssa. (mutta saa tietysti suorittaa myös oman ryhmän kanssa)

Raporttien palauttaminen tulee tapahtua viimeistään kaksi (2) viikkoa työn suorittamisen jälkeen. Myöhässä palautettu raportti alentaa arvosanaa 0,5 numeroa / 1 viikko.

Henkilökohtaista arvosanaa voi korottaa tekemällä itsenäiset lisätyön ja palauttamalla niistä henkilökohtaisen raportin. Yksi henkilökohtaisesti tehty lisätyö ja hyväksytysti palautettu raportti korottaa henkilökohtaista arvosanaa yhden numeron.

Hylätty (0)

Raportit eivät täytä minitason vaatimusta (1) joko sisällön ja/tai muotoseikkojen suhteen tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kaikki vaadittavat raportin rakenneosat löytyvät, mutta sisältö on laajuudeltaan tai kattavuudeltaan puutteellinen. Raportin muotoilussa ja selkeydessä on vielä parannettavaa.

Johdattavissa tiedoissa lähdeviitteitä ei ole käytetty lainkaan tai lähdeviitteinä on käytetty lähdeviitteiksi sopimattomia lähteitä. Lähteiden merkintä voi myös olla puutteellista.

Mahdollisia laskuja on yritetty, mutta niissä on paljon tai jonkin verran puutteita. Tuloksien analysointi on olematonta tai väärin tehty.

Mahdolliset kuvaajat ja kuvat ovat tekstissä irrallisena. Kuvatekstit ovat puutteelliset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Raportin rakenneosat ovat sisällöltään melko kattavia sekä muotoilu on pääosin kunnossa. Raportin teksti
on sujuvaa ja sisällön osalta ok.

Mahdolliset taulukot ja kuvaajat ovat tekstiin upotettuina ja selkeästi tulkittavissa. Taulukoissa ja kuvissa on asianmukaiset kuvatekstit.

Kaikki mahdolliset laskut on suoritettu, vähäisiä puutteita voi olla. Yksikkötarkastelu on huomioitu laskuissa. Tulokset on selkeästi esitetty.

Raportin johdattavat tiedot ovat kattavasti laadittu. Johdattavissa tiedoissa on käytetty useampia asianmukaisia lähteitä. Lähdeviitteet on merkitty tekstiin ja lähdeluettelo on laadittu.

Tuloksia on arvioitu melko kattavasti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Raportti on sisällön ja rakenteen puolesta erittäin selkeä ja yksityiskohtainen. Ulkoasu on viimeistelty ja huoliteltu. Teksti on monipuolista, täsmällistä ja pohdiskelevaa.

Kuvissa eikä taulukoissa ole virheitä. Kuvatekstit ovat asianmukaisesti merkitty. Kuvat ja taulukot ovat upotettu asianmukaisesti raporttiin. Kuviin ja kuvaajiin on viitattu myös tekstissä

Laskut ovat oikein suoritettu, virhearviointi on kunnossa. Tulokset on esitetty selkeästi niitä kommentoiden.

Tuloksia on analysoitu syvällisesti. Lisäksi on pohdittu työn suorittamiseen tai sisällön kehittämiseen liittyviä asioita.

Työhön on valmistauduttu erittäin hyvin etukäteen, joka käy ilmi esimerkiksi runsaiden taustatietojen hakemisesta tutkittavan aihealueen ympäriltä.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 24.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erilaisten alustarakenteiden toiminnan ja miten ne vaikuttavat ajo-ominaisuuksiin.

Sisältö

- renkaiden rakenne ja toiminta
- ajo-ominaisuudet ja niiden testausmenetelmät
- jousitusjärjestelmät, värähtely, jouset ja heilahtelunvaimentimet
- pyöräntuennan geometria, pyörän asentokulmat, kallistelu, nyökkääminen, niiaaminen
- ohjaus, tehostetut järjestelmät
- jarrujärjestelmät

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa lukea sähkökytkentäkaavioita.
- osaa kuvailla auton sähköjärjestelmän komponentteja ja toimintaperiaatteita.
- osaa mitoittaa ja valita oikein sähköjärjestelmissä olevia johtimia sekä muita laitteita.
- kykenee soveltamaan oppimaansa sähköjärjestelmien vianhaussa.

Sisältö

- kytkentäkaaviot
- johtimet, johtosarjat, liittimet ja kytkimet
- virtapiirin suojaus ajoneuvoissa
- akkulaitteet
- valaisinjärjestelmät
- lataus- ja käynnistyslaitteet
- sytytysjärjestelmät
- polttoainejärjestelmien perusteita, sähkötekniikan näkökulmasta

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

TE00BQ45 Sähkötekniikan perusteet tai vastaavat tiedot”

Ilmoittautumisaika

05.09.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 25.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ajoneuvoissa käytettävät komponentit ja rakenneosat
- nimetä eri komponentit, rakenneosat ja järjestelmät
- selostaa eri komponenttien ja järjestelmien rakenteen ja toimintaperiaatteen
- tutkia niiden kuntoa sekä ymmärtää niiden merkityksen kokonaisuudelle
- analysoida eri osien ja osakokonaisuuksien toimintaa sekä niille asetettavia vaatimuksia

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään
- jarrut: rakenne + toiminta, ABS
- pyörät
- renkaat
- pyörän tuenta: rakenteet, komponentit, ominaisuudet
- ohjauslaitteiden komponentit (ohj.vaihteet, tehostimet, vivustot)
- voimansiirtolinja: kytkin, mekaaninen vaihteisto, nivelakselit, vetopyörästö

Oppimateriaalit

Itslearningin materiaali ja autoteknillinen käsikirja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 11.12.2023
1. Uusinta 15.12.2023
2. Uusinta 13.1.2024

Kansainvälisyys

Teoriatunnit aloitetaan käsittelemällä autotekniikan peruskäsitteitä. Perusteiden käsittelyn jälkeen käsitellään auton rakenteita ja järjestelmien toimintaa. Teoriaosuuden jälkeen on mahdollisuus tutustua auton rakenteisiin käytännössä esimerkiksi auton purun tai muun vastaavan toiminnan yhteydessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin voi suorittaa osoittamalla riittävän osaamisen tentissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta pidetään noin 50 tuntia, opetus sisältää teoriaopetusta joko lähi tai etäopetuksena. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus osallistua autonpurkuun. Purettavista osia kuvataan ja näitä kuvia voidaan käyttää kokeen koekysymyksissä

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään
- jarrut: rakenne + toiminta, ABS
- pyörät
- renkaat
- pyörän tuenta: rakenteet, komponentit, ominaisuudet
- ohjauslaitteiden komponentit (ohj.vaihteet, tehostimet, vivustot)
- voimansiirtolinja: kytkin, mekaaninen vaihteisto, nivelakselit, vetopyörästö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentissä pyritään toteamaan sekä teoria- että käytännön osaaminen

Hylätty (0)

Alle 40% tentin maksimipistemäärästä

Ilmoittautumisaika

05.09.2023 - 18.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 26.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa ajoneuvoissa käytettävät komponentit ja rakenneosat
- nimetä eri komponentit, rakenneosat ja järjestelmät
- selostaa eri komponenttien ja järjestelmien rakenteen ja toimintaperiaatteen
- tutkia niiden kuntoa sekä ymmärtää niiden merkityksen kokonaisuudelle
- analysoida eri osien ja osakokonaisuuksien toimintaa sekä niille asetettavia vaatimuksia

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään
- jarrut: rakenne + toiminta, ABS
- pyörät
- renkaat
- pyörän tuenta: rakenteet, komponentit, ominaisuudet
- ohjauslaitteiden komponentit (ohj.vaihteet, tehostimet, vivustot)
- voimansiirtolinja: kytkin, mekaaninen vaihteisto, nivelakselit, vetopyörästö

Oppimateriaalit

Itslearningin materiaali ja autoteknillinen käsikirja

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti 11.12.2023
1. Uusinta 15.12.2023
2. Uusinta 13.1.2024

Kansainvälisyys

Teoriatunnit aloitetaan käsittelemällä autotekniikan peruskäsitteitä. Perusteiden käsittelyn jälkeen käsitellään auton rakenteita ja järjestelmien toimintaa. Teoriaosuuden jälkeen on mahdollisuus tutustua auton rakenteisiin käytännössä esimerkiksi auton purun tai muun vastaavan toiminnan yhteydessä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin voi suorittaa osoittamalla riittävän osaamisen tentissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetusta pidetään noin 50 tuntia, opetus sisältää teoriaopetusta joko lähi tai etäopetuksena. Lisäksi tarjotaan mahdollisuus osallistua autonpurkuun. Purettavista osia kuvataan ja näitä kuvia voidaan käyttää kokeen koekysymyksissä

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsitellään
- jarrut: rakenne + toiminta, ABS
- pyörät
- renkaat
- pyörän tuenta: rakenteet, komponentit, ominaisuudet
- ohjauslaitteiden komponentit (ohj.vaihteet, tehostimet, vivustot)
- voimansiirtolinja: kytkin, mekaaninen vaihteisto, nivelakselit, vetopyörästö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentissä pyritään toteamaan sekä teoria- että käytännön osaaminen

Hylätty (0)

Alle 40% tentin maksimipistemäärästä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjo Aaltonen
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjo Aaltonen
Ryhmät
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Koivuniemi
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B

Tavoitteet

Opiskelija tuntee esihenkilön tehtäväkentän ja kykenee toimimaan tiimin vastuullisena vetäjänä. Hän osaa tulkita yksilön ja ryhmän käyttäytymistä ja pystyy toimimaan rakentavasti työyhteisöä kehittäen. Hän osaa arvioida esihenkilövalmiuksiaan ja niiden kehittämistarpeita. Opiskelija omaksuu jatkuvan kehittämisen ajatuksen koko organisaation tulevaisuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi. Opiskelija tuntee työlainsäädännön pääpiirteet.

Sisältö

Esimiehen rooli ja tehtävät
Muuttuva esimiestyö
Menestyvä työyhteisö
Henkilöstön motivointi ja kehittäminen
Työhyvinvointi
Muutosjohtaminen
Työelämän säädöksiä

Oppimateriaalit

Kurssin tärkein materiaali on luennoitsijan Itslearning-alustalle toimittama luentomateriaali jokaiselta luentokerralta. Luentomateriaalia täytentää luennoilla opetuksen perusteella tehtävät muokkaukset ja lisäykset opintomateriaaliin.

Opintomateriaalia tuetaan erilaisten uutisten, harjoitusten ja käytännönläheisten, todellisten esimerkkien ja case-harjoitusten avulla. Materiaaleissa on paljon erilaatuista aineistoa videoista ja elokuvista tutkimuksiin ja kirjoihin - nämä osaltaan tukevat oppimista ja muodostavat moniulotteisemman kuvan opeteltavasta aiheesta.

Tarkemmat tiedot oppikirjoista, niiden tarkemmasta sisällöstä ja tenttiin tulevasta materiaalista esitellään tarkemmin ensimmäisellä luentokerralla.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa
sovelletaan käytäntöön erilaisten uutisten, toimeksiantojen, harjoitusten ja case -aineistojen avulla. Johtuen opetettavan aiheen luonteesta, kurssi on kuitenkin verrattain luentotyyppinen. Kurssilla merkittävä osa opetuksesta tapahtuu kuitenkin keskustellen.

Kurssilla vierailee ammattijohtaja/ammattijohtajia, jotka kertovat kokemusperusteisesti omasta urastaan sekä näkemyksistään esihenkilötyölle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa erikseen, uusintamahdollisuuden tutkintosäädöksen mukaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla käsiteltävät aihepiirit rakentuvat hyvin vahvasti aikaisemmin opittujen asioiden ja teorioiden päälle, eikä kurssin suorittaminen ilman aktiivista osallistumista luennoille ole mahdollista suorittaa. Läsnäolo luennoilla on pakollista.

Kurssin keskeinen sisältö opitaan luennoilla, jota tukevat vierailjoiden puheenvuorot ja luennoilla käsiteltävät case-esimerkit.

Sisällön jaksotus

Työelämässä ei pärjää pelkillä teknisillä taidoilla tai vahvalla asiantuntijuudella - kyse on myös sosiaalisista taidoista sekä erityisesti työyhteistötaidoista! Monet Turun ammattikorkeakoulusta valmistuvat opiskelijat päätyvät myös jossain vaiheessa uraansa esihenkilötehtäviin.

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle perustiedot siitä, millaisia vaatimuksia esihenkilön toimenkuvaan kuuluu, sekä millaisia ominaisuuksia tuleva esihenkilö saattaa työssään tarvita. Kurssi luo pohjan valmentavalle esihenkilötyölle sekä toiminnalle tiimin vetäjänä. Ennen kaikkea kaikilta edellytetään yhteistyötaitoja ja osaamista toimia työyhteisön jäsenenä, kehittää vuorovaikutusta jatkuvasti ja pitää huolta omasta sekä muiden työhyvinvoinnista.

Kurssin jälkeen opiskelija osaa:
- kuvailla esimiehen tehtäviä ja vastuita
- toimia tiimin vastuullisena vetäjänä
- tulkita yksilön ja ryhmän käyttäytymistä
- toimia rakentavasti työyhteisön jäsenenä ja arvioida oman toimintansa vaikutuksia työyhteisössä
- sisäistää jatkuvan kehittämisen ajatuksen koko organisaation tulevaisuuden varmistamiseksi
- arvioida keinoja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi
-toimia työlainsäädännön mukaan

Opintojakson sisältö:
Esimiehen tehtävät, velvollisuudet ja oikeudet,
Henkilöstön motivointi ja kehittäminen
Työhyvinvointi
Muutos työyhteisössä
Organisaatio
Työlainsäädäntö ja työsuojelu

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja jokaisen opiskelijan edellytetään aktiivisesti osallistuvan opetukseen.

Kurssin keskeinen materiaali sovitaan ensimmäisellä luentokerralla luennoitsijan kanssa tarkemmin.

Arviointi toteutetaan tentillä, joka määrää arvosanan.. Painotuksesta ja arvoinnista tarkemmin kurssin alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti läsnäolotunneille ja ryhmän työskentelyyn (mahdollinen harjoitustehtävä/ryhmätyö tekemättä). Opiskelijalla vakavia puutteita tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa.

Tentin suoritus alle 50% pistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut heikosti luennoille. Vastaavasti mahdollisessa ryhmätyössä osallistuminen on ollut heikkoa tai puutteellista. Opiskelijallon on vaikeuksia ymmärtää ja kuvailla esihenkilötyön ja työyhteistötaitojen perusteita ja sen osa-alueita.

Tentin suoritus 50-65% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut hyvin luennoilla käytävään keskusteluun ja kyennyt rakentamaan kurssilla käsiteltäviä aiheita oman aikaisemman tietotaitonsa sekä kurssilla aikaisemmin opittujen kokonaisuuksien päälle.

Ryhmätyössä opiskelija on aktiivisesti osallistunut ryhmän työskentelyyn ja mahdolliseen esitykseen. Aihepiirien käsittely on kypsää, rakentavaa ja kriittistä.

Tentin kokonaispistemäärä 65-85% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan ajattelu on itsenäistä ja laaja-alaista. Opiskelija kykenee ymmärtämään laajasti esihenkilötyön eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa sekä analysoimaan omaa toimintaansa osana tehokasta ryhmää. Luennoille osallistuminen on ollut kiitettävällä tasolla ja opiskelija on kyennyt ryhmätyössä muokkaamaan ryhmänsä tuotosta erinomaiseen suuntaan sekä yhteistyössä muiden kanssa tuomaan aitoa lisäarvoa esitykseen.

Tentin kokonaispistemäärä yli 85% kokonaispistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

24.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

23.08.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • roo.sv
 • Suomi
Paikat

15 - 40

Koulutus
 • Tuotantotalouden koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Heli Söderlund-Laihinen
Ryhmät
 • PAUTOS23
  Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka S23
 • PTUTAS23
  Tuotantotalous

Tavoitteet

Opiskelija aktivoi ruotsin kieltään, niin että hän ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä sekä osaa tuottaa sitä arkipäivän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee ruotsin kielen keskeiset rakenteet. Tämän opintojakson jälkeen opiskelija pystyy paremmin seuraamaan tulevia pakollisia ruotsin opintojaksoja. Opintojaksoa suositellaanniille, jotka kokevat ruotsin taitonsa puutteelliseksi.

