Siirry suoraan sisältöön

Fysioterapeuttikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Fysioterapeutti (AMK)

Laajuus:
210 op

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, S23

Ajoitussuunnitelmat:

Fysioterapeutti (AMK), S22

Ajoitussuunnitelmat:

Fysioterapeutti (AMK), S21

Ajoitussuunnitelmat:

Fysioterapeutti (AMK), S20

Ajoitussuunnitelmat:

Fysioterapeutti (AMK), S19
Ilmoittautumisaika

20.06.2023 - 05.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa hermojärjestelmän vajavuuksia ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn aikuisilla asiakkailla
- selittää hermojärjestelmän vajavuuksien yhteyksiä suoritus – ja osallistumisrajoitteisiin,
- tunnistaa neuropsykologisia muutoksia ja niiden vaikutuksia asiakkaan suorituksiin ja osallistumiseen,
- selittää ympäristö - ja yksilötekijöiden edistäviä ja rajoittavia tekijöitä neurologisen asiakkaan toimintakyvyssä,
- ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.
- soveltaa ja valita asiakkaan suoritus- ja osallistumisrajoitteisiin tarkoituksenmukaisia, näyttöön perustuvia fysioterapian arviointi- ja tutkimusmenetelmiä
- suunnitella ja laatia neurologisen asiakkaan fysioterapeuttisen diagnoosin ja sen perusteella asiakaskeskeiset fysioterapian tavoitteet (GAS, SMART),
- selittää näyttöön perustuvia keskeisiä fysioterapian keinoja neurologisen asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa,
- valita ja soveltaa näyttöön perustuvaa tutkimustietoa asiakaskeskeisen fysioterapian suunnittelussa, toteuttamisessa sekä vaikuttavuuden arvioinnissa

Sisältö

Liikkeen ja liikkumisen säätely hermostojärjestelmän tasolla (ylemmän ja alemman motoneuronin vajavuudet); yleisimpien tonus- ja liikehäiriöiden (esim. spastisiteetti, rigiditeetti, ataksia) vaikutusten tunnistaminen; yleisimpien fysioterapiaan vaikuttavien havaintokognitiivisten häiriöiden (esim. visuospatiaaliset häiriöt, neglect, apraksiat) tunnistaminen; hermojärjestelmän vajavuuksista johtuvien suoritusten ja osallistumisen rajoitteiden tunnistaminen aikuisilla; toimintakyvyn suoritusten ja osallistumisen tukeminen fysioterapian keinoin aikuisilla; teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit ja niiden lähdemateriaalit

Soveltuvin osin:

Salpa, P. & Autti-Rämö, I. (2010). Lapsen ensimmäinen vuosi: Kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Helsinki: Tammi.

Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. H. (2017). Motor control: Translating research into clinical practice (Fifth edition.). Philadelphia: Wolters Kluwer.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus; pienryhmätyöskentely ja itsenäinen työskentely; ItsLearning -alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Noudatetaan opintosäännön 21 § Opintojaksolle ja opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen, arviointi
ja uusinnat selostetta uusinnoista ja korotuksista.

Sähköinen tentti viikolla 43.

Kansainvälisyys

Teoriaopetus: käydään läpi lähdemateriaalia soveltuvin osin.

Opintopiirityöskentely – sis. valmistautumista ja ryhmätyöskentelyä, johon on osittain myös varattu lukujärjestyksiin aikaa.

Pienryhmissä lähdemateriaaliin perehtymistä ja valmistautumista teoriaopetukseen.
Työskentely tapahtuu ItsLearningissa. Kaikkien ryhmien luoma oppimisen materiaali on avointa kaikille, yhteisvastuullisuus. Tämä työskentely valmistaa teitä myös tenttiin.

Asiakastyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriaopetus, perustuen lähdekirjallisuuteen 2,5 op
Lasten fysioterapiaosuus 1,0 op
Opintopiirityöskentely, pienryhmissä (lukkarissa) 1,5 op
Physiotherapy and people with Parkinson’s disease/Optima 1,5 op
Tehtävät 1,5 op
Vertaisarviointi pienryhmätyöskentelystä
Sähköinen tentti /arvioitava suoritus

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan Its Learning oppimisympäristössä, jonne sisältö vielä tarkentuu.
Opintojakso toteutuu viikkojen 36-42 aikana.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% käytännön tunteja sisältävien opintojaksojen tunneista.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan muodostaa sähköinen tentti (1-5)

Kaikkien pienryhmätehtävien kohdalla hyväksytty-täydennettävä-hylätty. Pienryhmissä tehtävä ryhmätoiminnan vertaisarviointi on pakollinen suoritus opintojaksolla (hyväksytty/täydennettävä)

Arviointikriteereissä hyödynnetään SOLO-taksonomiaa soveltuvin osin (the Structure of the Observed Learning Outcome):

Viisitasoista SOLO-taksonomiaa voidaan käyttää tuotosten arviointiin.
Tasot:
1) Esirakenteinen (prestructural). Tehtävää ei ole suoritettu asianmukaisesti. Vastaus voi ollaesimerkiksi sisäisesti ristiriitainen, eikä opiskelija ole lainkaan ymmärtänyt asiaa.
2) Yksirakenteinen ( unistructrural). Opiskelija on käsitellyt vastauksessaan vain yhtä tai vain hyvinharvoja asian kannalta relevantteja seikkkoja. Ymmärtäminen on nimellistä.
3) Monirakenteinen (multistructural). Opiskelija tarkastelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuoesiin useita relevantteja aspekteja asiasta, mutta hän käsittelee niitä irrallisen muistitiedon tasolla.
4) Relationaalinen (relational). Asiaa käsitellään monista näkökulmista, jotka kytketään toisiinsakoherentiksi kokonaisuudeksi. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet.
5) Laaja abstrakti (extended abstract). Kuten edellinen, mutta lisäksi opiskelija laajentaa asian
käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, tarkastelemalla asiaa käsitteellisellä tasolla, tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tai pohtimalla asiaa omakohtaisesti. Tällöin voidaan puhua jonkintasoisesta oppimisen siirtovaikutuksesta (transfer), jossa opittua tietoa sovelletaan uuteen yhteyteen .

Lähteet: http://www.johnbiggs.com.au/academic/solo-taxonomy/

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa
• selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen,
• havainnoida ja analysoida liikettä ja toimintakykyä,
• ohjata ja fasilitoida ihmisen liikettä ja liikkumista,
• tietää keskeiset neurologiset ilmiöt ja käsitteet

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Jaana Koskela
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• toimia onnettomuustilanteissa, sairauskohtausten sattuessa sekä pienemmissä koti- ja vapaa-ajan tapaturmissa,
• tunnistaa infektioiden riskitekijöitä ja osaa toimia noudattaen aseptiikan perusperiaatteita.

Sisältö

Ensiapu ja aseptiikka: Toiminta onnettomuustilanteessa, ensiapu ja elvytys, sokkiin johtavat tilanteet, infektioiden tartuntatiet ja riskitekijät, aseptiikan perusperiaatteet.

Opetusmenetelmät

-Verkkoluennot
-Tehtävät
-Työpajaopetus

Sisällön jaksotus

Ensiapu:
Ensiapukurssi toteutetaan verkko-opetuksena ja työpajaopetuksena.

A. Itsenäinen opiskelu.
Oppimispolkutehtävä IT'S Leraning oppimisalustalla

Verkkoluennot ITS:ssä.
1. Toiminta hätätilanteessa
2. Tajuttoman ensiapu
3. Elottomuus ja elvytys
4. Vierasesine hengitysteissä
5. Sokki ja ulkoisen verenvuodon tyrehdyttäminen.
6. Sairauskohtaukset 1. Rintakipu, Hengitysvaikeus, Anafylaksia
7. Sairauskohtaukset 2. AVH, Kouristus, Pyörtyminen, Verensokerin häiriöt
8. Palovammat
9. Haavat
10. Myrkytykset

Työpajaopetus

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

28.08.2023 - 30.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa fysioterapeuttisen tutkimis-, arviointi- ja terapiaosaamisen perustana
- tunnistaa palpoiden luiset ja pehmytkudosrakenteet tuki- ja liikuntaelimistön osalta.
- hyödyntää lihasten työskentelyä manuaalisessa tutkimisessa
- käyttää klassisen hieronnan otteita pehmytkudoskäsittelyssä

Sisältö

Palpaatio fysioterapeuttisen tutkimisen keinona, luisten rakenteiden ja lihasten palpointi. Klassisen hieronnan otteet ja tutkiva ote pehmytkudoskäsittelyssä

Oppimateriaalit

Vaihtoehtoisesti
Muscolino 2019. Anatomia ja palpaatio
tai kirjapari
Reichert Bernard (2008). Käytännön anatomia 1 - ylä- ja alaraajan tutkiminen palpaation keinoin.
Reichert Bernard (2008). Käytännön anatomia2 - pään ja selkärangan tutkiminen palpaation keinoin.

Mahdollinen materiaali myös Andrew Biel (2002) Reittiopas ihmiskehoon

Arponen, Airaksinen 2014. Hoitava hieronta

Clarksson 2013 (tai uudempi). Musculoskeletal Assessment soveltuvin osin

ITS -alustalta löytyvä muu materiaali

ITSissä on kirjattuna vaaditut sivumäärät.

Opetusmenetelmät

Manuaalinen tutkiminen ja pehmytkudoskäsittely toteutuu parityöskentelynä. Opiskelija toimii vuoroin fysioterapeutin ja asiakkaan rooleissa. Vastuuopettaja demonstroi otteita jollekulle opiskelijoista. Tarkemmista toimintatavoista neuvotellaan opintojakson osallistujien kanssa,

Kansainvälisyys

Flipped learning - opintojakson teoriasisältöihin tutustutaan ennakkoon jotta opintojakson lähitunnit voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin kädentaitojen oppimiseen.

Tekemällä oppiminen on tämän opintojakson ydin. Kädentaitoja ei voi oppia muuten kuin tekemällä. Opintojaksolla lähitunneille osallistuminen on hyvin tärkeää ja siihen perustuu opintojakson arviointi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Hierojan tutkinnon avulla voidaan opiskelijan statuksen (polku- vai tutkinto-opiskelija) mukaan neuvotella AHOT -ratkaisuja liittyen palpaatioon ja pehmytkudoskäsittelyyn. Opintojoksolla painottuu selvästi manuaalinen tutkiminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson teemojen teoriasisällöistä toteutuu pistareita.

Jokaiselle tapaamiselle on ennakkomateriaalia, johon perehtyminen on olennaisen tärkeää.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Läsnäolo ja pistarit suoritettu edellä kuvatun mukaisesti

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla perehdytään tuki- ja liikuntaelimistön manuaaliseen tutkimiseen (palpaatio) ja käsittelyn perusteisiin (klassisen hieronnan otteet ja niiden soveltaminen) sekä manuaalisen lihastestauksen perusteisiin

Opintojaksolla palpoidaan käsin tunnusteltavissa olevat oleelliset luiset maamerkit sekä lihakset raajojen ja vartalon alueelta. Lisäksi opiskellaan klassisen hieronnan perusteet ja niiden soveltamismahdollisuuksia kehon eri alueilla. Manuaalisen käsittelyn osalta painotus on tutkivassa käsittelyssä.

Opintojakson lähitunnit toteutuvat viikoilla 30.10-12.12.2023. Tarkempi etenemissuunnitelma löytyy opintojakson ITS -alustalta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Manuaalinen tutkiminen ja pehmytkudoskäsittelyn 3op osuuden suorittaminen tapahtuu läsnäololla ja pistareilla teemojen teoriasisältöihin liittyen. Pistarin läpipääsyraja on 50%

Fysioterapeuttikoulutuksessa kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.
Poissaolot korvataan osaamisvideolla jonka palautus tapahtuu ITSiin.

Hylätty (0)

Läsnäolot tai pistarit eivät saavuta edellä kuvattuja vaatimuksia

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön anatomian

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 27.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marion Karppi
 • Milka Reponen
 • Anu Granberg
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja selittää työssä ja toiminnassa ilmeneviä erilaisia kuormitus- ja voimavaratekijöitä
- arvioida asiakkaan kokonaiskuormitusta työssä ja vapaa-aikana hyödyntäen kokonaiskuormitusta arvioivia menetelmiä,
- arvioida asiakkaan työ-/toimintaympäristöä ja työn/toiminnan fyysistä kuormittavuutta,
- suunnitella, toteuttaa ja ohjata työn/toiminnan kuormittavuutta ennaltaehkäiseviä ja hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä fysioterapian keinoin,

Sisältö

Hyvinvoinnin osatekijät, työn/toiminnan kuormitustekijät, työ- ja toimintaympäristön arviointi ergonomian näkökulmista, fyysisten kuormitustekijöiden arviointi, hyvinvoinnin ja palautumisen suhde, hyvinvoinnin edistäminen ennaltaehkäisevän fysioterapian menetelmillä, teknologian hyödyntäminen työn/toiminnan kuormittavuuden arvioinnissa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali tulossa ITSiin

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Täydentyy elokuussa

Sisällön jaksotus

Johdanto työhyvinvointiin - osio (Marion Karppi)

VKO 36 (2+2 h): Johdanto työhyvinvointiin /ML
VKO 38 (2h): Työn kuormitustekijöiden esitykset / MK

Asiakasprojekti -osio
tiedot täydentyvät elokuussa

Palautuminen työssä ja arjessa -osio (Anu Granberg)
Osiossa käsitellään arjen kokonaiskuormitusta ja siitä palautumista työssä ja vapaa-ajalla. Tutustutaan työn muotoilun teemaan eli eri näkökulmiin ja tapoihin muotoilla omaa työtä (tai opiskelua) sekä tutustutaan konkreettiseen mittariin Hyvinvointianalyysiin keinona mitata kuormittumisen ja palautumisen tasapainoa. Tavoitteena on saada ymmärrys siitä, miten näitä asioita voi hyödyntää fysioterapeuttina asiakastyössä sekä reflektoida omaa hyvinvointia ja löytää keinoja tai kokeiluja oman hyvinvoinnin edistämiseksi.

VKO37: orientaatio ja keskusteleva opetus (2h)
ryhmätyöskentelyyn, aiheisiin ja materiaaleihin orientoituminen
VKO 39: hyvinvointianalyysin tulkinta ja palaute, työpajatyöskentely ryhmissä (2h),
VKO 41: reflektiotunnit (3h)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Asiakasprojekti -projekti: Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian opintojen tulee olla pääosin suoritettu / menossa

Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Täydentyy elokuussa 2023

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteiden kuormittumisen toiminnassa ottaen huomioon fysioterapian holistisen ihmiskäsityksen.

Ilmoittautumisaika

03.04.2023 - 01.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa fysioterapeuttisen tutkimis-, arviointi- ja terapiaosaamisen perustana
- selittää ihmisen keskus- ja ääreishermoston rakenteet ja fysiologian periaatteet,
- selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteet sekä fysiologian periaatteet,
- selittää lihaksiston fysiologian periaatteet,
- selittää voimantuottoon vaikuttavat rakenteelliset ja hermostolliset tekijät
- selittää biomekaaniset tekijät ihmisen liikkumisen perustana

Sisältö

Anatomia: keskus- ja ääreishermoston rakenteet, hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenne

Fysiologia: hermosolun rakenne ja toiminnot, motoriikan säätely ja aistitoiminnot motoriikan säätelyssä (neurofysiologia), lihas- ja kuormitusfysiologia; sykkeen säätely, verenkierron pääpiirteet ja säätely; hengitysfysiologia, hengityskaasujen diffuusio ja hengityksen säätely

Biomekaniikka: tukipinta, painovoima, painopiste, vaikutuspiste, resultanttivoima ja voiman varsi, kuorma ja kuorman varsi, lihastyön muodot, liikeanalyysin perusteet

Oppimateriaalit

Kuvattu toteutussuunnitelmassa ITSissä

Opetusmenetelmät

Monimuotoiset, sisältäen itsenäistä opiskelua ja oppimistehtävien tekemistä, flipped learning -pedagogiikan mukaisesti tunneille valmistautumista ja vuorovaikuttelisille luennoille osallistumista

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti 27.11.
Ensimmäinen uusinta 18.12
Toinen uusinta viikolla 4 / 2024

Kansainvälisyys

flipped learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
- aina ennakkoon valmistautuminen tapaamisiin
- ITSin oppimistehtävät liittyen hermoston anatomiaan
- ITS -oppimistehtävät Sydän ja verisuonianatomiaan ja fysiologiaan sekä hengitykseen liittyen
- tentti
kokonaismitoitus on 5 x 27 tuntia, yhteensä 135 tuntia

Sisällön jaksotus

Tarkentuu syyslukukauden alussa

Päivitys 5.9.

Tarkempi toteutussuunnitelma löytyy opintojakson ITS -alustalta

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee sopimusten mukaisesti
- TYA -oppilaitos Oy: / Turun Hierojakoulun kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Marion Karppi
 • Anu Granberg
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisen projektin fysioterapian ammattisisällön näkökulmasta,
• toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti projektien tavoitteiden mukaisesti,
• arvioida ja raportoida sekä omaa toimintaansa että projektin tuloksia sovittujen roolien mukaan,
• tunnistaa ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan ja toimintaansa erilaisissa palveluprojekteissa,
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet toiminnassaan.

Sisältö

Projektin hallinnan perusteet, yrittäjyysosaamisen perusteet, työelämälähtöisen projektin näyttöön perustuva suunnittelu ja toteutus sekä raportointi toimeksiantajalle, teknologia hyödyntäminen asiakasprosesseissa.

Opetusmenetelmät

Tehtävät löytyvät Itsistä. 1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opintojakson alussa on yksilö- ja ryhmätehtäviä, painotus ryhmätehtävissä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät löytyvät Itsistä. 1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä.
Opintojakson alussa on yksilö- ja ryhmätehtäviä, painotus ryhmätehtävissä.

Sisällön jaksotus

Opiskelijan työn osalta toteutuksesta 1op toteutuu syksyllä ja projektiryhmästä riippuen loput 3 op keväällä tai sitten 0-1op verran syksyn aikana riippuen oman työelämälähtöisen toimeksiannon luonteesta ja aikataulutuksesta.

Projektinhallinnan perusteet 1 op toteutuu itsenäisenä opiskeluna Itslearningissä. Tämän osion voi suorittaa syksyn aikana siten, että projektin suunnitteluvaiheen ensimmäinen osio tulee olla palautettu Itsiin 15.12 mennessä. Oppimistehtävät, ohjeistus ja niihin liittyvät videoluennot löytyvät Itsistä.

Kaikki tehtävät tulee palauttaa itsiin opintojakson voimassaoloaikana ja ne tulee olla hyväksytty arvosanan saamiseksi.

Käytännön projektien toteutusta varten ryhmä jaetaan jo syksyllä projektiryhmiin, jotka toteuttavat eri toimeksiantajien projekteja. Nämä projektit toteutetaan keväällä 2024, mutta suunnittelu- ja organisoitumisvaihe toteutuu mahdollisuuksien mukaan jo syksyllä. Ryhmä toteuttaa vastuullisesti annetut työelämälähtöiset projektit hyvää projektinhallintamenettelyä hyödyntäen. Valmiit projektit raportoidaan posterinäyttelynä toukokuussa 2024.

Toimeksiannot: (täydentyvät syksyn aikana)

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu opintojakson osaamistavoitteiden toteutumiseen. Osaamistavoitteina on, että opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa työelämälähtöisen projektin fysioterapian ammattisisällön näkökulmasta,
• toimia oma-aloitteisesti ja vastuullisesti projektien tavoitteiden mukaisesti,
• arvioida ja raportoida sekä omaa toimintaansa että projektin tuloksia sovittujen roolien mukaan,
• tunnistaa ja arvioida omaa yrittäjyysosaamistaan ja toimintaansa erilaisissa palveluprojekteissa,
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet toiminnassaan

Arviointi perustuu opettajan arvioon opiskelijan toiminnasta sekä projektiryhmän vertaisarviointiin.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa havainnoida liikettä, liikkumista ja toimintaa sekä tutkia liikkumisen edellytyksiä kuten lihasvoimaa, venyvyyttä ja tasapainoa, ohjata asiakasta edistämään toimintakykyään.

Ilmoittautumisaika

03.07.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

02.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 10

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pirjo Pennanen

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• arvioida urheilijan lihashuollon tarpeen
• laatia urheilijan harjoittelua tukevan lihashuollon suunnitelman
• toteuttaa urheilijan lihashuoltoa
• arvioida ja kehittää omaa työtään urheilijoiden lihashuollon parissa

Sisältö

Urheilijan harjoittelun ja lihashuollon kokonaisuuden ymmärtäminen sekä manuaalisten hoitomuotojen toteuttaminen.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimisympäristössä oleva oppimateriaali. Lähiopetuksen aikana jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää luento-osuuksia, ryhmätyöskentelyä ja pareittain toteutettuja hoitoharjoituksia. Opiskelu vaatii jonkin verran itsenäistä työskentelyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutetaan siten, että teoriaa ja käytännön harjoituksia vuorotellaan lihashuollon kokonaisuutta palvellen.

Urheiluteippauksen ja kinesioteippauksen perusteet
Lihastasapaino käsitteenä ja soveltaminen urheiluun
Tyypillisimmät urheiluvammat, niiden synty, tutkiminen ja hoito
Urheiluvalmennuksen yleiset periaatteet
Urheiluhieronnan tekniikat ja toteutus
Urheilijan kipupisteiden tutkiminen ja hoito, perusperiaatteet
Nivelliikkuvuutta lisäävät manuaaliset työtavat
SUEK:n koulutukset Puhtaasti Paras ja Reilusti Paras
Itsearviointi

Ajoitus päivitetty tähän 11.8.2023

ma 30.10. klo 8-16
pe 3.11. 8-16
ma 6.11. klo 8-16
pe 10.11. klo 8-16
ti 14.11. klo 8-16
pe 17.11. klo 8-16
ma 27.11. klo 8-16

Jokaisella kerralla tilana B2038

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu ennakkotehtävään, lähiopetukseen osallistumiseen ja itsenäisiin suorituksiin. Lähiopetuksessa edellytetään vähintään 80% läsnäoloa ja poissaolot korvataan osaamisen näytöin.

Myöhästyneitä palautuksia ei arvioida ja kurssi on hylätty.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa kuvata tuki- ja liikuntaelimistön sekä hermoston rakenteen ja toiminnan.Opiskelija osaa arvioida ja mitata asiakkaan terveyskuntoa sekä suunnitella ja toteuttaa asiakkaan terveyskuntoa ja toimintakykyä tukevia toimia fysioterapiassa eri ikäisten asiakkaiden kohdalla.

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Karlsson
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden käsitteet,
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden taustalla vaikuttavat arvot ja lainsäädännön,
• arvioida, suunnitella ja muuttaa ympäristötekijöitä asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukevaksi,
• hyödyntää digitaalisuutta ja teknologiaa esteettömyyden ja palveluiden saavutettavuuden mahdollistamisessa,
• toimia yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä monialaisen työryhmän jäsenten kanssa kodin- ja ympäristötekijöiden muutoksissa,
• arvioida apuvälinetarvetta osana asiakaslähtöistä toimintakyvyn arviointia,
• valita asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita edistävät apuvälineet yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden asiakkaan elämään osallistuvien sekä sosiaali-, terveys- ja rakennustoimen henkilöiden kanssa,
• ohjata apuvälineen käyttö asiakkaalle ja läheisille asiakkaan voimavarat ja toimintaympäristö huomioiden,
• toimia apuvälineprosessin edellyttämällä tavalla itsenäisesti ja yhteistyössä apuvälinepalveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Sisältö

Arjessa ja elinympäristössä selviytyminen: rakennetun ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus, esteettömyyden arviointimenetelmiä (esim. ESKEH), suositukset ympäristön esteettömyyden edistämiseksi, teknologian hyödyntäminen esteettömyyden arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimintakykyä tukeva apuvälinepalvelu ja -teknologia: apuvälineet (mm. liikkumisen apuvälineet, tuet, päivittäistoimintojen apuvälineet), apuvälinepalveluprosessi, apuvälinepalveluja tuottavat tahot, apuvälineluokitus.

Harjoittelua erilaisissa projekteissa ja oppimisympäristöissä. Projektisisällöt muodostuvat asiakas- ja yhteistyökumppaneiden toimeksiantojen mukaan vaihtelevasti. Sisällöllisesti ne liittyvät mm. työergonomiaan, potilassiirtoergonomiaan, esteettömyyden arviointiin, arkea tukeviin apuvälineisiin ja teknologia apuvälineisiin. 

Oppimateriaalit

Esteettömyys:
https://invalidiliitto.fi -> esteettömyys
https://drive.google.com/file/d/1R176cFRNWFA-hM_DVaNAiTcnkxtBad0F/view
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/esteettomyyskeskus-eske/eskeh-kartoitusmenetelma
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/asuminen/asunnon-muutostyot

Apuvälineet:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164725
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/apuvalineet
file:///C:/Users/kkarlsso/Downloads/1910-apuvalinepalvelunimikkeisto-2018.pdf
http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/osastot-ja-poliklinikat/Sivut/alueellinen-apuvalinekeskus.aspx
https://www.turku.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/terveyspalvelut/kuntoutus-ja-terapiat/apuvalineyksikko

Ergonomia:
Tamminen-Peter L. ja Wicström G. 2014. Potilassiirrot - Taitava avustaja aktivoi ja auttaa. Työterveyslaitos. Hki: Otava.
Tamminen-Peter L, Moilanen A ja Fagerström V. 2015. Fyysisten riskien hallintamalli hoitoalalla. Työterveyslaitos. Tampere: Tammerprint Oy.

Lisäksi luentomateriaalit lähitunneilta ja itse haettuna näyttöön perustuvia artikkeleita

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen on yksi innovaatiopedagogiikan ilmenemismuodoista. Opettajan rooli yhä enemmän ohjauksellinen, opastamista oppimistilanteiden ääreen – keskiössä on se, mitä opiskelija tekee ja millaisia oppimistekoja syntyy. Oppimisen omistajuus on opiskelijalla itsellään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuus on 5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.
Opiskelijan työ koostuu teoriaopinnoista, itslearningissä olevista tehtävistä ja Kunnonkotiympäristössä asiakasvastaanotoista ja projekteista.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta: Rakennetun ympäristön esteettömyys ja apuvälineet toiminnan tukena. Molempiin osa-alueisiin liittyy osallistava luento, toimimista Kunnonkoti ympäristössä sekä itsin yksilö- ja ryhmätehtäviä. Lisäksi opintojaksolla tehdään yrityskäynti Respectaan. Apuvälinemessuille osallistuminen suositeltavaa, mutta on vapaaehtoinen.

Osa 1: Esteettömyys, 2,5op,
Tehtävät itslearningissä, lisäksi projekteja/ asiakasvastaanottoa Kunnonkodilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu asiakasvastaanotoissa sekä harjoitteluun liittyvissä projekteissa ja tehtävissä. Rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoittaminen ESKEH menetelmällä ja raportointi tapahtuu pareittain/ pienryhmissä

Osa 2: Apuvälineet 2,5 op.
Tehtävät itslearningissä, lisäksi projekteja/ asiakasvastaanottoa Kunnonkodilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu projekteissa ja asiakasvastaanotoissa.

AJOITUS
1.9.2023 Orientaatio opintojaksolle 2h
4.9.2023 Apuvälineet asiakkaan aktiivisuuden tukena 4h
5.9.2023 Rakennetun ympäristön esteettömyys 4h
6.9.2023 Esteettömyyskartoitus ESKEH menetelmällä 4h
7.9.2023 Yrityskäynti Respecta, Joukahaisenkatu Turku. 2h
17.10 Syvälahden koulun esteettömyyskävely 3h
26.10.2023 Kuntoutusteknologiapäivä 3h
13.11.2023 Seminaari 8h

Esteettömyyskartoituksia 1kpl/ opiskelijapari.
Arviointi ja mittausajankohdat:
17.10.2023 Esteettömyyskartoitus Syvälahden koululla RYHMÄ 1
18.10.2023 Esteettömyyskartoitus Syvälahden koululla RYHMÄ 2
23..10.2023 Esteettömyyskartoitus Raisio 1
24.10 2023 Esteettömyyskartoitus Raisio 2 ja 3
Esteettömyyskartoitustehtävään sisältyy, valmistautuminen+havainnointi ja mittaukset+raportointi +seminaariesityksen valmistelu. Yhteensä n. 20h. Lisäksi seminaari.
KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU
Opintojakso sisältää myös perehtymistä Kunnonkodissa esteettömyysratkaisuihin ja apuvälineisiin sekä asiakasohjausta/ projekteja Kunnonkodissa. Ajankohdat määrittyvät kun syksyn asiakasvaraukset varmistuvat. Jokainen opiskelija tuottaa Kunnonkodille 1-2 opintopisteen arvosta työpanosta.

Kunnonkodissa olevat työt.
Muodostetaan neljä-kuusi pienryhmää (ryhmien määrä ja käytännön jakson pituus vahvistetaan kun opiskelijoiden osallistujamäärä vahvistuu. Jokainen ryhmä hoitaa noin kolme viikkoa Kunnonkodin vastaanottoja. 1-2op. Ensimmäinen ryhmä aloittaa 18.9.

Tapahtumat/ teemapäivät Kunnonkodilla
28.9.2023 ja 29.9.2023 Supersenioripäivät Aiheena apuvälineet ja asunnon muutostyöt.
4.10 Liikkuva resurssikeskus Nousiainen
6.10 Liikkuva resurssikeskus Rusko
12.10.2023 Hyvinvointiteknologia teemapäivä Kunnonkodilla
26.10.2023 Kuntoutusteknologia teemapäivä Kunnonkodilla (KAIKKI OSALLISTUVAT aamupäivään)
2.11.2023 Aistimuistipäivä Kunnonkodilla
27.11 Liikkuva resurssikeskus Turku pohjoinen
29.11 Liikkuva resurssikeskus Lieto

HUOM. MUUTOKSET MAHDOLLISIA.

9.11.2023 Apuvälinemessut Tampereella, vapaaehtoinen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on Hyväksytty/ Hylätty.
Hyväksytty suoritus vaatii läsnäoloa lähitapaamisissa, jokaisen its tehtävän hyväksytyn suorituksen ja osaamisen näytön Kunnonkodin asiakasvastaanotossa/ projekteissa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää asiakkaan toimintakyvyn muutokset kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön ja/tai keskus- ja ääreishermoston toiminnan muutoksista/ rajoitteista.

Ilmoittautumisaika

02.11.2023 - 31.12.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Karlsson
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden käsitteet,
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden taustalla vaikuttavat arvot ja lainsäädännön,
• arvioida, suunnitella ja muuttaa ympäristötekijöitä asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukevaksi,
• hyödyntää digitaalisuutta ja teknologiaa esteettömyyden ja palveluiden saavutettavuuden mahdollistamisessa,
• toimia yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä monialaisen työryhmän jäsenten kanssa kodin- ja ympäristötekijöiden muutoksissa,
• arvioida apuvälinetarvetta osana asiakaslähtöistä toimintakyvyn arviointia,
• valita asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita edistävät apuvälineet yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden asiakkaan elämään osallistuvien sekä sosiaali-, terveys- ja rakennustoimen henkilöiden kanssa,
• ohjata apuvälineen käyttö asiakkaalle ja läheisille asiakkaan voimavarat ja toimintaympäristö huomioiden,
• toimia apuvälineprosessin edellyttämällä tavalla itsenäisesti ja yhteistyössä apuvälinepalveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Sisältö

Arjessa ja elinympäristössä selviytyminen: rakennetun ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus, esteettömyyden arviointimenetelmiä (esim. ESKEH), suositukset ympäristön esteettömyyden edistämiseksi, teknologian hyödyntäminen esteettömyyden arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimintakykyä tukeva apuvälinepalvelu ja -teknologia: apuvälineet (mm. liikkumisen apuvälineet, tuet, päivittäistoimintojen apuvälineet), apuvälinepalveluprosessi, apuvälinepalveluja tuottavat tahot, apuvälineluokitus.

Harjoittelua erilaisissa projekteissa ja oppimisympäristöissä. Projektisisällöt muodostuvat asiakas- ja yhteistyökumppaneiden toimeksiantojen mukaan vaihtelevasti. Sisällöllisesti ne liittyvät mm. työergonomiaan, potilassiirtoergonomiaan, esteettömyyden arviointiin, arkea tukeviin apuvälineisiin ja teknologia apuvälineisiin. 

Oppimateriaalit

Esteettömyys:
https://invalidiliitto.fi -> esteettömyys
https://drive.google.com/file/d/1R176cFRNWFA-hM_DVaNAiTcnkxtBad0F/view
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/esteettomyyskeskus-eske/eskeh-kartoitusmenetelma
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/asuminen/asunnon-muutostyot

Apuvälineet:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164725
https://www.varha.fi/fi/palvelut/apuvalinepalvelut
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/apuvalineet
file:///C:/Users/kkarlsso/Downloads/1910-apuvalinepalvelunimikkeisto-2018.pdfLisäksi luentomateriaalit lähitunneilta ja itse haettuna näyttöön perustuvia artikkeleita

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen on yksi innovaatiopedagogiikan ilmenemismuodoista. Opettajan rooli yhä enemmän ohjauksellinen, opastamista oppimistilanteiden ääreen – keskiössä on se, mitä opiskelija tekee ja millaisia oppimistekoja syntyy. Oppimisen omistajuus on opiskelijalla itsellään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuus on 5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.
Opiskelijan työ koostuu teoriaopinnoista, itslearningissä olevista tehtävistä ja Kunnonkotiympäristössä asiakasvastaanotoista ja projekteista.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta: Rakennetun ympäristön esteettömyys ja apuvälineet toiminnan tukena. Molempiin osa-alueisiin liittyy osallistava luento, toimimista Kunnonkoti ympäristössä sekä itsin yksilö- ja ryhmätehtäviä. Lisäksi opintojaksolla tehdään yrityskäynti Respectaan. Apuvälinemessuille osallistuminen suositeltavaa, mutta on vapaaehtoinen.

Osa 1: Esteettömyys, 2,5op,
Tehtävät itslearningissä, lisäksi projekteja/ asiakasvastaanottoa Kunnonkodilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu asiakasvastaanotoissa sekä harjoitteluun liittyvissä projekteissa ja tehtävissä. Rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoittaminen ESKEH menetelmällä ja raportointi tapahtuu pareittain/ pienryhmissä

Osa 2: Apuvälineet 2,5 op.
Tehtävät itslearningissä, lisäksi projekteja/ asiakasvastaanottoa Kunnonkodilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu projekteissa ja asiakasvastaanotoissa.

AJOITUS
2024 Orientaatio opintojaksolle
2024 Apuvälineet asiakkaan aktiivisuuden tukena 4h
2024 Esteettömyyskartoitus ESKEH menetelmällä
2024 Yrityskäynti Respecta, Joukahaisenkatu Turku.
2024 Seminaari 8h

KÄYTÄNNÖN HARJOITTELU Kunnonkotiympäristössä
Muodostetaan x pienryhmää (ryhmäjako vahvistetaan kun opiskelijoiden ilmoittatumiset tiedossa) Jokainen ryhmä hoitaa noin kolme viikkoa Kunnonkodin vastaanottoja. Ensimmäinen ryhmä aloittaa
vko 3-5 Ryhmä 1
vko 6, 7 ja 9 Ryhmä 2
vko 10-12 Ryhmä 3
vko 13-15 Ryhmä 4
vko 16-18 Ryhmä 5
vko 19-21 Ryhmä 6?

HUOM. MUUTOKSET MAHDOLLISIA.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää asiakkaan toimintakyvyn muutokset kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön ja/tai keskus- ja ääreishermoston toiminnan muutoksista/ rajoitteista.

Ilmoittautumisaika

02.11.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kirsi Karlsson
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden käsitteet,
• selittää saavutettavuuden ja esteettömyyden taustalla vaikuttavat arvot ja lainsäädännön,
• arvioida, suunnitella ja muuttaa ympäristötekijöitä asiakkaan toimintakykyä ja osallisuutta tukevaksi,
• hyödyntää digitaalisuutta ja teknologiaa esteettömyyden ja palveluiden saavutettavuuden mahdollistamisessa,
• toimia yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä sekä monialaisen työryhmän jäsenten kanssa kodin- ja ympäristötekijöiden muutoksissa,
• arvioida apuvälinetarvetta osana asiakaslähtöistä toimintakyvyn arviointia,
• valita asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita edistävät apuvälineet yhdessä asiakkaan, läheisten ja muiden asiakkaan elämään osallistuvien sekä sosiaali-, terveys- ja rakennustoimen henkilöiden kanssa,
• ohjata apuvälineen käyttö asiakkaalle ja läheisille asiakkaan voimavarat ja toimintaympäristö huomioiden,
• toimia apuvälineprosessin edellyttämällä tavalla itsenäisesti ja yhteistyössä apuvälinepalveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Sisältö

Arjessa ja elinympäristössä selviytyminen: rakennetun ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus, esteettömyyden arviointimenetelmiä (esim. ESKEH), suositukset ympäristön esteettömyyden edistämiseksi, teknologian hyödyntäminen esteettömyyden arvioinnissa, suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toimintakykyä tukeva apuvälinepalvelu ja -teknologia: apuvälineet (mm. liikkumisen apuvälineet, tuet, päivittäistoimintojen apuvälineet), apuvälinepalveluprosessi, apuvälinepalveluja tuottavat tahot, apuvälineluokitus.

Harjoittelua erilaisissa projekteissa ja oppimisympäristöissä. Projektisisällöt muodostuvat asiakas- ja yhteistyökumppaneiden toimeksiantojen mukaan vaihtelevasti. Sisällöllisesti ne liittyvät mm. työergonomiaan, potilassiirtoergonomiaan, esteettömyyden arviointiin, arkea tukeviin apuvälineisiin ja teknologia apuvälineisiin. 

Oppimateriaalit

Esteettömyys:
https://invalidiliitto.fi -> esteettömyys
https://drive.google.com/file/d/1R176cFRNWFA-hM_DVaNAiTcnkxtBad0F/view
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/esteettomyyskeskus-eske/eskeh-kartoitusmenetelma
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/asuminen/asunnon-muutostyot

Apuvälineet:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164725
https://www.terveyskyla.fi/kuntoutumistalo
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/tuki-ja-palvelut/apuvalineet
file:///C:/Users/kkarlsso/Downloads/1910-apuvalinepalvelunimikkeisto-2018.pdf
https://www.varha.fi/fi/palvelut/apuvalinepalvelut

Opetusmenetelmät

Tiimioppiminen on yksi innovaatiopedagogiikan ilmenemismuodoista. Opettajan rooli yhä enemmän ohjauksellinen, opastamista oppimistilanteiden ääreen – keskiössä on se, mitä opiskelija tekee ja millaisia oppimistekoja syntyy. Oppimisen omistajuus on opiskelijalla itsellään.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kokonaisuus on 5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.
Opiskelijan työ koostuu teoriaopinnoista, itslearningissä olevista tehtävistä ja projekteista.

Sisällön jaksotus

Opintojakso koostuu kahdesta osa-alueesta: Rakennetun ympäristön esteettömyys ja apuvälineet toiminnan tukena. Molempiin osa-alueisiin liittyy osallistava luento, toimimista Kunnonkoti ympäristössä sekä itsin yksilö- ja ryhmätehtäviä.
Osa 1: Esteettömyys, 2,5op,
Tehtävät itslearningissä. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu harjoitteluun liittyvissä projekteissa ja tehtävissä. Rakennetun ympäristön esteettömyyden kartoittaminen ESKEH menetelmällä ja raportointi tapahtuu pareittain/ pienryhmissä


Osa 2: Apuvälineet 2,5 op.
Tehtävät itslearningissä, lisäksi tehtäviä Kunnonkodilla erillisen ohjeistuksen mukaisesti. Teorian soveltaminen käytäntöön tapahtuu projekteissa ja tehtävissä.

AJOITUS
22.1.2024 Orientaatio opintojaksolle ja Apuvälineet asiakkaan aktiivisuuden tukena 6h
23.1.2024 Rakennetun ympäristön esteettömyys ja ESKEH menetelmä 6h
9.4. 2024 Seminaari 8h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää asiakkaan toimintakyvyn muutokset kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön ja/tai keskus- ja ääreishermoston toiminnan muutoksista/ rajoitteista.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Afrisa Kapella
 • Kirsi Karlsson
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata soveltavan liikunnan arvot ja lähtökohdat,
• tietää soveltavan liikunnan toimijatahot ja järjestävät organisaatiot,
• soveltaa liikunnan didaktiikan periaatteita soveltavan liikunnan ohjauksessa,
• arvioida, suunnitella ja toteuttaa soveltavaa liikuntaa erilaisen toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden omaaville asiakkaalle sekä asiakasryhmille,
• arvioida em. asiakkaiden liikuntaneuvonnan ja soveltavan liikunnan tarvetta,
• arvioida eri liikuntamuotojen soveltuvuutta erilaisille asiakas- ja kuntoutujaryhmille,
• kohdata erilaisia asiakkaita ja harjoitella erilaisia kommunikaatiotapoja asiakkaiden kanssa,
• tehdä yhteistyötä sosiaali-, terveys-, kuntoutus - ja liikunta-alan ammattilaisten kanssa sekä muiden soveltavaa liikuntaa järjestävien tahojen kanssa.

Sisältö

Erityisliikunnan tietoperusta ja käsitteet, soveltavan liikunnan järjestäjätahojen toiminta, erilaisuuden kohtaaminen ja vuorovaikutus, erityisliikunnan asiantuntijuus, soveltavien liikuntatuokioiden suunnittelu, toteutus ja arviointi, erityisliikuntatapahtumat osittain moniammatillisena yhteistyönä, teknologian hyödyntäminen soveltavan liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Lähituntien materiaali + lähdemateriaali.
Paralympiakomiten Soveltavan liikunnan verkkomateriaali.
Rintala, P., Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 168.


Englanniksi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet
Suomeksi

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät

Opintohjaksolla hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä:
- ennakkotehtävä verkko-opiskeluna itsenäisesti
- teoriaopetus etäluentoina
- ryhmätoiminnan suunnittelu toteutus ja raportointi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä opiskelijakollegoiden kanssa (case)
- Valtti-toiminnassa opiskelijapari työskentelee yhteistyössä paralympiakomitean koordinaattorin ja asiakasperheen kanssa
- asiakasryhmän soveltavan liikunnan ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutetaan ryhmissä tai parin kanssa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hyväksytty suoritus sisältää jokaisen opintojakson osion (ennakkotehtävä verkossa, case-ryhmätyöskentely sekä vertaisarviointi, VALTTI-toiminta, ohjausharjoittelu ja seminaariesitys) hyväksytyn suorituksen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä.

Ennakkotehtävä:
Soveltavan liikunnan ohjauksen teoriaa: keskusteleva luento, (6h)
Soveltavan liikunnan ohjaus käytännössä: (6h)
Soveltavan liikunnan apuvälineet: tutustuminen TKU Liikuntapalvelukeskuksessa, (5h)
VALTTI-toiminta, (27h)

Soveltavan liikunnan harjoittelu: ryhmätoiminnan suunnittelu, ohjaus ja arviointi (20h)
Seminaariityöskentely (16h)
Muut tehtävät (26h)

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältö:
- ennakkotehtävä
- soveltavan liikunnan teoriaosio
- käytännön demonstraatiot
- soveltavan liikunnan ryhmätoiminnan sunnittelu, ohjaus ja arviointi
- Valtti-toiminta yhteistyössä paralympiakomitean kanssa
- soveltavan liikunnan toimintavälineet
- seminaari
- tentti


Teoriaosiossa käsitellään soveltavan liikunnan tietoperustaa, käsitteitä ja soveltavan liikunnan järjestäjätahojen toimintaan sekä perehdytään Helmi-malliin.

