Siirry suoraan sisältöön

Röntgenhoitajakoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Röntgenhoitaja (AMK)

Laajuus:
210 op

Röntgenhoitaja (AMK), S23A

Röntgenhoitaja (AMK), S23B
Röntgenhoitaja (AMK), S22
Röntgenhoitaja (AMK), S21
Röntgenhoitaja (AMK), S20
Röntgenhoitaja (AMK), S19
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 26

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

• Opiskelija tutustuu omaan opiskeluryhmäänsä ja ammattikorkeakouluun työyhteisönä.
• Opiskelija osaa kertoa Turun ammattikorkeakoulusta oppimisympäristönä.
• Opiskelija osaa kertoa, mitä ja miten omalla alalla opiskellaan.
• Opiskelija osaa kertoa opiskelukykyyn vaikuttavista asioista ja niihin liittyvistä käytänteistä.

Opiskelutaidot
• Opiskelija tunnistaa omat haasteensa ja mahdollisuutensa opiskelussa ja opintojen etenemisessä.
• Opiskelija osaa toimia opiskelu- ja työryhmissä ryhmän tavoitteen toteutumista edistäen.
• Opiskelija tunnistaa yhteisöllisyyden ja yhteisten pelisääntöjen merkityksen opiskelussa ja työelämässä.
• Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa rakentavaa ja oppimista edistävää palautetta.
• Opiskelija sitoutuu tavoitteelliseen opiskeluun.

Opiskelua tukevat palvelut
• Opiskelija tietää ammattikorkeakouluopiskelun ohjaus- ja neuvontapalvelut.
Peppi ja HOPS (henkilökohtainen oppimissuunnitelma)
• Opiskelija tuntee oman koulutuksensa oppimissuunnitelman sisällön ja rakenteet.
• Opiskelija ymmärtää, mikä on HOPS ja miksi se tehdään.
• Opiskelija osaa käyttää Peppiä.
• Opiskelija tietää opiskelumahdollisuudet muiden korkeakoulujen tarjonnassa.
• Opiskelija tietää mahdollisuudet opintojen ja osaamisen hyväksi lukemiseen.

Sisältö

• yhteistyötaidot ja ryhmässä toimiminen
• opiskelijakunta TUO
• erilaisiin oppimisympäristöihin ja työkaluihin tutustuminen: tilat, Peppi, Messi, Itslearning, sähköposti, työjärjestys, kirjasto
• korkeakouluopiskelun erityispiirteet verrattuna toisen asteen opiskeluun: mm. ajankäytön suunnittelun tärkeys, suuri itsenäisen työskentelyn määrä
• koulutusalan erityispiirteet, oman koulutuksen rakenne, HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma
• ohjaus- ja neuvontapalvelut, opintososiaaliset asiat, terveydenhuolto, vakuutukset

Korkeakouluopiskelun taidot
o Messin ”Opiskelu sujumaan” ja muu opiskelutaitomateriaali
o Ajanhallinta
o Ryhmädynamiikka ja ryhmätyötaidot
o Turvallisuus Turun AMK:ssa
o Opiskelu- ja työyhteisössä toimiminen
o Opiskelijan palaute- ja vaikuttamisväylät

Opiskelua tukevat palvelut
o Ohjaus- ja neuvontapalvelut: opettajatuutori, opinto-ohjaaja, vertaistuutori, VIP-opiskelija, opintoneuvoja, kv-koordinaattori, koulutusvastaava, koulutus-ja tutkimuspäällikkö
o Hyvinvoinnin tukiväylät: opintopsykologi, opiskeluterveydenhuollon palvelut (terveydenhoitaja, lääkäri- ja psykologipalvelut), esteettömyys, lukitestaus

Peppi ja HOPS
o Oppimissuunnitelma: perusopinnot, ammattiopinnot, harjoittelu ja opinnäytetyö sekä vapaasti valittavat opinnot; miten ja millä perusteella niitä valitaan
o Peppi, HOPS:n laatiminen ja päivittäminen
o Peppi, opintojaksoille ilmoittautuminen
o kehityskeskustelu
o tieto oman alansa työtehtävistä ja perustaitovaatimuksista
o kansainvälistymisen mahdollisuudet kotimaassa ja ulkomailla
o Peppi, opintojen ja osaamisen hyväksi lukemisen ohjeistus ja sähköinen asiointi
o Muiden korkeakoulujen opintotarjonta ja opiskelumahdollisuudet

Opetusmenetelmät

lähitunnit, tehtävät, henkilökohtaiset kehityskeskustelut tutor-opettajan kanssa

Kansainvälisyys

lähitunnit, tehtävät, henkilökohtaiset kehityskeskustelut tutor-opettajan kanssa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

SISÄLTÖ:
Korkeakouluopiskelutaidot
•sisäinen yrittäjyys ja tavoitteellisuus
•ryhmätyötaidot
•aikataulussa pysyminen
•palautteen antaminen ja vastaanottaminen
•innovaatiopedagogiikka
•luokkamuotoinen/ etäopiskelu opiskelu, verkko-oppimisympäristöt
•työelämälähtöiset oppimisympäristöt
•puheeksi ottaminen ja tuen hakeminen eri ohjaustahoilta
•asiantuntijaksi kehittyminen
HOPS
•osaamispolut
•harjoittelu (harjoittelupaikan merkitys urasuunnittelussa, paikan hakeminen, toteutumisen arviointi)
•työelämätaidot
•ammatti-identiteetin vahvistuminen
•urasuunnittelun merkitys
•kehityskeskustelu
•kansainvälisyys osana opintoja

AJOITUS
Syksy 2023-Kevät 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta: Itslearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tehtävien hyväksytty suorittaminen, ensimmäisen vuoden henkilökohtaisen palautteen antaminen ja henkilökohtainen kehityskeskustelu tutor-opettajan kanssa
hyväksytty/hylätty

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön normaalitoiminnot ja –rakenteet.

Oppimateriaalit

Luentomateriaalit
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S., ..Patofysiologia (Sanoma Pro)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, mukana myös mahdollinen ruumiinavausvierailu lokakuussa, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
ANFY 1 osa:
1. tentti: 5.12.23, klo 12-14
2. tentti (1.uusinta): 12.12.23, klo 12-14
3. tentti (2. uusinta): 19.12.23, klo 12-14
Kurssista voidaan järjestää myös kotitenttejä, soveltuvin osin

Kansainvälisyys

Luento-opetus, tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning, verkkotentti kurssin lopuksi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luennot 6 x 2h, itsenäinen opiskelu 2 x 27 h, tentti 2 h

Sisällön jaksotus

Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle sekä kliinistä lääketiedettä soveltuvin osin.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
Osa 1 (1. lukukausi)
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, sydän, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Tuki- ja liikuntaelimistö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua itseopiskeltavaa materiaalia:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Kotitentin arviointi hyväksytty/hylätty, palautuspäivä sovitaan aina erikseen

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön normaalitoiminnot ja –rakenteet.

Oppimateriaalit

Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S., ..Patofysiologia (Sanoma Pro)

Opetusmenetelmät

Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio tulee kurssin arvioksi järjestelmään tai kotitentti arviolla hyv/hyl
Luento-opetus, tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua. Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
ANFY 2 osa:
1. tentti:
2. tentti (1.uusinta):
3. tentti (2. uusinta):
Kurssista voidaan järjestää myös kotitenttejä, soveltuvin osin

Kansainvälisyys

Luento-opetus, tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luento-opetusta 8 x 2h
2 x 27 tuntia itsenäistä opiskelua
Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä

Sisällön jaksotus

Osa 2 (2. lukukausi), 2 op:
Kurssin sisältö:
1. Virtsaelimistö
2. Endokriininen järjestelmä
3. Sukupuolielimistöt
4. Ruuansulatuselimistö

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ennen kurssin alkua itseopiskeltavaa materiaalia:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

25.10.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jarno Huhtanen
 • Johanna Kerola
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Student is able to
- describe requirements  of emergency patient imaging
- reason radiographer's action by evidence based.
 
 

Sisältö

- emergency situations in clinical radiography
- emergency patient imaging
- decision making in emergency situations
- multidisciplinary co-operatin in emergency situations
- first aid
- team management

Oppimateriaalit

Käydään läpi opintojakson info tunnilla

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan projektityönä, jonka lisäksi luentoja, harjoitustunteja ja simulaatioita. Projektin lopputuotoksena on kirjallinen tuotos ja esitys Erasmus opiskelijoille englanniksi. Opintojaksolla järjestetään traumasimulaatiot yhdessä ensihoitajien ja bioanalyytikoiden opiskelijoiden kanssa. Simulaation sisältää myös toisen ryhmän tarkkailijana toimimisen. Toukokouussa mahdollisesti järjestetään suuronnettomuussimulaatio ilta-aikaan. Opintojakso sisältää useita pakollisiasimulaatiopäiväiviä.
Opintojakso sisältää myös kirjallisen kokeen.
Student is able to
- describe requirements of emergency patient imaging
- reason radiographer's action by evidence based

Kansainvälisyys

Konstruktivistinen lähestymistapa, projektityö, blended learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Käydään läpi opintojakson infotunnilla

Lääkehoidon rastit PRÖNTS21 ryhmälle (valmistelu 6 h ja toteutus 6 h)

Sisällön jaksotus

- emergency situations in clinical radiography
- emergency patient imaging
- decision making in emergency situations
- multidisciplinary co-operatin in emergency situations
- first aid
- team management
- medication

Opintojakso ja/tai sen osia voidaan suorittaa osana erillistä hanketta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty:
-tehtävien vastaukset/dokumentit ovat sisällöllisesti pinnallisia/puutteellisia
- jakson kontaktitunneiltamerkittävä poissaolo
- kirjallinen työ ja esitys hylätty
- ei osallistu opintojakson simulaatioihin lainkaan
Tyydyttävä:
-tehtävien sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- puuttellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen
- kirjallinen työ / esitys puuttellinen
Hyvä:
-tehtävien sisältö vastaa toimeksiantoa
- osallistuminen opintojakson toteutukseen
Erinomainen:
- edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kiinnostusta modaliteettia kohtaan ja tehtävissä on näkyvissä omaa pohdintaa ja reflektiivisyyttä kirjallisuuteen pohjautuen

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ryhmät
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

- opiskelija osaa edistää turvallista toimintakulttuuria erilaissa toimintaympäristöissä

Sisältö

- ensiaputarpeen tunnistaminen ja potilaan voinnissa tapahtuneisiin muutoksiin vastaaminen
- infektioiden ehkäiseminen
- turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen

Oppimateriaalit

ks. ITS

Opetusmenetelmät

Lähi- ja Verkko-oppiminen
· Tiimi-oppiminen
· Tehtäväperustainen oppiminen
· tietotestit
· Harjoittelu luokassa
· Itsenäinen oppiminen

Kansainvälisyys

- Työelämälähtöisyys
· Tiimioppiminen
· Yhteisopettajuus
· Simulaatiot
· Käänteinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava kurssi toisen ryhmän mukana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen ja ryhmäoppiminen
Verkkoluennot ja tehtävät
harjoittelu luokassa

Sisällön jaksotus

ensiapu

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

hyväksytty/ hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

- opiskelija osaa edistää turvallista toimintakulttuuria erilaissa toimintaympäristöissä

Sisältö

- ensiaputarpeen tunnistaminen ja potilaan voinnissa tapahtuneisiin muutoksiin vastaaminen
- infektioiden ehkäiseminen
- turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

72 % Lähiopetus, 28 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Jarno Huhtanen
 • Johanna Kerola
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 6 (Koko: 5. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4
 • Pienryhmä 5
 • Pienryhmä 6

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata tulevan ammattinsa sisältöä ja keskeisiä ominaispiirteitä ja sen edellytämää osaamista.
 
 
 

Sisältö

Yksilöosaaminen: 
- harjoitteluun valmistautuminen
- omakohtaisen esittelyn laatiminen itsestään röntgenhoitajaopiskelijana
- alustavien tavoitteideen laatiminen harjoittelulle
- oman oppimisen kuvaaminen
- palautteen vastaanottaminen ja antaminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-potilaan kohtaaminen ja auttaminen kuvantamistilanteissa
-potilaan fyysisen yksityisyyden suojaaminen
 
Kuvantamisosaaminen:
-kuvantamislaitteiden turvallinen käsitteleminen
-potilaan anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvainformaatiosta
-kuvainformaation arvioiminen
-potilaan indikaation mukaisen röntgentutkimusten suunnitteleminen, toteuttaminen ja arviointi
-yläraajan röntgentutkimusten projektioden suunnitteleminen, toteuttaminen ja arviointi

Turvallisuusosaaminen:
-poikkeavan tilanteen (esim. tulipalo) toimintaperiaatteiden kuvaaminen
-käsihygienian toteuttaminen
 
Yhteisöosaaminen:
-työaikojen ja yhteisten sopimusten noudattaminen
-toiminnan perusteleminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvaan toteutussuunnitelmissa.
 

Opetusmenetelmät

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu: Simulaatiot 4 op, Kliininen harjoittelu 3 op

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys
Simulaatio harjoittelu luokassa 4op: thoraxin ja yläraajan ja alaraajan kuvausprojektioiden harjoittelua luokassa, tehtävät
Kliininen harjoittelu 3op:
Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Simulaatio harjoittelu luokassa 4op
4 op= 108 tuntia opiskelijan työtä

Kliininen harjoittelu 3op:
3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä . Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia, josta 38t 15 min harjoittelupaikassa. Harjoittelun kesto on kaksi viikkoa

Sisällön jaksotus

SISÄLTÖ
Yksilöosaaminen:
- harjoitteluun valmistautuminen
- omakohtaisen esittelyn laatiminen itsestään röntgenhoitajaopiskelijana
- alustavien tavoitteideen laatiminen harjoittelulle
- oman oppimisen kuvaaminen
- palautteen vastaanottaminen ja antaminen
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-potilaan kohtaaminen ja auttaminen kuvantamistilanteissa
-potilaan fyysisen yksityisyyden suojaaminen
Kuvantamisosaaminen:
-kuvantamislaitteiden turvallinen käsitteleminen
-potilaan anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvainformaatiosta
-kuvainformaation arvioiminen
-potilaan indikaation mukaisen natiivikuvantamistapahtuman suunnitteleminen ohjatusti
Turvallisuusosaaminen:
-poikkeavan tilanteen (esim. tulipalo) toimintaperiaatteiden kuvaaminen
-käsihygienian toteuttaminen
Yhteisöosaaminen:
-työaikojen ja yhteisten sopimusten noudattaminen
-toiminnan perusteleminen
Ajoitus: Syksy 2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta: Its learning
Ruoka-ja matkakustannukset kliinisessä harjoittelussa kuvantamisosastoilla

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi: Hyväksytty/hylätty
Simulaatio harjoittelu luokassa 4op
- osallistuminen lähitunneille, tehtävien hyväksytty toteuttaminen
Harjoittelu kuvantamisosastoilla 3op:
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeiden ja muiden harjoittelun dokumenttien hyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Student is able to
-plan, implement and evaluate clinical radiography procedures and services in authentic clinical environments (plain radiography, computed tomography, MRI, imaging quided interventios, nuclear medicine, radio therapy; expertice of radiography; Clinical placement of Erasmus Radiography Group Exhange Program)
-reason/justify his/her action by evidence based
-act in the national and international radiography and health care networks

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen, opiskelun sekä osaaminen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen näyttöön perustuen
-kliinisen radiografian kehittämiskohteiden osoittaminen ja kehittämisideoiden esitteleminen
- työelämään valmistautuminen ja oman työuran suunnitteleminen

Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
- lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvausparametrien tai kuvausohjelman valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen ja käsitteleminen
- potilasinformaation riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen

Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten, sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen
- potilasohjauksen ja –ohjeiden arvioiminen
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen potilaalle
- toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen

Turvallisuusosaaminen:
- toimintaympäristön turvallisuuskulttuurin kuvaaminen ja arvioiminen
- potilaan turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen

Laatuosaaminen:
- toimintaympäristön laatukulttuurin kuvaaminen
- kliinisen auditoinnin prosessin kuvaaminen
- toiminnan kustannusrakenteen arvioiminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen ja arvioiminen osana liiketoimintaa

Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä ja työryhmän toiminnasta vastaaminen
- toimintaympäristölle tunnusomaisen terminologian käyttäminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen ja ratkaiseminen


Verkosto-osaaminen:
-suomalaisen kliinisen radiografian ja terveydenhuoltojärjestelmän kuvaaminen kansainvälisestä näkökulmasta
- yhteistyössä toimiminen, viestiminen sekä verkostoituminen työelämän ja/tai alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
- oman opinnäytetyön tulosten esitteleminen

Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvataan toteutussuunnitelmissa

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 45 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa.

