Siirry suoraan sisältöön

Suuhygienistikoulutus

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Suuhygienisti (AMK)

Laajuus:
210 op

Suuhygienisti (AMK), S23
Suuhygienisti (AMK), S22
Suuhygienisti (AMK), S21
Suuhygienisti (AMK), S20
Suuhygienisti (AMK), S19
Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Päivi Pietikäinen
 • Jaana Manneros
 • Sanna Virtanen
Vastuuopettaja

Sanna Virtanen

Ryhmät
 • PSUUNS23
  Suuhygienisti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata terveen ihmisen normaalitoiminnot ja – rakenteet ja tunnistaa milloin elimistön rakenne tai toiminta poikkeaa normaalista
- kuvata pään alueella terveen ihmisen anatomian ja fysiologian ja tunnistaa milloin elimistön rakenne tai toiminta poikkeaa normaalista
- kuvata millaisia prosesseja hoitotoiminnat saavat aikaiseksi ihmisen elimistössä pään alueella
- kuvata hampaiston anatomian ja morfologian sekä analysoida hampaiston poikkeamia

Sisältö

- Terveen ihmisen normaalitoiminnot ja –rakenteet sekä poikkeamat
- Pään alueen anatomia ja fysiologia sekä poikkeamat
- Hampaiston anatomia ja morfologia sekä poikkeamat

Oppimateriaalit

Yleinen ANFY:
Luennot
Leppäluoto et al. : Anatomia ja fysiologia – Rakenteesta toimintaan (Sanoma Pro)
Holmström, P., Virtanen S.,: Patofysiologia (Sanoma Pro)

Pään anatomia ja fysiologia (3 op):
Urban ja Fischer: Sobotta, osa 1 (Elsevier)
Hokkanen ja Vierimaa: Tuki-ja liikuntaelimistön anatomia (SanomaPro)
Linkit itsissä:
Visible Body ( 3-D anatomian atlas)
Acland, anatomian videoatlas

Opetusmenetelmät

Yleinen ANFY ( 2op): Kurssi toteutuu luento-opetuksena, kurssin päätteeksi on verkkotentti it's learningissa, jonka arvio (0-5) tulee kurssin arvioksi järjestelmään. Soveltuvin osin kurssista voidaan järjestää myös kotitentti, jonka arvio hyv/hyl

Pään anatomia ja fysiologia (3 op) toteutuu luento-opetuksena/verkkototeutuksena soveltuvin osin, kurssin päätteeksi on verkkotentti tai kotitentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kurssin 3 tenttiä ovat tehtävissä it's learning-oppimisalustalla kurssin loputtua.

Yleinen ANFY: Tentti on monivalintakysymyksistä rakentuva verkkotentti, jossa tekoaika määrittyy kysymysmäärän mukaan ja tekoaikaa on 1 minuutti/kysymys. Tenttialueeseen kuuluvat kaikki luennoilla läpikäydyt asiat, luentomateriaalit sekä muu luennoilla ohjeistettu opiskelumateriaali ja kirjallisuus (vapaavalintaisesti).
Tentteihin ei tarvitse ilmoittautua erikseen ja ovat tehtävissä oppimisalustalla seuraavasti:
1. tentti on avoinna:
2. tentti (1.uusinta) on avoinna:
3. tentti (2. uusinta) on avoinna:
Kurssista voidaan soveltuvin osin järjestää myös kotitentti, jonka arviointi hyväksytty/hylätty, hyväksytyn kotitentin kriteeri on riittävä kokonaisuuksien hallitseminen

Pään antomian ja fysiologian verkkotentti ITslearningissa/mahdollisuus myös kotitenttiin

Arvostelu H-5., Hyv/hyl

Kansainvälisyys

Yleinen ANFY:Luento-opetus, tehtävät, välitentit, videoluennot, oppimisalustana It's learning, tentti (verkkotentti tai kotitentti)

Pään anatomia ja fysiologia: luento-opetus, verkkoluennot, tehtävät, verkkotentti/kotitentti.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssissa ei ole valinnaista suoritustapaa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yleinen ANFY ( 2 op): Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luennot, videoluennot, tentti
opiskelijan itsenäisen työn mitoitus 2 x 27 tuntia

Pään anatomia ja fysiologia ( 3 op):
Kurssilla ei ole arvioitavia oppimistehtäviä
Luennot, videoluennot, tentti
opiskelijan itsenäisen työn mitoitus 3 x 27 tuntia

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

alle 40 pistettä

Sisällön jaksotus

Yleinen ANFY (2 op): Ihmiselimistön rakenne ja toiminta, solu- ja kudostasolta, elin- ja elinjärjestelmätasolle.
Kurssin sisällöllinen aikataulu:
1. Solu, alkiokehitys, kudokset, iho
2. Verenkiertoelimistö, veri, immunologia
3. Hengityselimistö
4. Hermosto
5. Virtsaelimistö
6. Endokriininen järjestelmä
7. Ruuansulatuselimistö

Pään anatomia ja fysiologia 3 op:
Kurssin laajuus: 10x 2h + verkkotentti/kotitentti
Sisältö:
- Kallon luusto ja nivelet
- Päänalueen verenkierto
- Päänalueen lihaksisto
- Päänalueen keskeiset hermoston rakenteet
- Suuontelon rakenteet

Pään ANFY-osion tavoitteena on oppia:
- ymmärtämään pään ja kaulan alueen rakenteita ja toimintoja sekä hammashoidollisten toimenpiteiden anatomista perustaa
- hahmottamaan purentaelin monien anatomisten rakenteiden sekä fysiologisten toimintojen kokonaisuutena

Viestintäkanava ja lisätietoja

Yleinen ANFY: Ennen kurssin alkua opiskeltava materiaali riittävän osaamistason saavuttamiseksi ennen kurssia:
Luut ja ytimet - ihmiselimistö lyhyesti : Nienstedt ja Kallio (WSOY) tai
Keho - Anatomia ja fysiologia: Vierimaa ja Laurila (SanomaPro)

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Yleinen ANFY: Kurssin arviointi perustuu tentistä saatavaan pistemäärään ja siitä tulevaan arvioon.
Yleinen ANFY: Tenttiarvio 0-5
Tentin kokonaispistemäärä 80 pistettä.
Arviointi perustuu tentistä saatuun pistemääriin seuraavasti:
alle 40 pistettä= hylätty
40-49=1
50-58=2
59-68=3
69-76=4
77-80=5
Kotitentin arvio hyväksytty/hylätty

Pään anatomian ja fysiologian opintojakson arviointi 0-5 tai kotitentti hyv/hyl

Hylätty (0)

alle 40 pistettä

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

40-49=1
50-58=2

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

59-68=3
69-76=4

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

77-80=5

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

10 - 30

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Päivi Pietikäinen
 • Sini Kieksi
 • Riikka Hellman
Vastuuopettaja

Riikka Hellman

Ryhmät
 • PSUUNS23
  Suuhygienisti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- kuvata väestön terveyden ja hyvinvoinnin indikaattoreita ja tiedon merkitystä palveluiden tarpeen tunnistamisessa ja järjestämisessä
- kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden sekä palveluja ohjaavan lainsäädännön
- kuvata sosiaaliturvan kokonaisuuden
- hakea tietoa eri elämäntilanteissa olevien asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluista
- tunnistaa moniammatillisuuden merkityksen palvelutarpeiden näkökulmasta
-toimia tietoturvallisemmin ja ymmärtää vastuun tietoturvan edistämisessä
- sisältyy kv-vaihtoon

Sisältö

1. Väestön terveys ja hyvinvointi
- ajankohtaiset haasteet ja niihin vaikuttavat tekijät
- terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisy
- rekisteri- ja tilastotiedot

2. Sosiaali- ja terveyspalvelut
- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä ja sen kehittäminen, rahoitus, vastuut, valvonta ja asiakkaan/potilaan oikeudet
- sosiaali- ja terveyspalvelut
- toimeentuloturva
- tiedon hakeminen sosiaali- ja terveyspalveluista sekä etuuksista

3. Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

It´s learnin-oppimisympäristöstä löytyvät materiaalit, linkit ja lähteet sekä itsenäinen tiedonhaku.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä. Opintojaksossa arvioinnin kohteena ovat It´s learning-oppimisympäristöstä löytyvät tehtävät.

Kansainvälisyys

Itsenäinen verkko-opiskelu It´s learning-oppimisympäristössä.
Oppiminen perustuu itsenäiseen tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen oppimistehtävissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

It´s learning-oppimisympäristöstä löytyvät tehtävät.
2 opintopistettä on noin 54 tuntia opiskelijan työtä. (Yksi opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.)

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki opintojakson tehtävät on suoritettu hyväksytysti ja palautettu ajallaan.

Sisällön jaksotus

Opiskelija tekee itsenäiset tehtävät It´s learningin ohjeistuksen mukaisessa järjestyksessä. Oppimistehtävien ohjeistukset aukeavat jakson alkaessa.

Opintojakson infotunti toteutuu etänä. Infotunnilla käydään yhdessä läpi opintojakson suorittamiseen liittyvät asiat ja tehtävien palautusajankohdat.
Oppimistehtävien viimeinen palautuspäivä on

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata. Jakson hyväksytty suoritus edellyttää, että kaikkiin tehtäviin on vastattu ja kommentoitu omia vastauksia suhteessa mallivastauksiin. Vastaukset tulee kirjoittaa omin sanoin ja vastausten kopioimista/plagiointia tulee ehdottomasti välttää. Opintojakso suoritetaan yksilösuorituksena. Vastauksia ei siis voi tehdä yhdessä opiskelijakaverin kanssa.

Opiskelija palauttaa tehtävät kokonaisuudessaan viimeistään . Opettaja arvioi opintojakson suoritukset viimeistään

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 11.09.2023

Ajoitus

14.09.2023 - 27.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Katriina Vesanen
Vastuuopettaja

Katriina Vesanen

Ryhmät
 • PSUUNS23
  Suuhygienisti (AMK), S23

Tavoitteet

The aim of the course is to activate and develop the students’ field-relevant English language and communication skills. The students gain professional skills in various spoken and written communicative situations encountered in working life and society. In addition, they learn to utilize tools and techniques to further develop their skills in authentic, field-specific contexts.
Upon completing the course, the students have acquired sufficient skills to communicate at level B2 of the European Framework of Reference for Languages which states that at level B2, students should be able to produce clear, coherent and well-structured texts, present detailed descriptions related to their field of interest, express and exchange opinions using fluent language, follow complex argumentation, and read longer articles and reports.

Sisältö

- writing professional, field-specific texts
- presenting and discussing field-specific topics in a professional manner
- reading field-specific texts and utilizing the information in professional contexts
- learning and using key terminology of the field
- becoming professional, autonomous language users in working life

Oppimateriaalit

Opettajan jakama materiaali tai opiskelijan verkosta hakema tai itse tuotettu materiaali. Kaikki materiaali tulee saataville Itslearning-oppimisympäristöön. Ei kustannuksia opiskelijalle.

Opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus, verkkotehtävät, itsenäinen työskentely, pari-/ryhmätyöskentely

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei lopputenttiä, arviointi perustuu tehtäväperusteiseen arviointiin.

Kansainvälisyys

Työelämälähtöiset opppimistavoitteet ja materiaali
digioppiminen, tiimioppiminen, itsereflektointi, vertaisarviointi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

-

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetustunnit ja kotitehtävät yht. 26h
Suullisen esityksen suunnittelu, valmistelu, esittäminen ja vertaispalaute 15 h
Kurssitehtävät 40 h

Sisällön jaksotus

HUOM!

Opintojakson tunneista osa pidetään lähitunteina kampuksella ja osa verkossa.
Verkkotapaamiset pidetään Zoomissa. Kutsu ensimmäiseen tuntitapaamiseen lähetetään sähköpostitise ennen kurssin aloitusta. Samaa linkkiä käytetään kurssin kaikissa verkkotapaamisissa ja se löytyy myös itselarning-oppimisympäristöstä.