Ryhmätoiminnan ohjausosiossa keskeistä on erilaisuuden kohtaaminen ja soveltavan liikunnan asiantuntijaosaamisen soveltaminen käytäntöön. Jokainen opiskelija osallistuu ryhmäohjaustuokioiden suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja seminaariesityksen suunnitteluun ja esittämiseen.


Paralympiakomitean Valttiohjelmaan osallistuminen myöhemmin annettavan ohejistuksen mukaisesti. https://www.paralympia.fi/liikunta/lapset-ja-nuoret/valtti


Vko 35
Opintojakson orientaatio / Afrisa (2h)
Valtti-orientaatio / Afrisa& Kaisa Kiri (2h)
Helmi-mallin käytön perehdytys / Afrisa ja Pauliina (2h)
Soveltavan liikunnan perusteet ja soveltava uinti - keskusteleva luento / Afrisa (2h)
Valtti Kick off (4h)


Vko 36
Harjoitustunti / Afrisa (2h)
Pienryhmätyöskentely / itsenäinen (4h)
Soveltavan liikunnan apuvälineisiin tutustuminen ja toimintavälinetapahtuma / Afrisa & Johanna Friman (2h)Vko 37
Uinti-demo / Afrisa (2h)
Pienryhmäesitykset / Afrisa (6h)
Uinti-info / Anu Väre (1h) HUOM. VAIN UINTIHARJOITTELUUN MENEVILLE!
Aistivammaisuuden erityispiirteet / Kirsi (3h)

Vko 43
Helmi-malli - kokemusten jakaminen / Afrisa ja Pauliina (3h)

Soveltavan liikunnan ohjausharjoittelut:
Vko 38-43 (Soveltava uinti) / Afrisa
Vko 38-43 (syöpäyhdistyksen ohjaukset) / Afrisa
Vko 39-43 (näkövammaisten ryhmä) / Kirsi

Vko 44 Tentti
Vko 50 Loppuseminaari / Afrisa (4h)

Valttitoiminta toteutuu läpi syksyn.

Viestintäkanava ja lisätietoja

KORONATILANNE YM. VOI MUUTTAA TOTEUTUSSUUNNITELMAA. HARJOITTELUT RYHMÄOHJAUKSISSA VARMISTUVAT KUN SAAMME YHTEISTYÖKUMPPANEILTA VAHVISTUKSIA YHTEISTYÖHÖN.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanaksi muodostuu:
a) case-ryhmätyöstä saatu arvosana
b) ohjausharjoittelun kokonaisuus (suunnitteluprosessi, toteutus ja arviointi)
c) muut osasuoritukset, ml seminaariesitys, VALTTI:na toimiminen

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa terveysliikuntaa sekä ohjata asiakasta ja asiakasryhmiä fysioterapian keinoin.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Afrisa Kapella
 • Kirsi Karlsson
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata soveltavan liikunnan arvot ja lähtökohdat,
• tietää soveltavan liikunnan toimijatahot ja järjestävät organisaatiot,
• soveltaa liikunnan didaktiikan periaatteita soveltavan liikunnan ohjauksessa,
• arvioida, suunnitella ja toteuttaa soveltavaa liikuntaa erilaisen toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden omaaville asiakkaalle sekä asiakasryhmille,
• arvioida em. asiakkaiden liikuntaneuvonnan ja soveltavan liikunnan tarvetta,
• arvioida eri liikuntamuotojen soveltuvuutta erilaisille asiakas- ja kuntoutujaryhmille,
• kohdata erilaisia asiakkaita ja harjoitella erilaisia kommunikaatiotapoja asiakkaiden kanssa,
• tehdä yhteistyötä sosiaali-, terveys-, kuntoutus - ja liikunta-alan ammattilaisten kanssa sekä muiden soveltavaa liikuntaa järjestävien tahojen kanssa.

Sisältö

Erityisliikunnan tietoperusta ja käsitteet, soveltavan liikunnan järjestäjätahojen toiminta, erilaisuuden kohtaaminen ja vuorovaikutus, erityisliikunnan asiantuntijuus, soveltavien liikuntatuokioiden suunnittelu, toteutus ja arviointi, erityisliikuntatapahtumat osittain moniammatillisena yhteistyönä, teknologian hyödyntäminen soveltavan liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Lähituntien ja itsin materiaalit  
Paralympiakomiteasta: https://www.paralympia.fi/paralympiakomitea/yleisesti-paralympiakomiteasta
Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto: https://www.lts.fi/media/lts_julkaisut/lts_selvityksia/soveltavan-liikunnan-ja-paraurheilun-sanasto.pdf
Soveltavat liikkumisen suositukset: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/soveltavat-liikkumisen-suositukset/ )
Apuvälineistä: https://www.paralympia.fi/palvelut/solia
Löydä oma seura: https://www.paralympia.fi/palvelut/loyda-oma-seura
Uusi inkkupiirakka. https://www.paralympia.fi/uutinen/4113-yleisoen-pyynnoestae-uusi-inkkupiirakka-vielae-kerran 

Opetusmenetelmät

Opintohjaksolla hyödynnetään erilaisia oppimismenetelmiä:
- ennakkotehtävä itsenäisesti
- vuorovaikutteiset luennot
- case-työskentely
- ryhmätoiminnan suunnittelu toteutus ja raportointi toteutetaan pienryhmätyöskentelynä opiskelijakollegoiden kanssa (case)
- Valtti-toiminnassa opiskelijapari työskentelee yhteistyössä paralympiakomitean koordinaattorin ja asiakasperheen kanssa
- asiakasryhmän soveltavan liikunnan ohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi toteutetaan ryhmissä tai parin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä.

Ennakkotehtävä: (15h)
Soveltavan liikunnan ohjauksen teoriaa: keskusteleva luento, (2h)
Soveltavan liikunnan apuvälineet: tehtävä (2h)
VALTTI-toiminta, (27h)
Soveltavan liikunnan ohjaus käytännössä: case-ryhmätyöskentely (27h)
Soveltavan liikunnan harjoittelu: ryhmätoiminnan suunnittelu, ohjaus ja arviointi (20h)
Seminaariityöskentely (16h)
Muut tehtävät (26h)

Sisällön jaksotus

Opintojakso sisältää:
- soveltavan liikunnan teoriaosion,
- soveltavan liikunnan ryhmätoiminnan sunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin,
- Valtti-toiminnan yhteistyössä paralympiakomitean kanssa
- seminaarin.


Teoriaosiossa käsitellään soveltavan liikunnan tietoperustaa, käsitteitä ja soveltavan liikunnan järjestäjätahojen toimintaa.
Ryhmätoiminnan ohjausosiossa keskeistä on erilaisuuden kohtaaminen ja soveltavan liikunnan asiantuntijaosaamisen soveltaminen käytäntöön. Jokainen opiskelija osallistuu ryhmäohjaustuokioiden suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja seminaariesityksen suunnitteluun ja esittämiseen.


Vko 2
Orientaatio opintojaksolle (2h) / Afrisa
Valtti-orientaatio (2h) / Afrisa & Paralympiakomitea
Soveltavan liikunnan perusteet - keskusteleva luento (2h) / Afrisa
Soveltava uinti – keskusteleva luento (2h) / Afrisa
Pienryhmätyöskentely (4h) / Afrisa
Uinti-info (2h) / Afrisa & Anu Väre

Vko 3
Aistivammaisen liikunnan ohjauksen erityispiirteet (3h) / Kirsi
Ryhmätöiden suunnittelu (4h)


Vko 4
Pienryhmäesitykset (6h) / Afrisa
Valtti Kick off ( 4h) / Afrisa (aika tarkentuu vielä)

Vko 5
Harjoittelujen suunniittelu / videoiden kuvaaminen

Vko 5-20
Valttitoiminta (yht 4x) / Afrisa

Vko 9-14
Soveltavan liikunnan harjoittelu TAI / Afrisa & Kirsi

Vko 15-20
Soveltavan liikunnan harjoittelu / Afrisa & Kirsi

Vko 20
Tentti / Afrisa

Vko 21
Loppuseminaari / Afrisa

Viestintäkanava ja lisätietoja

KORONATILANNE YM. VOI MUUTTAA TOTEUTUSSUUNNITELMAA. HARJOITTELUT RYHMÄOHJAUKSISSA VARMISTUVAT KUN SAAMME YHTEISTYÖKUMPPANEILTA VAHVISTUKSIA YHTEISTYÖHÖN.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty suoritus sisältää jokaisen opintojakson osion (ennakkotehtävä, case-ryhmätyöskentely sekä vertaisarviointi, VALTTI-toiminta, ohjausharjoittelu ja seminaariesitys) hyväksytyn suorituksen.
Arvosana (1-5) muodostuutentti-arvosanasta, jota muut osasuoritukset voivat laskea tai korottaa. Arvosanaan korottavasti tai laskevasti vaikuttavat osasuoritukset (+/-/0):
1.case-ryhmätyö
2.ohjausharjoittelun kokonaisuus (suunnitteluprosessi, toteutus ja arviointi/päiväkirja)
3.seminaariesitys
4.VALTTI-raportti
5.aktiivisuus ja vastuunkanto

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa terveysliikuntaa sekä ohjata asiakasta ja asiakasryhmiä fysioterapian keinoin.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Afrisa Kapella
 • Kirsi Karlsson
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata soveltavan liikunnan arvot ja lähtökohdat,
• tietää soveltavan liikunnan toimijatahot ja järjestävät organisaatiot,
• soveltaa liikunnan didaktiikan periaatteita soveltavan liikunnan ohjauksessa,
• arvioida, suunnitella ja toteuttaa soveltavaa liikuntaa erilaisen toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden omaaville asiakkaalle sekä asiakasryhmille,
• arvioida em. asiakkaiden liikuntaneuvonnan ja soveltavan liikunnan tarvetta,
• arvioida eri liikuntamuotojen soveltuvuutta erilaisille asiakas- ja kuntoutujaryhmille,
• kohdata erilaisia asiakkaita ja harjoitella erilaisia kommunikaatiotapoja asiakkaiden kanssa,
• tehdä yhteistyötä sosiaali-, terveys-, kuntoutus - ja liikunta-alan ammattilaisten kanssa sekä muiden soveltavaa liikuntaa järjestävien tahojen kanssa.

Sisältö

Erityisliikunnan tietoperusta ja käsitteet, soveltavan liikunnan järjestäjätahojen toiminta, erilaisuuden kohtaaminen ja vuorovaikutus, erityisliikunnan asiantuntijuus, soveltavien liikuntatuokioiden suunnittelu, toteutus ja arviointi, erityisliikuntatapahtumat osittain moniammatillisena yhteistyönä, teknologian hyödyntäminen soveltavan liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opetusmenetelmät

- Itsenäinen perehtyminen ennakkomateriaaleihin
- Keskusteleva luento-opetus
- PBL-case-työskentely ryhmässä
- Käytännön harjoittelu
- Seminaarityöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ryhmätentti 19.4.2022

Uusintamahdollisuus 17.5.2022 yksilötenttinä.

Kansainvälisyys

Pedagogisena toimintatapana opintojaksolla on innovaatiopedagogiikka.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Huom! Opintojakson sisältö ja toteutus tarkentuu opintojakson alkuun (vk 2) mennessä.!
Vko 2 mennessä Ennakkotehtävä
Vko 2
2h Orientaatio opintojaksolle ja soveltavan liikunnan teoriaa
2h Soveltavan liikunnan ohjaamisen perusteet + soveltava uinti
2h Aistivammaisen liikunnan ohjauksen erityispiirteet
2h Ryhmätöiden suunnittelu


Vko 3
3h Soveltava uinti
2h Helmi-malli
2h ryhmätyöskentely


Vko 4
6h Ryhmätöiden esitys

Vko 4-16
Itse hankitun soveltavan liikunnan ryhmän ohjaus viisi kertaa.

Vko 16
2h Tentti

Vko 18
6h Loppuseminaari

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ryhmätentti (hylätty/1-5)
PBL-case-työskentely ryhmässä (hylätty/1-5)

Arvosana muodostuu em. keskiarvosta +
Loppuseminaariesitys (ryhmäohjauksen suunnittelu/toteutus/raportointi) voi korottaa arvosanaa yhden yksikön verran.

Harjoittelu on Hyväksytty-Hylätty.

Tenttimateriaali:
Lähituntien materiaalit
Rintala, P., Huovinen T. ja Niemelä S. Soveltava liikunta. 2012.
https://www.paralympia.fi/uutinen/4113-yleisoen-pyynnoestae-uusi-inkkupiirakka-vielae-kerran

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa terveysliikuntaa sekä ohjata asiakasta ja asiakasryhmiä fysioterapian keinoin.

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää fysioterapeuttisen tutkimisen keinot sekä niiden luotettavaan käyttöön liittyvät tekijät,
• kuvata lihasvoiman, yleiskestävyyden, lihasvenyvyyden ja elastisuuden ilmiöinä,
• nimetä lihasvoimaan, yleiskestävyyteen, lihasvenyvyyteen ja elastisuuteen vaikuttavia tekijöitä,
• tutkia ja arvioida luotettavasti ja toistettavasti asiakkaan lihasten voimaa, venyvyyttä ja yleiskestävyyttä terveyskunnon näkökulmasta,
• tehdä mittaustuloksistaan johtopäätöksiä sekä asettaa niiden perusteella terveyskuntoa ylläpitävät tai edistävät tavoitteet,
• käyttää lihasvoiman, lihasvenyvyyden ja yleiskestävyyden näyttöön perustuvan harjoittamisen periaatteita hyvinvoinnin ja terveyskunnon edistämiseen eri ikäisten asiakkaiden valmiudet huomioiden,
• tunnistaa asiakkaan palautumisen merkityksen terveyskunnon harjoittamisen osana.

Sisältö

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja dokumentointi: havainnointi, haastattelu, palpointi ja mittaaminen; luotettavan mittaamisen ja testaamisen periaatteet sekä luotettavuuteen vaikuttavat tekijät, kirjaaminen ja tavoitteen asettelu.

Voiman eri osa-alueet sekä niiden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, RM, lihasvenyvyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, yleiskestävyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, erilaiset terveyskunnon testistöt, teknologian hyödyntäminen terveyskunnon ja sen osa-alueiden mittaamisessa ja harjoittamisessa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

-

Sisällön jaksotus

Alustava aikataulu
Orientaatio
vko 39
Testeihin perehtyminen
vko 40

Liikkeelle-mittaukset:
ma 6.11. klo 14-16 (Kupittaan palloiluhalli)
ti 7.11. klo 14-17.30 (Kupittaan palloiluhalli)
ma 27.11. klo 16-17:30 (Sun klinikka, ICT-talo)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty-hylätty

Esitietovaatimukset

Päivitys 29.4.2022 / Pirjo Pennanen
Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kehon rakenteita ja osaa tutkia asiakkaan terveyskuntoa. Hän osaa selittää fysioterapeuttisen tutkimisen periaatteet (haastattelu, havainnointi, mittaaminen, palpaatio) ja käyttää fysioterapeuttisen ohjaamisen keinoja tukemaan ihmisen motorista oppimista. Opiskelija osaa havainnoida liikettä, liikkumista ja toimintaa sekä tutkia liikkumisen edellytyksiä kuten lihasvoimaa, venyvyyttä ja tasapainoa, ohjata asiakasta edistämään toimintakykyään.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.04.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää fysioterapeuttisen tutkimisen keinot sekä niiden luotettavaan käyttöön liittyvät tekijät,
• kuvata lihasvoiman, yleiskestävyyden, lihasvenyvyyden ja elastisuuden ilmiöinä,
• nimetä lihasvoimaan, yleiskestävyyteen, lihasvenyvyyteen ja elastisuuteen vaikuttavia tekijöitä,
• tutkia ja arvioida luotettavasti ja toistettavasti asiakkaan lihasten voimaa, venyvyyttä ja yleiskestävyyttä terveyskunnon näkökulmasta,
• tehdä mittaustuloksistaan johtopäätöksiä sekä asettaa niiden perusteella terveyskuntoa ylläpitävät tai edistävät tavoitteet,
• käyttää lihasvoiman, lihasvenyvyyden ja yleiskestävyyden näyttöön perustuvan harjoittamisen periaatteita hyvinvoinnin ja terveyskunnon edistämiseen eri ikäisten asiakkaiden valmiudet huomioiden,
• tunnistaa asiakkaan palautumisen merkityksen terveyskunnon harjoittamisen osana.

Sisältö

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja dokumentointi: havainnointi, haastattelu, palpointi ja mittaaminen; luotettavan mittaamisen ja testaamisen periaatteet sekä luotettavuuteen vaikuttavat tekijät, kirjaaminen ja tavoitteen asettelu.

Voiman eri osa-alueet sekä niiden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, RM, lihasvenyvyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, yleiskestävyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, erilaiset terveyskunnon testistöt, teknologian hyödyntäminen terveyskunnon ja sen osa-alueiden mittaamisessa ja harjoittamisessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

-Orientoivat luennot ja demonstraatiot
-Asiakasmittuksiin valmistautuminen kirjallisin suunnitelmin
-Asiakastapaamiset
-Kirjallinen raportointi

Sisällön jaksotus

Asiakastyön tavoitteena on, että opiskelija osaa tutkia ja arvioida luotettavasti asiakkaan terveyskuntoa ja tehdä tutkimastaan johtopäätöksiä sekä asettaa tavoitteet. Lisäksi tavoitteena on soveltaa lihasvoiman, lihasvenyvyyden ja yleiskestävyyden sekä liikehallinnan harjoittamisen periaatteita hyvinvoinnin ja terveyskunnon edistämiseen eri ikäisten asiakkaiden valmiudet huomioiden.

Asiakastyö toteutuu osana Turun kaupungin kanssa yhteistyössä toteutettavia Liikkeelle-ryhmiä.
Sisältö ja ajoitus elävät ja täydentyvät SUORAAN ITSIIN TARKOIN AJANKOHDIN!

Orientaatio: vko 14
Testien kertaus vko 15
Itsenäinen harjoittelu vko 17

Liikkeelle-testaukset vko:lla 19:
ma 6.5. klo 14-16
ti 7.5.14-17.30
ke 8.5. klo 14-16 (18)

Raportointi ja opponointi: vko 20-21

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Päivitys 29.4.2022 / Pirjo Pennanen
Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kehon rakenteita ja osaa tutkia asiakkaan terveyskuntoa. Hän osaa selittää fysioterapeuttisen tutkimisen periaatteet (haastattelu, havainnointi, mittaaminen, palpaatio) ja käyttää fysioterapeuttisen ohjaamisen keinoja tukemaan ihmisen motorista oppimista. Opiskelija osaa havainnoida liikettä, liikkumista ja toimintaa sekä tutkia liikkumisen edellytyksiä kuten lihasvoimaa, venyvyyttä ja tasapainoa, ohjata asiakasta edistämään toimintakykyään.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää fysioterapeuttisen tutkimisen keinot sekä niiden luotettavaan käyttöön liittyvät tekijät,
• kuvata lihasvoiman, yleiskestävyyden, lihasvenyvyyden ja elastisuuden sekä liikehallintakyvyn ilmiöinä,
• nimetä lihasvoimaan, yleiskestävyyteen, lihasvenyvyyteen ja elastisuuteen sekä liikehallintakykyyn vaikuttavia tekijöitä,
• tutkia ja arvioida luotettavasti ja toistettavasti asiakkaan lihasten voimaa, venyvyyttä ja yleiskestävyyttä ja liikehallintaa terveyskunnon näkökulmasta,
• tehdä mittaustuloksistaan johtopäätöksiä sekä asettaa niiden perusteella terveyskuntoa ylläpitävät tai edistävät tavoitteet,
• käyttää lihasvoiman, lihasvenyvyyden ja yleiskestävyyden ja liikkeenhallinnan näyttöön perustuvan harjoittamisen periaatteita hyvinvoinnin ja terveyskunnon edistämiseen eri ikäisten asiakkaiden valmiudet huomioiden,
• tunnistaa asiakkaan palautumisen merkityksen terveyskunnon harjoittamisen osana.

Sisältö

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja dokumentointi: havainnointi, haastattelu, palpointi ja mittaaminen; luotettavan mittaamisen ja testaamisen periaatteet sekä luotettavuuteen vaikuttavat tekijät, kirjaaminen ja tavoitteen asettelu.

Voiman eri osa-alueet sekä niiden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, RM, lihasvenyvyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, yleiskestävyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, liikehallinnan mittaamien ja harjoittaminen, erilaiset terveyskunnon testistöt, teknologian hyödyntäminen terveyskunnon ja sen osa-alueiden mittaamisessa ja harjoittamisessa.

Oppimateriaalit

Kauranen, K. (2022) Kuormitusfysiologia. Liikuntatieteellinen seura. 2. uud. painos.

-1.3 Fyysisen kuormituksen fysiologiset vaikutukset elimistöön s. 24–26, (nice to know s. 27–30)
-1.4 Fyysisen harjoittelun yleiset periaatteet s. 31–39
-1.5 Kuormitusfysiologiset mittaus- ja tutkimusmenetelmät s. 40–53, verenpaineen mittausmenetelmät s. 56–60, Maksimaalisen hapenkulutuksen mittaaminen ja arviointi s. 72–79, Hermolihasjärjestelmän suorituskyvyn mittausmenetelmät s. 94–99
-Lihaksen voimantuottaminen s. 228–232 (3. Hermolihasjärjestelmän toiminta kuormituksessa -osio käydään muutoin pitkälti Anatomia 2:ssa)
-7. Optimaalinen kuormitus elinkaaren eri vaiheissa s. 426–475
- 8.6 Pitkäkestoinen inaktiivisuus s. 537–549
- 9. Palautuminen s. 550–559
- 10. Ylikuormittuminen s. 576–589

Keskinen K., Häkkinen K. & Kallinen M. 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen - Käsi- ja oppikirja kuntotestaajille.

-Luku 3.2.4 Epäsuorat testit, s. 118–130
-Luku 3.3. Hermolihasjärjestelmä, s. 168–182 ja 189–196


Kisner C.,Colby L. A. & Borstad J. 2023. Therapeutic Exercise - Foundations and techniques. 8. Painos.

Chapter 3 (Range of motion): s. 65-67
Chapter 4 (Stretching): s. 86-116, (PNF nice to know -asiaa)
Chapter 6 (Resistance exercise): s. 171-212, 230-246
Chapter 7 (Aerobic exercise): s. 253-269
Chapter 8 (Balance): s. 271-297
Chapter 23 (Functional training) nice to know -asiaa
Chapter 24: s. 973-100

Vuoden 2018 painoksen sivut:

Chapter 1 Therapeutic exercise, foundational concepts, s. 1-27
Chapter 4 Stretching…, s. 72-100
Chapter 6. Resistance Exercise..., s. 157-198
Chapter 7. Principles of aerobic exercise…, s. 246–263

Vuoden 2012 painos netissä: https://abilityindia.org/wp-content/uploads/2021/01/Therapeutic-exercise.-Foundations-and-techniques-by-Colby-Lynn-Allen-Kisner-Carolyn-z-lib.org_.pdf

Muu Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäiset tehtävät
Keskustelevat luennot
Harjoitustunnit
Kirjallinen raportointi
Teoriakoe
Käytännön koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Käytännön koe :
Varsinainen koe :
B-ryhmä: Ke 15.11.2023 klo 10.00-17.00, A-ryhmä: Pe 17.11.2023 08.00-16-00
1. Uusintakoe Ti 28.11.2023 klo 12.30-16.00
2. Uusintakoe järjestetään vain tarvittaessa


Teoriakoe:
Varsinainen tentti: 21.11.2023 12.30–14.00, paikka: ICT_B1026_Gamma
1. Uusintatentti: 08.12.2023 14.15–17.00, paikka: : SIGMA ICT_C1039_Sigma (Korotukset ja hylätyt suoritukset)
2. uusintatentti sovitaan tarvittaessa. (Vain hylätyt suoritukset)

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaista suoritustapaa. Harjoitustunneilla edellytetään läsnäoloa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus, 5op (5x27h), vastaa 135h opiskelijan työtä, joista
- Kontaktiopetusta 52 h
- Itsenäistä opiskelua 83 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa
- selittää fysioterapeuttisen tutkimisen keinot sekä niiden luotettavaan käyttöön liittyvät tekijät,
- kuvata lihasvoiman, yleiskestävyyden, lihasvenyvyyden ja elastisuuden ilmiöinä,
- nimetä lihasvoimaan, yleiskestävyyteen, lihasvenyvyyteen ja elastisuuteen vaikuttavia tekijöitä,
- tutkia ja arvioida luotettavasti ja toistettavasti asiakkaan lihasten voimaa, venyvyyttä ja yleiskestävyyttä terveyskunnon näkökulmasta,
- tehdä mittaustuloksistaan johtopäätöksiä sekä asettaa niiden perusteella terveyskuntoa ylläpitävät tai edistävät tavoitteet,
- käyttää lihasvoiman, lihasvenyvyyden ja yleiskestävyyden näyttöön perustuvan harjoittamisen periaatteita hyvinvoinnin ja terveyskunnon edistämiseen eri ikäisten asiakkaiden valmiudet huomioiden,
- tunnistaa asiakkaan palautumisen merkityksen terveyskunnon harjoittamisen osana.

Opintojakson sisältö:
- Fysioterapeuttinen tutkiminen ja dokumentointi: havainnointi, haastattelu, palpointi ja mittaaminen;
- luotettavan mittaamisen ja testaamisen periaatteet sekä luotettavuuteen vaikuttavat tekijät,
- kirjaaminen ja
- tavoitteen asettelu.
- Voiman eri osa-alueet sekä niiden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, RM,
- lihasvenyvyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet,
- yleiskestävyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet,
- erilaiset terveyskunnon testistöt, teknologian hyödyntäminen terveyskunnon ja sen osa-alueiden mittaamisessa ja harjoittamisessa.

Ajoitus :
Opintojakso jakautuu kahteen osaan. 5op toteutuu syksyllä 2023 ja 2 op keväällä 2024. Kevään osiossa opiskellaan opintojakson tavoitteiden ja sisällön mukaiset asiat. Kevään toteutus on asiakastyötä, jossa opintojaksolla opittuja asioita harjoitellaan käytännössä.

Tarkemmat kuvaukset tunneista ja tehtävistä löytyy Itslaerningista

Vko 35: 2 h (A&B yhdessä): Orientaatio + Tässä terveyskunnonraportin ohjeistus ja tehtävän aloittaminen / Keskusteleva luento / Afrisa + Iida

Vko 35: 2 h (A&B yhdessä): Voima, venyvyys ja liikkuvuus osana terveyskunnon ilmiötä – luento / Iida

(Terveyskunnon mittaaminen osana fysioterapeuttista tutkimista, Terveyskunnon osatekijät --> Itsenäisesti opiskeltava aihe)

Vko 36: 4 h (A&B erikseen): Voima, venyvyys ja liikkuvuus osana terveyskunnon ilmiötä / Keskusteleva luento / Iida

Vko 37: 2 h (A&B yhdessä): Yleiskestävyys, liikehallinta ja tasapaino osana terveyskunnon ilmiötä -luento / Iida

Vko 37: 4 h (A&B erikseen): Yleiskestävyys, liikehallinta ja tasapaino osana terveyskunnon ilmiötä / Keskusteleva luento / Iida

Vko 38: 2 h (A&B yhdessä): Palautuminen, Kuormittumisen ja mittaaminen -luento / Iida

Vko 38: 2 h (A&B erikseen): Palautuminen. Kuormittumisen ja palautumisen tasapaino. Firstbeat -mittari välineenä, case-esimerkin tulkinta. Keskusteleva lähiopetus. / Iida

Vko 38: 2 h (A&B yhdessä): Terveyskunnon testaamisen teorialuento / Afrisa

Vko 39: 2 h (A&B erikseen): Mittaaminen, testaaminen ja arviointi / Keskusteleva luento / Iida

Vko 39/40: 4 h (A&B erikseen): Terveyskunnon testaaminen: UKK-terveyskuntotestistön käytännön harjoittelu / Afrisa

Vko 40/41: 4 h (A&B erikseen): Polkupyöräergometritesti / Harjoitus / Afrisa
A-ryhmä: 03.10.2023 08.15–14.00
B-ryhmä: 10.10.2023 08.15–14.00

Vko 41: 2 h (A&B yhdessä): Tulosten tulkinta, tavoitteiden asettaminen ja terapian suunnittelu. Muistutus terveyskunnonraportti tehtävästä/ Afrisa

Vko 43: 2 h: itsenäistä opiskelua / varaus ilman opettajaa

Vko 45: 4 h (A&B erikseen): Voiman ja venyvyyden arviointi ja harjoittaminen: terveyskunnon raporttien seminaari à mahdollisuuksien mukaan käytännön harjoittelua / Iida

Vko 46: 8 h Käytännön koe + ylimääräisen ajan opiskelijat voivat hyödyntää itsenäiseen opiskeluun tai ryhmätehtävien työstämiseen / Afrisa

Vko 47: 1 h Teoriakoe /Iida

Vko 48: 4 h Käytännön kokeen uusintakoe / Afrisa

Vko 49: 1h Teoriakokeen uusintakoe / Iida

Vko 50: 2 h (A&B yhdessä): Opintojakson yhteenveto (luento) / Afrisa & Iida

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning toimii oppimisalustana opintojaksolla

Käytännön tunneilla ammatillinen pukeutuminen.

Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä:
Kaikilla opintojaksojen lähitunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Käytännön tuntien poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan muodostus:
- teoriakoe (0-5) 25%
- case-ryhmäraportti (0-5) 25%
- käytännön koe (0-5) 50%
- Terveyskuntoraportti (+/- , voi vaikuttaa nostavasti tai laskevasti käytännönkokeen arvosanaan)

Tehtävien tarkemmat arviointikriteerit on ilmoitettu tehtävänannon yhteydessä

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 03.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää fysioterapeuttisen tutkimisen keinot sekä niiden luotettavaan käyttöön liittyvät tekijät,
• kuvata lihasvoiman, yleiskestävyyden, lihasvenyvyyden ja elastisuuden sekä liikehallintakyvyn ilmiöinä,
• nimetä lihasvoimaan, yleiskestävyyteen, lihasvenyvyyteen ja elastisuuteen sekä liikehallintakykyyn vaikuttavia tekijöitä,
• tutkia ja arvioida luotettavasti ja toistettavasti asiakkaan lihasten voimaa, venyvyyttä ja yleiskestävyyttä ja liikehallintaa terveyskunnon näkökulmasta,
• tehdä mittaustuloksistaan johtopäätöksiä sekä asettaa niiden perusteella terveyskuntoa ylläpitävät tai edistävät tavoitteet,
• käyttää lihasvoiman, lihasvenyvyyden ja yleiskestävyyden ja liikkeenhallinnan näyttöön perustuvan harjoittamisen periaatteita hyvinvoinnin ja terveyskunnon edistämiseen eri ikäisten asiakkaiden valmiudet huomioiden,
• tunnistaa asiakkaan palautumisen merkityksen terveyskunnon harjoittamisen osana.

Sisältö

Fysioterapeuttinen tutkiminen ja dokumentointi: havainnointi, haastattelu, palpointi ja mittaaminen; luotettavan mittaamisen ja testaamisen periaatteet sekä luotettavuuteen vaikuttavat tekijät, kirjaaminen ja tavoitteen asettelu.

Voiman eri osa-alueet sekä niiden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, RM, lihasvenyvyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, yleiskestävyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, liikehallinnan mittaamien ja harjoittaminen, erilaiset terveyskunnon testistöt, teknologian hyödyntäminen terveyskunnon ja sen osa-alueiden mittaamisessa ja harjoittamisessa.

Oppimateriaalit

Kisner C.,Colby L. A. & Borstad J. 2023. Therapeutic Exercise - Foundations and techniques. 8. Painos.
Chapter 1 (Therapeutic exercise, foundational concepts)
Chapter 3 (Range of motion): s. 65-67
Chapter 4 (Stretching): s. 86-116, (PNF nice to know -asiaa)
Chapter 6 (Resistance exercise): s. 171-212, 230-246
Chapter 7 (Aerobic exercise): s. 253-269
Chapter 8 (Balance): s. 271-297
Chapter 23 (Functional training) nice to know -asiaa
Chapter 24: (The Older Adult: Physical Activity and Exercise s. 973-100

Kauranen, K. (2022) Kuormitusfysiologia. Liikuntatieteellinen seura. 2. uud. painos.
1.3 Fyysisen kuormituksen fysiologiset vaikutukset elimistöön s. 24–26, (nice to know s. 27–30)
1.4 Fyysisen harjoittelun yleiset periaatteet s. 31–39
1.5 Kuormitusfysiologiset mittaus- ja tutkimusmenetelmät s. 40–53,
verenpaineen mittausmenetelmät s. 56–60,
Maksimaalisen hapenkulutuksen mittaaminen ja arviointi s. 72–79,
Hermolihasjärjestelmän suorituskyvyn mittausmenetelmät s. 94–99
Lihaksen voimantuottaminen s. 228–232 (3. Hermolihasjärjestelmän toiminta kuormituksessa -osio käydään muutoin pitkälti Anatomia 2:ssa)
7. Optimaalinen kuormitus elinkaaren eri vaiheissa s. 426–475
8.6 Pitkäkestoinen inaktiivisuus s. 537–549
9. Palautuminen s. 550–559
10. Ylikuormittuminen s. 576–589

Keskinen K., Häkkinen K. & Kallinen M. 2018. Fyysisen kunnon mittaaminen - Käsi- ja oppikirja kuntotestaajille.
Luku 3.2.4 Epäsuorat testit, s. 118–130
Luku 3.3. Hermolihasjärjestelmä, s. 168–182 ja 189–196

Tarnanen, S., & Holopainen, R. (2022). Harjoittelu ja tule-terveys (1. painos.). VK-Kustannus. (Koko teos soveltuu sellaisenaan materiaaliksi, alla muutamia tärkeimpiä kappaleita)
Kpl 4 (koko kappale) Suoritus- ja toimintakykyä parantavan harjoittelun perusteet
Kpl 5 (koko kappale) Harjoittelun erityiskysymyksiä

Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N., & Sinivuori, E. (2021). Fysioterapeutin käsikirja (4., uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.
Kpl 10 Terapeuttinen harjoittelu (soveltuvin osin)

Muu Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäiset tehtävät
Keskustelevat luennot
Harjoitustunnit
Kirjallinen raportointi
Teoriakoe
Käytännön koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttimateriaalina on kaikki opintojakson materiaalit.

Käytännön koe :
Varsinainen koe :
xx.xx.xxxx
1. Uusintakoe xx.xx.xxxx
2. Uusintakoe järjestetään vain tarvittaessa


Teoriakoe:
Varsinainen tentti: xx.xx.xxxx
1. Uusintatentti: xx.xx.xxxx (Korotukset ja hylätyt suoritukset)
2. uusintatentti sovitaan tarvittaessa. (Vain hylätyt suoritukset)

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Toteutuksella ei ole valinnaista suoritustapaa. Harjoitustunneilla edellytetään läsnäoloa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus, 5op (5x27h), vastaa 135h opiskelijan työtä, joista
- Kontaktiopetusta 52 h
- Itsenäistä opiskelua 83 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa
- selittää fysioterapeuttisen tutkimisen keinot sekä niiden luotettavaan käyttöön liittyvät tekijät,
- kuvata lihasvoiman, yleiskestävyyden, lihasvenyvyyden ja elastisuuden ilmiöinä,
- nimetä lihasvoimaan, yleiskestävyyteen, lihasvenyvyyteen ja elastisuuteen vaikuttavia tekijöitä,
- tutkia ja arvioida luotettavasti ja toistettavasti asiakkaan lihasten voimaa, venyvyyttä ja yleiskestävyyttä terveyskunnon näkökulmasta,
- tehdä mittaustuloksistaan johtopäätöksiä sekä asettaa niiden perusteella terveyskuntoa ylläpitävät tai edistävät tavoitteet,
- käyttää lihasvoiman, lihasvenyvyyden ja yleiskestävyyden näyttöön perustuvan harjoittamisen periaatteita hyvinvoinnin ja terveyskunnon edistämiseen eri ikäisten asiakkaiden valmiudet huomioiden,
- tunnistaa asiakkaan palautumisen merkityksen terveyskunnon harjoittamisen osana.

Opintojakson sisältö:
- Fysioterapeuttinen tutkiminen ja dokumentointi: havainnointi, haastattelu, palpointi ja mittaaminen;
- luotettavan mittaamisen ja testaamisen periaatteet sekä luotettavuuteen vaikuttavat tekijät,
- kirjaaminen ja
- tavoitteen asettelu.
- Voiman eri osa-alueet sekä niiden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet, RM,
- lihasvenyvyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet,
- yleiskestävyyden mittaaminen ja harjoittamisen periaatteet,
- erilaiset terveyskunnon testistöt, teknologian hyödyntäminen terveyskunnon ja sen osa-alueiden mittaamisessa ja harjoittamisessa.

Ajoitus :
Opintojakso jakautuu kahteen osaan. 5op toteutuu keväällä 2024 ja 2 op syksyllä 2024. Kevään osiossa opiskellaan opintojakson tavoitteiden ja sisällön mukaiset asiat. Kevään toteutus on asiakastyötä, jossa opintojaksolla opittuja asioita harjoitellaan käytännössä.

Tarkemmat kuvaukset tunneista ja tehtävistä löytyy Itslaerningista:

Afrisan tuntien osalta tarkentuu vielä (12.9.23 / IL)

Vko 4: 2 h: Orientaatio + Tässä terveyskunnonraportin ohjeistus ja tehtävän aloittaminen / Keskusteleva luento / Afrisa + Iida

Vko 4: 2 h: Voima, venyvyys ja liikkuvuus osana terveyskunnon ilmiötä – luento / Iida

(Terveyskunnon mittaaminen osana fysioterapeuttista tutkimista, Terveyskunnon osatekijät --> Itsenäisesti opiskeltava aihe)

Vko 5: 4 h: Voima, venyvyys ja liikkuvuus osana terveyskunnon ilmiötä / ryhmätyöskentely / Iida

Vko 5: 2 h: Yleiskestävyys, liikehallinta ja tasapaino osana terveyskunnon ilmiötä -luento / Iida

Vko 6: 4 h: Yleiskestävyys, liikehallinta ja tasapaino osana terveyskunnon ilmiötä / ryhmätyöskentely / Iida

Vko 6: 2 h: Palautuminen, Kuormittumisen ja mittaaminen -luento / Iida

Vko 7: 2 h: Palautuminen. Kuormittumisen ja palautumisen tasapaino. Firstbeat -mittari välineenä, case-esimerkin tulkinta. / ryhmätyöskentely. / Iida

Vko 7: 2 h: Terveyskunnon testaamisen teorialuento / Afrisa

Vko 9: 2 h: Mittaaminen, testaaminen ja arviointi / ryhmätyöskentely / Iida

Vko 9: 4 h: Terveyskunnon testaaminen: UKK-terveyskuntotestistön käytännön harjoittelu / Afrisa

Vko 10: 4: Polkupyöräergometritesti / Harjoitus / Afrisa

Vko 11: 2 h: Case-tehtävien työstämistä opettajajohtoisesti / Iida

Vko 12: 2 h: Tulosten tulkinta, tavoitteiden asettaminen ja terapian suunnittelu. Muistutus terveyskunnonraportti tehtävästä/ Afrisa

Vko 12: 2 h: itsenäistä opiskelua / varaus ilman opettajaa

Vko 13: 4 h: Voiman ja venyvyyden arviointi ja harjoittaminen: terveyskunnon raporttien seminaari --> mahdollisuuksien mukaan käytännön harjoittelua / Iida

Vko 14: 8 h Käytännön koe + ylimääräisen ajan opiskelijat voivat hyödyntää itsenäiseen opiskeluun tai ryhmätehtävien työstämiseen / Afrisa

Vko 16: 4 h Käytännön kokeen uusintakoe / Afrisa

Vko 17: 2h Teoriakoe / Iida

Vko 18: 2 h: Opintojakson yhteenveto (luento) / Afrisa & Iida

Vko 21: 2h Teoriakokeen uusintakoe / Iida

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning toimii oppimisalustana opintojaksolla

Käytännön tunneilla ammatillinen pukeutuminen.

Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä:
Kaikilla opintojaksojen lähitunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Käytännön tuntien poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan muodostus:
- teoriakoe (0-5) 25%
- case-ryhmäraportti (0-5) 25%
- käytännön koe (0-5) 50%
- Terveyskuntoraportti (+/- , voi vaikuttaa nostavasti tai laskevasti käytännönkokeen arvosanaan)

Tehtävien tarkemmat arviointikriteerit on ilmoitettu tehtävänannon yhteydessä

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 55

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tiedostaa fysioterapiatoimintaa ohjaavat arvot, normit ja eettiset periaatteet sekä ammatin lähtökohdat: prosessimaisuus, asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva työnote,
• tunnistaa erilaisia fysioterapian jäsennysmalleja,
• kuvata fysioterapeutin tehtäväalueita sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä,

Sisältö

Fysioterapian teoreettisia lähtökohtia: eettiset periaatteet, fysioterapia tieteenä, fysioterapiaa jäsentävät mallit, tutkittuun tietoon perustuva fysioterapian näyttöön perustuva toiminta, fysioterapeutin rooli, oma persoona työvälineenä ja asiakaslähtöisyys.

Oppimateriaalit

- Fysioterapeutin ydinosaaminen. 2016. Suomen fysioterapeutit. ISBN 978-952-93-8727-4.
- Muu Itslearningissä osoitettu materiaali.
- Opiskelijoiden tiedonhaun tuottamat lähteet

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h opiskelijan työtä

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Itsiin palautetut itsenäiset ja ryhmätehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Fysioterapian ydinosaamisen osalue – ryhmätehtävä: hyl-5
- Ryhmätehtävään liittyvä itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa kurssin arvosanaan +/-
- Työhön tutustuminen ja sen raportointi hyl-5
- Tiedonhaku (itsenäinen verkossa suoritettava osio): hyväksytty / hylätty.

- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan
- Opintojakson tunneille osallistuminen sekä niillä työskentely

Hylätty = täydennettävä.

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisältöjen kuvaus ja oppimistehtävät löytyvät Itslearningista

VKO 35:
A & B: Orientaatio opintojaksolle 2 h (Fysioterapian ydinosaamisen osa-alueisiin tutustuminen sekä opintojakson tehtävien esittely)

VKO 36:
A & B: Fysioterapian keskeiset käsitteet ja kirjaaminen (Fysioterapian mallit, kirjaaminen/dokumentointi) 2h
A & B: Teknologia- ja esteettömyys- ja saavutettavuusosaaminen 2h
Itsenäinen opiskelu 4h

VKO 37:
A & B: Kliininen päättely: Keskustelevalla luennolla käydään läpi fysioterapiaprosessia, kliinistä päättelyä ja päätöksentekoa fysioterapiassa. 2h
Itsenäinen opiskelu 4h

VKO 38:
A & B (pienryhmissä): Kunnonkoti tutustumiset 45min / ryhmä
A & B (pienryhmissä): Liikuntalaboratorio Medisiina D tutustumiset 45min / ryhmä
A & B (erikseen): Fysioterapeutin eettiset ohjeet 2h
Itsenäinen opiskelu 2h

VKO 39:
Varattu tyhjää lukujärjestyksestä työhön tutustumiselle (2x 8 h)

VKO 40:
A & B (erikseen): Learning Cafe-työskentely (fysioterapian ydinosaamisen osa-alueet) 4h
Itsenäinen opiskelu 2h

VKO 41:
A & B (erikseen): Seminaari: ryhmätöiden esitykset 4 h

VKO 43:
A & B (erikseen): Työhön tutustumisen purkutunti ja opintojakson yhteenveto 3h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen amk:n kiintiöpaikkoja on 5.