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Modaliteetiti: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit, toimenpiteet, mri, Ajoitus: 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeen ja työaika suunnitelmanhyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Edeltävyys ehdot:
- Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teorian hyväksytty suorittaminen
- Ammattitaitoa edistävän harjoittelujen 1-9 hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Johanna Kerola
 • Ida Myntt
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-toteuttaa kuvantamistutkimuksiin ja kuvantaohjattuihin toimenpiteisiin sisältyviä hoitotoimenpiteitä turvallisesti
-perustella toimintansa

Sisältö

Yksilöosaaminen:
- harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
- oman osaamisen arvioiminen
- oman toimintansa perusteleminen
 
Kuvantamisosaaminen:
-hoitotoimenpiteiden yhdistäminen erilaisiin kuvantamis- tai hoitomenetelmiin
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- erilaisten viestinnän keinojen soveltaminen  potilaan kohtaamisessa
-potilaan toiminnallisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen ( vuorovaikutteisten ja fyysisten auttamismenetelmien käyttäminen)
- potilaan biofyysisten voimavarojen arvioiminen ja  tukeminen
-kuvantamistilanteille tyypillisten  hoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja niissä tarvittavien välineiden käyttäminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- aseptisen työskentelyn perusteiden soveltaminen
- ergonomisesti toiminen
- potilaan hoitopolun kuvaaminen
 
Yhteisöosaaminen (eettinen osaaminen, työyhteisö- ja työelämätaidot)
- vuodeosaston ja sen toiminnan tunnusomaisten piirteiden ja keskeisten yhteistyötahojen ja -muotojen kuvaaminen
- työaikojen ja yhteisten sopimusten noudattaminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvaan toteutussuunnitelmissa.

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset viikottaisten teemojen mukaiset materiaalit ITS-ympäristössä

Kansainvälisyys

Syyslukukadelle ryhmä on jaettuna kahteen pienryhmään. Opintojaksolla toteutetaan käänteisen luokkahuoneen periaatetta. Opintojakson sisältö on teemoitettu viikkokohtaisesti. Pienrymäkokoontumiset ovat viikottain. Opiskelijat perehtyvät alustavasti edellisellä viikolla seuraavan viikon teemaan, materiaaleihin ja tehtäviin ja laativat itsellensä tavoitteen oppimistilanteita varten.

Kliinisessä harjoittelussa opiskelijat harjoittelevat aidoissa potilastilanteissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Koulussa tapahtuva harjoittelu ( 2 op) on 54 tuntia opiskelijan työtä
Kliinisen harjoittelun (3 op) kesto on 2 viikkoa

Sisällön jaksotus

Syksyn 2023 harjoitustunnit (koulussa tapahtuva harjoittelu 2 op) toteutuvat välillä vko 37-50
Syksyn harjoitustunnit kuuluvat hoitamis- ja ohjaamisosaamisen (5 op) ja turvallisen kliininen radiografia (1 io) kurssin alle.
Kliininen harjoittelu (3 op) sijoittuu 1 lukukauden loppuun (PRÖNTS23A) ja 2. lukukauden alkuun (PRÖNTS23B).

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Ajankohtaiset viikottaisten teemojen mukaiset materiaalit ITS-ympäristössä.
Luokassa tapahtuva harjoittelu: Hyväksytty: Osallistuminen harjoitustunneille 100 %.
Kliininen harjoittelu: Hyväksytty/hylätty

Esitietovaatimukset

Harjoittelu 2 toteutuu seuraavasti:
Osa 1 Syyslukausi 2 op integroituna Hoitamis- ja ohjaamisosaamisen opintojaksoon.
Osa 2 Kevätlukukausi 3 op aidoissa potilas/asiakas/asukaskontakteissa erilaisissa hoito- ja hoivalaitoksissa.
Osan 2 toteutuksen edeltävyysehtona on Hoitamis-ja ohjaamisosaamisen opintojakson osaaminen on osoitettu näyttönä vähintään osaamistasolla 1 .

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Johanna Kerola
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 4 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 5 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 6 (Koko: 8. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3
 • Pienryhmä 4
 • Pienryhmä 5
 • Pienryhmä 6

Tavoitteet

Opiskelija  osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida indikaation mukaisia sekä inhimillisiä ja turvallisia potilaan röntgentutkimuksia simuloiduissa tilanteissa.

Sisältö

Yksilöosaaminen:
- harjoittelutunteihin valmistautuminen ja omien tavoitteiden laatiminen
- oman osaamisen arvioiminen ja palautteen vastaanottaminen
- oman toimintansa perusteleminen
 
Kuvantamisosaaminen:
- lähetteen mukaisen röntgentutkimuksen suunnitteleminen
- kuvantamislaitteiden ja -välineiden turvallinen käsitteleminen
- kuvausparametrien valitseminen ja kuvauslaitteen asemoiminen
- kuvauslaitteen asemoiminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan röntgentutkimus projektioihin asetteleminen
- kuvainformaation käsitteleminen
 - kuvainformaation riittävyyden arvioiminen
- kuvainformaation tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen röntgenkuvista suomeksi ja latinaksi
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten ja kognitiivisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen (ohjaaminen ja avustaminen)
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen
- murtumanpotilaan hoitaminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- potilaan säteilyaltistuksen optimoiminen
- oman ja muiden säteilyaltistuksen minimoiminen
- aseptisesti työskenteleminen
- ergonomisesti työskenteleminen
 
Laatuosaaminen:
- röntgentutkimuslaitteiston laadun mittaaminen ja arvioiminen
- röntgentutkimuksen sujuvuuden arvioiminen
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen
- toisten opiskelijoiden osaaminen arvioiminen
 
Verkosto-osaaminen:
-moniammatillisissa ja -kulttuurisissa harjoittelutilanteissa toimiminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvaan toteutussuunnitelmissa.

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali sekä tarkempi sisältö julkaistaan Itslearning-alustalla.

Oppilas voi halutessaan hyödyntää röntgenkuvausprojektioiden opettelussa kirjaa "Bontrager's Textbook of Radiographic Positioning and Related Anatomy" (John Lampignano, Leslie E. Kendrick) sekä "The Anatomy Colouring Book"-kirjaa (Wynn Kapit, Lawrence Elson) anatomian opiskeluun. Nämä saa myös nähtäväksi opettajalta pyydettäessä. Kirjojen hankkiminen tai opiskelu ei ole vaatimus opintojakson suorittamiseksi.

Opetusmenetelmät

Natiiviröntgenkuvauksen projektioita harjoitellaan simulaatioiden avulla kontakti-opetuksessa. Tämän lisäksi opiskelijalta vaaditaan itsenäistä oppimismateriaaleihin perehtymistä, anatomian opiskelua sekä tiimityöskentelyä pienryhmissä.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Anatomian tenttien, projektioiden näyttökokeen sekä ryhmätöiden esitysten aikataulut julkaistaan opiskelijoille erikseen Itslearning-alustalla jaettavan taulukon avulla.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla harjoitellaan natiiviröntgenkuvausten toteuttamista työelämälähtöisesti niin, että simulaatiot muistuttavat mahdollisimman paljon työskentelyä natiiviröntgenkuvauksessa.

Kestävä kehitys on huomioitu opintojakson toteutuksessa vähentämällä simulaatioista syntyvän jätteen määrää. Opiskelijoita kannustetaan pohtimaan, kuinka sairaala-aseptiikan toteuttaminen vaikuttaa röntgenkuvaustoiminnan ekologisuuteen ja miten koulun tiloissa harjoittelua voi toteuttaa mahdollisimman kestävästi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

15x 27 tuntia= 405 tuntia opiskelijan töitä

Simulaatiot, projektioiden ja anatomian opiskelu, ryhmäesitysten suunnittelu ja toteutus.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hylätty
-puutteellinen osallistuminen opetukseen (läsnäolo ja/tai tuntiaktiivisuus)
-opiskelijan ymmärtäminen opintojakson aiheista jää pinnalliseksi tai puutteelliseksi

Hyväksytty
-osallistuminen opetukseen (läsnäolo ja tuntiaktiivisuus)
-opiskelija osoittaa kiinnostusta ja ymmärtää käsiteltävät aiheet

Sisällön jaksotus

Toteutetaan kevätlukukaudella 2024.
Harjoittelu 3 -opintojakso sisältää natiiviröntgenkuvausten simulaatioharjoittelua koulun kuvantamistiloissa. Simulaatiot sisältävät harjoitteita koskien vartalon alueen, pään sekä alaraajojen yleisimpiä natiiviröntgenkuvausprojektioita, PXMC-ohjelmiston käyttöä (säteilyannoksen jakautuminen) sekä säteilymittarien käyttöä.

Simulaatioiden lisäksi opintojaksoon sisällytetään anatomian kohteiden tentit ja opiskelijat syventyvät natiiviröntgenkuvauksen aiheisiin ryhmäesitysten avulla.

Opiskelijalta edellytetään aiempi osallistuminen Harjoittelu 1 -opintojaksolle, jossa opiskelija on harjoitellut natiiviröntgenkuvausten toteutusta yleisimpien yläraajan projektioiden osalta.

Harjoittelu 3-opintojakson aikataulutus, pienryhmäjako sekä yksityiskohtaisempi sisältö julkaistaan Itslearning-alustalla ennen opintojakson aloitusta. Pienryhmäsimulaatioiden lisäksi opintojaksoon integroidaan itsenäistä työskentelyä ja pienryhmätehtäviä ja -esityksiä natiiviröntgenkuvantamiseen liittyen.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointiasteikko on hyväksytty/hylätty, sillä pääasiallinen sisältö ovat simulaatioharjoitukset.

Anatomian kokeiden arvostelu hyv/hyl, näyttökokeen ja ryhmäesitysten arviointi H-5. Nämä numeerisesti arvosteltavat kohteet vaikuttavat "Röntgentutkimusosaaminen 2"-opintojakson arvosanaan osasuoritteina.

Kokeiden/näyttöjen sisältö sekä aikataulutus julkaistaan erikseen.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia potilaan natiivikuvantamistapahtumia aidoissa kliinisen radiografian toimintaympäristöissä
- perustella toimintansa
 
 

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen (esim. kuvausprojektiot ja parametrit)
-kuvantamistapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
 
Kuvantamisosaaminen:
- lähetteen mukaisen kuvantamistapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamislaitteiden ja - välineiden turvallinen käsitteleminen
- kuvausparametrien valitseminen ja kuvauslaitteen asemoiminen
 -potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan kuvausprojektioihin asetteleminen
- kuvainformaation  käsitteleminen
- kuvainformaation riittävyyden arvioiminen
- kuvainformaation tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen natiivikuvista suomeksi ja latinaksi
- kuvantamistapahtuman kirjaaminen
- kuvantamisen toimintaohjausjärjestelmän (RIS), kuvien arkistointi ja siirtojärjestelmän (PACS) sekä potilastietojärjestelmän käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-potilaan toiminnallisten, biofyysisten, kognitiivisten ja sosiaalisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen (ohjaaminen ja avustaminen)
- potilaan tiedollisen yksityisyyden suojaaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- potilastietojen turvallinen käyttäminen
- potilaan säteilylatistuksen optimoiminen
- oman ja muiden säteilyaltistuksen minimoiminen
- aseptisesti ja ergonomisesti työskenteleminen
 
Laatuosaaminen
- natiivikuvantamislaitteiston säännöllisiin laatumittauksiin osallistuminen
- kuvantamistapahtuman sujuvuuden arvioiminen
- potilaan ja asiakkaan tyytyväisyyden arvioiminen
 
Yhteisöosaaminen ja Verkosto-osaaminen
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvaan toteutussuunnitelmissa.
 

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne Sunharkka arviointi sovellukseen. Harjoittelun arviointi toteutetaan kokonaisuudessaan Sunharkka soveluksessa.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 45 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on kuusi viikkoa

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. PRÖNTS23A: Viikot 10-15.2024 . PRÖNTS23B : Viikot 16-21.2024 Modaliteetti: natiivi

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset
- edeltävyys ehdot: hyväksytty suorittaminen:
* Turvallisen säteilyn käytön perusteet (säteilyfysiikka, säteily biologia, turvallinen kliininen radiografia) 5 op
* Röntgentutkimusosaaminen 1 5 op
* Röntgentutkimusosaaminen 2 5 op
* Harjoittelu 1 : 7 op
* Harjoittelu 2: 5 op
* Harjoittelu 3: 15 op

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arvioinnin ja työajan suunnitelman hyväksytty toteuttaminen ja kirjaaminen Sunharkka arviointi sovellukseen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teoria opintojen hyväksytty suorittaminen. Harjoittelu 1-3 hyväksytty suorittaminen
Englanniksi

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia potilaan kuvantamis- tai sädehoitotapahtumia aidoissa kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, isotooppikuvantaminen, sädehoito)
- perustella toimintansa näyttöön perustuen

Sisältö

Yksilöosaaminen
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen
-kuvantamis- tai sädehoitotapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
 
Kuvantamis tai sädehoito-osaaminen:
-lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
 -kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
 -kuvantamis- tai hoitolaitteiden asemoiminen
 -kuvausparametrien tai kuvausohjelman valitseminen
 -potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
 -potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
 -potilasinformaation tuottaminen ja käsitteleminen
 -potilasinformaation riittävyyden arvioiminen
 -kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
 -anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
 -toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
 -potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten, sosiaalisten, eettisten sekä ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
 -potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen suomeksi että ruotsiksi
 -potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen
  -toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
 -hätätilapotilaan hoitaminen
 -potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
 -potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
-potilastietojen turvallinen käyttäminen
-potilaan säteilylatistuksen optimoiminen
-oman ja muiden säteilyaltistuksen minimoinen
-aseptisesti ja ergonomisesti työskenteleminen
-haittatapahtumien tunnistaminen ja raportoiminen
 
Laatuosaaminen:
- laitteistojen säännöllisiin laatumittauksiin osallistuminen
- kuvantamis- tai sädehoitotapahtuman sujuvuuden arvioiminen
- potilaan tai asiakkaan tyytyväisyyden arvioiminen
- toiminnan kustannusrakenteen kuvaaminen
- toimintaympäristökohtaisen laatukäsikirjaan perehtyminen
 
 
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
- toimintaympäristön ominaispiirteiden kuvaaminen
- toimintaympäristölle tunnusomaisen terminologian käyttäminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen kliinisessä radiografiassa
- toimintaympäristökohtaisten eriasteisten ohjeistusten noudattaminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvaan toteutussuunnitelmissa.