Kurssin aihealueet:
• Personal learning goals and needs, language level, studies and professional profile
• English needed in patient/client situations e.g. assessment, guidance
• Field-related topics
• Spoken presentation
• Reading and summarizing field-related material
• Professional vocabulary
• Self-reflection

Viestintäkanava ja lisätietoja

Ensisijaisesti itslearning viestikanava kurssikohtaiseen viestintään, lisäksi sähköposti ja tarvittaessa sovitut ohjausajat.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Koko kurssi arvioidaan asteikolla 0-5:
Kurssisuoritukset pisteytetään, jonka perusteella muodostuu kokonaisarvosana. Arvosanaan vaikuttavat sekä suulliset että kirjalliset suoritukset.
Arviointi ja palaute: Opettajan palaute, vertaispalaute
Tarkemmat tiedot kurssilla

Hylätty (0)

Opiskelija ei suoriudu kurssista tai jättää kurssisuorituksen kesken.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Aiheen käsittely englanniksi moninaisissa ammatillisissa tilanteissa on melko suppeaa ja yksipuolista. Teksti vastaa puutteellisesti tehtävänantoon eikä etene aivan loogisesti. Teksti sisältää joitakin vaikeasti ymmärrettäviä kohtia. Kieli on tyydyttävää. Se sisältää joitakin rakenteita ja perussanastoa ja niiden käytössä ilmenee joitakin virheitä. Opiskelija osaa puhua keskeisistä oman alan aiheista kohtalaisesti. Puhetta ei ole aina helppo seurata. Sidosteisuudessa ja vuorovaikutuksessa voi olla huomattavia puutteita. Kieli on melko yksinkertaista ja epäröivää. Opiskelija pystyy kuitenkin välittämään viestin, vaikka virheet rakenteissa ja ääntämisessä haittaavat joskus ymmärrettävyyttä. Kurssitehtävät on suoritettu.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kieli on rakenteellisesti selkeää ja loogista. Suullinen ja kirjallinen tuotos on sujuvaa ja selkeää. Rakenteet ja ammattisanasto ovat hyvin hallussa. Joitakin virheitä voi esiintyä. Opiskelija ymmärtää oman alansa englanninkielistä materiaalia. Puhe on loogista ja johdonmukaista. Vuorovaikutus ja reagointi on pääosin sujuvaa ja selkeää. Aiheen käsittely vastaa tehtävänantoa ja on sopivaa eri ammatillisiin tilanteisiin. Teksti etenee kohtalaisen loogisesti. Tyylivirheitä voi esiintyä. Vaativimmissa rakenteissa ja ilmauksissa voi ilmetä virheitä. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista hyvin. Puhetta on helppo seurata. Kieli on sujuvaa vaikka joitakin katkoja ja ääntämisvirheitä saattaa esiintyä. Kurssisuorituksessa ei ole puutteita ja tehtävät on hyvin tehty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Aiheen käsittely englanniksi on monipuolista ja taitavaa vastaten täysin tehtävänantoa moninaisissa ammatillisissa tilanteissa. Teksti on rakenteellisesti hyvin selkeää ja loogista. Siirtymät ovat sidosteisen sujuvia. Opiskelija osaa välittää viestin luontevasti asiaankuuluvalla tyylillä. Kieli on erittäin sujuvaa ja monipuolista. Rakenteet ovat vaihtelevia ja ammattisanasto on laaja. Satunnaisia virheitä voi esiintyä vaativimmissa rakenteissa ja ilmaisuissa. Opiskelija osaa puhua moninaisista oman alan aiheista erinomaisesti. Puhe on tavoitteellista, erittäin johdonmukaisista, osuvaa ja loogista. Siirtymät asiasta toiseen ovat erittäin sujuvia. Vuorovaikutus on erittäin taitavaa, nonverbaalinen viestintä tukee tehokkaasti puhetta. Kieli (puhe, ääntäminen ja intonaatio) on sujuvaa, selkeää, täsmällistä ja normaalitempoista. Kurssisuoritus osoittaa aktiivisuutta ja tehtävät on suoritettu erinomaisesti.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Minna Hyötilä
 • Päivi Pietikäinen
 • Sini Kieksi
 • Outi Ensiö
 • Seija Kirkko-Jaakkola
Ryhmät
 • PSUUNS22
  Suuhygienisti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toimia suun terveydenhoitotyön kariologian, parodontologian ja auttamismenetelmien yhteydessä huomioiden hoitotyön periaatteet
- osaa valita varhaishoidossa ja korjaavassa karieshoidossa käytettävät materiaalit, laitteet, välineet sekä hoitomenetelmät
- osaa simulaatiotilanteissa käyttää materiaaleja, välineitä ja hoitomenetelmiä kariologisessa suun terveydenhoitotyössä
- osaa simulaatiotilanteissa käyttää materiaaleja, välineitä ja hoitomenetelmiä parodontologisessa suun terveydenhoitotyössä
- osaa toimia aseptisesti ja ergonomisesti
- osaa mikrobiologian perusteet parodontologisesta näkökulmasta

Sisältö

- Suun terveydenhoitotyön kariologian, parodontologian ja auttamismenetelmät hoitotyön periaatteiden mukaisesti
- Varhaishoidossa ja korjaavassa karieshoidossa käytettävät materiaalit, laitteet, välineet sekä hoitomenetelmät
- Simulaatiotilanteissa käytettävät materiaalit, välineet ja hoitomenetelmät kariologisessa suun terveydenhoitotyössä
- Simulaatiotilanteissa käytettävät materiaalit, välineet ja hoitomenetelmät parodontologisessa suun terveydenhoitotyössä
- Aseptinen ja ergonominen toiminta
- Mikrobiologian perusteet parodontologisesta näkökulmasta

Oppimateriaalit

Kariologinen hoito, simulaatioharjoittelu/Kieksi:
Oppimateriaalina edeltävien kariologian alaa sisältävien opintojaksojen materiaalit sekä muu Itslearning oppimisalustalla ilmoitettu materiaali

Parodontologinen hoito/ Hyötilä:
Materiaali ITSlearning oppimisalustalla.
Aikaisempien opintojen (YSTA ja Parodontologia 2 lk) materiaali ITSlearngin oppimisalustalla.
Parodontiitin käypä hoito suositus
Therapia Odontologica
Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali mm. laitteiden käyttöohjeet

Mikrobiologia
Materiaali oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Kariologinen hoito, simulaatioharjoittelu/Kieksi
Lähiopetus ja itsenäinen oppiminen simulaatioharjoitteluissa.
Ennakkotehtävät/valmistautuminen simulaatiotilanteisiin
Simulaatioharjoittelujen reflektointi

Parodontologinen hoito, simulaatioharjoittelu/ Hyötilä:
Lähiopetus simulaatioharjoituksissa
Itsenäinen oppiminen simulaatioharjoituksissa
Asiantuntijaluennot ja harjoitukset, edustajavierailut
Kirjalliset ennakkotehtävät ja oppimispäiväkirja/reflektointi työkorttiin
Tietotesti

Kariesdiagnostiikka/ Ensiö:
Teoria ja harjoitukset.

Mikrobiologia/Kirkko-Jaakkola
Lähiopetus, itsenäiset tehtävät ja pienimuotoiset laboraatiot.

Kansainvälisyys

Kariologinen hoito, simulaatioharjoittelu/Kieksi:
Opintojaksolla opitaan ja harjoitellaan simulaatiotilanteissa suun terveydenhoidon perusteita
työelämätarpeiden pohjalta.
Harjoitteluihin valmistaudutaan ennakkotehtävillä. Harjoittelu sisältää yksilöharjoittelua ja parityöskentelyä sekä tiimioppimista.

Parodontologinen hoito, simulaatioharjoittelu/ Hyötilä:
Teoriatiedon opiskelu: ennakkotehtävät ja instruktiot simulaatioharjoitusten alussa
Simulaatioharjoitukset: yksilö ja parityöskentely, osaamisen näytöt Videointi/digitaalisesti/sähköisesti
Asiantuntijaluennot ja edustajavierailut, laitteiden käyttökoulutukset
Työelämäyhteistyö/yritysyhteistyö (kansainväliset yritykset mm. Oral-B ja LM Instruments Oy)
Tietotesti

Mikrobiologia/Kirkko-Jaakkola:
Lähiopetuksessa yhdessä oppimista ja itsenäisissä tehtävissä opiskelijan aktiivisuus tiedonhaussa korostuu

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kariologinen hoito, simulaatioharjoittelu/Kieksi:
67,5h opiskelijan työtä
Simulaatioharjoittelu 24h
Itsenäinen työskentely 43,5h simulaatiotilanteisiin valmistautuminen ja ennakkotehtävät sekä harjoittelujen reflektointi.

Parodontologinen hoito/ Hyötilä:
n. 162 h opiskelijan työtä
Lähioppimista 80-100 h, joka sisältää itsenäisiä harjoituksia (tunnit viikkotuntisuunnitelmassa)
Lisäksi 60-80 h: Oppimistehtävät: kirjalliset ennakkotehtävät, oppimispäiväkirja/työkortti, Parodontiitin käypä hoito tietotesti

Mikrobiologia
Oppimistehtävät Itslearning-alustalla, laajuus 1op=27h opiskelijan työtä, josta 8h teoriaopetusta, 2h pienimuotoisia laboraatioita ja 1h testi Itsissä, 16 h itsenäistä työskentelyä.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti • tunnistaa luotettavia tietolähteitä. • toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen, • tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen, • käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti, • työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen. • tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia, • toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun sovituista tehtävistä.
erittelee keskeisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita • erottaa tutkitun tiedon arkitiedosta • hankkii tietoa oman alansa tietolähteistä asianmukaisesti. • toimii erilaissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sääntöjä ja ohjeita noudattaen, • perustelee toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen, • käyttää oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti, • työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen. • selittää oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia, • toimii vastuullisesti ja joustavasti ryhmän jäsenenä
käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja erittelee niiden välisiä suhteita, • hankkii tietoa systemaattisesti ja itsenäisesti oman alansa tietolähteistä. • toimii erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä aloitteellisesti • vertailee omaan toimintaansa liittyviä vaihtoehtoja käyttäen perusteluna oman alansa tietoperustaa, • soveltaa oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti sekä ottaen tilanteen huomioon, • työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen. • arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia, • toimii aktiivisesti ja tavoitteisesti ryhmän toimintaa edistäen.

Sisällön jaksotus

Kariologinen hoito, simulaatioharjoittelu/Kieksi
Kariologian varhaishoidon ja korjaavan hoidon hoitomenetelmät, materiaalit, välineet ja laitteet
Opintojakson osa sijoittuu viikoille 41-46

Parodontologinen hoito, simulaatioharjoittelu/Hyötilä:
Simulaatiotilanteissa käytettävät materiaalit, välineet ja hoitomenetelmät parodontologisessa suun terveydenhoitotyössä. Aseptinen ja ergonominen toiminta.
Opintojakson osa toteutuu viikoilla 35- 49

Kariesdiagnostiikka/ Ensiö:
Simulaatioharjoitukset
Opintojakson osa toteutuu viikoilla

Mikrobiologia/Kirkko-Jaakkola
Suun infektioiden aiheuttajia, suun infektioita ja infektioiden leviäminen. Näytteenotto ja tulkintaa.
Opintojakson osa toteutuu viikoilla 47-49

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kariologinen hoito, simulaatioharjoittelu/Kieksi:
Hyväksytty/hylätty
Läsnäolo simulaatioharjoitteluissa pakollinen, poissaolot korvataan näytöllä
Simulaatiotilanteisiin valmistautuminen ja ennakkotehtävien suorittaminen
Simulaatioharjoittelujen reflektointi jokaisen harjoittelukerran jälkeen
Opettaja-, vertais- ja itsearviointi

Parodontologinen hoito, simulaatioharjoittelu/Hyötilä:
Hyväksytty/hylätty
Kirjalliset ennakko- ja oppimistehtävät, videoidut näytöt (teroitus ja instr,tekniikka), harjoitukset (harjoitusleuoilla), tietotesti (parod.käypä hoito suositus), työkortti
Itsearviointi (mitä opin, missä onnistuin, mitä ongelmia kohtasin ja miten niistä selvisi, sekä ergonomian itsearviointi)
Vertaisarviointi (ergonomia)
Opettajan arviointi (hks/hyl, hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa harjoituksissa (poissaolot korvattava, max 2 poissaoloa voi korvata futudent kameran avulla) ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista). Tehtävien hyväksymiskriteerit käydään läpi opintojakson alussa.

Kariesdiagnostiikka/ Ensiö
Hyväksytty/hylätty
Osallistuminen simulaatioharjoituksiin, poissaolot korvattava

Mikrobiologia
Itsenäiset tehtävät hyv/hyl. Testi hyv/hyl

Esitietovaatimukset

Kariologian ja parodontologian perusteet suoritettuna

Ilmoittautumisaika

01.06.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

1 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Jaana Manneros
 • Sari Silmäri
Ryhmät
 • PSUUNS21
  Suuhygienisti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa kuvata kehittämis- ja tutkimusprosessin
- tunnistaa työelämän kehittämistarpeita
- osaa kuvata ja arvioida kehittämis- ja tutkimustyöhön soveltuvia menetelmiä
- osaa kuvata ja arvioida aineistonkeruu-, analyysi- ja raportointimenetelmiä
- osaa arvioida kehittämis- ja tutkimustoiminnan luotettavuutta ja eettisiä periaatteita
- osaa toimia oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä

Sisältö

Sisältö
- kehittämis- ja tutkimustoiminnan tarkoitus ja tavoitteet
- kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ja kirjallisuuskatsaus
- kehittämis- ja tutkimusprosessi
- aineistonkeruu- ja analyysimenetelmät
- kehittämistoiminnan menetelmät
- luotettavuus ja eettisyys
- työskentely moniammatillisessa opiskelijaryhmässä

Oppimateriaalit

Oppimateriaali ilmoitetaan ITS-verkko-alustan välilehdillä.
Tentti perustuu eri teemojen välilehtien tehtäviin sekä alan menetelmäkirjallisuuteen Ojasalo ym. 2014, Vilkka 2015 ja Vilkka & Airaksinen 2003 soveltuvin osin. 

• Ojasalo, K.; Moilanen, T. & Ritalahti, J. 2014. 3. uudistettu painos. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: Sanoma Pro Oy
• Vilkka, H. 2015. Tutki ja kehitä. 4. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus.
• Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi Oy

Opetusmenetelmät

Itsenäiset verkkotehtävät ITSissä
Verkkotentti
Tehtäväperustainen opiskelu ja arviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttipäivät syyslukukaudella 2023: 4.10.2023, 25.10.2023 ja 22.11.2023.

Kansainvälisyys

* Itsenäinen ja parityöskentely, opettajaohjaus
* Learning-by-doing: Opintojakson tehtäväperustainen suoritustapa perustuu opiskelijan omaan aktiiviseen osallistumiseen ja suorittamiseen.
* Opintojaksolla opittavat kehittämis- ja tutkimusosaamisen taidot ovat työelämän moniammatillisissa tiimeissä toimimisen ja toiminnan kehittämisen taitoja.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä
ITS -verkkoalustan välilehtien tehtävät sekä tentti

Sisällön jaksotus

Verkkototeutus
ma 4.9.2023 Opintojakson info (etänä)

Kehittämis- ja tutkimusmenetelmien verkko-opintojakso ItsLearning -alueella 11.9.-30.11.2023

Sisältö:
- Terveysalan tutkimus- ja kehittämistyön kohteet ja tarkoitus
- Opinnäytetyön prosessin eri vaiheet
- Näyttöön perustuva toiminta
- Terveysalan tietokantojen käyttö ja tieteellisten julkaisujen lukeminen
- Erilaiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät
- Kehittämis- tai tutkimussuunnitelman laatiminen
- Eettisyys ja luotettavuus tutkimus- ja kehittämisprosesseissa
- Erilaiset ilmaisun keinot: raportin kirjoittaminen ja lähdemerkinnät, taulukkolaskentaohjelman käyttö
- Tehtävät ja tentti em. osa-alueista

Syksyn 2023 tenttiajankohdat: 4.10.2023, 25.10.2023 ja 22.11.2023.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi on numeerinen (1-5). Opintojakson hyväksytty suoritus muodostuu välilehtien suoritetuista tehtävistä sekä hyväksytysti suoritetusta tentistä. Jaksolla on seurantatyökalu, josta opiskelija voi tarkistaa omia suoritteitaan.

