Siirry suoraan sisältöön

Master of Engineering, Industrial Quality Management

Tutkinto:
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Insinööri (ylempi AMK)

Laajuus:
60 op

Master of Engineering, Industrial Quality Management
Master of Engineering, Industrial Quality Management
Master of Engineering, Industrial Quality Management
Ilmoittautumisaika

01.05.2023 - 29.09.2023

Ajoitus

01.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Master of Engineering, Industrial Quality Management
Opettaja
 • Heidi Salokangas
 • Sari Airenne
Ryhmät
 • YIQMS23V
  Master of Engineering, Industrial Quality Management, Online

Tavoitteet

After completing the course, the student is able to
-analyze processes in his/her field,
-apply the process improvement tools so that the customer requirements are considered
-conduct process improvement projects in his/her own field
-utilize different problem-solving tools
-define the main quality tools
-to lead and communicate the change project

Sisältö

-Quantitative methods in process improvement
-Qualitative methods in process improvement
-Main Quality tools

Oppimateriaalit

Suggested article list on ItsLearning,

Sarah E. Burke and Rachel T. Silvestrini. The Certified Quality Engineer Handbook. ASQ Quality Press Milwaukee, Wisconsin 2017
Data Analysis and Design of Experiment:
Michael H. Herzog, Gregory Francis, Aaron Clarke. Understanding Statistics and Experimental Design - How to Not Lie with Statistics. Springer Open. 2019 ISBN 978-3-030-03498-6 ISBN 978-3-030-03499-3 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-030-03499-3

Continuous Improvement Standards
and other materials provided by the lecturers.

Opetusmenetelmät

- Group assignments
- Individual assignments
- Learning diary

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

no exams

Kansainvälisyys

Innovation pedagogy, flipped learning and team-based learning in student groups and presentations (substance and communication skills)
- Individual assignments
- Independent working and information retrieval from reference material

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Total, average student work is about 133h. Webinars cover about 16h, all remaining in individual learning, assignment works including student group collaboration.

Introduction to the theme and terminology: pre-reading list + multiple choice test

Designing and implementing continuous framework and quality tools for your own business field or organization (or other institution, brand etc.)

Self-evaluation of learning and individual learning diary.

Sisällön jaksotus

Define the Continuous Improvement Framework
- Establish the quality tools for continuous improvement and problem-solving
- Evaluate critically the applying of quality tools in practice
- Quantitative methods in process improvement
- Qualitative methods in process improvement

Online lectures: 16 hours together (2 or 4 hours / day)

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Assessment will be based on the individual and group assignments submitted in the itslearning course platform.
Grading of the course is done as follows:
Terminology multiple choice test
Participation for contact lessons
Individual assignment
Group work report and presentation
Personal Learning Diary
Course can be approved when all the assignments are passed at least with the minimum grade.

Hylätty (0)

Quantity:
Assignments are not completed to an acceptable level.
Quality:
The minimum learning objectives are not met (see course description),
There is a lack of knowledge of academic conventions.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Quantity:
Research, thinking, communication and reflection are acceptable
Quality:
Appear to grasp theory and have made a start in showing its applicability.
Knowledge of academic conventions is inadequate.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Quantity:
Research, thinking, communication and reflection are good.
Quality:
General understanding of theory and application in real-life context
Knowledge of academic conventions is good, although there may be systematic minor errors.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Quantity:
Mastery of theory and penetrating insights in real-life context
Quality:
Outstanding research, thinking, communication and reflection
Knowledge of academic conventions is excellent.