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävä

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 45minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 15 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa
Englanniksi

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Viikot 48-51. Modaliteetiti: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeen ja työaika suunnitelmanhyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teoria opintojen hyväksytty suorittaminen. Harjoittelu 1-4 hyväksytty suorittaminen
- vahva suositus lääkehoito osaamisen hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia kuvantamis- tai hoitotapahtumia aidoissa  kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, magneettikuvantaminen, kuvantaohjatut toimenpiteet, isotooppikuvantaminen, sädehoito)
- perustella toimintansa näyttöön perustuen
- toimia kansallisissa kliinisen radiografian verkostoissa

Sisältö

 Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen
-kuvantamis- tai sädehoitotapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
 
Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
- lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden asemoiminen
- kuvausparametrien tai -ohjelman valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen ja käsitteleminen
- potilasinformaation riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten, sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen suomeksi että ruotsiksi
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen
-  toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- potilastietojen turvallinen käyttäminen
- potilaan turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- aseptisesti ja ergonomisesti työskenteleminen
- haittatapahtumien tunnistaminen ja raportoiminen
 
Laatuosaaminen:
- laitteistojen säännöllisiin laatumittauksiin osallistuminen
- kuvantamis- tai sädehoitotapahtuman sujuvuuden arvioiminen
- potilaan tai asiakkaan tyytyväisyyden arvioiminen
- toiminnan kustannusrakenteen kuvaaminen
- toimintaympäristökohtaisen laatukäsikirjaan perehtyminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
- toimintaympäristön ominaispiirteiden kuvaaminen
- alan terminologian käyttäminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen
- toimintaympäristökohtaisten eriasteisten ohjeistusten noudattaminen
 
Verkosto-osaaminen:
- yhteistyössä toimiminen, viestiminen sekä verkostoituminen työelämän ja/tai alan muiden toimijoiden kanssa sekä vieraskielisen terminologian käyttäminen
 
Tavoitteita ja sisältö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan harjoittelussa

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 15 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Viikot 17-20. Harjoittelun kesto neljä viikkoa. Modaliteetit: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit, mri, toimenpiteet.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeen ja työaika suunnitelmanhyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teoria opintojen hyväksytty suorittaminen. Harjoittelu 1-5 hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia kuvantamis- tai hoitotapahtumia aidoissa  kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, magneettikuvantaminen, kuvantaohjatut toimenpiteet, isotooppikuvantaminen, sädehoito)
- perustella oman toimintansa näyttöön perustuen
-kuvata kliinisen radiografian kehittämiskohteita

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen näyttöön perustuen
-kuvantamis- tai sädehoitotapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
-kliinisen radiografian kehittämiskohteiden osoittaminen
 
Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
-  lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
 - kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvausparametrien tai -ohjelman valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen ja käsitteleminen ja sen riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten, sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen suomeksi että ruotsiksi
-vieraskielisen potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen ja avustaminen
- potilasohjauksen ja –ohjeiden arvioiminen
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen potilaalle
- toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- toimintaympäristön turvallisuuskulttuurin kuvaaminen
- potilasturvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
 Laatuosaaminen:
- laitteistojen säännöllisiin laatumittauksiin osallistuminen
- kuvantamis- tai sädehoitotapahtuman sujuvuuden arvioiminen
- potilaan tai asiakkaan tyytyväisyyden arvioiminen
- toiminnan kustannusrakenteen kuvaaminen
- laatukäsikirjaan perehtyminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen ja arvioiminen osana liiketoimintaa
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
- toimintaympäristön ominaispiirteiden kuvaaminen ja sille tunnusomaisen terminologian käyttäminen ja ohjeitusten noudattaminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen kliinisessä radiografiassa
 
Verkosto-osaaminen:
-yhteistyössä toimiminen, viestiminen sekä verkostoituminen työelämän ja/tai alan muiden toimijoiden kanssa ja vieraskielisen terminologian käyttäminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvataan toteutussuunnitelmissa.
&n

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia kuvantamis- tai hoitotapahtumia aidoissa  kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, magneettikuvantaminen, kuvantaohjatut toimenpiteet, isotooppikuvantaminen, sädehoito)
- perustella oman toimintansa näyttöön perustuen
-kuvata kliinisen radiografian kehittämiskohteita

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen, oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen näyttöön perustuen
-kuvantamis- tai sädehoitotapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
-kliinisen radiografian kehittämiskohteiden osoittaminen ja kehittämisideoiden esitteleminen
 
Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
- lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvausparametrien tai kuvausohjelmien valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen, käsitteleminen ja sen riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten,  sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen suomeksi ja ruotsiksi
- vieraskielisen potilaan vuorovaikutteinen kohtaaminen
- potilasohjeiden arvioiminen
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen potilaalle
-  toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- toimintaympäristön turvallisuuskulttuurin kuvaaminen ja arvioiminen
- potilaan turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
 
Laatuosaaminen:
- toimintaympäristön laatukulttuurin kuvaaminen
- kliinisen auditoinnin prosessin kuvaaminen
- toiminnan kustannusrakenteen kuvaaminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen ja arvioiminen osana liiketoimintaa
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
- toimintaympäristön ominaispiirteiden kuvaaminen ja sille tunnusomaisen terminologian käyttäminen ja ohjeitusten noudattaminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen kliinisessä radiografiassa
 
Verkosto-osaaminen (työelämä- ja kansainvälisyysosaaminen):
- kliinisen radiografian kuvaaminen osana suomalaista terveyspalvelujärjestelmää
- verkostoituminen työelämän ja/tai alan muiden toimijoiden kanssa
- oman opinnäytetyöprosessin esitteleminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvataan toteutussuunnitelmassa

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 45 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa.

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Modaliteetiti: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit, toimenpiteet, mri.
Ajoitus: vk 2-5 kevät 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeen ja työaika suunnitelmanhyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Edeltävyys ehdot:
-Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teorian hyväksytty suorittaminen
Ammattitaitoa edistävän harjoittelujen 1-7 hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia kuvantamis- tai hoitotapahtumia aidoissa  kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, magneettikuvantaminen, kuvantaohjatut toimenpiteet, isotooppikuvantaminen, sädehoito)
- perustella oman toimintansa näyttöön perustuen
-kuvata kliinisen radiografian kehittämiskohteita

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen, oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen näyttöön perustuen
-kuvantamis- tai sädehoitotapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
-kliinisen radiografian kehittämiskohteiden osoittaminen ja kehittämisideoiden esitteleminen
 
Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
- lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvausparametrien tai kuvausohjelmien valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen, käsitteleminen ja sen riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten,  sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen suomeksi ja ruotsiksi
- vieraskielisen potilaan vuorovaikutteinen kohtaaminen
- potilasohjeiden arvioiminen
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen potilaalle
-  toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- toimintaympäristön turvallisuuskulttuurin kuvaaminen ja arvioiminen
- potilaan turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
 
Laatuosaaminen:
- toimintaympäristön laatukulttuurin kuvaaminen
- kliinisen auditoinnin prosessin kuvaaminen
- toiminnan kustannusrakenteen kuvaaminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen ja arvioiminen osana liiketoimintaa
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
- toimintaympäristön ominaispiirteiden kuvaaminen ja sille tunnusomaisen terminologian käyttäminen ja ohjeitusten noudattaminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen kliinisessä radiografiassa
 
Verkosto-osaaminen:
- kliinisen radiografian kuvaaminen osana suomalaista terveyspalvelujärjestelmää
-verkostoituminen työelämän ja/tai alan muiden toimijoiden kanssa
- oman opinnäytetyön  prosessin  esitteleminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvataan toteutussuunnitelmassa

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 45 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa.

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Modaliteetiti: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit, toimenpiteet, mri.
Ajoitus: vk 10-13 kevät 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeen ja työaika suunnitelmanhyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Edeltävyys ehdot:
-Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teorian hyväksytty suorittaminen
- Ammattitaitoa edistävän harjoittelujen 1-8 hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia kuvantamis- tai hoitotapahtumia sekä palveluja aidoissa  kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, magneettikuvantaminen, kuvantaohjatut toimenpiteet, isotooppikuvantaminen, sädehoito; radiografian asiantuntijatehtävät; Clinical placement of Erasmus Radiography Group Exchange program)
- perustella oman toimintansa näyttöön perustuen
- toimia kansallisissa ja kansainvälisissä terveysalan verkostoissa

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen, opiskelun sekä osaaminen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen näyttöön perustuen
-kliinisen radiografian kehittämiskohteiden osoittaminen ja kehittämisideoiden esitteleminen
- työelämään valmistautuminen ja oman työuran suunnitteleminen
 
Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
- lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvausparametrien tai kuvausohjelman valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen ja käsitteleminen
- potilasinformaation riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten,  sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen
- potilasohjauksen ja –ohjeiden arvioiminen
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen potilaalle
-  toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- toimintaympäristön turvallisuuskulttuurin kuvaaminen ja arvioiminen
- potilaan turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen
 
Laatuosaaminen:
- toimintaympäristön laatukulttuurin kuvaaminen
- kliinisen auditoinnin prosessin kuvaaminen
- toiminnan kustannusrakenteen arvioiminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen ja arvioiminen osana liiketoimintaa
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä ja työryhmän toiminnasta vastaaminen
- toimintaympäristölle tunnusomaisen terminologian käyttäminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen ja ratkaiseminen
 
Verkosto-osaaminen:
-suomalaisen kliinisen radiografian ja terveydenhuoltojärjestelmän kuvaaminen kansainvälisestä näkökulmasta
- yhteistyössä toimiminen, viestiminen sekä verkostoituminen työelämän ja/tai alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
- oman opinnäytetyön tulosten esitteleminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvataan toteutussuunnitelmissa.

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeen ja työaika suunnitelmanhyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Edeltävyys ehdot:
- Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teorian hyväksytty suorittaminen
- Ammattitaitoa edistävän harjoittelujen 1-10 hyväksytty suorittaminen

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 45 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa.

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Modaliteetiti: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit, toimenpiteet, mri.
Ajoitus: 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia kuvantamis- tai hoitotapahtumia sekä palveluja aidoissa  kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, magneettikuvantaminen, kuvantaohjatut toimenpiteet, isotooppikuvantaminen, sädehoito; radiografian asiantuntijatehtävät; Clinical placement of Erasmus Radiography Group Exchange program)
- perustella oman toimintansa näyttöön perustuen
- toimia kansallisissa ja kansainvälisissä terveysalan verkostoissa

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen, opiskelun sekä osaaminen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen näyttöön perustuen
-kliinisen radiografian kehittämiskohteiden osoittaminen ja kehittämisideoiden esitteleminen
- työelämään valmistautuminen ja oman työuran suunnitteleminen
 
Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
- lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
- kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvausparametrien tai kuvausohjelman valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen ja käsitteleminen
- potilasinformaation riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten,  sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen
- potilasohjauksen ja –ohjeiden arvioiminen
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen potilaalle
-  toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- toimintaympäristön turvallisuuskulttuurin kuvaaminen ja arvioiminen
- potilaan turvallisuuden varmistaminen
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen
 
Laatuosaaminen:
- toimintaympäristön laatukulttuurin kuvaaminen
- kliinisen auditoinnin prosessin kuvaaminen
- toiminnan kustannusrakenteen arvioiminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen ja arvioiminen osana liiketoimintaa
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä ja työryhmän toiminnasta vastaaminen
- toimintaympäristölle tunnusomaisen terminologian käyttäminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen ja ratkaiseminen
 
Verkosto-osaaminen:
-suomalaisen kliinisen radiografian ja terveydenhuoltojärjestelmän kuvaaminen kansainvälisestä näkökulmasta
- yhteistyössä toimiminen, viestiminen sekä verkostoituminen työelämän ja/tai alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa
- oman opinnäytetyön tulosten esitteleminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvataan toteutussuunnitelmissa.

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys
Toteutus: Opiskelija laatii harjoittelua varten alustavat tavoitteet suhteessa yleisiin tavoitteisiin kirjaamalla ne koulutusohjelman harjoittelun tavoite- ja arviointilomakkeelle.
Opiskelija toimittaa alustavat tavoitteet ensin opettajatuutorin/harjoittelua ohjaavan opettajan hyväksyttäväksi. Viimeistään viikkoa ennen harjoittelua opiskelija toimittaa hyväksytyt tavoitteet harjoittelu paikan yhteyshenkilölle.
Opiskelija seuraa ja arvioi omaa oppimistaan oppimispäiväkirjan avulla, jonka perusteella hän laatii harjoittelun päätyttyä tiivistelmän toimitettavaksi opettajatuutorille/harjoittelun ohjaavalle opettajalle
Opiskelija tekee harjoitteluun mahdollisesti suunnatun kirjallisen tehtävän

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 45 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa.

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Modaliteetiti: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit, toimenpiteet, mri.
Ajoitus: 2024

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arviointilomakkeen ja työaika suunnitelmanhyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Edeltävyys ehdot:
-Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teorian hyväksytty suorittaminen
_ Ammattitaitoa edistävien harjoittelujen 1-11 hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Johanna Kerola
 • TERHY6 Virtuaalihenkilö6 RTG1
 • Ida Myntt
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kertoa
- erilaisia vuorovaikutuksellisia ja fyysisiä keinoja auttaa ja tukea potilasta kuvantamis- ja hoitotilanteissa
- kuvantamistilanteissa sovellettavien hoitotoimenpiteiden toteutuksen perusteet
- toimenpiteissä käyttävien välineiden turvallisen käytön
- aseptisen työskentelyn perusteet potilaan auttamisessa ja hoitotoimenpiteissä
- vuodeosaston toiminnan perusteet
- ergonomisen toiminnan perusteet
 
Opiskelija osaa perustella röntgenhoitajan toiminnan näyttöön perustuen

Sisältö

Tarkempi sisältö kuvataan toteutussuunnitelmassa.

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset teemojen mukaiset materiaalit
Luentomateriaalit

Kansainvälisyys

Opintojaksolla hyödynnetään käänteisen luokkahuoneen periaatetta, jossa opiskelijat tutustuvat opetuksen aiheeseen ennalta. Oppitunneilla käytetään oppijalähtöisiä opetusmetodeja, joilla opiskelijat osallistuvat aktiivisina toimijoina opetukseen.
Opintojaksolla on hybridiopetus, oppitunteja luokkahuoneessa sekä etänä. Jaksolla on yhteisiä tunteja sekä pienryhmätunteja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 5 x 27t

Sisällön jaksotus

Opintojakson teemat:
Potilaan oikeudet
Potilaan yksityisyyden suojaaminen kuvantamistilanteessa
Terveydenhuolto Suomessa
Potilaan ohjaaminen ja vuorovaikutus kuvantamistilanteessa
Elämän loppuvaiheen hoitotyö
Hoitotyön ja -toimenpiteiden turvallisuus
Hoitotyön ja kuvantamisen kirjaaminen
Potilaan voinnin seuraaminen ja vitaalielintoiminnot
Hygienia ja aseptiikka
Ergonomia ja potilassiirrot
Kestävä kehitys hoitotyössä

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tavoiteperustainen ja opintojakson sisältöjen mukainen arviointi.

Hylätty (0)

Opiskelija ei tunnista keskeisiä kliinisen radiografian menetelmiä/keinoja, joilla taataan potilasturvallisuusja ja asiakaslähtöisyys.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskeliija osaa kuvata keskeisiä kliinisen radiografian menetelmiä/keinoja, joilla taataan potilasturvallisuusja ja asiakaslähtöisyys.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskeliija osaa kuvata ja perustella keskeiset kliinisen radiografian menetelmät/keinot, joilla taataan potilasturvallisuus ja asiakaslähtöisyys.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Hoitamis- ja ohjaamisosaamisen opintojakson keskeisenä tavoitteena on, että opiskelija osaa kuvata, perustella ja toteuttaa ne keskeiset kliinisen radiografian menetelmät/keinot, joilla hän takaa potilasturvallisuuden ja asiakaslähtöisyyden, ja että hän osaa ainakin alustavasti myös arvioida osaamistaan ja/tai esittää kehittymistarpeensa.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 29.03.2024

Ajoitus

01.04.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen ja osaa hyödyntää kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä. Opiskelija osaa tulkita tilastollisia menetelmiä käyttäviä tutkimuksia.

Opiskelija osaa huomioida kestävän kehityksen mukaisen toiminnan omassa työssään ja toiminnassaan.

Sisältö

- tiedonhaku
- lähdekritiikki
- lähdemerkinnät
- tilastojen esittäminen ja luku
- tieteellisen artikkelin lukeminen

Kestävän kehityksen ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen näkökulma röntgenhoitajan työssä ja omassa toiminnassa.

