Study guide
Home > Bachelor’s degree, full-time studies > Degree programme in business information technology > Degree programme in business information technology, data networks and cybersecurity

Bachelor’s Degree, Full-time studies

Degree Programme in Business Information Technology, Data Networks and Cybersecurity

Autumn 2022

Select years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2 3 4
Search for study unit: ECTS 1 2 3 4 1A 1S 2A 2S 3A 3S 4A 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
CORE COMPETENCE 180                                                        
Communication skills
                                                       
English Professional Skills, B2 5
     
           
                             
Finnish Language and Communication 5
     
           
                             
Swedish for Working Life, Written Communication (replacing compulsory Swedish) 2  
         
                   
             
Swedish for Working Life, Oral Communication (replacing compulsory Swedish) 1  
         
                   
             
Project Hatchery 5
     
           
                             
Basics of Business Information Technology 1
                                                       
Mathematics for Business IT 5
     
           
                             
Introduction to Information Technology: Business and Programming 5
     
           
                             
Internet Networks and Security 5
     
           
                             
Basics of Business Information Technology 2
                                                       
Servers and Operating Systems 5
       
             
                       
Databases 5
       
             
                       
Introduction to Information Technology: Project Working and Competence Tracks 5
       
             
                       
Business development
                                                       
Introduction to Business Operations 5
       
             
                       
Data protection and Privacy 5
       
             
                       
Introduction to Programming 5
       
             
                       
Project Skills and Entrepreneurship
                                                       
Innovation Project 10    
           
                         
   
Practical Training
                                                       
Basic Practice 10
       
             
                       
Field-Specific Practice 10  
         
                   
             
Professional Practice 10    
           
                         
   
Bachelor's Thesis
                                                       
Research Communication 2    
           
                         
   
Opening thesis seminar 5    
           
                         
   
Bachelor's Thesis: Implementation Phase 10      
           
                             
DATA NETWORKS AND CYBERSECURITY
                                                       
DNC intromoduuli
                                                       
Introduction to Networks 5  
       
                 
                   
Programming for networks and information security 5  
       
                 
                   
Linux and Virtualization 5  
       
                 
                   
Networking Theory and Skills
                                                       
Routing, Switching and Wireless Essentials 5  
         
                   
             
Enterprise Networking, Security and Automation 5  
         
                   
             
Network Security 5  
         
                   
             
Cybersecurity for Business and Industry
                                                       
Information Security Risk Management 5    
         
                       
         
Operational Security 5    
         
                       
         
Wireless Communications Systems 5    
         
                       
         
Cybersecurity for Networked Systems
                                                       
Information Security Testing and Assessment 5    
           
                         
   
Cybersecurity Situational Awareness 5    
           
                         
   
Cybersecurity for Industrial Networks 5    
           
                         
   
7043571030401528154210151513.313.313.37.57.59.39.39.37.57.514141455
COMPLEMENTARY COMPETENCE 30                                                        
OPTIONAL STUDIES
(Select 30 ECTS)
                                                       
000000000000000055550003.333.333.3300
ECTS credits per period / semester / academic year 70 43 57 10 30 40 15 28 15 42 10 15 15 13.3 13.3 13.3 12.5 12.5 14.3 14.3 9.3 7.5 7.5 17 17 17 5 5

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.

Data Networks and Cybersecurity

See the module and course descriptions.

Programme description

Tietojenkäsittelyn koulutus antaa sinulle vahvan perusosaamisen, jota voit soveltaa monissa työtehtävissä yrityksissä ja julkisella sektorilla. Valmistumisen jälkeen työpaikkasi voi olla esimerkiksi minkä tahansa alan yrityksen tai kunnan tietohallinto-osastolla. Työtehtäviäsi voivat olla esimerkiksi tietojärjestelmien hankinta, kehitys ja ylläpito, tietoturvasta vastaaminen, tai yrityksen verkkosivujen tai sovellusten kehittäminen.

Tietojenkäsittelyn opinnoissa saat IT-tradenomin ammatissa tarvittavan liiketoiminnan, projektihallinnan, tietojärjestelmien, tietojenkäsittelyn, ohjelmoinnin, tietosuojan ja tietoturvan perusosaamisen. Tietojenkäsittelyn koulutuksessa pääset opiskelemaan esimerkiksi tietoturvaan liittyviä taitoja kuten riskinhallintaa, auditointia ja tietoturvatestausta, liiketoiminnan tietojärjestelmien ja sovellusten sekä internet-sivujen suunnitteluun ja laatimiseen liittyviä taitoja kuten ohjelmointia, ohjelmistotuotantoa sekä www-sivujen, sovellusten ja tietokantojen kehittämistä. Lisäksi perehdyt uusien teknologioiden sovelluksiin kuten esineiden internet, massadatan analytiikka ja pilvipalvelut.