Introduction to Physiotherapy -opintojakso suositellaan suorittamaan tämän kurssin kanssa yhtäaikaa

Kaikilla opintojakson lähitunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Kaikista poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan painottuminen:
- Fysioterapian ydinosaamisen osa-alue – ryhmätehtävä 50%
- Työhön tutustumisen raportointi 50%
- Opettajan arviointi: annettujen tehtävien hoitaminen aikataulussa sekä muu opiskelijan toiminta opintojakson aikana +/-
- Ryhmätyön itse- ja vertaisarviointi +/-

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arvoinnissa sovelletaan SOLO-taksonomiaa.

arvosana 5, kun osaaminen on 75%:sesti tason 5 mukaista
arvosana 4, kun osaaminen on tason 3 ja osin tason 5 mukaista
arvosana 3, kun osaaminen on 75%:sesti tason 3 mukaista
arvosana 2, kun osaaminen on tason 1 ja osin tason 3 mukaista
arvosana 1, kun osaaminen on tason 1 mukaista.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Hylätty (0)

0 = Tehtävää ei ole suoritettu ohjeiden mukaisesti. Opiskelija ei toimi ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1

Opiskelija on käsitellyt vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja seikkoja. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnalista ja lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa. Fysioterapian ydinosaamisen käsittely on heikkoa, sekavaa ja epävarmaa.

Fysioterapiantoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita, ammatin lähtökohtia, asiakaslähtöisyyttä ja näyttöön perustuvaa toimintaa tai jäsentäviä malleja ei ole tunnistettu ja ymmärretty. Fysioterapeutin tehtäväalueita sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä ei ole tunnistettu ja ymmärretty. Lähteiden käyttö pintapuolista ja vähäistä. Asioiden väliset suhteet jäävät epäselviksi.

Osaa vastata sovituista tehtävistä mutta palauttaa ne usein myöhässä ja/ tai odottaa/kysyy lisäohjeita. Osaa arvioida omaa osaamistaan vähäisessä määrin ja/ tai epärealistisesti. Osaa toimia ryhmän jäsenenä, mutta toiminta ei ole aina itseohjautuvaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3

Fysioterapian ydinosaamisen käsittely on selkeää ja asiayhteyteen sopivaa. Fysioterapiantoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, ammatin lähtökohdat, asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuvaa toiminta sekä sitä jäsentävät mallit on ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Fysioterapeutin tehtäväalueet sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä on ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä.

Osaa toimia tavoitteellisesti ryhmässä ja noudattaa pääasiassa sovittuja aikatauluja. Osaa arvioida omaa osaamistaan kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Kuten edellä.

Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, tarkkailemalla asiaa yleisellä tasolla tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisu vaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Palautettujen tehtävien kokonaisuus on erittäin hyvä, ja kirjoitetut asiat perustellaan monipuolisesti lähteitä hyödyntäen.

Opiskelija kantaa vastuuta opitun jakamisesta ja ryhmässä toimimisesta. Raportoi rutiininomaisesti tekemäänsä sovitussa aikataulussa. Osaa arvioida omaa osaamistaan realistisesti

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 18.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 08.03.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 24

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tiedostaa fysioterapiatoimintaa ohjaavat arvot, normit ja eettiset periaatteet sekä ammatin lähtökohdat: prosessimaisuus, asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva työnote,
• tunnistaa erilaisia fysioterapian jäsennysmalleja,
• kuvata fysioterapeutin tehtäväalueita sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä,

Sisältö

Fysioterapian teoreettisia lähtökohtia: eettiset periaatteet, fysioterapia tieteenä, fysioterapiaa jäsentävät mallit, tutkittuun tietoon perustuva fysioterapian näyttöön perustuva toiminta, fysioterapeutin rooli, oma persoona työvälineenä ja asiakaslähtöisyys.

Oppimateriaalit

- Fysioterapeutin ydinosaaminen. 2016. Suomen fysioterapeutit. ISBN 978-952-93-8727-4.

- Kauranen, K., Müller, E., Saastamoinen, N., & Sinivuori, E. (2021). Fysioterapeutin käsikirja (4., uudistettu painos.). Sanoma Pro Oy.
Kpl 1 Johdanto fysioterapiaan

- Kisner C.,Colby L. A. & Borstad J. 2023. Therapeutic Exercise - Foundations and techniques. 8. Painos.
Chapter 1 (Therapeutic exercise, foundational concepts)

- Muu Itslearningissä osoitettu materiaali.
- Opiskelijoiden tiedonhaun tuottamat lähteet

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu ja monimuoto-opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 h opiskelijan työtä

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Itsiin palautetut itsenäiset ja ryhmätehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Fysioterapian ydinosaamisen osalue – ryhmätehtävä: hyl-5
- Ryhmätehtävään liittyvä itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa kurssin arvosanaan +/-
- Työhön tutustuminen ja sen raportointi hyl-5
- Tiedonhaku (itsenäinen verkossa suoritettava osio): hyväksytty / hylätty.

- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan
- Opintojakson tunneille osallistuminen sekä niillä työskentely

Hylätty = täydennettävä.

Sisällön jaksotus

Tarkempi sisältöjen kuvaus ja oppimistehtävät löytyvät Itslearningista

VKO 3:
Orientaatio opintojaksolle 2 h (Fysioterapian ydinosaamisen osa-alueisiin tutustuminen sekä opintojakson tehtävien esittely)
Fysioterapian keskeiset käsitteet ja kirjaaminen (Fysioterapian mallit, kirjaaminen/dokumentointi) 2h

VKO 4:
Teknologia- ja esteettömyys- ja saavutettavuusosaaminen 2h


VKO 5:
Kliininen päättely: Keskustelevalla luennolla käydään läpi fysioterapiaprosessia, kliinistä päättelyä ja päätöksentekoa fysioterapiassa. 2h


VKO 6:
Kunnonkoti tutustumiset 45min / Liikuntalaboratorio Medisiina D tutustumiset 45min
Fysioterapeutin eettiset ohjeet 2h


VKO 7:
Learning Cafe-työskentely (fysioterapian ydinosaamisen osa-alueet) 4h
Fysioterapeutit esittelemässä omaa työtään 2h

VKO 9:
Seminaari: ryhmätöiden esitykset 4 h

VKO 10:
Työhön tutustumisen purkutunti ja opintojakson yhteenveto 3h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen amk:n kiintiöpaikkoja on 5.
Avoimen AMK:n opiskelijat: Osa tunneista saatetaan tehdä tutkinto-opiskelijoille A ja B-ryhmille erikseen (sama aihe vedetään kaksi kertaa, mutta vain pienemmälle porukalle kerrallaan). Osallistu siis vain yhden ryhmän opetukseen (mieluiten sen, missä teet ryhmätyön).

Toisen asteen yhteistyön myötä sopimuspohjaisesti kiintiö 5 Turun hierojakoulun opiskelijalle ja 5 Suomen urheiluopiston (Turun toteutus) opiskelijalle.


Introduction to Physiotherapy -opintojakso suositellaan suorittamaan tämän kurssin kanssa yhtäaikaa

Kaikilla opintojakson lähitunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Kaikista poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan painottuminen:
- Fysioterapian ydinosaamisen osa-alue – ryhmätehtävä 50%
- Työhön tutustumisen raportointi 50%
- Opettajan arviointi: annettujen tehtävien hoitaminen aikataulussa sekä muu opiskelijan toiminta opintojakson aikana +/-
- Ryhmätyön itse- ja vertaisarviointi +/-

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arvoinnissa sovelletaan SOLO-taksonomiaa.

arvosana 5, kun osaaminen on 75%:sesti tason 5 mukaista
arvosana 4, kun osaaminen on tason 3 ja osin tason 5 mukaista
arvosana 3, kun osaaminen on 75%:sesti tason 3 mukaista
arvosana 2, kun osaaminen on tason 1 ja osin tason 3 mukaista
arvosana 1, kun osaaminen on tason 1 mukaista.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Hylätty (0)

0 = Tehtävää ei ole suoritettu ohjeiden mukaisesti. Opiskelija ei toimi ohjeiden mukaisesti.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Taso 1

Opiskelija on käsitellyt vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja seikkoja. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnalista ja lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa. Fysioterapian ydinosaamisen käsittely on heikkoa, sekavaa ja epävarmaa.

Fysioterapiantoimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita, ammatin lähtökohtia, asiakaslähtöisyyttä ja näyttöön perustuvaa toimintaa tai jäsentäviä malleja ei ole tunnistettu ja ymmärretty. Fysioterapeutin tehtäväalueita sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä ei ole tunnistettu ja ymmärretty. Lähteiden käyttö pintapuolista ja vähäistä. Asioiden väliset suhteet jäävät epäselviksi.

Osaa vastata sovituista tehtävistä mutta palauttaa ne usein myöhässä ja/ tai odottaa/kysyy lisäohjeita. Osaa arvioida omaa osaamistaan vähäisessä määrin ja/ tai epärealistisesti. Osaa toimia ryhmän jäsenenä, mutta toiminta ei ole aina itseohjautuvaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Taso 3

Fysioterapian ydinosaamisen käsittely on selkeää ja asiayhteyteen sopivaa. Fysioterapiantoimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, ammatin lähtökohdat, asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuvaa toiminta sekä sitä jäsentävät mallit on ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Fysioterapeutin tehtäväalueet sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kuntoutuspalvelujärjestelmissä on ymmärretty ja kirjoitettu lähteitä hyväksi käyttäen. Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä.

Osaa toimia tavoitteellisesti ryhmässä ja noudattaa pääasiassa sovittuja aikatauluja. Osaa arvioida omaa osaamistaan kriittisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Taso 5

Kuten edellä.

Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, tarkkailemalla asiaa yleisellä tasolla tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisu vaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Palautettujen tehtävien kokonaisuus on erittäin hyvä, ja kirjoitetut asiat perustellaan monipuolisesti lähteitä hyödyntäen.

Opiskelija kantaa vastuuta opitun jakamisesta ja ryhmässä toimimisesta. Raportoi rutiininomaisesti tekemäänsä sovitussa aikataulussa. Osaa arvioida omaa osaamistaan realistisesti

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 24

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

Suositeltava oppimateriaali on linkkeinä tai lähteinä Itslearningissa.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu Itslearning-alustalla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso arvioidaan oppimistehtävien perusteella, opintojaksossa ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Itsenäinen verkko-opiskelu Itslearning-alustalla. Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät 2op = 54h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee itsenäiset tehtävät Itslearningin ohjeistuksen mukaisessa järjestyksessä. Oppimistehtävien ohjeistukset aukeavat jakson alkaessa keväällä 2024.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.
Opiskelija palauttaa tehtävät kokonaisuudessaan ja täyttää suoritusten koosteen vuoden 2024 aikana

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Tehtäviä tarkastetaan: 31.01., 29.02., 31.03., 30.04. ja 31.05.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 2 x 27 = 54t opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikkiin Itslearningissä oleviin oppimistehtäviin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hylätty: Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:
1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
2. Hyvinvointipalveluiden järjestäminen
3. Sosiaali- ja terveyspalvelut
4. Toimeentuloturva
5. Tietoturva

(Osiot: Kuntoutus sekä Asiakkaan ohjaus ja neuvonta case-työskentely, eivät ole mukana tässä toteutuksessa)

Sisällöt sekä oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning-alustalla. Jokaisen sisältöteeman alla on yksi tai useampi palautettava oppimistehtävä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Tehtäviä tarkastetaan: 31.01., 29.02., 31.03., 30.04. ja 31.05.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2op = 2 x 27 = 54t opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikkiin Itslearningissä oleviin oppimistehtäviin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hylätty: Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:
1. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
2. Hyvinvointipalveluiden järjestäminen
3. Sosiaali- ja terveyspalvelut
4. Toimeentuloturva
5. Tietoturva

(Osiot: Kuntoutus sekä Asiakkaan ohjaus ja neuvonta case-työskentely, eivät ole mukana tässä toteutuksessa)

Sisällöt sekä oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning-alustalla. Jokaisen sisältöteeman alla on yksi tai useampi palautettava oppimistehtävä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning-alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan, mikäli et pääse Itslearning-alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

0 - 45

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Seija Kirkko-Jaakkola
Ryhmät
 • PBIOS22A
  Bioanalyytikko (AMK), S22A
 • PBIOS22B
  Bioanalyytikko (AMK), S22B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Mirka Katajisto
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
 • Pirjo Pennanen
Ajoitusryhmät
 • A1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • A2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • B1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • B2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A
Pienryhmät
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää kipuilmiön fysiologian tietoa hyödyntäen kivun biopsykososiaalisesta näkökulmasta,
• arvioida kivun määrää ja laatua yksilöllisenä kokemuksena,
• tunnistaa kipuasiakkaan vuorovaikutuksen ja terapiasuhteen erityispiirteitä sekä tukea asiakasta löytämään voimavaransa ja parantamaan elämänlaatuaan,
• selittää näyttöön perustuen fysioterapian kipuun vaikuttamisen eri keinojen terapeuttiset vaikutukset sekä käyttömahdollisuudet ja –rajoitukset osana kipuasiakkaan moniammatillista kokonaishoitoa ja kuntoutusta,
• suunnitella ja toteuttaa turvallisesti näyttöön perustuvaa fysikaalista terapiaa sekä arvioida sen vaikuttavuutta osana asiakkaan fysioterapiakokonaisuutta
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Kipu ilmiönä, kipuasiakkaan terapiasuhteen merkitys, kivun arviointi, haastattelun perusteet, fysioterapian keinoja vaikuttaa asiakkaan kipukokemukseen mm. erilaisten fysikaalisen terapian toteutustapojen käyttöaiheet ja – rajoitteet sekä turvalliset toteutustavat, teknologian hyödyntäminen kipuasiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Kirjat (1 & 2 yksilötenttimateriaalina)
1) Kalso E ym. (toim.) 2018. Kipu. Terveysportti. Oppiportti. (Kipu, neljäs uudistettu painos, 2018 tai e-aineistosta verkkokirjana).
Osio II: 6 Kivun fysiologia ja mekanismit, 8 Akuutti ja krooninen kipu,
Osio III: 9 Kroonisen kivun epidemiologia ja kustannukset, 10 Kiputilojen luokittelu
Osio IV: 11 Kipupotilaan tutkiminen
Osio V: 14 Kipupotilaan hoitosuhde ja hoitosuhteen haasteita
Osio VI: 24 Vamman ja leikkauksen jälkeinen kipu
Osio VII: 26 Neuropaattiset kivut
Osio X: 38 CRPS
Huom: Osion VIII (Tules kivut) asioita käsitellään TULE -opintojaksoilla, tämä kirja toimii toki yhtenä tukimateriaalina tässä kokonaisuudessa)
Yllä olevat osiot ovat opintojakson tenttimateriaalia. Muu kirja toimii tukimateriaalina aihekokonaisuuteen.

2) Luomajoki ym. (toim.) 2020. Ammattilaisen kipukirja. VK-kustannus.
Luku 1: Biopsykososiaalinen viitekehys
Luku 2: Kipua potevan kohtaaminen, alkuhaastattelu ja tutkiminen
Luku 3: Kivunhoitomahdollisuuksia (sovitut osiot)

3) Robertson V, Ward A, Low J ja Reed A. 2006. Electrotherapy Explained. Principles and Practice. Fourth Edition. (saatavilla e-kirjana Finnasta) Luvut 3,6,9 ja 10

4) Buttler D, Moseley L. 2013. Explain Pain. 2013. Second Edition. (mainio tukimateriaali, löytyy kirjastosta)

Artikkeleita löytyy itsistä.

Verkkomateriaalien linkit (ITS): Mm. www.electrotherapy.org (soveltuvin osin), https://www.retrainpain.org/, https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo

TENTTIMATERIAALI KOOTUSTI:
- Kipu -kirjan luvut (koottu yllä)
- Ammattilaisen kipukirja:
luku 1 Biopsykososiaalinen viitekehys (s.23-135)
luku 2 Kipua potevan kohtaaminen, alkuhaastattelu ja tutkiminen (s.163-197)
luku 3 Kivunhoitomahdollisuuksia (s.291- 321)
- luentomateriaalina olevat Kipu OSA 1, OSA 2 ja OSA 3 -diasarjat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Noudatetaan opintosäännön 21 § Opintojaksolle ja opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen, arviointi
ja uusinnat selostetta uusinnoista ja korotuksista.


Yksilökoe ITSissä (viikot sovitaan orientaatiotunnilla)
vko xx (esim)41), vko xx (1.uusinta esim. vko 44) ja vko xx (2.uusinta esim. vko 46) (sovitaan orientaatiossa)

Osaamisen näytön palautus:
Deadline viikolla 49: 7.12 päivän loppuun mennessä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 x 27h= 108h sisältäen kontaktiopetuksen, itsenäisen opiskelun, tenttiin valmistautumisen ja yksilötentin, osaamisen näytön valmistelun ja toteutuksen ryhmässä.

Sisällön jaksotus

VKO 35: Opintojakson orientaatio ja keskusteleva opetus (kipuilmiön teorian aloitus) (3h) (A+B ryhmä) /AG

VKO 36-37: itsenäistä opiskelua sovitut materiaalit + viikon 38 tunteja varten ennakkotehtävän tekeminen (Retrainpain.org verkkokurssin sisällöstä, tehtävä ITS:ssä)

VKO 38: Keskusteleva opetus virtuaalisesti: kipuilmiö, kipuasiakkaan tutkiminen/kohtaaminen/haastattelu (4h) (A + B ryhmä) /AG

VKO 39: Case -pohjainen lähiopetus "learning cafe" -tyyppisesti kliiniseen päättelyyn/kipumekanismeihin liittyen, kipuun vaikuttaminen (4h) (A ja B ryhmällä omat toteutukset) /AG

VKO 40: Keskusteleva opetus, teoria-alustus ennen ensimmäisiä fysikaalisen terapian simulaatiotunteja & osaamisen näytön ohjeistus/orientaatio (A+B ryhmä) /AG

VKO 43: fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: kylmä/pintalämmöt käytännön harjoittelua (3h) (B ryhmä 1/4) /AG

VKO 43: fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: kylmä/pintalämmöt käytännön harjoittelua+ syvälämmön demo (3h) (A ryhmä 1/4) /AG

VKO 44: Keskusteleva opetus, teoria-alustus ennen ensimmäisiä UÄ, TENS, NMES simulaatiotunteja (2x 2h) (A+B ryhmä) / X

VKO 45: Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus 1/4 pienryhmissä (2h / 1/4 pienryhmä)/ X

VKO 46: Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus 1/4 pienryhmissä (2h / 1/4 pienryhmä)/ X

VKO 46-48 Osaamisennäytön terapiatilanteen työstöä pienryhmissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (tentti, opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arviointi: yksilötentti xx% (1-5) / osaamisen näyttö xx% (arviointi 1-5)
Ryhmissä tehtävä vertaisarviointi voi vaikuttaa arvosanaan.

Hylätty (0)

0: Toteutuksessa on kriittisiä puutteita. Esimerkiksi potilasturvallisuus vaarantuu (kontraindikaatiot), perustelut ovat virheellisiä (taustateoria ja parametrit ristiriidassa) ja kokonaisuus osoittaa, että kipuilmiötä ei ole ymmärretty. Toimiva vuorovaikutus ei riitä, jos edellä mainitut asiat ovat kriittisesti virheellisiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Toteutetussa fysioterapiaprosessissa on puutteita tai ristiriitaisuuksia tehtävänantoon nähden. Esimerkiksi fysikaalisen terapian osalta on puutteita laitteen käytössä ja/tai itse terapian toteutuksessa esimerkiksi perustelujen ja/tai potilasturvallisuuden näkökulmista.

2: Toteutettu fysioterapiaprosessi sisältää yksipuolisia tai osin puutteellisia perusteluja (taustateoria ja parametrit) ollen kuitenkin potilasturvallisuuden näkökulmasta toimiva. Vuorovaikutuksen näkökulma kaipaisi lisää näkyvyyttä toiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Toteutettu fysioterapiaprosessi on teknisesti ja perustellusti oikein, mutta perustelut ovat niukkoja. Vuorovaikutuksen osuus on rajoittunutta esimerkiksi fysikaalisen terapian teknisen toteutuksen selittämiseen ja/tai kipuasiakkaan kohtaamisen näkökulmasta. Potilasturvallisuuden näkökulmasta tarpeelliset asiat on huomioitu.

4: Toteutettu fysioterapiaprosessi vastaa tehtävänantoa ja osoittaa kipuilmiön ymmärtämistä. Fysikaalinen terapia on toteutettu perustellusti (taustateoria ja parametrit) ja potilasturvallisuus huomioiden. Vuorovaikutuksen näkökulmasta kipupotilaan kohtaaminen on toimivaa. Kokonaisuudessaan fysioterapiaprosessi on toteutettu hyvin, jättäen mahdollisesti joihinkin yllä mainittuihin näkökulmiin täydennyksen tarvetta, eikä kokonaisuus osoita soveltamisen taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Toteutettu fysioterapiaprosessi vastaa tehtävänantoa ja osoittaa ilmiön ymmärrystä ja soveltamisenkin taitoa kaikista tehtävänannon näkökulmista. Fysikaalinen terapia on toteutettu perustellusti (parametrit, taustateoria eli kipumekanismi ja miten siihen pyritään vaikuttamaan) ja potilasturvallisuus huomioiden ja kokonaisuus sisältää asioiden suhteet ymmärtävää toimintaa. Vuorovaikutuksen toimivuus terapiatilanteessa on erinomaista kipupotilaan kohtaamisen näkökulmasta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kehon rakenteita, selittää kipuilmiön fysiologisen perustan ja kuvata fysioterapian holistisen ihmiskäsityksen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Anu Granberg
Ajoitusryhmät
 • Mfysik23A (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • Mfysik23B (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23
Pienryhmät
 • Mfysik23A
 • Mfysik23B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää kipuilmiön fysiologian tietoa hyödyntäen kivun biopsykososiaalisesta näkökulmasta,
• arvioida kivun määrää ja laatua yksilöllisenä kokemuksena,
• tunnistaa kipuasiakkaan vuorovaikutuksen ja terapiasuhteen erityispiirteitä sekä tukea asiakasta löytämään voimavaransa ja parantamaan elämänlaatuaan,
• selittää näyttöön perustuen fysioterapian kipuun vaikuttamisen eri keinojen terapeuttiset vaikutukset sekä käyttömahdollisuudet ja –rajoitukset osana kipuasiakkaan moniammatillista kokonaishoitoa ja kuntoutusta,
• suunnitella ja toteuttaa turvallisesti näyttöön perustuvaa fysikaalista terapiaa sekä arvioida sen vaikuttavuutta osana asiakkaan fysioterapiakokonaisuutta
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Kipu ilmiönä, kipuasiakkaan terapiasuhteen merkitys, kivun arviointi, haastattelun perusteet, fysioterapian keinoja vaikuttaa asiakkaan kipukokemukseen mm. erilaisten fysikaalisen terapian toteutustapojen käyttöaiheet ja – rajoitteet sekä turvalliset toteutustavat, teknologian hyödyntäminen kipuasiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Kirjat (1 & 2 yksilötenttimateriaalina)
1) Kalso E ym. (toim.) 2018. Kipu. Terveysportti. Oppiportti. (Kipu, neljäs uudistettu painos, 2018 tai e-aineistosta verkkokirjana).
Osio II: 6 Kivun fysiologia ja mekanismit, 8 Akuutti ja krooninen kipu,
Osio III: 9 Kroonisen kivun epidemiologia ja kustannukset, 10 Kiputilojen luokittelu
Osio IV: 11 Kipupotilaan tutkiminen
Osio V: 14 Kipupotilaan hoitosuhde ja hoitosuhteen haasteita
Osio VI: 24 Vamman ja leikkauksen jälkeinen kipu
Osio VII: 26 Neuropaattiset kivut
Osio X: 38 CRPS
Huom: Osion VIII (Tules kivut) asioita käsitellään TULE -opintojaksoilla, tämä kirja toimii toki yhtenä tukimateriaalina tässä kokonaisuudessa)
Yllä olevat osiot ovat opintojakson tenttimateriaalia. Muu kirja toimii tukimateriaalina aihekokonaisuuteen.

2) Luomajoki ym. (toim.) 2020. Ammattilaisen kipukirja. VK-kustannus.
Luku 1: Biopsykososiaalinen viitekehys
Luku 2: Kipua potevan kohtaaminen, alkuhaastattelu ja tutkiminen
Luku 3: Kivunhoitomahdollisuuksia (sovitut osiot)

3) Robertson V, Ward A, Low J ja Reed A. 2006. Electrotherapy Explained. Principles and Practice. Fourth Edition. (saatavilla e-kirjana Finnasta) Luvut 3,6,9 ja 10

4) Buttler D, Moseley L. 2013. Explain Pain. 2013. Second Edition. (mainio tukimateriaali, löytyy kirjastosta)

Artikkeleita löytyy itsistä.

Verkkomateriaalien linkit (ITS): Mm. www.electrotherapy.org (TÄRKEÄ, soveltuvin osin), https://www.retrainpain.org/, https://www.terveyskyla.fi/kivunhallintatalo

TENTTIMATERIAALI KOOTUSTI:
- Kipu -kirjan luvut (koottu yllä)
- Ammattilaisen kipukirja:
luku 1 Biopsykososiaalinen viitekehys (s.23-135)
luku 2 Kipua potevan kohtaaminen, alkuhaastattelu ja tutkiminen (s.163-197)
luku 3 Kivunhoitomahdollisuuksia (s.291- 321)
- luentomateriaalina olevat Kipu OSA 1, OSA 2 ja OSA 3 -diasarjat

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Noudatetaan opintosäännön 21 § Opintojaksolle ja opintokokonaisuuteen ilmoittautuminen, arviointi
ja uusinnat selostetta uusinnoista ja korotuksista.


Yksilökoe ITSLearningissa (viikot sovitaan orientaatiotunnilla)
vko 10, vko 13 (1.uusinta) ja vko 16 (2.uusinta)

Osaamisen näytön palautus:
Deadline viikolla 19 tai 20 xx.5 päivän loppuun mennessä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 x 27h= 108h sisältäen kontaktiopetuksen, itsenäisen opiskelun, tenttiin valmistautumisen ja yksilötentin, osaamisen näytön valmistelun ja toteutuksen ryhmässä.

Sisällön jaksotusVKO x: Opintojakson orientaatio ja keskusteleva opetus (kipuilmiön teorian aloitus) (2h) AG

VKO x: itsenäistä opiskelua sovitut materiaalit + viikon 6 tunteja varten ennakkotehtävän tekeminen (Retrainpain.org verkkokurssin sisällöstä, tehtävä ITS:ssä)

VKO x: Keskusteleva opetus virtuaalisesti: kipuilmiö, kipuasiakkaan tutkiminen/kohtaaminen/haastattelu (4h) AG

VKO x: Case -pohjainen lähiopetus kliiniseen päättelyyn/kipumekanismeihin liittyen, kipuun vaikuttaminen (4h) AG

VKO x: Keskusteleva opetus, teoria-alustus ennen ensimmäisiä fysikaalisen terapian simulaatiotunteja & osaamisen näytön ohjeistusta/orientaatiota (2h) /AG

VKO x: fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: kylmä/pintalämmöt käytännön harjoittelua+ syvälämmön demo (3h) (1/2 ryhmissä) /AG

Esa:
VKO 12: A+B -Keskusteleva opetus, teoria-alustus ennen ensimmäisiä UÄ, TENS, NMES simulaatiotunteja (4h) EB
VKO 13: A+B- Keskusteleva opetus, teoria-alustus ennen ensimmäisiä UÄ, TENS, NMES simulaatiotunteja (4h) EB
VKO 13: A-ryhmä - Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus pienryhmässä (4h)/ EB
VKO 13: B-ryhmä - Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus 1/2 pienryhmissä (4h)/ EB
VKO 14: A-ryhmä - Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus pienryhmässä (3h)/ EB
VKO 14: B-ryhmä - Fysikaalisen terapian simulaatiotunteja: UÄ, TENS, NMES. Toteutus pienryhmässä (3h)/ EB

VKO xx- Osaamisennäytön terapiatilanteen työstöä pienryhmissä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (tentti, opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arviointi: yksilötentti 50% (1-5) / osaamisen näyttö 50% (arviointi 1-5)
Ryhmissä tehtävä vertaisarviointi voi vaikuttaa arvosanaan.

Hylätty (0)

0: Toteutuksessa on kriittisiä puutteita. Esimerkiksi potilasturvallisuus vaarantuu (kontraindikaatiot), perustelut ovat virheellisiä (taustateoria ja parametrit ristiriidassa) ja kokonaisuus osoittaa, että kipuilmiötä ei ole ymmärretty. Toimiva vuorovaikutus ei riitä, jos edellä mainitut asiat ovat kriittisesti virheellisiä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1: Toteutetussa fysioterapiaprosessissa on puutteita tai ristiriitaisuuksia tehtävänantoon nähden. Esimerkiksi fysikaalisen terapian osalta on puutteita laitteen käytössä ja/tai itse terapian toteutuksessa esimerkiksi perustelujen ja/tai potilasturvallisuuden näkökulmista.

2: Toteutettu fysioterapiaprosessi sisältää yksipuolisia tai osin puutteellisia perusteluja (taustateoria ja parametrit) ollen kuitenkin potilasturvallisuuden näkökulmasta toimiva. Vuorovaikutuksen näkökulma kaipaisi lisää näkyvyyttä toiminnassa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3: Toteutettu fysioterapiaprosessi on teknisesti ja perustellusti oikein, mutta perustelut ovat niukkoja. Vuorovaikutuksen osuus on rajoittunutta esimerkiksi fysikaalisen terapian teknisen toteutuksen selittämiseen ja/tai kipuasiakkaan kohtaamisen näkökulmasta. Potilasturvallisuuden näkökulmasta tarpeelliset asiat on huomioitu.

4: Toteutettu fysioterapiaprosessi vastaa tehtävänantoa ja osoittaa kipuilmiön ymmärtämistä. Fysikaalinen terapia on toteutettu perustellusti (taustateoria ja parametrit) ja potilasturvallisuus huomioiden. Vuorovaikutuksen näkökulmasta kipupotilaan kohtaaminen on toimivaa. Kokonaisuudessaan fysioterapiaprosessi on toteutettu hyvin, jättäen mahdollisesti joihinkin yllä mainittuihin näkökulmiin täydennyksen tarvetta, eikä kokonaisuus osoita soveltamisen taitoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5: Toteutettu fysioterapiaprosessi vastaa tehtävänantoa ja osoittaa ilmiön ymmärrystä ja soveltamisenkin taitoa kaikista tehtävänannon näkökulmista. Fysikaalinen terapia on toteutettu perustellusti (parametrit, taustateoria eli kipumekanismi ja miten siihen pyritään vaikuttamaan) ja potilasturvallisuus huomioiden ja kokonaisuus sisältää asioiden suhteet ymmärtävää toimintaa. Vuorovaikutuksen toimivuus terapiatilanteessa on erinomaista kipupotilaan kohtaamisen näkökulmasta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia kehon rakenteita, selittää kipuilmiön fysiologisen perustan ja kuvata fysioterapian holistisen ihmiskäsityksen.

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 20.10.2023

Ajoitus

23.10.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Noora Hämäläinen
 • Pirjo Pennanen
 • FT2 Virtuaalihenkilö8
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali toimii itsenäisen opiskelun ja yhdessä oppimisen tukena. Materiaalia hyödynnetään oman oppimisen, tehtävien tekemisen sekä tiedonhankinnan apuna. Tehtäviin liittyvät materiaaleista on linkitettynä Itslearning-työtilassa

Saatavissa sähköisesti Turun AMK:n kirjastosta:
- Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (tukea kielenhuollon tehtäviin ja raportointiin) > haku sähköisenä Finnasta

Lisäksi:
- Turun AMK:n opinnäytetyön kirjoitusohjeet ja lähteidenkäytön ohjeet (tukea tutkielmatyyppisen kirjoittamisen perusteisiin) > Messi
- Tuntimateriaalit (täydentävät ja tuovat eri näkökulmia käsiteltäviin viestinnän aiheisiin) > Itslearning
- Oma tiedonhaku tehtäviä varten (yksilöllisesti valittu opiskelijan oman oppimistavoitteen mukaan; asiantuntijaesitykseen ja tehtäviin tarvittava lähdekirjallisuus) > tiedonhaku eri kirjastoista ja netistä.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen etäopiskelu, ryhmä- ja parityöskentely, verkko-opiskelu, tehtäväperustaisuus. Verkko-oppimisalusta: itslearning.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu tehtäviin. Myöhässä palauttaminen alentaa arvosanaa. Kurssin päättymisen jälkeen opiskelija voi tutkintosäännön mukaisesti palauttaa puuttuvia tehtäviä puolen vuoden ajan. Sen jälkeen on ilmoittauduttava uudelle vastaavalle kurssille.

Kansainvälisyys

Toimintatapoina ovat aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja opiskelijan itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, parityöskentely ja ryhmätyöskentely.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op. = 80 h opiskelijan työtä

Kurssin arvioitavat tehtävät ja arviointikriteerit esitellään tarkemmin ensimmäisellä oppitunnilla.

Sisällön jaksotus

Opetus alkaa ma 23.10.

Paikalla oltava vähintään 60 % tunneista.

Osaamistavoitteet:
Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Opintojakson sisältö:
• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolla on C-kielitaitovaatimus.
Edeltävyysehtoina ovat seuraavat opinnot:
- lukion äidinkieli ja kirjallisuus,
- ammatillisen koulutuksen äidinkieli ja viestintä tai
- vastaavat opinnot suomi toisena kielenä oppimäärinä.

Arviointiasteikko

H-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtäviä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa vanhenemiseen liittyvät muutokset elimistössä,
• selittää geriatrisen prevention merkityksen vanhuuden eri ikävaiheissa,
• selittää toimintakyvyn muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät vanhuudessa,
• kuvata geriatrisen kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset vanhenemiseen liittyvät muutokset, geriatrinen preventio, geriatrinen kuntoutus

Oppimateriaalit

Käypä hoitosuositus / Keuhkoahtaumatauti, siitä määritelmiä ja vaaratekijät
Käypä hoitosuositus / Muistisairaudet, siitä keskeninen sanoma ja määritelmiä (taulukko)
Geriatria / toimittajat: Reijo Tilvis et al Painos 3
Duodecim, 2016, Porvoo
kappaleet:
vanhenemismuutokset kpl 2 / 2.02
Tuki- ja liikuntaelinten vanhenemismuutokset, s. 22- 24 Sidekudos, Lihaskudos, Sarkopenia kpl 2 / 2.04 Sydämen ja verisuonten vanheneminen s. 31-34, sydän, verisuonet kpl 2/ 2.10 Ikääntymisen vaikutus umpieritykseen s. 47- 51 Umpieritysrauhaset
sydän- ja verisuonisairaudet kpl 7 s. 88- 108
muistisairaudet kpl 8, s. 110- 126
aivoverenkiertohäiriöt kpl 10, s. 136- 138
vanhusten mielialahäiriöt kpl 12,s. 150- 156
keuhkosairaudet kpl14, s. 206- 216
vanhuksen diabetes kpl 16, s. 230- 239
vanhuksen äkilliset niveloireet kpl 21, s. 288- 299
Kaatuileva vanhus kpl 27, s. 334- 338
vanhusten unihäiriöt kpl 29,s. 346- 352
ikääntyneen ihmisen ravitsemus kpl 30, s. 354- 360

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotentti, joka toteutuu Ville -oppimisjärjestelmässä

Opintojaksolla ei ole käytössä ITSlearning -oppimisalustaa. Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät tästä toteutussuunnittelmasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti on mahdollista tehdä kolmessa eri aikavälissä joiden kautta toteutuu myös mahdolliset uusinnat (2 uusintaa).

ensimmäinen aikaväli on 4.9.-8.10.2023
Toinen aikaväli on 9.10.-12.11.2023
Kolmas aikaväli on 13.11.-10.12.2023

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu, verkkotentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista toteutustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1.00 op, 27 h opiskelijan työtuntia, tenttiaika 20 minuuttia. Tenttiaika alkaa heti kun avaat tentin ViLLE -järjestelmässä

Sisällön jaksotus

Tentti on kotitenttinä tehtävä e- tentti johon käytetään ViLLE -oppimisjärjestelmää.

Jos et ole aikaisemmin käyttänyt ViLLE -järjestelmää, rekisteröidy sinne tämän linkin kautta: https://ville.utu.fi?c=PCQLhDc734MR
Kirjoita etu- ja sukunimesi niille varattuihin paikkoihin ja käytä opiskeluorganisaatiosi sähköpostiosoitetta

Jos olet jo rekisteröitynyt ViLLE -järjestelmään, voit lisätä geriatrian tentin tekemistä varten itsellesi uuden kurssin
Tarvitset rekisteröintikoodin ja kurssiavaimen:
Rekisteröintikoodi
1177 02665
Kurssiavain
gerfyssyk1256

Viestintäkanava ja lisätietoja

Arvosanat kirjataan Peppiin joka kuukauden lopussa. Ole yhteydessä sähköpostitse vastuuopettajaan mikäli arvosana ei tule näkyviin kuukauden viimeisestä päivästä kahden viikon sisällä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti on monivalintatentti. Kone arpoo jokaiselle oman tehtäväkokonaisuuden, jossa on 20 tehtävää. Maksimi pisteet ovat 20/20. Väärästä vastauksesta ei mene miinuspisteitä. Arvosana 1-5 pyritään merkitsemään aina kuukauden viimeisenä päivänä Peppiin.

Pisteytys
Arvosana 5 pisteet 19-20
Arvosana 4 pisteet 17-18
Arvosana 3 pisteet 15-16
Arvosana 2 pisteet 13-14
Arvosana 1 pisteet 10-12

Hylätty (0)

0-9 pistettä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

30.08.2023 - 07.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Kuikkaniemi
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa vanhenemiseen liittyvät muutokset elimistössä,
• selittää geriatrisen prevention merkityksen vanhuuden eri ikävaiheissa,
• selittää toimintakyvyn muutokset ja niihin vaikuttavat tekijät vanhuudessa,
• kuvata geriatrisen kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset vanhenemiseen liittyvät muutokset, geriatrinen preventio, geriatrinen kuntoutus

Oppimateriaalit

Käypä hoitosuositus / Keuhkoahtaumatauti, siitä määritelmiä ja vaaratekijät
Käypä hoitosuositus / Muistisairaudet, siitä keskeninen sanoma ja määritelmiä (taulukko)
Geriatria / toimittajat: Reijo Tilvis et al Painos 3
Duodecim, 2016, Porvoo
kappaleet:
vanhenemismuutokset kpl 2 / 2.02 Tuki- ja liikuntaelinten vanhenemismuutokset, s. 22- 24 Sidekudos, Lihaskudos, Sarkopenia kpl 2 / 2.04 Sydämen ja verisuonten vanheneminen s. 31-34, sydän, verisuonet kpl 2/ 2.10 Ikääntymisen vaikutus umpieritykseen s. 47- 51 Umpieritysrauhaset
sydän- ja verisuonisairaudet kpl 7 s. 88- 108
muistisairaudet kpl 8, s. 110- 126
aivoverenkiertohäiriöt kpl 10, s. 136- 138
vanhusten mielialahäiriöt kpl 12,s. 150- 156
keuhkosairaudet kpl14, s. 206- 216
vanhuksen diabetes kpl 16, s. 230- 239
vanhuksen äkilliset niveloireet kpl 21, s. 288- 299
Kaatuileva vanhus kpl 27, s. 334- 338
vanhusten unihäiriöt kpl 29,s. 346- 352
ikääntyneen ihmisen ravitsemus kpl 30, s. 354- 360

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotentti, joka toteutuu Ville -oppimisjärjestelmässä

Opintojaksolla ei ole käytössä ITSlearning -oppimisalustaa. Kaikki tarvittavat tiedot löytyvät tästä toteutussuunnittelmasta.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arvosanat kirjataan Peppiin joka kuukauden lopussa. Ole yhteydessä sähköpostitse vastuuopettajaan mikäli arvosana ei tule näkyviin kuukauden viimeisestä päivästä kahden viikon sisällä.

Kansainvälisyys

Itsenäinen opiskelu, verkkotentti

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista toteutustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1.00 op, 27 h opiskelijan työtuntia, tenttiaika 20 minuuttia. Tenttiaika alkaa heti kun avaat tentin ViLLE -järjestelmässä

Sisällön jaksotus

Tentti on kotitenttinä tehtävä e- tentti johon käytetään ViLLE -oppimisjärjestelmää.

Jos et ole aikaisemmin käyttänyt ViLLE -järjestelmää, rekisteröidy sinne tämän linkin kautta: https://ville.utu.fi?c=bC5E6JCTyriV
Kirjoita etu- ja sukunimesi niille varattuihin paikkoihin ja käytä opiskeluorganisaatiosi sähköpostiosoitetta

Jos olet jo rekisteröitynyt ViLLE -järjestelmään, voit lisätä geriatrian tentin tekemistä varten itsellesi uuden kurssin
Tarvitset rekisteröintikoodin ja kurssiavaimen:
Rekisteröintikoodi
1735 51625
Kurssiavain
gerfysmfy776

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM!
Toisen asteen yhteistyö koskee vain sopimusperustaisia opintoja Turun Hierojakoulun opiskelijoiden kanssa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti on mahdollista tehdä kolmessa eri aikavälissä joiden kautta toteutuu myös mahdolliset uusinnat (2 uusintaa).

ensimmäinen aikaväli on 30.9.-29.10
Toinen aikaväli on 30.10-26.11.
Kolmas aikaväli on 27.11.-17.12.

Hylätty (0)

Tentti on monivalintatentti. Kone arpoo jokaiselle oman tehtäväkokonaisuuden, jossa on 20 tehtävää. Maksimi pisteet ovat 20/20. Väärästä vastauksesta ei mene miinuspisteitä. Arvosana 1-5 pyritään merkitsemään aina kuukauden viimeisenä päivänä Peppiin.

Pisteytys
Arvosana 5 pisteet 19-20
Arvosana 4 pisteet 17-18
Arvosana 3 pisteet 15-16
Arvosana 2 pisteet 13-14
Arvosana 1 pisteet 10-12

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

0-9 pistettä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 04.09.2023

Ajoitus

21.08.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Afrisa Kapella
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 14. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää fyysisen aktiivisuuden merkityksen terveydelle, hyvinvoinnille ja toimintakyvylle,
• tunnistaa fyysisen aktiivisuuden merkityksen sairauksien ja toimintarajoitteiden ehkäisyssä,
• arvioida asiakkaiden liikuntaneuvonnan ja terveysliikunnan tarvetta,
• arvioida fyysisen aktiivisuuden muotojen soveltuvuutta eri asiakasryhmille,
• toteuttaa yksilöllistä ja tavoitteellista terveysliikuntaa ja liikuntaneuvontaa eri ikäisten henkilöiden toimintakyvyn tueksi,
• käyttää liikuntaneuvonnan ja terveysliikunnan tutkimustietoa sekä ohjaamisen perusteita toiminnassaan,
• suunnitella ja ohjata yksilö- ja ryhmämuotoista terveysliikuntaa sekä toimia terveysliikunnan projekteissa,
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset perusteet toiminnassaan.