Oppimateriaalit

Rautamo - Wallinheimo. Jobbsnack. Finnlectura. https://finnlectura.fi/oppimateriaalit/ruotsi/jobbsnack/#jobbsnack-digikirja-6-kk-onl

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla opetukseen, tekemällä suullisia ja kirjallisia oppimistehtäviä itsenäisesti, pari- tai ryhmätöinä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lopputentti viikolla 48 (50%) / uusinta tammi-helmikuussa 2024

Kansainvälisyys

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä tarvittavia viestintätaitoja, itsenäisissä verkkotehtävissä opiskelija kohentaa sanastoa ja rakenteiden hallintaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

18h opetusta + kirjallinen lopputentti
Viikoittaiset, itsenäiset verkkotehtävät, joista osa palautettavia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty: Opiskelija ei ymmärrä kieltä edes yksinkertaisissa tilanteissa eikä pysty tuottamaan ruotsinkielisiä lauseita. Opiskelija ei tee opintojakson vaadittavia tehtäviä tai hänellä on liikaa poissaoloja.

Hyväksytty: Opiskelija pystyy käyttämään ja ymmärtämään puhuttua ja kirjoitettua kieltä melko monipuolisesti arki- ja työelämän tavallisissa tilanteissa. Hän myös hallitsee ruotsin kielen rakenteet melko hyvin. Opiskelija on tehnyt opintojakson vaadittavat tehtävät eikä hänellä ole liikaa poissaoloja (väh. 75 % läsnäolo).

Sisällön jaksotus

Opintojaksoa suositellaan ruotsin kielen lähtötasotestin tuloksen perusteella. Opiskelija aktivoi ruotsin kieltään niin, että hän ymmärtää puhuttua ja kirjoitettua kieltä ja osaa tuottaa sitä arkipäivän tilanteissa. Lisäksi hän hallitsee ruotsin kielen keskeiset rakenteet.
Tarkoituksena on auttaa opiskelijaa selviytymään myöhemmistä pakollisista opinnoista.
Opintojakso alkaa viikolla 37 ja päättyy viikolla 48. Lopputentti viikolla 48.

Viestintäkanava ja lisätietoja

- Teams -verkkokurssi
- Tenttioikeuden ja hyväksytyn arvioinnin saaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (väh. 75%) ja kaikkien verkkotehtävien palauttamista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kirjallinen tentti, määräajassa palautetut verkkotehtävät, ja aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh 75 %). Hyväksytty/ hylätty.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ymmärrä kieltä edes yksinkertaisissa tilanteissa eikä pysty tuottamaan ruotsinkielisiä lauseita. Opiskelija ei tee opintojakson vaadittavia tehtäviä tai hänellä on liikaa poissaoloja.
Kirjallinen tentti hylätty (alle 50% maksimipistemäärästä)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

> Hyväksytty
Opiskelija pystyy käyttämään kieltä hyvin yksinkertaisissa kielenkäyttötilanteissa, ymmärtämään ja tuottamaan lyhyitä lauseita.
Kirjallinen tentti hyväksytty (50% maksimipistemäärästä)

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 26.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Ikonen
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU
 • LIPATMODAjoneuvojenVoimanlahteet
  LIPAT Ajoneuvojen voimanlähteet

Tavoitteet

The student knows the refining methods of crude oil as well as the properties, requirements and classifications of motoring gasoline, diesel fuel and lubricants. He or she is able to describe the possibilities of alternative fuels in order to lower the greenhouse impact of fuel combustion. He or she is capable of utilizing his or her knowledge about lubrication mechanisms and selection of correct lubricants for the purpose in question.

Sisältö

FUEL TECHNOLOGY: Motor gasoline refining, gasoline requirements, key figures and additives, low-emitting gasoline qualities, gasoline injection systems, gasoline in the future.
Diesel fuel refining, requirements and key figures, cold-climate operation and operating properties, environmental properties of diesel, diesel injection systems, diesel in the future.
Alternative fuels (gaseous products, alcohols, biofuels and renewable fuels, synthetic fuels, hydrogen).
LUBRICATION TECHNOLOGY: Duties of lubricants, lubrication mechanisms, lubricant manufacturing, basic properties and key figures of lubricants, synthetic lubricants, lubricant additives, lubricant classification systems, hydraulic oils, lubrication greases, determination of change interval, oil consumption

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 72

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Viinikka
Ajoitusryhmät
 • PAUTOS23A (Koko: 36. Avoin AMK: 0.)
 • PAUTOS23B (Koko: 36. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B
Pienryhmät
 • PAUTOS23A
 • PAUTOS23B

Tavoitteet

Fysikaaliset projektityöt
- Työskentely fysiikan laboratoriossa
- Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa
- Tiimien itsenäiset soveltavat projektityöt ja tutkimusraportit

Sisältö

Fysikaaliset projektityöt
- Työskentely fysiikan laboratoriossa
- Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa
- Tiimien itsenäiset soveltavat projektityöt ja tutkimusraportit

Oppimateriaalit

Työohjeiden lisäksi suositellaan:
INKINEN, Pentti, Jukka Tuohi. Momentti 1, insinöörifysiikka. Kustannusosakeyhtiö Otava.
INKINEN, Pentti, Reijo Manninen, Jukka Tuohi. Momentti 2, insinöörifysiikka. Kustannusosakeyhtiö Otava.
Kaavasto- ja taulukkokirjat
SFS Online.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää fysikaalisiin perusmittauksiin liittyvää suunnittelua, laboratoriotyöskentelyä tiimeissä sekä tutkimusten raportointia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakso koostuu osasuorituksista.

Kansainvälisyys

Lähi-/etäopetus, laboratoriotyöskentely tiimeissä, sähköinen oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus ECTS mukaisesti.

Opiskelija käyttää aikaa sisällön läpikäyntiin, laboratoriotyöskentelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä raportointiin.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltävät sisällöt, seuraavassa järjestyksessä:
- Perehdyttäminen laboratoriotyöskentelyyn fysiikan laboratoriossa. Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu fysiikan laboratoriossa.
- Perustason fysikaaliset laboratoriotyöt. Työryhmän työselostukset ja portfolio.
- Yhteinen laboratoriotyö. Työryhmän tutkimusraportti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamista arvioidaan tutkimusraportin ja työselostuksista laaditun portfolion perusteella. Työkierron jälkeen palautettavan portfolion ja tutkimusraporttityön jälkeen palautettavan tutkimusraportin arvioinnin tekee opettaja. Fysikaalisen tutkimuksen arvosana muodostuu opiskelijatiimin tutkimusraportista saaman arvosanan sekä siihen laskevasti, neutraalisti tai korottavasti vaikuttavan portfolion perusteella.

Jokainen työkierron työ ja tutkimusraporttityö on suoritettava ajallaan sekä portfolion ja tutkimusraportin palautukset on tehtävä palautuspäivään mennessä.

Hyväksytyn suorituksen arviointeja ei voi korottaa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

75 % Lähiopetus, 25 % Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 72

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Viinikka
Ajoitusryhmät
 • PAUTOS22A (Koko: 36. Avoin AMK: 0.)
 • PAUTOS22B (Koko: 36. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B
 • LIPATMODValmennusAmmattiopintoihinI
  MOD Valmennus ammattiopintoihin I
Pienryhmät
 • PAUTOS22A
 • PAUTOS22B

Tavoitteet

Opintojakso tarjoaa viitekehyksen, jonka puitteissa opiskelijalle annetaan mahdollisuus osata fysiikan keskeisiä tutkimustaitoja ja laboratoriotyöskentelyä sekä tekniikalle ominaisia toimintatapoja. Opiskelija osaa:
- Hyödyntää Kansainvälistä suure- ja mittayksikköjärjestelmää teknisen tiedon tulkinnassa ja selittämisessä.
- Tulkita, ratkaista ja raportoida mittauksiin perustuvia suureyhtälöitä sekä niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia.
- Tuottaa ja selittää suureiden riippuvuuksia toisistaan määrittelemällä uusia suureita ja tulkitsemalla luonnonilmiöitä.
- Arvioida ja määrittää tutkimuksessa käytettävien fysikaalisten ja teknisten käsitteiden, laitteiden ja menetelmien pätevyys- ja sovellusalueita.
- Käyttää fysikaalisia peruskäsitteitä, -periaatteita sekä -vuorovaikutuksia ja säilymisperiaatteita kaikkia fysikaalisia ilmiöitä yhdistävinä tekijöinä

Sisältö

Fysikaaliset projektityöt
- Työskentely fysiikan laboratoriossa
- Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa
- Tiimien itsenäiset soveltavat projektityöt ja tutkimusraportit

Oppimateriaalit

Työohjeiden lisäksi suositellaan:
INKINEN, Pentti, Jukka Tuohi. Momentti 1, insinöörifysiikka. Kustannusosakeyhtiö Otava.
INKINEN, Pentti, Reijo Manninen, Jukka Tuohi. Momentti 2, insinöörifysiikka. Kustannusosakeyhtiö Otava.
Kaavasto- ja taulukkokirjat
SFS Online.

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää soveltaviin fysikaalisiin projektitöihin liittyvää suunnittelua, laboratoriotyöskentelyä tiimeissä sekä tutkimusten raportointia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakso koostuu osasuorituksista.

Kansainvälisyys

Lähi-/etäopetus, projektityöskentely tiimeissä ja yksilöinä, sähköinen oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus ECTS mukaisesti.

Opiskelija käyttää aikaa sisällön läpikäyntiin, laboratoriotyöskentelyn suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä raportointiin.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltävät sisällöt, seuraavassa järjestyksessä:
- Perehdyttäminen laboratoriotyöskentelyyn fysiikan laboratoriossa. Työturvallisuus ja ympäristönsuojelu fysiikan laboratoriossa.
- Soveltavat fysikaaliset projektityöt. Työryhmän työselostukset ja henkilökohtainen tutkimusraportti.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävät opinnot: Fysikaalinen tutkimus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamista arvioidaan tutkimusraportin ja työselostusten perusteella. Työkierron aikana palautettavien työselostusten ja tutkimusraportin arvioinnin tekee opettaja. Opintojakson arvosana muodostuu opiskelijan tutkimusraportista saaman arvosanan sekä siihen laskevasti, neutraalisti tai korottavasti vaikuttavien työselostusten perusteella.
Jokainen työkierron työ on suoritettava ajallaan sekä työselostusten ja tutkimusraportin palautukset on tehtävä palautuspäivään mennessä.
Hyväksytyn suorituksen arviointeja ei voi korottaa.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 72

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Viinikka
Ajoitusryhmät
 • PAUTOS23A (Koko: 36. Avoin AMK: 0.)
 • PAUTOS23B (Koko: 36. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B
Pienryhmät
 • PAUTOS23A
 • PAUTOS23B

Tavoitteet

- Hyödyntää Kansainvälistä suure- ja mittayksikköjärjestelmää teknisen tiedon tulkinnassa ja selittämisessä.
- Tulkita ja ratkaista suureyhtälöitä sekä niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia.
- Selittää suureiden riippuvuuksia toisistaan määrittelemällä uusia suureita ja tulkitsemalla luonnonilmiöitä.
- Arvioida käytettävien fysikaalisten ja teknisten käsitteiden ja menetelmien pätevyys- ja sovellusalueita.
- Yleistää fysikaaliset peruskäsitteet, -periaatteet sekä -vuorovaikutukset ja säilymisperiaatteet kaikkia fysikaalisia ilmiöitä yhdistäviksi tekijöiksi.

Sisältö

Mekaniikka
- Fysiikka ja mittaaminen
- Suoraviivainen liike
- Käyräviivainen liike
- Hiukkasen dynamiikka

Oppimateriaalit

INKINEN, Pentti, Jukka Tuohi. Momentti 1, insinöörifysiikka. Kustannusosakeyhtiö Otava.
Lisäksi suositellaan: Kaavasto- ja taulukkokirjat, SFS Online.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käsitellään sen sisältöön liittyviä keskeisiä perusteita ja toimintatapoja sekä tavoitteisiin liittyviä tiimitehtäviä ja niiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakso koostuu osasuorituksista.

Kansainvälisyys

Etäopetus, ennakko- ja harjoitustehtävät, tiimitehtävät, sähköinen oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus ECTS mukaisesti.

Opiskelija käyttää aikaa sisällön läpikäyntiin sekä tehtävien ratkaisuun ja esittämiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltävät sisällöt, oppikirjan otsikoiden mukaisesti, seuraavassa järjestyksessä:
- Fysiikka ja mittaaminen: Suure- ja mittayksikköjärjestelmät. Merkitsevät numerot. Käytännön ohjeita.
- Suoraviivainen liike: Siirtymä, keskinopeus ja keskivauhti. Hetkellinen nopeus. Kiihtyvyys. Tasaisesti muuttuva liike.
- Käyräviivainen liike: Paikka- ja nopeusvektorit. Kiihtyvyysvektori. Heittoliike. Suhteellinen nopeus.
- Hiukkasen dynamiikka: Newtonin ensimmäinen laki. Newtonin toinen laki. Massa, painovoima ja paino. Newtonin kolmas laki. Newtonin lakien sovelluksia. Kitka.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamista arvioidaan opiskelijatiimien saamien tiimitehtävien perusteella. Opintokokonaisuuksien jälkeen pidettävillä tiimitehtäväsessioilla muodostuu kuhunkin tiimitehtäviin perustuva yksilö- ja tiimiarviointi. Opiskelijan yksilöosaamisen arviointi tapahtuu tiimitehtäviä koskevien testien perusteella ja tiimiosaamisen arviointi tapahtuu tiimitehtävistä palautettavien esitysten perusteella. Testeistä saatava yksilöarvosana on 0...2 arvosanaa ja tiimitehtävien esityksistä saatava tiimiarvosana on 0...3 arvosanaa. Kullakin tiimitehtäväsessiolla opiskelijan kokonaisarvosana muodostuu näiden summana. Opiskelijan saama opintojakson arvosana muodostuu tiimitehtäväsessioiden kokonaisarvosanojen keskiarvona.

Jokaisten tiimitehtävien testit ja palautukset on tehtävä kunkin tiimitehtäväsession aikana.

Hyväksytyn suorituksen arviointeja ei voi korottaa.

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 05.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 72

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jani Viinikka
Ajoitusryhmät
 • PAUTOS23A (Koko: 32. Avoin AMK: 0.)
 • PAUTOS23B (Koko: 32. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B
Pienryhmät
 • PAUTOS23A
 • PAUTOS23B

Tavoitteet

Opintojakso tarjoaa viitekehyksen, jonka puitteissa opiskelijalle annetaan mahdollisuus osata fysiikan keskeisiä perusteita sekä tekniikalle ominaisia toimintatapoja:
- Hyödyntää Kansainvälistä suure- ja mittayksikköjärjestelmää teknisen tiedon tulkinnassa ja selittämisessä.
- Tulkita ja ratkaista suureyhtälöitä sekä niiden tuloksia ja suureiden muutoksia sekä niiden vaikutuksia.
- Selittää suureiden riippuvuuksia toisistaan määrittelemällä uusia suureita ja tulkitsemalla luonnonilmiöitä.
- Arvioida käytettävien fysikaalisten ja teknisten käsitteiden ja menetelmien pätevyys- ja sovellusalueita.
- Yleistää fysikaaliset peruskäsitteet, -periaatteet sekä -vuorovaikutukset ja säilymisperiaatteet kaikkia fysikaalisia ilmiöitä yhdistäviksi tekijöiksi.

Sisältö

Mekaniikka, termofysiikka, sähkö- ja magnetismi
- Työ, teho ja energia
- Lämpötila ja sen muuttuminen
- Lämpöenergia
- Lämpöenergian siirtyminen
- Sähköstatiikka
- Magneettikenttä

Oppimateriaalit

INKINEN, Pentti, Jukka Tuohi. Momentti 1, insinöörifysiikka. Kustannusosakeyhtiö Otava.
INKINEN, Pentti, Reijo Manninen, Jukka Tuohi. Momentti 2, insinöörifysiikka. Kustannusosakeyhtiö Otava.
Lisäksi suositellaan: Kaavasto- ja taulukkokirjat, SFS Online.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla käsitellään sen sisältöön liittyviä keskeisiä perusteita ja toimintatapoja sekä tavoitteisiin liittyviä tiimitehtäviä ja niiden esityksiä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä. Opintojakso koostuu osasuorituksista.

Kansainvälisyys

Lähi-/etäopetus, ennakko- ja harjoitustehtävät, tiimitehtävät, sähköinen oppimisympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutus ECTS mukaisesti.
Opiskelija käyttää aikaa sisällön läpikäyntiin sekä tehtävien ratkaisuun ja esittämiseen.