Opetusmenetelmät

Luento
Learning Cafe
Flipped classroom

Kansainvälisyys

Tiedonhaku
-Lähdekritiikki
-Lähdemerkinnät
-Tieteellien artikkelin lukeminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op= 27h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

-Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen.
-Opiskelija osaa etsiä, hyödyntää ja arvioida kansallisia sekä kansainvälisiä tietolähteitä.
-Opiskelija osaa huomioida kestävä kehityksen mukaisen toiminnan omassa työssä ja toiminnassa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa kuvata kuvantamis- ja hoitotilantilanteille ominaiset lääkehoitotilanteet ja niiden turvallisuusnäkökohdat
-osaa perustella röntgenhoitajan toiminnan lääkehoitotilanteissa

Sisältö

- tavallisimmat kuvantamis- ja hoitotilanteissa käytettävien lääkkeiden käyttötarkoitus, antoreitit sekä sivuvaikutukset ja varotoimenpiteet
- lääkehoidossa tarvittavien laskutoimitusten virheetön suorittaminen
- röntgenhoitajan vastuu virheettömästä lääkehoidon toteuttamisesta

Oppimateriaalit

MATERIAALI
Saano & Taam-Ukkonen (2020) Lääkehoidon käsikirja 9. uudistettu painos

Osat:

Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
Lääkkeenanto luonnollista reittiä
Lääkkeen antaminen injektiona
Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito
Lääke elimistössä
Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
Lääkehoitoon vaikuttavat tekijät
Sairaanhoitaja turvallisen lääkehoidon totuetutajana
Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen

Tai
Saano & Taam-Ukkonen (2018) Lääkehoidon käsikirja

osat:
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen
Lääkehoidon juridis-eettiset perusteet
Lääkehoidon keskeiset käsitteet
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
Lääkkeen anto luonnollista tietä
Lääkkeen anto injektiona
Lääkkeen anto laskimoon
JA
Turvallinen lääkehoito- opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseksi

Opetusmenetelmät

tiimioppiminen
yksilöoppiminen
harjoittelu luokassa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkehoidon alkutentti ITsissä tehdään kotona itsenäisenä opiskeluna,
Hyväksytyn suorituksen raja on 70 % . Tärkeää vastata kaikkiin kysymyksiin. Lähes jokaisessa tehtävässä on useita kysymyksiä. Vastaa jokaiseen ja tallenna (Submit) vastaus jokaisen tehtävän jälkeen.
Farmakologia ITsissä
Lopputentti Itsissä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaavat sisällöt tai sama opintojakso toisen ryhmän mukana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

itsenäinen ja ryhmätyöskentely 30 h
teoria opetus (mm. teemapäivät) 10 h
harjoittelu luokassa ja simulaatiot 14 h
lääkelaskenta itsenäinen verkossa 27 h´

Sisällön jaksotus

- röntgenhoitajan lääkehoito-osaaminen
- lääkehoidon toteutusta ohjaavat lait ja asetukset sekä ohjeet
- turvallinen lääkehoito-opas lääkehoidon osaamisen ja toteuttamisen ohjaajana
- lääkehoidossa tarvittavien laskutoimitusten suorittaminen virheettömästi
- lääkkeen antaminen turvallisesti eri antoreittejä
- Laskimokanylointi turvallisesti
-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkehoidon alkutentti 5-1/täydennettevä)
Farmakologia (5-1/ hylätty)
Lopputentti (5-1/ hylätty)
harjoittelu luokassa, 100 % läsnäolo / hyväksytty / täydennettävä
itsenäiset ja ryhmätehtävät hyväksytty/täydennettävä
Lääkelasku hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 15. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

Opiskelija
-osaa kuvata kuvantamis- ja hoitotilantilanteille ominaiset lääkehoitotilanteet ja niiden turvallisuusnäkökohdat
-osaa perustella röntgenhoitajan toiminnan lääkehoitotilanteissa

Sisältö

- tavallisimmat kuvantamis- ja hoitotilanteissa käytettävien lääkkeiden käyttötarkoitus, antoreitit sekä sivuvaikutukset ja varotoimenpiteet
- lääkehoidossa tarvittavien laskutoimitusten virheetön suorittaminen
- röntgenhoitajan vastuu virheettömästä lääkehoidon toteuttamisesta

Oppimateriaalit

MATERIAALI
Saano & Taam-Ukkonen (2020) Lääkehoidon käsikirja 9. uudistettu painos

Osat:

Lääkehoidon keskeiset käsitteet ja tietolähteet
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
Lääkkeenanto luonnollista reittiä
Lääkkeen antaminen injektiona
Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito
Lääke elimistössä
Lääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset
Lääkehoitoon vaikuttavat tekijät
Sairaanhoitaja turvallisen lääkehoidon totuetutajana
Lääkehoidon turvallisuuden edistäminen

Tai
Saano & Taam-Ukkonen (2018) Lääkehoidon käsikirja

osat:
Sairaanhoitajan lääkehoidon osaaminen
Lääkehoidon juridis-eettiset perusteet
Lääkehoidon keskeiset käsitteet
Lääkehuolto eri toimintaympäristöissä
Lääkkeen vaiheet ja vaikutukset elimistössä
Lääkkeen anto luonnollista tietä
Lääkkeen anto injektiona
Lääkkeen anto laskimoon
JA
Turvallinen lääkehoito- opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseksi

Opetusmenetelmät

tiimioppiminen
yksilöoppiminen
harjoittelu luokassa

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Lääkehoidon alkutentti ITsissä tehdään kotona itsenäisenä opiskeluna,
Hyväksytyn suorituksen raja on 70 % . Tärkeää vastata kaikkiin kysymyksiin. Lähes jokaisessa tehtävässä on useita kysymyksiä. Vastaa jokaiseen ja tallenna (Submit) vastaus jokaisen tehtävän jälkeen.
Farmakologia ITsissä
Lopputentti Itsissä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaavat sisällöt tai sama opintojakso toisen ryhmän mukana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

itsenäinen ja ryhmätyöskentely 30 h
teoria opetus (mm. teemapäivät) 10 h
harjoittelu luokassa ja simulaatiot 14 h
lääkelaskenta itsenäinen verkossa 27 h´

Sisällön jaksotus

- röntgenhoitajan lääkehoito-osaaminen
- lääkehoidon toteutusta ohjaavat lait ja asetukset sekä ohjeet
- turvallinen lääkehoito-opas lääkehoidon osaamisen ja toteuttamisen ohjaajana
- lääkehoidossa tarvittavien laskutoimitusten suorittaminen virheettömästi
- lääkkeen antaminen turvallisesti eri antoreittejä
- Laskimokanylointi turvallisesti
-

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lääkehoidon alkutentti 5-1/täydennettevä)
Farmakologia (5-1/ hylätty)
Lopputentti (5-1/ hylätty)
harjoittelu luokassa, 100 % läsnäolo / hyväksytty / täydennettävä
itsenäiset ja ryhmätehtävät hyväksytty/täydennettävä
Lääkelasku hyväksytysti

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
 • Jarno Huhtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kertoa inhimillisen ja turvallisen magneettikuvantamistapahtuman osatekijät kuvantamistapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan magneettikuvantamistapahtuman ja -työskentelyn yhteydessä

Sisältö

Kuvantamisosaaminen:
-magneettilaitteen kehityshistoria
-magneettilaitteen rakenne ja toiminta
-kuvanmuodostuksen periaatteet magneettikuvantamisessa
-magneettikuvan laatu ja siihen vaikuttavat tekijät
-magneettikuvantamistapahtuman eri vaiheet
-anatomiset rakenteet ja yksityiskohdat magneettikuvantamisessa
-tehosteaineiden käyttö magneettikuvantamisessa
-kuvanrekonstruktiot

Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-magneettikuvantamisen indikaatiot ja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ohjaaminen ja auttaminen magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä (erityisesti lapset, ikääntyneet ja muistisairaat)
-potilaan kohtaaminen ja kokemuksellisuuden tukeminen magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä

Turvallisuusosaaminen:
-magneettikuvauksen vasta-aiheet
-tehosteaineiden turvallinen käyttö
-työturvallisuus magneettikuvantamisessa

Laatuosaaminen:
-magneettikuvantamistoiminnan laadunvarmistus
-näyttöön perustuva magneettikuvantamistoiminta

Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatillisuus magneettikuvantamistapahtuman eri vaiheissa

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Lähitunnit, verkkotehtäviä, itsenäinen työskentely, opintokäynnit, magneettirekka (ei varmistettu), demonstraatio

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ajankohdat ilmoitetaan opintojakson infotunneilla

Osa a tentti (0-5) painokerroin 1
Osa b tentti (0-5) painokerroin 2
Osa c läsnäolo

Kansainvälisyys

Konstruktivistinen lähestymistapa
Blended learning

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ilmoitetaan opintojakson alussa info tunnilla
10op = 270h opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Osa A Laitteiden rakenne ja toiminta 2op / Sainio
Osa B Radiografia / Huhtanen
Osa C Radiologia 0,5op
Ajoitus:
- kevät 2022
Sisältö:
Kuvantamisosaaminen:
-magneettilaitteen kehityshistoria
-magneettilaitteen rakenne ja toiminta
-kuvanmuodostuksen periaatteet magneettikuvantamisessa
-magneettikuvan laatu ja siihen vaikuttavat tekijät
-magneettikuvantamisapahtuman eri vaiheet
-anatomiset rakenteet ja yksityiskohdat magneettikuvantamisessa
-tehosteaineiden käyttö magneettikuvantamisessa
-kuvanrekonstruktiot
Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-magneettikuvantamisen indikaatiot ja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ohjaaminen ja auttaminen magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä (erityisesti lapset, ikääntyneet ja muistisairaat)
-potilaan kohtaaminen ja kokemuksellisuuden tukeminen magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet magneettikuvantamistapahtuman yhteydessä
Turvallisuusosaaminen:
-magneettikuvauksen vasta-aiheet
-tehosteaineiden turvallinen käyttö
-työturvallisuus magneettikuvantamisessa
Laatuosaaminen:
-magneettikuvantamistoiminnan laadunvarmistus
-näyttöön perustuva magneettikuvantamistoiminta
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatilllisuus magneettikuvantamistapahtuman eri vaiheissa

Opintojakso ja/tai sen osia voidaan suorittaa osana erillistä hanketta.

Viestintäkanava ja lisätietoja

TT jakso tulee olla suoritettu hyväksytysti

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hylätty:
-tehtävien vastaukset/dokumentit ovat sisällöllisesti pinnallisia/puutteellisia
- jakson kontaktitunneilta/opintokäynneiltämerkittävä poissaolo
- tentti hylätty
- MRI hrjoittleujakso hylätty, jos harjoittelun tehtävä ei hyväksytysti suoritettu
Tyydyttävä:
-tehtävien sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- tentin arvosana
- puuttellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen
Hyvä:
-tehtävien sisältö vastaa toimeksiantoa
- tentin arvosana
- osallistuminen opintojakson toteutukseen
Erinomainen:
- edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kiinnostusta modaliteettia kohtaan ja tehtävissä on näkyvissä omaa pohdintaa ja reflektiivisyyttä kirjallisuuteen pohjautuen

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Johanna Kerola
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opetus ja ohjaus opintojakson tavoitteena on, että opiskelija harjaantuu tutkivaan työotteeseen, oppimiseen, opetukseen ja ohjaamiseen moniammatillisessa ympäristössä. Tavoitteena on, että opiskelija osaa huomioida kohdeyleisön substanssiosaamisen ja kohdentaa opettamisen ja ohjaamisen sitä vastaavaksi tuoden esille oman ammattinsa keskeistä sisältöä. Opiskelija hyödyntää jo oppimiaan projektityöskentelyn perusteita Emergency Radiography opintojaksolta. Opintojakson tavoitteena on myös lisätä yhteisöllisyyttä tulosalueella. Opintojakson teemana on oppia työskentelemään turvallisesti erilaisissa ympäristöissä.

Opintojakso sisältyy mahdolliseen KV-vaihtoon

Sisältö

• johdatus projektityöskentelyyn
• sisällön integroiminen moniammatilliseen kehittymiseen
• työskentely monialaisissa projektipajoissa
• osaamisen jakaminen muille terveydenhuollon ammattilaisille (opiskelijat)
• ohjausosaamisen kehittyminen terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali julkaistaan Itslearning-alustalla eikä opiskelijalta vaadita omia oppimateriaaleja tai resursseja

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää luento-opetusta, jonka yhteydessä demonstroidaan oppilasta aktivoivia opetusmenetelmiä. Luento-opetusta tukevat itslearning-alustalla julkaistavat oppimismateriaalit, joihin opiskelija tutustuu itsenäisesti.

Luento-opetuksen lisäksi opintojakso sisältää oppimistehtävän, joka toteutetaan ryhmätyönä. Tehtävässä suunnitellaan ja toteutetaan oppimiskokonaisuus, jonka opiskelijat esittävät toisen terveydenhuollon ammattiryhmän opiskelijoille. Opintojakso on integroitu muiden opetusalojen kurssien yhteyteen, jotta röntgenhoitajaopiskelijoilla on mahdollisuus kokemukselliseen oppimiseen. Opintojaksolla opiskelija pääsee soveltamaan oppimaansa teoriaa opetuksen järjestämisestä käytäntöön moniammatillisessa ympäristössä.

Kansainvälisyys

Opiskelijalta vaaditaan sekä itsenäistä työskentelyä sekä vuorovaikutuksellista tiimityöskentelyä. Ryhmäoppiminen aktivoi opiskelijaa ja hän pääsee soveltamaan oppimaansa teoriaa käytännössä.

Kestävä kehitys on huomioitu vähentämällä oppijakson vaatimia fyysisiä resursseja. Opiskelijaa kannustetaan miettimään, kuinka hän voi tulevassa ammatissaan toimia mahdollisimman kestävästi esimerkkien avulla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Jos opintojaksoa ei esimerkiksi aikataulullisista syistä voida yhdistää muiden ammattialojen opiskelijoiden toteutuksien kanssa, tullaan oppimistehtävän vaihtoehtoinen toteutustapa sekä arviointimenetelmät tiedottamaan erikseen.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op= 2 x 27 tuntia opiskelijan töitä eli yhteensä 81 tuntia opiskelijan töitä

Luennot, itsenäinen työskentely, ryhmätyön suunnittelu, toteutus ja itsearviointi

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla opetellaan teoriaa ohjauksen tai opetuksen järjestämisestä. Painopiste opiskelijan vuorovaikutustaitojen kehittymisessä moniammatillisessa ympäristössä.

Röntgenhoitaja on säteilynkäytön ammattilainen, jonka työtehtäviin kuuluu esimerkiksi sivullisten ja muiden ammattiryhmien ohjeistaminen säteilyn turvallisesta käytöstä sekä säteilysuojelusta. Opintojaksolla harjoitetaan opiskelijan kykyä jakaa osaamistaan, jotta hän osaa toteuttaa moniammatillista ohjausta työelämässään.

Opintojakso antaa opiskelijalle valmiudet opetuksen ja ohjauksen järjestämiseen.
Opintojakson jälkeen opiskelija
-tunnistaa oman erityisosaamisalueensa ja vastuunsa moniammatillisessa kontekstissa
-osaa toimia rakentavasti sekä oman alansa edustajien tiimissä että moniammatillisessa tiimissä
-osaa kuvailla tehokkaan ja ymmärrettävän opetuksen toteutustapoja ja teorioita
-osoittaa kykenevänsä suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan opetuskokonaisuuden, joka on suunnattu toisen ammattiryhmän edustajalle

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan oppilaiden toteuttaman opetustehtävän perusteella asteikolla H-5.
Tehtävä ja sen arviointi toteutetaan pienryhmissä. Opiskelijalta vaaditaan kuitenkin aktiivista yksilötason osallistumista pienryhmätyöskentelyyn, tehtävän suunnitteluun ja toteutukseen suoritusmerkinnän saavuttamiseksi.

Tarkempi ryhmätyön ohjeistus, aikataulut ja arviointikriteerit kerrotaan opintojakson alussa.