Sisältö

Valtakunnalliset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset, liikunnan vaikutukset yksilö- ja väestötasolla, terveysliikunnan suositukset eri-ikäisille henkilöille, terveysliikunnan annostelun perusteet, terveysliikunnan ja liikuntaneuvonnan suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin perusteet, eri liikuntamuodot ja –lajit hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä, teknologian hyödyntäminen terveysliikunnan ja liikuntaneuvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit. ks. Its learning
Terveysliikunta – kuntoa, terveyttä ja elämänlaatua. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00934
UKK-instituutin Liikkumisen suositukset https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/aikuisten-liikkumisen-suositus/
Liikunta. Käypä hoito -suositus. (2016) https://www.kaypahoito.fi/hoi50075
Liikuntaneuvonnan kansalliset suositukset: https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2021/04/Liikuntaneuvonnan_suositukset_FINAL.pdf
Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset VN 2018. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160724/31-2018-Liikkumattomuuden%20lasku%20kasvaa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mikael Fogelholm, Ilkka Vuori, Tommi Vasankari (toim.) 2.–4., uudistettu painos 2014. Terveysliikunta. (Hyvää oheislukemista, mutta sisältää osittain vanhentunutta tietoa)

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppimismenetelminä mm. opettajajohtoiset keskustelevat luennot ja demonstraatiot sekä case-pohjaiset pari ja ryhmätehtävät. Kokemuksellisen oppimisen kautta tutustutaan eri liikuntamuotoihin sekä liikkumaan aktivoiviin teknologiaratkaisuihin. Opintojakson lopulla opiskelijat toteuttavat pareina ohjauksia oikeille asiakasryhmille.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Tehtävät

Minä liikunnanohjaajana (vko 35)
Terveysliikuntamuotoihin tutustuminen (vko 35-49)
Omanaktiivisuuden  seuranta  (35-39)
Liikunnanohjaussuunnitelman  laatiminen  parin kanssa (vko 36-38 ja vko 43-50)
Liikunta sairauksien ehkäisyssä,  hoidossa  ja kuntoutuksessa–ryhmätehtävä (vko 41 mennessä)

Sisällön jaksotus

*HUOM! Toteutussuunnitelma tarkentuu vielä!

Vko 35
2h Opintojakson orientaatio
2h Ryhmänohjauksen suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin perusteet (keskusteleva luento)

Vko 36
2h Ryhmänohjauksen perusteet (käytännön simulaatio)
3h Allasohjauksen käytännön simulaatio (ruusukorttelin hyvinvointikeskus)
2h Valtakunnalliset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset ja Liikunnan vaikutukset yksilö- ja väestötasolla - case-tehtävänanto (keskusteleva luento)

Vko 37
2h Liikuntaneuvonta
2h Ryhmäohjauksen harjoitustunti

Vko 38
2h Ryhmänohjausharjoituksia omalle ryhmälle (harjoitustunti)

Vko 39
2h Ryhmänohjausharjoituksia omalle ryhmälle (harjoitustunti)
2h Orientaatio asiakastyöhön


Vko 40
2h Liikuntaneuvonta ja teknologian hyödyntäminen terveysliikunnan ja liikuntaneuvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa (keskusteleva luento)

Vko 40-50
Asiakasohjauksia erillisen (ti)
Sun Hyvä Breikki-taukoliikuntatuokiot (ma)
Sun hyvä Temppu (ti)

Vko 41
4h Case-tehtävien purku

Vko 47
1h Tentti

Vko 51
2h Opintojakson loppuseminaari

Viestintäkanava ja lisätietoja

Its Learning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksotehtävät: hyv/täydennettävää
Ohjaustuokiot: 1-5/hyl
Tentti: 1-5/hyl
Tehtävien myöhässä palauttaminen voi laskea arvosanaa yhdellä
Lopullinen arvosana muodostuu osasuoritusten keskiarvosta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tutkia liikkumista ja toimintaa sekä niiden edellytyksiä sekä ohjata asiakasta edistämään toimintakykyään.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Afrisa Kapella
Ajoitusryhmät
 • A1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • A2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • B1 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
 • B2 (Koko: 12. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A
Pienryhmät
 • A1
 • A2
 • B1
 • B2

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää fyysisen aktiivisuuden merkityksen terveydelle, hyvinvoinnille ja toimintakyvylle,
• tunnistaa fyysisen aktiivisuuden merkityksen sairauksien ja toimintarajoitteiden ehkäisyssä,
• arvioida asiakkaiden liikuntaneuvonnan ja terveysliikunnan tarvetta,
• arvioida fyysisen aktiivisuuden muotojen soveltuvuutta eri asiakasryhmille,
• toteuttaa yksilöllistä ja tavoitteellista terveysliikuntaa ja liikuntaneuvontaa eri ikäisten henkilöiden toimintakyvyn tueksi,
• käyttää liikuntaneuvonnan ja terveysliikunnan tutkimustietoa sekä ohjaamisen perusteita toiminnassaan,
• suunnitella ja ohjata yksilö- ja ryhmämuotoista terveysliikuntaa sekä toimia terveysliikunnan projekteissa,
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset perusteet toiminnassaan.

Sisältö

Valtakunnalliset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset, liikunnan vaikutukset yksilö- ja väestötasolla, terveysliikunnan suositukset eri-ikäisille henkilöille, terveysliikunnan annostelun perusteet, terveysliikunnan ja liikuntaneuvonnan suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin perusteet, eri liikuntamuodot ja –lajit hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä, teknologian hyödyntäminen terveysliikunnan ja liikuntaneuvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit. ks. Its learning
Terveysliikunta – kuntoa, terveyttä ja elämänlaatua. https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00934
UKK-instituutin Liikkumisen suositukset https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/aikuisten-liikkumisen-suositus/
Liikunta. Käypä hoito  -suositus. (2016) https://www.kaypahoito.fi/hoi50075
Liikuntaneuvonnan kansalliset suositukset: https://www.likes.fi/wp-content/uploads/2021/04/Liikuntaneuvonnan_suositukset_FINAL.pdf

Mikael Fogelholm, Ilkka Vuori, Tommi Vasankari (toim.) 2.–4., uudistettu painos 2014. Terveysliikunta. (Hyvää oheislukemista, mutta sisältää osittain vanhentunutta tietoa)

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla oppimismenetelminä mm. opettajajohtoiset keskustelevat luennot ja demonstraatiot sekä case-pohjaiset pari ja ryhmätehtävät. Kokemuksellisen oppimisen kautta tutustutaan eri liikuntamuotoihin sekä liikkumaan aktivoiviin teknologiaratkaisuihin. Opintojakson lopulla opiskelijat toteuttavat pareina ohjauksia oikeille asiakasryhmille.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti xx.x.2024
1, uusintatentti xx.x.2024 (Korotukset ja hylätyt arvosanat)
2. uusintatentti sovitaan tarvittaessa (Vain hylätyt arvosanat)

Kansainvälisyys

Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Mikäli opiskelija on suorittanut terveysliikunnan opintoja, voi hän hyväksilukea opintojakson tai osia siitä. Hyväksiluvuista tulee keskustella opettajan kanssa hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua (s-posti 6.12. mennessä).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Valmistautuminen oppitunneille itsenäisesti käsiteltäviin teemoihin perehtyen kirjallisuuden, videoiden ja arviointitehtävien kautta
- Ryhmäliikuntatuokion suunnittelu ja ohjaaminen omalle ryhmälle
- Ryhmäliikuntatuokioiden suunnittelu ja ohjaaminen asiakkaille
- Liikunta sairauksien ehkäisyssä, kuntoutuksessa ja hoidossa -ryhmätehtävän laatiminen ja esitys
- Oman aktiivisuuden seurantatehtävä
- Lajikokeilutehtävä
- Kirjallinen tentti

Sisällön jaksotus

Vko 2
2h Opintojakson orientaatio / A+B
2h Keskusteleva luento 1: Ryhmänohjauksen suunnittelun, ohjauksen ja arvioinnin perusteet / A+B
2h Keskusteleva luento 2: Vesiliikunta + Luontoliikunta / A+B

Vko 3
2h Harjoitustunti 1: Ryhmänohjauksen perusteet / A1, A2, B1 ja B2 erikseen
2h Keskusteleva luento 3: Valtakunnalliset terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjaukset A+B

Vko 4
2h Harjoitustunti 2: Vesiliikunta (harjoitustunti) / A1, A2, B1, B2
2h Keskusteleva luento 4: Liikuntaneuvonta ja liikkumisen suositukset / A+B
2h Harjoitustunti 3: Ryhmänohjausharjoituksia omalle ryhmälle / A1, A2, B1 ja B2 erikseen

Vko 5
2h + 2h Keskusteleva luento 5: Liikuntaneuvonta ja liikkumisen suositukset -> tuntitehtävien purku / A ja B erikseen
2h Harjoitustunti 4: Ryhmänohjausharjoituksia omalle ryhmälle / A1, A2, B1 ja B2 erikseen

Vko 6
2h Keskusteleva luento 6: Asiakastyöhön valmistautuminen, / A+B /
2h Ryhmänohjausharjoituksia omalle ryhmälle (harjoitustunti) / A1, A2, B1 ja B2 erikseen /
Vko 7
2h + 2h Keskusteleva luento 7: Teknologian hyödyntäminen terveysliikunnan ja liikuntaneuvonnan suunnittelussa ja toteutuksessa / A ja B erikseen / Iida
2h Ryhmänohjausharjoituksia omalle ryhmälle (harjoitustunti) / A1, A2, B1 ja B2 erikseen

Vko 8:talviloma

Vko 9
6h + 6h Ryhmätehtävän purku / A+B erikseen

Vko 9 ->

Asiakasohjauksia erillisen aikataulun mukaisesti. / A1, A2, B1 ja B2 erikseen

* Sun hyvä Breikki - etäliikuntatuokiot teamsissa (vko 9-21, ma ja to
* Sun hyvä Temppu (vko 9-18, ti klo 16-18)
* Allasryhmien ohjaus ( vko 9-18, ti ja to)
' Kelan liikuntaryhmä (vko 10-18, ti klo 16:30-17.30)

Vko 13
2h Tentti / A+B

Vko 17
2h Uusintatentti / A+B
Vko 20
2h Opintojakson loppuseminaari / A+B

Viestintäkanava ja lisätietoja

Käytännön tunneilla ammatillinen pukeutuminen.

Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä:
Kaikilla opintojaksojen lähitunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Käytännön tuntien poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksotehtävät: hyv/täydennettävää
Ohjaustuokiot: 1-5/hyl (tarkempi arviointikriteeristö tehtävänannon yhteydessä)
Tentti: 1-5/hyl (tasavälinen skaala, vähintään 50% vaaditaan läpipääsyyn)
Tehtävien myöhässä palauttaminen voi laskea arvosanaa yhdellä
Lopullinen arvosana muodostuu osasuoritusten keskiarvosta.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa tutkia liikkumista ja toimintaa sekä niiden edellytyksiä sekä ohjata asiakasta edistämään toimintakykyään.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, ITSlearning, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 20.01.2024

Ajoitus

11.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Henna Vuoriranta
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelijaa osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, ITSlearning, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Sisällön jaksotus

Korkeakouluopiskelu- ja työelämätaidot- eli Kote-opintojen sisältö:
• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja Turun ammattikorkeakouluun työyhteisönä sekä oppimisympäristönä. Lisäksi opiskelija perehtyy mm. opintojen rakenteeseen, sisältöön, oppimisjärjestelmiin ja tulee tietoiseksi erilaisista tukipalveluista.

Orientoivat opinnot: to 11. ja pe 12.1.2024
Kote-tunnit eli ryhmän yhteiset tapaamiset: 1.2., 1.3., 19.4. ja 6.6.
Henkilökohtaisille tuutorkeskusteluille on varattu aikaa 25.1., 9.2., 1.3., 22.3. ja 23.5. Tuutorille varataan yksi aika kotipesän varauskalenterista.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

25.05.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 02.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Annukka Myllymäki
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelutaidot
• Opiskelija osaa suunnitella opintonsa ja tunnistaa opiskelutaitojensa ja ajanhallinnan kehittämistarpeita.
• Opiskelija tuntee ja ymmärtää innovaatiokompetenssit.
• Innovaatiokompetenssien avulla opiskelija osaa arvioida omaa toimintaansa korkeakouluopinnoissa ja asiantuntijana kehittymisessä.
HOPS
• Opiskelija osaa oppimissuunnitelman pohjalta päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa.

Sisältö

Opiskelutaidot
o oman opintopolun mahdollisuuksien tunnistaminen
o aikataulussa pysyminen
o palautteen antaminen ja vastaanottaminen
o puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen eri ohjaustahoilta
o opiskelijana kehittyminen
HOPS
o harjoittelu (harjoittelupaikan merkitys urasuunnittelussa, harjoittelupaikan hakeminen, toteutumisen arviointi)
o työelämätaidot
o ammatti-identiteetin vahvistuminen
o urasuunnittelun merkitys
o kehityskeskustelu
o kansainvälisyys osana opintoja

Opetusmenetelmät

Ryhmäohjaus kote -tunneilla
Yksilöohjaus livenä tai tarvittaessa Teamsin kautta

Kansainvälisyys

Oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Omien opintojen suunnittelu; harjoitteluun valmistautuminen, harjoittelupaikkavarausjärjestelmän hallinta ja vastuu omasta roolista tässä järjestelmässä, vastuu harjoittelutietojen kirjaamisesta.

Sisällön jaksotus

Koko ryhmä: orientaatiot opintojen suunnitteluun, harjoittelun tavoitteet, harjoittelupaikan varaaminen ja/tai hankkiminen.
Yksilöohjaus: omien opintojen seuranta ja suunnittelu.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osallistuminen ryhmäohjaustilanteisiin, henkilökohtainen HOPS keskustelu lukukausittain.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 52

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Kati Naamanka
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A
 • PFYSIS21
  Fysioterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

• Opiskelija kehittää näkemystään ammatillisesta osaamisestaan ja urasuunnitelmistaan.
• Opiskelija osaa arvioida innovaatiokompetenssiensa kehittymistä.
• Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyden merkityksen omalla ammattialallaan
• Opiskelija tekee suunnitelman opintojensa loppuunsaattamiseksi.
• Opiskelija valmistautuu työnhakutilanteisiin sekä laatii työllistymis- ja urasuunnitelman.
• Opiskelija osaa arvioida omaa ammatillista osaamistaan.

Sisältö

Ammatillisen osaamisen syventäminen
o opinnäytetyö
o innovaatiokompetenssit -itsearviointi
o kehityskeskustelu
o HOPSin päivittäminen
o harjoittelu, työelämätaidot
o monikulttuurisuus ja oma kansainvälistyminen (vaihto-opiskelu, harjoittelu ulkomailla, kotikansainvälistyminen)

Työelämätaitojen kehittyminen
o yrittäjämäinen toiminta ja yrittäjyys
o työhakemus ja CV, työllistymis- ja urasuunnitelma

Opintojen saattaminen loppuun
o valmistumisprosessi
o jatko-opiskelumahdollisuudet

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.11.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Kati Naamanka
 • Niina Katajapuu

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa ja perustella fysioterapian kehittämiskohteen ja/tai tarpeen,
• soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitojaan kuvatessaan fysioterapian kehittämiskohteensa näyttöön perustuen,
• muodostaa yhdessä toimiseksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta ja sen rajaamisesta,
• kuvata opinnäytetyönä toteutuvan kehittämistyön tarkoituksen ja tavoitteet,
• valita kehittämistoiminnalleen tarkoituksenmukaiset kehittämis- ja arviointimenetelmät halutun tuotteen/muutoksen aikaansaamiseksi / toteuttamiseksi,
• tunnistaa eettiset ja uskottavuuskysymykset osana kehittämistoimintaa,
• laatia kirjallisen suunnitelman kehittämistoiminnan toteuttamiseksi ja tulosten julkistamiseksi,
• laatia viestintäsuunnitelman osana kehittämistoiminnan suunnitelmaa,
• laatia arviointikriteerit suunnittelemalleen kehittämistoiminnalle,
• hakea kehittämistoimintansa toteutukseen liittyvät luvat,
• hyödyntää ohjausta ja palautetta kehittämistyössään.

Sisältö

Aiheen valinta ja rajaus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa, luotettavan näytön hakeminen ja tunnistaminen, suunnitelman laatiminen ja esittäminen (aiheen teoreettinen jäsentäminen, kehittämistehtävän määrittäminen, aineiston keruun ja analyysin suunnittelu, tiedottaminen), lupamenettelyt.

Oppimateriaalit

Pajapäivien materiaali ja materiaalit Itsissä.

Opetusmenetelmät

Opiskelija on varmistanut, että hänellä on amk-tasoinen tutkimus -ja kehittämismenetelmien osaaminen ennen opinnäytetyön aloittamista keväällä 2024. Parhaiten tästä voi varmistua suorittamalla oppimissuunnitelmana pakollisena opintojaksona sisältyvän 5op laajuiset Kehittämis- tutkimus ja innovaatiomenetelmien opinnot Itslearning järjestelmässä syksyn 2023 ja kevään 2024 aikana.
Opinnäytetyön suunnitelma edellyttää opiskelijan aktiivista otetta työn eri vaiheissa
Ohjausta on saatavilla pajapäivissä sekä ohjaavalta opettajalta kun aktiivisesti hakee ohjausta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135 t opiskelijan työtä
Osallistuminen pajapäivien (3kpl) aikana tapahtuviin ohjauksiin
Opinnäytetyön suunnitelmien esitysten seuraaminen (10 kpl)
sisältäen
Opinnäytetyön suunnitelman suullinen ja kirjallinen opponointi (1kpl)
Oman opinnäytetyösuunnitelman suullinen ja kirjallinen esitys (1kpl)
Opinnäytetyön kirjallisen suunnitelman kirjoittaminen vaadittavine liitteineen ja hyväksyttäminen ohjaavalla opettajalla
Opinnäytetyön suunnitelmalomakkeen ja kolmen osapuolen allekirjoittaman opinnäytetyösopimuksen tallentaminen Somaatti -järjestelmään

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön ideointi alkaa 25.9.2023 opinnäytetyön aiheiden esittelyllä ja aiheiden valinnalla
9.10. klo 16-17 opinnäytetyön idean check
Pajapäivät, joissa opinnäytetyön suunnitelmaan liittyviä vaiheita ja eri vaiheisiin liittyviä dokumentteja ja sopimuksien käyttöä ohjataan, ovat seuraavasti:
30.10.2023
27.11.2023
Pajapäiviin suositellaan osallistumaan vähintään sen alussa, klo 9-10 toteutuvaan ryhmäohjaukseen.
(PFYSIS21 ryhmän opinnäytetyön suunnitelmien esitysseminaari 4.12.2023)
Kevät 2024
Pajapäivät todennäköisesti joka kuukauden viimeisenä maanantaina. Varmistuu syys-lokakuun 2023 vaihteessa
MFYSIK22 ryhmän suunnitelmien esitysseminaari 8.4.2024 klo 12.30 alkaen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Itslearning oppimisalusta Opinnäytetyöprosessi -kurssi

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointimerkinnän suunnitelmavaiheessa saa kun
Suunnitelma on esitetty seminaarissa
Ohjaaja on hyväksynyt suunnitelman
Opinnäytetyösopimus liitteineen on tallennettu Somaattiin

Esitietovaatimukset

Suunnitelman aloittaminen edellyttää, että opiskelija osaa kuvata oman alansa näyttöön perustuvan keskeisen tietoperustan, jota on käyttänyt oman alansa kliinisissä tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

01.04.2024 - 30.04.2024

Ajoitus

01.05.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Kati Naamanka
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa ja perustella fysioterapian kehittämiskohteen ja/tai tarpeen,
• soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitojaan kuvatessaan fysioterapian kehittämiskohteensa näyttöön perustuen,
• muodostaa yhdessä toimiseksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta ja sen rajaamisesta,
• kuvata opinnäytetyönä toteutuvan kehittämistyön tarkoituksen ja tavoitteet,
• valita kehittämistoiminnalleen tarkoituksenmukaiset kehittämis- ja arviointimenetelmät halutun tuotteen/muutoksen aikaansaamiseksi / toteuttamiseksi,
• tunnistaa eettiset ja uskottavuuskysymykset osana kehittämistoimintaa,
• laatia kirjallisen suunnitelman kehittämistoiminnan toteuttamiseksi ja tulosten julkistamiseksi,
• laatia viestintäsuunnitelman osana kehittämistoiminnan suunnitelmaa,
• laatia arviointikriteerit suunnittelemalleen kehittämistoiminnalle,
• hakea kehittämistoimintansa toteutukseen liittyvät luvat,
• hyödyntää ohjausta ja palautetta kehittämistyössään.

Sisältö

Aiheen valinta ja rajaus, yhteistyö toimeksiantajan kanssa, luotettavan näytön hakeminen ja tunnistaminen, suunnitelman laatiminen ja esittäminen (aiheen teoreettinen jäsentäminen, kehittämistehtävän määrittäminen, aineiston keruun ja analyysin suunnittelu, tiedottaminen), lupamenettelyt.

Opetusmenetelmät

Opiskelija on varmistanut, että hänellä on amk-tasoinen tutkimus- ja kehittämismenetelmien osaaminen ennen opinnäytetyön aloittamista syksyllä 2024. Parhaiten tästä voi varmistua suorittamalla oppimissuunnitelmaan pakollisena opintojaksona sisältyvän 5op laajuiset Kehittämis- tutkimus ja innovaatiomenetelmien opinnot Itslearning järjestelmässä kevään 2024 tai kesän 2024 aikana.
Opinnäytetyön suunnitelma edellyttää opiskelijan aktiivista otetta työn eri vaiheissa.
Ohjausta on saatavilla pajapäivissä sekä ohjaavalta opettajalta kun aktiivisesti hakee ohjausta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä
-Osallistuminen pajapäivien (3kpl) aikana tapahtuviin ohjauksiin
-Opinnäytetyön suunnitelmien esitysten seuraaminen (10 kpl)
sisältäen
--Opinnäytetyön suunnitelman suullinen ja kirjallinen opponointi (1kpl)
--Oman opinnäytetyösuunnitelman suullinen ja kirjallinen esitys (1kpl)
-Opinnäytetyön kirjallisen suunnitelman kirjoittaminen vaadittavine liitteineen ja hyväksyttäminen ohjaavalla opettajalla
-Opinnäytetyön suunnitelmalomakkeen ja kolmen osapuolen allekirjoittaman opinnäytetyösopimuksen tallentaminen Ankkurijärjestelmään

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön ideointi alkaa 27.5. 2024 opinnäytetyön aiheiden esittelyllä.

Varsinainen suunnitelmavaihe alkaa elo-syyskuussa
Pajapäivät, joissa opinnäytetyön suunnitelmaan liittyviä vaiheita ja eri vaiheisiin liittyviä dokumentteja ja sopimuksien käyttöä ohjataan, ovat pääsääntöisesti joka kuukauden viimeinen maanantai

Valmis opinnäytetyön suunnitelma esitellään ja opponoidaan syyslukukaudella joko pajapäivissä tai viimeistään opinnäytetöiden suunnitelmaseminaarissa joulukuussa 2024 (lähitoteutus)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Suunnitelman aloittaminen edellyttää, että opiskelija osaa kuvata oman alansa näyttöön perustuvan keskeisen tietoperustan, jota on käyttänyt oman alansa kliinisissä tilanteissa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Kati Naamanka
 • Niina Katajapuu
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A
 • PFYSIS21
  Fysioterapeutti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti suunnitelman mukaan sekä tutkimus- ja kehittämistyön eettisiä periaatteita noudattaen,
• ylläpitää yhteistyösuhdetta ja toimia yhteistyössä toimeksiantajan kanssa
• arvioida sekä tarvittaessa muuttaa ja tarkentaa laadittua suunnitelmaansa tai toteutusta ottaen huomioon toimeksiantajan, ohjaavan opettajan ja opponenttien palautteen,
• kerätä ja analysoida luotettavasti kehittämissuunnitelmansa mukaisen aineiston,
• dokumentoida sekä suullisesti että kirjallisesti suunnitelman mukaista kehittämistoimintaansa,
• toimia opinnäytetyöryhmässään rakentavasti sekä omaa että muiden oppimista edistävästi.

Sisältö

Teoreettisen viitekehyksen täydentäminen, vastuullinen työskentely ja tarkoituksenmukainen ohjauksen hyödyntäminen, suunnitelman toteuttaminen yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.

Oppimateriaalit

Kts Messi Etusivu > Opiskelu > Opinnäytetyö
Pajapäivien esitysmateriaali
Its learning

Opetusmenetelmät

Aktiivinen osallistuminen pajapäiviin ja niissä oleviin alustuksiin.
Itsenäinen ja pienryhmätyöskentely.
Ohjaustapahtumat

Pajapäivät, keväällä 2024 todennäköisesti joka kuun viimeinen maanantai

Valmiiden töiden esitysseminaareihin varataan varmuuden vuoksi kaksi päivää keväällä 2024:
21.-22.5.2024

Kansainvälisyys

Pienryhmätyöskentely; pajapäivät; itsenäinen työskentely,seminaarit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen työskentely, ohjaukset, valmiiden opinnäytetöiden raporttien esitysten seuraamiset(x8), - 111h
Pajapäiviin osallistuminen 4x6h - 24h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija eteen suunnitelmansa ja aikataulunsa mukaisesti; opiskelija tiedottaa aktiivisesti opinnäytetyön etenemisen ohjaavaa opettajaa ja toimeksiantajaa, sovitulla tavalla.

Sisällön jaksotus

Varsinainen opinnäytetyön toteutus - ja raportointivaihe tapahtuu kevään 2024 kuluessa.

Opiskelija toteuttaa opinnäytetyötään suunnitelman hyväksymisen jälkeen, suunnitelman mukaisesti ohjaavan opettajan ohjauksessa. Opiskelija on myös aktiivisesti yhteydessä opinnäytetyön toimeksiantajaan etukäteen sovitulla tavalla.

Opiskelija kirjoittaa opinnäytetyön raporttiaan.

Opiskelija osallistuu aktiivisesti pajapäiviin ja yksilö- ja pienryhmäohjauksiin. Opiskelija lähettää ennen ohjaustapahtumaa etukäteen kysymyksensä ja/tai erityiset ohjaustarpeensa ohjaavalle opettajalleen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija saa suoritusmerkinnän (5op) toteutusvaiheesta ohjaajan kanssa sovitusti

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteuttaminen edellyttää hyväksyttyä opinnäytetyön suunnitelmaa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 10.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 55

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• harjoittaa tavoitteisesti näyttöön perustuvin menetelmin eri ikäisten asiakkaiden liikkumista ja toimintakykyä sekä niiden osa-alueita hyödyntäen ja soveltaen fysioterapian eri ohjausmenetelmiä,
• toteuttaa valitsemansa terapeuttisen harjoittelun turvallisesti huomioiden asiakkaan toimintaympäristön,
• arvioida terapeuttisen harjoittelun toteutumista sekä tarvittaessa muuttaa ohjaus- ja terapiasuunnitelmaansa tilannekohtaisesti
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Liikkeen säätely fasilitaation pohjana, perusliikkumisen fasilitaatio, tasapainon harjoittaminen, visuaalisen, verbaalisen, kognitiivisen ja manuaalisen ohjaamisen menetelmät käytännössä, palaute sekä sen merkitys ja käyttö, eri ikäisten asiakkaiden valmiuksien huomiointi ohjauksessa ja harjoittamisessa, teknologian hyödyntäminen ohjaamisessa ja harjoittamisessa.

Oppimateriaalit

Ensimmäisen vuoden oppimateriaalin sovellus käytäntöön
Tällä opintojaksolla ohjattu materiaali (Kts. Itslearning)
Opiskelijoiden löytämä perusteltu ja pätevä materiaali; Simulaatiotuntien edetessä syntyvät, sisältöjä koskevat opiskelijan omat muistiinpanot.

• Edeltävien opintojen sisällöt ja meteriaalit, joita sovelletaan:
Ihmisen oppimisen tukeminen -opintojakson materiaali ohjaamisen perusteista.
Biomekaniikan opintojaksojen ydinsisällöt
Liikkeen ja liikkumisen taustakäsitteet
Tasapaino käsitteenä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suomeksi
Koe on merkitty lukujärjestykseen (vko 47).
Uusintakokeet sovitaan opettajien kanssa kaikille uusijoille samaan päivään

Kansainvälisyys

Asiakastapaustehtävät
Opiskelijoiden suorittamat demonstraatiot ja ohjattu simulaatioharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op x 27h = 135h
Itsenäinen opiskelu
Vko 36 lähitunteihin mennessä ennakkotehtävä:
Tarkista että osaat aiempien opintojaksojen (esim. liikkumis- ja toimintakyvyn havainnointi ja analysointi) ydinsisällöt liikkeeseen ja liikkumiseen liittyen. Esim. liikkeen ja toimimisen havainnoinnin "polun", liikkeen ja liikkumisen taustakäsitteet, tärkeänä esim. tasapaino ilmiönä (Oppimateriaalit ja Itsin materiaalit, aiemmat oppimistehtävät). Ymmärrä mistä kehon rakenteellisista ja toiminnallisista tekijöistä (ICF) tasapainoinen liike ja toiminta rakentuu.

ITSENÄINEN OPPIMISTYÖSKENTELY opintojakson kuluessa viikolta 36 eteenpäin:
Itsissä tästä varsinainen tehtäväohje / Katin tunnit
Kukin pienryhmä syventyy yhteen asiakastapausesimerkkiin eli perusliikkumisen pulmaan. Teemat "pulmiin" antaa opettaja, "asiakkaan" jokainen ryhmä hankkii itse. Asiakastyöstä valmistellaan esitys ITSissä olevan ohjeen mukaisesti.
Kukin pienryhmä:
- videoi yhden ”asiakkaan” liikettä, liikkumista ja toimintaa, aiheena kunkin ryhmän oma teema.
- analysoi havainnoinnin avulla asiakkaalle haasteellisen toimimisen / suorituksen / liikkeen merkittävimmät kriittiset ja itsenäistä selviytymistä uhkaavat kohdat. Havainnoitavia asioita:
--> kehon liikkeiden tuottamisessa oleellisten rakenne- ja kehon toiminta-tason (ICF) edellytykset, joita suoritukseen tarvitaan.
--> oleellisten lihastyömuotojen tapahtuminen.
--> biomekaniikan mahdollistuminen: estääkö jokin edellytyksen puute/vajavuus/rajoite optimaalista biomekaniikkaa? Kompensaatiot? Asiakkaan voimavarat?
- laatii kirjallisesti asiakkaan fysioterapian tavoitteet ICF- toimintakykyluokituksen ja SMART-jäsennyksen mukaisesti.
- laatii ja kirjaa kaksi perusteltua fysioterapeuttista harjoitetta. Perustelee terapeuttisen harjoitteen valinnan sekä terapiaympäristön viitekehykseen: yksilö, tehtävä, ympäristö (Shumway-cook & Woollacott).
- ratkaisee ja kirjoittaa, miten ohjaus tulisi toteuttaa kaikkien ohjaustapojen osalta (manuaalinen/kinesteettinen, visuaalinen, verbaalinen, kognitiivinen). Ryhmä kiinnittää erityisesti huomiota manuaalisen ohjaamisen valintaan ja hallintaan. Teoreettista tukea tehtävän suorittamiseen antavat kaikki edeltävät ammattiopinnot. Lisäksi Itsissä oleva tämän opintojakson oppimateriaali, diat.
Tehtävä palautetaan Itslearningiin kunkin pienryhmän omaan palautuslaatikkoon.

Kaikki opiskelijat valmistautuvat seuraavalle lähitunnille perehtymällä kunkin ryhmän tekemään suunnitelmaan etukäteen, valmistautuminen yhteiseen reflektioon.

Sisällön jaksotus

Vko 36: Orientaatio opintojakson työskentelyyn, tutustutaan:
sisällöt, oppimismenetelmät, tehtävät, käytännön / teoreettinen koe. Opiskelijat jaetaan pienryhmiin joissa case-työskentely tapahtuu.
Teoreettinen alustus aiheeseen.

Ennakkotehtävä (kts. ITSLearning -alustalla).

Vko 37 / KN Casetehtävien työstäminen ohjatusti.
Jatkossa: tehtävän esitysaika noin 30 min. Keskustelu esityksen edetessä, teoreettinen koko ryhmän pohdinta 30min. Käytännössä fasilitaatioratkaisuiden ohjausharjoittelu pareittain 30 min.

vko 38 / KN: 2x45min Ryhmä 1 VUOTEELTA SELINMAKUULTA ISTUMAAN NOUSU
Siirtyminen vuoteella makuuasennossa, selinmakuulta kyljelle kääntyminen vuoteella, Istumaannousu vuoteella. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko 39 x /ST 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -luento auditoriossa.

vko 39 / KN: 2x45` Ryhmä 2 ISTUMASTA SEISOMAAN NOUSU JA ISTUUTUMINEN
Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko 40 x /ST
3.10. 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -luento etänä (ellei sitten löydetä syksyllä tiloja, jolloin tunti kampuksella, eli varautukaa tähän).
4.10. 3 x 45min Käytännön osio 1/3 A-ryhmä
5.10. 3 x 45min Käytännön osio 1/3 B-ryhmä

vko 40 / KN: 2x45` Ryhmä 3 LATTIALTA SELINMAKUULTA KONTTAUSASENTOON NOUSU. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

vko 41 / KN: 2 x 45` Ryhmä 4 LATTIALTA SIVUISTUNNASTA NOUSU TOISPOLVISEISONNAN KAUTTA YLÖS SEISOMAAN. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko 43 x /ST Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -harjoittelu
24.10. 2 x 45min Käytännön osio 2/3 A-ryhmä
27.10. 2 x 45min Käytännön osio 2/3 B-ryhmä

vko 43 / KN: 2 x 45` Ryhmä 5 PORRASKÄVELY
Tehtävän sisältöjen käsittely, sovellukset.

vko 44 /KN + AM 4x45` Simulaatiot SimuCenterissä. Yhteistoteutus opintojakson TULE Alaraaja kanssa.

vko 44 / KN: 2 x 45` Ryhmä 6 LATTIATASOON LASKEUTUMINEN JA YLÖSNOUSU
Tehtävän sisältöjen käsittely, sovellukset.

Vko 44 /ST 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -harjoittelu
2.11. Käytännön osio 3/3 A-ryhmä
2.11. Käytännön osio 3/3 B-ryhmä

vko 45 / KN: 4 x 45` Tuntisisältöjen harjoittelua ohjatusti koululla.

vko 46: Itsenäinen opiskelu: Kertausta. Ei lähitunteja lukujärjestyksessä. Toiminnan ja perusliikkumisen yhteys, ohjausharjoittelua. Valmistautuminen kokeeseen.

Vko 47 Teoria- ja käytännön koe: Teoria: teoreettinen perustelu käytännön kokeen asiakastapaukselle. Käytännön koe: asiakastapauksen ratkaisu ja simulaatio.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija pukeutuu tunnille käytännön oppituntien pukeutumisohjeen mukaisesti.

Poissaolot: Lähtökohtaisesti lähiopetustunneilla tulee olla läsnä. Opiskelija esittää kirjallisesti ja videolla demonstroiden poissaolotuntien oppisisällön. Eli: tapausesimerkkien yhteydessä esitetyt teoreettiset ydinasiat ja niiden käytännön demonstraatiot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo 100%.
Opiskelijan työskentelyä lähitunnilla arvioidaan aktiivisuuden osalta: työskentelyyn osallistuminen fyysisesti ja kognitiivisesti läsnä ollen, kommunikointi ”asiakkaan” kanssa, tiedon ja reflektion tuottaminen, tehtävien tekemiseen osallistuminen pari- tai ryhmätyöskentelyssä.
Kokeen arviointikriteerit esitetty alla.
Kokeen arvosana 0-5

Hylätty (0)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
0 ei juuri mitään fysioterapeuttista ohjaksellista mukana.
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
0 ei fasilitoiva, ehkä vaikeuttaa suoriutumista, tekee puolesta / ei ohjaa, ohjaus epäselvää
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN,
0 Ei ohjannut asiakkaan kannalta mielekkäitä asioita liikkeessa / toiminnassa (biomekaniikan ja anatomis-fysiologisten asioiden ymmärräys puuttui)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
1 heikko kuten edellä, puolet asioista esillä. Asiakkaan aktivointi hyvin vähäistä
2 puolet odotetuista ohjauselementeistä esillä, mutta liian voimakas / heikko / epäselvä ohjaus.
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
1 heikko kuten edellä, puolet elementeistä esillä hajanaisesti
2 ohjaa, mutta liian kepeä/voimakas/epäselvä ohjaus, peruselementit vajaat, aavistus asiakaslähtöisyyttä
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN, opiskelija ”tietää mitä on ohjaamassa ja miksi”:
1 Oleelliset liikkeen kohdat/asiat ohjauksessa, mutta vain puolet oikein, hapuilua, epämääräisyyttä, asiakkaan selvästi vaikea suorittaa.
2 Oleelliset liikkeen kohdat/asiat ohjauksessa mutta puolet oikein. Asiakkaan suoritus onnistuu kömpelösti. Ohjaaja ei huomaa tai kykene korjaamaan puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
3 0hjaava siten että asiakas onnistuu, mekaanista, asiakkaan aktivointi melko vähäistä
4 sujuva, ohjaava, selkeä, ydinasiat esillä, jotain asiakaslähtöistä variaatiota
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
3 0hjaava siten että asiakkaan suoritus onnistuu, hakee ja löytää ohjauksen, kaikki ohjamisen elementit esillä, asiakaslähtöisyyden huom. vajaata
4 ohjaava, erityisen selkeä, asiakkaan helppo suorittaa
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN
3 Oleelliset liikkeen biomekaan./anatomiset kohdat/asiat ovat ohjauksessa, ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa asiakaslähtöisesti.
4 Ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa ja asiakaslähtöisesti luontevasti liikkeen kuluessa säädeltyjä, opiskelija etsii mukauttamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
5 Taidokas ohjaava,selkeä, ydinasiat esillä, asiakaslähtöistä variaatiota jossa luovuutta tilannekohtaisesti, välineiden järkevä hyödyntäminen koetehtävän rajoissa
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
5 ohjaava, taidokas, vaihteleva tilanne ja tehtävän osa-aluekohtaisesti. Asiakaslähtöistä.
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN:
5 Ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa asiakaslähtöisesti. Sujuvaa vaihtelevuutta, opiskelija hallitsee tai kokeilee eri variaatioita tarvittaessa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen rakenteen ja toiminnan (tuki- ja liikuntaelimistön ja hermoston sekä vitaalitoiminnot).
Opiskelija osaa havaita ihmisen liikkumis- ja toimintakyvystä liikkeen peruselementit sekä liikkeen edellytysten tapahtumisen. Opiskelija osaa kliinisen päättelyn avulla ajatella niissä näkyviä puutteita ja vahvuuksia.
Opiskelija osaa ohjata motorista oppimista fysioterapeuttisin ohjausmenetelmin.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 28.04.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• harjoittaa tavoitteisesti asiakkaiden liikkumista ja toimintakykyä sekä niiden osa-alueita hyödyntäen ja soveltaen fysioterapian eri ohjausmenetelmiä,
• toteuttaa valitsemansa terapeuttisen harjoittelun turvallisesti huomioiden asiakkaan toimintaympäristön,
• arvioida terapeuttisen harjoittelun toteutumista sekä tarvittaessa muuttaa ohjaus- ja terapiasuunnitelmaansa tilannekohtaisesti
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Liikkeen säätely fasilitaation pohjana, perusliikkumisen fasilitaatio, visuaalisen, verbaalisen, kognitiivisen ja manuaalisen ohjaamisen menetelmät käytännössä, palaute sekä sen merkitys ja käyttö, eri ikäisten asiakkaiden valmiuksien huomiointi ohjauksessa ja harjoittamisessa.

Oppimateriaalit

Ensimmäisen vuoden oppimateriaalin sovellus käytäntöön
Tällä opintojaksolla ohjattu materiaali (Kts. Itslearning)
Opiskelijoiden löytämä perusteltu ja pätevä materiaali; Simulaatiotuntien edetessä syntyvät, sisältöjä koskevat opiskelijan omat muistiinpanot.

• Edeltävien opintojen sisällöt ja meteriaalit, joita sovelletaan:
Ihmisen oppimisen tukeminen -opintojakson materiaali ohjaamisen perusteista.
Biomekaniikan opintojaksojen ydinsisällöt
Liikkeen ja liikkumisen taustakäsitteet
Tasapaino käsitteenä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe on merkitty lukujärjestykseen (vko x).
Uusintakokeet sovitaan opettajien kanssa kaikille uusijoille samaan päivään

Kansainvälisyys

Asiakastapaustehtävät
Opiskelijoiden suorittamat demonstraatiot ja ohjattu simulaatioharjoittelu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op x 27h = 108h
Itsenäinen opiskelu
Vko x lähitunteihin mennessä ennakkotehtävä:
Tarkista että osaat aiempien opintojaksojen (esim. liikkumis- ja toimintakyvyn havainnointi ja analysointi) ydinsisällöt liikkeeseen ja liikkumiseen liittyen. Esim. liikkeen ja toimimisen havainnoinnin "polun", liikkeen ja liikkumisen taustakäsitteet, tärkeänä esim. tasapaino ilmiönä (Oppimateriaalit ja Itsin materiaalit, aiemmat oppimistehtävät). Ymmärrä mistä kehon rakenteellisista ja toiminnallisista tekijöistä (ICF) tasapainoinen liike ja toiminta rakentuu.

ITSENÄINEN OPPIMISTYÖSKENTELY opintojakson kuluessa viikolta x eteenpäin:
Itsissä tästä varsinainen tehtäväohje / Katin tunnit
Kukin pienryhmä syventyy yhteen asiakastapausesimerkkiin eli perusliikkumisen pulmaan. Teemat "pulmiin" antaa opettaja, "asiakkaan" jokainen ryhmä hankkii itse. Asiakastyöstä valmistellaan esitys ITSissä olevan ohjeen mukaisesti.
Kukin pienryhmä:
- videoi yhden ”asiakkaan” liikettä, liikkumista ja toimintaa, aiheena kunkin ryhmän oma teema.
- analysoi havainnoinnin avulla asiakkaalle haasteellisen toimimisen / suorituksen / liikkeen merkittävimmät kriittiset ja itsenäistä selviytymistä uhkaavat kohdat. Havainnoitavia asioita:
--> kehon liikkeiden tuottamisessa oleellisten rakenne- ja kehon toiminta-tason (ICF) edellytykset, joita suoritukseen tarvitaan.
--> oleellisten lihastyömuotojen tapahtuminen.
--> biomekaniikan mahdollistuminen: estääkö jokin edellytyksen puute/vajavuus/rajoite optimaalista biomekaniikkaa? Kompensaatiot? Asiakkaan voimavarat?
- laatii kirjallisesti asiakkaan fysioterapian tavoitteet ICF- toimintakykyluokituksen ja SMART-jäsennyksen mukaisesti.
- laatii ja kirjaa kaksi perusteltua fysioterapeuttista harjoitetta. Perustelee terapeuttisen harjoitteen valinnan sekä terapiaympäristön viitekehykseen: yksilö, tehtävä, ympäristö (Shumway-cook & Woollacott).
- ratkaisee ja kirjoittaa, miten ohjaus tulisi toteuttaa kaikkien ohjaustapojen osalta (manuaalinen/kinesteettinen, visuaalinen, verbaalinen, kognitiivinen). Ryhmä kiinnittää erityisesti huomiota manuaalisen ohjaamisen valintaan ja hallintaan. Teoreettista tukea tehtävän suorittamiseen antavat kaikki edeltävät ammattiopinnot. Lisäksi Itsissä oleva tämän opintojakson oppimateriaali, diat.
Tehtävä palautetaan Itslearningiin kunkin pienryhmän omaan palautuslaatikkoon.