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla käsiteltävät sisällöt, oppikirjan otsikoiden mukaisesti, seuraavassa järjestyksessä:
- Työ, teho ja energia: Työ. Teho. Liike-energia ja työ-energiaperiaate. Potentiaalienergia. Mekaanisen energian säilyminen.
- Lämpötila ja sen muuttuminen: Lämpötila ja sen mittaaminen. Kiinteiden aineiden ja nesteiden lämpölaajeneminen.
- Lämpöenergia: Lämpömäärä ja sisäenergia. Lämpökapasiteetti ja ominaislämpökapasiteetti. Olomuodon muutokset. Kalorimetria.
- Lämpöenergian siirtyminen: Konvektio. Johtuminen. Säteily.
- Sähköstatiikka: Sähkövaraus. Coulombin laki. Sähkökenttä. Gaussin laki. Potentiaali.
- Magneettikenttä: Magneettikenttä ja liikkuva varaus. Sähkövirran magneettikenttä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Edeltävät opinnot: Insinöörifysiikka 1

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelijan osaamista arvioidaan opiskelijatiimien saamien tiimitehtävien perusteella. Opintokokonaisuuksien jälkeen pidettävillä tiimitehtäväsessioilla muodostuu kuhunkin tiimitehtäviin perustuva yksilö- ja tiimiarviointi. Opiskelijan yksilöosaamisen arviointi tapahtuu tiimitehtäviä koskevien testien perusteella ja tiimiosaamisen arviointi tapahtuu tiimitehtävistä palautettavien esitysten perusteella. Testeistä saatava yksilöarvosana on 0...2 arvosanaa ja tiimitehtävien esityksistä saatava tiimiarvosana on 0...3 arvosanaa. Kullakin tiimitehtäväsessiolla opiskelijan kokonaisarvosana muodostuu näiden summana. Opiskelijan saama opintojakson arvosana muodostuu tiimitehtäväsessioiden kokonaisarvosanojen keskiarvona.

Jokaisten tiimitehtävien testit ja palautukset on tehtävä kunkin tiimitehtäväsession aikana.

Hyväksytyn suorituksen arviointeja ei voi korottaa.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Terhi Raittila
Ryhmät
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä matemaattisia lausekkeita. Hän osaa muodostaa yksinkertaisia verrantoja ja yhtälöitä ja ratkaista ne. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöryhmän.
Opiskelija osaa käsitellä trigonometrisia funktioita ja ratkaista niiden avulla soveltavia tehtäviä.
Opiskelija osaa vektoreiden peruslaskutoimitukset. Hän osaa käyttää vektoreita fysiikan tehtävien ratkaisemiseen.
Opiskelija ymmärtää, mikä on funktio. Hän osaa käyttää funktioita yksinkertaiseen mallintamiseen ja osaa arvioida yksinkertaisten mallien hyvyyttä.
Opiskelija osaa ratkaista ohjelmistojen avulla matemaattisia tehtäviä ja piirtää funktioiden kuvaajia. Opiskelija käsittää numeerisen laskennan rajoitteiden periaatteet.

Sisältö

- yhtälöt
- trigonometria
- vektorit
- funktiot

Oppimateriaalit

Oppikirja: Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen; Edita
it's - oppimisympäristössä oleva materiaali
Ville materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, ryhmätehtävät

Kansainvälisyys

Opiskelijan työ koostuu kontaktitunneista, laskuharjoituksista, tuntitesteistä, käänteisestä oppimisesta/opiskeltavaan aiheeseen tutustumisesta etukäteen ja matemaattisen ajattelun kehittämisestä. Aktiivinen osallistuminen tunneille ja etukäteisvalmisteluihin sekä laskuharjoitusten aktiivinen laskeminen ovat keskeisessä osassa oppimisprosessia.

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa käsitellä matemaattisia lausekkeita. Hän osaa muodostaa yksinkertaisia verrantoja ja yhtälöitä ja ratkaista ne. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöryhmän.
Opiskelija osaa käsitellä trigonometrisia funktioita ja ratkaista niiden avulla soveltavia tehtäviä.
Opiskelija osaa vektoreiden peruslaskutoimitukset. Hän osaa käyttää vektoreita fysiikan tehtävien ratkaisemiseen.
Opiskelija ymmärtää, mikä on funktio. Hän osaa käyttää funktioita yksinkertaiseen mallintamiseen ja osaa arvioida yksinkertaisten mallien hyvyyttä.
Opiskelija osaa ratkaista ohjelmistojen avulla matemaattisia tehtäviä ja piirtää funktioiden kuvaajia. Opiskelija käsittää numeerisen laskennan rajoitteiden periaatteet.
Opintojakson sisältö:
- yhtälöt
- trigonometria
- vektorit
- funktiot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alussa itsissä.

Välikokeet:
I: pe 06.10.2023 08.00 - 10.00
II: to 14.12.2023 10.00-12.00

Uusintatentit (koko kurssi tentitään kerralla)
to 11.1. klo 14-17
ma 5.2. klo 14-17
Ilmottaudu uusintaan opettajalle viikkoa ennen koepäivää sähköpostitse terhi.raittila@turkuamk.fi

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 23.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Terhi Raittila
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa käsitellä matemaattisia lausekkeita. Hän osaa muodostaa yksinkertaisia verrantoja ja yhtälöitä ja ratkaista ne. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöryhmän.
Opiskelija osaa käsitellä trigonometrisia funktioita ja ratkaista niiden avulla soveltavia tehtäviä.
Opiskelija osaa vektoreiden peruslaskutoimitukset. Hän osaa käyttää vektoreita fysiikan tehtävien ratkaisemiseen.
Opiskelija ymmärtää, mikä on funktio. Hän osaa käyttää funktioita yksinkertaiseen mallintamiseen ja osaa arvioida yksinkertaisten mallien hyvyyttä.
Opiskelija osaa ratkaista ohjelmistojen avulla matemaattisia tehtäviä ja piirtää funktioiden kuvaajia. Opiskelija käsittää numeerisen laskennan rajoitteiden periaatteet.

Sisältö

- yhtälöt
- trigonometria
- vektorit
- funktiot

Oppimateriaalit

Oppikirja: Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, Huuskonen; Edita
it's - oppimisympäristössä oleva materiaali
Ville materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, ryhmätehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikokeet: I&II kurssin aikana

Uusintatentit (koko kurssi tentitään kerralla)
to 11.1. klo 14-17
ma 5.2. klo 14-17

Kansainvälisyys

Opiskelijan työ koostuu kontaktitunneista, laskuharjoituksista, tuntitesteistä, käänteisestä oppimisesta/opiskeltavaan aiheeseen tutustumisesta etukäteen ja matemaattisen ajattelun kehittämisestä. Aktiivinen osallistuminen tunneille ja etukäteisvalmisteluihin sekä laskuharjoitusten aktiivinen laskeminen ovat keskeisessä osassa oppimisprosessia.

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa käsitellä matemaattisia lausekkeita. Hän osaa muodostaa yksinkertaisia verrantoja ja yhtälöitä ja ratkaista ne. Opiskelija osaa ratkaista yhtälöryhmän.
Opiskelija osaa käsitellä trigonometrisia funktioita ja ratkaista niiden avulla soveltavia tehtäviä.
Opiskelija osaa vektoreiden peruslaskutoimitukset. Hän osaa käyttää vektoreita fysiikan tehtävien ratkaisemiseen.
Opiskelija ymmärtää, mikä on funktio. Hän osaa käyttää funktioita yksinkertaiseen mallintamiseen ja osaa arvioida yksinkertaisten mallien hyvyyttä.
Opiskelija osaa ratkaista ohjelmistojen avulla matemaattisia tehtäviä ja piirtää funktioiden kuvaajia. Opiskelija käsittää numeerisen laskennan rajoitteiden periaatteet.
Opintojakson sisältö:
- yhtälöt
- trigonometria
- vektorit
- funktiot

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiperusteet esitellään tarkemmin kurssin alussa itsissä.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Terhi Raittila
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija yleistekniseen matematiikkaan korostaen matemaattisten taitojen merkitystä tekniikan opiskelussa. Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa matematiikkaa oman alansa tehtäviin ja pystyy ottamaan selvää matematiikan käsitteitä sisältävästä tekstistä.

Sisältö

Suoran yhtälö, lineaariset yhtälöryhmät
Matriisit
Lukujonot ja sarjat
Trigonometristen funktioiden kuvaajat,
Eksponentti- ja logaritmifunktiot, logaritminen asteikko
Jonot ja sarjat
Jatkuvuus, raja-arvo, derivaatan määritelmä
Derivoimiskaavoja
Integrointi
Differentiaaliyhtälöt

Oppimateriaalit

Oppikirja: Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, et. al., Edita
Opettajan jakama materiaali itsissä

Opetusmenetelmät

Ennen tuntia tutustutaan aiheeseen ja herätellään mahdollisesti olemassa olevaa osaamista laskemalla ennakkotehtäviä.
Luennoilla tutustutaan uuteen opittavaan aiheeseen
Laskuharjoituksissa aktiivinen laskeminen on keskeisessä osassa oppimista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikoe 1 vko 11
Välikoe 2 vko 16

Kurssitentti vko 17


Uusinta 1: toukokuussa
Uusinta 2: syksyllä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisluennot 22 h
Laskuharjoitukset 22 h
Ennakkotehtävät 11 h
Välikokeet/kokeet 4 h
Valmistautuminen kokeeseen 16 h
Itsenäinen työskentely, teoriaan tutustuminen ja laskeminen 60 h

Yhteensä 135

Sisällön jaksotus

Opintojakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija yleistekniseen matematiikkaan korostaen matemaattisten taitojen merkitystä tekniikan opiskelussa. Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa matematiikkaa oman alansa tehtäviin ja pystyy ottamaan selvää matematiikan käsitteitä sisältävästä tekstistä.

Analyyttinen geometria
Jonot ja sarjat
Funktiokertausta
Kompleksiluvut
Raja-arvot ja jatkuvuus
Derivaattat
Derivaatan sovelluksia
Integraali
Differentiaaliyhtälöt

Tarkempi ajoitus oppimsiympäristössä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itsin viestit, sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin voi suorittaa joko kahdella välikokeella tai loppukokeella. Välikokeita ei voi uusia.
Kurssin arviointiin vaikuttaa kokeiden/tentin lisäksi kurssilla suoritettavat tehtävät ja niistä saadut lisäpisteet.
Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan kurssitehtävien palauttamista.

Hylätty (0)

Pistemäärä alle 30 % kokonaispisteistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Vähintään 80 % kokonaispisteistä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Terhi Raittila
Ryhmät
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija yleistekniseen matematiikkaan korostaen matemaattisten taitojen merkitystä tekniikan opiskelussa. Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa matematiikkaa oman alansa tehtäviin ja pystyy ottamaan selvää matematiikan käsitteitä sisältävästä tekstistä.

Sisältö

Suoran yhtälö, lineaariset yhtälöryhmät
Matriisit
Lukujonot ja sarjat
Trigonometristen funktioiden kuvaajat,
Eksponentti- ja logaritmifunktiot, logaritminen asteikko
Jonot ja sarjat
Jatkuvuus, raja-arvo, derivaatan määritelmä
Derivoimiskaavoja
Integrointi
Differentiaaliyhtälöt

Oppimateriaalit

Oppikirja: Insinöörin matematiikka, Tuomenlehto, Holmlund, et. al., Edita
Opettajan jakama materiaali itsissä

Opetusmenetelmät

Ennen tuntia tutustutaan aiheeseen ja herätellään mahdollisesti olemassa olevaa osaamista laskemalla ennakkotehtäviä.
Luennoilla tutustutaan uuteen opittavaan aiheeseen
Laskuharjoituksissa aktiivinen laskeminen on keskeisessä osassa oppimista.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Välikoe 1 vko 11
Välikoe 2 vko 16

Kurssitentti vko 17


Uusinta 1: toukokuussa
Uusinta 2: syksyllä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yhteisluennot 22 h
Laskuharjoitukset 22 h
Ennakkotehtävät 11 h
Välikokeet/kokeet 4 h
Valmistautuminen kokeeseen 16 h
Itsenäinen työskentely, teoriaan tutustuminen ja laskeminen 60 h

Yhteensä 135

Sisällön jaksotus

Opintojakson tarkoitus on perehdyttää opiskelija yleistekniseen matematiikkaan korostaen matemaattisten taitojen merkitystä tekniikan opiskelussa. Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa matematiikkaa oman alansa tehtäviin ja pystyy ottamaan selvää matematiikan käsitteitä sisältävästä tekstistä.

Analyyttinen geometria
Jonot ja sarjat
Funktiokertausta
Kompleksiluvut
Raja-arvot ja jatkuvuus
Derivaattat
Derivaatan sovelluksia
Integraali
Differentiaaliyhtälöt

Tarkempi ajoitus oppimsiympäristössä

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itsin viestit, sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin voi suorittaa joko kahdella välikokeella tai loppukokeella. Välikokeita ei voi uusia.
Kurssin arviointiin vaikuttaa kokeiden/tentin lisäksi kurssilla suoritettavat tehtävät ja niistä saadut lisäpisteet.
Kurssin hyväksyttyyn suorittamiseen vaaditaan kurssitehtävien palauttamista.

Hylätty (0)

Pistemäärä alle 30 % kokonaispisteistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Vähintään 80 % kokonaispisteistä

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 27.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kertoa alan työtehtävistä
- arvioida omia uratoiveitaan ja kehittymistarpeitaan
- kehittää opiskelutaitoja, joita tarvitaan ammattikorkeakouluopinnoissa menestymisessä
- suunnitella ajankäyttöään
- parantaa itseohjautuvuuttaan ja vastuunottoa opiskelustaan
- hankkia tietoa
- toimia rakentavasti opiskeluryhmässään

Sisältö

-ammattikorkeakoulun oppimiskulttuuri
- opiskelutaidot
- ryhmäytyminen
- tiedonhaku
- tehtävien teko
- aikataulujen noudattaminen
- muiden opiskelijoiden harjoittelukokemuksista oppiminen
- ammatti-identiteetin rakentamisen aloittaminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Boostcamp 27 tuntia
Viikkotapaamiset ja mahdolliset vierailut 27 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää riittävää osallistumista toteutukseen.
Kurssin laajuutta voidaan pienentää heikon osallistumisen vuoksi.

Sisällön jaksotus

Toteutus muodostuu useammasta osa-alueesta:
Boostcamppiin osallistuminen
Viikkotapaamisiin osallistuminen
Mahdollisiin vierailuihin osallistuminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

18.09.2023 - 13.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • LIPATMODKatsastus
  MOD Katsastus

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot ajoneuvokatsastuksen säännöksistä, katsastusjärjestelmästä sekä katsastajan työhön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Opiskelija tuntee ajoneuvojen käyttöön, katsastukseen ja tekniikkaan liittyvän säädöshierarkian rakenteen ja osaa hakea ja soveltaa säädöskokoelman sisältöä käytännön tilanteisiin.

Sisältö

- Katsastussäännökset
- Katsastusjärjestelmä
- Katsastajan oikeudet ja velvollisuudet
- Säädöshierarkia ja sen soveltaminen

Oppimateriaalit

Finlex, Tieliikenne lakikirja 2022, Traficomin materiaali

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteista lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ja kaksi uusintamahdollisuutta

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Traficomin hyväksymän kouluttajan koulutukseen osallistuminen

Sisällön jaksotus

- yleiset ajoneuvojen varusteita ja käyttöä koskevat säännökset ja määräykset
-?ajoneuvojen katsastusta koskevat säännökset ja määräykset
-?ajoneuvojen rakenne, varusteet ja kuormaaminen
-?ajoneuvoihin liittyvät hyväksyntämenettelyt
-?ajoneuvojen rekisteröinti
-?ajoneuvojen verotus
-?liikennevakuutus
-?työturvallisuus
-?liikenneturvallisuus
-?yleiset vastuukysymykset ja esteellisyys
-?katsastustoiminnan kehitys, tavoitteet ja valvonta
-?laatu katsastustoiminnassa mukaan lukien laatu- ja ympäristöjärjestelmät
-?katsastustoimintaan sovellettavat säännökset ja määräykset
-?ajoneuvoliikennerekisteri ja sen käyttö

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Hylätty arviointi kokeesta tai osallistuminen alle 35 lähiopetustunnille

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokeen läpäisy 2. uusintakerralla arvosana on 1

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokeen läpäisy 1. uusintakerralla arvosana on 3

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

1. kokeen hyväksytty suoritus

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 26.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • LIPATMODKatsastus
  MOD Katsastus

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää katsastustoiminnassa sovellettavia mittausmenetelmiö ja mittalaitteita
- tehdä mittauksia
- dokumentoida mittauksia ja niiden tuloksia

Sisältö

- Katsastuksen mittausmenetelmät ja mittalaitteet
- Mittaustulosten tulkinta ja dokumentointi

Opetusmenetelmät

Laboratoriotyöskentely ja raportin laatiminen

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia toteutustapoja

Sisällön jaksotus

Katsastuslaboraatioissa perehdytään katsastuksessa tehtäviin mittauksiin ja tarkastuksiin.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Toteutukselle hyväksytään vain katsastuksen yleisjaksolle osallistuvia opiskelijoita.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

16.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Ryhmät
 • PAUTOS20AT
  PAUTOS20AT

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa kuvailla kilpa-auton suunnitteluperusteita.
- saa valmiuksia toimia kilpa-autojen teknisenä katsastajana.