Numeroarviointi tulee tentin pistemäärän perusteella alla olevalla
tasavälisellä asteikolla:
35-41 = T1 (= 50-59 %)
42-48 = T2 (= 60-69 %)
49-55 = H3 (= 70-79 %)
56-62 = H4 (= 80-89 %)
63-70 = K5 (= 90-100 %)

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 26.04.2024

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Minna Hyötilä
 • Jaana Manneros
Ryhmät
 • PSUUNS21
  Suuhygienisti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija
- kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan eri-ikäisten asiakkaiden perushoidoissa sisältää terveydenedistämistoiminnan
- osaa työskennellä suun terveydenhuollon tiimissä
- osaa toimia alansa asiantuntijana hammaslääketieteen eri osa-alueisiin liittyvissä toiminnoissa (oikomishoito, parodontologia, suukirurgia, protetiikka, radiologia, purentafysiologia)
- osaa toimia suun terveydenhoidon asiantuntijana erilaisissa hoiva- ja hoitolaitoksissa sekä koulu- ja sosiaalitoimen yksiköissä
- osaa käyttää suun terveydenhoitotyön eettisiä arvoja ja periaatteita sekä kestävän kehityksen ja taloudellisen toiminnan periaatteita suun terveydenhoitotyössä
- tunnistaa suun terveydenhoitotyön lähiesimiestehtäviä
- osaa arvioida kriittisesti omaa työtään erityisesti laadun näkökulmasta
- osaa tarvittaessa sisällyttää harjoitteluunsa opinnäytetyön aineiston keruu.

Sisältö

- suun terveydenhoitotyö, terveyden edistäminen, työn ja ympäristön turvallisuusosaaminen ja suun terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen osaamistason mukaisesti

Oppimateriaalit

ITS learning oppimisympäristo
Käypähoito suositukset
StuDental laatukansio/ vastuualuekansio Messissä

Opetusmenetelmät

Yksilö- ja tiimioppiminen
Kliininen ja simulaatioharjoittelu työvuorotaulukon mukaan StuDental toiminnassa
Varhan Sote alueen 7-8 oikojasuuhygienistin tutustumispäiviin osallituminen
Kliininen harjoittelu suun terveydenhuollon organisaatioissa ohjaajan ohjauksessa
Osastotunnit vastuuopiskelijan johdolla
Vastuualueesta vastaaminen yksilönä ja ryhmässä

Kansainvälisyys

Yksilö ja tiimioppiminen
Kliininen ja simulaatioharjoittelu työvuorotaulukon mukaan StuDental toiminnassa
Varhan Sote alueen 7-8 oikojasuuhygienistin tutustumispäiviin osallituminen
Kliininen harjoittelu suun terveydenhuollon organisaatioissa ohjaajan ohjauksessa
Osastotunnit vastuuopiskelijan johdolla
Vastuualueesta vastaaminen yksilönä ja ryhmässä

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Harjoittelu on mahdollista suorittaa kansaivälissä opiskelijavaihdossa kohdekorkeakoulun harjoittelupaikoissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op harjoittelua vastaa 27h opiskelijan työtä (sis. vastuualuetyöskentely ja kliininen harjoittelu StuDentalissa ja terveydenhuollon organisaatioissa)

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit erillisellä lomakkeella

Sisällön jaksotus

Medisiina D Studental oppimisympäristö viikoilla 3-11
Ortodontian tutustumispäivät viikoilla 3-11
Harjoittelu suun terveydenhuollon yksiköissä viikoilla 12-15

Opiskelijan tavoitteet:
- kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan eri-ikäisten asiakkaiden perushoidoissa sisältää terveydenedistämistoiminnan
- osaa työskennellä suun terveydenhuollon tiimissä
- osaa toimia alansa asiantuntijana hammaslääketieteen eri osa-alueisiin liittyvissä toiminnoissa (oikomishoito, parodontologia, suukirurgia, protetiikka, radiologia, purentafysiologia)
- osaa toimia suun terveydenhoidon asiantuntijana erilaisissa hoiva- ja hoitolaitoksissa sekä koulu- ja sosiaalitoimen yksiköissä
- osaa käyttää suun terveydenhoitotyön eettisiä arvoja ja periaatteita sekä kestävän kehityksen ja taloudellisen toiminnan periaatteita suun terveydenhoitotyössä
- tunnistaa suun terveydenhoitotyön lähiesimiestehtäviä
- osaa arvioida kriittisesti omaa työtään erityisesti laadun näkökulmasta
- osaa tarvittaessa sisällyttää harjoitteluunsa opinnäytetyön aineiston keruu.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijalle aiheutuu kustannuksia siirtyessä oikojasuuhygienistin tutustumispäiviin sekä harjoitteluun terveyspalveluorganisaatioissa.
Kenttäharjoittelussa noudatetaan pääsääntöisesti ohjaavan suuhygienistin työaikaa.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoittelun suorittaminen täysimääräisesti (270 h)
- Osallistuminen kliiniseen ja simulaatioharjoitteluun, osastotunneille ja oikojashg tutustumispäiviin
- Kenttäharjoittelun suorittaminen
- Oppimistehtävien suorittaminen ja kirjaaminen ITS learning alustalle
- Harjoittelun hyväksytyt tavoitteet ja arviointi kirjataan SunHarkka järjestelmään
- Työaika kirjataan SunHarkka sähköiseen järjestelmään

Hylätty (0)

Hylätyn suorituksen kriteerit erillisellä lomakkeella

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukaisten suuhygienistikoulutuksen opintojen ja harjoittelujen aikaisempi suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 14.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Päivi Pietikäinen
Ryhmät
 • PSUUNS22
  Suuhygienisti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa tunnistaa asiakkaan ohjauksen tarpeen
- osaa toteuttaa ja tehdä johtopäätöksiä eri ohjaustilanteista
- osaa käyttää erilaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä sekä hyödyntää opetusteknologiaa

Sisältö

- eri ohjaustilanteet
- eri opetus- ja ohjausmenetelmät
- asiakkaan ohjausprosessi

Oppimateriaalit

ITS Learning oppimisalusta
Oppiportti

Opetusmenetelmät

Keskusteleva luento-opetus
Oppimista edistävät tehtävät
Terveydenedistämistilaisuuden suunnittelu ja toteutus
Opiskelijaohjauksen suunnittelu ja toteutus
Yksilötyöskentely
Pienryhmätyöskentely
Verkkokurssit

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opitaan ja harjoitellaan monipuolisesti hoitotyössä tapahtuvaa ohjausta ja opetusta.
Näkökulmana yksilöohjaus ja ryhmäohjaus sekä kliinisen työn/harjoittelun ohjaus.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Etäopiskelu opettajajohtoisesti
Lähiopiskelu opettajajohtoisesti
Itsenäinen opiskelu
Oppimistehtävät
Verkkokurssien suorittaminen
Opetustapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi
Opiskelijaohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Hyväksytty suoritus edellyttää:
Aktiivinen läsnäolo tunneilla
Oppimistehtävien ja verkkokurssien suorittaminen
Terveydenedistämistilaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
Opiskelijaohjauksen suunnittelu, toteutus ja arviointi
Läsnäolo seminaaripäivissä
Opettaja-, vertais- ja itsearviointi

Sisällön jaksotus

Ajoitus vko 35 - 45
Opiskelija
•osaa tunnistaa asiakkaan ohjauksen tarpeen
•osaa toteuttaa ja tehdä johtopäätöksiä eri ohjaustilanteista
•osaa käyttää erilaisia opetus- ja ohjausmenetelmiä sekä hyödyntää opetusteknologiaa

Opetus ja ohjaus hoitotyön kontekstissa
Ohjaus vuorovaikutuksena, yksilöohjaus ja ryhmäohjaus, opiskelijaohjaus
Opetus- ja ohjausmenetelmät
Monikulttuurinen ohjaus hoitotyössä
Ohjauksen tavoitteet, vaikuttavuus ja arviointi
Taitojen opetus ja oppiminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Osia ammattiopinnoista suorittuna

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Minna Hyötilä
 • Päivi Pietikäinen
 • Jaana Manneros
 • Riikka Hellman
Ryhmät
 • PSUUNS21
  Suuhygienisti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa:                                                           
- jäsentää opinnäytetyönsä aiheen toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi
- laatia hyväksytyn opinnäytetyön suunnitelman, jossa raportoidaan opinnäytetyön menetelmälliset ja sisällölliset ratkaisut
- ottaa vastaan ohjausta ja antaa vertaisohjausta

Oppimateriaalit

Oppimateriaali
Itslearning: Opinnäytetyö –kansio
Kehittämistyön menetelmäosaaminen –opintojakson sisältö ja materiaali.
Messissä Opinnäytetyö -sivuston materiaali.
Kniivilä S., Lindblom-Ylänne, S. & Mäntynen, A. 2017. Tiede ja Teksti. Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Tallinna: Printon Trukikoda.
Hirjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
Vilkka H. 2015. Tutki ja kehitä. Juväskylä: PS-kustannus.
Vilkka H. & Airaksinen T. 2003. (tai uudempi) Toiminnallinen opinnäytetyö. Helsinki: Tammi.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, seminaaripäivä, opettajaohjaus, vertaisohjaus, opinnäytetyöpaja

Kansainvälisyys

- Pari- ja ryhmätyöskentely: opinnäytetyösuunnitelma laaditaan kirjallisesti ja esitetään suullisesti pienryhmässä
- Itsenäinen työskentely: tiedonhaku opinnäytetyön aiheesta, metodiikkaan perehtyminen
- Seminaaripäivä: opinnäytetyösuunnitelman suullinen esittäminen
- Opettajaohjaus: jokainen pari/pienryhmä varaa ajan opettajan ohjaukseen 3 kertaa ennen seminaaripäivää
- Vertaisohjaus: jokainen pari/pienryhmä on ainakin kerran mukana opettajaohjaustilanteessa opponentin roolissa, yhden opinnäytetyösuunnitelman opponointi seminaaripäivässä, muiden esitysten vertaisarviointi
- Opinnäytetyöpaja: Opinnäytetyön ohjausta järjestetään työpajoissa 3 x syyslukukauden aikana

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä
Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen:
• Lähiopetus 2h
• Seminaaripäivä 4h
• (Opinnäytetyöpaja 24h)
• Opettajaohjaus 3h
• Vertaisohjaus 10h
• Itsenäinen ja tiimityöskentely 92h

Sisällön jaksotus

Syyslukukausi 2023
- Opiskelija jäsentää opinnäytetyönsä aiheen toteuttamiskelpoiseksi kokonaisuudeksi
- Opiskelija laatii kirjallisesti hyväksytyn opinnäytetyön suunnitelman, jossa raportoidaan opinnäytetyön menetelmälliset ja sisällölliset ratkaisut
- Opiskelija esittää suullisesti opinnäytetyön suunnitelman
- Opiskelija ottaa vastaan ohjausta ja antaa vertaisohjausta

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelma arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson arvosana on opinnäytetyön suunnitelman arvosana. Pääsääntöisesti arvosana on sama tiimin kaikille jäsenille. Poikkeustilanteissa voi olla eri.

Esitietovaatimukset

Kehittämistyön menetelmäopinnot

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

10 op

TKI-osuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Minna Hyötilä
 • Jaana Manneros
Ryhmät
 • PSUUNS21
  Suuhygienisti (AMK), S21

Tavoitteet

Student
- are familiar with the operational principles of the Studental entrepreneurial environment from the point of view of marketing, operational planning, implementation and development
- know how to use the information management system used in oral health care
- know how to guide and support and prepare patients for examinations
- know how to perform a cariological and periodontal health examination, how to draw up a treatment plan, implement the treatment and assess it
- on the basis of the results of oral health examination, students can consult experts and refer their clients to experts for continued examinations and care
- master safe use of radiation both in intraoral and panoramic x-ray imaging
- know how to carry out x-ray imaging, to develop and record them, and to carry out preliminary interpretation of them
- can do Promotion and Prevention tasks in individual Oral Care Process
- know how to collaborate with various communities within the educational and social services in connection with health promotion projects
- is innovative concerning all procedures and quality management
- know how to receive feedback, analyse, assess and develop their own actions

Sisältö

This course is implemented in Project.