Kaikki opiskelijat valmistautuvat seuraavalle lähitunnille perehtymällä kunkin ryhmän tekemään suunnitelmaan etukäteen, valmistautuminen yhteiseen reflektioon.

Sisällön jaksotus

Vko x: Orientaatio opintojakson työskentelyyn, tutustutaan:
sisällöt, oppimismenetelmät, tehtävät, käytännön / teoreettinen koe. Opiskelijat jaetaan pienryhmiin joissa case-työskentely tapahtuu.
Teoreettinen alustus aiheeseen.

Ennakkotehtävä (kts. ITSLearning -alustalla).

Vko x / KN Casetehtävien työstäminen ohjatusti.
Jatkossa: tehtävän esitysaika noin 30 min. Keskustelu esityksen edetessä, teoreettinen koko ryhmän pohdinta 30min. Käytännössä fasilitaatioratkaisuiden ohjausharjoittelu pareittain 30 min.

vko x / KN: 2x45min Ryhmä 1 VUOTEELTA SELINMAKUULTA ISTUMAAN NOUSU
Siirtyminen vuoteella makuuasennossa, selinmakuulta kyljelle kääntyminen vuoteella, Istumaannousu vuoteella. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko x x /ST 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -luento auditoriossa.

vko x / KN: 2x45` Ryhmä 2 ISTUMASTA SEISOMAAN NOUSU JA ISTUUTUMINEN
Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko x x /ST
xx. 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -luento etänä (ellei sitten löydetä syksyllä tiloja, jolloin tunti kampuksella, eli varautukaa tähän).
xx. 3 x 45min Käytännön osio 1/3 A-ryhmä
xx. 3 x 45min Käytännön osio 1/3 B-ryhmä

vko x / KN: 2x45` Ryhmä 3 LATTIALTA SELINMAKUULTA KONTTAUSASENTOON NOUSU. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

vko x / KN: 2 x 45` Ryhmä 4 LATTIALTA SIVUISTUNNASTA NOUSU TOISPOLVISEISONNAN KAUTTA YLÖS SEISOMAAN. Tehtävän sisältöjen käsittelyä, sovellukset.

Vko x x /ST Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -harjoittelu
xx. 2 x 45min Käytännön osio 2/3 A-ryhmä
xx. 2 x 45min Käytännön osio 2/3 B-ryhmä

vko x / KN: 2 x 45` Ryhmä 5 PORRASKÄVELY
Tehtävän sisältöjen käsittely, sovellukset.

vko x /KN + AM 4x45` Simulaatiot SimuCenterissä. Yhteistoteutus opintojakson TULE Alaraaja kanssa.

vko x / KN: 2 x 45` Ryhmä 6 LATTIATASOON LASKEUTUMINEN JA YLÖSNOUSU
Tehtävän sisältöjen käsittely, sovellukset.

Vko x /ST 2 x 45min Lasten ohjaamisen ja havainnoinnin erityispiirteitä -harjoittelu
xx. Käytännön osio 3/3 A-ryhmä
xx. Käytännön osio 3/3 B-ryhmä

vko x / KN: 4 x 45` Tuntisisältöjen harjoittelua ohjatusti koululla.

vko x: Itsenäinen opiskelu: Kertausta. Ei lähitunteja lukujärjestyksessä. Toiminnan ja perusliikkumisen yhteys, ohjausharjoittelua. Valmistautuminen kokeeseen.

Vko x Teoria- ja käytännön koe: Teoria: teoreettinen perustelu käytännön kokeen asiakastapaukselle. Käytännön koe: asiakastapauksen ratkaisu ja simulaatio.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelija pukeutuu tunnille käytännön oppituntien pukeutumisohjeen mukaisesti.

Poissaolot: Lähtökohtaisesti lähiopetustunneilla tulee olla läsnä. Poissaolosta ilmoitetaan opettajalle sähköpostitse. Opiskelija esittää videolla demonstroiden poissaolotuntien oppisisällön. Eli: tapausesimerkkien yhteydessä esitetyt teoreettiset ydinasiat ja niiden käytännön demonstraatiot.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo 100%.
Opiskelijan työskentelyä lähitunnilla arvioidaan aktiivisuuden osalta: työskentelyyn osallistuminen fyysisesti ja kognitiivisesti läsnä ollen, kommunikointi ”asiakkaan” kanssa, tiedon ja reflektion tuottaminen, tehtävien tekemiseen osallistuminen pari- tai ryhmätyöskentelyssä.
Kokeen arviointikriteerit esitetty alla.
Kokeen arvosana 0-5

Hylätty (0)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
0 ei juuri mitään fysioterapeuttista ohjaksellista mukana.
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
0 ei fasilitoiva, ehkä vaikeuttaa suoriutumista, tekee puolesta / ei ohjaa, ohjaus epäselvää
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN,
0 Ei ohjannut asiakkaan kannalta mielekkäitä asioita liikkeessa / toiminnassa (biomekaniikan ja anatomis-fysiologisten asioiden ymmärräys puuttui)

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
1 heikko kuten edellä, puolet asioista esillä. Asiakkaan aktivointi hyvin vähäistä
2 puolet odotetuista ohjauselementeistä esillä, mutta liian voimakas / heikko / epäselvä ohjaus.
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
1 heikko kuten edellä, puolet elementeistä esillä hajanaisesti
2 ohjaa, mutta liian kepeä/voimakas/epäselvä ohjaus, peruselementit vajaat, aavistus asiakaslähtöisyyttä
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN, opiskelija ”tietää mitä on ohjaamassa ja miksi”:
1 Oleelliset liikkeen kohdat/asiat ohjauksessa, mutta vain puolet oikein, hapuilua, epämääräisyyttä, asiakkaan selvästi vaikea suorittaa.
2 Oleelliset liikkeen kohdat/asiat ohjauksessa mutta puolet oikein. Asiakkaan suoritus onnistuu kömpelösti. Ohjaaja ei huomaa tai kykene korjaamaan puutteita.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
3 0hjaava siten että asiakas onnistuu, mekaanista, asiakkaan aktivointi melko vähäistä
4 sujuva, ohjaava, selkeä, ydinasiat esillä, jotain asiakaslähtöistä variaatiota
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
3 0hjaava siten että asiakkaan suoritus onnistuu, hakee ja löytää ohjauksen, kaikki ohjamisen elementit esillä, asiakaslähtöisyyden huom. vajaata
4 ohjaava, erityisen selkeä, asiakkaan helppo suorittaa
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN
3 Oleelliset liikkeen biomekaan./anatomiset kohdat/asiat ovat ohjauksessa, ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa asiakaslähtöisesti.
4 Ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa ja asiakaslähtöisesti luontevasti liikkeen kuluessa säädeltyjä, opiskelija etsii mukauttamista.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

ASIAKASKONTAKTI, KOHTAAMINEN, LÄSNÄOLO.
VISUAALINEN, VERBAALIS/KOGNITIIVINEN JA MANUAALINEN OHJAAMINEN:
5 Taidokas ohjaava,selkeä, ydinasiat esillä, asiakaslähtöistä variaatiota jossa luovuutta tilannekohtaisesti, välineiden järkevä hyödyntäminen koetehtävän rajoissa
Erityisesti manuaalinen liikkeen ohjaaminen:
5 ohjaava, taidokas, vaihteleva tilanne ja tehtävän osa-aluekohtaisesti. Asiakaslähtöistä.
LIIKKEEN BIOMEKANIIKAN JA ANATOMIS-FYSIOLOGISTEN PERUSTEIDEN YMMÄRTÄMINEN:
5 Ohjausvalinnat ovat biomekaanisesti ja anatomis-fysiologisesti perusteltavissa asiakaslähtöisesti. Sujuvaa vaihtelevuutta, opiskelija hallitsee tai kokeilee eri variaatioita tarvittaessa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen rakenteen ja toiminnan (tuki- ja liikuntaelimistön ja hermoston sekä vitaalitoiminnot).
Opiskelija osaa havaita ihmisen liikkumis- ja toimintakyvystä liikkeen peruselementit sekä liikkeen edellytysten tapahtumisen. Opiskelija osaa kliinisen päättelyn avulla ajatella niissä näkyviä puutteita ja vahvuuksia.
Opiskelija osaa ohjata motorista oppimista fysioterapeuttisin ohjausmenetelmin.

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata keskeisten hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksien oireet ja vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn sekä selittää sairauksien kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet siten, että hän pystyy hyödyntämään tietojaan suunnitellessaan ja toteuttaessaan asiakkaansa fysioterapiaa.

Sisältö

Fysioterapeutin työn kannalta keskeisten verenkierron ja hengityselimistön sairaudet, niiden lääketieteelliset tutkimismenetelmät sekä hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Oppimateriaalit

Vauhkonen, I. & Holmström, P. (2016). Sisätaudit ([4.-6. painos].). Sanoma Pro Oy.
Saatavana myös E-kirjana Ellibsistä Turun AMK:n tunnuksilla

1 kappale: Sydämen ja verenkierron sairaudet:
• Sepelvaltimotauti (46-56)
• Sydäninfarkti (57-63)
• Sydämen vajaatoiminta (66-77)
• Läppäviat (82-89)
• Verenpainetauti (145-158)
• Valtimonkovetustauti (169-174)
• Laskimotukos (177-181)
• Keuhkoveritulppa (182-183)
• Sydän- ja verisuonitautien kajoavat hoidot (186-195)

3 kappale: Umpieritysrauhasten sairaudet:
• Normaali sokeriaineenvaihdunta (325-329)
• Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden syntymekanismit (329-330)
• Metabolinen oireyhtymä (331-333)
• Diabeteksen luokittelu (334-345)
• Diabeteksen hoidon tavoitteet (346-353)
• Diabetekseen liittyvät liitännäissairaudet (377-394)

8 kappale: Keuhkosairauksista:
• Keuhkosairauksien kirjo (618-619)
• Keuhkopotilaan tutkiminen (620)
• Astma (620-626)
• Keuhkoahtaumatauti (626-628)
• Tuberkuloosi (630-631)

Opetusmenetelmät

Itsenäinen osoitetun materiaalin ja siitä tehtyjen oppimismuistiinpanojen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti on auki 10.12.2023 saakka.

Tentin tarkastukset: 30.09., 31.10., 31.11., ja 10.12. (tämä on viimeinen tarkistuskerta myös uusintatenteille!)

Tulokset tulevat Itslearningin arviointikirjaan ja Peppiin kootusti tentin tarkastuspäivien yhteydessä.

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Tentti suoritetaan kokonaisuutena ja siihen on varattu vastaamisaikaa 30 min. Huom. varsinaisessa tentissä ei ole salasanaa, vaan tentti alkaa heti kun avaat sen. Saat tietää tuloksesi heti tentin jälkeen.

Mikäli tarvitset lisäaikaa, toimita opettajalle todistus sähköpostitse. Lisäaika on 10 min. Saat paluupostina lisäajallisen tentin salasanan.

Mikäli opiskelijan tulos on hylätty tai hän haluaa korottaa arvosanaa, laita erikseen opettajalle sähköposti. Saat paluuviestinä sähköpostitse uusintatentin salasanan.

Huomioi, että myös uusintatentti (1 & 2 sekä korotukset) tulee olla suoritettuna 10.12.2023 mennessä. Uusintatenttiä voi myös suorittaa 24/7 etätenttinä.

Sinun ei tarvitse tehdä uusintatenttiä (oli syy hylätty tai korotus) heti seuraavaan tarkastuspäivään mennessä. Opiskelija huolehtii itse siitä, että tenttitulos on hyväksytysti suoritettu 10.12.2023 mennessä.

Kansainvälisyys

Etätentti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Etätentti Itslearningissa, mahdolliset uusinnat samoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h): sisältää tentin ja materiaalin opiskelua.

Sisällön jaksotus

Tentti voidaan tehdään 24/7 etätenttinä Itslearningissa

Suositus on suorittaa tentti viikkoon 43 mennessä liittyen Ravitsemus fysioterapian tukena -opintojakson toteutukseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee sopimusten mukaisesti
- TYA -oppilaitos Oy: / Turun Hierojakoulun kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)
- Suomen Urheiluopiston kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
Uusinnat tehdään erikseen sovitusti tentaattorin kanssa.

Hylätty (0)

Arvosana muodostuu tenttituloksen perusteella. Arviointiasteikko on tasavälinen:

hylätty<50% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

2>60%maksimi pistemäärästä
1>=50% maksimi pistemäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

4>80% maksimi pistemäärästä
3>70% maksimi pistemäärästä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5>90% maksimi pistemäärästä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata keskeisten hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksien oireet ja vaikutukset asiakkaan toimintakykyyn sekä selittää sairauksien kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet siten, että hän pystyy hyödyntämään tietojaan suunnitellessaan ja toteuttaessaan asiakkaansa fysioterapiaa.

Sisältö

Fysioterapeutin työn kannalta keskeisten verenkierron ja hengityselimistön sairaudet, niiden lääketieteelliset tutkimismenetelmät sekä hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Oppimateriaalit

Vauhkonen, I. & Holmström, P. (2016). Sisätaudit ([4.-6. painos].). Sanoma Pro Oy.
Saatavana myös E-kirjana Ellibsistä Turun AMK:n tunnuksilla

1 kappale: Sydämen ja verenkierron sairaudet:
• Sepelvaltimotauti (46-56)
• Sydäninfarkti (57-63)
• Sydämen vajaatoiminta (66-77)
• Läppäviat (82-89)
• Verenpainetauti (145-158)
• Valtimonkovetustauti (169-174)
• Laskimotukos (177-181)
• Keuhkoveritulppa (182-183)
• Sydän- ja verisuonitautien kajoavat hoidot (186-195)

3 kappale: Umpieritysrauhasten sairaudet:
• Normaali sokeriaineenvaihdunta (325-329)
• Sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden syntymekanismit (329-330)
• Metabolinen oireyhtymä (331-333)
• Diabeteksen luokittelu (334-345)
• Diabeteksen hoidon tavoitteet (346-353)
• Diabetekseen liittyvät liitännäissairaudet (377-394)

8 kappale: Keuhkosairauksista:
• Keuhkosairauksien kirjo (618-619)
• Keuhkopotilaan tutkiminen (620)
• Astma (620-626)
• Keuhkoahtaumatauti (626-628)
• Tuberkuloosi (630-631)

Opetusmenetelmät

Itsenäinen osoitetun materiaalin ja siitä tehtyjen oppimismuistiinpanojen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti on auki 31.05.2024 saakka.

Tentin tarkastukset: 31.01., 29.02., 31.03., 30.04. ja 31.05. (tämä on viimeinen tarkistuskerta myös uusintatenteille!)

Tulokset tulevat Itslearningin arviointikirjaan ja Peppiin kootusti tentin tarkastuspäivien yhteydessä.

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Tentti suoritetaan kokonaisuutena ja siihen on varattu vastaamisaikaa 30 min. Huom. varsinaisessa tentissä ei ole salasanaa, vaan tentti alkaa heti kun avaat sen. Saat tietää tuloksesi heti tentin jälkeen.

Mikäli tarvitset lisäaikaa, toimita opettajalle todistus sähköpostitse. Lisäaika on 10 min. Saat paluupostina lisäajallisen tentin salasanan.

Mikäli opiskelijan tulos on hylätty tai hän haluaa korottaa arvosanaa, laita erikseen opettajalle sähköposti. Saat paluuviestinä sähköpostitse uusintatentin salasanan.

Huomioi, että myös uusintatentti (1 & 2 sekä korotukset) tulee olla suoritettuna 31.05.2024 mennessä. Uusintatenttiä voi myös suorittaa 24/7 etätenttinä.

Sinun ei tarvitse tehdä uusintatenttiä (oli syy hylätty tai korotus) heti seuraavaan tarkastuspäivään mennessä. Opiskelija huolehtii itse siitä, että tenttitulos on hyväksytysti suoritettu 31.05.2024 mennessä.

Kansainvälisyys

Etätentti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Etätentti Itslearningissa, mahdolliset uusinnat samoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h): sisältää tentin ja materiaalin opiskelua.

Sisällön jaksotus

Tentti voidaan tehdään 24/7 etätenttinä Itslearningissa

Suositus on suorittaa tentti viikkoon 43 mennessä liittyen Ravitsemus fysioterapian tukena -opintojakson toteutukseen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
Uusinnat tehdään erikseen sovitusti tentaattorin kanssa.

Hylätty (0)

Arvosana muodostuu tenttituloksen perusteella. Arviointiasteikko on tasavälinen:

hylätty<50% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

2>60%maksimi pistemäärästä
1>=50% maksimi pistemäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

4>80% maksimi pistemäärästä
3>70% maksimi pistemäärästä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5>90% maksimi pistemäärästä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.04.2024

Ajoitus

08.04.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• valita ja käyttää terapiatilanteessa tilanteeseen sopivia, asiakaslähtöisiä vuorovaikutuskeinoja tutkiessaan ja ohjatessaan asiakasta ja työskennellessään eri ammattiryhmien, omaisten ja asiakkaiden kanssa,
• yhdistää ihmisen oppimiseen vaikuttavat tekijät ja fysioterapeuttisen ohjaamisen periaatteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapeuttista ohjaamista,
• tunnistaa eettisiä tilanteita ja siihen yhteydessä olevia eettisiä periaatteita erilaisissa muuttuvissa fysioterapiatilanteissa

Sisältö

Asiakkaan kohtaaminen, asiakaslähtöiset vuorovaikutuskeinot, asiakkaan sisäisen motivoitumisen tukeminen niin tutkiessa kuin terapiaa toteuttaessa, haastattelu tutkimismenetelmänä, fysioterapian eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen käytännön tilanteissa.

Oppimateriaalit

Hietanen, P., Kaleva-Kerola, J., Pyörälä, E. & Aho, A. L. 2020. Lääkärin ja potilaan vuorovaikutus. [Helsinki]: Kustannus Oy Duodecim. (Saatavilla Finnasta Turku AMK:n tunnuksila)
- Hyvän vuorovaikutuksen perusteet ja edellytykset

Mönkkönen, K. (2018). Vuorovaikutus asiakastyössä: Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Gaudeamus.(Saatavilla E-kirjanna Finnasta)
- Kpl 5 Dialogisuus asiakastyössä

Vänskä K., Laitinen-Väänänen S., Kettunen T., Mäkelä J. 2011. Onnistuuko Ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita Prima. Helsinki. (Saatavilla E-kirjana Finnasta Turku AMK:n tunnuksilla)
-Kpl 3 Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys ohjauksessa

Tynjälä P. 2002. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. S.72-97.

Sekä Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 54h opiskelijan työtä

Oppimistehtävä on kuvattu tarkemmin Itslearningissa

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Motivoiva keskustelu -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- Hyviä kohtaamisia terveydenhuollossa -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- Haastavat vuorovaikutustilanteet -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- Haastattelulomakkeen tekeminen sekä haastattelun toteuttaminen: hyväksytty / hylätty

- Itsiin palautetut itsenäiset ja ryhmätehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan
- Opintojakson tunneille osallistuminen sekä niillä työskentely

Hylätty = täydennettävä

Sisällön jaksotus

Sisällöt on tarkemmin kuvattu Itslearningissa

Vko 17
2h: Opintojakson orientaatio & Lämmittelyä dialogisuuteen

Vko 18
4h: Haastattelu tutkimisen välineenä fysioterapiassa

Vko 17
4h: Kohtaaminen fysioterapiassa: keskustelu motivoivasta haastattelusta & pienryhmätyöskentely tunnilla

Vko 21
4h: Vuorovaikutus osio jatkuu

Vko 22
4h: Extended reality - harjoitteet VR-laseilla / Simulaatio

Vko 23
4h: Haastattelutehtävän purku & opintojakson yhteenveto

Viestintäkanava ja lisätietoja

Läsnäolo:

Kaikilla opintojaksojen lähiunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Kaikista poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä lähitunneille etäyhteyttä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty

-Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna annettuihin määräaikoihin mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• valita ja käyttää terapiatilanteessa tilanteeseen sopivia, asiakaslähtöisiä vuorovaikutuskeinoja tutkiessaan ja ohjatessaan asiakasta ja työskennellessään eri ammattiryhmien, omaisten ja asiakkaiden kanssa,
• yhdistää ihmisen oppimiseen vaikuttavat tekijät ja fysioterapeuttisen ohjaamisen periaatteet suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapeuttista ohjaamista,
• tunnistaa eettisiä tilanteita ja siihen yhteydessä olevia eettisiä periaatteita erilaisissa muuttuvissa fysioterapiatilanteissa

Sisältö

Asiakkaan kohtaaminen, asiakaslähtöiset vuorovaikutuskeinot, asiakkaan sisäisen motivoitumisen tukeminen niin tutkiessa kuin terapiaa toteuttaessa, haastattelu tutkimismenetelmänä, fysioterapian eettiset periaatteet ja niiden soveltaminen käytännön tilanteissa.

Oppimateriaalit

Vänskä K., Laitinen-Väänänen S., Kettunen T., Mäkelä J. 2011. Onnistuuko Ohjaus? Sosiaali- ja terveysalan ohjaustyössä kehittyminen. Edita Prima. Helsinki.

Tynjälä P. 2002. Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen perusteita. S.72-97.

Sekä Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 54h opiskelijan työtä

Oppimistehtävät ovat kuvattu tarkemmin Itslearningissa

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Ennakkotehtävät tunneille (kts. Itslaerning): hyväksytty / hylätty.
- Motivoiva keskustelu -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- Hyviä kohtaamisia terveydenhuollossa -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- Haastavat vuorovaikutustilanteet -oppiportin kurssi: hyväksytty / hylätty.
- WHODAS-haastattelu loamkkeen täyttäminen sekä haastattelun toteuttaminen: hyväksytty / hylätty

- Itsiin palautetut itsenäiset ja ryhmätehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan
- Opintojakson tunneille osallistuminen sekä niillä työskentely

Hylätty = täydennettävä

Sisällön jaksotus

Sisällöt on tarkemmin kuvattu Itslearningissa

Vko 45
2h A&B: Opintojakson orientaatio

Vko 46
4h A&B erikseen: Haastattelu tutkimisen välineenä fysioterapiassa

Vko 47
4h A&B erikseen: Extended reality - harjoitteet VR-laseilla

Vko 48
4h A&B erikseen: Kohtaaminen fysioterapiassa: keskustelu motivoivasta haastattelusta & pienryhmätyöskentely tunnilla

Vko 49
4h A&B erikseen: Vuorovaikutus osio jatkuu

Vko 50
4h A&B erikseen: Haastattelutehtävän purku & opintojakson yhteenveto

Viestintäkanava ja lisätietoja

Läsnäolo:

Kaikilla opintojaksojen lähiunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Kaikista poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä lähitunneille etäyhteyttä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty / Hylätty

-Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna annettuihin määräaikoihin mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

25 - 80

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Student is able to
- recognize the national and international physiotherapy lines of development,
- recognize the starting points of profession: physiotherapy as a process, client-oriented and evidence-based work,
- explain the key concepts of physiotherapy,
- identify the role of physiotherapist in social, health, sports and rehabilitation systems

Sisältö

The national and international development lines of physiotherapy, physiotherapy as a field of science and evidence-based work, role of physiotherapist.

Oppimateriaalit

Itslearningissä ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna ajalla 01.08.2023- 10.12.2023

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka / innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät on kuvattu ItsLearningissä. 1op vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitukset tarkentuvat Itslearning -alustalle.
Opintojakso toteutuu ajalla 01.08.2023- 10.12.2023.
Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan, mikäli et pääse Itslearning -alustalle.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n paikkojen kiintiö on 30

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta.
Kurssi sisältää lopputentin verkossa.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

No prerequisites

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 22.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 30. Avoin AMK: 30.)
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Student is able to
- recognize the national and international physiotherapy lines of development,
- recognize the starting points of profession: physiotherapy as a process, client-oriented and evidence-based work,
- explain the key concepts of physiotherapy,
- identify the role of physiotherapist in social, health, sports and rehabilitation systems

Sisältö

The national and international development lines of physiotherapy, physiotherapy as a field of science and evidence-based work, role of physiotherapist.

Oppimateriaalit

Itslearningissä ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna ajalla 01.01.2024- 31.05.2024

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka / innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät on kuvattu ItsLearningissä. 1op vastaa 27 h opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitukset tarkentuvat Itslearning -alustalle.
Opintojakso toteutuu ajalla 01.01.2024- 31.05.2024.
Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan, mikäli et pääse Itslearning -alustalle.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Avoimen AMK:n paikkojen kiintiö on 30

Toisen asteen yhteistyösopimuksen mukaisesti kiintiö 5 Turun hierojakoulun opiskelijalle ja 5 Suomen urheiluopiston (Turun toteutus) opiskelijalle.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta.
Kurssi sisältää lopputentin verkossa.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

No prerequisites

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • MFYSIK24
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata motorisen kehityksen pääperiaatteet ja -piirteet,
- selittää, miten eri tekijät vaikuttavat liikkeen ja liikkumisen kehittymiseen ja muotoutumiseen eri ikäkausina
- kuvata erilaisia oppimisen muotoja ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä eri ikäkausina,
- selittää konstruktivistisen oppimisteorian, motorisen oppimisen ja kontrollin peruskäsitteet,
- selittää näyttöön perustuvat fysioterapeuttisen ohjaamisen menetelmät ja käyttää niitä mm. motorisen oppimisen ohjaamisessa,
- hyödyntää erilaisia ohjausympäristöjä suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapeuttista ohjaamista

Sisältö

Motorisen kehityksen yleiset periaatteet ja pääpiirteet eri ikäkausina, reflektiivisten liikkeiden vaihe, varhaisten liiketaitojen vaihe, erikoistuneiden liiketaitojen vaihe, aikuisuus ja vanhuus.

Ihmiskäsitys, oppiminen käsitteenä, eri oppimisteorioita, erilaisia ja eri-ikäisiä oppijoita, motorinen kontrolli, motorisen taidon oppiminen ja harjoittelun ohjaaminen (visuaalinen, verbaalinen, kognitiivinen ja manuaalinen ohjaus), erilaiset ohjausympäristöt (digitaalisuus) ja teknologian hyödyntäminen ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. H. (2022). Motor control: Translating research into clinical practice (6rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
Vanhempi versio ladattavissa verkossa.

Chapter 1: Motor Control: Issues and Theories
Chapter 2: Motor Learning and Recovery of Function (sivulle 34 asti)
Chapter 9: Aging and Postural control
Chapter 13: Development of Mobility
Chapter 14: Aging and Mobility

Magill, R. A., & Anderson, D. I. (2017). Motor learning and control: Concepts and applications (Eleventh edition.). McGraw-Hill Education. (Saatavilla E-kirjana Finnan kautta)
Chapter 1: The Classification of Motor Skills
Chapter 5: Motor Control theories
Chapter 12: The Stages of Learning
Chapter 14: Demonstration and Verbal Instructions
Chapter 15: Augmented Feedback
Chapter 16: Practice Variability and Specificity
Chapter 17: The Amount and Distribution of Practice
Chapter 18: Whole and Part Practice
Chapter 19: Mental Practice

Kauranen, K. (2022) Kuormitusfysiologia. Liikuntatieteellinen seura. 2. uud. painos.
Optimaalinen kuormitus elinkaaren eri vaiheissa s. 426–475

Kauranen, K., & Tiainen, T. (2011). Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Liikuntatieteellinen seura. --> Soveltuvin osin, koska materiaali on jo vanhaa!
Motorinen suorituskyky s. 8-16
Motoriikan säätelyä käsittelevät ja selittävät teoriat s. 28-39
Liike ja liikkuminen s. 198-207
Motorinen oppiminen s. 291- 321, s. 336-426.

Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti xx.xx.xxxx
1. Uusintatentti: xx.xx.xxxx
2. Uusintatentti, xx.xx.xxxx

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 108h opiskelijan työtä

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Itsiin palautetut tuntitehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Tentti: hyl-5
- Motorisen taidon opettaminen (videon analysointi) – ryhmätehtävä: hyl-5
- Ryhmätehtävään liittyvä itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa +/- opintojakson arviointiin

- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan

Hylätty = täydennettävä.

Sisällön jaksotus

Sisällöt kuvattu tarkemmin Itslearningissa

Vko 3
Orientaatio opintojaksolle & Oppiminen tiedon rakentamisena 2h
Motorisen oppimisen tukeminen & motorinen kontrolli 2h
Ihmisen oppiminen tukeminen, yksilö-ympäristö-tehtävä & ryhmätyöskentely 2h

Vko 4
Motorinen oppiminen fysioterapiassa, mallintaminen ja feedback 2h

Vko 5
Motorisen oppimisen tukeminen, Harjoittelun suunnittelun seitsemän valintaa 2h
Ohjaaminen fysioterapiassa (käytäntö) 2h

Vko 6
Motorisen kehityksen näkökulmaa: vauvaikä, lapset ja nuoret 2h

Vko 7
Motorisen kehityksen näkökulmaa: työikäiset ja ikääntyneet 2h
Videotehtävän opettajajohtoinen työstötunti / palautteenanto 2h

Vko 9
Motorisen oppimisen teorioiden yhteenveto & kertaus 2h

Vko 10
Motorisen taidon videoiden purkutunti 2h

Vko 11
Varsinainen tentti

Vko 13
Opintojakson yhteenveto- ja palautetunti 2h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen amk:n kiintiöpaikkoja on 5.
Avoimen AMK:n opiskelijat: Osa tunneista saatetaan tehdä tutkinto-opiskelijoille A ja B-ryhmille erikseen (sama aihe vedetään kaksi kertaa, mutta vain pienemmälle porukalle kerrallaan). Osallistu siis vain yhden ryhmän opetukseen (mieluiten sen, missä teet ryhmätyön).

Läsnäolo:

Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä lähitunneille etäyhteyttä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Tentin arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
-Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna annettuihin määräaikoihin mennessä

Arvosanan painottuminen:
-Tentti 50%
-Ryhmätyö 50%
-Opettajan arviointi: annettujen tehtävien hoitaminen aikataulussa sekä muu opiskelijan toiminta opintojakson aikana +/-
-Ryhmätyön itse- ja vertaisarviointi voi vaikutta +/- opintojakson arviointiin

Tarkemmat arviointikriteerit on ilmoitettu tehtäväkohtaisesti

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata motorisen kehityksen pääperiaatteet ja -piirteet,
- selittää, miten eri tekijät vaikuttavat liikkeen ja liikkumisen kehittymiseen ja muotoutumiseen eri ikäkausina
- kuvata erilaisia oppimisen muotoja ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä eri ikäkausina,
- selittää konstruktivistisen oppimisteorian, motorisen oppimisen ja kontrollin peruskäsitteet,
- selittää näyttöön perustuvat fysioterapeuttisen ohjaamisen menetelmät ja käyttää niitä mm. motorisen oppimisen ohjaamisessa,
- hyödyntää erilaisia ohjausympäristöjä suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapeuttista ohjaamista

Sisältö

Motorisen kehityksen yleiset periaatteet ja pääpiirteet eri ikäkausina, reflektiivisten liikkeiden vaihe, varhaisten liiketaitojen vaihe, erikoistuneiden liiketaitojen vaihe, aikuisuus ja vanhuus.

Ihmiskäsitys, oppiminen käsitteenä, eri oppimisteorioita, erilaisia ja eri-ikäisiä oppijoita, motorinen kontrolli, motorisen taidon oppiminen ja harjoittelun ohjaaminen (visuaalinen, verbaalinen, kognitiivinen ja manuaalinen ohjaus), erilaiset ohjausympäristöt (digitaalisuus) ja teknologian hyödyntäminen ohjauksessa.

Oppimateriaalit

Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. H. (2022). Motor control: Translating research into clinical practice (6rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
Vanhempi versio ladattavissa verkossa.

Chapter 1: Motor Control: Issues and Theories
Chapter 2: Motor Learning and Recovery of Function (sivulle 34 asti)
Chapter 8: Development of Postural control
Chapter 9: Aging and Postural control
Chapter 13: Development of Mobility
Chapter 14: Aging and Mobility

Kauranen, K., & Tiainen, T. (2011). Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Liikuntatieteellinen seura. --> Soveltuvin osin, koska materiaali on jo vanhaa

Motorinen suorituskyky s. 8-16
Motoriikan säätelyä käsittelevät ja selittävät teoriat s. 28-39
Liike ja liikkuminen s. 198-207
Motorinen oppiminen s. 291- 321, s. 336-426.

Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti 07.11.2023 08.00 - 10.00, paikka: ICT_C1035_Delta
1. Uusintatentti: 27.11.2023 12.30 - 14.00, paikka: ICT_C1035_Delta (Korotukset ja hylätyt arvosanat)
2. Uusintatentti, 15.12.2023 09.00 - 11.00, paikka: Frans muunto byod EDU_2027 (Vain hylätyt arvosanat)

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Keskusteleva luento, pari- ja pienryhmätyöskentely
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4 op = 108h opiskelijan työtä (sis. 24h kontaktiopetusta ja tentin tekemisen sekä 82h itsenäistä opiskelua, tenttiin lukemista ja opintojakson tehtävien tekemistä).

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset ovat hyväksytysti suoritetut.
Suoritukset:
- Itsiin palautetut tuntitehtävät: hyväksytty / hylätty.
- Tentti: hyl-5
- Motorisen taidon opettaminen (videon analysointi) – ryhmätehtävä: hyl-5
- Ryhmätehtävään liittyvä itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa +/- opintojakson arviointiin

- Tehtävien myöhässä lähettäminen saattaa vaikuttaa laskevasti opintojakson arvosanaan

Hylätty = täydennettävä.

Sisällön jaksotus

Sisällöt kuvattu tarkemmin Itslearningissa

Vko 35
A&B: Orientaatio opintojaksolle & Oppiminen tiedon rakentamisena 2h
A&B: Motorisen oppimisen tukeminen & motorinen kontrolli 2h

Vko 36
A&B: Motorisen kehityksen näkökulmaa: vauvaikä, lapset ja nuoret 2h
A&B: Motorisen kehityksen näkökulmaa: työikäiset ja ikääntyneet 2h

Vko 37
A&B: Ihmisen oppiminen tukeminen, yksilö-ympäristö-tehtävä & ryhmätyöskentely 2h
A&B: Motorinen oppiminen fysioterapiassa, mallintaminen ja feedback 2h
Itsenäinen opiskelu 4h

Vko 38
A&B (erikseen): Ohjaaminen fysioterapiassa (käytäntö) 2h
Itsenäinen opiskelu 2h

Vko 39
A&B: Motorisen oppimisen tukeminen, Harjoittelun suunnittelun seitsemän valintaa 2h
Itsenäinen opiskelu 4h

Vko 40
A&B: Motorisen oppimisen teorioiden yhteenveto & kertaus 2h
Itsenäinen opiskelu 2h

Vko 43
A&B (erikseen): Motorisen taidon videoiden purkutunti 2h

Vko 45
A&B: Opintojakson yhteenveto- ja palautetunti 2h

Viestintäkanava ja lisätietoja

Läsnäolo:

Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson osiosta vastaavan opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä lähitunneille etäyhteyttä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

-Tentin arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
-Kaikki opintojakson tehtävät tulee olla hyväksytysti suoritettuna annettuihin määräaikoihin mennessä

Arvosanan painottuminen:
-Tentti 50%
-Ryhmätyö 50%
-Opettajan arviointi: annettujen tehtävien hoitaminen aikataulussa sekä muu opiskelijan toiminta opintojakson aikana +/-
-Ryhmätyön itse- ja vertaisarviointi voi vaikutta +/- opintojakson arviointiin

Tarkemmat arviointikriteerit on ilmoitettu tehtäväkohtaisesti

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

21.08.2023 - 02.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 55

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pirjo Pennanen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija osaa fysioterapeuttisen tutkimis-, arviointi- ja terapiaosaamisen perustana
- selittää tuki- ja liikuntaelimistön rakenteet ja niiden toimintojen periaatteet:
- kuvata nivelen rakenteen ja toiminnan yleisesti ja nivelkohtaisesti
- selittää lihasten origot ja insertiot sekä funktiot

Sisältö

Anatomian termistöä, kudokset, liikesuunnat ja tasot. Kehon luiset rakenteet, nivelet, nivelen lisärakenteet sekä sen passiivinen ja aktiivinen tuki. Lihasten origot, insertiot, funktiot yksittäin ja ryhminä nivelen tietyn liikesuunnan kannalta

Oppimateriaalit

Täydentyy kevään aikana

ITS -alustan oppimateriaali

Opetusmenetelmät

Monimuotoiset oppimismenetelmät; itsenäinen opiskelu, luentotallenteet, anatomian mallien avulla opiskelu, erilaiset videot, osaamista testaavat tehtävät, opiskelijan omaa oppimista tukevat omat menetelmät. Sovellamme Flipped learning ajattelua; ennen jokaista luentotallenteen katsomista opiskelija tekee ennakkotehtävän, joka käydään läpi luentotallenteena. Lisäksi opintojaksolla on pienryhmätapaamisia, joissa opiskellaan anatomiaa kolmiulotteisena erilaisten mallien avulla muutaman opiskelijan ryhmässä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Löytyvät opintojakson ITS -alustalta

Kansainvälisyys

Flipped learning, sosiokonstruktivismi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Erityisesti kiintiö -opiskelijoiden osalta luentotallenteiden katsominen on mahdollista ajoittaa itse. Tutkinto-opiskelijoille aika luentotallenteiden katsomiseen sijoitetaan lukujärjestykseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäisinä oppimistehtävinä ennakkotehtävät ennen jokaista teemaa.

Arvioitavina oppimistehtävinä on teema-alueisiin Vartalo, alaraaja ja yläraaja liittyviä sähköisiä oppimistehtäviä, jotka pitää tehdä ja saada hyväksytysti läpi. Hyväksytyn raja on 50% pisteistä.

Opintojakson numeerinen arviointi perustuu essee-tyyppiseen tenttiin.

Sisällön jaksotus

Tutustu Opintojakson tiedoissa opintojakson sisältöön ja tavoitteisiin.

Opintojakso toteutuu monimuotoisesti; ennakkotehtävin, luentotallenteiden ja lähiopetuksen keinoin. Peruslogiikka toistuu jatkuvasti samanlaisena; opiskelija tutustuu ensin itsenäisesti käsiteltävään teemaan ja tekee siihen liittyvät ennakkotehtävät. Tämän rinnalla itsenäisesti tai lukujärjestyksen mukaan opiskelija katsoo teemaan liittyvän luentotallenteen. Lähitapaamisina toteutuu seuraavan vaiheen opiskelu, jossa hyödynnetään edelleen saman teeman opiskeluun anatomisia malleja, videoita jne.

Opiskelussa edellytetään itsenäistä, aktiivista ja jatkuvaa työskentelyotetta. Opiskelijat ovat itse vastuullisia etsimään ja valitsemaan omaa oppimistaan tukevat menetelmät opiskeluunsa.


Ennakkotehtävä orientaatiotunnille: Mieti itsenäisesti vastaukset kysymyksiin:
1. Mitä tiedän jo etukäteen tuki- ja liikuntaelimistön anatomiasta? Millaisia odotuksia ja tavoitteita minulla on opintojakson suhteen?
2. Mihin fysioterapeutti tarvitsee anatomiaa ja fysiologiaa? Millä tasolla anatomia pitää mielestäni osata?
3. Miten opin? Mitä oppimisen tietämys sanoo tästä?

Tarkempi toteussuunnitelma löytyy lähempänä opintojakson aloitusta opintojakson ITS -alustalta, Tervetuloa opintojaksolle -teeman alta.

Opintojakso etenee teemoittain:
1. Orientaatio anatomian opiskeluun
2. Vartalon luinen ja lihaksinen anatomia
3. Alaraajan alueen luinen ja lihaksinen anatomia
4. Yläraajan alueen luinen ja lihaksinen anatomia

Viestintäkanava ja lisätietoja

LISÄTIETOJA:

Avoimen AMK:n kiintiöpaikkoja 5 opiskelijalle

Toisen asteen yhteistyö koskee sopimusten mukaisesti
- TYA -oppilaitos Oy: / Turun Hierojakoulun kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson numeeriinen arviointi perustuu 100%:sti essee -tyyppiseen kirjalliseen kokeeseen, joka tehdään sähköisessä oppimisympäristössä. Arvioinnissa painottuu selvästi teoreettinen osaaminen jossa kokonaisuudet hahmottuvat hyvin yksityiskohtia unohtamatta. Muut oppimistehtävät pitää olla tehtynä hyväksytysti ennen tenttiä.

Hylätty (0)

Opiskelija ei yllä tason 1 arviointikriteereihin

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija
- pyrkii käyttämään anatomian käsitteistöä latinaksi
- muistaa ja tunnistaa anatomian rakenteita yksittäin ja yleisellä tasolla
- osaa lihasten origot, insertiot ja funktiot osittain

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija
- käyttää anatomian käsitteitä oikein
- muistaa ja tunnistaa anatomian rakenteita ja niiden suhteita toisiin
- osaa lihasten origot, insertiot ja funktiot pääsääntöisesti

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija
• käyttää anatomian käsitteitä asiantuntevasti
• osaa kuvailla tuki- ja liikuntaelimistön kokonaisuuksia
• osaa lihasten origot, insertiot ja funktiot täsmällisesti

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

26.09.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.10.2023 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa fysioterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja vammat sekä kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä lääketieteelliset tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja oireyhtymät sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet sekä kuntoutussuositukset.

Oppimateriaalit

Opintojakso suoritetaan e-tenttimällä Ville-oppimisympäristössä. Tenttimateriaali kuvataan tässä osiossa(alla).
Tenttialueeseen kuuluvat Käypä hoito -sarjan seuraavat osat:
1) Aivoinfarkti ja TIA
2) Aivovammat
3) Epilepsia(aikuiset)
4) MS-tauti
5) Parkinsonin tauti
6) Selkäydinvammat(arkisto): Toistaiseksi tässä kokeessa selkäydinvamman kohdalla käytetään tuota vanhentunutta suositusta. Se löytyy pdf:nä arkistosta, koulun kirjaston Terveysportin kautta -> Käypä Hoito -> Selkäydinvamma.

Opetusmenetelmät

Etätentti Ville-oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vuoden 2023 tentti on tentittävissä 1.12.2022 - 9.12.2023. Tentin materiaalin lukemista ja tentin suorittamista suositellaan ennen Neurologisen asiakkaan fysioterapian perusteet eri ikäkausina - opintojakson suorittamista ja mielellää samalla lukukaudella.

Tentin voi tehdä 24/7. Hylätyn suorituksen uusinnasta on erikseen sovittava tentaattorin kanssa (Esa).

Opiskelija ilmoittaa tekemästään tentistä tentaattorille spostitse, vastauspostina tulee kuittaus arvosanasta ja sen peppiin viemisestä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ainoastaan etätentti.