Sisältö

- kilpa-autoilun historiaa Suomessa ja muualla
- tekniset määräykset, AKK ja FIA
- kilpa-auton suunnittelu, rakenne ja toteutus
- kilpa-auton testaaminen, säätäminen, ylläpito

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Turun AMK:n Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutusohjelman 1. ja 2. vuoden opinnot, tai vastaavat tiedot

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 29.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Turtiainen
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia autohuollon ja -korjaamon vastuuhenkilönä
- kuvailla työhönsä liittyvät vastuut ja velvoitteet
- arvioida yrityksen toimintaedellytyksiä ja seurata yrityksen liiketoimintaympäristön muutoksia
- suunnitella yrityksen talouden hoidon ja selvittää yrityksen toiminnan edellyttämät resurssit
- arvioida omaa asiantuntijuuttaan korjaamo- ja huoltotoiminnassa

Sisältö

- korjaamotoiminnan vastuut ja velvoitteet
- yrityksen toimintaedellytykset ja liiketoimintaympäristön muutokset
- yrityksen talouden hoito
- toiminnan edellyttämät resurssit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 18.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Turtiainen
Vastuuopettaja

Timo Turtiainen

Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • LIPATMODjälkimarkkinointi
  LIPAT jälkimarkkinointi

Tavoitteet

Opiskelija osaa toimia autokorjaamon vastuuhenkilönä tai työnjohtajana sekä asentajien kouluttajana. Hän osaa:
- kuvailla ja perustella korjaamotoiminnan organisointia ja ratkaisuja, laitteiden toimintaa ja kunnossapitoa
- organisoida ja kehittää korjaamon toimintatapoja
- hoitaa henkilö- ja asiakassuhteita
- käyttää korjaamotoimintaan liittyviä autoteknisiä mittausmenetelmiä ja mittalaitteita
- tulkita ja dokumentoida mittausten tuloksia sekä vetää niistä oikeat johtopäätökset

Sisältö

Korjaamon suunnittelu
- Korjaamon varustelu
- Korjaamon töiden organisointi
- Korjaamon talous ja laskentatoimi
- Mittaukset ja dokumentointi
- Tutustumisvierailu autokorjaamolle

Oppimateriaalit

Luentomateriaali, työohjeet ja laitteiden käyttöohjeet ovat Itslearning ympäristössä

Opetusmenetelmät

Suoritettavat laboratoriotyöt (perus):
1.Oskilloskoopimittaukset
2.Common-rail järjestelmän testaus
3.Monimerkkitesteriin tutustuminen, vianhaku ja korjausohjeet
4.Ilmastointijärjestelmä (samalla harjoittelu ilmastoinnin käytännön kokeeseen TUKES)Lisätyöt / työt, jotka voi vaihtaa perustöihin tai joita tekekemällä henkilökohtaista arvosanaa voi korottaa:
1.Kamera / tutkakalibrointi
2.Modernien ajovalojen suuntaus
3. Tehodynamometrin käyttö (sovittava erillinen aika työlle. Ei onnistu omalla labravuorolla)
3.Toyota Prius jännitteetömäksi tekeminen (sovittava erillinen aika työlle. Ei onnistu omalla labravuorolla)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti teoriaosuudesta pidetään 14.11.2023 lukujärjestykseen merkitynä aikana / paikassa
Tentti on vain yksi osa kokonaisarviointia. Tentin arvosanaa ei voi korottaa.

Ilmastointiosion teoriakoe (TUKES) pidetään 12.12.2023 lukujärjestykseen merkitynä aikana / paikassa

Ilmastointiosion käytännön koe (TUKES) pidetään PE 15.12.2023 (autolaboratoriossa lukujärjestykseen merkittynä ajankohtana)

Kansainvälisyys

Laboratorio:
-Laboratoriotyöt tehdään kolmen opiskelijan ryhmissä.
-Opiskelijat tutustuvat työohjeisiin ennen laboratoriovuorolle saapumista
-Mittaukset suoritetaan autolaboratoriossa. Valvoja ohjaa tarvittaessa. (monimerkkitesterityö ja oskilloskooppimittaukset tehdään itsenäisesti ryhmissä)
-Työselostus tehdään kolmen opiskelijan ryhmissä
-Ilmastoinnin käytännön koe (Tukes)

Teoria:
-Luennointi (läsnäolojen seuranta)
-Teoriakoe kurssilla käsitellyistä asioista
-Teroriakoe ilmastoinnin teoriaosasta (Tukes)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Mikäli opiskelija on suorittanut Tukesin hyväksymän ilmastointikurssin jo aikaisemmin, niin kyseinen 1op. osio hyväksytään suoritetuksi opettajan toimesta. Virallinen dokumentti ilmastointikurssin suorittamisesta tulee toimittaa opettajalle kurssin alussa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Laboratoriotöitä (3op) tehdään erillisen työvuorolistan (Its) perusteella. Jokainen ryhmä tekee raportin yhdessä kaikista töistä. Kaikki laboratorioraportit tulee olla palautettuna ennen kurssin kokonaisarviointia.

Teoriaosuudesta 1op suoritetaan hyväksytysti suoritetusta ilmastointikurssisista (Tukes hyväksytty).
1 op muodostuu luennoista sekä tentin suorittamisesta.

Laboratoriotöitä (perus) ryhmä voi vaihtaa lisätöihin, mikäli ne ovat ryhmän mielestä oppimisen kannalta parempia. Laboratoriossa voi suorittaa ylimääräisiä töitä (lisätöitä), joilla henkilökohtaista arvosanaa voi korottaa.

Sisällön jaksotus

Opiskelija:

- osaa käyttää korjaamotoimintaan liittyviä autoteknisiä mittalaitteita.
- osaa tulkita ja dokumentoida laboratoriomittausten tuloksia
- ymmärtää nykyaikaista korjaamoliiketoimintaa
- ymmärtää korjaamoliiketoiminnan mittaamisen perusteet ja merkityksen
- ymmärtää laatujärjestelmien, ympäristöjärjestelmien ja asiakastyytyväisyyden merkityksen liiketoiminnalle

Opintojakson sisältö:
- Korjaamotekniset mittaukset ja raportointi (laboratorio)
- Korjaamoliiketoiminta yleisesti (teoria)
- Sähkö- ja hybriditekniikka autokorjaamolla (teoria)
- Ilmastointikurssi (Tukes). Sisältää luennot, käytännön harjoittelun laboratoriossa, teoriakokeen ja käytännön kokeen. (teoria ja laboratorio)
- Korjaamolaitteet, ylläpito, tarkastukset ja kalibroinnit (teoria)
- Korjaamon liiketoiminnan mittaaminen (teoria)
- Korjaamon ympäristönäkökohdat (teoria)
- Laatujärjestelmä ja ympäristöjärjestelmä (teoria)
-Modernien ajovalojen suuntaaminen ja suuntauspaikan vaatimukset (teoria)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opettajalle osoitettu viestintä / kyselyt sähköpostitse (timo.turtiainen@turkuamk.fi)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana määräytyy ryhmissä tehtyjen raporttien (perustyöt) arvosanojen ja henkilökohtaisesti suoritetun tentin arvosanan kesiarvojen perusteella.
Teorialuennoille osallistumisista pidetään päiväkirjaa. Yli 75% osallistuminen teorialuennoille nostaa henkilökohtaista arvosanaa 0,25 numeroa. (esim. ryhmissä tehtyjen laboratoriotöiden ja henkilökohtaisesti tehdyn tentin keskiarvo on 3,25. Opiskelija on ollut läsnä yli 75% teorialuennoista hänen arvosanan keskiarvo nousee lukuun 3,5, joka pyöristetään lopullisessa arvioinnissa arvosanaksi neljä (4))

Ilmastointi-osio tulee olla hyväksytysti suoritettu (teoriakoe ja käytännön koe) tai hyväksi luettu opettajalle toimitetulla todistuksella ennen arvosanan julkaisemista.

Laboratoriossa voi suorittaa ylimääräisiä henkilökohtaisesti suoritettavia töitä (lisätöitä), joilla henkilökohtaista arvosanaa voi korottaa.

Hylätty (0)

Koskee vain raportteja:
Raportit eivät täytä minitason vaatimusta (1) joko sisällön ja/tai muotoseikkojen suhteen tai niitä ei ole palautettu määräaikaan mennessä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Koskee vain raportteja:
Kaikki vaadittavat raportin rakenneosat löytyvät, mutta sisältö on laajuudeltaan tai kattavuudeltaan
puutteellinen. Raportin muotoilussa ja selkeydessä on vielä parannettavaa.

Johdattavissa tiedoissa lähdeviitteitä ei ole käytetty lainkaan tai lähdeviitteinä on käytetty lähdeviitteiksi sopimattomia lähteitä. Lähteiden merkintä voi myös olla puutteellista.

Mahdollisia laskuja on yritetty, mutta niissä on paljon tai jonkin verran puutteita. Tuloksien analysointi on olematonta tai väärin tehty.

Mahdolliset kuvaajat ja kuvat ovat tekstissä irrallisena. Kuvatekstit ovat puutteelliset.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Koskee vain raportteja:

Raportin rakenneosat ovat sisällöltään melko kattavia sekä muotoilu on pääosin kunnossa. Raportin teksti
on sujuvaa ja sisällön osalta ok.

Mahdolliset taulukot ja kuvaajat ovat tekstiin upotettuina ja selkeästi tulkittavissa. Taulukoissa ja kuvissa on asianmukaiset kuvatekstit.

Kaikki mahdolliset laskut on suoritettu, vähäisiä puutteita voi olla. Yksikkötarkastelu on huomioitu laskuissa. Tulokset on selkeästi esitetty.

Raportin johdattavat tiedot ovat kattavasti laadittu. Johdattavissa tiedoissa on käytetty useampia asianmukaisia lähteitä. Lähdeviitteet on merkitty tekstiin ja lähdeluettelo on laadittu.

Tuloksia on arvioitu melko kattavasti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Koskee vain raportteja:
Raportti on sisällön ja rakenteen puolesta erittäin selkeä ja yksityiskohtainen. Ulkoasu on viimeistelty ja huoliteltu. Teksti on monipuolista, täsmällistä ja pohdiskelevaa.

Kuvissa eikä taulukoissa ole virheitä. Kuvatekstit ovat asianmukaisesti merkitty. Kuvat ja taulukot ovat upotettu asianmukaisesti raporttiin. Kuviin ja kuvaajiin on viitattu myös tekstissä

Mahdolliset laskut ovat oikein suoritettu. Tulokset on esitetty selkeästi.

Tuloksia on analysoitu syvällisesti. Lisäksi on pohdittu työn suorittamiseen tai sisällön kehittämiseen liittyviä näkökulmia.

Työhön on valmistauduttu erittäin hyvin etukäteen, joka käy ilmi esimerkiksi runsaiden taustatietojen hakemisesta tutkittavan aihealueen ympäriltä.

Ilmoittautumisaika

15.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 08.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikka, palvelut ja tuotantotalous

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 40

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
 • Kuljetussuunnittelun koulutus
Opettaja
 • Harri Heikkinen
 • Marjo Kumpula
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 40. Avoin AMK: 40.)
Ryhmät
 • AVOKULJS23
  Kuljetussuunnittelun koulutus
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Kuljetusliikkeiden asiakkaat edellyttävät entistä useammin vähäpäästöisiä kuljetuksia. Logistiikka-alan toimijat haluavat myös itse toimia entistä vastuullisemmin. Optimaalinen kuljetustehokkuus on paitsi taloudellista myös ympäristöystävällistä toimintaa.

Sisältö

taloudellisten reittien suunnittelu
täydet rekkojen paluukuormat
optimointiosaaminen esim. sopivin kuljetusvälinein
digitaalisen tiedon hyödyntäminen
älyliikenne ja sen kehittäminen

Oppimateriaalit

ITSLearningissa jaettava materiaali.
ArcGIS-paikkatieto-ohjelmisto (BYOD-lisenssi jaetaan osallistujille kurssilla)

Opetusmenetelmät

Tutkiva oppiminen, vertaisoppiminen, etäluennot, oppimistehtävät

Kansainvälisyys

Katsokaa kurssin oppimistuloksista ja sisällöistä. Kaikki vähäpäästöisistä kuljetuksista alkaen liittyy kestävään kehitykseen!

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 24 h
Tehtävät 109 h
Yhteensä 133 h (vastaa 5 op työmäärää)

Sisällön jaksotus

Maanantaisin 11.9. - 11.12. klo 14:00-16:00 etäopetuksessa (ei syyslomaviikko). Etäopetus toteutetaan Zoomin kautta, linkki jaetaan tällä sivulla alla sekä ItsLearning-oppimisalustalla.

Etäopetuslinkki: https://turkuamk.zoom.us/j/6393364631?pwd=YWloVWp2aDFzVDgycW5KcXU0Z2hLQT09

Tunteja ei nauhoiteta osallistujien yksityisyyden suojaan liittyvän lainsäädännön takia.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin materiaali, uutiset ja tehtävien palautuspaikat löytyvät ITSLearning-järjestelmässä. Ilmoituksia tulee myös osallistujien TurkuAMK-sähköposteihin. TurkuAMK-tunnusten aktivointi ja järjestelmien seuraaminen on tärkeää.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien ja koko kurssin arviointi asteikolla hyväksytty / hylätty. Hyväksytyn suorituksen edellytyksenä on kerätä vähintään 50 % tehtävien maksimipisteistä.


Opintosuoritukset on suunniteltu niin, ettei niiden tekemiseen tule hyödyntää tekoälyä. Opettajalla ei ole käytössä tekoälyn vilpillisen käytön tunnistavaa järjestelmää eikä osaamista. Mikäli opiskelija kerää opintosuoritukset tekoälyn avulla, mutta joutuu myöhemmissä opinnoissaan tai työelämässä pulaan koska ei ole oppinut asiaa oikeasti, kuuluu vastuu tästä opiskelijalle - ei opettajalle eikä oppilaitokselle.

Ilmoittautumisaika

08.11.2023 - 26.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

8 op

Virtuaaliosuus

8 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Logistiikka, palvelut ja tuotantotalous

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

14 - 92

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Ikonen
 • Harri Heikkinen
 • Marjo Kumpula
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
Ryhmät
 • AVOKULJS23
  Kuljetussuunnittelun koulutus
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Moottoritekniikka:

kuvata polttomoottorin pääkomponentit sekä ymmärtää niiden toiminnan

kertoa polttomoottorin tärkeimmät tunnusluvut ja tulkita niiden merkitystä

ymmärtää polttomoottorin ilmantarpeen sekä ilmakertoimen merkityksen

nimetä eri pakokaasukomponentit sekä tuntee niiden synty-, haitta- ja vähentämismekanismit

kertoa ajoneuvon päästölaskennasta ja elinkaariajattelusta

konkretisoida kuljettajan vaikutusmahdollisuuksia polttoaineen kulutuksen minimoimiseen

Sisältö

1. polttomoottorin käyttötarkoitukset ja jaotteluperusteet
2. polttomoottorin toimintaperiaate
3. sylinterimitat, iskusuhde, männän keskinopeus
4. otto- ja dieselmoottorin erot ja yhtäläisyydet
5. 2- ja 4-tahtimoottori
6. vääntömomentti, teho ja hyötysuhde
7. tehollinen sylinterikeskipaine
8. polttoaineen ominaiskulutus
9. palamisen ilmantarve, ilmakerroin
10. polttoaineet – palaminen – palamistuotteet
11. päästöjen jaottelu, vaikutukset ja haitat
12. bensiini- ja dieselmoottorin päästöt ja niiden vähentäminen
13. päästöjen mittausmenetelmät ja lainsäädäntö
14. kasvihuonepäästöt ja ilmastonmuutos
15. ajoneuvon energiankulutus, ajotavan vaikutus

Oppimateriaalit

Ainakin ITSLearningissä jaettava ja linkitettävä materiaali. Kovakantisen kirjallisuuden ystäville tukimateriaaliksi esim. Bosch Autoteknillinen Käsikirja.

Opetusmenetelmät

Etäluennot, harjoitustehtävät, vertaisoppiminen, itsenäinen työskentely, tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan tammikuussa 2024.