Oppimateriaalit

Its Learning: Oral Health Care in RDI Environments 2 -kansio
Messi: Studental vastuualueet -työtila

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, opettajaohjaus, vertaisohjaus

Kansainvälisyys

- Työelämäharjoittelu: Käytännön työelämätaitojen oppiminen, suuhygienistin vastaanottotoiminta Studentalissa, asiakkaan hoidon suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja kirjaaminen WinHIT –järjestelmään, vastaanoton toimintavalmiudesta huolehtiminen, työvuorotaulukon mukaan eri rooleissa toimiminen
- Pari- ja ryhmätyöskentely: Vastuualue työskentely, nuoremman suuhygienistiryhmän mentorointi, hammashoitajaopiskelijoiden ohjaus
- Itsenäinen työskentely: Asiakastietoihin sekä muihin Studentalin dokumentteihin perehtyminen, henkilökohtaisen raportin laatiminen
- Opettajaohjaus: Opettajat toimivat ohjaajina Studentalissa, osastotunneille osallistuminen
- Vertaisohjaus: Opiskelutoverin avustaminen kliinisessä työskentelyssä tai muissa vastaanoton tehtävissä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

10 op = 270h opiskelijan työtä
- Työskentely työvuorotaulukon mukaisesti eri rooleissa ja toimipisteissä
- Vastuualuetyöskentely
- Osastotunneille osallistuminen
- Itsenäinen työskentely (sisältää asiakastietoihin sekä muihin Studentalin dokumentteihin perehtymisen ja henkilökohtaisen raportin laatimisen)
- Limakalvosairaudet –osion suorittaminen
- Osallistuminen lääkehoidon rasteihin ja simulaatioihin
- Osallistuminen tuutortunneille

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti ja poissaolot korvattu (kts. edellinen kohta)

Sisällön jaksotus

Vko 35-49
Työelämäharjoittelu 4
- Harjoittelu toteutetaan Turun AMK:n StuDental -työtoiminnassa yhteistyössä Varhan Turun kaupungin suun terveydenhuollon kanssa. Harjoitteluun integroidaan erilaisia terveyden edistämiseen liittyviä tapahtumia ja tehtäviä. Harjoitteluun sisältyy myös omalla vastuualueella toiminen (0,5 op) sekä osastotunneille osallistuminen.
- Työeläharjoittelu 4 sisältää myös Limakalvosairaudet –osion, 0,5 op
- Lääkehoidon rastit ja simulaatiot, 0,5 op
- Tuutorointi 0,5 op

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

- Osallistuminen harjoitteluun työvuorotaulukon mukaisesti, poissaolot korvattava (korvaustavasta löytyy erillinen dokumentti Itsistä)
- Vastuualueella työskentely 13,5h
- Osastotunneille osallistuminen, poissaolot korvattava
- Henkilökohtaisen raportin palauttaminen (sisältää tuntikirjanpidon ja tehtävien dokumentoinnin vastuualuetyöskentelystä sekä ammattitaitoa edistävä harjoittelu ja sen arviointi –lomakkeen itsearvioinnin täyttämisen)
- Limakalvosairaudet –osion suorittaminen
- Osallistuminen lääkehoidon rasteihin ja simulaatioihin
- Osallistuminen tuutortunneille
Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti ja poissaolot korvattu

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Minna Hyötilä
 • Jaana Manneros
Ryhmät
 • PSUUNS22
  Suuhygienisti (AMK), S22

Tavoitteet

The student
- can describe the operational readiness of a clinic, maintenance tasks required at a clinic and the use of treatment devices and instruments
- knows how to carry out various treatment methods available to a dental hygienist
- knows how to use the materials and devices used in early cariological and periodontal treatment
- knows how to use methods for promoting oral health in the implementation of treatment

Sisältö

- the operational readiness of a clinic, maintenance tasks required at a clinic and the use of treatment devices and instruments
- various treatment methods available to a dental hygienist
- the materials and devices used in early cariological and periodontal treatment
- methods for promoting oral health in the implementation of treatment

Oppimateriaalit

Itsin materiaalit
Käypä hoito suositukset (Kariologia ja Parodontologia)
Therapia Odontologica

Opetusmenetelmät

4 op/OSTH:
Lähiopetus- ja oppiminen simulaatioharjoituksissa
Itsenäinen oppiminen simulaatioharjoituksissa
Asiantuntijaluennot ja harjoitukset, edustajien vierailut
Kirjalliset ennakkotehtävät ja oppimispäiväkirja/reflektointi

1 op/ Tutorointi ja WinHit opetus:
Itsenäinen työskentely, opettajaohjaus

Kansainvälisyys

4 op/OSTH:
Teoriatiedon opiskelu: ennakkotehtävät ja instruktiot simulaatioharjoitusten alussa
Simulaatioharjoitukset: yksilö ja parityöskentely, harjoitukset toisillaan, osaamisen näytöt
Asiantuntijaluennot ja edustajavierailut, laitteiden käyttökoulutukset
Työelämäyhteistyö/yritysyhteistyö (kansainväliset yritykset mm. W&H, EMS, LM Instruments Oy)

1 op/ Tutorointi ja WinHit opetus:
WinHIT -osuudessa harjoitellaan asiakastietojen kirjaamista WinHIT -järjestelmään opettajaohjauksessa.
Tuutoroinnissa käydään opettajajohtoisesti läpi ryhmää koskevia ajankohtaisia asioita.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op/ Tutorointi ja WinHit opetus = 27 h opiskelijan työtä.
- 12 h lähiopetusta
- 15 h itsenäistä opiskelua
- Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää WinHIT -potilastietojärjestelmän koulutukseen osallistumista, poissaolot tulee korvata
- Läsnäolo tuutortunneilla on pakollinen ja poissaolot tulee korvata

4 op/ OSTH laajuus = 108 h opiskelijan työtä.
- 34 h lähiopetusta (simulaatioharjoitukset)
- 12-20 h itsenäistä simulaatioharjoittelua oppilaitoksen tiloissa
- 54 h itsenäistä opiskelua

Kirjalliset ennakko- ja oppimistehtävät (HKS-HYL)
Harjoitukset (HKS-HYL)
Itsearviointi (HKS-HYL mitä opin, missä onnistuin, mitä ongelmia kohtasin ja miten niistä selvisin)
Vertaisarviointi (ergonomia) (HKS-HYL)
Opettajan arviointi (HKS-HYL) hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa harjoituksissa (poissaolot korvattava Furudent kameran avulla) ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista).
Tehtävien hyväksymiskriteerit käydään läpi opintojakson alussa.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti • tunnistaa luotettavia tietolähteitä. • toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen, • tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen, • käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti, • työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen. • tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia, • toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun sovituista tehtävistä.
erittelee keskeisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita • erottaa tutkitun tiedon arkitiedosta • hankkii tietoa oman alansa tietolähteistä asianmukaisesti. • toimii erilaissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sääntöjä ja ohjeita noudattaen, • perustelee toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen, • käyttää oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti, • työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen. • selittää oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia, • toimii vastuullisesti ja joustavasti ryhmän jäsenenä
käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja erittelee niiden välisiä suhteita, • hankkii tietoa systemaattisesti ja itsenäisesti oman alansa tietolähteistä. • toimii erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä aloitteellisesti • vertailee omaan toimintaansa liittyviä vaihtoehtoja käyttäen perusteluna oman alansa tietoperustaa, • soveltaa oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti sekä ottaen tilanteen huomioon, • työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen. • arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia, • toimii aktiivisesti ja tavoitteisesti ryhmän toimintaa edistäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson osat:
1 op/ Tutorointi ja WinHit opetus:
WinHIT -potilastietojärjestelmäkoulutus 1 op sijoittuu syyslukukaudella 2023 viikoille 38-41. Sisältää lähiopetusta koko ryhmälle.
Tuutorointi järjestetään kerran kuukaudessa syksyn 2023 aikana koko ryhmälle.


4 op/ OSTH:
Harjoitukset ja oppimistehtävät ajoittuvat syyslukukaudella 2023 viikoille 37-46
Opintojakso toimii valmentavana opintojaksona StuDental harjoitteluille. Harjoitukset/lähiopetuspäivät toteutuvat viikoilla 37-46. Sisältää lähiopetusta koko ryhmälle, joiden lisäksi toteutetaan itsenäistä harjoittelua oppilaitoksen tiloissa.

Opintojakso sisältää valmistautumisen harjoitustunneille, oppimistehtävien suorittamisen, oppimispäiväkirjan pitämisen ja harjoituksiin osallistumisen. Harjoituksissa on läsnäolovelvollisuus. Poissaolot korvataan futudent kameran avulla sekä perehtymällä aiheeseen kirjallisesti (max 2 harjoituskertaa voi korvata futudent kameralla).

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opintojakson aikana opiskelija käyttää omia suojavaatteita, suojakenkiä ja suojalaseja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1 op/ Tutorointi ja WinHit opetus:
WinHIT -asiakastietojärjestelmä -osuuden suoritus
Tuutortunneille osallistuminen

4 op/ OSTH:
Kirjalliset ennakko- ja oppimistehtävät (HKS-HYL)
Harjoitukset (HKS-HYL)
Itsearviointi (HKS-HYL mitä opin, missä onnistuin, mitä ongelmia kohtasin ja miten niistä selvisin)
Vertaisarviointi (ergonomia) (HKS-HYL)
Opettajan arviointi (HKS-HYL) hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa harjoituksissa (poissaolot korvattava) ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista).
Tehtävien hyväksymiskriteerit käydään läpi opintojakson alussa.

Esitietovaatimukset

Ensimmäisen vuoden ammattiopinnot suoritettuna

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Minna Hyötilä
 • Päivi Pietikäinen
 • Jaana Manneros
Ryhmät
 • PSUUNS22
  Suuhygienisti (AMK), S22

Tavoitteet

The student
- can describe the operational readiness of a clinic, maintenance tasks required at a clinic and the use of treatment devices and instruments
- knows how to carry out various treatment methods available to a dental hygienist
- knows how to use the materials and devices used in early cariological and periodontal treatment
- knows how to use methods for promoting oral health in the implementation of treatment

Sisältö

- the operational readiness of a clinic, maintenance tasks required at a clinic and the use of treatment devices and instruments
- various treatment methods available to a dental hygienist
- the materials and devices used in early cariological and periodontal treatment
- methods for promoting oral health in the implementation of treatment

Oppimateriaalit

ITS learning oppimisalusta
Käypä hoito suositukset
Muu opintojakson aikana esitetty materiaali ja lähdeaineisto

Opetusmenetelmät

Suun terveydenhoitotyön harjoitukset/ Hyötilä
- Lähiopetus simulaatioharjoituksissa
- Itsenäinen oppiminen simulaatioharjoituksissa
- Asiantuntijaluennot ja harjoitukset, edustajien vierailut
- Kirjalliset ennakkotehtävät ja oppimistehtävät/reflektointi
- Vertaisoppiminen
- Kliininen näyttöjen suorittaminen (kevät 2024)

StuDental harjoittelun perehdytys/ Manneros
- Lähiopetus Teamsissä
- Itsenäinen opiskelu annetun materiaalin avulla
- Pari- ja ryhmäperehdytys vastuualueella toimimiseen
- Kirjallinen kertaustehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Instrumenttitekniikan näyttö vk XXX ja uusinta

Kansainvälisyys

Suun terveydenhoitotyön harjoitukset/ Hyötilä
- Teoriatiedon opiskelu (käypä hoito suositukset, laiteohjeet ja ammatillset artikkelit)
- Ennakkotehtävät ja instruktiot simulaatioharjoitusten alussa
- Simulaatioharjoitukset: yksilö ja parityöskentely, harjoitukset toisillaan,
- Osaamisen näytöt Videointi/digitaalisesti/sähköisesti
- Asiantuntijaluennot ja edustajavierailut, laitteiden käyttökoulutukset
- Työelämäyhteistyö/yritysyhteistyö (kansainväliset yritykset mm. LM Instruments Oy, W&H, EMS)

StuDental harjoittelun perehdytys/ Manneros
- Teoriatiedon opiskelu (Materiaalit Itsissä)
- Kirjallinen tehtävä
- Pari- ja ryhmätyöskentely: Vastuualueperehdytys

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op = 27 opiskelijan työtä

Suun terveydenhoitotyön harjoitukset 3 op:

- lähiopetusta
- itsenäistä simulaatioharjoittelua oppilaitoksen tiloissa
- itsenäistä opiskelua

StuDental harjoittelun perehdytys/ Manneros
- 2 op
- Lähiopetusta Teamsissä 10h
- Vastuualueperehdytys 8h
- Itsenäistä opiskelua 36h

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti • tunnistaa luotettavia tietolähteitä. • toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen, • tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen, • käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti, • työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen. • tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia, • toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun sovituista tehtävistä.
erittelee keskeisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita • erottaa tutkitun tiedon arkitiedosta • hankkii tietoa oman alansa tietolähteistä asianmukaisesti. • toimii erilaissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sääntöjä ja ohjeita noudattaen, • perustelee toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen, • käyttää oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti, • työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen. • selittää oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia, • toimii vastuullisesti ja joustavasti ryhmän jäsenenä
käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja erittelee niiden välisiä suhteita, • hankkii tietoa systemaattisesti ja itsenäisesti oman alansa tietolähteistä. • toimii erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä aloitteellisesti • vertailee omaan toimintaansa liittyviä vaihtoehtoja käyttäen perusteluna oman alansa tietoperustaa, • soveltaa oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti sekä ottaen tilanteen huomioon, • työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen. • arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia, • toimii aktiivisesti ja tavoitteisesti ryhmän toimintaa edistäen.

Sisällön jaksotus

Opintojakson toteutus keväällä 2024

Suun terveydenhoitotyön harjoitukset vk 2-16/ Hyötilä

Opintojakso sisältää valmistautumisen ja osallistumisen harjoitustunneille. Harjoituksissa on läsnäolovelvollisuus. Poissaolot korvataan futudent kameran avulla sekä perehtymällä aiheeseen itsenäisesti (max.kaksi harjoituskertaa voi korvata futudent kameralla). Opintojakson lopussa on instrumenttitekniikan osaamisen näyttö, joka toteutetaan futudent kameran avulla.

StuDental harjoittelun perehdytys vk 3-7/ Manneros
Opintojakso sisältää valmistautumisen Harjoittelu 3/Oral Health Care in RDI Environments 1 -StuDental harjoitteluun. Opintojaksolla on läsnäolovelvollisuus. Poissaolot korvataan perehtymällä itsenäisesti tunnilla käytyyn materiaaliin. Opintojakson lopussa on kirjallinen kertaustehtävä käsitellyistä aiheista.