Ilmoittautumisaika

02.07.2022 - 31.12.2024

Ajoitus

01.08.2023 - 31.12.2025

Opintopistemäärä

30 op

Virtuaaliosuus

30 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Kupittaan kampus

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Koulutus
 • Master of Engineering, Industrial Quality Management
Opettaja
 • Heidi Salokangas
Vastuuopettaja

Heidi Salokangas

Ryhmät
 • YIQMS23V
  Master of Engineering, Industrial Quality Management, Online
 • YIQMS22V
  Master of Engineering, Industrial Quality Management, Online

Tavoitteet

Opinnäytetyön suoritettuaan opiskelija:

- osaa arvioida ja soveltaa tutkimustietoa kriittisesti
- käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen
- pystyy itsenäiseen, vaativaan asiantuntijatyöhön, jossa johtaa omaa ja mahdollisesti myös muiden työskentelyä tavoitteellisesti
- pystyy kommunikoimaan sekä toimimaan verkostoissa alansa tehtävissä sekä kansainvälisessä toiminnassa
- osaa ottaa huomioon yhteisölliset ja eettiset näkökulmat alalleen ominaisilla tavoilla.

Sisältö

Keskeisessä osassa Master School -koulutusta on opintojen läpi kulkeva 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö käynnistyy heti opintojen alussa, ja se läpäisee koko opintoajan, joskin on mahdollista, että tarvittaessa opinnäytetyö seuraa muita opintoja.

Opinnäytetyö toteutetaan kehittämishankkeena, jossa on tutkimuksellinen ote ja tiivis kytkös käytännön työhön. Opiskelija toteuttaa opinnäytetyöhönsä sisältyvän kehittämistehtävän työpaikallaan, Turun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa, luontevissa työelämäyhteyksissä tai muuten ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla. Opinnäytetyön perustuu toimeksiantoon, mikäli se on mahdollista.

Opinnäytetyö nojautuu perusteelliseen tiedonhankintaan ja analyysiin, ja kehittämisprosessissa hyödynnetään tehtävän kannalta tarkoituksenmukaisia menetelmiä hyvän tieteellisen käytännön periaatteita noudattaen. Opinnäytetyöhön sisältyy kehittämistoiminnan dokumentointi ja raportointi. Kehittämistoiminnassa ja siitä raportoimisessa tarvittavaan menetelmäosaamiseen opiskelija perehtyy tutkimus- ja kehittämismenetelmiä käsittelevällä opintojaksolla.

Työskentely sisältää seuraavat osat:
1. Opinnäytetyön idean esittely
2. Opinnäytetyön suunnitelma
3. Opinnäytetyösopimus
4. Toteuttaminen, siihen liittyvä tutkimuksellinen tiedonhankinta ja työskentelyn dokumentointi alan käytänteiden mukaisesti ja opinnäytetyön kannalta mielekkäällä tavalla.
5. Opinnäytteen ryhmäohjaukseen (”opinnäytetyökahvilaan”) ja yksilöohjaukseen osallistuminen.
6. Tulosten esittely opinnäytetyön valmistuttua ammattialaa ja mahdollista toimeksiantajaa palvelevalla tavalla.
7. Kypsyysnäyte: Opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä ammattialaan ja suomen tai ruotsin kielen eli koulusivistyskielen taitoa. Mikäli koulusivistyskielen erinomainen taito on osoitettu jo aiemmissa opinnoissa, kypsyysnäyte toimii pelkästään ammattialaan perehtyneisyyden kokeena. Kypsyysnäyte arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
8. Opinnäytetyön tarkastus plagioinnintarkastusjärjestelmällä ja arviointi.

Oppimismenetelmät: tutkimus- ja kehittämishanke, seminaareihin sekä ryhmä- ja yksilöohjaukseen osallistuminen.

Pedagogiset toimintatavat: Opinnäytetyön ohjaajat toimivat sillanrakentajina niin, että opiskelijat tulevat osaksi kehittäjäyhteisöä. Opiskelijoiden toimijuutta ja vastuunottoa tuetaan esimerkiksi mentoroinnilla sekä vertaiskommentoinnilla pienryhmässä. Työelämän yhteistyökumppanit osallistuvat opinnäytetöiden prosessiin kunkin opinnäytetyön edellyttämällä tai mahdollistamalla tavalla. Kehittämishankkeen laajuus 30 opintopistettä vastaa työmääränä noin 810 tuntia eli noin 20 viikon kokopäiväistä työskentelyä.