Kansainvälisyys

Katsokaa kurssin oppimistavoitteita ja sisältöjä: Ei asia juuri enempää voisi kestävään kehitykseen liittyä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 30 h

Harjoitustehtävät 108 h

Itsenäinen oppiminen, vertaisoppiminen, tutkiva oppiminen, tenttiin valmistautuminen ja metakognitiivinen syväreflektio 75 h

Yhteensä 213 h (vastaa 8 op työmäärää)

Sisällön jaksotus

Maanantaisin klo 14-16 etänä viikoilla 3-19.

Ei viikolla 8 (hiihtoloma) eikä viikolla 14 (2. pääsiäispäivä).

Tunteja ei nauhoiteta osallistujien yksityisyyden suojaan liittyvän lainsäädännön takia.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kurssin materiaali, uutiset ja tehtävien palautuspaikat löytyvät ITSLearning-järjestelmässä. Ilmoituksia tulee myös osallistujien TurkuAMK-sähköposteihin. TurkuAMK-tunnusten aktivointi ja järjestelmien seuraaminen on tärkeää.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi hyväksytty / hylätty.

Hyväksytyn saadakseen opiskelijan tulee kerätä vähintään 50 % kurssin kokonaispisteistä.

Opintosuoritukset on suunniteltu niin, ettei niiden tekemiseen tule hyödyntää tekoälyä. Opettiajilla ei ole käytössä tekoälyn vilpillisen käytön tunnistavaa järjestelmää eikä osaamista. Mikäli opiskelija kerää opintosuoritukset tekoälyn avulla, mutta joutuu myöhemmissä opinnoissaan tai työelämässä pulaan koska ei ole oppinut asiaa oikeasti, kuuluu vastuu tästä opiskelijalle - ei opettajille eikä oppilaitokselle.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Siivonen
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B

Tavoitteet

Opintojakso antaa opiskelijoille kimmo- ja lujuusopin perustiedot.. Opiskelija osaasoveltaa oppimaansa yksinkertaisiin koneenosiin ja rakenteisiin.

Sisältö

Lujuusopillisen suunnitteluprosessin vaiheet, kokeellisesti määrätyt materiaalien lujuusominaisuudet, lämpölaajeneminen, normaali ja leikkausjännitykset, palkin taivutus, vino kuormitus sekä yhdistetty veto/puristus ja taivutusjännitys

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 12.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Terhi Raittila
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A

Tavoitteet

Opiskelija saavuttaa insinöörikoulutuksen matematiikan opinnoissa tarvittavia lähtötietoja ja -taitoja.
Opintojakso tukee opintojaksoa Insinöörimatematiikka 1. Opintojakso on tarkoitettu vain osalle ajoneuvotekniikan opiskelijoista. Opettaja määrittää osallistujat.

Sisältö

Osallistujien tarpeen mukaan esim.
• Muuttujalausekkeiden käsittely ja sieventäminen
• prosenttilaskenta
• potenssilaskenta
• yhtälöt
• geometrian perusteet

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali it's Learningissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppukoe viimeisellä kurssikerralla.
Uusintakokeet:
to 26.10. klo 15-17
ma 20.11. klo 14-16
Ilmottaudu uusintaan opettajalle viikkoa ennen koepäivää sähköpostitse terhi.raittila@turkuamk.fi

Kansainvälisyys

Itsenäinen työskentely, tarvittaessa opettajan tuella.
Käänteinen oppiminen/ryhmätyöskentely.
Opettajajohtoinen käsitteiden ja menetelmien kertaaminen.

Opetus on kontaktiopetusta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppitunnilla ja oppituntien ulkopuolella tehdyt tehtävät.
Oppitunnit 14x2 h = 28 h.
Itsenäinen- ja ryhmätyöskentely 53 h.
Yhteensä 81 h.

Sisällön jaksotus

Kerrataan matemaattisia taitoja ja harjoitetaan laskurutiinia. Opintojakso tukee Insinöörimatematiikka I -kurssin opetusta.
Kurssi pidetään viikoilla 36-41.

Viestintäkanava ja lisätietoja

It's Learning, sähköposti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu opiskelijan aktiivisuuteen ja tehtyjen tehtävien lukumäärään

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Hannu Parkkamäki
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla metallien ominaisuuksia, mikrorakennetta, aineenkoetusta, lämpökäsittelyä sekä yleisimpiä teräs-, valurauta- ja alumiiniseoksia sekä korroosionestoa.
Opiskelija osaa pääpiirteittäin selostaa metalliteollisuudessa käytettävien valmistusmenetelmienvaiheita sekä niissä käytettävien koneiden ja työvälineiden toimintaa. Hän osaa myös ehdottaa tuotteiden osille sopivia valmistusmenetelmiä ottaen huomioon tuotesuunnitelmissa esitetyt tarkkuus- ja muut vaatimukset. Hän ymmärtää myös automaation ja automaattisten valmistusjärjestelmien merkityksen valmistusprosessissa sekä eri materiaaleista tehtävientuotteiden/osien valmistuksen erityispiirteet.

Sisältö

Materiaalitekniikan perusteet (esim. metallien ominaisuudet, komposiitti- ja muovirakenteet)
Metalliteollisuudessa käytettävät valmistusmenetelmien vaiheet sekä niissä käytettävien koneiden ja työvälineiden toiminta, automaation ja automaattisten valmistusjärjestelmien merkitys valmistusprosessissa sekä eri materiaaleista tehtävientuotteiden/osien valmistuksen erityispiirteet.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 50

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Toomas Karhu
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 6 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 7 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 8 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 9 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 10 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 11 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 12 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU
 • PAUTOS21KAT
  PAUTOS21Katsastus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4
 • Pienryhmä 5
 • Pienryhmä 6
 • Pienryhmä 7
 • Pienryhmä 8
 • Pienryhmä 9
 • Pienryhmä 10
 • Pienryhmä 11
 • Pienryhmä 12

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee moottoridynamometriin asennetun polttomoottorin mittausinstallaation toiminnan ja osaa suorittaa moottorille perustason suorituskyky- ja päästömittauksia.

Sisältö

Suoritetaan suoritusky- ja pakokaasupäästömittauksia moottoridynamometriin asennetulla dieselmoottorilla. Mittauksia voidaan suorittaa myös muuntyyppisille koneille. Mittauksista, niiden tuloksista sekä tulosten tulkinnasta laaditaan ohjeistuksen mukainen työselostus.

Oppimateriaalit

Laboratoriotyöohjeet löytyvät ItsLearningista.

Opetusmenetelmät

Laboratoriossa tehtävät ryhmätyöt (3 kpl) sekä niiden pohjalta tehdyt raportit. Osallistuminen kaikkiin ryhmätöihin, sekä raportin tekemiseen on pakollista. Läsnäolo laboratoriossa on pakollista.

Ilmoittaudu yhteen pienryhmään PEPISSÄ!

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei pidetä erillistä tenttiä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssilla ei ole valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija osallistuu kaikkien laboratoriotöiden suorittamiseen ryhmänsä osana, sekä on mukana laboratorioraportin laatimisessa.

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tuntee polttomoottorirakenteita
- tuntee erilaisia moottorilla suoritettavia mittauksia
- on perehtynyt mittaustyön raportointiin

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson läpäisyyn vaaditaan paikallaoloa laboratoriokerroilla, raporttien tekemiseen osallistumista ja raporttien hyväksytty palauttaminen. Kurssilla ei ole erillistä tenttiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole ollut läsnä kaikilla laboratoriokerroilla. Opiskelija ei ole osallistunut laboratorioraportin tekemiseen. Opiskelija ei ole palauttanut laboratorioraporttia hyväksytysti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut kaikkiin laboratorio-opetuskertoihin ja on toiminut osana ryhmää laboratoriotöissä. Ryhmän raportti osoittaa, että aihealueen keskeisimmät asiat ovat tulleet tutuiksi. Opiskelija osaa laatia ymmärrettävän raportin työn aiheesta osana ryhmää.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut kaikkiin laboratorio-opetuskertoihin ja on toiminut osana ryhmää laboratoriotöissä. Ryhmän raportti osoittaa, että aihealue on tullut hyvin tutuksi eikä raportissa ei ole suuria puutteita. Opiskelija osaa hakea luotettavaa tietoa opiskeltavista aiheista

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on osallistunut kaikkiin laboratorio-opetuskertoihin ja on toiminut aktiivisesti osana ryhmää laboratoriotöissä.Ryhmän raportti osoittaa, että aihealue on tullut laaja-alaisesti tutuksi eikä raportissa ei ole huomautettavaa. Opiskelija osaa hakea luotettavaa tietoa opiskeltavista aiheista

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 28.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 29.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 71

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Markku Ikonen
 • Harri Heikkinen
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU
 • LIPATMODAjoneuvojenVoimanlahteet
  LIPAT Ajoneuvojen voimanlähteet

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa polttomoottorin pääkomponentit sekä ymmärtää niiden toiminnan
- laskea polttomottorin tärkeimmät tunnusluvut ja tulkita niiden merkitystä
- määrittää polttomoottorin ilmantarpeen sekä ymmärtää ilmakertoimen merkityksen
- nimetä eri pakokaasukomponentit sekä tuntee niiden synty-, haitta- ja vähentämismekanismit

Sisältö

MOOTTORITEKNIIKKA
- polttomoottorin käyttötarkoitukset ja jaotteluperusteet
- otto- ja dieselmoottori
- 2- ja 4-tahtimoottori
- sylinterin päämitat ja niiden määrääminen, iskusuhde, männän keskinopeus
- tehollinen keskipaine
- vääntömomentti, teho ja hyötysuhde
- polttoaineen ominaiskulutus
- palamisen ilmantarve, ilmakerroin
- kaasunvaihto
PääSTöJEN HALLINTA
polttoaineet - palaminen - palamistuotteet
- päästöjen jaottelu
- eri päästölajien vaikutukset ja haitat
- liikennepäästöjen merkitys kaikkiin päästöihin suhteutettuna
- bensiinimoottorin päästöt ja niiden vähentäminen
- dieselmoottorin päästöt ja niiden vähentäminen
- kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen päästöjen mittausmenetelmät ja lainsäädäntö
- kasvihuonepäästöt ja ilmastonmuutos

Oppimateriaalit

Itslearningista löytyvä ja linkitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, itseopiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ti 28.11. klo 14-16.

Uusintatenttien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin, kun viisaammat tietäjät ovat ne päättäneet ja julkaisseet.

Kansainvälisyys

Katsokaa kurssin otsikkoa, oppimistuloksia ja sisältöä (vihje: päästöjen hallinta)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 36 h
Harjoitustehtävät 40 h
Itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen 55 h
Tentti 2 h
Yhteensä 133 h (vastaa 5 op työmäärää)

Sisällön jaksotus

Avausluennot ti 5.9. klo 14-16 EDU_2004.

Tunteja 1-2 kertaa viikossa. Tiistain tunnit aina klo 14-16. Viikon toiset tunnit vaihtelevina ajankohtina (tarkasta lukkarista).

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5.

Tentti 70 % loppuarvosanasta.
Harjoitukset 30 % loppuarvosanasta.

Läsnäolobonus:
Yli 80 % tunneilla läsnäolo = +4 pistettä tenttiin
70-80 % läsnäolo = +3 pistettä tenttiin
60-70 % läsnäolo = +2 pistettä tenttiin
50-60 % läsnäolo = +1 piste tenttiin

4 pistettä vastaa tentissä vähintään 1 arvosanan nousua.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että on päässyt läpi tentistä ja palauttanut vähintään yhden harjoitustehtävän.

Opintosuoritukset on suunniteltu niin, ettei niiden tekemiseen tule hyödyntää tekoälyä. Opettajalla ei ole käytössä tekoälyn vilpillisen käytön tunnistavaa järjestelmää eikä osaamista. Mikäli opiskelija kerää opintosuoritukset tekoälyn avulla, mutta joutuu myöhemmissä opinnoissaan tai työelämässä pulaan koska ei ole oppinut asiaa oikeasti, kuuluu vastuu tästä opiskelijalle - ei opettajalle eikä oppilaitokselle.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 19.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Harri Heikkinen
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa polttomoottorin pääkomponentit sekä ymmärtää niiden toiminnan
- laskea polttomottorin tärkeimmät tunnusluvut ja tulkita niiden merkitystä
- määrittää polttomoottorin ilmantarpeen sekä ymmärtää ilmakertoimen merkityksen
- nimetä eri pakokaasukomponentit sekä tuntee niiden synty-, haitta- ja vähentämismekanismit

Sisältö

MOOTTORITEKNIIKKA
- polttomoottorin käyttötarkoitukset ja jaotteluperusteet
- otto- ja dieselmoottori
- 2- ja 4-tahtimoottori
- sylinterin päämitat ja niiden määrääminen, iskusuhde, männän keskinopeus
- tehollinen keskipaine
- vääntömomentti, teho ja hyötysuhde
- polttoaineen ominaiskulutus
- palamisen ilmantarve, ilmakerroin
- kaasunvaihto
PääSTöJEN HALLINTA
polttoaineet - palaminen - palamistuotteet
- päästöjen jaottelu
- eri päästölajien vaikutukset ja haitat
- liikennepäästöjen merkitys kaikkiin päästöihin suhteutettuna
- bensiinimoottorin päästöt ja niiden vähentäminen
- dieselmoottorin päästöt ja niiden vähentäminen
- kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen päästöjen mittausmenetelmät ja lainsäädäntö
- kasvihuonepäästöt ja ilmastonmuutos

Oppimateriaalit

Itslearningista löytyvä ja linkitetty materiaali.

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustehtävät, itseopiskelu

Kansainvälisyys

Katsokaa kurssin otsikkoa, oppimistuloksia ja sisältöä (vihje: päästöjen hallinta)

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 36 h
Harjoitustehtävät 40 h
Itsenäinen opiskelu ja tenttiin valmistautuminen 55 h
Tentti 2 h
Yhteensä 133 h (vastaa 5 op työmäärää)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5.

Tentti 70 % loppuarvosanasta.
Harjoitukset 30 % loppuarvosanasta.

Läsnäolobonus:
Yli 80 % tunneilla läsnäolo = +4 pistettä tenttiin
70-80 % läsnäolo = +3 pistettä tenttiin
60-70 % läsnäolo = +2 pistettä tenttiin
50-60 % läsnäolo = +1 piste tenttiin

4 pistettä vastaa tentissä vähintään 1 arvosanan nousua.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että on päässyt läpi tentistä ja palauttanut vähintään yhden harjoitustehtävän.

Opintosuoritukset on suunniteltu niin, ettei niiden tekemiseen tule hyödyntää tekoälyä. Opettajalla ei ole käytössä tekoälyn vilpillisen käytön tunnistavaa järjestelmää eikä osaamista. Mikäli opiskelija kerää opintosuoritukset tekoälyn avulla, mutta joutuu myöhemmissä opinnoissaan tai työelämässä pulaan koska ei ole oppinut asiaa oikeasti, kuuluu vastuu tästä opiskelijalle - ei opettajalle eikä oppilaitokselle.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU
 • LIPATMODRaskasAjoneuvotekniikka
  LIPAT Raskas ajoneuvotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- kuvailla ja perustella raskaiden ajoneuvojen (kuorma- ja linja-autot) rakenteiden eroja henkilö- ja pakettiautoihin

- selostaa raskaissa ajoneuvoissa käytettäviä teknisiä ratkaisuja ja toimintaperiaatteita

- toimia raskaan kalustoon liittyvissä teknisissä tehtävissä.

Sisältö

Raskaan ajoneuvokaluston moottorit, voimansiirto, runkorakenteet, akselistot, renkaat, hidastimet, jarrulaitteet, sähkö- ja tiedonsiirtolaitteet sekä näihin kohdistuvat lakimääräykset

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali.

Opetusmenetelmät

Luentoja, pienryhmätyöskentelyä, Esitelmä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti ..2023
1. uusinta ..2023
2. uusinta ..2023

Kansainvälisyys

Luentoja, pienryhmätyöskentelyä, projekti. Oppi opettamalla menetelmä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentotunneillatutustutaan raskaan kaluston rakenteiden, rakenneosien sekä järjestelmien perusteisiin. Paineilmajarrujen määräysten mukaisuuden toteamisen teoria on keskeinen osa luentoja.

Mahdollisuuksien sekä opintojaksolle osallistuvien kiinnostuksen perusteella opintojaksoon voidaan liittää excursio raskaan ajoneuvokaluston valmistavaan teollisuuteen.

Kurssin aihealueiden syventämistä tuetaan erillisen laboratoriokurssin avulla (3 op).