Lukihäiriö tms todistuksella myönnetään lisäaikaa tentin tekemiseen. Ole yhteydessä asiasta Esaan jos tarvis.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h)= Itsenäinen opiskelu 25h, etätentin suorittaminen 1h 30min. Villessä voi tehdä myös omaksi huviksesi harjoitustehtävän jota ei arvioida.

Sisällön jaksotus

Fysioterapian ja toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja oireyhtymät sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lukihäiriötodistuksella tms voidaan myöntää lisäaikaa tentin tekemiseen, ole etukäteen yhteydessä.
- MUISTA tallentaa tenttisi ennen tentistä poistumistasi!
- Kun olet tehnyt tentin, laita siitä sähköpostiviesti tentaattorille esa.barlund@turkuamk.fi. Tentit tarkistetaan aina viimeistään kuun vaihteessa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenttiin kirjautumisohjeet ja -tunnukset:
Hyvä opiskelija,

Tämä viesti sisältää rekisteröintilinkin ja kurssiavaimen, joilla voit rekisteröityä ViLLE-kurssille. Huomioithan, että rekisteröintilinkki on kertakäyttöinen, ja jatkossa kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://ville.utu.fi.

Rekisteröintilinkki kurssille '7011115 Neurologia/Fysioterapeutti- ja toimintaterapiakoulutus':
https://ville.utu.fi?c=n5GhfbbVFkd2

Kurssiavain: TssmW
Salasana:Wee_dog23 (salasana vaihtunut 1.1.2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin maksimipistemäärä on 186p. Arvosana muodostuu tenttituloksen perusteella.

Arviointiasteikko on tasavälinen:
5>90% maksimipistemäärästä
4>80% maksimipistemäärästä
3>70% maksimipistemäärästä
2>60% maksimipistemäärästä
1>50% maksimipistemäärästä
hyl<50% maksimipistemäärästä

Läpipääsemiseen vaaditaan vähintään. 50% kokonaispistemäärästä.

Hylätty (0)

Kts. edellä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
Ryhmät
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa fysioterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja vammat sekä kuvata em. sairauksien ja vammojen syntymekanismit ja oireet sekä lääketieteelliset tutkimisen, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja oireyhtymät sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet sekä kuntoutussuositukset.

Oppimateriaalit

Opintojakso suoritetaan e-tenttimällä Ville-oppimisympäristössä. Tenttimateriaali kuvataan tässä osiossa(alla).
Tenttialueeseen kuuluvat Käypä hoito -sarjan seuraavat osat:
1) Aivoinfarkti ja TIA
2) Aivovammat
3) Epilepsia(aikuiset)
4) MS-tauti
5) Parkinsonin tauti
6) Selkäydinvammat(arkisto): Toistaiseksi tässä kokeessa selkäydinvamman kohdalla käytetään tuota vanhentunutta suositusta. Se löytyy pdf:nä arkistosta, koulun kirjaston Terveysportin kautta -> Käypä Hoito -> Selkäydinvamma.

Opetusmenetelmät

Etätentti Ville-oppimisympäristössä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Vuoden 2023 tentti on tentittävissä 1.12.2022 - 9.12.2023. Tentin materiaalin lukemista ja tentin suorittamista suositellaan ennen Neurologisen asiakkaan fysioterapian perusteet eri ikäkausina - opintojakson suorittamista ja mielellää samalla lukukaudella.

Tentin voi tehdä 24/7. Hylätyn suorituksen uusinnasta on erikseen sovittava tentaattorin kanssa (Esa).

Opiskelija ilmoittaa tekemästään tentistä tentaattorille spostitse, vastauspostina tulee kuittaus arvosanasta ja sen peppiin viemisestä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ainoastaan etätentti.

Lukihäiriö tms todistuksella myönnetään lisäaikaa tentin tekemiseen. Ole yhteydessä asiasta Esaan jos tarvis.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h)= Itsenäinen opiskelu 25h, etätentin suorittaminen 1h 30min. Villessä voi tehdä myös omaksi huviksesi harjoitustehtävän jota ei arvioida.

Sisällön jaksotus

Fysioterapian ja toimintaterapian kannalta keskeiset neurologiset sairaudet ja oireyhtymät sekä niiden lääketieteelliset tutkimis- ja hoitokäytänteet.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lukihäiriötodistuksella tms voidaan myöntää lisäaikaa tentin tekemiseen, ole etukäteen yhteydessä.
- MUISTA tallentaa tenttisi ennen tentistä poistumistasi!
- Kun olet tehnyt tentin, laita siitä sähköpostiviesti tentaattorille esa.barlund@turkuamk.fi. Tentit tarkistetaan aina viimeistään kuun vaihteessa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tenttiin kirjautumisohjeet ja -tunnukset:
Hyvä opiskelija,

Tämä viesti sisältää rekisteröintilinkin ja kurssiavaimen, joilla voit rekisteröityä ViLLE-kurssille. Huomioithan, että rekisteröintilinkki on kertakäyttöinen, ja jatkossa kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://ville.utu.fi.

Rekisteröintilinkki kurssille '7011115 Neurologia/Fysioterapeutti- ja toimintaterapiakoulutus':
https://ville.utu.fi?c=n5GhfbbVFkd2

Kurssiavain: TssmW
Salasana:Wee_dog23 (salasana vaihtunut 1.1.2023)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentin maksimipistemäärä on 186p. Arvosana muodostuu tenttituloksen perusteella.

Arviointiasteikko on tasavälinen:
5>90% maksimipistemäärästä
4>80% maksimipistemäärästä
3>70% maksimipistemäärästä
2>60% maksimipistemäärästä
1>50% maksimipistemäärästä
hyl<50% maksimipistemäärästä

Läpipääsemiseen vaaditaan vähintään. 50% kokonaispistemäärästä.

Hylätty (0)

Kts. edellä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata ravinnon merkityksen terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa eri ikäisissä väestöryhmissä,
• hyödyntää ravitsemukseen liittyvää tietouttaan osana kuntoutustyötä,
• tukea asiakasta tekemään toimintakykyään tukevia ravitsemuksellisia valintoja suomalaisia ravitsemussuosituksia soveltaen,
• kuvata ravitsemuksen ja ravintofysiologian perusteet,
• kuvata ravitsemuksen merkityksen mm. vajaaravitsemuksen sekä kansansairauksien ehkäisyssä,
• tunnistaa asiakkaan sairauksien vaatimat ravitsemukselliset erityistarpeet.

Sisältö

Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien sekä vajaaravitsemuksen ehkäisyssä, ravintoaineet ja niiden tehtävät, ravitsemus eri ikäkausina.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Its-alustalla
I-osa:
Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014.
Tarkemmin oppimateriaali ensimmäisellä opetustunnilla

II-osa: oppimateriaali käsitellään tarkemmin ensimmäisellä opetustunnilla.

Opetusmenetelmät

Toteutetaan keskustelevana opetuksena, pienryhmätyöskentelynä sekä oppimistehtävinä ja tenttinä.

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen ja ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op, 81 tuntia opiskelijan työtä (I-osa 2 op = 54 tuntia opiskelijan työtä ja II-osa 1 op = opiskelijan työtä 27 h)

Sisällön jaksotus

3 op: I-osa 2 op elo-syyskuussa 2023 ja II-osa 1 op loka-marraskuussa 2023.
Sisältö: Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien sekä vajaaravitsemuksen ehkäisyssä. Lisäksi ravintoaineet ja niiden tehtävät sekä ravitsemus eri ikäkausina. II-osassa keskeisinä teemoina ovat mm. sydänterveyden edistäminen ja vajaaravitsemuksen huomioiminen kuntoutustyössä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee vain fysioterapeuttikoulutuksen ja Suomen Urheiluopiston välistä yhteistyösopimusta ja sen piiristä 5 kiintiöpaikkaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi; yksilö- ja ryhmätehtävät hyväksytty/hylätty, testi ja tentti numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata ravinnon merkityksen terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa eri ikäisissä väestöryhmissä,
• hyödyntää ravitsemukseen liittyvää tietouttaan osana kuntoutustyötä,
• tukea asiakasta tekemään toimintakykyään tukevia ravitsemuksellisia valintoja suomalaisia ravitsemussuosituksia soveltaen,
• kuvata ravitsemuksen ja ravintofysiologian perusteet,
• kuvata ravitsemuksen merkityksen mm. vajaaravitsemuksen sekä kansansairauksien ehkäisyssä,
• tunnistaa asiakkaan sairauksien vaatimat ravitsemukselliset erityistarpeet.

Sisältö

Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien sekä vajaaravitsemuksen ehkäisyssä, ravintoaineet ja niiden tehtävät, ravitsemus eri ikäkausina.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali Its-alustalla
I-osa:
Voutilainen E, Fogelholm M & Mutanen M. 2015. Ravitsemustaito. Sanoma Pro.
Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki 2014.
Tarkemmin oppimateriaali ensimmäisellä opetustunnilla

II-osa: oppimateriaali käsitellään tarkemmin osion ensimmäisellä opetustunnilla.

Opetusmenetelmät

Toteutetaan keskustelevana opetuksena, pienryhmätyöskentelynä sekä oppimistehtävinä ja tenttinä.

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen ja ryhmätyöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op, 81 tuntia opiskelijan työtä (I-osa 2 op = 54 tuntia opiskelijan työtä ja II-osa 1 op = opiskelijan työtä 27 h)

Sisällön jaksotus

3 op: I-osa 2 op tammi-helmikuussa 2024 ja II-osa 1 op huhtikuussa 2024.
Sisältö: Ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio terveyden edistämisessä ja kansansairauksien sekä vajaaravitsemuksen ehkäisyssä. Lisäksi ravintoaineet ja niiden tehtävät sekä ravitsemus eri ikäkausina. II-osassa keskeisinä teemoina ovat mm. sydänterveyden edistäminen ja vajaaravitsemuksen huomioiminen kuntoutustyössä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi; yksilö- ja ryhmätehtävät hyväksytty/hylätty, testi ja tentti numeerinen arviointi.

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
 • Annukka Myllymäki
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• hyödyntää anatomista, fysiologista ja biomekaanista tietämystään ihmisen asentojen, liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn sekä sen osa-alueiden tutkimisessa ja analysoinnissa,
• tutkia ja analysoida liikkumista ja toimintakykyä ICF-osa-alueiden tasoilla luotettavilla ja toistettavilla menetelmillä,
• tehdä johtopäätöksiä tutkimisen ja analysoinnin perusteella,
• tunnistaa eri-ikäisten ihmisten liikkumisen pääpiirteitä, motorisia perustaitoja,
• selittää, miten eri tekijät vaikuttavat liikkeen ja liikkumisen kehittymiseen ja muotoutumiseen eri ikäkausina,
• kuvata ammattimaisesti, suullisesti ja kirjallisesti ihmisen asentoja, liikkeitä, liikkumista ja toimintakykyä
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet toiminnassaan.

Sisältö

Ihmisen asennon, liikkumisen mm. kävelyn ja toimintakyvyn osa-alueiden tutkiminen havainnoimalla, mittaamalla ja teknologiaa hyödyntämällä, tulosten analysointi, iän yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin sekä sen edellytyksiin, kehittymisen ja kasvun herkkyyskaudet, elämäntapahtumien ja ympäristötekijöiden yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin.

Havainnoinnin perusteet: liikkeen ajoitus, liikkeen suhde painovoimaan ja toimintaan, tukipinta, painovoima, painopiste, somatosensoriikka ja tasapaino ilmiöinä sekä niiden tutkiminen ja analysointi näyttöön perustuvin menetelmin.

Oppimateriaalit

Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. 2022. Motor Control. Translating research into clinical practice. 6.painos. Philadelphia: Wolters Kluwer.
Kauranen, K. 2019. Fysioterapeutin käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy
Kisner, C.; Colby, L. & Borstad, J. 2023.Therapeutic Exercise. Foundations and techniques.8. painos. Philadelphia: F.A. Davis Company.
Lundy-Ekman, L. 2018. Neuroscience. 5th edition. Missouri: Saunders Elsevier.
Giboin, L-S.; Gruber, M. & Kramer, A. 2015. Task-specifity of balance training. Human Movement Science. Vol, 44. 22-31.
Toiminnallisen anatomian materiaalit

Hyvää oheisluettavaa (vaikkakin jo päiväykseltään vanhempaa materiaalia)
Kauranen, K. 2011. Motoriikan säätely. Motorinen oppiminen. 1 tai 2. painos. Tampere: Tammerprint Oy.
Sandström, M. & Ahonen, J. 2011. Liikkuva ihminen. Aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.
Huber, F. & Wells, C. 2006. Therapeutic Exercise. Treatment Planning for Progression. Missouri: Saunders Elsevier.

Muu tunneilla käsitelty ja Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti: 21.11.2023 08.00 - 10.00, paikka: OMEGA ICT_B1041_Omega
1. uusintatentti: 12.12.2023 14.00 - 16.00, paikka: Kaarle muunto byod EDU_3001 (Korotukset ja hylätyt arvosanat)
2. uusintatentti: Järjestetään tarvittaessa tammikuussa 2024 (Vain hylätyt arvosanat)

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Luentoalustuksia ja käytännön harjoittelua.
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä. Vaatetus: ammatillinen asu.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus = 4 x 27 h opiskelijan työtä = 108h

Sisällön jaksotus

Sisältö täydentyy Itsiin.

HAVAINNOINTI, ASENNON ANALYYSI, LIHASTYÖMUODOT LIIKKEESSÄ JA ASENNON HALLINTA / Laine

VKO 35
2h Orientaatio opintojaksolle

2h+ 2h Havainnoinnin perusteet: liikkeen ajoitus, liikkeen suhde painovoimaan ja toimintaan, tukipinta, painovoima, painopiste, vaikutuspiste, resultanttivoima ja voiman varsi, kuorma ja kuorman varsi, lihastyön muodot, Asennon, liikkeen ja liikkumisen havainnoinnin perusteet ja toimintakyvyn osa-alueiden tutkiminen havainnoimalla, mittaamalla.

VKO 36
2h Simulaatiotunnit. Asennon, liikkeen ja liikkumisen havainnointi käytännössä.

2h Simulaatiotunnit. Perusliikkumisen havainnointia: liikelaajuudet liikesuuntineen ja niiden havainnointi+lihastyönmuodot suhteessa liikkeeseen / painovoimaan (istumasta seisomaan ja takaisin)

VKO 37
4h Pienryhmätyöskentelyn aloittaminen. Liikeanalyysivideon teko ja analyysin aloittaminen. Perusliikkumisen havainnoinnin osalta: liikelaajuudet liikesuuntineen ja niiden havainnointi+lihastyönmuodot suhteessa liikkeeseen / painovoimaan (kääntymiset yläraajajohtoisesti ja alaraajapainotteisesti, konttaaminen, portaissa liikkuminen, istumaan nousu kylkimakuun kautta, istuen siirtyminen vuoteen reunalle)

VKO 38
4h Asennon havainnointi jatkuu: toiminnallisiin testeihin tutustuminen ja niissä liikkeen havainnointi
2h Itsenäinen opiskelu

IKÄ, TASAPAINO JA KOORDINAATIO -OSIO / Laine:

VKO 39
2h Ihmisen asennon hallinta ja liikkeiden koordinointi ilmiöinä eri ikäkausina (teoria): Iän yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin sekä sen edellytyksiin. Tasapainon ja liikehallinnan havainnointi eri ikäkausina. Somatosensoriikka ilmiönä

Itsenäinen opiskelu 2h

VKO 40
2h Ihmisen asennon hallinta ja liikkeiden koordinointi ilmiöinä eri ikäkausina (teoria): Tasapainon ja liikehallinnan havainnointi jatkuu.

VKO 43
4h Case-harjoittelu

VKO 44
Ryhmätyöesitykset 4h: Ryhmätyöesitykset ja keskustelua perusliikkumisen havainnoinnin osalta

VKO 48
Yhteenveto- ja palautetunti 2h


KÄVELYN ANALYYSI -OSIO / Myllymäki:

VKO 44
2h Kävelyn analysoinnin perusteet

2h Lihastoiminta kävelyssä. Ikä ja kävely

VKO 45
4h Kävelyn analysointi

VKO 46
Itsenäinen opiskelu 2h

VKO 47
2h Kävelyanalyysien purkua

Viestintäkanava ja lisätietoja

Käytännön tunneilla ammatillinen pukeutuminen.

Huomioi edeltävyysehdot.

Lähiopetustunneilla (käytännön tunneilla) tulee olla läsnä:
Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Käytännön tuntien poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvostelu: hyl-5,

Arvioitavat oppimistehtävät:
1. Tentti (arviointi 1-5), Painotus 50 %
Tentin arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.

2. Tuntitehtävät hyväksytty - hylätty / täydennettävä

3. Ryhmätyö -liikeanalyysi (arviointi 1-5), Painotus 25 %, arviointi kuvattu tehtävänanossa tarkemmin

4. Ryhmätyö: Tasapaino ja koordinaatio -Raportti (arviointi 1-5), Painotus 25 %, arviointi kuvattu tehtävänanossa tarkemmin

5. Kävelyn analyysi -osio (hyväksytty - hylätty)

Ryhmätehtävien itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa opintojakson arviointiin +/-

Poissaolot ja/tai tehtävien myöhässä palauttaminen voivat vaikuttaa opintojakson arvosanaan laskevasti.

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (tentti, opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arvosanan laskeminen tehdään painotetun keskiarvon mukaisesti

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan (lihasten funktiot, liikesuunnat ja –tasot). Opiskelija huomioi fysiologian ja biomekaniikan perusteet siten, että hän pystyy selittämään ihmisen liikkumista ja toiminnan havaintojaan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 08.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 22.03.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
 • Annukka Myllymäki
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• hyödyntää anatomista, fysiologista ja biomekaanista tietämystään ihmisen asentojen, liikkeiden, liikkumisen ja toimintakyvyn sekä sen osa-alueiden tutkimisessa ja analysoinnissa,
• tutkia ja analysoida liikkumista ja toimintakykyä ICF-osa-alueiden tasoilla luotettavilla ja toistettavilla menetelmillä,
• tehdä johtopäätöksiä tutkimisen ja analysoinnin perusteella,
• tunnistaa eri-ikäisten ihmisten liikkumisen pääpiirteitä, motorisia perustaitoja,
• selittää, miten eri tekijät vaikuttavat liikkeen ja liikkumisen kehittymiseen ja muotoutumiseen eri ikäkausina,
• kuvata ammattimaisesti, suullisesti ja kirjallisesti ihmisen asentoja, liikkeitä, liikkumista ja toimintakykyä
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet toiminnassaan.

Sisältö

Ihmisen asennon, liikkumisen mm. kävelyn ja toimintakyvyn osa-alueiden tutkiminen havainnoimalla, mittaamalla ja teknologiaa hyödyntämällä, tulosten analysointi, iän yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin sekä sen edellytyksiin, kehittymisen ja kasvun herkkyyskaudet, elämäntapahtumien ja ympäristötekijöiden yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin.

Havainnoinnin perusteet: liikkeen ajoitus, liikkeen suhde painovoimaan ja toimintaan, tukipinta, painovoima, painopiste, somatosensoriikka ja tasapaino ilmiöinä sekä niiden tutkiminen ja analysointi näyttöön perustuvin menetelmin.

Oppimateriaalit

Shumway-Cook, A. & Woollacott, M. 2022. Motor Control. Translating research into clinical practice. 6.painos. Philadelphia: Wolters Kluwer.
Kauranen, K. 2019. Fysioterapeutin käsikirja. Helsinki: Sanoma Pro Oy
Kisner, C.; Colby, L. & Borstad, J. 2023.Therapeutic Exercise. Foundations and techniques.8. painos. Philadelphia: F.A. Davis Company.
Lundy-Ekman, L. 2018. Neuroscience. 5th edition. Missouri: Saunders Elsevier.
Giboin, L-S.; Gruber, M. & Kramer, A. 2015. Task-specifity of balance training. Human Movement Science. Vol, 44. 22-31.
Toiminnallisen anatomian materiaalit

Hyvää oheisluettavaa (vaikkakin jo päiväykseltään vanhempaa materiaalia)
Kauranen, K. 2011. Motoriikan säätely. Motorinen oppiminen. 1 tai 2. painos. Tampere: Tammerprint Oy.
Sandström, M. & Ahonen, J. 2011. Liikkuva ihminen. Aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. 1. painos. Lahti: VK-Kustannus Oy.
Huber, F. & Wells, C. 2006. Therapeutic Exercise. Treatment Planning for Progression. Missouri: Saunders Elsevier.

Muu tunneilla käsitelty ja Itslearningissa ilmoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, lähi- ja verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti: xx.xx.xxxx
1. uusintatentti: xx.xx.xxxx
2. uusintatentti: Järjestetään tarvittaessa (Vain hylätyt arvosanat)

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Poissaolo tentistä = hylätty.

Kansainvälisyys

Lähiopetus: Luentoalustuksia ja käytännön harjoittelua.
Lähiopetustunneilla tulee olla läsnä. Vaatetus: ammatillinen asu.
Verkko-opetus: ITS-materiaali ja opiskeltavaan sisältöön orientoivia tehtäviä.
Vertaisoppiminen: Ryhmätehtäviä lähiopetustunneilla ja itsenäisenä opiskeluna.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus = 4 x 27 h opiskelijan työtä = 108h

Sisällön jaksotus

Sisältö täydentyy Itsiin.

HAVAINNOINTI, ASENNON ANALYYSI, LIHASTYÖMUODOT LIIKKEESSÄ JA ASENNON HALLINTA / Laine

VKO 2
A&B yhdessä: 2h Orientaatio opintojaksolle (aloitetaan myös teoriaa jo tällä tunnilla)
A&B yhdessä: 2h + 2h Havainnoinnin perusteet: liikkeen ajoitus, liikkeen suhde painovoimaan ja toimintaan, tukipinta, painovoima, painopiste, vaikutuspiste, resultanttivoima ja voiman varsi, kuorma ja kuorman varsi, lihastyön muodot, Asennon, liikkeen ja liikkumisen havainnoinnin perusteet ja toimintakyvyn osa-alueiden tutkiminen havainnoimalla, mittaamalla.

VKO 3
A&B erikseen: 2h Simulaatiotunnit. Asennon, liikkeen ja liikkumisen havainnointi käytännössä.

VKO 4
A&B erikseen: 4h Simulaatiotunnit. Perusliikkumisen havainnointia: liikelaajuudet liikesuuntineen ja niiden havainnointi + lihastyönmuodot suhteessa liikkeeseen / painovoimaan (istumasta seisomaan ja takaisin)

VKO 5
A&B erikseen: 2h + 2h Pienryhmätyöskentelyn aloittaminen. Liikeanalyysivideon teko ja analyysin aloittaminen. Perusliikkumisen havainnoinnin osalta: liikelaajuudet liikesuuntineen ja niiden havainnointi + lihastyönmuodot suhteessa liikkeeseen / painovoimaan (kääntymiset yläraajajohtoisesti ja alaraajapainotteisesti, konttaaminen, portaissa liikkuminen, istumaan nousu kylkimakuun kautta, istuen siirtyminen vuoteen reunalle)

VKO 6
A&B erikseen: 2h Asennon havainnointi jatkuu: toiminnallisiin testeihin tutustuminen ja niissä liikkeen havainnointi


IKÄ, TASAPAINO JA KOORDINAATIO -OSIO / Laine:

VKO 6
A&B yhdessä: 2h Ihmisen asennon hallinta ja liikkeiden koordinointi ilmiöinä eri ikäkausina (teoria): Iän yhteys ihmisen toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin sekä sen edellytyksiin. Tasapainon ja liikehallinnan havainnointi eri ikäkausina. Somatosensoriikka ilmiönä

A&B erikseen: 2h Ihmisen asennon hallinta ja liikkeiden koordinointi ilmiöinä eri ikäkausina (teoria, osittain käytäntö): Tasapainon ja liikehallinnan havainnointi jatkuu.

VKO 9
A&B erikseen: 4h Case-harjoittelu

VKO 10
A&B erikseen: Ryhmätyöesitykset 4h: Ryhmätyöesitykset ja keskustelua perusliikkumisen havainnoinnin osalta

VKO 11
Varsinainen tentti

VKO 12
A&B yhdessä: Yhteenveto- ja palautetunti 2h

VKO 15
1. Uusintatentti 2h

KÄVELYN ANALYYSI -OSIO / Myllymäki: (Tarkentuu vielä 1.12.23)

VKO X
2h Kävelyn analysoinnin perusteet
2h Lihastoiminta kävelyssä. Ikä ja kävely

VKO X
4h Kävelyn analysointi

VKO X
Itsenäinen opiskelu 2h

VKO X
2h Kävelyanalyysien purkua

Viestintäkanava ja lisätietoja

Käytännön tunneilla ammatillinen pukeutuminen.

Huomioi edeltävyysehdot.

Lähiopetustunneilla (käytännön tunneilla) tulee olla läsnä:
Kaikilla käytännön taitoihin liittyvien opintojaksojen tunneilla ollaan pääsääntöisesti aina läsnä. Sairauden tai muun pakottavan syyn takia tapahtuvista poissaoloista ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan etukäteen opintojakson opettajalle. Opiskelijan vastuulla on selvittää poissaolon aikana väliin jääneet tehtävät ja materiaalit. Mahdollisista korvaavuuksista on sovittava opintojakson opettajan kanssa. Hyväksytyn suorituksen kannalta korvattuja poissaoloja voi olla korkeintaan 20% opintojakson käytännön tunneista.

Käytännön tuntien poissaoloista tehdään aina osaamisen näyttö/korvaava tehtävä, ohjeet Itslearningissa.

Opettaja ei lähtökohtaisesti järjestä etäyhteyttä lähitunneille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvostelu: hyl-5,

Arvioitavat oppimistehtävät:
1. Tentti (arviointi 1-5), Painotus 50 %
Tentin arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.

2. Tuntitehtävät hyväksytty - hylätty / täydennettävä

3. Ryhmätyö -liikeanalyysi (arviointi 1-5), Painotus 25 %, arviointi kuvattu tehtävänanossa tarkemmin

4. Ryhmätyö: Tasapaino ja koordinaatio -Raportti (arviointi 1-5), Painotus 25 %, arviointi kuvattu tehtävänanossa tarkemmin

5. Kävelyn analyysi -osio (hyväksytty - hylätty)

Ryhmätehtävien itse- ja vertaisarviointi voi vaikuttaa opintojakson arviointiin +/-

Poissaolot ja/tai tehtävien myöhässä palauttaminen voivat vaikuttaa opintojakson arvosanaan laskevasti.

Arvosanan eli suoritusmerkinnän saa kun kaikki suoritukset (tentti, opintojakson tehtävät ja mahdolliset korvaavat tehtävät) on hyväksytysti suoritettu.

Arvosanan laskeminen tehdään painotetun keskiarvon mukaisesti

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen tuki- ja liikuntaelimistön rakenteen ja toiminnan (lihasten funktiot, liikesuunnat ja –tasot). Opiskelija huomioi fysiologian ja biomekaniikan perusteet siten, että hän pystyy selittämään ihmisen liikkumista ja toiminnan havaintojaan.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Satu Takala
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • PFYSIS20
  Fysioterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa sovellettua liikuntaa osana asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia tukevaa fysioterapiaa,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti sekä moniammatillisesti valitsemassaan oppimisverkostossa,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset soveltavan liikunnan ja fysioterapian palveluita tuottavat organisaatiot ja järjestöt.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 15.12.2023

Opintopistemäärä

2 - 4

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

4 - 10

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa ohjattuna ammatillisen osaamisen oppimistapahtumia ja oppimisympäristöjä,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti sekä moniammatillisesti valitsemassaan oppimisverkostossa,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvät projektit ja tapahtumat.
Opintojakso voi koostua yhdestä tai useammasta projektista.

Opetusmenetelmät

Opiskelijamentorointi ja siihen liittyen innovatiivisen ratkaisut vertaisoppimisessa

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

itsearviointi ja tavoitteet - lomakkeen täyttäminen alussa ja lopussa sekä mahdollisesti välillä.
Mentorointituokioihin tehtävät viikottaiset valmistelutehtävät.
Tiimin tapaamisiin ja toiminnan kehittämiseen osallistuminen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty: osallistuu aktiivisesti toimintaan ja sen kehittämiseen, tekee vaaditut oppimistehtävät ja hoitaa sovitut tehtävät toimintaan liittyen.
Hylätty: Ei osallistu aktiivisesti toimintaan ja sen kehittämiseen, jättää tekemättä vaaditut oppimistehtävät tai jättää hoitamatta sovitut tehtävät toimintaan liittyen

Sisällön jaksotus

Mentorointitoiminta lukuvuonna 2022-2023

Opiskelija osallistuu ensimmäisen vuoden opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen mentorointitoiminnassa. Hän toimii mentoritiimin aktiivisena jäsenenä ja järjestää ammatillisia oppimistilanteita viikoittain.

Tiimissä voi toimia koordinaattorina (tiimiveturina), jonka tehtäviin kuuluu suunnitella ja organisoida toimintaa kokonaisuutena sekä toimia tiedonvälittäjänä ohjaavan opettajan suuntaan. Koordinaattori hakee ja valitsee tiimin ja suunnittelee toiminnan perussisällöt ja sopii mentoreiden kanssa käytännön asioista. Hän asettaa vuoden toiminnalle tavoitteet ja raportoi toiminnan lukuvuoden lopussa.

Tiimissä voi toimia myös mentorina. Mentori suunnittelee ja toteuttaa konkreettisesti oppimistilanteita fysioterapian ammatillisten opintojen tiimoilta opetukseen linkittyen. Hän toimii tiimitasolla yhteissuunnittelun osalta ja parin/pienryhmän kanssa käytännön toteutuksessa.

Kummassakin roolissa opiskelija tekee omaan osaamisensa kehittymiseen liittyvän itsearvioinnin ja tavoitteet sekä arvioi toiminnan päättyessä oman osaamisen kehittymistä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Satu Takala
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • PFYSIS20
  Fysioterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä fysioterapiaa osana traumatologisen ja ortopedisen asiakkaan suorituksia ja osallistumista kehittävää ja/tai ylläpitävää kuntoutusta,
• arvioida asiakkaan toimintakykyä suhteessa toimintaympäristöihin ja palvelutarpeeseen huomioiden yhteiskunnalliset resurssit,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti valitsemassaan työelämäverkostossa,
• työskennellä moniammatillisessa työryhmässä ottaen huomioon yhteiskunnalliset säädökset,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset fysio- ja kuntoutuspalveluita tuottavat palveluorganisaatiot, hankkeet ja projektit.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Iida Laine
 • Satu Takala
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • PFYSIS20
  Fysioterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä fysioterapiaa osana urheilijan ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa harjoittelua,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti valitsemassaan työelämäverkostossa,
• työskennellä moniammatillisessa työryhmässä urheilijan suorituksen tukemiseksi ottaen huomioon suorituksen vaateet ja harjoittelun resurssit,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset fysioterapiapalveluita tuottavat organisaatiot, hankkeet ja projektit.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • PFYSIS20
  Fysioterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä fysioterapiaa ja kuntoutusta, kun asiakkaan toimintakykyyn vaikuttaa hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintojen vajavuudet,
• arvioida asiakkaan toimintakykyä suhteessa toimintaympäristöihin ja palvelutarpeeseen huomioiden yhteiskunnalliset resurssit,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti valitsemassaan työelämäverkostossa,
• työskennellä moniammatillisessa työryhmässä asiakkaan toimintakykyisyyden tukemiseksi ottaen huomioon yhteiskunnalliset säädökset,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tuottavat palveluorganisaatiot, hankkeet ja projektit.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.12.2023

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
 • Afrisa Kapella
 • Taina Vahtera
Ryhmät
 • PFYSIS20
  Fysioterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä fysioterapiaa osana ikääntyvän asiakkaan suorituksia ja osallistumista kehittävää ja/tai ylläpitävää kuntoutusta,
• arvioida asiakkaan toimintakykyä suhteessa toimintaympäristöihin ja palvelutarpeeseen huomioiden yhteiskunnalliset resurssit,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti valitsemassaan työelämäverkostossa,
• työskennellä moniammatillisessa työryhmässä asiakkaan toimintakykyisyyden tukemiseksi ottaen huomioon yhteiskunnalliset säädökset,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä sosiaali- ja terveysalan fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tuottavat palveluorganisaatiot, hankkeet ja projektit.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
 • Afrisa Kapella
 • Taina Vahtera
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PFYSIS20
  Fysioterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä fysioterapiaa osana lapsiasiakkaan suoritusta ja osallistumista kehittävää ja/tai ylläpitävää kuntoutusta,
• arvioida asiakkaan toimintakykyä suhteessa toimintaympäristöihin ja palvelutarpeeseen huomioiden yhteiskunnalliset resurssit,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti valitsemassaan työelämäverkostossa,
• työskennellä moniammatillisessa työryhmässä lapsiasiakkaan toimintakykyisyyden tukemiseksi ottaen huomioon yhteiskunnalliset säädökset,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tuottavat organisaatiot, hankkeet ja projektit.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 29.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
 • Afrisa Kapella
Ryhmät
 • PFYSIS20
  Fysioterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä fysioterapiaa osana neurologisen asiakkaan osallistumista kehittävää ja/tai ylläpitävää kuntoutusta,
• arvioida asiakkaan toimintakykyä suhteessa toimintaympäristöihin ja palvelutarpeeseen huomioiden yhteiskunnalliset resurssit,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti valitsemassaan työelämäverkostossa,
• työskennellä moniammatillisessa työryhmässä neurologisen asiakkaan toimintakykyisyyden tukemiseksi ottaen huomioon yhteiskunnalliset säädökset,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tuottavat palveluorganisaatiot, hankkeet ja projektit.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Iida Laine
 • Afrisa Kapella
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS20
  Fysioterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa asiakaslähtöistä fysioterapiaa osana työhyvinvointia tukevaa toimintaa,
• arvioida asiakkaan toimintakykyä suhteessa toimintaympäristöihin ja palvelutarpeeseen,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti valitsemassaan työelämäverkostossa,
• työskennellä moniammatillisessa työryhmässä työhyvinvoinnin edistämiseksi ottaen huomioon yhteiskunnalliset resurssit ja säädökset,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä työssä jaksamista tukevat fysioterapia-alan palveluita tuottavat organisaatiot, hankkeet ja projektit

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Iida Laine
 • Kati Naamanka
 • Afrisa Kapella
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS20
  Fysioterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• suunnitella ja toteuttaa ammatillista osaamistaan laajentavaa ja syventävää fysioterapiaa,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti sekä moniammatillisesti valitsemassaan oppimisverkostossa,
• käyttää omaan toimintaansa liittyviä tietojärjestelmiä,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset fysioterapiapalveluita tuottavat organisaatiot.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 28.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 20

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Satu Takala
 • Afrisa Kapella
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PFYSIS20
  Fysioterapeutti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• ottaa huomioon yrityksen perustamiseen liittyvät mahdollisuudet ja riskit,
• selittää yrityksen perustamiseen liittyvät prosessit ja lupakäytänteet,
• kehittää omaa aikaisempaa yritystoimintaansa,
• arvioida ja kehittää eettistä osaamistaan.

Sisältö

Yrityksen perustaminen tai oman aikaisemman yrityksen toiminnan muuttaminen /kehittäminen,

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimisympäristössä oleva oppimateriaali. Lähiopetuksen aikana jaettava materiaali.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena, joka sisältää luento-osuuksia sekä ryhmätyöskentelyä. Opiskelu vaatii paljon itsenäistä työskentelyä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

AMK:ssa on myös omia opintojaksoja yrittäjyyteen liittyen. Keskustele näistä lisää opettajatuutorisi kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson aikana laaditaan oman liikeidean pohjalta yrityksen liiketoimintasuunnitelma (yksilötehtävä).

Sisällön jaksotus

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija osaa
• määritellä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan yrityksen liikeidean
• arvioida liikeidean mukaisten palvelujen tarpeen
• laatia yritystoiminnan aloittamissuunnitelman
• laatia suunnitelman yrityksen talouden hallinnasta
• arvioida ja kehittää yrittäjävalmiuksiaan.

Ajoitus päivitetty 11.8.2023 / Pirjo Pennanen:

Tapaamiset toteutuvat
ti 31.10. klo 8-16
to 2.11. klo 8-16
to 9.11. klo 8-16
ke 15.11. klo 10-16
pe 1.12. klo 8-17

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu yksilötehtävänä tehtyyn liiketoimintasuunnitelmaan ja sen pohjalta pidettävään arviointikeskusteluun. Liiketoimintasuunnitelma tulee olla tehtynä hyväksytysti ja palautettuna ajoissa. Myöhästyneitä palautuksia ei arvioida ja kurssi on hylätty.

Ilmoittautumisaika

03.07.2023 - 01.08.2023

Ajoitus

02.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

6 - 20

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

25 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Anu Granberg
 • Annukka Myllymäki
 • Kati Naamanka
 • Afrisa Kapella
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää kyseisen hankeorganisaation rakenteen,
• selittää oman tehtävänsä suhteessa hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen,
• toimia hankkeen työsuunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti fysioterapian osaamistaan syventäen,
• työskennellä osallistuvaa otetta käyttäen aktiivisesti ja vastuullisesti osana hankkeen muuta henkilöstöä,
• suunnitella, toteuttaa ja raportoida roolinsa mukaisesti annettuja tehtäviä,
• arvioida ja kehittää sekä hankeosaamistaan että eettistä osaamistaan.

Sisältö

Oppimisympäristönä erilaiset tutkimus- ja kehittämishankkeet.
Opintojakso voi koostua yhdestä tai useammasta hankkeesta.

Sisällön jaksotus

Tämä opintojakso sisältää opiskelijakohtaisesti erilaisia projekteja. Projektit toteutuvat fysioterapeuttikoulutuksen omissa oppimisympäristöissä ja niistä tiedotetaan pääsäänntöisesti sähköpostitse.

Ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu poikkeuksellisesti opettajan toimesta. Projektin vastuuopettaja tiedottaa osallistujille myös tarkemmin toteutuksen suoritustavoista, ajankohdista ja oppimateriaalista.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 20.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa tavallisimmat kirurgisesti tai ortopedisesti hoidettavat vammat ja sairaudet, selittää niihin liittyvät operatiiviset toimenpiteet sekä kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet. Lisäksi opiskelija osaa selittää em. toimenpiteiden aiheuttamat toimintakyvyn rajoitteet, sekä ottaa ne huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapiaa.

Sisältö

Fysioterapeutin työn kannalta keskeiset ortopediset vammat ja sairaudet sekä niihin liittyvät operatiiviset toimenpiteet ja kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Oppimateriaalit

Kts.myös kohta: Lisätietoja (alla)
(Suluissa luettavat sivut)

Kurssikirjat löytyvät E-kirjana Turku AMK:n Finnan kautta:
Huom kirjaudu sisään ensin Turku AMK:n haka-tunnuksilla finnaan ja hae kirja haun kautta. Sen jälkeen kirjaudu linkistä: Kandidaattikustannus > Turun ammattikorkeakoulu

Helenius, I. J., Laitinen, M., Sirola, J., Ahonen, M., & Lätti, S. (2022). Ortopedia (2. [uudistettu] painos.). Kandidaattikustannus.

LUKU 15: Selkärangansairaudet: 15.4 Degeneratiiviset spesifit selkäsairaudet - 15.19 Araknoidiitti
LUKU 19 (kokonaan): Olkapää
LUKU 16: Lantion ja lonkan sairaudet: 16.1. Lonkan tekonivelleikkaukset - 16.14 Seuranta
LUKU 17.5 Polvilumpion sijoiltaanmeno

Kröger, H., Aro, H., Böstman, O., Lassus, J. & Salo,j. (toim.) 2019. traumatologia. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy.

LUKU 3 (kokonaan): Tuki- ja liikuntaslimistön rakenne ja kestävyys
LUKU 21.8: Luunmurtuman paraneminen, 21.9 Luunmurtumien yleiset ja paikalliset komplikaatiot, 21.10 Luunmurtuman konservatiivinen hoito
LUKU 22 (kokonaan): Ligamenttirepeämät ja nivelten sijoiltaanmenot
LUKU 23 (kokonaan): Lihaksen ja jänteen vammat
LUKU 36 (kokonaan): Hartiaseudun ja olkavarren vammat
LUKU 37 (kokonaan): Kyynärseudun ja kyynärvarren vammat
LUKU 38 (kokonaan): Ranteen ja käden vammat
LUKU 39 (kokonaan): Lantionmurtumat
LUKU 40 (kokonaan): Lonkan ja reiden vammat
LUKU 41 (kokonaan): Polvivammat
LUKU 42 (kokonaan): Säären vammat
LUKU 43 (kokonaan): Nilkkavammat
LUKU 44 (kokonaan): Jalkaterän vammat
LUKU 48.3: Amputaatiot

Hyvä tuki-/lisämateriaali: Pasanen, K., Hapasalo, H., Halen, P. & Parkkari J. (2021) Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. 1. painos. VK-kustannus Oy.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen osoitetun materiaalin ja siitä tehtyjen oppimismuistiinpanojen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti on auki 10.12.2023 saakka.

Tentin tarkastukset: 30.09., 31.10., 31.11., ja 10.12. (tämä on viimeinen tarkistuskerta myös uusintatenteille!)

Tulokset tulevat Itslearningin arviointikirjaan ja Peppiin kootusti tentin tarkastuspäivien yhteydessä.

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Tentti suoritetaan kokonaisuutena ja siihen on varattu vastaamisaikaa 30 min. Huom. varsinaisessa tentissä ei ole salasanaa, vaan tentti alkaa heti kun avaat sen. Saat tietää tuloksesi heti tentin jälkeen.

Mikäli tarvitset lisäaikaa, toimita opettajalle todistus sähköpostitse. Lisäaika on 10 min. Saat paluupostina lisäajallisen tentin salasanan.

Mikäli opiskelijan tulos on hylätty tai hän haluaa korottaa arvosanaa, laita erikseen opettajalle sähköposti. Saat paluuviestinä sähköpostitse uusintatentin salasanan.

Huomioi, että myös uusintatentti (1 & 2 sekä korotukset) tulee olla suoritettuna 10.12.2023 mennessä. Uusintatenttiä voi myös suorittaa 24/7 etätenttinä. 

Sinun ei tarvitse tehdä uusintatenttiä (oli syy hylätty tai korotus) heti seuraavaan tarkastuspäivään mennessä. Opiskelija huolehtii itse siitä, että tenttitulos on hyväksytysti suoritettu 10.12.2023 mennessä.

Kansainvälisyys

Etätentti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Etätentti Itslearningissa, mahdolliset uusinnat samoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h): sisältää tentin ja materiaalin opiskelua.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Itslearning -oppimisalustalla.

Mikäli tarvitset lisäaikaa, toimita opettajalle virallinen todistus siitä sähköpostitse. Lisäaika on 10 min. Saat paluupostina lisäajallisen tentin salasanan.

Tentti voidaan tehdään 24/7 etätenttinä Itslearningissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Valitut oppikirjat on tarkoitettu ensisijaisesti lääketieteen opiskelijoille, joten joissakin kohdissa tarkastellaan asioita esim. fysiologisesti tai toimenpideteknisesti hyvin yksityiskohtaisesti.

Suurin käsite-ero on mobilisaatiolla, millä kirjan kirjoittajat tarkoittavat potilaan aktivointia (liikkumaan ja harjoittelemaan) EI NIVELTENMOBILISOINTIA mikä on monessa akuuttivaiheen tilanteessa fysioterapian toteutuskeinoista kielletty. Mobilisaatio tarkoittaa nivelpintojen passiivista liikuttelua tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Tämä sisältö on teillä opiskeltavana muissa opintojaksoissa.