Viestintäkanava ja lisätietoja

Viestintäkanava: ITS learning ja sähköposti

Opintojakson aikana opiskelija käyttää omia suojavaatteita, suojakenkiä ja suojalaseja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suun terveydenhoitotyön harjoitukset/ Hyötilä:
- Kirjalliset ennakko- ja oppimistehtävät (HKS-HYL)
- Videoidut näytöt (instrumenttitekniikka)( HKS-HYL)
- Harjoitukset (HKS-HYL)
- Itsearviointi ja Vertaisarviointi (ergonomia) (HKS-HYL)
- Opettajan arviointi (HKS-HYL) hyväksytty suoritus edellyttää läsnäoloa harjoituksissa (poissaolot korvattava) ja kaikkien tehtävien hyväksyttyä suorittamista).
- Tehtävien hyväksymiskriteerit käydään läpi opintojakson alussa.

Perehdytys/Manneros
- Kirjallinen kertaustehtävä (Hyväksytty - Hylätty)
- Vastuualueperehdytykseen osallistuminen (poissaolo korvattava)
- Opintojakson hyväksyttyvä suorittaminen edellyttää läsnäoloa kaikilla lähitunneilla (poissaolot korvattava)

Esitietovaatimukset

First Orientation to Oral Health Care must be completed.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Sini Kieksi
 • Jaana Manneros
Ryhmät
 • PSUUNS21
  Suuhygienisti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpiä purentavirheiden korjaamiseen käytettäviä oikomiskojeita
- nimetä ortodonttiset instrumentit ja välineet
- toteuttaa tavallisimmat suuhygienistin vastuualueella olevat tehtävät oikomishoidossa
- motivoida, neuvoa ja ohjata oikomishoidossa olevaa asiakasta suun terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä

Sisältö

Erilaiset oikomiskojeet
Ortodonttiset instrumentit ja välineet
Kiinteän kojeistuksen rakentaminen ja purkaminen
Kiinteän kojeistuksen puhdistaminen ja kotihoito

Oppimateriaalit

Oppimateriaali löytyy Itslearning -oppimisalustalta.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus, simulaatioharjoittelu, itsenäinen työ, kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti, Jessi Vuorinen
Pe 3.11. klo 12.30-13.15 (45 min), Tila Blokki 2, Med D 1054
1. Uusintatentti Ma 4.12. klo 9-9.45, Tila ICT Omega B1041
2. Uusintatentti Tammikuussa

Instrumenttitentti, Sini Kieksi
Ma 4.12. klo 8.15-9.00 (45 min), Tila ICT Omega B1041
1. Uusintatentti Tammikuussa
2. Uusintatentti Helmikuussa

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opitaan ja harjoitellaan ortodontian erikoisalaan liittyviä työelämätaitoja. Simulaatioharjoittelu mahdollistaa kädentaitojen oppimisen ja kehittymisen kiinteän kojeistuksen rakentamisessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5op = 135h opiskelijan työtä
Teoriaopetus 16h
Simulaatio-opetus 18h
Itsenäiset simulaatiot 12h
Itsenäinen työskentely 89h (sisältää kirjallisen yksilötehtävän ja oppimispäiväkirjanpidon sekä tentteihin, lähiopetustunneille ja simulaatiotunneille valmistautumisen)

Sisällön jaksotus

Vko 35-49
Sisältö: Kiinteän kojeistuksen rakentaminen, oikomishoidon materiaalit, oikomishoidon instrumentit ja niiden huolto sekä muut välineet, hitsausmuuntajan käyttö ja huolto, oikomishoitopotilaan suun terveyden edistäminen

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opiskelijapalautteen keruu ja käsittely
Opintojakson lopussa ja lukuvuoden kehittämispäivässä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolo kaikilla teoria- ja simulaatiotunneilla pakollinen, poissaolot korvattava, opiskelija ehdottaa, miten korvaa poissaolon
Simulaatioharjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Yksilötehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Instrumenttitentti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty (hyväksytty suoritus väh. 8/10 oikein)
Jessi Vuorisen tentti arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki osatehtävät on suoritettu hyväksytysti ja poissaolot korvattu

Esitietovaatimukset

Osia ammatti ja perusopinnoista

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 30.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 20

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Päivi Pietikäinen
 • Jaana Manneros
Ryhmät
 • PSUUNS21
  Suuhygienisti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa purentaelimen kokonaisuutena, sen toiminnan sekä siinä ilmenevät poikkeavuudet
- tunnistaa leukanivelen, alaleuan liikkeiden ja hampaiden muodostama kokonaisuus
- tunnistaa purentaelimen toimintahäiriöiden epidemiologiaa, etiologiaa ja diagnostiikkaa
- kuvata purentafysiologisen asiakkaan tutkimisen periaatteet
- kuvata tavallisimmat purentafysiologiset hoitomuodot ja toteuttaa purentalihasten rentouttamisen menetelmät suuhygienistin vastuualueella
- kuvata suukirurgisia hoitomenetelmiä
- nimetä perusvälineistön ja –laitteiston suukirurgiassa
- kuvata perioperatiivisen hoitoprosessin vaiheet suukirurgisen potilaan hoidossa
- ottaa huomioon aseptiikan suukirurgisessa työskentelyssä
- ohjata asiakasta suun terveydenhoitoon liittyvissä tarpeissa suukirurgisten hoitojen yhteydessä
- toteuttaa suuhygienistin vastuualueella olevat tehtävät suukirurgisessa hoidossa

Sisältö

- purentaelin ja purentaelimen toimintahäiriöt
- Purentaelimen tutkimisen periaatteet
- Purentaelimen toimintahäiriöiden tavallisimmat hoitomuodot ja kotihoidon ohjaus
- Purentalihasten rentouttamisen menetelmät suuhygienistin vastuualueella
- Suukirurgiset hoitomenetelmät
- Perioperatiivinen hoitoprosessi ja asiakkaan ohjaaminen
- Aseptiikka suukirurgisessa työskentelyssä
- Perusvälineistö- ja laitteisto suukirurgiassa
- Harjoitus hoitohuoneen varustelusta suukirurgista leikkausta varten

Oppimateriaalit

Päivi Pietikäinen: Purentafysiologinen hoito 2,5 op
Kirveskari P. 2008. Purentafysiologia. Teoksessa Teoksessa Meurman, J. ym. (toim.)Therapia Odontologica. Hammaslääketieteen käsikirja. Academica Kustannus Oy. Vantaa: Hansaprint Oy.
Käypä hoito -suositus. Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD). Duodecim 2020.
Wright E. F. 2014. Manual of Temporomandibular Disorders. Wiley Blackwell.
Muu opintojakson alussa ilmoitettu materiaali
Ajankohtaiset tutkimukset ja artikkelit
Tenttimateriaali ilmoitettu ITS:ssa

Jaana Manneros: Suukirurginen hoito 2,5 op
Lähiopetusmateriaali sekä muu materiaali ITS:ssä
Anttila, V-J., Hellsten, S., Rantala, A., Routamaa, M., Syrjälä, H. & Vuento, R. (toim.) 2010. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Helsinki: WS Bookwell Oy.
Kuusilehto, A. & Jalava, K. 1993. Suukirurgia ja suukirurginen hoitotaito. Helsinki: Painatuskeskus Oy, sivut 37-52 ja 83-134.
Lukkari, L., Kinnunen, T. & Korte, R. 2007. Perioperatiivinen hoitotyö. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy, sivut 9-26 ja 78-102.
Meurmann, J., Murtomaa, H., LeBell,Y. & Autti, H. 2008. Therapia Odontologica. Hammaslääketieteen käsikirja. Vantaa: Hansaprint Oy, sivut 728-750 ja 759-770.
Viisaudenhammas(online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja SuomenHammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2014. Saatavilla Internetissä: www.käypähoito.fi
Tenttimateriaali:
Lähiopetusmateriaali sekä muu materiaali ITS:stä
Viisaudenhammas käypä hoito -suositus

Opetusmenetelmät

Päivi Pietikäinen: Purentafysiologinen hoito 2,5 op
Opintojakson orientoiva tehtävä
Diagnostinen alkukoe
Lähiopetus ja itsenäinen oppiminen simulaatioharjoitteluissa.
Ennakkotehtävät/valmistautuminen simulaatioharjoitteluun ja harjoittelujen reflektointi.
Oppimistehtävät ja kirjallinen tentti

Jaana Manneros: Suukirurginen hoito 2,5 op
Lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, simulaatioharjoittelu, kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Purentafysiologinen hoito:
Lopputentti
1. Uusintatentti
2. Uusintatentti

Suukirurginen hoito:
Vko 46, Pe 17.11. klo 9-9.30 Instrumenttitentti (30 min) Troll
Vko 48, Pe 1.12. klo 8.15-9.15 Kirjallinen tentti (60 min), ICT B1041 Omega
1. Uusintatentti Ke 17.1. klo 16
2. Uusintatentti Ke 14.2. klo 16

Kansainvälisyys

Päivi Pietikäinen: Purentafysiologinen hoito 2,5 op
Opintojaksolla opitaan ja harjoitellaan purentafysiologiseen hoitoon liittyviä työelämätaitoja.
Orientoiva tehtävä ja tentti yksilöllisesti. Oppimistehtävä ja simulaatioharjoittelu suoritetaan pienryhmissä.

Jaana Manneros: Suukirurginen hoito 2,5,op
Opintojaksolla opitaan suukirurgian eriloisalaan liittyviä työelämätaitoja. Simulaatioharjoittelu mahdollistaa taitojen oppimisen leikkaukseen valmistautumisen ja leikkaushuoneen varustelun osalta. Kädentaidot harjaantuvat harjoiteltaessa kirurgisen pastan sekoittamista sekä ompeleiden poistoa. Pienryhmätyöskentelyssä perehdytään perusvälineistöön- ja laitteistoon suukirurgiassa sekä poisto- ja leikkausinstrumentteihin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Päivi Pietikäinen: Purentafysiologinen hoito 2,5 op
67,5h opiskelijan työtä
Lähi- ja simulaatio-opetus 24h
Itsenäinen työskentely 43,5h (sisältää kirjallisen opintojakson orientoivan oppimistehtävän, ryhmätyön sekä valmistautuminen diagnostiseen alkukokeeseen, simulaatioharjoitteluihin ja kirjalliseen tenttiin)

Jaana Manneros: Suukirurginen hoito 2,5 op
2,5 op = 67,5h opiskelijan työtä
Lähi- ja simulaatio-opetus 20h
Itsenäinen työskentely 47,5h (sisältää videon kuvaamisen sekä tentteihin, lähiopetustunneille ja simulaatiotunneille valmistautumisen)

Sisällön jaksotus

Päivi Pietikäinen: Purentafysiologinen hoito 2,5 op
Opinnot ajoittuvat viikoille 35 - 41
Purentafysiologia
Purentaelin ja sen toimintahäiriöt
Purentaelimen tutkiminen
Purentaelimen tavallisimmat kuntouttavat hoitomuodot
Simulaatioharjoittelut


Jaana Manneros: Suukirurginen hoito 2,5
Viikot 37-48
Suukirurgisen hoidon organisaatiot Suomessa
Suukirurginen hoitoympäristö
Perioperatiivinen hoitoprosessi suukirurgiassa: preoperatiivinen hoitovaihe, intraoperatiivinen hoitovaihe, postoperatiivinen hoitovaihe
Suukirurgisen hoidon aseptiikka ja leikkaukseen valmistautuminen (aseptisen toiminnan kannalta keskeiset asiat, suukirurgisen leikkauksen puhtausluokitus, kirurginen käsien desinfektio, steriili pukeutuminen, potilaan valmistaminen leikkaukseen)
Perusvälineistö- ja laitteisto suukirurgiassa, poisto- ja leikkausinstrumentit
Leikkaushuoneen valmistelu
Haavan paraneminen ja kirurgisen pastan asettaminen
Ompeluharjoitukset, instrumenttisolmun teko ja ompeleen poisto
Hammastapaturmat
Pienryhmässä toteutettava leikkaushuoneen varustelu suukirurgista toimenpidettä varten, jonka ryhmä videokuvaa

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana muodostuu Purentafysiologisen hoidon ja Suukirurgisen hoidon numeerisen (1-5) arvosanan keskiarvosta.

Päivi Pietikäinen: Purentafysiologinen hoito 2,5 op
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (2,5 op:n jaksolla sallittu poissaolo teoriaopetuksesta on 4h, muut korvattava)
Läsnäolo simulaatioharjoituksissa pakollinen, poissaolot korvattava
Oppimistehtävät ja simulaatioharjoittelujen arviointi asteikolla hyväksytty/hylätty
Diagnostinen testi arvioidaan asteikolla H - 5 (20% numeerisesta kokonaisarvosanasta)
Kirjallinen tentti arvioidaan asteikolla H - 5 (80% numeerisesta kokonaisarvosanasta)
Opettaja-, vertais- ja itsearviointi.