Sisällön jaksotus

Opiskelija osaa:
- kuvailla ja perustella raskaiden ajoneuvojen (kuorma- ja linja-autot) rakenteiden eroja henkilö- ja pakettiautoihin
- selostaa raskaissa ajoneuvoissa käytettäviä teknisiä ratkaisuja ja toimintaperiaatteita
- toimia raskaan kalustoon liittyvissä teknisissä tehtävissä.

Sisältö:
Raskaan ajoneuvokaluston moottorit, voimansiirto, runkorakenteet, akselistot, renkaat, hidastimet, jarrulaitteet, sähkö- ja tiedonsiirtolaitteet sekä näihin kohdistuvat lakimääräykset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty tentti sekä harjoitustyöt.

Hylätty (0)

Koe suorittamatta hyväksytysti ja/tai harjoitustöitä hyväksytysti palauttamatta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokeesta saatu vähintään 3/10 maksimipistemäärästä ja
Kaikki vaadittavat harjoitustyöt on palautettu, mutta sisältö on laajuudeltaan tai kattavuudeltaan puutteellinen. Raportin muotoilussa ja selkeydessä on vielä parannettavaa. Teksti on kokonaista tekstiä eikä sisällä suoranaista lainaamista aihealueen teoksista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kokeesta saatu vähintään 6/10 maksimipistemäärästä ja
Kaikki vaadittavat harjoitustyöt on palautettu ja ovat sisällöltään melko kattavia sekä muotoilu on pääosin kunnossa. Raportin teksti on sujuvaa ja sisällön osalta ok.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Kokeesta saatu vähintään 9/10 maksimipistemäärästä ja
Kaikki vaadittavat harjoitustyöt on palautettu ja ovat sisällön puolesta erittäin selkeitä ja yksityiskohtaisia. Ulkoasu on viimeistelty ja huoliteltu. Teksti on monipuolista, täsmällistä ja pohdiskelevaa. Lisäksi on pohdittu työn suorittamiseen tai sisällön kehittämiseen liittyviä asioita.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 26.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa valita kuljetustehtävän perusteella ajoneuvojen mitat, massat, kuormakorit ja kuormankäsittelylaitteet

Sisältö

- raskaan ajoneuvokaluston painolaskelmat ja mitoitus

- kuormakorit ja niiden valinta

- kuormankäsittelylaitteet ja niiden valinta

- kuorman sitominen

- apurungot

- jäähdytys- ja lämmityslaitteen valinta

- alleajosuojat

Oppimateriaalit

itsin materiaali

Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja yritysvierailut

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenti 8.12.2023
1. Uusinta 15.12.2023
2. Uusinta 17.1.2024

Kansainvälisyys

Luennot, pienryhmätyöskentely ja esitelmät

Sisällön jaksotus

Sisältö:
- raskaan ajoneuvokaluston painolaskelmat ja mitoitus
- kuormakorit ja niiden valinta
- kuormankäsittelylaitteet ja niiden valinta
- mitoituslaskelmat - TrailerWin
- vetolaitteet
- kuorman sitominen
- apurungot
- jäähdytys- ja lämmityslaitteen valinta
- alleajosuojat
Opintojaksolle osallistumisen jälkeen opiskelija tuntee raskaiden ajoneuvojen kuormakorien perusrakenteet, komponentit, osakokonaisuudet ja järjestelmät sekä tuntee käytettävät kuljetusteknologiat ja pystyy kehittämään niitä.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 27.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- testata dieselmoottoreiden polttonestelaitteita ja paineilmajarrujen rakennetta
- tehdä moottoritehon mittauksia virtausteknisine testauksineen
- tehdä polttoaineenkulutusmittauksia ja ajodynamiikan testausta
- kuvailla raskaiden autojen elektronisia järjestelmiä
- soveltaa oppimaansa raskaan kaluston huollon/korjaamon teknisissä tehtävissä

Sisältö

Käytännön mittaukset ja harjoitukset raskaiden ajoneuvojen tekniikan toiminnasta, ylläpidosta ja huollosta.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 28.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Marjo Aaltonen
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B

Tavoitteet

Taitotasotavoite  A1.
KUUNTELEMINEN/PUHUMINEN
Opiskelija ymmärtää kaikkein yksinkertaisimpia ohjeita. Pystyy osallistumaan yksinkertaiseen keskusteluun konkreeteista jokapäivisistä asioista, kun käsitellään ennustettavissa olevia aiheita.
LUKEMINEN
Ymmärtää yksinkertaisia viestejä sekä ohjeita tai tietoja sisältävää tekstiä.
KIRJOITTAMINEN
Osaa täyttää kaikkein yksinkertaisimpia lomakkeita ja kirjoittaa viestejä, joissa on kellonaikoja, päiväyksiä ja paikkoja.
 
 

Sisältö

Saksan kielen perusteet: ääntäminen, kielioppi, vuorovaikutustilanteiden harjaannuttaminen, arkipäivän suullliset ja kirjalliset tilanteet.

Oppimateriaalit

verkkomateriaali (ITS learning)

Kansainvälisyys

flipped classroom-menetelmä: opiskelijat tutustuvat teoriaan itsenäisesti annetun materiaalin avulla, tapaamiset käytetään harjoitteluun, ohjaukseen ja testaukseen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan osaamista testataan arvioitavien tehtävien avulla:

- testit sanastosta ja kieliopista
- suulliset tehtävät opintojakson viestintätilanteista

Opintojaksolla tulee kotitehtäviä viikoittain. Niitä ei arvioida, mutta niiden tekeminen on suositeltavaa, jotta oppimista tapahtuisi. Opiskelijan tulee olla valmistautunut tapaamisiin.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan ajalla 4.9.2023-15.12.2023.

Opintojakso koostuu lähi-/verkko-opetuksesta ja -ohjauksesta (28t) ja opiskelijan itsenäisestä työskentelystä (105t).

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ja soveltaa perustason (A) saksan kieltä erilaisissa arkipäivän tilanteissa. Tavoitteisiin pyritään harjoittamalla tekstin ymmärtämistä, kuullun ymmärtämistä, sanaston ja kieliopin käyttöä suullisesti sekä kirjallisesti.

Oppimistavoite: kirjoitustaidot

Opiskelija
- kirjoittaa yksinkertaisia, lyhyehköjä päälauseita
- täydentää tai jatkaa lauseita
- kirjoittaa lyhyen viestin arkitilanteeseen liittyen
- kirjoittaa kuvauksen itsestään
- soveltaa perussanastoa ja peruskielioppia

Oppimistavoite: Luetun ja kuullun ymmärtäminen

Opiskelija
- tunnistaa perussanoja ja -fraaseja
- ymmärtää perussisällön selkeästä puheesta
- ymmärtää perussisällön yksinkertaisesta tekstistä esim. ruokalista, aikataulu, ilmoitus, lyhyt viesti

Oppimistavoite: suullinen osaaminen

Opiskelija
- esittää yksinkertaisia kysymyksiä
- vastaa yksinkertaisiin kysymyksiin
- viestii ymmärrettävästi perusfraaseilla rutiinitilanteissa esim. itsensä esittely, tapaamisesta sopiminen, ostosten tekeminen
- ääntää ymmärrettävästi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson aikana viestitään ITSin välityksellä.

Opiskelijan tulee

- seurata ja noudattaa opintojakson aikataulua sekä tehtävien ohjeistuksia ja palautusajankohtia,
- huolehtia, että tarvittava materiaali on käytössä,
- tehdä tarvittavat muistiinpanot oma-aloitteisesti.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on tehtäväperusteinen, eli opintojaksolla ei ole tenttiä.

Opintojakson arvosana muodostuu arvioitavien suoritusten keskiarvona asteikolla 1-5 seuraavasti:

- tuntitestit kieliopista ja sanastosta 1-5 x 4 suoritusta
- suulliset tehtävät 1-5 x 2 suoritusta

Tehtävänannot sisältävät kuvauksen tehtäväkohtaisista arviointikriteereistä.

Huomioitavia seikkoja:

- Kaikki tehtävät on suoritettava ilmoitettuna ajankohtana.
- Arvioitavat tehtävät suoritetaan ainoastaan lähitapaamisissa.
- Tehtäviä ei voi suorittaa uudelleen tai korvata muilla tehtävillä.
- Tehtävien arvosanoja ei voi korottaa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 25.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa statiikan perustiedot sekä pystyy soveltamaan niitä yksinkertaisiin rakenteisiin. Opiskelija pystyy käyttämään tietoja myöhemmin hyödyksi lujuusopin ja koneenelimien/koneensuunnittelun opinnoissa sekä myöhemmin työelämässä.

Sisältö

Voimat, momentit, tasapainoehdot, N-, Q- ja M-kuviot, nivelmekanismi, ristikot.

Oppimateriaalit

Itsin materiaali ja vapaavalintainen statiikan oppikirja.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, omatoiminen opiskelu ja harjoitustehtävät

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttipäivä 13.4.2023 kello 10-12 1. uusinta 20.4.2023 2. uusinta 3.5.2023

Kansainvälisyys

Vuorovaikutteista lähiopetusta ja omatoimista opiskelua

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itseopiskelu materiaalin pohjalta, harjoitustehtävien palautus ja tenttiin osallistuminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja 48 h
Harjoitustehtävät 40 h
Omaehtoinen opiskelu 45 h
Tentti 2 h
Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Voimat, momentit, tasapainoehdot, N-, Q- ja M-kuviot, nivelmekanismi, ristikot

1 kurssin sisältö, materiaali ja suoritus
2 johdanto statiikkaan
3 Voimaja sen komponentit sessio1
4 Voimien yhteenlasku sessio2
5 Voiman momentti tasossa sessio3
6 Voiman 3D-momentti sessio4
7 Voimapari sessio5
8 Voiman poikittaissiirto sessio6
9 Painopiste sessio7
10 Voimajakaumat sessio8
11 Partikkelin tasapaino sessio9
12 Jäykän tasokappaleen tasapaino sessio10
13 Tasokappaleen tasapainon lisäyhtälöt sessio11
14 Kitkatasapaino sessio12
15 Tasapaino kolmessa dimensiossa sessio13
16 Palkki tasapaino sessio14
17 Palkin normaalivoima sessio15
18 Palkkien vääntörasitus sessio16
19 Palkkien taivutus pistekuormalla sessio17
20 Jakautunut kuorma palkilla sessio18
21 Usean kuorman rasituskuviot sessio19
22 Kehärakenteen rasituskuviot sessio20
25 Nivelmekanismit sessio21
26 Ristikot sessio22
27 Kertaus
28 Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu siten että kokeesta saa enintään 15 pistettä ja annettujen harjoitustehtävien suorittamisesta 3 pistettä.

Hylätty (0)

Alle 40% (7,2 p.) kokonaispistemäärästä (18 pistettä)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 21.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Rami Wahlsten
Ryhmät
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa statiikan perustiedot sekä pystyy soveltamaan niitä yksinkertaisiin rakenteisiin. Opiskelija pystyy käyttämään tietoja myöhemmin hyödyksi lujuusopin ja koneenelimien/koneensuunnittelun opinnoissa sekä myöhemmin työelämässä.

Sisältö

Voimat, momentit, tasapainoehdot, N-, Q- ja M-kuviot, nivelmekanismi, ristikot.

Oppimateriaalit

Itsin materiaali ja vapaavalintainen statiikan oppikirja.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, omatoiminen opiskelu ja harjoitustehtävät

Kansainvälisyys

Vuorovaikutteista lähiopetusta ja omatoimista opiskelua

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Itseopiskelu materiaalin pohjalta, harjoitustehtävien palautus ja tenttiin osallistuminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luentoja 48 h
Harjoitustehtävät 40 h
Omaehtoinen opiskelu 45 h
Tentti 2 h
Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

Voimat, momentit, tasapainoehdot, N-, Q- ja M-kuviot, nivelmekanismi, ristikot

1 kurssin sisältö, materiaali ja suoritus
2 johdanto statiikkaan
3 Voimaja sen komponentit sessio1
4 Voimien yhteenlasku sessio2
5 Voiman momentti tasossa sessio3
6 Voiman 3D-momentti sessio4
7 Voimapari sessio5
8 Voiman poikittaissiirto sessio6
9 Painopiste sessio7
10 Voimajakaumat sessio8
11 Partikkelin tasapaino sessio9
12 Jäykän tasokappaleen tasapaino sessio10
13 Tasokappaleen tasapainon lisäyhtälöt sessio11
14 Kitkatasapaino sessio12
15 Tasapaino kolmessa dimensiossa sessio13
16 Palkki tasapaino sessio14
17 Palkin normaalivoima sessio15
18 Palkkien vääntörasitus sessio16
19 Palkkien taivutus pistekuormalla sessio17
20 Jakautunut kuorma palkilla sessio18
21 Usean kuorman rasituskuviot sessio19
22 Kehärakenteen rasituskuviot sessio20
25 Nivelmekanismit sessio21
26 Ristikot sessio22
27 Kertaus
28 Tentti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosana muodostuu siten että kokeesta saa enintään 15 pistettä ja annettujen harjoitustehtävien suorittamisesta 3 pistettä.

Hylätty (0)

Alle 40% (7,2 p.) kokonaispistemäärästä (18 pistettä)

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 25.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali ITSissä. Materiaali on oltava mukana tunneilla joko tulostettuna tai sähköisenä (kannettavalla tietokoneella, ei puhelimella)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Video-CV ja suullinen tentti erillisen aikataulun mukaan

Kansainvälisyys

- lähiopetus (ja mahdolliset Zoom-tunnit)
- kirjalliset ja suulliset tehtävät
- verkkotehtävät
- video-CV

Sisällön jaksotus

Lähitunneilla käsitellään:
- insinöörikoulutus
- työkokemus ja CV
- lukuilmaukset
- alan sanasto ja ajankohtaiset aiheet
- puhelintilanteet ja sähköpostit
- (yritykset ja niiden toiminta)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähitunneilla, videointiin ja suulliseen tenttiin. Jos 70% läsnäolo ei täyty tunneilla, arvosana laskee yhdellä numerolla. Kurssia ei voi suorittaa vain tekemällä tehtävät ja osallistumalla tenttiin.

Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin suullisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.
Arviointi Common European Framework of Reference asteikon mukaan
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb68

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 26.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali ITSissä. Materiaali on oltava mukana tunneilla joko tulostettuna tai sähköisenä (kannettavalla tietokoneella, ei puhelimella)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

- Video-CV ja suullinen tentti erillisen aikataulun mukaan

Kansainvälisyys

- lähiopetus (ja mahdolliset Zoom-tunnit)
- kirjalliset ja suulliset tehtävät
- verkkotehtävät
- video-CV

Sisällön jaksotus

Lähitunneilla käsitellään:
- insinöörikoulutus
- työkokemus ja CV
- lukuilmaukset
- alan sanasto ja ajankohtaiset aiheet
- puhelintilanteet ja sähköpostit
- (yritykset ja niiden toiminta)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen lähitunneilla, videointiin ja suulliseen tenttiin. Jos 70% läsnäolo ei täyty tunneilla, arvosana laskee yhdellä numerolla. Kurssia ei voi suorittaa vain tekemällä tehtävät ja osallistumalla tenttiin.

Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin suullisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.
Arviointi Common European Framework of Reference asteikon mukaan
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb68

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali ITSissä. Materiaali on oltava mukana tunneilla joko tulostettuna tai sähköisenä (kannettavalla tietokoneella, ei puhelimella)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kirjallinen tentti molemmilla ryhmillä, suulliset tentit erillisen aikataulun mukaan

Kansainvälisyys

- lähiopetus
- kirjalliset tehtävät
- verkkotehtävät

Sisällön jaksotus

Lähitunneilla käsitellään:
- insinöörikoulutus
- työkokemus ja CV
- puhelintilanteet ja sähköpostit
- yritykset ja niiden toiminta
- auto- ja kuljetusalan sanasto ja ajankohtaiset aiheet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen tunneilla, kirjallisiin tehtäviin Pepissä ja kirjalliseen tenttiin. Jos 70% läsnäolo tunneilla ei täyty, arvosana laskee yhdellä numerolla. Kurssia ei voi suorittaa vain tekemällä tehtävät ja tentin.

Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin kirjallisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Leena Hämölä-Glorioso
Ryhmät
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

- Opettajan materiaali ITSissä. Materiaali on oltava mukana tunneilla joko tulostettuna tai sähköisenä (kannettavalla tietokoneella, ei puhelimella)

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

kirjallinen tentti molemmilla ryhmillä, suulliset tentit erillisen aikataulun mukaan

Kansainvälisyys

- lähiopetus
- kirjalliset tehtävät
- verkkotehtävät

Sisällön jaksotus

Lähitunneilla käsitellään:
- insinöörikoulutus
- työkokemus ja CV
- puhelintilanteet ja sähköpostit
- yritykset ja niiden toiminta
- auto- ja kuljetusalan sanasto ja ajankohtaiset aiheet

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana perustuu aktiiviseen osallistumiseen tunneilla, kirjallisiin tehtäviin Pepissä ja kirjalliseen tenttiin. Jos 70% läsnäolo tunneilla ei täyty, arvosana laskee yhdellä numerolla. Kurssia ei voi suorittaa vain tekemällä tehtävät ja tentin.