Hylätty (0)

-puutteellinen osallistuminen ryhmätyön toteutukseen
-ryhmätyön vastaukset/dokumentit ovat sisällöllisesti pinnallisia/puuttellisia
-jakson kontaktitunneilta merkittävä poissaolo

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- tehtävän sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- puutteellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- osallistumien opintojakson toteutukseen
- tehtävän sisältö vastaa toimeksiantoa

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kiinnostusta opintojakson aihetta kohtaan
-aktiivinen osallistuminen ryhmätyön suunnitteluun ja toteutukseen
-ryhmätyön suunnittelussa tai toteutuksessa on näkyvissä omaa pohdintaa ja reflektiivisyyttä kirjallisuuteen pohjaten

Esitietovaatimukset

Emergency radiography

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
-laatia kehittämistoiminnastaan ja sen tuotoksesta/tuloksesta kirjallisen raportin
--havainnollistaa kehittämistoimintaa ja sen tuotosta/tuloksia niin verbaalisilla kuin visuaalisilla esityksillä
-arvioida kehittämistoiminnan tuotoksen hyödynnettävyyttä/saavutettua muutosta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa
-arvioida kehittämistoiminnan onnistumista ja sen rajoituksia sekä uskottavuutta
-esitellä kehittämistoimintansa tuloksia toimeksiantajalle
-osoittaa perehtyneisyytensä ammattialaan sekä sen, että hänen osaamisensa vastaa julkisyhteisöjen henkilöstöltä edellytettävää kielitaitoa

Sisältö

-opinnäytetyön kirjallisen raportin laatiminen
-opinnäytetyön raportin esittäminen
-opinnäytetyön vertaisarviointi
-opinnäytetyön plagioinnin tarkistaminen
-opinnäytetyön julkistaminen
-kypsyysnäyte

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön raportointi edellyttää raportoitavaa kehittämistyön tuotosta tai tutkimuksellista tulosta.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja perustella kehittämiskohteen ja/tai –tarpeen

- soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitoja kuvatessaan kehittämiskohteen tietoperustan näyttöön perustuen

- muodostaa yhdessä toimeksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta

- valita kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät

- tunnistaa eettiset ja uskottavuus kysymykset osana kehittämistoimintaa

- laatia realistisen suunnitelman ja aikataulun kehittämistoiminnan toteuttamiseksi

- soveltaa ja kehittää ilmaisutaitojaan (suullinen, kirjallinen ja visuaalinen)

- sitoutua ja ottaa vastuun pitkäjänteisestä kehittämistoiminnasta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa

Sisältö

- Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen

- Opinnäytetyön suunnitelman esittäminen

- Opinnäytetyön vertaisarviointi (opponointi)

Oppimateriaalit

KeTuMe verkko-opintojakso

Opetusmenetelmät

Opiskelija valitsee toimeksiannoista itellensä aiheen ja lähtee ideoimaan sitä yhdessä toimeksiantajan ja/tai prosessin ohjaajan kanssa., jonka perusteella opiskelija valitsee toteutusmenetelmän toiminnallinen/tutkimuksellinen

Ideoinnin perusteella opiskelija
a) tutustuu aiheeseen aikaisemman tiedon perusteella ja laatii kirjallisuuskatsauksen eli teoreettisen viitekehyksen
b) laatii realistisen suunnitelman opinnäytetyönsä toteuttamiseksi
c) esittelee oman suunnitelmansa muille opiskelijoille ja ohjaajille

Kansainvälisyys

Ohjaus tarpeen vaatiessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 5 x 27 t

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opiskelija on
-laatinut teoreettisen viitekehyksen
-realistisen suunnitelman
-esittämyt sen muille opiskelijoille
-opponoinut yhden suunniteman
-osallistunut aktiivisesti vähintään kahdeksn (8) opiskelijan suunnitelmien esittämistilaisuuksiin

Sisällön jaksotus

DiSKun opinnäyttyöpajat, joilloin on mahdollista seurata muiden opiskelijoiden suunnitelmia/raportteja ja/tai esittää oma suunnitelma tai raportti.

Ohjaukset opinnäytetyötä ohjaavan opettaja kanssa sovitaan erikseen.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelman esittäminen edellyttää opintojakson Kehittämis-, tutkimus- ja innovaatio-osaamisen hyväksyttyä suoritusta.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Suunnitelman aloittaminen edellyttää, että opiskelija osaa kuvata oman alansa näyttöön perustuvan keskeisen tietoperustan, jota on käyttänyt oman alansa kliinisissä tilanteisessa. (OPS tekstiin).

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 02.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 30.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
toimia laatimansa kehittämissuunnitelman mukaisesti
-ylläpitää yhteistyösuhdetta ja toimia yhteistyössä toimeksiantajan kanssa
- oimia eettisesti ja uskottavasti
- arvioida sekä tarvittaessa muuttaa ja tarkentaa laadittua suunnitelmaa sekä toteutusta
- kerätä ja analysoida kehittämissuunnitelman mukainen aineisto
- dokumentoida sekä suullisesti että kirjallisesti kehittämissuunnitelman mukaista kehittämistoimintaa

Sisältö

raporttiluonnoksen esittäminen

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Opinnäytetyön toteuttaminen edellyttää hyväksyttyä opinnäytetyön suunnitelmaa.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-kertoa inhimillisen ja turvallisen isotooppikuvantamistapahtuman osatekijät kuvantamistapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan istooppikuvantamistapahtumassa ja –työskentelyssä

Sisältö

Kuvantamisosaaminen:
-isotooppi/PET-laitteet ja välineet sekä niiden rakenne ja  toiminta (gammakamera, PET laitteet ja yhdistelmäkuvauslaitteet, annoskalibraattori, säteilyilmaisimet)
-radioaktiivisuus ja aktiivisuuden yksiköt sekä säteilyn aineen ja vuorovaikutus
-radioaktiivisten isotooppien tuotanto (generaattorit, syklotronit)
- isotooppitutkimuksiin soveltuvien isotooppien ominaisuuksista
- radiolääkeet ja niiden kulku elimistössä
- isotooppikuvantamisen ja –hoitojen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet
 
Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-isotooppikuvausten ja –hoitojen indikaatiot ja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ja omaisten kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen istooppikuvantamistapahtuman  ja hoitojen yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet istooppikuvantamisessa ja hoidoissa
 
Turvallisuusosaaminen:
-säteilyn käytön optimointi isotooppikuvantamisessa
-säteilysuojelutoimenpiteet
-säteilysuureet ja annokset isotooppikuvantamisessa
-vertailutasot isotooppikuvantamisessa
-lapset, raskaana olevat ja muut erityisryhmät
-aseptinen toiminta radiolääkkeen valmiiksi saattamisessa
 
Laatuosaaminen:
-isotooppitoiminnan laadunvarmistus (laitteet, radiolääkkeet)
- näyttöön perustuva kliininen radiografia isotooppitoiminnassa
 
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatilllisuus isotooppitoiminnassa
-hoitohenkilöstön ohjaaminen

Oppimateriaalit

luentomateriaali ja sähköisessä muodossa oleva oppimateriaali sekä monistemateriaali
lisäksi
Osa b ja c 2.5 op: säteilyaltistuksen opimointi ja isotooppityön suunnittelu, toteutus ja arviointi: Helminen
Sovijärvi, A. & Ahonen, A. & Hartiala, J. & Länsimies, E. & Savolainen, S. & Turjanmaa, V. & Vanninen, E. (toim.) 2003. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede. Duodecim. Helsinki. (soveltuvin osin).
www.stuk.fi, www.edilex.fi/stuklex,( Säteilylaki592/1991, Säteilyasetus 1512/1991, STM asetus 423/2000, ST-ohjeet ja muu ohjeisto)
www.iaea.org( International Atomic Energy Agency)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, demonstraatiot, yksilötehtävät, opintokäynnit

Kansainvälisyys

Lähiopetus, itsenäinen työskentely, demonstraatiot, yksilötehtävät, opintokäynnit
Osa a 1.5 op: laitteiden rakenne ja toiminta: ?
isotoopit ja radioaktiivisuus
- isotooppitutkimukseen soveltuvien isotooppien ominaisuudet
-radiologiset perusyksiköt
-radioaktiivisten isotooppien tuotanto
-generaattorit
-radiolääkkeet
-merkkiaineen kulku elimistössä
-säteilyn mittaaminen ja ilmaisimet isotooppitoiminnassa
-gammakamerat
-yhdistelmäkuvaukset
-dosimetria
Osa b,c ja d 3 op: säteilyaltistuksen opimointi ja isotooppityön suunnittelu, toteutus ja arviointi, Pet-toiminta: ?, ?
- isotooppilääketieteenlainsäädäntö ja viranomaisohjeet
- isotooppityöskentelyn periaatteet
- potilaan ohjaus isotooppitutkimusten eri vaiheissa
- isotooppitutkimukset ja - hoidot
- säteilyaltistuksen optimointi
Osa E. isotoopit sairauksien hoitamisessa: 0.5 op: Seppänen
- lähitunneilla läsnäolo pakko, muuten kirjallinen korvaava tehtävä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 tuntia opiskelijan työtä
Osa a 1.5 op: laitteiden rakenne ja toiminta:?
- lähitunnit 18, opiskelijan itsenäistä työtä 22 tuntia, yhteensä 40 tuntia opiskelijan työtä
Osa b,c ja d3 op: säteilyaltistuksen optimointi ja isotooppityön suunnittelu, toteutus ja arviointi, Pet-toiminta: ?
- lähitunnit 22, opiskelijan itsenäistä työtä 56 tuntia, yhteensä 86 tuntia opiskelijan työtä
Osa d 0.5 op: isotooppi lääketiede: Seppänen
- lähitunnit 4, opiskelijan itsenäistä työtä 9 tuntia, yhteensä13 tuntia opiskelijan työtä

Sisällön jaksotus

Kuvantamisosaaminen:
-isotooppi/PET-laitteet ja välineet sekä niiden rakenne ja toiminta (gammakamera, PET laitteet ja yhdistelmäkuvauslaitteet, annoskalibraattori, säteilyilmaisimet)
-radioaktiivisuus ja aktiivisuuden yksiköt sekä säteilyn aineen ja vuorovaikutus
-radioaktiivisten isotooppien tuotanto (generaattorit, syklotronit)
- isotooppitutkimuksiin soveltuvien isotooppien ominaisuuksista
- radiolääkeet ja niiden kulku elimistössä
- isotooppikuvantamisen ja –hoitojen suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheet
Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-isotooppikuvausten ja –hoitojen indikaatiot ja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ja omaisten kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen istooppikuvantamistapahtuman ja hoitojen yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet istooppikuvantamisessa ja hoidoissa
Turvallisuusosaaminen:
-säteilyn käytön optimointi isotooppikuvantamisessa
-säteilysuojelutoimenpiteet
-säteilysuureet ja annokset isotooppikuvantamisessa
-vertailutasot isotooppikuvantamisessa
-lapset, raskaana olevat ja muut erityisryhmät
-aseptinen toiminta radiolääkkeen valmiiksi saattamisessa
Laatuosaaminen:
-isotooppitoiminnan laadunvarmistus (laitteet, radiolääkkeet)
- näyttöön perustuva kliininen radiografia isotooppitoiminnassa
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatilllisuus isotooppitoiminnassa
-hoitohenkilöstön ohjaaminen
TAVOITTEET:
Opiskelija osaa
-kertoa inhimillisen ja turvallisen isotooppikuvantamistapahtuman osatekijät kuvantamistapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan istooppikuvantamistapahtumassa ja –työskentelyssä
AJOITUS: Syksy 2023

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Its learning
- iltaluentoja (? ) klo 16 jälkeen?

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen
Osa A 1.5 op: laitteiden rakenne ja toiminta:?: 1-5, painotus 1
Osa B,C,D 3 op: säteilyaltistuksen optimointi ja isotooppityön suunnittelu, toteutus ja arviointi: ?: 1-5, painotus 2
Osa E 0.5 op: isotooppi lääketiede: Seppänen: Hyväksytty/hylätty
Hyväksytty suoritus edellyttää:
Osien a,b,c ja d hyväksyttyä suorittamista

Hylätty (0)

-tehtävien vastaukset/dokumentit ovat sisällöllisesti pinnallisia/puutteellisia
- jakson kontaktitunneilta/opintokäynneiltämerkittävä poissaolo
- tentti hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

-tehtävien sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- tentin arvosana
- puutteellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

-tehtävien sisältö vastaa toimeksiantoa
- tentin arvosana
- osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kiinnostusta modaliteettia kohtaan ja tehtävissä on näkyvissä omaa pohdintaa ja reflektiivisyyttä kirjallisuuteen

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jarno Huhtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Student is able to describe
- the most common degenerative disorders affecting musuloskeletal system
- themost common traumatic and non traumatic findings in plain film
- the common terminology being used

Sisältö

Content is described in the implementation plan.

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Jarno Huhtanen
 • Johanna Kerola
 • Ida Myntt
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
- kertoa inhimillisen ja turvallisen röntgentutkimuksen osatekijät
- perustella röntgenhoitajan toiminnan röntgentutkimuksessa. 

Sisältö

Röntgentutkimusosaaminen 1 ja 2 opintojaksojen sisällöt:

Röntgentutkimusosaaminen:
- kuvantamislähete ja sen juridiset perusteet
- Röntgentutkimuslaitteet  ja välineet sekä niiden toiminta ja laadun arviointi
- röntgentutkimus projektioden (tuki- ja liikuntaelimet, rintaontelo, rintarauhanen, pään alue ja hampaisto) suunnitteleminen  ja toteuttaminen
- kuvainformaation  tuottaminen, käsitteleminen ja sen riittävyyden arvioiminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- röntgentutkimus indikaatiot ja löydökset potilaan hoidon eri vaiheissa
- potilaan ohjaaminen ja avustaminen röntgentutkimuksissa
- eri kulttuurista tulevan potilaan kohtaaminen
- yksityisyyden toteuttaminen röntgentutkimusten yhteydessä
 
Turvallisuusosaaminen:
- potilasannos ja sen optimoiminen
- ergonominen työskentely röntgentutkimuksissa
 

Opetusmenetelmät

Monimuoto-opetus, johon sisältyy sekä lähi- ja että verkko-opetusta
Syksy 2023 (5op)
- Lähitunnit, tehtävät, tentti (näyttö/harjoittelu 1 luokassa tapahtuva harjoittelu), itsenäinen opiskelu
Radiografia1 (Aatsinki 1 op)
- thx ja yläraajojen sekä alaraajojen natiivikuvausprojektiota/anatomiaa
Radiografia2 (Huhtanen J 4 op)
- säteilysuojelu
- kuvantamisen perusteet

Kansainvälisyys

Opintojaksolla kehitetään alan ammattisanastoa, tiimissä toimimista ja yhteisoppimista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

op=27 tuntia opiskelijan työtä
Syksy 2023 (5op)= 135 tuntia opiskelijan työtä
Radiografia1 (Aatsinki 1 op= 27 tuntia opiskelijan työtä)
-lähitunnit 4, itsenäinen opiskelu 23 tuntia
Radiografia2 (Huhtanen J 4 op= 108 tuntia opiskelijan työtä)
- lähitunnit 24, itsenäinen opiskelu 84 tuntia

Sisällön jaksotus

Kuvantamisosaaminen:
- kuvantamislähete ja sen juridiset perusteet
- natiivikuvantamislaitteet ja välineet sekä niiden toiminta ja laadun arviointi
- natiivikuvausprojektioden (tuki- ja liikuntaelimet, rintaontelo, rintarauhanen, pään alue ja hampaisto) suunnitteleminen ja toteuttaminen
- kuvainformaation tuottaminen, käsitteleminen ja sen riittävyyden arvioiminen
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- natiivikuvausten indikaatiot ja löydökset potilaan hoidon eri vaiheissa
- potilaan ohjaaminen ja avustaminen natiivikuvantamistapahtumissa
- eri kulttuurista tulevan potilaan kohtaaminen
- yksityisyyden toteuttaminen natiiviröngenkuvantamistapahtuman yhteydessä
Turvallisuusosaaminen:
- potilasannos ja sen optimoiminen
- ergonominen työskentely natiiviröntgenkuvantamisessa
Tavoitteet:
Opiskelija osaa
- kertoa inhimillisen ja turvallisen natiiviröntgenkuvantamistapahtuman osatekijät
- perustella röntgenhoitajan toiminnan natiiviröntgenkuvantamistapahtumissa
Ajoitus : Syksy 2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Syksy 2023
radiografia 1 (1op): 40%
radiografia 2 (4op): 60%
Kevät 2023
radiografia 1 (2op): näyttökoe 50%
(anatomian tentit tulee olla hyväksytysti kaikki suoritettu)
radiografia 2 (2op): 50%
radiografia 3 (1op) hyväksytty/hylätty