Jaana Manneros: Suukirurginen hoito 2,5 op
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (2,5 op:n jaksolla sallittu poissaolo teoriaopetuksesta on 4h, muut korvattava)
Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
Osallistuminen simulaatioharjoitteluun pakollinen, poissaolot korvattava (Huomioithan, että teoriatunnilla tehdään myös harjoituksia, jotka tulee korvata näytöllä)
Kirjallinen tentti 60 min (asteikolla 1-5) 50% numeerisesta arvosanasta
Instrumenttitentti 30 min (asteikolla 1-5) 25% numeerisesta arvosanasta
Videokuvaus leikkaushuoneen varustelusta (asteikolla 1-5) 25% numeerisesta arvosanasta
Korvaavista suorituksista sovitaan erikseen opettajan kanssa

Esitietovaatimukset

Osia ammatti ja perusopinnoista

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Riikka Hellman
Vastuuopettaja

Riikka Hellman

Ryhmät
 • PSUUNS23
  Suuhygienisti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija
- (I lukukausi) Tietää suun terveyden edistämisen strategiat ja menetelmät
- (I-lukukausi) Tunnistaa suun sairauksien ehkäisyssä käytettävät aineet ja välineet
- (I-II lukukausi) Ymmärtää ja osaa suun sairauksien ehkäisyn ja varhaishoidon menetelmät eri ikäkausina
- (II-lukukausi) Osaa kuvata purentaelimen kasvun ja kehityksen ja poikkeamat, suun rakenteen, hampaiden kehittymisen ja toiminnan
- (I-II lukukausi) Osaa suun terveyteen ja terveyden edistämiseen vaikuttavat tekijät eri ikäkausina

Sisältö

Suun terveyden edistämisen strategiat ja menetelmät
Suun terveyden merkitys hyvinvointiin ja sen edistäminen eri ikäkausina.
Suun sairauksien ehkäisy ja varhaishoidon menetelmät eri ikäkausina
Karieksen käypähoitosuositus
Suun sairauksien ehkäisyssä käytettävät välineet ja aineet
Purentaelimen kasvu, kehitys, toiminta ja poikkeamat
Imetys ja purentaelimen kasvu
Suuontelon rakenne, hampaiden kehittyminen

Oppimateriaalit

Syksy 2023:
Terve suu kirja, löytyy Terveysportista
Itsissä oleva opintojakson materiaali
Itsenäinen tiedonhaku
Kevät 2024:
Itselearning oppimisalustan materiaalit. Terve suu kirjan artikkelit
itsenäinen tiedonhaku

Opetusmenetelmät

Syksy 2023 ja kevät 2024:
Etä- ja lähiopetus, pari- ja ryhmätyöskentely, simulaatioharjoittelu, itsenäinen työskentely, digitaaliset menetelmät, kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Syksy 2023
Tentti viikolla 47, 24.11., mahdolliset uusinnat seuraavissa uusintatenttipäivissä 5.12. ja 17.1.2024.

Kevät 2024:
Tentti viikolla 15, 10.4.2024.
Uusintapäivät ilmoitetaan opintojakson aikana.

Kansainvälisyys

Syksy 2023 ja kevät 2024:
Opintojaksolla opitaan teoriassa ja harjoitellaan simulaatioympäristössä suun terveyden edistämiseen liittyviä suuhygienistin ammatillisia työelämätaitoja.
Lisäksi toteutetaan suun terveydenedistämistapahtuma Juniori amk keväällä 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Syksy 2023
3 op = 81h opiskelijan työtä
Etä- ja simulaatio-opetus sekä tentti 26 h
Itsenäinen työskentely 55 h (sisältää yksilötehtävien tekemisen sekä tenttiin, lähiopetustunneille ja simulaatiotunneille valmistautumisen)
Kevät 2024 (muutokset mahdollisia)
3 op= 81 opiskelijan itsenäistä työtä
16 h opetusta
4 h Juniori AMK toteutus (läsnä)
2 h tentti (läsnä)
Itsenäinen työskentely 57h (sisältää Juniori AMK tapahtuman suunnitelman, ryhmätehtävän yksilötehtävän ja tenttiin valmistautumisen)

Sisällön jaksotus

Syksy 2023
Vko 35-47
Sisältö:
Terveen suun merkitys hyvinvoinnille
Sylki ja sen merkitys suun terveyteen
Sylkitestit
Suun mikrobit
Karies ja suun terveys: karieksen käypähoito -suositus
Ravinto ja suun terveys: syömistottumukset, sokerit, juomat, eroosio
Fluorin ja ksylitolin merkitys suun terveyden edistämisessä
Suun omahoito: Suun ja hampaiden puhdistusvälineet, suun hoitotuotteet (hammastahnat, suuvedet), suun mekaaninen puhdistaminen


Kevät 2024:
Vk 3-20 (muutokset mahdollsia)
Lasten suun terveyden edistäminen
Raskausaika ja suun terveys
Purentaelimen kehitys ja kasvu sekä poikkeamat
Hampaiden kehittyminen ja puhkeaminen

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Syksy 2023 ja kevät 2024
Läsnäolo ja aktiivisuus teoriatunneilla, max. poissaolo 4h
Läsnäolo simulaatiotunneilla ja suun terveydenedistämistapahtumassa pakollinen, poissaolot korvattava
Kirjallinen tentti arvioidaan asteikolla H-5 (syksyllä tentti osiosta I, keväällä osiosta II)
Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki yksilö- ja ryhmätehtävät, simulaatiot sekä tentti on suoritettu hyväksytysti ja mahdolliset poissaolot on korvattu.
Arvosana muodostuu syksyn ja kevään opintokonaisuudesta.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

• käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä ja hankkii tietoa eri tietolähteistä asianmukaisesti
• tunnistaa luotettavia tietolähteitä.
• toimii sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• tekee ohjattuna toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen,
• käyttää ohjattuna oman alansa menetelmiä asianmukaisesti ja turvallisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.
• tunnistaa oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,
• toimii ryhmän jäsenenä ja ottaa vastuun sovituista tehtävistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

• erittelee keskeisten ammattikäsitteiden välisiä suhteita
• erottaa tutkitun tiedon arkitiedosta
• hankkii tietoa oman alansa tietolähteistä asianmukaisesti.
• toimii erilaissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä sääntöjä ja ohjeita noudattaen,
• perustelee toimintaansa liittyviä valintojaan oman alansa tietoperustaa käyttäen,
• käyttää oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.
• selittää oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,
• toimii vastuullisesti ja joustavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

• käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja erittelee niiden välisiä suhteita,
• hankkii tietoa systemaattisesti ja itsenäisesti oman alansa tietolähteistä.
• toimii erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä aloitteellisesti
• vertailee omaan toimintaansa liittyviä vaihtoehtoja käyttäen perusteluna oman alansa tietoperustaa,
• soveltaa oman alansa menetelmiä asianmukaisesti, turvallisesti ja tavoitteen suuntaisesti sekä ottaen tilanteen huomioon,
• työskentelee oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.
• arvioi oman toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,
• toimii aktiivisesti ja tavoitteisesti ryhmän toimintaa edistäen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 03.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 20.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Johanna Kurtti
 • Päivi Pietikäinen
 • Sini Kieksi
Vastuuopettaja

Päivi Pietikäinen

Ryhmät
 • PSUUNS23
  Suuhygienisti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa suun terveydenhoitotyön tieteellisen ja eettisen perustan
- kuvata suuhygienistin roolin suun terveydenhuollossa ja toimintaympäristöissä
- kuvata suun terveydenhoitotyön työ- ja ympäristöterveydelliset sekä turvallisuusnäkökohdat
- tunnistaa vastaanoton toimintavalmiuteen liittyvät tehtävät
- kuvata suun terveydenhuollon asiakirjakäytänteet ja esittää asiakaskirjaamisen
- selittää perusteet ravintoaineista, ravinnon ja terveyden yhteyksistä sekä ruoan valintaan vaikuttavista tekijöistä

Sisältö

Suun terveydenhoitotyön tieteellinen ja eettinen perusta
Suuhygienistin rooli suun terveydenhuollossa ja toimintaympäristössä
Suun terveydenhoitotyön työ- ja ympäristöterveydelliset sekä turvallisuusnäkökohdat
Vastaanoton toimintavalmius
Suun terveydenhuollon asiakirjakäytänteet
Ravitsemus suun terveydenhuollossa

Oppimateriaalit

SUPE ja RAV: Käydään läpi ensimmäisellä opetuskerralla.

Opetusmenetelmät

Sini Kieksi, Suun terveydenhoidon perusteet (SUPE) 3 op:
Keskusteleva luento-opetus
Pienryhmätyöskentely ja harjoitukset
Oppimista edistävät tehtävät ja oppimisen testit
Itsenäinen opiskelu ja oppimisen osoittaminen kirjallisessa tentissä

Johanna Kurtti, Ravitsemus suun terveydenhoidossa (RAV) 2 op:
Toteutetaan keskustelevana opetuksena sekä pienryhmätyöskentelynä.
Itsenäinen opiskelu, oppimista edistävät tehtävät sekä tentti.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Supe/Kieksi: tentti viikolla 42. Uusintatenttien ajankohdat katsotaan tarkemmin ensimmäisellä opetuskerralla. Tenttiajankohdat löytyvät ItsLearning-alustalta.
RAV/Kurtti: tentti viikolla 40. Uusintatenttien ajankohdat katsotaan tarkemmin ensimmäisellä opetuskerralla. Tenttiajankohdat löytyvät ItsLearning-alustalta.

Kansainvälisyys

Sini Kieksi, Suun terveydenhoidon perusteet (SUPE) 3 op:
Opintojaksolla opitaan suun terveydenhoidon perusteita työelämätarpeiden pohjalta. Opintojakso
integroituu opintojaksoon Suun terveydenhoidon perusteet simulaatiotilanteessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Suun terveydenhoidon perusteet (SUPE) 3 op: 81 h opiskelijan työtä, joista lähitunteja 24 ja
itsenäistä työskentelyä 57 h .Opintojakso sisältää eri laajuisia kirjallisia oppimistehtäviä sekä opintojakson aikana suoritetaan oppimisen testejä ja lopputentti.

RAV 2 op: 54 tuntia opiskelijan työtä, joista opetustunteja 10, ryhmätyöskentelyä ja opiskelijan itsenäistä opiskelua (sis. tehtävät, tenttiin valmistautuminen) 44 tuntia.

Sisällön jaksotus

Opinnot ajoittuvat viikoille 35 - 42
Suun terveydenhoidon perusteet (SUPE) 3 op
- Suun terveydenhoitotyön hoitotiimi ja suuhygienistin rooli
- Suun terveydenhoitotyön eettiset periaatteet ja tieteellinen perusta
- Suun terveydenhuollon asiakirjakäytänteet ja -merkinnät
- Vastaanoton toimintavalmius
- Suun terveydenhoitotyön laitteisto, käyttö ja huolto
- Suun terveydenhoitotyön hygienia
- Suun terveydenhoitotyön ergonomia

Ravitsemus suun terveydenhoidossa (RAV) 2 op
•Ravitsemuksen perusteet sekä ravitsemuksen ja terveyden välisiä yhteyksiä huomioiden erityisesti suun terveys
•Ravitsemus eri ikäkausina
•Ruokapäiväkirjan tarkastelua ja analysointia

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Sini Kieksi 3 op
Opintojakson aikana suoritettavat oppimista edistävät tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Oppimisen testit ja lopputentti arvioidaan numeraalisesti. Opintojakson osan kokonaisarviointi muodostuu näiden keskiarvosta.

RAV: numeerinen arviointi (tehtävä hyväksytty/hylätty ja tentti: numeerinen arviointi)

Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu SUPE ja RAV keskiarvosta

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Päivi Pietikäinen
Vastuuopettaja

Päivi Pietikäinen

Ryhmät
 • PSUUNS23
  Suuhygienisti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa suun terveydenhuollon työryhmän jäseniä ja työnkuvia
- tunnistaa vastaanoton toimintayksikön laitteita ja toimintakäytänteitä
- Huolehtia vastaanoton toimintavalmiudesta
- tunnistaa terveyden edistämistyön ja suun terveydenhoitotyön liittyviä toimintoja
- toimia simulaatiotilanteissa suun terveydenhoitotyön työ- ja ympäristöterveydellisiä sekä turvallisuusnäkökulmia huomioiden

Sisältö

- Simulaatioharjoittelua: vastaanoton toimintavalmius, hygieeninen ja aseptinen toiminta, vastaanoton peruslaitteiston käyttö huomioiden työ- ja ympäristöterveydelliset sekä turvallisuusnäkökulmat, eri roolit simulaatioharjoittelussa suun terveydenhoitotyöhön liittyvissä toiminnoissa

Oppimateriaalit

Oppimateriaalina Suun terveydenhoidon perusteet –opintojakson materiaali ja muu Itslearning oppimisalustalla ilmoitettu materiaali.

Opetusmenetelmät

Lähiopetus ja itsenäinen oppiminen simulaatioharjoitteluissa.
Ennakkotehtävät/valmistautuminen simulaatiotilanteisiin ja harjoittelujen reflektointi.
Opintokäynti suun terveydenhuollon organisaatioon.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla opitaan ja harjoitellaan simulaatiotilanteissa suun terveydenhoidon perusteita
työelämätarpeiden pohjalta.
Opintojakso integroituu opintojaksoon Suun terveydenhoidon perusteet.
Opintojaksoon sisältyy opintokäynti suun terveydenhuollon toimipisteeseen, jossa opiskelija tutustuu suuhygienistin työhön yhden työpäivän ajan. Opiskelija seuraa suuhygienistin työskentelyä ja osallistuu suun terveydenhoidon perustehtäviin. Raportointi opintokäynnistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135h opiskelijan työtä
Simulaatioharjoittelu 40h ja opintokäynti 8h.
Itsenäinen työskentely 87h simulaatiotilanteisiin valmistautuminen ja harjoittelujen reflektointi. Raportti opintokäynnistä.