Kurssin perusteella opiskelija saa myös virkamiesruotsin kirjallisen arvosanan. Arvosana on hyvä, kun kurssiarvosana on 4-5 ja tyydyttävä, kun kurssiarvosana on 1-3.

Ilmoittautumisaika

16.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

05.09.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B
 • LIPATMODValmennusAmmattiopintoihinII
  MOD Valmennus ammattiopintoihin II

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- hallitsee sähkötekniikan peruskäsitteet.
- osaa laskea yksinkertaisten virtapiirien eri suureita.
- osaa kuvailla sähkötekniikassa käytettävien komponenttien toimintaa.
- hallitsee sähkötekniikassa käytettävien mittalaitteiden käytön perusteet.

Sisältö

- sähkötekniikan perusteet, mm. sähkökenttä, varauksenkuljettajat
- tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet
- magnetismin peruskäsitteet
- puolijohde-elektroniikan perusteet
- sähkötekniikan peruskomponentit, mm. vastukset, kondensaattorit, kelat, diodit, transistorit
- tavallisimmat sähkötekniset mittalaitteet, mm. yleismittari ja oskilloskooppi

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Antti Koivuniemi
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B
 • LIPATMODValmennusAmmattiopintoihinII
  MOD Valmennus ammattiopintoihin II

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa kustannuslaskennan perusongelmat
- hinnoitella tuotteen tai palvelun
- liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan keskeiset toimenpiteet ja verotuksen vaatimukset
- laatia yksinkertaisen budjetin
- kuvailla työnantajan tyypilliset viranomaisvelvoitteet

Sisältö

Kustannuslaskennan perusteet
Työ- materiaali- ja pääomakustannukset
Tuotteiden ja palveluiden hinnoittelu
Työnantajasuoritukset ja arvonlisävero
Budjetoinnin perusteet
Kirjanpidon perusteet
Tilinpäätöksen tarkastelu

Oppimateriaalit

Kurssin tärkein materiaali on luennoitsijan Itslearning-alustalle toimittama luentomateriaali jokaiselta luentokerralta. Luentomateriaalia täytentää luennoilla opetuksen perusteella tehtävät muokkaukset ja lisäykset opintomateriaaliin.

Opintomateriaalia tuetaan erilaisten uutisten, harjoitusten ja käytännönläheisten, todellisten esimerkkien ja case-harjoitusten avulla. Materiaaleissa on paljon erilaatuista aineistoa videoista ja elokuvista tutkimuksiin ja kirjoihin - nämä osaltaan tukevat oppimista ja muodostavat moniulotteisemman kuvan opeteltavasta aiheesta.

Tarkemmat tiedot oppikirjoista, niiden tarkemmasta sisällöstä ja tenttiin tulevasta materiaalista esitellään tarkemmin ensimmäisellä luentokerralla.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa
sovelletaan käytäntöön erilaisten uutisten, toimeksiantojen, harjoitusten ja case -aineistojen avulla. Johtuen opetettavan aiheen luonteesta, kurssi on kuitenkin verrattain luentotyyppinen. Kurssilla merkittävä osa opetuksesta tapahtuu kuitenkin keskustellen.

Kurssilla vierailee mahdollisuuksien mukaan vierailevia luennoitsijoita.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Sovitaan kurssin alussa erikseen, uusintamahdollisuuden tutkintosäädöksen mukaisesti.

Kansainvälisyys

-

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla käsiteltävät aihepiirit rakentuvat hyvin vahvasti aikaisemmin opittujen asioiden ja teorioiden päälle, eikä kurssin suorittaminen ilman aktiivista osallistumista luennoille ole mahdollista suorittaa. Läsnäolo luennoilla on pakollista.

Kurssin keskeinen sisältö opitaan luennoilla, jota tukevat vierailjoiden puheenvuorot ja luentojen perusteella tehtävä ryhmätyö.

Sisällön jaksotus

Kurssilla perehdytään pintapuolisesti talouden perusteisiin, yritystoiminnan harjoittamiseen, pankkitoimintaan sekä kirjanpitoon. Tavoitteena on antaa perustason valmiudet monipuoliseen työskentelyyn yrityksen kokonaisvaltaisten taloudellisten asioiden parissa.

Opiskelija osaa kurssin jälkeen:

- kansantaloustieteen perusteet (markkinat, kysyntä- ja tarjontakehikot, ym.)
- pankkitoiminnan perusteet ja perustason lainalaisuudet
- kirjanpidon perusteet
- arvonlisäveron käsitteenä ja yritystoiminnan läpikulkueränä
- tunnistaa kustannuslaskennan perusongelmat
- hinnoitella tuotteen tai palvelun
- liikekirjanpidon ja tilinpäätöksen laadinnan keskeiset toimenpiteet ja verotuksen vaatimukset
- laatia yksinkertaisen budjetin
- kuvailla työnantajan tyypilliset viranomaisvelvoitteet

Viestintäkanava ja lisätietoja

-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäiseminen edellyttää aktiivista osallistumista luennoille ja jokaisen opiskelijan edellytetään aktiivisesti osallistuvan opetukseen.

Kurssin keskeinen materiaali sovitaan ensimmäisellä luentokerralla luennoitsijan kanssa tarkemmin.

Aktiivinen osallistuminen, ryhmätyön sisältö ja esitys 20%, tentti 80%. Painotuksesta ja arvoinnista tarkemmin kurssin alussa.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti läsnäolotunneille ja ryhmän työskentelyyn (harjoitustehtävä/ryhmätyö tekemättä). Opiskelijalla vakavia puutteita tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa.

Tentin suoritus alle 50% pistemäärästä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on osallistunut heikosti luennoille. Vastaavasti ryhmätyössä osallistuminen on ollut heikkoa tai puutteellista. Opiskelijallon on vaikeuksia ymmärtää ja kuvailla esihenkilötyön ja työyhteistötaitojen perusteita ja sen osa-alueita.

Tentin suoritus 50-65% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on osallistunut hyvin luennoilla käytävään keskusteluun ja kyennyt rakentamaan kurssilla käsiteltäviä aiheita oman aikaisemman tietotaitonsa sekä kurssilla aikaisemmin opittujen kokonaisuuksien päälle.

Ryhmätyössä opiskelija on aktiivisesti osallistunut ryhmän työskentelyyn ja esitykseen. Aihepiirien käsittely on kypsää, rakentavaa ja kriittistä.

Tentin kokonaispistemäärä 65-85% kokonaispistemäärästä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelijan ajattelu on itsenäistä ja laaja-alaista. Opiskelija kykenee ymmärtämään laajasti esihenkilötyön eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa sekä analysoimaan omaa toimintaansa osana tehokasta ryhmää. Luennoille osallistuminen on ollut kiitettävällä tasolla ja opiskelija on kyennyt ryhmätyössä muokkaamaan ryhmänsä tuotosta erinomaiseen suuntaan sekä yhteistyössä muiden kanssa tuomaan aitoa lisäarvoa esitykseen.

Tentin kokonaispistemäärä yli 85% kokonaispistemäärästä.

Ilmoittautumisaika

16.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Jyri Jänne
Ryhmät
 • PAUTOS22A
  PAUTOS22A
 • PAUTOS22B
  PAUTOS22B
 • LIPATMODValmennusAmmattiopintoihinI
  MOD Valmennus ammattiopintoihin I

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- osaa lukea teknisiä 2D-piirustuksia ja hallitsee teknisen 2D-piirtämisen perusteet.
- osaa mitoittaa piirrettävän kappaleen.
- osaa käyttää tavallisimpia konepajalla käytettäviä mittaustyökaluja.
- hallitsee perusteet CAD-piirtämisestä.

Sisältö

- avaruudellinen hahmottaminen
- piirustustyypit
- piirtämisen perusteet, mm. kuvannot, leikkaukset, mitoittaminen
- mittausvälineiden käyttö, mm. työntömitta ja mikrometri
- CAD-piirtämisen perusteita, CAD-suunnitteluohjelman peruskäyttö, piirtämisharjoituksia

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 14.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Terhi Raittila
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa käyttää monipuolisesti tietokonetta. Hän hallitsee toimisto-ohjelmien oikeaoppisen ja tehokkaan käytön työvälineenä. Opiskelija ymmärtää ja hallitsee käyttöjärjestelmätasolla tapahtuvan työskentelyn.

Sisältö

- tietotekniikan peruskäsitteitä
- Word
- Powerpoint
- Excelin perusteet

Oppimateriaalit

ITS oppimisympäristö ei ole kurssikirja, vaan tukee oppimisen etenemistä tehtävin ja palautuksin.

Tukimateriaalina voi käyttää Finnasta löytyvää aineistoa
E-kirjoja:
Lambert, J. (2015). Microsoft Outlook 2016. Boca Raton: BarCharts, Inc.
Koch, J. & Karjalainen, O. (2016). Office 2016 & Office 365: Word, Excel, PowerPoint & Outlook. Jyväskylä: Docendo Oy.
Kirjoja
Koch, J. & Karjalainen, O. (2016). Office 2016 & Office 365: Word, Excel, PowerPoint & Outlook. Jyväskylä: Docendo Oy.
Leino, T. (2016). Excel-käyttäjän käsikirja (1. painos.). Helsinki: Finn Lectura.

Opetusmenetelmät

Tekemällä oppiminen
Tiedonhaku
Vertaisoppiminen
Yhteistoiminnallinen oppiminen
Summatiivinen mittaaminen kurssin lopussa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Loppukoe Vko 50
Uusinta:
to 11.1.klo 14-17
ma 5.2. klo 14-17


Hylättyä koetta voi uusia kaksi kertaa.
Hyväksyttyä koetta voi uusia kerran.
Tenttioikeus tulee kun tehtäviä on palautettu vähintään 50 %

Kansainvälisyys

Opiskelijalähtöinen oppimistapa. Oppijan aktiivinen tekeminen, jota opettaja tukee oppimista edistävien tehtävien avulla. Innovaatiopedagogiikkaa toteuttava tapa toimia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arvioitu ajankäyttö:
Kontaktitunnit 42 h
Valmistautuminen, tiedonhaku 24 h
Tuntitehtävien/
harjoitustehtävien tekeminen 50 h
Viestintä, materiaaliin tutustuminen 4 h
Kokeeseen valmistautuminen 15 h
Yhteensä 135 h

Sisällön jaksotus

1. Ohjelmistot, IT-ympäristö
2. Toimivan esityksen rakentaminen
3. Oman raporttipohjan laatiminen, Osoitetarrojen teko, Wordin hyödyntäminen materiaalin laatimisessa
4. Excelin perusteet
5. Pivotin hyödyntäminen isojen aineistojen analysoinnissa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu
1) omien oppimistavoitteiden määrittäminen ja palauttaminen ajallaan.
2) tehtävien palauttaminen hyväksytysti ajallaan
3) loppukoe suoritettu hyväksytysti

Hylättyä koetta (Excel osio) voi korottaa ilmoitettuina korotuspäivinä.
Harjoitustehtäviä (Word, PowerPoint) ei voi korottaa. Harjoitustehtävät tulee olla palautettuna määräaikaan mennessä. Myöhästyminen alentaa työstä saatavaa pistemäärää 10 pistettä per päivä.

Osien painotus:

Word 20 % (harjoitustyö)
PowerPoint 20 % (harjoitustyö)
Excel 60 % (koe)

Pisteet Arvosana
alle 50 0
50 - 59 1
60 - 69 2
70 - 79 3
80 - 89 4
90 - 5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Veli-Matti Suominen
Ryhmät
 • PAUTOS20AT
  PAUTOS20AT

Tavoitteet

opiskelija:
- hallitsee tuotekehityksen toiminnan osana liiketoimintakokonaisuutta ja ymmärtää tuotekehityksen merkityksen kannattavan yritystoiminnan olemassaolon elinehtona
- osaa laatia projektisuunnitelman tuloksellisen tuotekehitysprosessin läpiviemiseen.

Sisältö

- tuotekehitystoiminta liiketoiminnan osana
-tuotekehitysprosessi
-tuotekehitysprojektin esitutkimus
-tuotteen määrittely
-tuotekehitysprojektin hallinta
-teollisen muotoilun merkitys
-luovuus ja tuotekehitysmenetelmät
-tiimityöskentely
-teollisoikeudet
-tuotteen kannattavuuslaskenta, investointi- ja rahoitussuunnittelu
-tuotekehityksen riskienhallinta
-standardoinnin ja moduloinnin merkitys
-tuotekehitystyön laatu.
-ympäristövaatimukset.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.12.2023 - 21.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Babi Lyrintzis
 • Virpi Raivonen
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU

Tavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkimusprosessin kulun sekä erilaisia menetelmätaitoja. Opintojaksolla opitaan erilaisia tutkimuksellisia otteita ja lähestymistapoja erilaisten esimerkkien avulla. Opiskelija saa myös eväitä opinnäytetyöprosessin suunnitteluun ja käynnistämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- arvioida eri tutkimusmenetelmiä

- suorittaa otannan

- käyttää tilastollisen ja graafisen kuvailun perusmenetelmiä ja arvioida ryhmien eroja ja muuttujien riippuvaisuuksia

- toteuttaa data-analyysiä tilasto-ohjelmalla.

Sisältö

tutkimusmenetelmät 2 op
tilastollinen osaaminen 3 op

Oppimateriaalit

Kirja: Tutki ja Kirjoita, Hirsjärvi Sirkka, Remes Pirkko ja Sajavaara Paula.

Opintojakson materiaali on saatavilla Itslearning-työtilassa.

Tilastollinen tutkimus osuus:

ITS- oppimisympäristö
Tukimateriaalina:

Tilastollinen tutkimus
Heikkilä, Tarja, kirjoittaja
Edita [2014] [9. uudistettu painos]


Johdatus tilastolliseen tutkimukseen
Valli, Raine, kirjoittaja
PS-kustannus 2015. 2. uud. P.

Basic Statistics
Johan Seeemon
https://ebookcentral.proquest.com/lib/turkuamk-ebooks/detail.action?docID=5190782

Opetusmenetelmät

Opintojakso perustuu itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöskentelyyn. Esseeseen (yksilö) sekä ryhmätyönä tehtävään opinnäytetöiden ja niiden tutkimusmenetelmien läpikäynnin osalta.

Työskentely on sekä itsenäistä etätyöskentelyä että lähiopetusta, jolloin syvennytään tiettyyn aihepiirin teemaan keskustellen ja esitellään ryhmätyön tuloksia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä, vaan sen tehtävät tukevat opiskelijan oman opinnäytetyön kirjoittamista.

Kansainvälisyys

Opintojakso toteutetaan innovaatiopedagogiikan mukaisesti, jossa opiskelu perustuu työelämälähtöiselle oppimiselle sekä innovaatiokykyjen kehittämiseen. Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssi koostuu lähikerroilla tehtävistä oppimistehtävistä, laajasta yksilöesseestä sekä ryhmätyönä tehtävistä liiketoimintasuunnitelmasta sekä vastuullisuus analyysista. Oman yrityksen liiketoimintasuunnitelma esitellään muille pienryhmille.
Tarkemmat oppimistehtävien kuvaukset ja ohjeet kurssin omalla Itslearning-alustalla.

1op vastaa 27h opiskelijan työtä eli op = 54 h.

Tilastollinen osaaminen 3 op eli 80 h
Tiedonhaku
Kontaktitunnit
Itsenäisesti tehtävät tuntitehtävät.
Kyselytutkimuksen suunnittelu, toteutus ja rapotointi tiimityönä

Sisällön jaksotus

Opiskelija oppii
- Tutkimusprosessin kulku
- Erilaiset menetelmät taidot kvalitatiivisesta tutkimusotteesta
Erilaisia laadullisia otteita ja lähestymistapoja
Vinkkejä opinnäytetyönprosessin suunnitteluun ja sen käynnistämiseen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle itslearning-alustan viesti toiminnan kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on käytössä numeerinen arviointi.
Hyväksytysti suoritetuista opinnoista käytetään arvosanoja (5-portainen numeerinen asteikko):
5 = kiitettävä
4 ja 3 = hyvä
2 ja 1 = tyydyttävä
0 = hylätty
Arvosana muodostuu:

- Yksilö essee 40 % kurssinarvosanasta
- Ryhmätyöt 1 (pitää sisällään kirjallisen osion ja esityksen) 30 % kurssiarvosanasta
- Osallistuminen luennoille ja opiskelijan aktiivisuus luennoilla (Luennoille pitää osallistua vähintään 50 % jotta kurssin voi läpäistä) 30 % kurssiarvosanasta
- Vähintään yhteen loppuseminaarin osallistuminen (hyväksytty/hylätty)

Hylätty (0)

Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija hallitsee tyydyttävästi laadullisen tutkimuksen peruskäsitteet ja ymmärtää opinnäytetyön prosessin periaatteen. Opiskelija pystyy tyydyttävästi tunnistamaan laadullisia menetelmien mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa nimetä vain vähän aiheeseen liittyviä tietolähteitä. Opiskelija osaa tyydyttävästi hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin, toimia ryhmässä sekä ottaa tyydyttävästi huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy tyydyttävästi rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään kirjallisesti.

Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti ja yhteen loppuseminaariin osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija hallitsee hyvin laadullisen tutkimuksen peruskäsitteet ja ymmärtää opinnäytetyön prosessin periaatteen. Opiskelija pystyy hyvin tunnistamaan laadullisia menetelmien mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa hyvin kuvata ja hyödyntää muutamia aiheeseen liittyviä tietolähteitä. Opiskelija osaa hyvin hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimia ryhmässä sekä ottaa hyvin huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy hyvin rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.

Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti ja yhteen loppuseminaariin osallistuminen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti laadullisen tutkimuksen peruskäsitteet ja ymmärtää opinnäytetyön prosessin periaatteen. Opiskelija pystyy erinomaisesti ja laajemmin tunnistamaan laadullisia menetelmien mahdollisuuksia ja haasteita ja osaa erinomaisesti nimetä ja hyödyntää useita aiheeseen liittyviä tietolähteitä. Opiskelija osaa erinomaisesti hallita omaa työskentelyään, jakaa resurssin suoritettaviin tehtäviin ja toimii ryhmässä aktiivisesti sekä ottaa erinomaisesti huomioon opettajan/toimeksiannon asettamat tavoitteet. Opiskelija pystyy erinomaisesti rakentamaan ytimekkään ja informatiivisen esityksen ja ilmaisemaan itseään selkeästi kirjallisesti.

Luennoille osallistuminen vähintään 50 % mukaisesti ja yhteen loppuseminaariin osallistuminen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 09.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Janne Siivonen
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

• Perustiedot työympäristön vaaroista
• Perustiedot työsuojelusta yhteisellä työpaikalla

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Laura Nurminen
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään sekä harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat:
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt
• käyttää asiakirjastandardia

Sisältö

oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
asiatyylin tunnuspiirteet
työelämän puheviestintätilanteet
omien viestintätaitojen arviointi
palautteen anto ja vastaanotto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 14.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Laura Nurminen
Ryhmät
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

Opintojaksolla perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään sekä harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat:
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt
• käyttää asiakirjastandardia

Sisältö

oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
asiatyylin tunnuspiirteet
työelämän puheviestintätilanteet
omien viestintätaitojen arviointi
palautteen anto ja vastaanotto

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Timo Turtiainen
Ryhmät
 • PAUTOS21AT
  PAUTOS21AT
 • PAUTOS21KU
  PAUTOS21KU
 • LIPATMODAjoneuvosuunnittelu1
  LIPAT Ajoneuvosuunnittelu 1
 • LIPATMODRaskasAjoneuvotekniikka
  LIPAT Raskas ajoneuvotekniikka

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- valita/mitoittaa alustavasti ajoneuvon voimansiirron komponentit
- selostaa eri vaihteisto- ja kytkintyyppien toiminnan sekä tuntee etu-, taka- ja nelivetorakenteet
- seurata voimansiirron kehittymistä ja selostaa uusien ratkaisujen vaikutuksen ajoneuvon käyttöön

Sisältö

- perusteet vaihteiston tarpeelle sekä porrastus ja välitysuhteiden valinta
- automaattivaihteistot (perinteiset, automatisoidut mekaaniset, DSG, CVT jne.)
- perä- ja napavälitykset- jakovaihteistot
- voiman ulosotto
- 4-vetojärjestelmät
- voimansiirron komponenttien hyötysuhteet-

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Heidi Kurvinen
Ryhmät
 • PAUTOS23A
  PAUTOS23A

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa:
- kuvata yrittäjyyden peruspiirteitä ja arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä
- nimetä yritysten sidosryhmiä ja kuvailla niiden suhdetta yrityksiin
- kuvailla pääpiirteissään oikeudelliset yritysmuodot
- noudattaa sopimusoikeuden perusperiaatteita
- kertoa markkinoinnin peruskeinoista

Sisältö

yrittäjyys ja yritystoiminnan aloittaminen
yrityksen toimintaympäristö ja sidosryhmät
yritysmuodot
markkinoinnin keinot
sopimukset

Oppimateriaalit

Lähituntien materiaalit, artikkelit, erilaiset uutiset, tutkimukset, nettilähteet ja muu mahdollinen materiaali.
Omat muistiinpanot.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa sovelletaan käytäntöön erilaisten luentomateriaalien, uutisten, harjoitusten, case -aineistojen ja mahdollisesti toimeksiantojen avulla. Johtuen opetettavan aiheen luonteesta kurssilla on kuitenkin vähäisessä määrin lyhyitä luentoja. Kurssilla merkittävä osa opetuksesta tapahtuu kuitenkin keskustellen. Opintojakso voi sisältää projekteja tai yritystoimeksiantoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opetuksessa sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa, jota sovelletaan luentojen ja harjoitusten aikana, sekä tehtävänannoissa. Painopiste on keskeisestä teoreettisesta aineksesta johdetussa käytännönläheisessä toiminnassa.

Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset, oppimistehtävät, ryhmätehtävät ja esitykset.

Pääosa tehtävänannoista toteutetaan suullisina toimeksiantoina luentojen ja teoreettisen aiheen yhteydessä, eikä niitä toisteta luennoitsijan toimesta. Suullisten tehtävänantojen tavoitteena on simuloida asiakkaiden antamia toimeksiantoja. Opintojakso voi sisältää projekteja tai yritystoimeksiantoja.

- Itsenäinen tiedonhaku
- Ryhmätehtävät
- Yksilötehtävät

- Oppimisympäristönä Itslearning

1 op vastaa 27h opiskelijan työtä eli 3 op = 81h.

Sisällön jaksotus

-yrittäjyys ja yritystoiminnan aloittaminen
-yrityksen toimintaympäristö ja sidosryhmät
-yritysmuodot
-markkinoinnin keinot
-sopimukset

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle Itslearning-alustan viestitoiminnon kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäiseminen edellyttää:

- Kaikki tehtävät palautettu ohjeiden mukaisesti. Esitykset pidetty hyväksytysti.
- Osallistumista luennoille ja tuntityöskentelyyn / ryhmätyöskentelyyn.
- Jokaisen opiskelijan edellytetään osallistuvan aktiivisesti opetukseen.

Oppimisen kannalta osallistuminen opetukseen on tärkeää.

Arvosanan muodostuu:

Henkilökohtainen laaja harjoitustyö ja esitys (H-5)
Ryhmätehtävät ja suulliset esitykset (HYV / HYL)


Opiskelijalla ei ole mahdollisuutta korottaa kurssin lopullista arvosanaa tai yksittäisen suorituksen arvosanaa. Hylättyä arvosanaa ei voi uusia, vaan vaatii koko kurssin suorittamista uudelleen.

Hylätty (0)

Arvosana H 0:
Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti läsnäolotunneille ja ryhmän työskentelyyn. Opiskelijalla vakavia puutteita tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa. Esimerkiksi omaehtoinen tiedonhaku puuttuu tai vaadittua kirjallisuutta ei ole luettu tai vaadittuja työkaluja ja teorioita ei ole hyödynnetty tehtävissä tai osallistumattomuus vaadittuihin esityksiin tai tehtäviä puuttuu kokonaan tai ne on palautettu myöhässä. Kaikkia oppimistehtäviä ei ole palautettu ja / tai ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi ei toteudu hyväksyttävästi.

Minkäänlainen kopiointi ei ole sallittua ja aiheuttaa kurssin hylkäämisen sekä mahdollisesti muitakin seuraamuksia.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana T 1-2:
Opiskelija on osallistunut heikosti luennoille. Vastaavasti ryhmätyöskentelyyn osallistuminen on ollut heikkoa tai puutteellista. Opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää ja kuvailla yritystoiminnan perusteita ja sen osa-alueita. Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu.

Aktiivisuus lähiopetuksessa ja muut tehtävät voivat vaikuttaa arvosanaan korottavasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana T 3-4:
Opiskelija on osallistunut hyvin luennoilla käytävään keskusteluun ja kyennyt rakentamaan kurssilla käsiteltäviä aiheita oman aikaisemman tietotaitonsa sekä kurssilla aikaisemmin opittujen kokonaisuuksien päälle. Ryhmätöissä opiskelija on aktiivisesti osallistunut ryhmän työskentelyyn ja esityksiin. Aihepiirien käsittely on kypsää, rakentavaa ja kriittistä. Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu.

Aktiivisuus lähiopetuksessa ja muut tehtävät voivat vaikuttaa arvosanaan korottavasti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana K 5:
Opiskelijan ajattelu on itsenäistä ja laaja-alaista. Opiskelija kykenee ymmärtämään laajasti yritystoiminnan eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa sekä analysoimaan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Luennoille osallistuminen on ollut kiitettävällä tasolla ja opiskelija on kyennyt ryhmätyössä muokkaamaan ryhmänsä tuotosta erinomaiseen suuntaan sekä yhteistyössä muiden kanssa tuomaan aitoa lisäarvoa esityksiin. Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu.

Ilmoittautumisaika

02.08.2023 - 06.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Ajoneuvo- ja kuljetustekniikan koulutus
Opettaja
 • Heidi Kurvinen
Ryhmät
 • PAUTOS23B
  PAUTOS23B

Tavoitteet

Opiskelija tuntee kannattavan liiketoiminnan edellytykset. Opiskelija osaa:
- kuvata yrittäjyyden peruspiirteitä ja arvioida omia mahdollisuuksiaan toimia yrittäjänä
- nimetä yritysten sidosryhmiä ja kuvailla niiden suhdetta yrityksiin
- kuvailla pääpiirteissään oikeudelliset yritysmuodot
- noudattaa sopimusoikeuden perusperiaatteita
- kertoa markkinoinnin peruskeinoista

Sisältö

yrittäjyys ja yritystoiminnan aloittaminen
yrityksen toimintaympäristö ja sidosryhmät
yritysmuodot
markkinoinnin keinot
sopimukset

Oppimateriaalit

Lähituntien materiaalit, artikkelit, erilaiset uutiset, tutkimukset, nettilähteet ja muu mahdollinen materiaali.
Omat muistiinpanot.

Opetusmenetelmät

Oppiminen tapahtuu sovelletun ongelmalähtöisen oppimisen avulla, jossa teoreettinen osa sovelletaan käytäntöön erilaisten luentomateriaalien, uutisten, harjoitusten, case -aineistojen ja mahdollisesti toimeksiantojen avulla. Johtuen opetettavan aiheen luonteesta kurssilla on kuitenkin vähäisessä määrin lyhyitä luentoja. Kurssilla merkittävä osa opetuksesta tapahtuu kuitenkin keskustellen.Opintojakso voi sisältää projekteja tai yritystoimeksiantoja.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssilla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opetuksessa sovelletaan innovaatiopedagogiikkaa, jota sovelletaan luentojen ja harjoitusten aikana, sekä tehtävänannoissa. Painopiste on keskeisestä teoreettisesta aineksesta johdetussa käytännönläheisessä toiminnassa.

Opintojaksolla opiskelijalla tulee olla aktiivinen rooli ja hänen täytyy ottaa itsenäisesti vastuuta omasta oppimisestaan sekä oppimistehtävien toteuttamisesta. Opintojakso perustuu yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn, jossa ohjaajien rooli on tukea ja ohjata työskentelyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoitukset, oppimistehtävät, ryhmätehtävät ja esitykset.

Pääosa tehtävänannoista toteutetaan suullisina toimeksiantoina luentojen ja teoreettisen aiheen yhteydessä, eikä niitä toisteta luennoitsijan toimesta. Suullisten tehtävänantojen tavoitteena on simuloida asiakkaiden antamia toimeksiantoja. Opintojakso voi sisältää projekteja tai yritystoimeksiantoja.

- Isenäinen tiedonhaku
- Ryhmätehtävät
- Yksilötehtävät

- Oppimisympäristönä Itslearning

1 op vastaa 27h opiskelijan työtä eli 3 op = 81h.

Sisällön jaksotus

-yrittäjyys ja yritystoiminnan aloittaminen
-yrityksen toimintaympäristö ja sidosryhmät
-yritysmuodot
-markkinoinnin keinot
-sopimukset

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestiminen opettajalle Itslearning-alustan viestitoiminnon kautta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin läpäiseminen edellyttää:
- Kaikki tehtävät palautettu ohjeiden mukaisesti. Esitykset pidetty hyväksytysti.
- Osallistumista luennoille ja tuntityöskentelyyn / ryhmätyöskentelyyn.
- Jokaisen opiskelijan edellytetään osallistuvan aktiivisesti opetukseen. Oppimisen kannalta osallistuminen opetukseen on tärkeää.

Arvosana muodostuu:

Henkilökohtainen laaja harjoitustyö ja esitys (H-5)
Ryhmätehtävät ja suulliset esitykset (HYV / HYL)


Opiskelijalla ei ole mahdollisuutta korottaa kurssin lopullista arvosanaa tai yksittäisen suorituksen arvosanaa. Hylättyä arvosanaa ei voi uusia, vaan vaatii koko kurssin suorittamista uudelleen.

Minkäänlainen kopiointi ei ole sallittua ja aiheuttaa kurssin hylkäämisen sekä mahdollisesti muitakin seuraamuksia.

Hylätty (0)

Arvosana H 0:
Opiskelija ei ole osallistunut aktiivisesti läsnäolotunneille ja ryhmän työskentelyyn. Opiskelijalla vakavia puutteita tietämyksessä, tekemisessä ja tuotoksissa. Esimerkiksi omaehtoinen tiedonhaku puuttuu tai vaadittua kirjallisuutta ei ole luettu tai vaadittuja työkaluja ja teorioita ei ole hyödynnetty tehtävissä tai osallistumattomuus vaadittuihin esityksiin tai tehtäviä puuttuu kokonaan tai ne on palautettu myöhässä.

Kaikkia oppimistehtäviä ei ole palautettu ja / tai ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi ei toteudu hyväksyttävästi.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Arvosana T 1-2:
Opiskelija on osallistunut heikosti luennoille. Vastaavasti ryhmätyöskentelyyn osallistuminen on ollut heikkoa tai puutteellista. Opiskelijalla on vaikeuksia ymmärtää ja kuvailla yritystoiminnan perusteita ja sen osa-alueita. Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu.

Aktiivisuus lähiopetuksessa ja muut tehtävät voivat vaikuttaa arvosanaan korottavasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Arvosana H 3-4:
Opiskelija on osallistunut hyvin luennoilla käytävään keskusteluun ja kyennyt rakentamaan kurssilla käsiteltäviä aiheita oman aikaisemman tietotaitonsa sekä kurssilla aikaisemmin opittujen kokonaisuuksien päälle. Ryhmätöissä opiskelija on aktiivisesti osallistunut ryhmän työskentelyyn ja esityksiin. Aihepiirien käsittely on kypsää, rakentavaa ja kriittistä. Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu.

Aktiivisuus lähiopetuksessa ja muut tehtävät voivat vaikuttaa arvosanaan korottavasti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Arvosana K 5:
Opiskelijan ajattelu on itsenäistä ja laaja-alaista. Opiskelija kykenee ymmärtämään laajasti yritystoiminnan eri osa-alueiden kytkeytymisen toisiinsa sekä analysoimaan kannattavan liiketoiminnan edellytyksiä. Luennoille osallistuminen on ollut kiitettävällä tasolla ja opiskelija on kyennyt ryhmätyössä muokkaamaan ryhmänsä tuotosta erinomaiseen suuntaan sekä yhteistyössä muiden kanssa tuomaan aitoa lisäarvoa esityksiin. Kaikki harjoitukset tehty ja työskentelyyn osallistuminen on arvioitavissa osallistumista vaativien tehtävien osalta. Ryhmätehtävien osalta mahdollinen ristiin- ja vertaisarviointi toteutuu hyväksyttävästi. Kaikki tehtävät ja Case(t) tehty ja palautettu.