Opintojesi aikana saat myös perustiedot kestävästä kehityksestä ja ilmastoasioista sekä perehtyvät aiheeseen tietojenkäsittelyn kannalta.

Opiskelu tietojenkäsittelyn koulutuksessa on käytännönläheistä. Opiskelussa painottuu myös yhteistyö työelämän kanssa, jota teemme muun muassa tietoturvalaboratorioissa sekä yrityksen kaltaisessa oppimisympäristössä theFIRMA. TheFIRMA on Turun ammattikorkeakoulussa toimiva projektioppimisympäristö, jossa opiskelijat voivat suorittaa ammatillisia ja syventäviä opintoja alueen yritysten kanssa tehtävissä yhteistyö- ja asiakasprojekteissa. TheFIRMA:an voi hakeutua opiskelemaan missä vaiheessa opintoja tahansa ja suoritettavien opintojen laajuus voi vaihdella muutamasta opintopisteestä useaan kymmeneen opintopisteeseen.

Tietojenkäsittelyn koulutus toteutetaan samassa rakennuksessa kuin tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus. Tämä edesauttaa opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja vapaavalintaisten ICT-opintojen opiskelussa. (not translated)

Competence objectives

Tietojenkäsittelyn opintoihin kuuluu teoreettisia opintoja, harjoituksia, harjoittelua työelämässä ja opinnäytetyö. Koulutus on jaoteltu perus- ja ammattiopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin ja harjoitteluun.

Ensimmäisenä opiskeluvuonna tietojenkäsittelyn opinnoissa keskityt perusopintojen omaksumiseen. Opinnot alkavat Perehdytys Informaatioteknologiaan – opintojaksolla. Kyseessä on opintokokonaisuus, jossa opiskelijat toimivat projektiryhmän jäseninä. Opintojaksolla suoritettava käytännön projekti liittyy tietojenkäsittelyn koulutuksen keskeisiin sisältöihin: ohjelmointi, tietoturva, www-kehitys ja liiketoiminnan tietojärjestelmät. Lisäksi opiskelijat oppivat projektihallintaa ja tiimityöskentelyä sekä käyttämään tietojenkäsittelyn IT-ohjelmistoja ja pilvipalveluja.

Perusopinnoissa opitaan ensimmäisen vuoden aikana myös viestintää suomen ja englannin kielillä, sekä saadaan tarvittavat matematiikan perustaidot tietojenkäsittelyn sekä tilasto- ja talousmatematiikan alueilla. Perusopintoihin kuuluvaa ruotsia opiskelet toisen ja kolmannen vuoden aikana. Ensimmäisen vuoden ammattiopinnoissa keskityt liiketoiminnan perusteisiin, ohjelmointiin, sekä tietoverkkoihin ja - kantoihin.

Ammattiopinnot suuntautuvat 2. opintovuonna osaamispolkuihin. Tietojenkäsittelyn koulutuksessamme on tarjolla kaksi osaamispolkua: Ohjelmistojen Suunnittelu ja Tietoturva sekä Ohjelmistotekniikka ja Projektinhallinta.

Osaamispolun Ohjelmistojen Suunnittelu ja Tietoturva toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät ohjelmistojen suunnittelun osalta ohjelmistotuotantoon, selainohjelmointiin (FrontEnd) ja liiketoiminnan tietojärjestelmiin sekä tietoturvan osalta yleisesti tietoturvaan ja tietoturvariskien hallintaan. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Kolmannen vuoden ammattiopinnoissa alkaa syventävä vaihe, jolloin perehdyt palvelinpuolen (BackEnd) ohjelmointiin, sovellusohjelmointiin, liiketoiminnan tietojen hyödyntämiseen, koneoppimiseen, data-analytiikkaan sekä tietojärjestelmien ja sovellusten tietoturvaan.