Sisällön jaksotus

Simulaatioharjoittelun sisältökokonaisuuksia:
Vastaanoton toimintavalmius
Suun terveydenhoitotyön laitteiston käyttö ja huolto
Aseptinen toiminta
Suun terveydenhoitotyö
Ergonomia suun terveydenhoitotyössä
Opintokäyntipäivä Turun kaupungin suun terveydenhuollon organisaatiossa
Opinnot ajoittuvat viikoille 43 - 49

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty/hylätty
Läsnäolo simulaatioharjoitteluissa pakollinen, poissaolot korvataan
Simulaatiotilanteisiin valmistautuminen ja harjoittelujen reflektointi
Oppimistehtävien tekeminen
Osallistuminen opintokäyntiin ja raportti opintokäynnistä
Opettaja-, vertais- ja itsearviointi

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 17.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 31.10.2023

Opintopistemäärä

3 op

TKI-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Minna Hyötilä
 • Päivi Pietikäinen
 • Jaana Manneros
 • Riikka Karhuvaara
 • Riikka Hellman
Ryhmät
 • PSUUNS20
  Suuhygienisti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija osaa
- toimia suun terveydenhoitotyön asiantuntijana eri-ikäisten kanssa
- suunnitella ja toteuttaa erityisryhmien ja ikääntyneiden suun terveydenhoitoa ja -edistämistä eri toimintaympäristöissä
- suun terveydenhoitotyön asiantuntijana luoda kontakteja ja toimia henkilö- ja verkostotasolla erilaisiin asiakasryhmiin ja järjestöihin
- käyttää osaamistaan eri kulttuuritaustan omaavien asiakkaiden kanssa

Sisältö

Suun terveydenhoitotyön asiantuntijana toimiminen eri-ikäisten, erilaisten asiakasryhmien ja järjestöjen kanssa
Erityisryhmien ja ikääntyneiden suun terveydenhoidon suunnitteleminen, toteuttaminen ja edistäminen eri toimintaympäristöissä
Eri kulttuuritaustasta tulevien asiakkaiden kohtaaminen

Oppimateriaalit

Materiaalit ITS learning oppimisalustalla.

Opetusmenetelmät

Lähioppiminen:
Opetuksen liiketoimintaan perehtyminen, asiantuntijaluennot ja yritysvierailut.
Simulaatio-kliininen harjoittelu: palvelujen tuottaminen yksityisille asiakkaille TUAS StuDentalissa.

Itsenäinen oppiminen:
Oppimistehtävät

Opintojakso sisältää perehdytyksen ja osastotunneille osallistumisen, tavoitteiden laatimisen, itsearvioinnin ja raportoinnin.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso ei sisällä tenttiä.

Kansainvälisyys

Tiimioppiminen: Opintojakso sisältää tiimioppimista suuhygienistipalveluiden tuottamisen osalta TUAS StuDentalissa. Opintojakso sisältää työparityöskentelyä vastuualueella ja vastaanoton vastuurooleissa.

Yksilöoppiminen: Opintojakso sisältää yksilöoppimista kliinisessä toiminnassa (kliinisessä potilastilanteessa ja hoitoketjussa).

Opiskelijan aktiivisuus korostuu oppimistehtävien, ennakkotehtävien ja asiakirjoihin perehtymisen osalta sekä toimintaprosessien hallinnassa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osallistuminen lähioppimiseen (perehdytykseen, kliiniseen toimintaan ja osastotunneille, asiantuntijaluennoille).

1 op vastaa opiskelijan työtä 27 h.

Opiskelija suorittaa opintojakson aikana 3 op= 81 h verran opiskelijan työtä.

Sisällön jaksotus

Suun terveys eri elämänvaiheissa 3 op opintojakso toteutuu TUAS StuDental oppimisympäristössä opetuksen liiketoimintana.

TUAS StuDental toiminta on asiantuntijan/suuhygienistin (laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön) tai vähintään 140 opintopistettä suorittaneen suuhygienistiopiskelijan toteuttamaa kliinistä tutkimusta tai suun terveydenhoitotyötä (564/1994).
Turun ammattikorkeakoulu Oy voi tarjota yksityisen terveydenhuollon palveluja
Lounais-Suomen Aluehallintoviraston päätöksellä 19.9.2019 LSAVI/6161/04.02.00/2019.

Opintojakson toteutus on viikoilla 36-40.
Kliiniset harjoittelupäivät ovat ma ja ke erillisen työvuorotaulukon mukaan.
Kliininen harjoittelu toteutuu opetussuuhygienistien ohjauksessa.
Perehdytys ja osastotunnit ovat lukujärjestyksen mukaan. Osastotunneista vastaa opintojaksosta vastaava opettaja.

Alginaattijäljennösten otto ensimmäisen vuoden hammasteknikko-opiskelijoilta tapahtuu erillisen aikataulun mukaan kliinisinä harjoittelupäivinä.

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu yrittäjämäiseen toimintaan ja palveluiden tuottamiseen perehtymällä TUAS StuDental liiketoimintasuunnitelmaan ja muihin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin sekä osallistumalla asiantuntijaluennoille sekä yritysvierailuille.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytty- Hylätty

Suuhygienistipalveluiden tuottaminen opetuksen liiketoiminnassa arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lähioppimiseen (perehdytykseen, osastotunneille, asiantuntijaluennoille) osallistuminen arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Läsnäolo simulaatio/kliinisessä harjoitteluissa pakollinen. Poissaolot korvattava.

Esitietovaatimukset

Osia ammatti ja perusopinnoista

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.12.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 16.02.2024

Opintopistemäärä

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Päivi Pietikäinen
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PSUUNS23
  Suuhygienisti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida suullisesti työelämän tavallisissa viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning-alustalla. Opettajan tuomaa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, parityöskentely, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Suullinen tentti vko 6 kirjallinen tentti vko 7. Tehtävien palautus kirjalliseen tenttiin mennessä.
Kirjallisen osan uusintamahdollisuuksia 2 keväällä. Ajankohdat ruotsin uusintapäivät. Suullinen sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, ja opetellaan hammashoidon alan työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää. Erityisesti painotetaan suuhygienistin ja asiakkaan vuorovaikutusta ja siihen liittyvää sanastoa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suorituksia. Jos opiskelija omaa vahvan kielitaidon, johon sisältyy myös hoitoalan ja erityisesti suun terveyden terminologia, hän voi olla yhteydessä opettajaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, suuhygienistin ammattisanaston kerääminen, aktivointitehtävän laatiminen ja ohjaaminen, kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 20h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Tuleville suuhygienisteille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi kevätlukukaudella 23. Opetus viikoilla 2-7 2-4h/vko .

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti viikoilla 6-7
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Puutteellinen suoriutuminen suullisesta tentistä.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Suoriutuu valmistellun tekstin lukemisesta niin, että joistakin virheistä huolimatta puhe on ymmärrettävää. Ei pysty vapaaseen improvisoituun jutteluun kohdekielellä edes tavallisista arkipäivän aiheista, tai jos pystyy, rakenteet ovat virheellisiä ja seassa suomea tai englantia. Reagoi kysymyksiin ja ymmärtää toista puhujaa, mutta taidot eivät riitä jatkamaan keskustelua. Valmisteltu teksti on suppea ja omia mielipiteitä ei esiinny.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Suoriutuu valmistellun puheen lisäksi myös improvisoidusta puheesta, pystyy ilman apuvälineitä käyttämään myös hoitoalan sanastoa, käyttää rakenteita pienistä virheistä huolimatta melko sujuvasti, osaa esim. taivuttaa verbit oikein, kuulija pystyy seuraamaan puhetta, jossa ei esiinny ymmärrystä haittaavia ääntämisvirheitä yms. Kuullunymmärtäminen on sujuvaa ja pystyy poimimaan myös muiden puhujien repliikeistä sanastoa omiin tarpeisiin. Hallitsee prepositioiden käyttöä ja sanajärjestyksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaa ilmaista itseään suullisesti ilman mitään häiritseviä ongelmia tai puutteita. Osaa käyttää sujuvasti hoitoalan sanastoa oikeissa muodoissa, ottaa aktiivisesti osaa keskusteluun, osaa kertoa mielipiteensä ja vastata kysymyksiin ilman valmistautumista. Ääntämisessä ei huomautettavaa, kuulijan on helppo seurata puhetta, jossa ei esiinny häiritseviä taukoja.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 07.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 16.02.2024

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • roo.sv
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Päivi Pietikäinen
 • Nina Roine
Ryhmät
 • PSUUNS23
  Suuhygienisti (AMK), S23

Tavoitteet

Opiskelija osaa kommunikoida kirjallisesti tavallisissa työelämän viestintätilanteissa.

Sisältö

Opiskelija osaa
- kertoa itsestään, koulutuksestaan, työkokemuksistaan ja –tehtävistään
- kertoa työympäristöstään ja oman alansa toiminnoista osana ympäröivää yhteiskuntaa
- viestiä asiakaslähtöisesti
- käyttää oman alan keskeistä terminologiaa

Aika ja paikka

Syyslukukausi 2018 ICT-talo

Oppimateriaalit

Oppimateriaali: Itslearning Svenska för en blivande munhygienist aukeaa kurssin alussa.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät: lähiopetus, itsenäiset työt, suullinen ja kirjallinen tentti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Kirjallinen tentti viikolla 7. Suullinen tentti viikoilla 6-7.

Kansainvälisyys

Pedagogiset toimintatavat: Kurssilla opitaan ja harjoitellaan valmiuksia kohdata ruotsinkielinen asiakas/potilas, opetellaan suuhygienistin työhön liittyvää ammattisanastoa ja viestintää.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei mui´ta suoritustapoja. Jos kuitenkin koet jo hallitsevasi hyvin kaiken kurssilla opetetun sisällön, voit tulla suoraan tenttiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ja opiskelijan työn mitoitus: Oppimistehtävinä tarpeen mukaan kielioppia kertaavia harjoituksia, suuhygienistin ammattisanaston kerääminen, suullisen pariesityksen laatiminen ja kuuntelureferaatin tekeminen.
3op:n kokonaisuus, josta 18h kontaktiopetusta, n. 60h opiskelijan itsenäistä työtä.

Sisällön jaksotus

Sisältö ja ajoitus: Suuhygienistiopiskelijoille suunnattu virkamiesruotsin kelpoisuuden antava työelämälähtöinen ruotsin kurssi. Lähiopetus viikoilla 2-7.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteet, ajoitus ja menetelmät: Etätehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty, suullinen ja kirjallinen tentti asteikolla 0-5. Suullinen ja kirjallinen tentti kurssin päätteeksi.
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen vaatimuksena kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Hylätty (0)

Etätehtävät suorittamatta/puutteelliset, kirjallinen tentti alle 50%, liikaa poissaoloa kurssilta.

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 15.01.2024

Ajoitus

29.01.2024 - 31.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Minna Hyötilä
 • Päivi Pietikäinen
 • Jaana Manneros
Ryhmät
 • PSUUNS21
  Suuhygienisti (AMK), S21

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa valita käytettävät materiaalit, laitteet, välineet sekä hoitomenetelmät ylläpito- ja vaativassa parodontologisessa suun terveydenhoitotyössä
- osaa toimia ylläpitohoito- ja vaativassa parodontologisessa suun terveydenhoitotyössä
- osaa omahoidon ohjauksen ylläpitohoito- ja vaativan parodontologisen potilaan hoidossa

Sisältö

- käytettävät materiaalit, laitteet, välineet sekä hoitomenetelmät ylläpito- ja vaativassa parodontologisessa suun terveydenhoitotyössä
- omahoidon ohjauksen menetelmät ylläpitohoito- ja vaativan parodontologisen potilaan hoidossa

Oppimateriaalit

Opintojakson materiaali on ITS learning oppimisalustalla
Tenttimateriaali:
-Parodontiitin käypä hoito suositus
-Therapia odontologica soveltuvin osin (ilmoitetaan erikseen)
-Luentomateriaali
-Muu kirjallinen materiaali

Opetusmenetelmät

- Hammaslääketieteen asiantuntijaluennot ja edustajavierailut
- Harjoitukset fantomeilla ja toisillaan (subgingivaalinen hammaskiven, -biofilmin, ja - ylimäärien poisto)
- Oppimistehtävät sekä vertaisarviointi
- Tentti/tietotesti

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Keväällä 2024:
1. Tentti xxx
2. Uusinta xxx
3. Uusinta (sovitaan erikseen opintojakson opettajan kanssa)

Kansainvälisyys

- asiantuntijaluennot ja edustajavierailut
- harjoitukset fantomeilla/ toisillaan (subgingivaalinen hammaskiven, -biofilmin, ja - ylimäärien poisto)
- oppimistehtävät
- tentti/tietotesti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa 27 h opiskelijan työtä (sis. harjoitukset, itsenäisen opiskelun, oppimistehtävien tekemisen ja kirjallisen materiaalin lukemisen)

Sisällön jaksotus

Ajoitus ja sisältö kevät 2024:
- Vaativa parodontologinen hoito suuhygienistin vastuualueella
- Suuhygienistin rooli ylläpitohoidossa
- Parodontiitin käypä hoito suositus
- PRA-malli
- Parodontologiset erikoisinstrumentit
- Erikoishammaslääkärin luennot
- Asiantuntijoiden/ edustajien luennot ja vierailut
- Vierailu LM Instrumentsilla
- Tentti

Viestintäkanava ja lisätietoja

Harjoituksissa opiskelija käyttää omia suojavaatteita, -kenkiä ja laseja. Viisirit ja muut ajankohtaiset koronatilanteen edellyttämät suojaimet tarjotaan oppilaitoksen puolesta.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Harjoitukset arvioidaan hks-hyl. Osallistuminen harjoituksiin on välttämätöntä, poissaolot tulee korvata Futudent kameran avulla (max. 1 x poissaolo mahd.korvata).
Erikoishammaslääkärin ja edustajien luennoille osallistuminen välttämätönta/ poissaolo korvattava tutustumalla aiheeseen itsenäisesti ja kirjoittamalla aiheesta 1 s. tiivistelmä-> palautus vastuuopettajalle
Oppimistehtävät arvioidaan hks-hyl.
Tentti/tietotesti arvioidaan asteikolla 1-5, jonka perusteella opintojakson arviointi kirjataan.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