Tenttiin valmistautuessanne opiskelkaa fysioterapian kannalta keskeisiä asioita: minkälaisia
murtumia / vammoja/sairauksia, minkälaisia toimenpiteitä tehdään pääpiirteissään, mitä rajoituksia liikkumisen suhteen toimenpiteiden jälkeen, minkälaisia ohjeita kuntoutuksen suhteen, minkälaisia ovat kudosten paranemisprosessit ja minkälaisia ongelmia saattaa ilmetä paranemisen suhteen.


HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee sopimusten mukaisesti
- TYA -oppilaitos Oy: / Turun Hierojakoulun kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
Uusinnat tehdään erikseen sovitusti tentaattorin kanssa.

Hylätty (0)

Läpipääsemiseen vaaditaan vähintään. 50% kokonaispistemäärästä (eli 25p.)

hyl<50% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1>=50% maksimipistemäärästä
2>60% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3>70% maksimipistemäärästä
4>80% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5>90% maksimipistemäärästä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa tavallisimmat kirurgisesti tai ortopedisesti hoidettavat vammat ja sairaudet, selittää niihin liittyvät operatiiviset toimenpiteet sekä kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet. Lisäksi opiskelija osaa selittää em. toimenpiteiden aiheuttamat toimintakyvyn rajoitteet, sekä ottaa ne huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan fysioterapiaa.

Sisältö

Fysioterapeutin työn kannalta keskeiset ortopediset vammat ja sairaudet sekä niihin liittyvät operatiiviset toimenpiteet ja kokonaishoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Oppimateriaalit

Kts.myös kohta: Lisätietoja (alla)
(Suluissa luettavat sivut)

Kurssikirjat löytyvät E-kirjana Turku AMK:n Finnan kautta:
Huom kirjaudu sisään ensin Turku AMK:n haka-tunnuksilla finnaan ja hae kirja haun kautta. Sen jälkeen kirjaudu linkistä: Kandidaattikustannus > Turun ammattikorkeakoulu

Helenius, I. J., Laitinen, M., Sirola, J., Ahonen, M., & Lätti, S. (2022). Ortopedia (2. [uudistettu] painos.). Kandidaattikustannus.

LUKU 15: Selkärangansairaudet: 15.4 Degeneratiiviset spesifit selkäsairaudet - 15.19 Araknoidiitti
LUKU 19 (kokonaan): Olkapää
LUKU 16: Lantion ja lonkan sairaudet: 16.1. Lonkan tekonivelleikkaukset - 16.14 Seuranta
LUKU 17.5 Polvilumpion sijoiltaanmeno

Kröger, H., Aro, H., Böstman, O., Lassus, J. & Salo,j. (toim.) 2019. traumatologia. Helsinki: Kandidaattikustannus Oy.

LUKU 3 (kokonaan): Tuki- ja liikuntaslimistön rakenne ja kestävyys
LUKU 21.8: Luunmurtuman paraneminen, 21.9 Luunmurtumien yleiset ja paikalliset komplikaatiot, 21.10 Luunmurtuman konservatiivinen hoito
LUKU 22 (kokonaan): Ligamenttirepeämät ja nivelten sijoiltaanmenot
LUKU 23 (kokonaan): Lihaksen ja jänteen vammat
LUKU 36 (kokonaan): Hartiaseudun ja olkavarren vammat
LUKU 37 (kokonaan): Kyynärseudun ja kyynärvarren vammat
LUKU 38 (kokonaan): Ranteen ja käden vammat
LUKU 39 (kokonaan): Lantionmurtumat
LUKU 40 (kokonaan): Lonkan ja reiden vammat
LUKU 41 (kokonaan): Polvivammat
LUKU 42 (kokonaan): Säären vammat
LUKU 43 (kokonaan): Nilkkavammat
LUKU 44 (kokonaan): Jalkaterän vammat
LUKU 48.3: Amputaatiot

Hyvä tuki-/lisämateriaali: Pasanen, K., Hapasalo, H., Halen, P. & Parkkari J. (2021) Urheiluvammojen ehkäisy, hoito ja kuntoutus. 1. painos. VK-kustannus Oy.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen osoitetun materiaalin ja siitä tehtyjen oppimismuistiinpanojen opiskelu.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Varsinainen tentti on auki 31.05.2024 saakka.

Tentin tarkastukset: 31.01., 29.02., 31.03., 30.04. ja 31.05. (tämä on viimeinen tarkistuskerta myös uusintatenteille!)

Tulokset tulevat Itslearningin arviointikirjaan ja Peppiin kootusti tentin tarkastuspäivien yhteydessä.

Opiskelijalla on oikeus uusia toteutuksen hylätty tenttisuoritus kaksi kertaa. Lisäksi opiskelijalla on oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa kerran uusintatentin ajankohtana tai opettajan ilmoittamana muuna ajankohtana.

Tentti suoritetaan kokonaisuutena ja siihen on varattu vastaamisaikaa 30 min. Huom. varsinaisessa tentissä ei ole salasanaa, vaan tentti alkaa heti kun avaat sen. Saat tietää tuloksesi heti tentin jälkeen.

Mikäli tarvitset lisäaikaa, toimita opettajalle todistus sähköpostitse. Lisäaika on 10 min. Saat paluupostina lisäajallisen tentin salasanan.

Mikäli opiskelijan tulos on hylätty tai hän haluaa korottaa arvosanaa, laita erikseen opettajalle sähköposti. Saat paluuviestinä sähköpostitse uusintatentin salasanan.

Huomioi, että myös uusintatentti (1 & 2 sekä korotukset) tulee olla suoritettuna 31.05.2024 mennessä. Uusintatenttiä voi myös suorittaa 24/7 etätenttinä. 

Sinun ei tarvitse tehdä uusintatenttiä (oli syy hylätty tai korotus) heti seuraavaan tarkastuspäivään mennessä. Opiskelija huolehtii itse siitä, että tenttitulos on hyväksytysti suoritettu 31.05.2024 mennessä.

Kansainvälisyys

Etätentti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Etätentti Itslearningissa, mahdolliset uusinnat samoin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op (27h): sisältää tentin ja materiaalin opiskelua.

Sisällön jaksotus

Opintojakso suoritetaan kirjatenttinä Itslearning -oppimisalustalla.

Mikäli tarvitset lisäaikaa, toimita opettajalle virallinen todistus siitä sähköpostitse. Lisäaika on 10 min. Saat paluupostina lisäajallisen tentin salasanan.

Tentti voidaan tehdään 24/7 etätenttinä Itslearningissa

Viestintäkanava ja lisätietoja

Toisen asteen yhteistyösopimuksen mukaisesti opintojaksolla on 5 opiskelijan kiintiö Suomen urheiluopiston (TAI:n toteutus) opiskelijoille

___________________________________________________________________________________

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

__________________________________________________________________________

Valitut oppikirjat on tarkoitettu ensisijaisesti lääketieteen opiskelijoille, joten joissakin kohdissa tarkastellaan asioita esim. fysiologisesti tai toimenpideteknisesti hyvin yksityiskohtaisesti.

Suurin käsite-ero on mobilisaatiolla, millä kirjan kirjoittajat tarkoittavat potilaan aktivointia (liikkumaan ja harjoittelemaan) EI NIVELTENMOBILISOINTIA mikä on monessa akuuttivaiheen tilanteessa fysioterapian toteutuskeinoista kielletty. Mobilisaatio tarkoittaa nivelpintojen passiivista liikuttelua tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Tämä sisältö on teillä opiskeltavana muissa opintojaksoissa.

Tenttiin valmistautuessanne opiskelkaa fysioterapian kannalta keskeisiä asioita: minkälaisia
murtumia / vammoja/sairauksia, minkälaisia toimenpiteitä tehdään pääpiirteissään, mitä rajoituksia liikkumisen suhteen toimenpiteiden jälkeen, minkälaisia ohjeita kuntoutuksen suhteen, minkälaisia ovat kudosten paranemisprosessit ja minkälaisia ongelmia saattaa ilmetä paranemisen suhteen.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnissa käytetään tasavälistä skaalaa, alin hyväksytyn raja on 50% maksimipisteistä.
Uusinnat tehdään erikseen sovitusti tentaattorin kanssa.

Hylätty (0)

Läpipääsemiseen vaaditaan vähintään. 50% kokonaispistemäärästä (eli 25p.)

hyl<50% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1>=50% maksimipistemäärästä
2>60% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3>70% maksimipistemäärästä
4>80% maksimipistemäärästä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5>90% maksimipistemäärästä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 29.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 100

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Key competence requirements:
The student is able to:

- Define the basic principles of ergonomics in health care
- Understand and observe basic movements and recognize the importance of motor learning in patient handling
- Choose and utilize the safe and rehabilitative transfer technique/s and proper assistive device/s depending on the patient's functional status.
- Identify, evaluate and diminish risk factors in patient handling, both patient and professional perspectives
- Communicate and co-operate in multiprofessional environment to achieve safe and rehabilitating patient handling situations

Sisältö

Basics of ergonomics. Risk assessment. Basic movement and functional capacity of a patient. Body awareness and motor learning. Biomechanics in patient handling. Patient handling principles and management policies. Ethics and communication during patient handling.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

20 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Satu Takala
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Key competence requirements:
The student is able to:

- Define the basic principles of ergonomics in health care
- Understand and observe basic movements and recognize the importance of motor learning in patient handling
- Choose and utilize the safe and rehabilitative transfer technique/s and proper assistive device/s depending on the patient's functional status.
- Identify, evaluate and diminish risk factors in patient handling, both patient and professional perspectives
- Communicate and co-operate in multiprofessional environment to achieve safe and rehabilitating patient handling situations

Sisältö

Basics of ergonomics. Risk assessment. Basic movement and functional capacity of a patient. Body awareness and motor learning. Biomechanics in patient handling. Patient handling principles and management policies. Ethics and communication during patient handling.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Satu Takala
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Key competence requirements:

After completing the course, the student is able to
-Choose and utilize the safe and rehabilitative transfer technique/s and proper assistive device/s?according to the patient's functional status?
-Identify, evaluate and diminish risk factors in patient handling, both patient and professional perspectives?
-Communicate and co-operate in multiprofessional environment to achieve safe and rehabilitating patient handling situations, integrating ethical reasoning in patient handling situations

Sisältö

Content:
The practical part of the SAPHA course (2 ECTS) coconsists of four practical lessons in part 5, and simulations in part 6. Practical part 1,5 (practical training) + 0,5 (simulations) ECTS

These contents, together with the theoretical part of this course, offer a holistic approach to the basis of patient handling, including the fundamental elements of evidence-based patient handling education.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Prerequisites:
Theoretical understanding of patient handling in safe and rehabilitating way.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

25.09.2023 - 26.11.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Satu Takala

Tavoitteet

Key competence requirements:

After completing the course, the student is able to
-Define the basic principles of ergonomics in health care
-Understand and observe natural movements and recognize the importance of motor learning in patient handling

Sisältö

Content:
The theory part of SAPHA course (2 ECTS) consists of four separate parts (1-4). The parts are named 1) Basics of Ergonomics, 2) Function of a Patient 3) Principles of Patient Handling and 4) Management Policies.

These contents offer a holistic approach to the basis of patient handling, including the fundamental elements of evidence-based patient handling education.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Toimi oman kotikorkeakoulusi ohjeiden mukaan siinä, miten suoritus siirretään kotikorkeakoulusi opintotietojärjestelmään.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

No prerequisites

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Satu Takala
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Key competence requirements:

After completing the course, the student is able to
-Define the basic principles of ergonomics in health care
-Understand and observe natural movements and recognize the importance of motor learning in patient handling

Sisältö

Content:
The theory part of SAPHA course (2 ECTS) consists of four separate parts (1-4). The parts are named 1) Basics of Ergonomics, 2) Function of a Patient 3) Principles of Patient Handling and 4) Management Policies.

These contents offer a holistic approach to the basis of patient handling, including the fundamental elements of evidence-based patient handling education.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

No prerequisites

Ilmoittautumisaika

02.06.2023 - 22.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Taina Vahtera
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa teoreettisen tiedon ja oman kokemuksen perusteella:
• tunnistaa omaa ruumiillisuuttaan ja psykosomaattista kokonaisuuttaan,
• tunnistaa kehon kommunikoivaa luonnetta ja ilmaisua,
• selittää psykofyysisen fysioterapian lähestymistavan peruskäsitteitä,
• valita ihmiselle sopivat psykosomaattisia voimavaroja arvioivat menetelmät,
• laatia vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaiset fysioterapian tavoitteet psykofyysisestä näkökulmasta,
• tukea psykofyysistä kokonaisuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla rentoutumisen tukemisen menetelmiä.

Sisältö

Keskeisiin käsitteisiin tutustuminen, ruumiinkuva, mielen ja ruumiin/liikkeen suhde, liike ja liikkuminen osana kokonaisilmaisua, pelon psykofyysiset vaikutukset ja liikkumispelko-kyselyn toteuttaminen, stressi käsitteenä ja stressin psykofyysiset vaikutukset, psykofyysinen palautuminen, fysioterapeutin ammatillisten rajojen tiedostaminen.

Rentoutumisen / lepäämisen tukemisen menetelmiä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalia kuvataan laajemmin ja tarkemmin ITS alustalla. Materiaalit päivittyvät.
1 ) Psykofyysisen fysioterapian pohjoismaisten ydinmenetelmien lähteet (Roxendal G., Bunkan B.):.
Roxendal Gertrud, Winberg A.2002: Levande manniska. Sisältää sovellettuja kaytännön ohjeita ihmisen kokonaisuuden tutkimiseen ja terapiaan.
Roxendal Gertrud. Nordwall V. 1997. Tre BAS-skalor: Body awareness skale (BAS). BAS-hälsa. Intervjuskala för Kroppsjaghet (ISK) Sisältää tutkimisen ydinteemoja ja haastattelutukea. Myös tutkimisen teemoista saa tukea ihmisen kokonaisuuden konkreettiseen fysioterapian toteuttamiseen.
Bunkan Berit:
KELA 2016: Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona.
2) Muut lähteet:
Materiaalia traumainformoidusta työotteesta.
Herrala H., Kahrola T., Sandström Marita 2009: Psykofyysinen ihminen
Palomäki K., Siira J. 2022. Kehon viisaat viestit
Muu opiskelijoiden löytämä materiaali. Materiaalien haku ja niiden tason arviointi ohjataan.

Muut teemat:
Kehotietoisuuskyselyt
Liikkumispelko: TtM Petteri Kohon väitöstutkimus: Fear of movement.
Voimavarojen kartoittamisen menetelmiä kuvaavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Teoriaperustainen kokemuksellinen, kehollinen oppiminen / ryhmässä oppiminen ja kokemusten reflektiivinen kirjoittaminen ( / jakaminen).

Kansainvälisyys

Vuorovaikutteiset luennot, pienryhmäkeskustelut, tiedon jakaminen, kokemukselliset harjoitukset, itsereflektio, itseohjautuva tiedonhaku.
Opintojakson työskentelytavoissa odotetaan opiskelijan itseohjautuvuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus:
2op = 2 x 27 (=54) tuntia (oppitunti a´45min)
14 tuntia kontaktitapaamisia luokassa. Kirjallisten tehtävien ohjaus ja sopiminen, opintojaksopalaute- ja oman oppimisen arvioinitikeskustelu
10 tuntia käytännön simulaatioharjoituksia reflektioineen opettajan ohjauksessa
6 tuntia käytännön työskentelyä simulaatioharjoituksin opiskelijoiden toteuttamana
12 tuntia tehtävien työstämistä kontaktitapaamisten välissä

10 tuntia arvioitavien tehtävien tekemistä
1 tunti itsearviointia ja vertaispalaute pienryhmästä

Arvioitavat oppimistehtävät täydentyvät ItsLearning -alustalle.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Opintojakson sisältö tarkentuu opiskelijoiden kanssa keskustellen aloitusorientaatiossa. Katso pääteemoja alta.
Toteutustapoina on yhteisiä luentoja joihin sisältyy henkilökohtaisia kehollisia harjoitteita, harjoitustunteja joihin sisältyy kokemusten reflektointia, sekä itsenäisiä tehtäviä, ryhmätöitä ja tuntityöskentelyä.
Tarkempi sisältö ja mm. läsnöoloon ja poissaoloon liittyvät läpäisyn kannalta kriittiset asiat - löytyvät ItsLearning -alustalta.
Psykofyysisen opintojakson ydinsisällöistä johtuen opintojakso toteutuu lähiopetuksena, jossa opiskelija on kehollisesti läsnä toisten ihmisten kanssa, ei etäyhteyden kautta. Lähiopetus toteutuu syksyllä 2023 lukujärjestykseen merkityllä tavalla.

Sisällön pääteemoja, joiden kautta perehdytään tämän fysioterapia-aihealueen käsitteistöön ja oman kehotietoisuuden sekä itsesäätelyn ymmärtämiseen (päivitetty 2023):
Psykofyysistä käsitteistöä:
Psykofyysinen fysioterapia - mitä se on?
Psyko-fyysis-sosiaalinen ihminen.
Kehotietoisuus - Mielen ja ruumiin/liikkeen yhteys
Trauma ja stressi käsitteinä ja niiden psykofyysisiä vaikutuksia
Vireystila ja sen säätyminen (itsesäätelyn mahdollisuuksia)
Tunteet ja niiden psykofyysisiä vaikutuksia

Psykofyysinen palautuminen
Fysioterapeutin ammatillisten rajojen tiedostaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja mahdollisiin poissaoloihin liittyen:
Opiskelija ilmoittaa kaikaista pakottavista syistä johtuvista poissaoloista opettajalle ja pienryhmälleen etukäteen ja viimeistään poissaolopäivänä kirjallisesti.
Alla oleva asia käsitellään opiskelijoiden kanssa ja heidän mahdolliset kehittävät ehdotuksensa otetaan käyttöön.
Ehdotus: Ennen seuraavaa lähituntia opiskelija selvittää mitä asioita poissaollessa on opittu ja/tai koettu. Hän tuottaa opettajalle kirjallisesti s-postilla suunnitelmaehdotuksen siitä, miten osoittaa osaamisensa ja tuottaa panoksensa sisällöllisissä asioissaja kokemuksissa, jotka poissaolon aikana on käsitelty. Suunnitelmassa kuvataan miten opiskeljia tuottaa/hankkii itselleen ja mahdollisesti ohjaa toiselle opiskelijalle kehollisen kokemuksen oppisisällöistä joiden käsittelyä ei ole ollut paikalla kokemassa. Kun suunnitelma on hyväksytty, opiskelija raportoi toteutuksen kirjallisesti ja videolla. Rapaortti palautuu ennne seuraavaa lähituntia.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen: poissaoloja tunneiltä voi olla maksimissaan

HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee sopimusten mukaisesti
- TYA -oppilaitos Oy: / Turun Hierojakoulun kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen tavoite:
Fysioterapeutin ammatillinen kyvykkyys kehittyy siten että hän ymmärtää asiakkaan psyko-fyysis-sosiaalista kokonaisuutta ja siihen liittyviä käsitteitä.
Arvioinnion kohteena ovat opiskelijan itsereflektion tuottaminen, yhteistyöskentely sekä tehtävät. Tehtävät tarkentuvat ITS-oppimisalustalla.
Tehtävien arvioinnissa sovelletaan Solo-taksonomiaa. Oppimista asrvioidaan tehtävien ja kontaktityöskentelyn (kokemuksellista oppimista yksin ja yhteisöllisesti) osalta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita arvioitaviksi ilmoitettuja tehtäviä tai riittävää osallistumista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = Esirakenteinen (prestructural). Tehtävää ei ole suoritettu asianmukaisesti tai se on suoritettu niukasti juuri ja juuri ohjeiden mukaan, jolloin käsittely on suppeaa. Vastaus voi olla esimerkiksi sisäisesti ristiriitainen, eikä opiskelija ole lainkaan ymmärtänyt asiaa, vaan toistaa kopioiden ja vain harvojen lähteiden tekstiä.

2 = Yksirakenteinen ( unistructrural). Opiskelija on käsitellyt vastauksessaan vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja asioita. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnallista, lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = Monirakenteinen (multistructural). Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä. Ymmärtäminen on irrallisen muistitiedon varassa, sirpaleisuutta. Tehtävästä ei käy ilmi miten esitetyt asiat liittyvät tai vaikuttavat toisiinsa.

4 = Relationaalinen (relational). Asiaa käsitellään monista eri näkökulmista jotka kytketään toisiinsa koherentiksi kokonaisuudeksi. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Laaja abstrakti (extended abstract). Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, pohtimalla asiaa omakohtaisesti tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Tällöin voidaan puhua jonkintasoisesta oppimisen siirtovaikutuksesta (transfer), jossa opittua tietoa sovelletaan uuteen yhteyteen.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa kuvata erilaisten ihmiskäsitysten merkitystä osana fysioterapian kliinistä päättelyä

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 24.03.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 19.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Satu Takala
 • Taina Vahtera
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa teoreettisen tiedon ja oman kokemuksen perusteella:
• tunnistaa omaa ruumiillisuuttaan ja psykosomaattista kokonaisuuttaan,
• tunnistaa kehon kommunikoivaa luonnetta ja ilmaisua,
• selittää psykofyysisen fysioterapian lähestymistavan peruskäsitteitä,
• valita ihmiselle sopivat psykosomaattisia voimavaroja arvioivat menetelmät,
• laatia vuorovaikutussuhteessa asiakkaan kanssa tarkoituksenmukaiset fysioterapian tavoitteet psykofyysisestä näkökulmasta,
• tukea psykofyysistä kokonaisuutta suunnittelemalla ja toteuttamalla rentoutumisen tukemisen menetelmiä.

Sisältö

Keskeisiin käsitteisiin tutustuminen, ruumiinkuva, mielen ja ruumiin/liikkeen suhde, liike ja liikkuminen osana kokonaisilmaisua, pelon psykofyysiset vaikutukset ja liikkumispelko-kyselyn toteuttaminen, stressi käsitteenä ja stressin psykofyysiset vaikutukset, psykofyysinen palautuminen, fysioterapeutin ammatillisten rajojen tiedostaminen.

Rentoutumisen / lepäämisen tukemisen menetelmiä.

Oppimateriaalit

Oppimateriaalia kuvataan laajemmin ja tarkemmin ITS alustalla. Materiaalit päivittyvät.
1 ) Psykofyysisen fysioterapian pohjoismaisten ydinmenetelmien lähteet (Roxendal G., Bunkan B.):.
Roxendal Gertrud, Winberg A.2002: Levande manniska. Sisältää sovellettuja kaytännön ohjeita ihmisen kokonaisuuden tutkimiseen ja terapiaan.
Roxendal Gertrud. Nordwall V. 1997. Tre BAS-skalor: Body awareness skale (BAS). BAS-hälsa. Intervjuskala för Kroppsjaghet (ISK) Sisältää tutkimisen ydinteemoja ja haastattelutukea. Myös tutkimisen teemoista saa tukea ihmisen kokonaisuuden konkreettiseen fysioterapian toteuttamiseen.
Bunkan Berit:
KELA 2016: Psykofyysinen fysioterapia kuntoutusmuotona.
2) Muut lähteet:
Materiaalia traumainformoidusta työotteesta.
Herrala H., Kahrola T., Sandström Marita 2009: Psykofyysinen ihminen
Palomäki K., Siira J. 2022. Kehon viisaat viestit
Muu opiskelijoiden löytämä materiaali. Materiaalien haku ja niiden tason arviointi ohjataan.

Muut teemat:
Kehotietoisuuskyselyt
Liikkumispelko: mm. TtM Petteri Kohon väitöstutkimus: Fear of movement.
Voimavarojen kartoittamisen menetelmiä kuvaavat materiaalit.

Opetusmenetelmät

Teoriaperustainen kokemuksellinen, kehollinen oppiminen / ryhmässä oppiminen ja kokemusten reflektiivinen kirjoittaminen ( / jakaminen).

Kansainvälisyys

Vuorovaikutteiset luennot, pienryhmäkeskustelut, tiedon jakaminen, kokemukselliset harjoitukset, itsereflektio, itseohjautuva tiedonhaku.
Opintojakson työskentelytavoissa odotetaan opiskelijan itseohjautuvuutta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus:
2op = 2 x 27 (=54) tuntia (oppitunti a´45min)
14 tuntia kontaktitapaamisia luokassa. Kirjallisten tehtävien ohjaus ja sopiminen, opintojaksopalaute- ja oman oppimisen arvioinitikeskustelu
10 tuntia käytännön simulaatioharjoituksia reflektioineen opettajan ohjauksessa
6 tuntia käytännön työskentelyä simulaatioharjoituksin opiskelijoiden toteuttamana
12 tuntia tehtävien työstämistä kontaktitapaamisten välissä

10 tuntia arvioitavien tehtävien tekemistä
1 tunti itsearviointia ja vertaispalaute pienryhmästä

Arvioitavat oppimistehtävät täydentyvät ItsLearning -alustalle.

Sisällön jaksotus

Sisältö: Opintojakson sisältö tarkentuu opiskelijoiden kanssa keskustellen aloitusorientaatiossa. Katso pääteemoja alta.
Toteutustapoina on yhteisiä luentoja joihin sisältyy henkilökohtaisia kehollisia harjoitteita, harjoitustunteja joihin sisältyy kokemusten reflektointia, sekä itsenäisiä tehtäviä, ryhmätöitä ja tuntityöskentelyä.
Tarkempi sisältö ja mm. läsnäoloon ja poissaoloon liittyvät läpäisyn kannalta kriittiset asiat - löytyvät ItsLearning -alustalta.

Psykofyysisen opintojakson ydinsisällöistä johtuen opintojakso toteutuu lähiopetuksena, jossa opiskelija on kehollisesti läsnä toisten ihmisten kanssa, ei etäyhteyden kautta. Lähiopetus toteutuu lukujärjestykseen merkityllä tavalla.

Sisällön pääteemoja, joiden kautta perehdytään tämän fysioterapia-aihealueen käsitteistöön ja oman kehotietoisuuden sekä itsesäätelyn ymmärtämiseen (päivitetty 2023):
Psykofyysistä käsitteistöä:
Psykofyysinen fysioterapia - mitä se on?
Psyko-fyysis-sosiaalinen ihminen.
Kehotietoisuus - Mielen ja ruumiin/liikkeen yhteys
Trauma ja stressi käsitteinä ja niiden psykofyysisiä vaikutuksia
Vireystila ja sen säätyminen (itsesäätelyn mahdollisuuksia)
Tunteet ja niiden psykofyysisiä vaikutuksia

Psykofyysinen palautuminen
Fysioterapeutin ammatillisten rajojen tiedostaminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Lisätietoja mahdollisiin poissaoloihin liittyen:
Opiskelija ilmoittaa kaikista pakottavista syistä johtuvista poissaoloista opettajalle ja pienryhmälleen etukäteen ja viimeistään poissaolopäivänä kirjallisesti.
Alla oleva asia käsitellään opiskelijoiden kanssa ja heidän mahdolliset kehittävät ehdotuksensa otetaan käyttöön.
Ehdotus: Ennen seuraavaa lähituntia opiskelija selvittää mitä asioita poissa ollessa on opittu ja/tai koettu. Hän tuottaa opettajalle kirjallisesti s-postilla suunnitelmaehdotuksen siitä, miten osoittaa osaamisensa ja tuottaa panoksensa sisällöllisissä asioissa ja kokemuksissa, jotka poissaolon aikana on käsitelty. Suunnitelmassa kuvataan miten opiskelija tuottaa/hankkii itselleen ja mahdollisesti ohjaa toiselle opiskelijalle kehollisen kokemuksen oppisisällöistä joiden käsittelyä ei ole ollut paikalla kokemassa. Kun suunnitelma on hyväksytty, opiskelija raportoi toteutuksen kirjallisesti ja videolla. Raportti palautuu enne seuraavaa lähituntia.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen: hyväksytysti korvattuja poissaoloja tunneilta voi olla maksimissaan 20%.

HUOM! Toisen asteen yhteistyö koskee sopimusten mukaisesti
- TYA -oppilaitos Oy: / Turun Hierojakoulun kiintiöpaikka -opiskelijoita (5 opiskelijaa)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimisen tavoite:
Fysioterapeutin ammatillinen kyvykkyys kehittyy siten että hän ymmärtää asiakkaan psyko-fyysis-sosiaalista kokonaisuutta ja siihen liittyviä käsitteitä.
Arvioinnin kohteena ovat opiskelijan itsereflektion tuottaminen, yhteistyöskentely sekä tehtävät. Tehtävät tarkentuvat ITS-oppimisalustalla.
Tehtävien arvioinnissa sovelletaan Solo-taksonomiaa. Oppimista arvioidaan tehtävien ja kontaktityöskentelyn (kokemuksellista oppimista yksin ja yhteisöllisesti) osalta.

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita arvioitaviksi ilmoitettuja tehtäviä tai riittävää osallistumista.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 = Esirakenteinen (prestructural). Tehtävää ei ole suoritettu asianmukaisesti tai se on suoritettu niukasti juuri ja juuri ohjeiden mukaan, jolloin käsittely on suppeaa. Vastaus voi olla esimerkiksi sisäisesti ristiriitainen, eikä opiskelija ole lainkaan ymmärtänyt asiaa, vaan toistaa kopioiden ja vain harvojen lähteiden tekstiä.

2 = Yksirakenteinen ( unistructrural). Opiskelija on käsitellyt vastauksessaan vain yhtä tai vain hyvin harvoja asian kannalta relevantteja asioita. Tehtävä saattaa sisältää paljonkin asian kannalta epäoleellista tietoa. Ymmärtäminen on nimellistä, pinnallista, lähdemateriaalia sellaisenaan toistavaa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 = Monirakenteinen (multistructural). Opiskelija käsittelee asiaa monista eri näkökulmista tai tuo esiin useita relevantteja aspekteja, mutta käsittelee niitä erillään toisistaan, ei synteesiä. Ymmärtäminen on irrallisen muistitiedon varassa, sirpaleisuutta. Tehtävästä ei käy ilmi miten esitetyt asiat liittyvät tai vaikuttavat toisiinsa.

4 = Relationaalinen (relational). Asiaa käsitellään monista eri näkökulmista jotka kytketään toisiinsa koherentiksi kokonaisuudeksi. Opiskelija on ymmärtänyt asioiden väliset suhteet.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 = Laaja abstrakti (extended abstract). Edellisten lisäksi opiskelija laajentaa käsittelyä annetun informaation ulkopuolelle esimerkiksi tekemällä yleistyksiä, pohtimalla asiaa omakohtaisesti tai tuomalla esiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja soveltaen tai laajentaen annettua informaatiota tai lähdemateriaalissa esitettyjä näkökulmia. Tällöin voidaan puhua jonkintasoisesta oppimisen siirtovaikutuksesta (transfer), jossa opittua tietoa sovelletaan uuteen yhteyteen.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa kuvata erilaisten ihmiskäsitysten merkitystä osana fysioterapian kliinistä päättelyä

Ilmoittautumisaika

28.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Jaana Forsbacka
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• nimetä lääkehoitoa ohjaavia lakeja ja asetuksia,
• kuvata lääkehoitoon liittyvät peruskäsitteet, lääkkeen antotavat ja lääkemuodot,
• kuvata pääpiirteittäin yleisimpiä lääkkeen vaikutusmekanismeja sekä lääkehoidon vasteeseen vaikuttavia tekijöitä, haitta- ja yhteisvaikutuksia,
• kuvata fysioterapia-asiakkaiden keskeisimpien oireiden ja sairauksien hoidossa käytettäviä lääkeaineita, niiden käyt-töaiheita sekä haitta-ja yhteisvaikutuksia.

Sisältö

Lääkehoitoa ohjaavat lait ja asetukset, lääkkeen antotavat, kivun lääkehoito, mielialaa tukeva lääkehoito, neurologisen potilaan sekä sydän- ja hengityspotilaan lääkehoito.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Pirjo Pennanen
Ryhmät
 • PFYSIS23
  Fysioterapeutti (AMK), S23
 • PFYSIS23B
  PFYSIS23B
 • PFYSIS23A
  PFYSIS23A

Tavoitteet

Opiskelija osaa fysioterapeuttisen tutkimis-, arviointi- ja terapiaosaamisen perustana
- selittää ihmisen keskus- ja ääreishermoston rakenteet ja fysiologian periaatteet,
- selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteet sekä fysiologian periaatteet,
- selittää lihaksiston fysiologian periaatteet,
- selittää voimantuottoon vaikuttavat rakenteelliset ja hermostolliset tekijät
- selittää biomekaaniset tekijät ihmisen liikkumisen perustana

Sisältö

Anatomia: keskus- ja ääreishermoston rakenteet, hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenne

Fysiologia: hermosolun rakenne ja toiminnot, motoriikan säätely ja aistitoiminnot motoriikan säätelyssä (neurofysiologia), lihas- ja kuormitusfysiologia; sykkeen säätely, verenkierron pääpiirteet ja säätely; hengitysfysiologia, hengityskaasujen diffuusio ja hengityksen säätely

Biomekaniikka: tukipinta, painovoima, painopiste, vaikutuspiste, resultanttivoima ja voiman varsi, kuorma ja kuorman varsi, lihastyön muodot, liikeanalyysin perusteet

Oppimateriaalit

Kuvattu toteutussuunnitelmassa ITSissä

Opetusmenetelmät

Monimuotoiset, sisältäen itsenäistä opiskelua ja oppimistehtävien tekemistä, flipped learning -pedagogiikan mukaisesti tunneille valmistautumista ja vuorovaikuttelisille luennoille osallistumista

Kansainvälisyys

flipped learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät:
- aina ennakkoon valmistautuminen tapaamisiin
- ITSin oppimistehtävät liittyen hermoston anatomiaan, sydän ja verenkiertoelimistön sekä hengityselimistön rakenteeseen ja toimintaan
- tentti
kokonaismitoitus on 5 x 27 tuntia, yhteensä 135 tuntia

Sisällön jaksotus

toteutussuunnitelma täydentyy vielä! / 5.12. Pirjo Pennanen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoimen AMK:n opiskelijoiden kiintiö 10 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata fysioterapian tieteenalana,
• selittää fysioterapiatieteen teoreettisia lähtökohtia,
• selittää fysioterapiatieteen ja tutkimuksen merkityksen ammatin kehittymiselle,
• hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta fysioterapian käyttöön,
• määritellä laadunhallinnan käsitteitä ja laatuun liittyviä tekijöitä sekä käyttää niitä fysioterapian ja kuntoutustoiminnan laadun arvioinnissa ja kehittämisessä,
• selittää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan,
• kuvata fysioterapian palvelujärjestelmää sekä tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä,
• kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Sisältö

Fysioterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatutyöskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjaus, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, tilastointi ja toimintayksikön johtaminen, yrittäjyys ja sen tunnusmerkit, yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita.

Oppimateriaalit

Itslearningissa osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01.2024-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Fysioterapiatiede, -laatu ja johtajuus 4op = 4 x 27 = 108 h opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikkiin Itslearningissä oleviin oppimistehtäviin tulee vastata. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hylätty: Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:
1. Fysioterapia ja näyttöön perustuva terveydenhuolto
2. Fysioterapiatiede ja laatu
3. Fysioterapiayrittäjyys
4. TKI-osuus

Jokaisessa osa-alueessa on oma tehtäväosio. Osaan tehtävistä liittyy itsearviointi/itsereflektointiosuus joka myös tehdään.

Voit suorittaa verkkokurssin oman aikataulusi mukaan. Huomioi kuitenkin, että osa tehtävistä sisältää pari/ryhmätyötä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa käyttää fysioterapian keskeisiä käsitteitä toimiessaan fysioterapiaprosessin mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 20

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Iida Laine
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• kuvata fysioterapian tieteenalana,
• selittää fysioterapiatieteen teoreettisia lähtökohtia,
• selittää fysioterapiatieteen ja tutkimuksen merkityksen ammatin kehittymiselle,
• hakea näyttöön perustuvaa tietoa ja arvioida sen soveltuvuutta fysioterapian käyttöön,
• määritellä laadunhallinnan käsitteitä ja laatuun liittyviä tekijöitä sekä käyttää niitä fysioterapian ja kuntoutustoiminnan laadun arvioinnissa ja kehittämisessä,
• selittää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjausjärjestelmiä sekä niiden merkitystä omaan toimintaan,
• kuvata fysioterapian palvelujärjestelmää sekä tunnistaa työyhteisöjen hallinnollisia tekijöitä,
• kuvata yrittäjyyteen liittyviä asioita.

Sisältö

Fysioterapia tieteenä, näyttöön perustuva työote, laadunhallinta ja laatutyöskentelyn perusteet, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntoutuksen palvelujärjestelmän ohjaus, johtamisen perusteet ja toimintayksikön johtaminen, lähijohtaminen ja alaistaidot, tilastointi ja toimintayksikön johtaminen, yrittäjyys ja sen tunnusmerkit, yrityksen perustamiseen ja yrittäjänä toimimiseen liittyviä asioita.

Oppimateriaalit

Itslearningissa osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, verkkotehtävät, joiden avulla osoitetaan aiheen tuntemus.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotehtävät ovat avoinna 01.01.2024-31.05.2024 välisen ajan. Verkkotehtävien ohjeistus ja palautus toteutuu Itsllearning -verkkoalustalla.

Verkkokurssin kaikki tehtävät tulee olla palautettuina 31.05.2024 klo 23.59 mennessä. (huom. palautuslaatikot sulkeutuvat tämän jälkeen).

Kansainvälisyys

Verkkopedagogiikka/Innovaatiopedagogiikka

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Fysioterapiatiede, -laatu ja johtajuus 4op = 4 x 27 = 108 h opiskelijan työtä.
Oppimistehtävät on kuvattu tarkemmin Itslearning alustalla.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Kaikkiin Itslearningissä oleviin oppimistehtäviin tulee vastata. Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin.

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Hylätty: Verkkotehtävät ovat tekemättä tai ne ovat erittäin puutteellisin tiedoin palautettu.

Sisällön jaksotus

Opintojakso toteutuu verkkokurssina 01.01.2024-31.05.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältöteemat:
1. Fysioterapia ja näyttöön perustuva terveydenhuolto
2. Fysioterapiatiede ja laatu
3. Fysioterapiayrittäjyys
4. TKI-osuus

Jokaisessa osa-alueessa on oma tehtäväosio. Osaan tehtävistä liittyy itsearviointi/itsereflektointiosuus joka myös tehdään.

Voit suorittaa verkkokurssin oman aikataulusi mukaan. Huomioi kuitenkin, että osa tehtävistä sisältää pari/ryhmätyötä.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson kaikki viestintä tapahtuu Itslearning -alustalla. Olethan yhteydessä opintojakson opettajaan mikäli et pääse Itslearning -alustalle. Itslearning aukee vasta, kun ilmoittautumiset on hyväksytty.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien verkkototeutuksen osioiden suoritusta hyväksytysti ja annettuun määräaikaan mennessä.

Kaikki opintojakson tehtävät tulee palauttaa Itslearningalustalle. Opiskelijalla on oikeus uusia opintojakson hylättyjä/täydennettäviä oppimistehtäviä kaksi kertaa. Oppimistehtävät tulee palauttaa ensisijaisesti ensimmäisenä niihin osoitettuna palautuspäivänä ja palauttamatta jättäminen vastaa hylättyä/täydennettävää suoritusta. Hylätyt/täydennettävät suoritukset palautetaan opettajan määrittämän aikataulun mukaisesti.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa käyttää fysioterapian keskeisiä käsitteitä toimiessaan fysioterapiaprosessin mukaisesti.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
Ryhmät
 • MFYSIK22
  Fysioterapeutti (AMK) monimuoto, K22

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa sekä tuki- ja liikuntaelimistön että hengitys- ja verenkierron toimintarajoitteisiin liittyvää tutkimustietoa asiakastilanteissa,
• toimia fysioterapian eettisten periaatteiden mukaisesti,
• laatia asiakaslähtöisen näyttöön perustuvan toimintakyvyn tutkimissuunnitelman ja toteuttaa sen tilannekohtaisesti, luotettavasti ja turvallisesti,
• tehdä johtopäätöksiä sekä tuki- ja liikuntaelimistön että hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteita ja suorituksia kuvaavista tutkimistuloksistaan tutkimustietoon nojautuen,
• selittää, miten asiakkaan rakenteiden ja suoritusten muutokset vaikuttavat hänen toimintakykyynsä ja sen osa-alueisiin hänen ympäristössään asiakkaan resurssit huomioiden,
• laatia asiakaslähtöisen fysioterapeuttisen diagnoosin ja asettaa tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa (SMART),
• suunnitella ja toteuttaa asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita ylläpitävät ja/tai edistävät fysioterapiatilanteet asiakkaan resurssit huomioiden,
• vertailla fysioterapian eri toteutusvaihtoehtojen tuloksellisuutta,
• raportoida asiakkaan tilasta ammattimaisesti, suullisesti ja kirjallisesti soveltaen rakenteisen kirjaamisen perusteita,
• toimia yhteistyössä omaisten ja muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Sisältö

Fysioterapiaprosessi, kun asiakkaan toimintakyvyn muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön rakenteiden ja toimintojen sekä suoritusten ja osallistumisen osa-alueiden muutoksista, kirurgisista ja/tai ortopedisistä toimenpiteistä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksista.
Oppimisen tavoitteiden laatiminen, oppimisen kehittymisen reflektointi, kirjaaminen.

Oppimateriaalit

Oppiminen etenee fysioterapeuttikoulutuksessa kumulatiivisesti, joten harjoittelu edellyttää sitä, että opiskelija on omaksunut ennen harjoittelujakson alkua edeltävien opintojen sisältöjen mukaisen osaamisen.
Oppimateriaalina em. osaamisen liittyvä materiaali sekä harjoittelupaikan määrittämä oheismateriaali.

Opetusmenetelmät

- Opiskelija reflektoi omaa osaamistaan ennen harjoittelua ja asettaa kirjalliset tavoitteet omalle oppimiselleen.
- Opiskelija toimii aktiivisesti harjoittelun asiakastilanteissa ja muiden tehtävien toteutuksessa soveltaen teoriaa käytäntöön kokemuksellisen oppimisen kautta.
- Opiskelija arvioi oppimisensa ja osaamisensa kehittymistä sekä hakee aktiivisesti ohjausta ja palautetta toiminnastaan harjoittelun edetessä.
- Opiskelija tuottaa kirjallisen asiakasraportin, jossa käytetään fysioterapianimikkeistön lisäksi ICF-koodeja toimintakyvyn ja sen edellytysten kuvauksen jäsentämisessä.

Kansainvälisyys

ENNEN HARJOITTELUN ALKUA Opiskelija perehtyy ITSin Harjoittelu Clinical practise -kansiossa olevaan harjoittelun oppaaseen perusteellisesti selvittäen omat vastuunsa harjoittelussa. Epäselvät asiat opiskelija ottaa esille ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa huomioon oppaan määrittämien tehtävien lisäksi harjoittelupaikkakohtaiset tehtävät hyvissä ajoissa.

Oppimistavoitteet: itsearviointi ja tavoitteet –lomake palautetaan opettajan kommentoitavaksi. Opiskelija muokkaa kommentoitua lomaketta tarpeen mukaan siten, että hän voi lähettää tavoitteensa ohjaavalle fysioterapeutille . Opiskelija ja ohjaava fysioterapeutti tarkastelevat opiskelijan asettamia tavoitteita harjoittelupaikassa ensimmäisen harjoitteluviikon kuluessa sekä tarvittaessa opiskelija muokkaa asettamiaan tavoitteita. Kirjalliset tavoitteet viedään myös SUN HARKKA -alustalle.