Osaamispolun Ohjelmistotekniikka ja Projektinhallinta toisen opiskeluvuoden ammattiopinnot liittyvät projektihallintaan, ohjelmistotekniikkaan ja FrontEnd-ohjelmointiin. Lisäksi syvennät osaamistasi vapaasti valinnaisilla opinnoilla. Suoritat ammattiopintoja pääosin The FIRMA-oppimisympäristössä perinteisen opiskelun sijaan. Kolmannen vuoden ammattiopintojen syventävä vaihe sisältää opintoja BackEnd- ja sovellusohjelmoinnista, projektihallinnasta ja teknistä myynnistä.

Osaamispoluissa osallistut kolmannen vuoden aikana monialaiseen innovaatioprojektiin, jossa kehität ratkaisun elinkeinoelämän haasteeseen.

Neljäntenä opiskeluvuotena viimeistelet opinnäytetyön, jota aloitat jo kolmannen vuoden aikana. (not translated)

Pedagogic approaches

Koulutus toteutetaan Turun ammattikorkeakoulun innovaatiopedagogiikan periaatteita noudattaen. Oppimismenetelmät vaihtelevat opintojaksokohtaisesti. Oppimistasi tuetaan esimerkiksi teoriaopetuksella, laboratoriotyöskentelyllä, harjoitustöillä ja työelämälähtöisillä projekteilla, jota tapahtuu myös theFIRMA-oppimisympäristössä. Opinnoissa sovelletaan aktivoivia menetelmiä, joissa oma roolisi aktiivisena tiedon hankkijana ja soveltajana korostuu. Lisäksi yhteistyö- ja ryhmätyötaitosi kehittyvät. Osa opinnoista suoritetaan verkko-opintoina, joita voit suorittaa myös kesälukukauden aikana. Tietojenkäsittelyn opintojen ammattiopinnoista suuri osa (noin 50 op) toteutetaan englannin kielellä. Lisäksi hyödynnämme kansainvälistä CDIO-viitekehityksen (cdio.org) toimintatapoja koulutuksessa.

Osa ammattiopinnoista voidaan suorittaa soveltavissa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa. Opintoihin sisältyy runsaasti projektimuotoista opiskelua, jossa korostuu yhteistyö alueen yritysten ja muiden alan toimijoiden kanssa. Vapaasti valittavien opintojen lisäksi myös ammattiopintoihin on mahdollista sisällyttää joustavasti muiden koulutusten opintoja ja projektitoimintaa. Opintoja on mahdollista edistää myös 3,5 vuoden tavoiteaikaa nopeammin, kun hyödynnät esimerkiksi kesälukukauden tarjontaa.

Moni IT-tradenomi toimii jossakin vaiheessa uraansa joko itsenäisenä yrittäjänä tai yrityksen vastuullisissa johto- tai asiantuntijatehtävissä. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä tuetaan myös tarjoamalla mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi projekteja, harjoittelua tai opinnäytetyö oman yrityksen toimintaan liittyen. (not translated)

Assessment

Arvioinnin kohteena on osaaminen ja sen kehittyminen opintojen edetessä. Arviointimenetelmät vaihtelevat opintojaksoittain opiskeltavien sisältöjen osaamistavoitteiden perusteella. Osaamista arvioidaan sekä yksilö että tiimitasolla. Arvioinnin kohteena voivat olla paitsi ammatilliset taidot, myös yleiset työelämätaidot kuten ryhmätyöskentely, kommunikointi ja vuorovaikutus, sekä palautetaidot. Arviointi voi perustua esimerkiksi tehtäväsarjojen tai oppimistehtävien tekemiseen, erilaisten projektien lopputuotoksiin ja niiden esittelyyn tai tentteihin. Monien opintojaksojen arvosanaan vaikuttaa lisäksi se, miten opiskelija pysyy sovitussa aikataulussa, koska työelämässä yksityis- ja julkissektorilla tehdään paljon projektityötä, jossa aikataulujen hallinta on keskeistä. Opettajan ohella arvioijana voivat olla myös muut opiskelijat, vertaisarvioijina.
Opintojaksojen arvosana ilmoitetaan numerona 0-5 tai sanallisena arviona hyväksytty/hylätty. Tämän lisäksi opiskelija saa usein myös suullista tai kirjallista palautetta, jonka avulla hän oppii tuntemaan omia erityisvahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Opintojaksokohtaisten opintosuoritusten arvioinnin lisäksi tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia arvioida omaa oppimistaan ja kehittymistään, muun muassa itsearviointien kautta. (not translated)