ARVIOINTIKEHIKKO
Ammatillinen tieto: yksilöosaaminen
Ammattitaito: yksilöosaaminen
Vastuu, johtaminen: yhteisö- ja verkosto-osaaminen
Taso 5:
Taso 3:
Taso 1:
- Arviointikehikon sisältö kohdat huomioidaan harjoittelu 1 simulaatioissa ja siirtyvät sieltä natiivikuvantamiseen
Hyväksytty suoritus edellyttää:
Kaikkien tehtävien ja osien hyväksyttyä suorittamista

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Johanna Kerola
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
- kertoa inhimillisen ja turvallisen röntgentutkimuksen osatekijät
- perustella röntgenhoitajan toiminnan natiiviröntgenkuvantamistapahtumissa
 

Sisältö

Röntgentutkimusosaaminen 1 ja 2 opintojaksojen sisällöt:

Röntgentutkimusosaaminen:
- kuvantamislähete ja sen juridiset perusteet
- Röntgentutkimuslaitteet  ja välineet sekä niiden toiminta ja laadun arviointi
- röntgentutkimus projektioden (tuki- ja liikuntaelimet, rintaontelo, rintarauhanen, pään alue ja hampaisto) suunnitteleminen  ja toteuttaminen
- kuvainformaation  tuottaminen, käsitteleminen ja sen riittävyyden arvioiminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- röntgentutkimus indikaatiot ja löydökset potilaan hoidon eri vaiheissa
- potilaan ohjaaminen ja avustaminen röntgentutkimuksissa
- eri kulttuurista tulevan potilaan kohtaaminen
- yksityisyyden toteuttaminen röntgentutkimusten yhteydessä
 
Turvallisuusosaaminen:
- potilasannos ja sen optimoiminen
- ergonominen työskentely röntgentutkimuksissa

Oppimateriaalit

Opintojakson oppimateriaali julkaistaan Itslearning-alustalla

Opetusmenetelmät

Pääasiallinen opetustapa tapahtuu luento-opetuksena opiskelijaa aktivoivia menetelmiä sisältäen. Opiskelija pääsee samanaikaisesti soveltamaan opintojaksollaan oppimaansa teoriaa käytäntöön Harjoittelu 3-opintojakson simulaatioharjoitteissa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentin ajankohta tiedotetaan erikseen opintojakson alussa

Kansainvälisyys

Opintojaksoa toteutetaan oppilasta aktivoivilla menetelmillä. Työelämälähtöisyys huomioidaan opintojakson eri osa-alueilla tuomalla esiin käytännön esimerkkejä opiskelijan omasta tulevasta ammatista.

Kestävä kehitys on huomioitu vähentämällä oppijakson vaatimia fyysisiä resursseja. Opiskelijaa kannustetaan miettimään, kuinka hän voi tulevassa ammatissaan toimia mahdollisimman kestävästi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27 h= 135 tuntia opiskelijan töitä

Kontakti-opetus, itsenäinen opiskelu, oppimistehtävät ja tentti

Sisällön jaksotus

Opintojaksolle osallistumisen edellytys on hyväksytty suoritus Röntgentutkimusosaaminen 1-opintojaksosta.

Opintojaksolla syvennetään opiskelijan osaamista natiiviröntgenkuvantamiseen liittyen. Opiskelijan ymmärtää ja osaa arvioida röntgenkuvausten laatua ja kuvaustapahtuman toteutusta erilaisiin kuvausindikaatioihin ja -olosuhteisiin sovellettuna.

Opintojaksolla opiskellaan röntgenputken erilaisia käyttökohteita erilaisten modaliteettien parissa ja opetellaan mammografian ja luuntiheysmittauksen perusteet.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla H-5.
Opintojakson suoritukseen vaaditaan hyväksytyt anatomian tentit (hyv/hyl), hyväksytty natiiviröntgenkuvauksen näyttökoe (H-5), hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät sekä tentti (H-5).
Anatomian tentit sekä näyttökoe yhdistetty Harjoittelu 3-opintojakson toteutukseen.

Hylätty (0)

- tehtävien vastaukset/dokumentit ovat sisällöllisesti pinnallisia/puutteellisia
- jakson kontaktitunneilta/opintokäynneiltämerkittävä poissaolo
- tentti hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- tehtävien sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- tentin arvosana
- puutteellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- tehtävien sisältö vastaa toimeksiantoa
- tentin arvosana
- osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

-edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kiinnostusta modaliteettia kohtaan ja tehtävissä on näkyvissä omaa pohdintaa ja reflektiivisyyttä kirjallisuuteen

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 03.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sirpa Rajala
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Sisältö

• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali toimii itsenäisen opiskelun ja yhdessä oppimisen tukena. Materiaalia hyödynnetään oman oppimisen, tehtävien tekemisen sekä tiedonhankinnan apuna.

- Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas (tukea kielenhuollon tehtäviin ja raportointiin)
- Kielijelppi: Esiintyminen (tukea esityksen valmisteluun, puheviestintä)
- Kielijelppi: Kirjoitusviestintä (tukea kirjoittamiseen ja tekstityöhön)
- Mönkkönen, Kaarina: Vuorovaikutus asiakastyössä. Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla (tukea ammatillisen viestinnän tehtäviin)
- Messi: Turun AMK:n opinnäytetyön kirjoitusohjeet ja lähteidenkäytön ohjeet (tukea tutkielmatyyppisen kirjoittamisen perusteisiin)
- Itslearning: Oppimateriaalit (täydentävät ja tuovat eri näkökulmia käsiteltäviin viestinnän aiheisiin)
- Oma tiedonhaku tehtäviä varten (yksilöllisesti valittu opiskelijan oman oppimistavoitteen mukaan; asiantuntijaesitykseen ja tehtäviin tarvittava lähdekirjallisuus)

Opetusmenetelmät

Lähiopetus Teamsissa, itsenäinen etäopiskelu, ryhmä- ja parityöskentely, verkko-oppiminen, tehtäväperustaisuus

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan arviointi perustuu tehtäviin. Myöhässä palauttaminen alentaa arvosanaa. Kurssin päättymisen jälkeen opiskelija voi tutkintosäännön mukaisesti palauttaa puuttuvia tehtäviä puolen vuoden ajan. Sen jälkeen on ilmoittauduttava uudelle vastaavalle kurssille.

Kansainvälisyys

Toimintatapoina asiantuntijaesitykseen ja tehtäviin ovat opiskelijan itsenäinen opiskelu, lähiopetus, verkkotehtävät, parityöskentely ja ryhmätyöskentely. Työelämälähtöisyys toteutuu asiantuntijaesityksessä, johon sisältyy haastattelutehtävä ja harjoittelujakson havainnointitehtävässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op. = 80 h opiskelijan työtä:
- lähitunnit ja esitykset, 16 h
- asiantuntijaesityksen valmistelu viestinnän teemasta, 20 h
- kielenhuoltomateriaalin opiskelu ja tehtävät, 8 h.
- ohjeen analyysitehtävä, 8 h
- työyhteisöviestinnän tehtävä, 8 h
- viestijäkuva, 8 h
- kirjallisten tehtävien kokoaminen, Turun AMK:n kirjoitusohjeet ja lähdemerkinnät, Itslearning-työskentely, 12 h.

Sisällön jaksotus

Syylukukausi 2023, verkkotapaamiset lukujärjestyksen mukaisesti. HUOM. toteutussuunnitelmaan voi tulla muutoksia.

Osaamistavoitteet:
Suomen kielen ja viestinnän opinnoissa perehdyt asiantuntija- ja työyhteisöviestintään. Opintojaksolla harjoittelet työelämässä tarvittavia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Opintojakson jälkeen osaat
• toimia oman alasi viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa
• kehittää omia viestinnällisiä valmiuksiasi
• ottaa huomioon vastaanottajan, tilanteen ja ammattialan käytännöt.

Opintojakson sisältö:
• oman alan ammattitekstien analyysi, tulkinta ja kirjoittaminen
• asiatyylin tunnuspiirteet
• työelämän puheviestintätilanteet
• omien viestintätaitojen arviointi
• palautteen anto ja vastaanotto.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojaksolla on C-kielitaitovaatimus.
Edeltävyysehtoina ovat seuraavat opinnot:
- lukion äidinkieli ja kirjallisuus,
- ammatillisen koulutuksen äidinkieli ja viestintä tai
- vastaavat opinnot suomi toisena kielenä oppimäärinä.

Viestinnän asiantuntijatehtävään sisältyy haastattelun tekeminen tiedonhankintamenetelmänä.
Lähitunneilla ja itsenäisessä työskentelyssä tarvitaan oma tietokone, kuulokemikrofoni ja älypuhelin/kamera.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan:
- Kirjalliset tehtävät : 2/3 arvosanasta
- Puhe-esitys (asiantuntijaesitys): 1/3 arvosanasta

Arviointi toteutetaan itsearviointina (omien viestintätaitojen kehittäminen), vertaisarviointina (asiantuntijaesityksen arviointi seminaarissa) sekä opettajan arviointina (kokonaisuus ja asiantuntijaesitys).

Tehtävien palauttaminen myöhässä vaikuttaa arviointiin alentavasti.

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut oppimistehtäviä hyväksytysti tai tehtäviä puuttuu kokonaan. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vain vähän tai ei ollenkaan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät mutta saavuttanut oppimistavoitteet niukasti ja pintapuolisesti. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista lähdemateriaalia vain vähän ja yksipuolisesti. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn vähän.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät ja saavuttanut oppimistavoitteet hyvin. Opiskelija on hankkinut ja hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa tehtävissään. Opiskelija on osallistunut ryhmän työskentelyyn aktiivisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija on suorittanut kaikki oppimistehtävät, saavuttanut oppimistavoitteet ja osoittanut laajaa perehtyneisyyttä viestinnän teemoihin. Opiskelija on hyödyntänyt ajankohtaista ja tarkoituksenmukaista tietoa monipuolisesti ja luovasti. Opiskelija on sitoutunut ryhmän työskentelyyn ja omalta osaltaan edistänyt tavoitteiden saavuttamista.

Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

29.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Taiminmäki
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning Svenska för en blivande röntgenskötare.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöskentely, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti vko 40
Kirjallinen tentti vko 41

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suorituksia. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös hoitoalan terminologia, hän voi olla yhteydessä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, röntgenhoitajan ammattisanaston kerääminen, suullisen aktivoinnin laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Tuleville röntgenhoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi syyslukukausi 23 . Kontaktiopetus viikoilla 35-41

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti viikolla
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.02.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä A
 • Pienryhmä B

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning-oppimisalusta aukeaa kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöskentely, suullinen ja kirjallinen tentti

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suorituksia. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös hoitoalan/proteesien valmistuksen terminologia, hän voi olla yhteydessä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, röntgenhoitajan ammattisanaston kerääminen, suullisen aktivoinnin laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 16h kontaktiopetusta/ryhmä, 1. infotunti ja kirjallinen tentti yhdesä. n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Tuleville röntgenhoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi kevätlukukaudella 24.
Opetus erikseen A&B ryhmille.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti viikolla
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Ilmoittautumisaika

01.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 13.10.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Satu Taiminmäki
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali itslearning-alustalla ja muu verkkomateriaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt,suullinen ja kirjallinen tentti.
Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen ja suullinen tentti kurssin viikoilla 40ja 41 Suullinen tentti pareittain, kirjallinen tentti koululla.
Mahdollinen uusinta syksyllä 23 marras/joulukuun uusinnoissa.

Kansainvälisyys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää, kirjallisesti ja suullisesti. Erityisesti perehdytään teemoihin, jotka kuuluvat röntgenhoitajan ammattiin ja viestintään potilaan ja hoitajan välillä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaatii aktiivista läsnäoloa kurssilla, ellei toisin sovita. Opiskelija, joka kokee hallitsevansa jo hyvin kurssilla opetettavat asiat, voi sopia osallistumisesta näyttömuotoiseen suulliseen ja kirjalliseen tenttiin. Tämä vain erillisestä sopimuksesta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä erilaisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia, röntgenhoitajan ammattisanaston kerääminen ja muita itsenäisiä verkossa tehtäviä etätehtäviä.
3 op:n kokonaisuus, josta 16h kontaktiopetusta, 4h tenttejä, yht. n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Tuleville röntgenhoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi syksyllä 23. Opetus viikoilla 35-41.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla lähitunneilla sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. 50% vaaditaan kirjallisen kokeen pisteistä kurssin kirjallisen osan läpäisemiseen. Esim. jos maximipistemäärä 100, 50p=arvosana 1.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle ja väh. 80 % läsnäolo.

Hylätty (0)

Etätehtävät puutteelliset, hylätty suoritus tenteissä, liikaa poissaoloja lähitunneilta

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 01.03.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

10 - 40

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Opettajan materiaali itslearning-alustalla ja muu verkkomateriaali.Itslearning avautuu kurssin alkaessa.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, itsenäiset työt, parityöt,suullinen ja kirjallinen tentti.
Kirjallinen ja suullinen osa ovat samaa kurssia.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen ja suullinen tentti kurssin lopussa. Suullinen tentti pareittain, kirjallinen tentti koululla.
Mahdollinen uusinta kevään lopulla. Uusintapäivät ilmoitetaan kurssin alussa.

Kansainvälisyys

Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hoitoalan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää, kirjallisesti ja suullisesti. Erityisesti perehdytään teemoihin, jotka kuuluvat röntgenhoitajan ammattiin ja viestintään ammattilaisen ja asiakkaan välillä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vaatii aktiivista läsnäoloa kurssilla, ellei toisin sovita. Opiskelija, joka kokee hallitsevansa jo hyvin kurssilla opetettavat asiat, voi sopia osallistumisesta näyttömuotoiseen suulliseen ja kirjalliseen tenttiin. Tämä vain erillisestä sopimuksesta opettajan kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävinä erilaisia kirjallisia ja suullisia harjoituksia, röntgenhoitajan ammattisanaston kerääminen ja muita itsenäisiä verkossa tehtäviä etätehtäviä.
3 op:n kokonaisuus, josta 16h kontaktiopetusta, 4h tenttejä, yht. n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Tuleville röntgenhoitajille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi kevätlukukaudella 24. Opetusta viikoilla 5-7&9.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Kaikilla lähitunneilla sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. 50% vaaditaan kirjallisen kokeen pisteistä kurssin kirjallisen osan läpäisemiseen. Esim. jos maximipistemäärä 100, 50p=arvosana 1.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle ja väh. 80 % läsnäolo.