HARJOITTELUSSA fysioterapeuttiopiskelija työskentelee fysioterapeutin ohjauksessa fysioterapeutin tehtävissä. Opiskelija vastaa hänelle annettujen työtehtävien hoitamisesta fysioterapeuttiohjaajalleen ja opettajaohjaajalle.

Alkutavoitekeskustelu toteutetaan Teamsin välityksellä (1-2 viikko), ja siihen osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja. Opiskelija sopii tavoitekeskustelun ajankohdan ohjaajansa kanssa opettajien antamien aikataulujen puitteissa.

Opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin tavoitekeskusteluihin ja palauttaa sen SUN HARKKAAN viimeistään kaksi päivää ennen tavoitekeskusteluja.

Harjoittelun puoliväliin mennessä kirjallinen raportti on jo aloitettu. Tässä vaiheessa raportissa on kirjattu raportin alkuosa: esitiedot, raporttikohteen tilan kuvaus, alustava fysioterapeuttinen diagnoosi ja tavoitteet. Ohjaava fysioterapeutti tarkistaa raportin sisällön oikeellisuuden ja opettaja jäsennyksen, tavoitteet, toteutuksen jne. Opiskelijan kannattaa palauttaa raporttiluonnos mahdollisimman varhain oppimisalustalle (SUN HARKKA), jotta ohjaava opettaja voi tarvittaessa ohjata raportin etenemistä. Valmis raportti tulee palauttaa oppimisalustalle viimeistään harjoittelun päätyttyä.

Loppuarviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja.
Opiskelija järjestää loppuarviointikeskustelun harjoittelun oppaassa kuvatulla tavalla. Opiskelija valmistautuu keskusteluun siten, että hän vie keskustelua eteenpäin esitellen oman oppimisensa edistymistä ja jatkokehittymistarpeita tavoitekohtaisesti kirjallisen itsearviointiinsa nojautuen.
Loppuarviointikeskustelu toteutuu pääsääntöisesti Teamsin tms. välityksellä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Itsearviointi ja tavoitteet: kirjallinen itsearviointi ja tavoitteet ennen harjoittelua ja täydentäminen loppuarviointiin (itsenäinen opiskelu)

- Harjoittelun aikana opiskelija tekee kirjallisen fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin. Tästä on raporttipohja ohjeineen ja muuta tukimateriaalia oppimisalustalla ITSissä Harjoittelu -kansiossa. Raportissa käytetään ICF pääkooditusta fysioterapianimikkeistön koodien lisäksi jäsentämään kirjoittamista. Muu itsenäinen opiskelu esim. ohjaavan fysioterapeutin määrittämään oheismateriaaliin perehtyminen.
-Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa viikoittain.

- Dokumenttien arkistointi: Opiskelija arkistoi harjoitteluun liittyvät dokumentit SUN HARKKA -sovellukseen.

Muistutus: Mahdolliset poissaolot korvataan 1:1 ja niiden suorittamisesta sovitaan ohjaavan fysioterapeutin ja ohjaavan opettajan kanssa. Huomioikaa mahdollisiin pajapäiviin osallistumisenne.

Sisällön jaksotus

Harjoitteluajankohta on viikot 43-48

Harjoittelu jakautuu kahteen osaan:

TULE 1 op toteutuu asiakastyönä Turun AMK:n oppimisympäristöissä.

TULE 9 op toteutuu erilaisissa kliinisissä harjoitteluympäristöissä.
Harjoittelun tähän osioon kuuluu myös osallistuminen MONIA -päivään, joka on moniammatillinen teemapäivä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ITSissä.

Harjoittelujakson arvosana koostuu kolmen osa-alueen arvioinneista: työskentely harjoittelupaikassa, fysioterapiaprosessia kuvaava raportti sekä harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitaminen.

Työskentelyä harjoittelupaikassa arvioi ohjaava fysioterapeutti / fysioterapeutit fysioterapeuttikoulutuksen asettamien kriteerien mukaan ohjaavan opettajan tuella ( asteikkona hylätty - 5). Arvioinnissa painottuvat fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, terapiaosaaminen sekä ohjaus- ja opetusosaaminen. Fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin ammatillisuutta arvioi opettaja harjoittelun kriteerien mukaisesti. Harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitamisen arvioivat sekä ohjaava fysioterapeutti että ohjaava opettaja em. kriteerejä hyödyntäen. Vastuutehtäviin kuuluu mm. opintojakson arviointien ym. dokumenttien skannaus ja lataus SUN HARKKA -sovellukseen.
Opettaja merkitsee opintojakson arvosanan opintosuoritusrekisteriin, kun opiskelija on tehnyt hyväksytysti kaikki opintojaksoon liittyvät suoritteet ja tehtävät.

Hylätty (0)

Hylätyn harjoittelun kriteerit löytyvät myös Itsyssä ja Sunharkka-pohjissa. Tutustu niihin ennen harjoittelun alkua.

Kriteerit on laadittu yhteistyössä Suomen Fysioterapiakouluttajat ry:n, Harkka- harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä hankkeen ja Suomen ammattikorkeakoulujen fysioterapiaharjoittelun vastuuhenkilöiden verkoston kanssa.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää teoreettisesti ja tutkia simulaatiotilanteessa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia ja kipua. Opiskelija osaa toteuttaa em. tilanteisiin liittyvää fysioterapiaa kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan rajoitteista ja /tai kivusta.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Milka Reponen
 • Anu Granberg
 • Kati Naamanka
 • Annukka Myllymäki
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa sekä tuki- ja liikuntaelimistön että hengitys- ja verenkierron toimintarajoitteisiin liittyvää tutkimustietoa asiakastilanteissa,
• toimia fysioterapian eettisten periaatteiden mukaisesti,
• laatia asiakaslähtöisen näyttöön perustuvan toimintakyvyn tutkimissuunnitelman ja toteuttaa sen tilannekohtaisesti, luotettavasti ja turvallisesti,
• tehdä johtopäätöksiä sekä tuki- ja liikuntaelimistön että hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteita ja suorituksia kuvaavista tutkimistuloksistaan tutkimustietoon nojautuen,
• selittää, miten asiakkaan rakenteiden ja suoritusten muutokset vaikuttavat hänen toimintakykyynsä ja sen osa-alueisiin hänen ympäristössään asiakkaan resurssit huomioiden,
• laatia asiakaslähtöisen fysioterapeuttisen diagnoosin ja asettaa tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa (SMART),
• suunnitella ja toteuttaa asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita ylläpitävät ja/tai edistävät fysioterapiatilanteet asiakkaan resurssit huomioiden,
• vertailla fysioterapian eri toteutusvaihtoehtojen tuloksellisuutta,
• raportoida asiakkaan tilasta ammattimaisesti, suullisesti ja kirjallisesti soveltaen rakenteisen kirjaamisen perusteita,
• toimia yhteistyössä omaisten ja muun terveydenhuollon henkilöstön kanssa.

Sisältö

Fysioterapiaprosessi, kun asiakkaan toimintakyvyn muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön rakenteiden ja toimintojen sekä suoritusten ja osallistumisen osa-alueiden muutoksista, kirurgisista ja/tai ortopedisistä toimenpiteistä sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksista.
Oppimisen tavoitteiden laatiminen, oppimisen kehittymisen reflektointi, kirjaaminen.

Oppimateriaalit

Oppiminen etenee fysioterapeuttikoulutuksessa kumulatiivisesti, joten harjoittelu edellyttää sitä, että opiskelija on omaksunut ennen harjoittelujakson alkua edeltävien opintojen sisältöjen mukaisen osaamisen.
Oppimateriaalina em. osaamisen liittyvä materiaali sekä harjoittelupaikan määrittämä oheismateriaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija reflektoi omaa osaamistaan ennen harjoittelua ja asettaa kirjalliset tavoitteet omalle oppimiselleen.
Opiskelija toimii aktiivisesti harjoittelun asiakastilanteissa ja muiden tehtävien toteutuksessa soveltaen teoriaa käytäntöön kokemuksellisen oppimisen kautta.
Opiskelija arvioi oppimisensa ja osaamisensa kehittymistä suullisesti ja kirjallisesti sekä hakee aktiivisesti ohjausta ja palautetta toiminnastaan harjoittelun edetessä.
Opiskelija tuottaa kirjallisen asiakasraportin, jossa käytetään fysioterapianimikkeistön lisäksi ICF-koodeja toimintakyvyn ja sen edellytysten kuvauksen jäsentämisessä.

Kansainvälisyys

ENNEN HARJOITTELUN ALKUA Opiskelija perehtyy ITSin Harjoittelu Clinical practise -kansiossa olevaan harjoittelun informaatioon perusteellisesti selvittäen omat vastuunsa harjoittelussa. Epäselvät asiat opiskelija ottaa esille ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa huomioon oppaan määrittämien tehtävien lisäksi harjoittelupaikkakohtaiset tehtävät hyvissä ajoissa.

Oppimistavoitteet: itsearviointi ja tavoitteet –lomake palautetaan opettajan kommentoitavaksi. Opiskelija muokkaa kommentoitua lomaketta tarpeen mukaan siten, että hän voi lähettää tavoitteensa ohjaavalle fysioterapeutille. Opiskelija ja ohjaava fysioterapeutti tarkastelevat opiskelijan asettamia tavoitteita harjoittelupaikassa ensimmäisen harjoitteluviikon kuluessa sekä tarvittaessa opiskelija muokkaa asettamiaan tavoitteita. Kirjalliset tavoitteet viedään myös SUN HARKKA -alustalle.

HARJOITTELUSSA fysioterapeuttiopiskelija työskentelee fysioterapeutin ohjauksessa fysioterapeutin tehtävissä. Opiskelija vastaa hänelle annettujen työtehtävien hoitamisesta fysioterapeuttiohjaajalleen ja opettajaohjaajalle.

Alkutavoitekeskustelu toteutetaan Teamsin välityksellä (1-2 viikolla), ja siihen osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja. Opiskelija sopii tavoitekeskustelun ajankohdan ohjaajansa kanssa opettajien antamien aikataulujen puitteissa.

Opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin tavoitekeskusteluihin ja palauttaa sen SUN HARKKAAN viimeistään kaksi päivää ennen tavoitekeskusteluja.

Harjoittelun puoliväliin mennessä kirjallinen raportti on jo aloitettu. Tässä vaiheessa raportissa on kirjattu raportin alkuosa: esitiedot, raporttikohteen tilan kuvaus, alustava fysioterapeuttinen diagnoosi ja tavoitteet. Ohjaava fysioterapeutti tarkistaa raportin sisällön oikeellisuuden ja opettaja jäsennyksen, tavoitteet, toteutuksen jne. Opiskelijan kannattaa palauttaa raporttiluonnos mahdollisimman varhain oppimisalustalle (SUN HARKKA), jotta ohjaava opettaja voi tarvittaessa ohjata raportin etenemistä. Valmis raportti tulee palauttaa oppimisalustalle viimeistään harjoittelun päätyttyä.

Loppuarviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja.
Opiskelija järjestää loppuarviointikeskustelun etäyhteydellä. Opiskelija valmistautuu keskusteluun siten, että hän vie keskustelua eteenpäin esitellen oman oppimisensa edistymistä ja jatkokehittymistarpeita tavoitekohtaisesti kirjalliseen itsearviointiinsa nojautuen.
Loppuarviointikeskustelu toteutuu pääsääntöisesti Teamsin tms. välityksellä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Itsearviointi ja tavoitteet: kirjallinen itsearviointi ja tavoitteet ennen harjoittelua ja täydentäminen loppuarviointiin (itsenäinen opiskelu)

- Harjoittelun aikana opiskelija tekee kirjallisen fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin. Tästä on raporttipohja ohjeineen ja muuta tukimateriaalia oppimisalustalla ITSissä Harjoittelu -kansiossa. Raportissa käytetään ICF pääkooditusta fysioterapianimikkeistön koodien lisäksi jäsentämään kirjoittamista. Muu itsenäinen opiskelu esim. ohjaavan fysioterapeutin määrittämään oheismateriaaliin perehtyminen.
-Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa viikoittain.

- Dokumenttien arkistointi: Opiskelija arkistoi harjoitteluun liittyvät dokumentit SUN HARKKA -sovellukseen.

Muistutus: Mahdolliset poissaolot korvataan 1:1 ja niiden suorittamisesta sovitaan ohjaavan fysioterapeutin ja ohjaavan opettajan kanssa. Huomioikaa mahdollisiin pajapäiviin osallistumisenne.

Sisällön jaksotus

Harjoitteluajankohta PFYSIS22A viikot 11-16 ja PFYSIS22B viikot 17-22.

Harjoittelu jakautuu kahteen osaan:

TULE 1op toteutuu asiakastyönä Turun AMK:n oppimisympäristöissä.

TULE 9op toteutuu erilaisissa kliinisissä harjoitteluympäristöissä.
Harjoittelun tähän osioon kuuluu myös osallistuminen MONIA -päivään, joka on moniammatillinen teemapäivä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ITSissä.

Harjoittelujakson arvosana koostuu kolmen osa-alueen arvioinneista: työskentely harjoittelupaikassa, fysioterapiaprosessia kuvaava raportti sekä harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitaminen.

Työskentelyä harjoittelupaikassa arvioi ohjaava fysioterapeutti / fysioterapeutit fysioterapeuttikoulutuksen asettamien kriteerien mukaan ohjaavan opettajan tuella ( asteikkona hylätty - 5). Arvioinnissa painottuvat fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, terapiaosaaminen sekä ohjaus- ja opetusosaaminen. Fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin ammatillisuutta arvioi opettaja harjoittelun kriteerien mukaisesti. Opiskelijan vastuutehtävien hoitamisen arvioivat sekä ohjaava fysioterapeutti että ohjaava opettaja em. kriteerejä hyödyntäen. Vastuutehtäviin kuuluu mm. opintojakson arviointien ym. dokumenttien skannaus ja lataus SUN HARKKA -sovellukseen.
Opettaja merkitsee opintojakson arvosanan opintosuoritusrekisteriin, kun opiskelija on tehnyt hyväksytysti kaikki opintojaksoon liittyvät suoritteet ja tehtävät.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää teoreettisesti ja tutkia simulaatiotilanteessa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia ja kipua. Opiskelija osaa toteuttaa em. tilanteisiin liittyvää fysioterapiaa kun muutokset johtuvat tuki- ja liikuntaelimistön sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminnan rajoitteista ja /tai kivusta.

Ilmoittautumisaika

31.05.2023 - 08.10.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Esa Bärlund
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS21A
  PFYSIS21A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa aikaisemmin omaksumaansa osaamista sekä fysioterapian tutkimuksellista tietoaan tilanteissa, joissa asiakkaalla on keskus- ja ääreishermoston vajavuus,
• toimia fysioterapian eettisten periaatteiden mukaisesti,
• laatia asiakaslähtöisen toimintakyvyn osa-alueita selittävän fysioterapeuttisen tutkimissuunnitelman ja toteuttaa sen tilannekohtaisesti, luotettavasti ja turvallisesti,
• tehdä johtopäätöksiä asiakkaan toimintakykyä kuvaavista tutkimistuloksistaan sekä selittää, miten asiakkaan toimintakyvyn osa-alueiden muutokset vaikuttavat hänen osallistumismahdollisuuksiinsa,
• laatia asiakaslähtöisen fysioterapeuttisen diagnoosin ja asettaa tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa,
• suunnitella ja toteuttaa asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita ylläpitävät ja/tai edistävät fysioterapiatilanteet ottaen huomioon asiakkaan resurssit,
• ohjata ja tukea asiakkaan itsenäistä harjoittelua ja toimintakykyä hänelle soveltuvin terapiamuodoin sekä toimia yhteistyössä omaisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa,
• vertailla fysioterapian eri toteutusvaihtoehtojen tuloksellisuutta sekä raportoida asiakkaan tilasta suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Fysioterapiaprosessi, kun asiakkaan toimintakyvyn ja sen osa-alueiden muutokset ovat seurausta keskus- ja ääreishermoston vajavuudesta, oppimisympäristönä fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tuottavat palveluyksiköt.

Oppimisen tavoitteiden laatiminen, oppimisen kehittymisen reflektointi, kirjaaminen.

Opetusmenetelmät

- Opiskelija reflektoi omaa osaamistaan ennen harjoittelua ja asettaa tavoitteet omalle oppimiselleen.
- Opiskelija toimii aktiivisesti harjoittelun asiakastilanteissa ja muiden tehtävien toteutuksessa soveltaen teoriaa käytäntöön kokemuksellisen oppimisen kautta.
- Opiskelija arvioi oppimisensa ja osaamisensa kehittymistä sekä hakee aktiivisesti ohjausta ja palautetta toiminnastaan harjoittelun edetessä.
- Opiskelija tuottaa kirjallisen asiakasraportin, jossa käytetään fysioterapianimikkeistön lisäksi ICF-koodeja toimintakyvyn ja sen edellytysten kuvauksen jäsentämisessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op toteutuu AMK:n oppimisympäristöissä
9 op = 6 vko = 243 h / 210 H + (33 h itsenäistä opiskelua)

SunHarkkaan palautetaan:
-Harjoittelun tavoitteet (alku- ja lopputavoitteet)
-Asiakasraportti

Lisäksi Sun Harkkaan palautetaan kaikki harjoittelun dokumentit:
-Työajanseuranta kuitattuna
-Ohjaavan fysioterapeutin arviointilomake
-Lopuksi opettaja kuittaa kommenttikenttään itsenäisen opiskelun osuuden tehdyksi

Päävastuu SunHarkan käytöstä on opiskelijalla.
Tarkemmat ohjeet: http://paivitykset.rediteq.fi/ohjeet/harjoittelun_ohjaus_opiskelija/

Sisällön jaksotus

Harjoittelu ajoittuu viikoille 44-49.

ENNEN HARJOITTELUN ALKUA:
-Sovi tehtävien sekä tavoitteiden palauttamiseen liittyvistä toimintatavoista erikseen ohjaavan opettajan kanssa.

- Opiskelija perehtyy Itsin "Fysioterapian harjoittelu/ Physiotherapy Clinical practice" -kansiossa olevaan harjoittelun oppaaseen perusteellisesti selvittäen omat vastuunsa harjoittelussa. Epäselvät asiat opiskelija ottaa esille ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa huomioon oppaan määrittämien tehtävien lisäksi harjoittelupaikkakohtaiset tehtävät hyvissä ajoissa.

- Oppimistavoitteet: itsearviointi ja tavoitteet –lomake palautetaan ohjaavalle opettajalle kommentoitavaksi. Opiskelija muokkaa kommentoitua lomaketta tarpeen mukaan siten, että hän voi lähettää tavoitteensa ohjaavalle fysioterapeutille . Opiskelija ja ohjaava fysioterapeutti tarkastelevat opiskelijan asettamia tavoitteita harjoittelupaikassa ensimmäisen harjoitteluviikon kuluessa sekä tarvittaessa opiskelija muokkaa asettamiaan tavoitteita.

HARJOITTELUN AIKANA:
- Fysioterapeuttiopiskelija työskentelee fysioterapeutin ohjauksessa fysioterapeutin tehtävissä. Opiskelija vastaa hänelle annettujen työtehtävien hoitamisesta fysioterapeuttiohjaajalleen ja opettajaohjaajalle.

- Toteutetaan TEAMSIN välityksellä alkutavoitekeskustelu (1.-2. viikko), johon osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja ohjaava opettaja. Opiskelija sopii tavoitekeskustelun ajankohdan ohjaajansa kanssa ohjaavan opettajan antamien aikataulujen puitteissa.

- Opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin tavoitekeskusteluihin ja palauttaa sen ohjaavan opettajan kanssa sovitulla tavalla.

- Harjoittelun puoliväliin mennessä kirjallinen asiakasraportti on jo aloitettu. Tässä vaiheessa asiakasraportissa on kirjattu raportin alkuosa: esitiedot, raporttikohteen tilan kuvaus, alustava fysioterapeuttinen diagnoosi ja tavoitteet. Ohjaava fysioterapeutti tarkistaa raportin sisällön oikeellisuuden ja opettaja jäsennyksen, tavoitteet, toteutuksen jne. Opiskelijan kannattaa palauttaa raporttiluonnos mahdollisimman varhain ohjaavalle opettajalle, jotta ohjaava opettaja voi tarvittaessa ohjata raportin etenemistä. Valmis raportti tulee palauttaa SunHarkkaan viimeistään harjoittelun toiseksi viimeisellä viikolla, mutta viimeistään harjoittelun päätyttyä.

HARJOITTELUN LOPUKSI
- Loppuarviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja.
Opiskelija järjestää loppuarviointikeskustelun harjoittelun oppaassa kuvatulla tavalla. Opiskelija valmistautuu keskusteluun siten että hän vie keskustelua eteenpäin esitellen oman oppimisensa edistymistä ja jatkokehittymistarpeita tavoitekohtaisesti kirjallisen itsearviointiinsa nojautuen.
Loppuarviointikeskustelu toteutuu pääsääntöisesti TEAMSIN tms. välityksellä

-Opiskelija palauttaa kaikki tehtävät sekä harjoitteluun liittyvät dokumentit

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelujakson arvosana koostuu kolmen osa-alueen arvioinneista: työskentely harjoittelupaikassa 50% arvosanasta, fysioterapiaprosessia kuvaava raportti 25% sekä harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitaminen 25%.

1. Työskentelyä harjoittelupaikassa arvioi ohjaava fysioterapeutti / fysioterapeutit fysioterapeuttikoulutuksen asettamien kriteerien mukaan ohjaavan opettajan tuella ( asteikkona hylätty -5). Arvioinnissa painottuvat fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, terapiaosaaminen sekä ohjaus- ja opetusosaaminen.

2. Fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin ammatillisuutta arvioi opettaja harjoittelun kriteerien mukaisesti (hylätty – 5).

3. Harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitamisen arvioivat sekä ohjaava fysioterapeutti että ohjaava opettaja em. kriteerejä hyödyntäen. Vastuutehtäviin kuuluu mm. opintojakson arviointien ym. dokumenttien skannaus ja lataus Itsiin niille varattuun opiskelijakohtaiseen palautuslaatikkoon.

-Opettaja merkitsee opintojakson arvosanan opintosuoritusrekisteriin, kun opiskelija on tehnyt hyväksytysti kaikki opintojaksoon liittyvät suoritteet ja tehtävät

Hylätty (0)

Tarkemmat harjoittelun arviointikriteerit sekä myös hylätyn harjoittelun arviointikriteerit löytyvät Itsin "Fysioterapian harjoittelu/ Physiotherapy Clinical practice" -kansiosta

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää teoreettisesti ja tutkia simulaatiotilanteessa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia. Opiskelija osaa toteuttaa em. tilanteisiin liittyvää fysioterapiaa kun muutokset johtuvat erityisesti hermoston toiminnan rajoitteista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

20 - 30

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Kati Naamanka
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• soveltaa aikaisemmin omaksumaansa osaamista sekä fysioterapian tutkimuksellista tietoaan tilanteissa, joissa asiakkaalla on keskus- ja ääreishermoston vajavuus,
• toimia fysioterapian eettisten periaatteiden mukaisesti,
• laatia asiakaslähtöisen toimintakyvyn osa-alueita selittävän fysioterapeuttisen tutkimissuunnitelman ja toteuttaa sen tilannekohtaisesti, luotettavasti ja turvallisesti,
• tehdä johtopäätöksiä asiakkaan toimintakykyä kuvaavista tutkimistuloksistaan sekä selittää, miten asiakkaan toimintakyvyn osa-alueiden muutokset vaikuttavat hänen osallistumismahdollisuuksiinsa,
• laatia asiakaslähtöisen fysioterapeuttisen diagnoosin ja asettaa tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa,
• suunnitella ja toteuttaa asiakkaan toimintakykyä ja sen osa-alueita ylläpitävät ja/tai edistävät fysioterapiatilanteet ottaen huomioon asiakkaan resurssit,
• ohjata ja tukea asiakkaan itsenäistä harjoittelua ja toimintakykyä hänelle soveltuvin terapiamuodoin sekä toimia yhteistyössä omaisten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa,
• vertailla fysioterapian eri toteutusvaihtoehtojen tuloksellisuutta sekä raportoida asiakkaan tilasta suullisesti ja kirjallisesti.

Sisältö

Fysioterapiaprosessi, kun asiakkaan toimintakyvyn ja sen osa-alueiden muutokset ovat seurausta keskus- ja ääreishermoston vajavuudesta, oppimisympäristönä fysioterapia- ja kuntoutuspalveluita tuottavat palveluyksiköt.

Oppimisen tavoitteiden laatiminen, oppimisen kehittymisen reflektointi, kirjaaminen.

Oppimateriaalit

Oppiminen etenee fysioterapeuttikoulutuksessa kumulatiivisesti, joten harjoittelu edellyttää sitä, että opiskelija on omaksunut ennen harjoittelujakson alkua edeltävien opintojen sisältöjen mukaisen osaamisen.
Oppimateriaalina em. osaamisen liittyvä materiaali sekä harjoittelupaikan määrittämä oheismateriaali.

Opetusmenetelmät

Opiskelija reflektoi omaa osaamistaan ennen harjoittelua ja asettaa kirjalliset tavoitteet omalle oppimiselleen.
Opiskelija toimii aktiivisesti harjoittelun asiakastilanteissa ja muiden tehtävien toteutuksessa soveltaen teoriaa käytäntöön kokemuksellisen oppimisen kautta.
Opiskelija arvioi oppimisensa ja osaamisensa kehittymistä suullisesti ja kirjallisesti sekä hakee aktiivisesti ohjausta ja palautetta toiminnastaan harjoittelun edetessä.
Opiskelija tuottaa kirjallisen asiakasraportin, jossa käytetään fysioterapianimikkeistön lisäksi ICF-koodeja toimintakyvyn ja sen edellytysten kuvauksen jäsentämisessä.

Kansainvälisyys

ENNEN HARJOITTELUN ALKUA Opiskelija perehtyy ITSin Harjoittelu Clinical practise -kansiossa olevaan harjoittelun oppaaseen perusteellisesti selvittäen omat vastuunsa harjoittelussa. Epäselvät asiat opiskelija ottaa esille ohjaavan opettajan kanssa. Opiskelijan tulee ottaa huomioon oppaan määrittämien tehtävien lisäksi harjoittelupaikkakohtaiset tehtävät hyvissä ajoin.

Oppimistavoitteet: itsearviointi ja tavoitteet –lomake palautetaan opettajan kommentoitavaksi. Opiskelija muokkaa kommentoitua lomaketta tarpeen mukaan siten, että hän voi lähettää tavoitteensa ohjaavalle fysioterapeutille. Opiskelija ja ohjaava fysioterapeutti tarkastelevat opiskelijan asettamia tavoitteita harjoittelupaikassa ensimmäisen harjoitteluviikon kuluessa sekä tarvittaessa opiskelija muokkaa asettamiaan tavoitteita. Kirjalliset tavoitteet viedään myös SUN HARKKA -alustalle.

HARJOITTELUSSA fysioterapeuttiopiskelija työskentelee fysioterapeutin ohjauksessa fysioterapeutin tehtävissä. Opiskelija vastaa hänelle annettujen työtehtävien hoitamisesta fysioterapeuttiohjaajalleen ja opettajaohjaajalle.

Alkutavoitekeskustelu toteutetaan Teamsin välityksellä (1-2 viikolla), ja siihen osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja. Opiskelija sopii tavoitekeskustelun ajankohdan ohjaajansa kanssa opettajien antamien aikataulujen puitteissa.

Opiskelija laatii kirjallisen itsearvioinnin tavoitekeskusteluihin ja palauttaa sen SUN HARKKAAN viimeistään kaksi päivää ennen tavoitekeskusteluja.

Harjoittelun puoliväliin mennessä kirjallinen raportti on jo aloitettu. Tässä vaiheessa raportissa on kirjattu raportin alkuosa: esitiedot, raporttikohteen tilan kuvaus, alustava fysioterapeuttinen diagnoosi ja tavoitteet. Ohjaava fysioterapeutti tarkistaa raportin sisällön oikeellisuuden ja opettaja jäsennyksen, tavoitteet, toteutuksen jne. Opiskelijan kannattaa palauttaa raporttiluonnos mahdollisimman varhain oppimisalustalle (SUN HARKKA), jotta ohjaava opettaja voi tarvittaessa ohjata raportin etenemistä. Valmis raportti tulee palauttaa oppimisalustalle viimeistään harjoittelun päätyttyä.

Loppuarviointiin osallistuvat opiskelija, ohjaava fysioterapeutti ja opettaja.
Opiskelija järjestää loppuarviointikeskustelun harjoittelun oppaassa kuvatulla tavalla. Opiskelija valmistautuu keskusteluun siten, että hän vie keskustelua eteenpäin esitellen oman oppimisensa edistymistä ja jatkokehittymistarpeita tavoitekohtaisesti kirjalliseen itsearviointiinsa nojautuen.
Loppuarviointikeskustelu toteutuu pääsääntöisesti Teamsin tms. välityksellä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

- Itsearviointi ja tavoitteet: kirjallinen itsearviointi ja tavoitteet ennen harjoittelua ja täydentäminen loppuarviointiin (itsenäinen opiskelu)

- Harjoittelun aikana opiskelija tekee kirjallisen fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin. Tästä on raporttipohja ohjeineen ja muuta tukimateriaalia oppimisalustalla ITSissä Harjoittelu -kansiossa. Raportissa käytetään ICF pääkooditusta fysioterapianimikkeistön koodien lisäksi jäsentämään kirjoittamista. Muu itsenäinen opiskelu esim. ohjaavan fysioterapeutin määrittämään oheismateriaaliin perehtyminen.

- Dokumenttien arkistointi: Opiskelija arkistoi harjoitteluun liittyvät dokumentit SUN HARKKA -sovellukseen.

Muistutus: Mahdolliset poissaolot korvataan 1:1 ja niiden suorittamisesta sovitaan ohjaavan fysioterapeutin ja ohjaavan opettajan kanssa. Huomioikaa mahdollisiin pajapäiviin osallistumisenne.

Sisällön jaksotus

Harjoitteluajankohta keväällä 2024 on viikot 9-14

Harjoittelu jakautuu kahteen osaan:

Neuro 1op toteutuu Turun AMK:n oppimisympäristöissä. TARKISTETAAN

Neuro 9op toteutuu erilaisissa kliinisissä harjoitteluympäristöissä.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointikriteerit ITSissä.

Harjoittelujakson arvosana koostuu kolmen osa-alueen arvioinneista: työskentely harjoittelupaikassa, fysioterapiaprosessia kuvaava raportti sekä harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitaminen.

Työskentelyä harjoittelupaikassa arvioi ohjaava fysioterapeutti / fysioterapeutit fysioterapeuttikoulutuksen asettamien kriteerien mukaan ohjaavan opettajan tuella ( asteikkona hylätty – 5). Arvioinnissa painottuvat fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, terapiaosaaminen sekä ohjaus- ja opetusosaaminen. Fysioterapiaprosessia kuvaavan raportin ammatillisuutta arvioi opettaja harjoittelun kriteerien mukaisesti. Harjoitteluoppaassa mainittujen vastuutehtävien hoitamisen arvioivat sekä ohjaava fysioterapeutti että ohjaava opettaja em. kriteerejä hyödyntäen. Vastuutehtäviin kuuluu mm. opintojakson arviointien ym. dokumenttien skannaus ja lataus SUN HARKKA -sovellukseen.
Opettaja merkitsee opintojakson arvosanan opintosuoritusrekisteriin, kun opiskelija on tehnyt hyväksytysti kaikki opintojaksoon liittyvät suoritteet ja tehtävät.

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää teoreettisesti ja tutkia simulaatiotilanteessa asiakkaan toimintakyvyn muutoksia. Opiskelija osaa toteuttaa em. tilanteisiin liittyvää fysioterapiaa kun muutokset johtuvat erityisesti hermoston toiminnan rajoitteista.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

30 - 50

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Afrisa Kapella
 • Satu Takala
Ryhmät
 • PFYSIS22B
  PFYSIS22B
 • PFYSIS22
  Fysioterapeutti (AMK), S22
 • PFYSIS22A
  PFYSIS22A

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintarajoitteiden ja lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen eri ikäisten asiakkaiden toimintakykyyn ja tilannekohtaisiin tekijöihin,
• nimetä hengitykseen ja verenkiertoon vaikuttavia tekijöitä sekä selittää niiden yhteyden asiakkaan toimintakykyyn,
• selittää näyttöön perustuvat hengitys- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden tutkimismenetelmät sekä käyttää niitä,
• selittää näyttöön perustuvat keskeiset fysioterapian keinot ylläpitää ja/tai edistää hengitys- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakykyä sekä käyttää niitä,
• hyödyntää sisätauteihin liittyvä lääketieteellistä tietoaan fysioterapiaprosessissa
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Hengitys: hengityksen merkitys, hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen, fysioterapian keinot tukea ja edistää hengitysongelmaisen asiakkaan toimintakykyä; primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Verenkierto: suomalaisen väestön arterioskleroosin riskitekijöiden tunnistaminen, arterioskleroosin primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio, sydän- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen, fysioterapian keinot ylläpitää ja/tai edistää sydän- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakykyä ja osallistumista, diabetespotilaan fysioterapian erityispiirteitä, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa, asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen ratkaisukeskeisesti.

Vitaalitoimintoja tukevan fysioterapian harjoittelu toteutuu eri harjoittelujaksoilla.

Oppimateriaalit

Its Learning -alustalla.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot.
Pienryhmätyöskentely.
Tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op = 108h opiskelijan työtä josta;
47h lähi- /etäopetusta luennoilla
30h pienryhmätyöskentelyä omalla tai kalenteriin merkityllä ajalla.
16h itsenäistä tiedonhakua
5h tiedon käsittelyä ja raportointia
2h itse- ja vertaisarviointia
6h tenttiin valmistautumista
2h tentin tekoa

Sisällön jaksotus

Sisältö ja materiaalit ItsLearning -alustalla.
Luennot á 2h.

- Orientaatio kurssille (2h)
HENGITYS-OSIO:
- Luento 1: hengityksen merkitys ja siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä yhteys asiakkaan toimintakykyyn (2h)
- Luento 2: hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen (2h)
- Harjoitustunnit 1/4 (4h)
- Luento 3: hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja löydösten tulkinta (2h)
- Itsenäisen työn pienryhmätunnit (2h)
- Luento 4: Hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapia (2h)
- Harjoitustunnit 2/4 (4h)
- Luento 5: Teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa (2h) Sis. ryhmäjaot ja tehtävänannon ateroskleroosityöhön.
- Esitykset pienryhmissä: Case Hengitys (4h)

SYDÄN/VERENKIERTO-OSIO:
- Luento 6: Sydänpotilaan tutkiminen ja löydösten tulkinta (2h)
- A & B erikseen työstävät tässä ryhmän yhteisen posterin aiheesta: Arteroskleroosin riskitekijät ja fyysinen aktiivisuus (2h)
- Luento 7: Sydänpotilaan fysioterapeuttinen tutkiminen (2h)
- Harjoitustunnit 3/4 (4h)
- Luento 8: Sydänpotilaan fysioterapeuttinen tutkiminen osa 2
- Itsenäisen työn pienryhmätunnit Case Verenkierto (2h)
- Luento 9: Sydänpotilaan fysioterapia osa 1 (2h)
- Harjoitustunnit 4/4 (4h) sis. posterikävelyn ja opponoinnin
- Luento 10: Sydänpotilaan fysioterapia osa 2 ja perifeerisen verenkierron haasteet (2h)
- Esitykset Pienryhmissä: Case verenkierto (4h)

Tentti vkolla 10, tehdään luokkahuoneessa omilla koneilla ItsLearning -alustalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5.
Läpipääsyraja 50%
1>50%
2>60%
3>70%
4>80%
5>90%

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toiminnan.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 14.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 07.06.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Afrisa Kapella
 • Satu Takala
 • FT1 Virtuaalihenkilö7
Ryhmät
 • MFYSIK23
  Fysioterapeutti (AMK), monimuoto, K23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• selittää hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintarajoitteiden ja lääketieteellisten toimenpiteiden vaikutuksen eri ikäisten asiakkaiden toimintakykyyn ja tilannekohtaisiin tekijöihin,
• nimetä hengitykseen ja verenkiertoon vaikuttavia tekijöitä sekä selittää niiden yhteyden asiakkaan toimintakykyyn,
• selittää näyttöön perustuvat hengitys- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden tutkimismenetelmät sekä käyttää niitä,
• selittää näyttöön perustuvat keskeiset fysioterapian keinot ylläpitää ja/tai edistää hengitys- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakykyä sekä käyttää niitä,
• hyödyntää sisätauteihin liittyvä lääketieteellistä tietoaan fysioterapiaprosessissa
• ottaa huomioon fysioterapian eettiset periaatteet.

Sisältö

Hengitys: hengityksen merkitys, hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen, fysioterapian keinot tukea ja edistää hengitysongelmaisen asiakkaan toimintakykyä; primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa.

Verenkierto: suomalaisen väestön arterioskleroosin riskitekijöiden tunnistaminen, arterioskleroosin primaari-, sekundaari- ja tertiääripreventio, sydän- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen, fysioterapian keinot ylläpitää ja/tai edistää sydän- ja verenkierto-ongelmaisen asiakkaan toimintakykyä ja osallistumista, diabetespotilaan fysioterapian erityispiirteitä, teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa, asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen ratkaisukeskeisesti.

Vitaalitoimintoja tukevan fysioterapian harjoittelu toteutuu eri harjoittelujaksoilla.

Oppimateriaalit

Its Learning -alustalla.

Opetusmenetelmät

Vuorovaikutteiset luennot.
Pienryhmätyöskentely.
Tentti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

4op = 108h opiskelijan työtä josta;
47h lähi- /etäopetusta luennoilla
30h pienryhmätyöskentelyä omalla tai kalenteriin merkityllä ajalla.
16h itsenäistä tiedonhakua
5h tiedon käsittelyä ja raportointia
2h itse- ja vertaisarviointia
6h tenttiin valmistautumista
2h tentin tekoa

Sisällön jaksotus

Sisältö ja materiaalit ItsLearning -alustalla.
Luennot á 2h.
Teoriatunnit yhdessä PFYSIS22 -ryhmän kanssa alkaen viikolta 2.


- Orientaatio kurssille (2h)
HENGITYS-OSIO:
- Luento 1: hengityksen merkitys ja siihen vaikuttavia tekijöitä, sekä yhteys asiakkaan toimintakykyyn (2h)
- Luento 2: hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen (2h)
- Harjoitustunnit 1/4 (4h)
- Luento 3: hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja löydösten tulkinta (2h)
- Itsenäisen työn pienryhmätunnit (2h)
- Luento 4: Hengitysongelmaisen asiakkaan fysioterapia (2h)
- Harjoitustunnit 2/4 (4h)
- Luento 5: Teknologian hyödyntäminen asiakkaan tutkimisessa ja fysioterapian toteutuksessa (2h) Sis. ryhmäjaot ja tehtävänannon ateroskleroosityöhön.
- Esitykset pienryhmissä: Case Hengitys (4h)

SYDÄN/VERENKIERTO-OSIO:
- Luento 6: Sydänpotilaan tutkiminen ja löydösten tulkinta (2h)
- ryhmän yhteisen posterin työstö aiheesta: Arteroskleroosin riskitekijät ja fyysinen aktiivisuus (2h)
- Luento 7: Sydänpotilaan fysioterapeuttinen tutkiminen (2h)
- Harjoitustunnit 3/4 (4h)
- Luento 8: Sydänpotilaan fysioterapeuttinen tutkiminen osa 2
- Itsenäisen työn pienryhmätunnit Case Verenkierto (2h)
- Luento 9: Sydänpotilaan fysioterapia osa 1 (2h)
- Harjoitustunnit 4/4 (4h) sis. posterikävelyn ja opponoinnin
- Luento 10: Sydänpotilaan fysioterapia osa 2 ja perifeerisen verenkierron haasteet (2h)
- Esitykset Pienryhmissä: Case verenkierto (4h)

Tentti viikolla 13, tehdään luokkahuoneessa omilla koneilla ItsLearning -alustalla.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 0-5.
Läpipääsyraja 50%
1>50%
2>60%
3>70%
4>80%
5>90%

Esitietovaatimukset

Opiskelija osaa selittää ihmisen hengitys- ja verenkiertoelimistön rakenteen ja toiminnan.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 10.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 28

Koulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus
Opettaja
 • Irina Katajisto-Korhonen
Ryhmät
 • PFYSIS21B
  PFYSIS21B

Tavoitteet

Opiskelija osaa
• tunnistaa fysioterapian kannalta keskeisten psykiatristen sairauksien oireet ja niiden vaikutuksen toimintakykyyn,
• kuvata sairauksien lääketieteelliset tutkimiskäytänteet siten, että pystyy toteuttamaan fysioterapiaa osana kokonaishoitoa ja kuntoutusta,
• kuvata psykiatrisen asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet.

Sisältö

Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet kuten masennus, syömishäiriöt, päihderiippuvuus sekä niiden tutkimus- ja hoitokäytänteet, psykiatrinen hoito – ja palvelujärjestelmä.

Oppimateriaalit

Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tenttimateriaali on kirjassa Lönnqvist, J., Marttunen, M., Henriksson, M., Partonen, T., Aalberg, V & Seppälä, O. (toim.) 2017 (tai uusin painos). Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim. * Huom. kirja saatavilla myös e-kirjana.

Tenttiin luetaan seuraavat luvut:
- Skitsofrenia ja muut psykoosit
- Depressiiviset häiriöt
- Ahdistuneisuushäiriöt
- Pakko-oireiset häiriöt
- Persoonallisuushäiriöt
- Itsetuhokäyttäytyminen

Vaikuttavia lääkeaineita ja lääkehoidon yksityiskohtia ei tarvitse osata.

Opetusmenetelmät

Kirjatentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opiskelija valitsee itse tentin sekä uusinnan ajankohdat.

Kansainvälisyys

Kyseessä on kirjatentti, jonka avulla opiskelija hankkii perustiedot mielenterveyden häiriöistä ja sairauksista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointi asteikolla 1-5:

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus
5 pistettä = 1
6 pistettä = 2
7-8 pistettä = 3
9 pistettä = 4
10 pistettä = 5

Sisällön jaksotus

Sisältö: Fysioterapian kannalta keskeiset psykiatriset sairaudet ja mielenterveyshäiriöt sekä niiden kuntoutus- ja hoitokäytänteet.

Tentti tehdään kotitenttinä Itslearningissa ja tentin tekoon on aikaa 15 minuuttia.

Kun opiskelija on suorittanut tentin, tulee siitä laittaa s-posti vastuuopettajalle.


Ajoitus:
Opiskelija itse valitsee tentin sekä uusinnan ajankohdat. Tentti on tarkoitettu tehtäväksi ennen Psykofyysisen fysioterapian -opintojaksoa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kyseessä on kirjatentti, joka arvioidaan asteikolla 1-5.

Alle 5 pistettä on hylätty suoritus
5 pistettä = 1
6 pistettä = 2
7-8 pistettä = 3
9 pistettä = 4
10 pistettä = 5

Hylätty (0)

0-4 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

5-6 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

7-9 pistettä tentistä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

10 pistettä tentistä

Esitietovaatimukset

Ei edeltävyysehtoja

<