• käyttää ammattikäsitteitä systemaattisesti ja hahmottaa keskeisen tietoperustan kokonaisuutena,
• hankkii tietoa systemaattisesti ja kriittisesti oman alansa tietolähteistä.
• toimii erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä ammatillisesti tavoitteiden suunnassa,
• perustelee toimintaansa liittyviä valintojaan hyödyntäen alansa tietoperustaa,
• soveltaa alansa menetelmiä tilannekohtaisesti ja turvallisesti.
• työskentelee erilaisissa tilanteissa oman alansa eettisiä periaatteita noudattaen.
• arvioi osaamisensa ja toimintansa edellytyksiä ja seurauksia,
• toimii sitoutuneesti ryhmän toimintaa edistäen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

• käyttää hallitusti ja systemaattisesti ammattikäsitteistöä ja laaja-alaista tietoperustaansa,
• hankkii tietoa systemaattisesti ja kriittisesti alan tietolähteistä
• tekee yhteenvetoa hankkimastaan tiedosta.
• toimii erilaisissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä ammattimaisesti ja tavoitteisesti,
• perustelee toimintaansa liittyviä valintojaan systemaattisesti hyödyntäen alansa tietoperustaa,
• soveltaa alansa menetelmiä joustavasti ja turvallisesti,
• työskentelee ammattieettisesti tilanteiden erityispiirteet huomioon ottaen.
• arvioi ja kehittää systemaattisesti omaa toimintaansa,
• toimii sitoutuneesti ammatillisia toimintatapoja kehittäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

• vertaa ja arvioi oman alansa käsitejärjestelmiä ja teoriakokonaisuuksia,
• hankkii tietoa systemaattisesti ja kriittisesti alansa tietolähteistä sekä tekee synteesiä hankkimastaan tiedosta.
• perustelee toimintaansa liittyviä valintojaan laaja-alaista tietoperustaansa kriittisesti hyödyntäen,
• soveltaa oman alansa menetelmiä joustavasti ja turvallisesti muuttuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä,
• toimii itsenäisesti ja ammattimaisesti verraten ja analysoiden eri toimintavaihtoehtoja,
• toimii ennakoimattomissa tilanteissa tilanteen erityispiirteet huomioiden ammattieettisesti ja tilannekohtaisesti
• kehittää työ- ja toimintaympäristöä yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
• arvioi kriittisesti omaa toimintaansa,
• tuottaa tietoa ja kehittää sekä omaa, ryhmänsä että alansa toimintaa.

Esitietovaatimukset

Kaikki edeltävät parodontologian opinnot suoritettuna

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 19.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 10

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Minna Hyötilä
 • Riikka Karhuvaara
Ryhmät
 • PSUUNS20
  Suuhygienisti (AMK), S20

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toimia vastuullisesti suun terveydenhoidon asiantuntijana eettisten arvojen mukaisesti taloudellisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden
- osaa kehittää taitoaan tunnistaa uusia toiminta- ja tehtäväalueita sekä toimintatapoja
- osaa työyhteisössään asiakaskeskeisen, tulostavoitteisen, vaikuttavan ja henkilöstöä kannustavan toimintatavan ja sen kehittämisen (esim. ihmisten johtaminen, asioiden johtaminen)

Sisältö

-suun terveydenhoitotyö, terveyden edistäminen, työn ja ympäristön turvallisuusosaaminen ja suun terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen osaamistason mukaisesti

Oppimateriaalit

ITS-learning oppimisalustan materiaali
Käypä hoito suositukset
Muu ajankohtainen materiaali- ja kirjallisuus

Opetusmenetelmät

Kliininen harjoittelu suun terveydenhuollon organisaatioissa ohjaajan ohjauksessa.
Harjoittelun info- ja reflektiotunnit.
Tavoitteiden ja itsearvioinnin laatiminen.
Työajan kirjanpito.

Kansainvälisyys

Kliininen harjoittelu suun terveydenhuollon organisaatioissa ohjaajan ohjauksessa
Harjoittelun info- ja reflektiotunnit.
Tavoitteiden ja itsearvioinnin laatiminen.
Työajan kirjanpito.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op on 27 opiskelijan työtä. Harjoittelun kokonaistuntimäärä on n. 135 h.
Opiskelija noudattaa pääsääntöisesti ohjaavan suuhygienistin työaikaa.
Opintojakson sisältää:
-harjoittelun info-ja reflektiotunnit
-tavoitteiden ja itsearvioinnin laatimisen
-työajan kirjaamisen.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Arviointikriteerit ova erillisellä lomakkeella

Sisällön jaksotus

Syventävä suun terveydenhoitotyö 5 op
Harjoittelu toteutuu suun terveydenhuollon organisaatioissa viikoilla 41-44
Harjoittelun infotunnit viikoilla 36,38 TEAMSissa
Harjoittelun reflektio viikolla 42 TEAMSissa

Sisältö:
-suun terveydenhoitotyö, terveyden edistäminen, työn ja ympäristön turvallisuusosaaminen ja suun terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen osaamistason mukaisesti. Lisäksi sovelletaan kansainvälisiä EDHF:n määrittelemiä suuhygienistin kompetensseja.

Tavoitteet:
Opiskelija
- osaa toimia vastuullisesti suun terveydenhoidon asiantuntijana eettisten arvojen mukaisesti taloudellisuuden ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden
- osaa kehittää taitoaan tunnistaa uusia toiminta- ja tehtäväalueita sekä toimintatapoja
- osaa työyhteisössään asiakaskeskeisen, tulostavoitteisen, vaikuttavan ja henkilöstöä kannustavan toimintatavan ja sen kehittämisen (esim. ihmisten johtaminen, asioiden johtaminen)

Viestintäkanava ja lisätietoja

ITS learning oppimisalusta
Sähköposti

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukaisten suuhygienistikoulutuksen opintojen ja harjoittelujen aikaisempi suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 08.09.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 12.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

0 - 25

Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Päivi Pietikäinen
 • Outi Ensiö
Ryhmät
 • PSUUNS22
  Suuhygienisti (AMK), S22

Tavoitteet

Opiskelija
- osaa toimia vastuuntuntoisesti ja perustaa toimintansa tutkittuun tietoon parodontologisen ja kariologisen asiakkaan infektiosairauden ehkäisyssä, varhaishoidossa sekä terveyttä edistävässä ylläpitohoidossa.
- osaa soveltaa suun terveyden edistämisen auttamismenetelmiä ryhmä- ja yksilötasolla
- tunnistaa hoitosuunnitelman laatimisen periaatteet
- tunnistaa hoidon arvioinnin kohteita

Sisältö

- suun terveydenhoitotyö, terveyden edistäminen, työn ja ympäristön turvallisuusosaaminen ja suun terveydenhoitotyön johtaminen ja kehittäminen osaamistason mukaisesti

Oppimateriaalit

Itslearning: Työelämäharjoittelu 2, Terveyden edistäminen ja suun terveydenhoitotyö -kansiossa

Opetusmenetelmät

Työelämäharjoittelu, pari- ja ryhmätyöskentely, itsenäinen työskentely, opettajaohjaus, vertaisohjaus
.

Kansainvälisyys

Työelämäharjoittelu: Käytännön työelämätaitojen oppiminen, suuhygienistin vastaanottotoiminta Studentalissa, asiakkaan hoidon suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja kirjaaminen WinHIT –järjestelmään, vastaanoton toimintavalmiudesta huolehtiminen, työvuorotaulukon mukaan eri rooleissa toimiminen
Parityöskentely kliinisessä työssä
Itsenäinen työskentely: Asiakastietoihin sekä muihin Studentalin dokumentteihin perehtyminen
Opettajaohjaus: Opetussuuhygienistit ja opettajat toimivat ohjaajina Studentalissa, Osastotunneille osallistuminen
Vertaisohjaus: Opiskelutoverin avustaminen kliinisessä työskentelyssä tai muissa vastaanoton tehtävissä

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op on 135 h opiskelijan työtä.
Kivunlievityksen simulaatioharjoitteluun osallistuminen
Mentorointikäynnit StuDentalissa
Työskentely työvuorotaulukon mukaisesti eri rooleissa ja toimipisteissä
Osastotunneille osallistuminen
Itsenäinen työskentely (sisältää asiakastietoihin sekä muihin Studentalin dokumentteihin perehtymisen)

Sisällön jaksotus

Kliininen harjoittelu 4,5 op sijoittuu viikoille 42-48.
Lisäksi 0,5 op kivunlievitysharjoittelu
Harjoittelu toteutetaan Turun AMK:n StuDental –työtoiminnassa Medisiina D:ssä yhteistyössä Turun kaupungin Hyvinvointitoimialan suun terveydenhuollon kanssa. Harjoitteluun sisältyy erillisiä päiviä Turun kaupungin suun terveydenhuollon muissa yksiköissä (Med 1 ja Med 2).
Harjoitteluun sisältyy tutustumiskäynnit StuDentalissa ennen kliinistä harjoittelua sekä osastotunnit.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kivunlievitys -osuuden suoritus
Osallistuminen harjoitteluun työvuorotaulukon mukaisesti, poissaolot korvattava (korvaustavasta löytyy erillinen dokumentti ITS:sta)
Harjoitteludokumenttien palautus määräpäiviin mennessä
Mentorointiin osallistuminen
Osastotunneille osallistuminen, poissaolot korvattava
Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki osa-alueet on suoritettu hyväksytysti ja poissaolot korvattu

Esitietovaatimukset

Opetussuunnitelman mukaisten suuhygienistikoulutuksen opintojen ja harjoittelujen aikaisempi suorittaminen.

Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 31.08.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 05.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Suuhygienistikoulutus
Opettaja
 • Minna Hyötilä
 • Sanna Ojala
 • Riikka Hellman
Ryhmät
 • PSUUNS23
  Suuhygienisti (AMK), S23

Tavoitteet

- opiskelija osaa edistää turvallista toimintakulttuuria erilaissa toimintaympäristöissä

Sisältö

- ensiaputarpeen tunnistaminen ja potilaan voinnissa tapahtuneisiin muutoksiin vastaaminen
- infektioiden ehkäiseminen
- turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen

Oppimateriaalit

Infektioiden torjunta/Hellman
- Lähiopetusmateriaali sekä muu materiaali Itsistä
- Anttila, V-J., Hellsten, S., Rantala, A., Routamaa, M., Syrjälä, H. & Vuento, R. (toim.) 2018. Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta. Helsinki: WS Bookwell Oy.
- Karhumäki, E., Jonsson, A. & Saros, M. 2016. Mikrobit hoitotyön haasteena. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2016. Ohje suun terveydenhuollon yksiköiden tartunnantorjuntaan. Ohjaus 22/2016. Saatavana osoitteessa: http://sshy.fi/data/documents/WebPage.pdf

Ensiapu/Ojala
-lähiopetusmateriaali ITsissä
-Korte, H. & Myllyrinne, K. (uusin). Ensiapu. Suomen punainen risti: Wellprint
-www.spr.fi
-www.terveyskirjasto.fi
-www.kotitapaturma.fi
-www.myrkytystietokeskus.fi

Opetusmenetelmät

Infektioiden torjunta 3 op/Hellman:
-Oppimistehtävät
-Simulaatioharjoitukset
-Tentti

Ensiapu 2 op/Ojala:
--Käytännön harjoitukset ea-luokassa
- itsenäinen oppiminen verkossa, ja tietotestit ITsissä

Kansainvälisyys

Infektioiden torjunta 3 op/Hellman:
-Keskusteleva luento-opetus, yhteisöosaamisen innovaatiokompetenssit
Ensiapu 2 op/Ojala:
Lähi- ja Verkko-oppiminen
· Tiimi-oppiminen
· Tehtäväperustainen oppiminen
· Tietotestit
· Harjoittelu luokassa
· Itsenäinen oppiminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Infektioiden torjunta/Hellman: Lähiopetus 24h, 30 h opiskelijan itsenäistä työtä (1op = 27h opiskelijan työtä)
Infektioiden torjuntaan kuuluva Teema 5: Turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen toteutetaan itsenäisesti kirjallisena yksilötyönä. Työmäärältään se vastaa 1 op eli 27h opiskelijan työtä.
Tentti 2 h viikolla 45.

Ensiapu/Ojala (2 op)
Verkkoluennot
EA harjoitukset luokassa
itsenäinen opiskelu, tehtävät ja testit

Sisällön jaksotus

Infektioiden torjunta 3 op/Hellman:
-Opintojakso ajoittuu viikoille 35-45.
-Teemat
-Teema 1: Lait, asetukset ja ohjeet infektioiden torjuntatyössä
-Teema 2: Infektion aiheuttajat terveysalalla ja hoitoon liittyvät infektiot
-Teema 3: Aseptiikka ja käsihygienia
-Teema 4: Turvallinen toimintaympäristö ja suojakäytänteet
-Teema 5: Turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen
-Tentti 8.11., 1. uusinta 5.12. ja 2. uusinta 17.1.2024.

Ensiapu 2 op/Ojala
Sisältö:
hätäpuhelu
auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksissa
henkeä pelastava ensiapu
tajuton ja tajuttoman ensiapu
elvytys (PPE + D)
vierasesine hengitysteissä
anafylaksia ja sokki
haavat ja sidonta sekä sokki
sairauskohtaukset ja niiden ensiapu
myrkytykset

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Infektioiden torjunta 3 op
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (sallittu poissaolo teoriaopetuksesta on 4h, ylimenevä osa korvattava)
Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti
Osallistuminen simulaatioharjoitteluun (Pakollinen, Huomioithan, että teoriatunnilla tehdään myös harjoituksia, joista poissaolo tulee korvata näytöllä)
Kirjallinen tentti, arviointi Hyväksytty/Hylätty, Hyväksytty suoritus edellyttää vastauksista 50% oikein
Korvaavista suorituksista sovitaan erikseen opettajan kanssa
Teema 5: Turvallisuusriskien tunnistaminen ja raportoiminen: Kirjallinen tehtävä (arviointi Hyväksytty/Hylätty)

Ensiapu 2 op:
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen (harjoituksissa 100% läsnäolo) hyväksytty - hylätty
tehtävät ja Tietotesti: hyväksytty/hylätty