Hylätty (0)

Etätehtävät puutteelliset, hylätty suoritus tenteissä, liikaa poissaoloja lähitunneilta

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Sanna Virtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
- kertoa inhimillisen ja turvallisen sädehoitotapahtuman osatekijät hoitotapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan  sädehoitotapahtumassa ja -työskentelyssä

Sisältö

Sädehoito-osaaminen:
- sädehoidon fysikaaliset perusteet
- sädehoitolaitteet ja välineet sekä niiden rakenne ja toiminta (lineaarikiihdytin, tyköhoitolaitteet, simulaattori)
- sädehoidon suunnittelun vaiheet ja toteutus (simulaattori, tietokonetomografia, annossuunnittelu)
- sädehoidon toteutuksen eri vaiheet
- kuratiivinen ja palliatiivinen sädehoito
 
 Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-sädehoito potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ja omaisten vuorovaikutteinen yksilöllinen ohjaaminen sekä avustaminen
-sivuvaikutukset, niiden ennaltaehkäisy ja hoito (ihon hoito, ravitsemus)
-onkologia (syövän synty, oireet, esiintyvyys ja hoitomuodot)
 
 Turvallisuusosaaminen
-potilaan, oman ja muiden sädeannoksen optimointi
-ergonominen työskentely sädehoidossa
 
Laatuosaaminen
-sädehoitolaitteiden ja välineiden laadunvarmistus
-sädehoitotapahtuman laadunvarmistus
-sädehoitoa ohjaavat normit
-näyttöön perustuva sädehoitotyö
 
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatillisuus sädehoidossa
-eettinen toiminta sädehoidossa
-potilasjärjestöt potilaan hoidon tukena

Oppimateriaalit

Luentomuistiinpanot
Jussila,A-L, Kangas, A. & Haltamo, M.2010. Sädehoitotyö.WSOYpro Oy. Helsinki
muu ilmoitetaan opintojakson aikana

Joensuu et al. Syöpätaudit (Duodecim)

Opetusmenetelmät

Lähitunnit, videoluennot, etäopetus, tehtävät, opintokäynnit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Onkologian tentti on kotitentti, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty ja tentti palautetaan kurssilla sovittavaan päivään mennessä opettajalle sähköpostilla (sanna.virtanen@turkuamk.fi).

Kansainvälisyys

Lähitunnit, videoluennot, etäopetus, tehtävät, opintokäynnit

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op= 135 tuntia opiskelijan työtä
Osa a 1 op: laitteen rakenne ja toiminta: Ollonqvist
- yhteensä 27 tuntia opiskelijan työtä
- lähitunnit 12, opiskelijan itsenäistä työtä 15 tuntia
Osa b 0.5 op: säteilyaltistuksen optimointi sädehoidossa: Ollonqvist
- yhteensä13 tuntia opiskelijan työtä
- lähitunnit 4, opiskelijan itsenäistä työtä 9 tuntia
Osa c 2.5 op: sädehoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi: Lindholm
- yhteensä 68 tuntia opiskelijan työtä
- lähitunnit 24, opiskelijan itsenäistä työtä 44 tuntia
Osa d 1 op: onkologia: Virtanen
- yhteensä 27 tuntia opiskelijan työtä
- lähitunnit 8 , opiskelijan itsenäistä työtä19 tuntia

Sisällön jaksotus

SISÄLTÖ:
Sädehoito-osaaminen:
- sädehoidon fysikaaliset perusteet
- sädehoitolaitteet ja välineet sekä niiden rakenne ja toiminta (lineaarikiihdytin, tyköhoitolaitteet, simulaattori)
- sädehoidon suunnittelun vaiheet ja toteutus (simulaattori, tietokonetomografia, annossuunnittelu)
- sädehoidon toteutuksen eri vaiheet
- kuratiivinen ja palliatiivinen sädehoito
Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-sädehoito potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan ja omaisten vuorovaikutteinen yksilöllinen ohjaaminen sekä avustaminen
-sivuvaikutukset, niiden ennaltaehkäisy ja hoito (ihon hoito, ravitsemus)
-onkologia (syövän synty, oireet, esiintyvyys ja hoitomuodot)
Turvallisuusosaaminen
-potilaan, oman ja muiden sädeannoksen optimointi
-ergonominen työskentely sädehoidossa
Laatuosaaminen
-sädehoitolaitteiden ja välineiden laadunvarmistus
-sädehoitotapahtuman laadunvarmistus
-sädehoitoa ohjaavat normit
-näyttöön perustuva sädehoitotyö
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatillisuus sädehoidossa
-eettinen toiminta sädehoidossa
-potilasjärjestöt potilaan hoidon tukena
Tavoitteet:
Opiskelija osaa
- kertoa inhimillisen ja turvallisen sädehoitotapahtuman osatekijät hoitotapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan sädehoitotapahtumassa ja -työskentelyssä
Osa d1 op: onkologia: Virtanen
• Syövän synty, yleisyys, genetiikka, altistukset, solumuutokset , syövän kasvutapa, metastasointi
• Joukkotarkastukset, varhaisdiagnostiikka, levinneisyys, PAD, gradus, NMT
• Syövän oireet , diagnostiikka ja syöpätautien hoitomuodot yleisesti kuratiivisessa ja palliatiivisessa hoidossa
• Syöpähoitojen haittavaikutukset ja niiden hoito ja lievittäminen , terminaalivaiheen hoidoista
Tavallisimmat syövät, yleisyys,;naiset, miehet, lapset, ennusteet, hoidot pääpiirteittäin;Gastrointestinaalikanavan syövät, Gynekologiset syövät, Urologiset syövät, Keuhkosyöpä, Lymfomat, Ihosyövät,Sarkomat, Hematologiset syövät

AJOITUS:
Syksy 2023.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning
- Solubiologian perusteet on oltava hallinnassa onkologian kurssille tultaessa
- Jonkin verran iltaluentoja klo 16 jälkeen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Numeerinen arviointi
osa a ja b: 1-5, painotus 1
osa c: 1-5, painotus 2
osa d: hyväksytty/hylätty
-
Hyväksytty suoritus edellyttää:
Osien a,b,c ja d hyväksyttyä suorittamista
Englanniksi

Arviointiasteikko H-5

Hylätty (0)

Hylätty (0)
Suomeksi
- tehtävien vastaukset/dokumentit ovat sisällöllisesti pinnallisia/puutteellisia
- jakson kontaktitunneilta/opintokäynneiltä merkittävä poissaolo
- tentti hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

- tehtävien sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- tentin arvosana
- puutteellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

- tehtävien sisältö vastaa osittain toimeksiantoa
- tentin arvosana
- puutteellinen osallistuminen opintojakson toteutukseen

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

edellisten lisäksi opiskelija osoittaa kiinnostusta modaliteettia kohtaan ja tehtävissä on näkyvissä omaa pohdintaa ja reflektiivisyyttä kirjallisuuteen pohjautuen

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 27.02.2024

Ajoitus

28.03.2024 - 01.06.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • PRÖNTS21
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opiskelija osaa määritellä säteilysuojeluun liittyvät käsitteet ja periaatteet sekä soveltaa niitä käytännössä terveydenhuollon natiivi- ja hammaskuvantamisessa ja eläinten kuvantamisessa. Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja minimoida säteilyn käytön riskejä ja varautua säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja toimia niiden sattuessa. Hän osaa perustella ratkaisunsa voimassa olevien säädösten ja määräysten perusteella hammas-, natiivi- ja eläinröntgentoiminnassa sekä toteuttaa ja valvoa osaamisalansa toimintaan liittyvät säteilysuojelujärjestelyt, mukaan lukien työntekijän ja väestön suojelu. Hän osaa opastaa säteilyn turvallisessa käytössä mukaan lukien laadunvarmistus, uusien menetelmien ja optimoinnin käyttöön otossa sekä kehittää omalta osaltaan säteilyn käytön turvallisuuskulttuuria yhteistyössä säteilyturvallisuusasiantuntijan STA:n kanssa

Sisältö

1. Säteilyfysiikan perusteet natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
2. Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
- Potilasannosmääritysmenetelmät (ESAK, KAP, MGD, efektiivinen annos)
- Säteilyn sironta natiivi-, hammas- ja eläinten kuvantamisessa
- Rajauksen ja putkijännitteen merkitys sirontaan
- Säteilydosimetria
- Säteilysuojausten suunnittelu (HVL, materiaalit)
3. Säteilysuojelu natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa
- Säteilybiologia
- Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
- Säteilyturvallisuus työpaikalla
- Säteilyturvallisuuspoikkeamat
- Turvallisuuskulttuuri, säteilysuojelun täydennyskoulutus ja laadunvarmistus
4. Röntgenlaitteiden vaatimukset, hankinta ja huolto natiivi-, hammas- ja eläinröntgentoiminnassa

Oppimateriaalit

Oppimisalustana toimii Moodle alusta.

Opetusmenetelmät

Opetusmuotona on pääsääntöisesti verkko-opetus, mutta tämän lisäksi opintojaksoon kuuluu harjoitustunteja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1. Säteilyfysiikan perusteet natiivikuvantamisessa
2. Mittaustekniikka ja laskennalliset menetelmät natiivitoiminnassa
- Potilasannosmääritysmenetelmät (ESAK, KAP, MGD, efektiivinen annos)
- Säteilyn sironta
- Rajauksen ja putkijännitteen merkitys sirontaan
- Säteilydosimetria
- Säteilysuojausten suunnittelu (HVL, materiaalit)
3. Säteilysuojelu
- Säteilybiologia
- Lainsäädäntö ja kansainväliset suositukset
- Säteilyturvallisuus työpaikalla
- Säteilyturvallisuuspoikkeamat
- Turvallisuuskulttuuri, säteilysuojelun täydennyskoulutus ja laadunvarmistus
4. Röntgenlaitteiden vaatimukset, hankinta ja huolto

Sisällön jaksotus

28.3.-1.6.2024

Tavoitteet
•osaa määritellä säteilysuojeluun liittyvät käsitteet ja periaatteet sekä soveltaa niitä käytännössä terveydenhuollon natiivi- ja hammaskuvantamisessa ja eläinten kuvantamisessa
•osaa tunnistaa, arvioida ja minimoida säteilyn käytön riskejä ja varautua säteilyturvallisuuspoikkeamiin ja toimia niiden sattuessa
•osaa perustella ratkaisunsa voimassa olevien säädösten ja määräysten perusteella hammas-, natiivi- ja eläinröntgentoiminnassa
•osaa toteuttaa ja valvoa osaamisalansa toimintaan liittyvät säteilysuojelujärjestelyt, mukaan lukien työntekijän ja väestön suojelu
•osaa opastaa säteilyn turvallisessa käytössä mukaan lukien laadunvarmistus, uusien menetelmien ja optimoinnin käyttöön otossa
•osaa kehittää omalta osaltaan säteilyn käytön turvallisuuskulttuuria yhteistyössä STA:n kanssa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Moodle tentti ja kirjalliset tehtävät.

Esitietovaatimukset

Opiskelija on suorittanut hyväksytysti kaikki kuvantamisen opintojaksot

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 07.11.2023

Opintopistemäärä

8 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 25

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Johanna Kerola
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Pienryhmä 3

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata tietokonetomografialaitteen rakenteen sekä toimintaperiaatteen
- kuvata turvallisen tomografiatapahtuman osatekijät tapahtuman eri vaiheissa
- perustella röntgenhoitajan toiminnan tietokonetomografiatapahtuman yhteydessä

Sisältö

Kuvantamisosaaminen:
-tietokonetomografialaitteen kehityshistoria
-tietokonetomografialaiteiden rakenne ja toiminta
-kuvanmuodostuksen periaatteet tietokonetomografiassa
-tietokonetomografiakuvan laatuun vaikuttavat tekijät
-tietokonetomografitapahtuman eri vaiheet
-anatomiset rakenteet ja yksityiskohdat tietokonetomografiassa
-tehosteaineiden käyttö tietokonetomografiassa
tehosteaineinjektorien toimintaperiaateet

Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-tietokonetomografian indikaatiotja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen tietokonetomografiatapahtuman yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet tietokonetomografin yhteydessä
-sedatoidun potilaan kuvantaminen

Turvallisuusosaaminen:
-säteilyn käytön optimointi tietokonetomografiassa
-säteilysuureet ja - annokset tietokonetomografiassa
-vertailutasot tietokonetomografiassa
-lapset ja nuoret tietokonetomografiassa
-tehosteaineiden turvallinen käyttö
-työturvallisuustekijät tietokonetomografiatoiminnassa

Laatuosaaminen:
-tietokonetomografiatoiminnan laadunvarmistus
-näyttöön perustuva tietokonetomografiatoiminta

Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatilllisuus tietokonetomografiatoiminnassa
-välitön ja välillinen yhteistyö

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmenetelmät

Luento-opetus, pienryhmäopetus/simulaatio, vierailukäynti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson infotunnilla

Kansainvälisyys

Ryhmäoppiminen, Konstruktivistinen lähestymistapa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

8 op = 8 x 27 t opiskelijan työtä
- 6,5op Radiografia
- 1,5op TT fysiikka (sis radiologia)

Opintojakso vaatii luennoille osallistumisen sekä itsenäisen työn.
Itsenäinen työ sisältää tehtävien tekemisen, simulaatioon ja kokeeseen valmistautumisen.

Sisällön jaksotus

Kuvantamisosaaminen:
-tietokonetomografialaitteen kehityshistoria
-tietokonetomografialaiteiden rakenne ja toiminta
-kuvanmuodostuksen periaatteet tietokonetomografiassa
-tietokonetomografiakuvan laatuun vaikuttavat tekijät
-tietokonetomografitapahtuman eri vaiheet
-anatomiset rakenteet ja yksityiskohdat tietokonetomografiassa
-tehosteaineiden käyttö tietokonetomografiassa
Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
-tietokonetomografian indikaatiot ja löydökset potilaan hoitoprosessin eri vaiheissa
-potilaan kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen tietokonetomografiatapahtuman yhteydessä
-potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet tietokonetomografin yhteydessä
-sedatoidun potilaan kuvantaminen
Turvallisuusosaaminen:
-säteilyn käytön optimointi tietokonetomografiassa
-säteilysuureet ja - annokset tietokonetomografiassa
-vertailutasot tietokonetomografiassa
-lapset ja nuoret tietokonetomografiassa
-tehosteaineiden turvallinen käyttö
-työturvallisuustekijät tietokonetomografiatoiminnassa
Laatuosaaminen:
-tietokonetomografiatoiminnan laadunvarmistus
-näyttöön perustuva tietokonetomografiatoiminta
Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-moniammatilllisuus tietokonetomografiatoiminnassa
-välitön ja välillinen yhteistyö

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaamisen tason kuvaus / kriteerit
Tieto ja tiedon hankinta
Yksilö – yhteisö – verkosto
Tyydyttävä (1, 2)
• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä.
Hyvä (3,4 )
• erittelee keskeisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita
• erottaa tutkitun tiedon arkitiedosta
• hankkii tietoa oman alansa tietolähteistä asianmukaisesti.
Kiitettävä (5)
• käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja erittelee niiden välisiä suhteita,
• hankkii tietoa systemaattisesti ja itsenäisesti oman alansa tietolähteistä.
Tentti numeerinen arviointi
Simulaatio, anatomiapäivä ja tehtävät vaikuttavat arviointiin joko nostavasti tai laskevasti.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 01.02.2024

Ajoitus

01.02.2024 - 01.05.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata röntgenhoitajan roolin ja vastuu inhimillisten ja turvallisten kuvantaohjattujen toimenpiteiden yhteydessä
- kuvata erilaisten kuvantaohjattujen toimenpiteiden indikaatioita
- kuvata toimenpiteissä hyödynnetettävien kuvantamislaitteiden sekä väineiden toimintaperiaatteen
- soveltaa anatomian ja fysiologian tietämystään
-kuvata kuvantaohjatuille toimenpiteille tunnusomaisia riskitekijöitä sekä soveltaa turvallisuusosaamistaan
- etsiä, arvioida ja käyttää kuvantaohjattujen toimenpiteiden kannalta tarkoituksenmukaista tietoa

Sisältö

Kuvantamisosaaminen:
- erilaiset kuvantaohjatut toimenpiteet (diagnostiset, terapeuttiset; biopsiat, kanavoinnit, katerisaatiotekniikalla tehtävät verisuoniston toimenpiteet)
- kuvantaohjattujen toimenpiteiden vaiheet ja niissä käytettävät välineet sekä tehosteaineet
- läpivalaisu- ja ultraäänilaitteiden rakenne ja toimintaperiaate
- kuvan laatuun ja säteilyannokseen vaikuttava tekijät

Hoitamisosaaminen ja ohjaamisosaaminen
- toimenpiteiden indikaatiot
- potilaan kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen kuvantaohjattujen toimenpiteiden yhteydessä
- dokumentoiminen

Turvallisuusosaaminen:
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteet
- potilaan vitaalielintoimintojen tukeminen (verenpaineen, EKG ja happisaturaation monitorointi ja hoitaminen, defibrillointi, intuboinnissa avustaminen)
tehosteaineiden turvallinen käyttäminen
- potilaan ja henkilökunnan säteilyaltistuksen optimoiminen
- vertailutasot
-aseptinen työskentely

Laatuosaaminen:
- laadun varmistus
- näyttöön perustuva angiografiatoiminta
- toiminnan kustannusrakenne (välineet, laitteet, henkilöstö)

Yhteisö- ja verkosto-osaaminen:
-välitön ja välillinen yhteistyö sekä moniammatillisuus potilaan kuvantaohjattujen toimenpiteiden yhteydessä

Oppimateriaalit

-Tiedonhaku
-Lähdekritiikki
-Lähdemerkinnät
-Tieteellien artikkelin lukeminen

Opetusmenetelmät

Käänteinen luokkahuone
Itsenäinen ja ryhmäopiskelu
Työpajat
Opintokäynnit

Kansainvälisyys

Käänteinen luokkahuone
Tiedonhankinnan perusteet:
Learning-by-doing. Opintojakson tehtäväperustainen suoritustapa perustuu opiskelijan omaan aktiiviseen osallistumiseen ja suorittamiseen.
Opintojaksolla opittavat tiedonhakutaidot ovat opiskelussa ja työelämässä tarvittavia perustaitoja.

Sisällön jaksotus

Kliinisen tutkimustyön perusteet:
-Opiskelija ymmärtää näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen.
-Opiskelija osaa etsiä, hyödyntää ja arvioida kansallisia sekä kansainvälisiä tietolähteitä.
-Opiskelija osaa huomioida kestävä kehityksen mukaisen toiminnan omassa työssä ja toiminnassa.

Toimenpideradiologia:
-Kuvantaohjattujen toimenpiteiden prosessi potilaan ja röntgenhoitajan näkökulmasta
Eri kuvantamismentelmät ja tmp,
Röntgenhoitajan rooli kuvantaohjastuissa toimenpiteissä
Pinnalliset ja syvät biopsiat; kohteet, indikaatiot, välineet,
Dreneeraukset ja kanyloinnit; kohteet, indikaatiot ja välineet
Viskeraaliset toimenpiteet; indikaatdikaatiot, katetrisaatiotekniikka,
Ultraääni ja läpivalaisu kuvantamismenetelmänä ja niihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat (aseptiikka ja potilaan vitaalielintoimintojen arviointi ja turvaaminen)
Laboratoriotyön prosessi kuvantaohjattujen tmp yhteydessä
Moniammatillituus

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Etukäteistehtävät
Tiedon ja osaamisen jakaminen
Tentti
Osallistuminen työpajoihin
Osallistuminen opintokäynteihin

Hylätty (0)

Opiskelija ei osaa kuvata
* keskeisten kuvantaohjattujen toimenpiteiden tyyppejä
*moniammatillisen työsktentelyn ominaispiirteitä
*kekseisiä kuvantaohjauttuihin toimenpiteisiin sisältyviä turvallisuusnäkökohtia
*näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen osana kliinistä radiografiaa

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa kuvata
* keskeisten kuvantaohjattujen toimenpiteiden tyyppejä
*moniammatillisen työsktentelyn ominaispiirteitä
*kekseisiä kuvantaohjauttihin toimenpiteisiin sisältyviä turvallisuusnäkökohtia
*moniammatillisen toiminnan tunnuspiirteitä
*tunnistaa aikaisemmin opitun merkityksen kuvantaohjattujen toimenpiteiden yhteydessä
*näyttöön perustuvan toiminnan merkityksen osana kliinistä radiografiaa

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Ed. lisäksi
*osaa peurstella toimintansa mahdollisimman pätevällä tiedolla
*osaa käyttää kuvatanaohatuissa toimenpiteissä käytettäviä välineitä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Ed lisäksi
*jaakaa osaamistaan ryhmän muiden jäsenten kanssa
*antaa rakentavaa palautetta ryhmän muiden opiskelijoiden oppimistoiminnasta

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kuntoutus, suun terveydenhoito ja diagnostiset palvelut

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 50

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
 • Petteri Aatsinki
 • Johanna Kerola
 • Sanna Virtanen
 • Ida Myntt
Ryhmät
 • PRÖNTS23B
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
 • PRÖNTS23A
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa kuvata:
 
Kliinisen radiografian perusteiden osalta
- säteilyn eri käyttömuotoja potilaan terveyden tai sairauden tutkimisessa tai hoitamisessa
- kliinisen radiografian toimintaympäristöt
- näyttöön perustuvan kliinisen radiografian perusteet
- tulevan ammattinsa juridiset ja eettiset lähtökohdat
 
Säteilybiologian perusteiden osalta
- ionisoivan säteilyn ja aineen vuorovaikutuksen biologisessa materiaalissa
- yleisimmät ionisoivan säteilyn vaikutukset eri kudoksiin
- solun vaurioitumisen ja sen korjausmekanismit
- kudosten säteilyherkkyydet
- säteilyn aiheuttamat solu- ja molekyylitason ilmiöt kasvaimessa ja normaalikudoksessa
- kuvata solun ja DNAn rakenteen ja solunjakautumisen sekä mutaatioiden syntymekanismin säteilybiologian näkökulmasta
 
Säteilyfysiikan perusteiden osalta
-atomin ja sen ytimen rakenteen
-säteilyn lajit ja lähteet
-säteilyn ja aineen vuorovaikutuksen
-säteilyn havaitsemisen ja mittaamisen keinoja
 

Oppimateriaalit

Ajankohtaiset materiaalit
Luentomateriaalit
Säteilybiologia: videoluennot,
https://www.stuk.fi/julkaisut/sateily-ja-ydinturvallisuus-kirjasarja/sateilyn-terveysvaikutukset

Kliininen säteilybiologia(Duodecim1997)

Opetusmenetelmät

Luento-opetusta ja itsenäistä työskentelyä
Turvallisen kliinisen radiografian perusteet on integroitu Hoitamis- ja ohjaamisosaamisen sekä Harjoittelu 2 syksyn opintoihin

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Säteilybiologian kurssissa on kotitentti, joka arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla

Kansainvälisyys

Luento-opetusta, videoluentoja soveltuvin osin

Sisällön jaksotus

Säteilybiologian perusteet syyslukukausi 2023 sisältö:
1. Solubiologiaa
2. Säteily ja solu
3. Säteilyn fysikaaliset vuorovaikutukset, DNA-vauriot,
mutaatiotyypit, solukuolema
4.Yleistä ionisoivasta säteilystä
5.Säteilyn haittavaikutukset, suuret ja pienet annokset
6. Syöpäriski, säteilyn geneettiset vaikutukset
7.Säteilyepidemiologia: syöpä, muut sairaudet, säteily ja
raskaus

Säteilyfysiikan perusteet syyslukukausi 2023
Turvallisen kliinisen radiografian perusteet syyslukukausi 2023

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu opintojakson eri osien keskiarvosta

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Sanna Ojala
Ajoitusryhmät
 • Pienryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus
Pienryhmät
 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2

Tavoitteet

- opiskelija osaa edistää turvallista toimintakulttuuria erilaissa toimintaympäristöissä

Sisältö

- ensiaputarpeen tunnistaminen ja potilaan voinnissa tapahtuneisiin muutoksiin vastaaminen
- infektioiden ehkäiseminen
- turvallisuusriskien tunnistaminen ja  raportoiminen

Opetusmenetelmät

· Lähi- ja Verkko-oppiminen
· Tiimi-oppiminen
· Tehtäväperustainen oppiminen
· Tentit ja tietotestit
· Harjoittelu luokassa
· Itsenäinen oppiminen

Kansainvälisyys

Suomeksi
· Työelämälähtöisyys
· Tiimioppiminen
· Yhteisopettajuus
· Simulaatiot
· Käänteinen oppiminen

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

vastaava toteutus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen ja ryhmäoppiminen
Verkkoluennot ja tehtävät
harjoittelu luokassa

Sisällön jaksotus

Ensiapu ja akuutit tilanteet kuvantamisyksikössä
lääkehoidon turvallisuus

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Petteri Aatsinki
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija  osaa
-suunnitella, toteuttaa ja arvioida inhimillisiä ja turvallisia kuvantamis- tai hoitotapahtumia aidoissa  kliinisen radiografian toimintaympäristöissä (natiivikuvantaminen, tietokonetomografia, magneettikuvantaminen, kuvantaohjatut toimenpiteet, isotooppikuvantaminen, sädehoito)
- perustella oman toimintansa näyttöön perustuen
-kuvata kliinisen radiografian kehittämiskohteita

Sisältö

Yksilöosaaminen:
-harjoitteluun valmistautuminen ja oman esittelyn ja  tavoitteiden laatiminen
-oman oppimisen ja osaamisen arvioiminen
-oman toiminnan perusteleminen näyttöön perustuen
-kuvantamis- tai sädehoitotapahtumaan sisältyvien ongelmien ratkaiseminen
-kliinisen radiografian kehittämiskohteiden osoittaminen
 
Kuvantamis- tai sädehoito-osaaminen:
-  lähetteen tai hoitosuunnitelman mukaisen kuvantamis- tai hoitotapahtuman suunnitteleminen
 - kuvantamis- tai hoitolaitteiden ja -välineiden turvallinen käyttäminen
- kuvausparametrien tai -ohjelman valitseminen
- potilaan anatomisten yksityiskohtien tunnistaminen
- potilaan asetteleminen kuvaus- tai hoitoasentoihin
- potilasinformaation tuottaminen ja käsitteleminen ja sen riittävyyden arvioiminen
- kuvaus- tai sädehoitotapahtuman kirjaaminen ja tallentaminen
- anatomisten yksityiskohtien nimeäminen kuvista tai hoitosuunnitelmista
- toimintaympäristölle tunnusomaisten tietojärjestelmien käyttäminen
 
Potilaan hoitamis- ja ohjaamisosaaminen:
- potilaan toiminnallisten, biofyysisten, tiedollisten, sosiaalisten ja ekonomisten voimavarojen arvioiminen ja tukeminen
- potilaan oikeuksien ja yksityisyyden tukeminen
- potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen suomeksi että ruotsiksi
-vieraskielisen potilaan vuorovaikutteinen ohjaaminen ja avustaminen
- potilasohjauksen ja –ohjeiden arvioiminen
- potilaan esivalmistelu- ja jälkihoitotoimenpiteiden toteuttaminen ja perusteleminen potilaalle
- toimintaympäristölle tunnusomaisen turvallisen lääkehoidon toteuttaminen
- hätätilapotilaan hoitaminen
- potilaan hoidon jatkuvuuden takaaminen ja hoitotietojen kirjaaminen
- potilaan hoitoisuuden arvioiminen
 
Turvallisuusosaaminen:
- toimintaympäristön turvallisuuskulttuurin kuvaaminen
- potilasturvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
- oman ja muiden turvallisuuden varmistaminen menetelmäkohtaisesti
 Laatuosaaminen:
- laitteistojen säännöllisiin laatumittauksiin osallistuminen
- kuvantamis- tai sädehoitotapahtuman sujuvuuden arvioiminen
- potilaan tai asiakkaan tyytyväisyyden arvioiminen
- toiminnan kustannusrakenteen kuvaaminen
- laatukäsikirjaan perehtyminen
- kliinisen radiografian palveluprosessin kuvaaminen ja arvioiminen osana liiketoimintaa
 
Yhteisöosaaminen:
- yhteistyössä toimiminen oman ammattiryhmän sisällä ja eri ammattiryhmien välillä
- toimintaympäristön ominaispiirteiden kuvaaminen ja sille tunnusomaisen terminologian käyttäminen ja ohjeitusten noudattaminen
- eettisen ongelmatilanteen tunnistaminen kliinisessä radiografiassa
 
Verkosto-osaaminen:
-yhteistyössä toimiminen, viestiminen sekä verkostoituminen työelämän ja/tai alan muiden toimijoiden kanssa ja vieraskielisen terminologian käyttäminen
 
Tavoitteita ja sisältöjä tukevat tehtävät kuvataan toteutussuunnitelmissa.
&n

Oppimateriaalit

Harjoittelupaikassa osoitettu materiaali

Opetusmenetelmät

Työelämälähtöisyys

Kansainvälisyys

Työelämälähtöisyys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan harjoitteluviikko on 40 tuntia. Harjoittelupaikassa 38 tuntia ja 15 minuuttia viikossa. Kirjalliset tehtävät tunti 45 minuuttia viikossa. Harjoittelun kesto on neljä viikkoa

Sisällön jaksotus

Ammattitaitoa edistävä harjoittelu. Viikot 40-43.2024. Modaliteetiti: CT,,natiivi, sädehoito, isotoopit, mri, toimenpiteet

Viestintäkanava ja lisätietoja

Oppimisalusta; Itslearning ja Sunharkka arviointi sovellus
- Kustannukset opiskelijalle; Ruoka- ja matkakustannukset

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi : hyväksytty/hylätty
- Hoitamis- ja ohjaamisosaaminen
- Radiografia- tai sädehoitotyön menetelmäosaaminen
- Turvallisuusosaaminen
- ¬ Radiografia- tai sädehoitotyön laadunhallinta-osaaminen
- Oppimisen taidot
- Eettinen osaaminen
- työyhteisöosaaminen
- innovaatio-osaaminen
- kansainvälisyysosaaminen
Harjoittelun lopussa arviointikeskustelu harjoittelupaikassa. Arviointikeskustelut ohjaavan opettajan kanssa harjoittelun aikana ja sen jälkeen, tutor-tunnilla ja henkilökohtaisessa lukukausipalautteessa
Hyväksytty suoritus edellyttää:
- esittelyn ja alustavien tavoitteiden hyväksytty toteuttaminen
- tavoitteiden täsmentäminen harjoittelun aikana
- arvioinnin ja työajan suunnitelman hyväksytty toteuttaminen
- oppimispäiväkirjan tiivistelmän hyväksytty toteuttaminen. Palautus Itslearningiin
- mahdollisen kirjallisen tehtävän hyväksytty toteuttaminen
Ammattitaitoa edistävän harjoittelun modaliteetin teoria opintojen hyväksytty suorittaminen. Harjoittelu 1-6 hyväksytty suorittaminen

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Säde Huhtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa ja perustella kehittämiskohteen ja/tai –tarpeen

- soveltaa tiedonhaku- ja arviointitaitoja kuvatessaan kehittämiskohteen tietoperustan näyttöön perustuen

- muodostaa yhdessä toimeksiantajan kanssa yhteisen ymmärryksen kehittämiskohteesta

- valita kehittämistoiminnan kannalta tarkoituksenmukaiset menetelmät

- tunnistaa eettiset ja uskottavuus kysymykset osana kehittämistoimintaa

- laatia realistisen suunnitelman ja aikataulun kehittämistoiminnan toteuttamiseksi

- soveltaa ja kehittää ilmaisutaitojaan (suullinen, kirjallinen ja visuaalinen)

- sitoutua ja ottaa vastuun pitkäjänteisestä kehittämistoiminnasta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa

Sisältö

- Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen

- Opinnäytetyön suunnitelman esittäminen

- Opinnäytetyön vertaisarviointi (opponointi)

Arviointiasteikko

H-5

Esitietovaatimukset

Suunnitelman aloittaminen edellyttää, että opiskelija osaa kuvata oman alansa näyttöön perustuvan keskeisen tietoperustan, jota on käyttänyt oman alansa kliinisissä tilanteisessa. (OPS tekstiin).

Ilmoittautumisaika

02.07.2024 - 31.07.2024

Ajoitus

01.08.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Röntgenhoitajakoulutus
Opettaja
 • Jarno Huhtanen
Ryhmät
 • PRÖNTS22
  Röntgenhoitaja (AMK), päivätoteutus

Tavoitteet

Student is able to describe
- the most common degenerative disorders affecting musuloskeletal system
- themost common traumatic and non traumatic findings in plain film
- the common terminology being used

Sisältö

Content is described in the implementation plan.

Arviointiasteikko

H-5