Opinnäytetyö arvioidaan asteikolla 1–5 soveltaen Turun AMK:n yamk-opinnäytetöiden arviointikriteereitä. Arviointi kohdistuu opiskelijan opinnäytetyöprosessin hallintaan ja opinnäytetyöstä viestimiseen suullisesti sekä kirjallisesti. Summatiivinen arviointi prosessin lopussa on opinnäytetyötä ohjaavien Turun AMK:n opettajien vastuulla, ja arviointiin osallistuu kaksi arvioijaa.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

N/A

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Master's thesis: the whole process
27h x 30 ects

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning ja opinnäytetyöohjaajan kanssa sovitut viestintäkanavat

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

https://tuas365.sharepoint.com/sites/Studying/SitePages/Master%C2%B4s-thesis.aspx#assessment

Hylätty (0)

https://tuas365.sharepoint.com/sites/Studying/SitePages/Master%C2%B4s-thesis.aspx#assessment

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

https://tuas365.sharepoint.com/sites/Studying/SitePages/Master%C2%B4s-thesis.aspx#assessment

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

https://tuas365.sharepoint.com/sites/Studying/SitePages/Master%C2%B4s-thesis.aspx#assessment

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

https://tuas365.sharepoint.com/sites/Studying/SitePages/Master%C2%B4s-thesis.aspx#assessment

Esitietovaatimukset

-

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 26.01.2024

Ajoitus

26.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Opetuskielet
 • Englanti
Koulutus
 • Master of Engineering, Industrial Quality Management
Opettaja
 • Kaisa Sorsa
 • Sari Airenne
 • Heidi Salokangas
Vastuuopettaja

Heidi Salokangas

Ryhmät
 • YIQMS23V
  Master of Engineering, Industrial Quality Management, Online

Tavoitteet

After completing the course, the student is able to
- define the evolution of quality management and its link to company strategy
- define and apply quality principles and a customer-centric approach
- apply main quality standards in her/his own business area
- understand the legal aspects of quality management in his/her field
- recognize future trends (e.g., sustainability) and implement them into the Quality Management/Leadership System
- facilitate quality training
- apply quality management to facilitate a positive company culture and teamwork

Sisältö

- quality management and quality processes
- main quality standards
- EFQM
- sustainability
- soft skills
- customer-centric approach
- strategy basics

Oppimateriaalit

Material is provided in ItsLearning platform.

e-book:
Sarah E. Burke and Rachel T. Silvestrini. The Certified Quality Engineer Handbook. ASQ Quality Press
Milwaukee, Wisconsin 2017

ISO standards (SFS online)

Opetusmenetelmät

-On-line videos and lectures
-Independent exercises, quizzes
-Group assignments
-Individual assignments

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Grading is based on assignments.

Kansainvälisyys

-Team-based learning in student groups and presentations (substance and communication skills)
-Individual assignments
-Independent working and information retrieval from reference material
-Visitors´lectures (real cases and examples from industry)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

None.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Contact days and lectures: 16 hours = 4 x 4 hours (Online working)
There are four contact days:
26.1 8:00 – 12:00 Online
2.2. 8:00 – 12:00 Online
1.3. 8:00 – 12:00 Online
19.4 8:00 – 12:00 Online

Independent working (individually and in groups): approx. 119 h

Sisällön jaksotus

quality management and quality processes
- main quality standards
- EFQM
- sustainability
- soft skills
- customer-centric approach
- strategy basics
After completing the course, the student is able to
- define the evolution of quality management and its link to company strategy
- define and apply quality principles and a customer-centric approach
- apply main quality standards in her/his own business area
- understand the legal aspects of quality management in his/her field
- recognize future trends (e.g., sustainability) and implement them into the Quality Management/Leadership System
- facilitate quality training
- apply quality management to facilitate a positive company culture and teamwork

Viestintäkanava ja lisätietoja

ItsLearning

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

The grade will be consist of three assignments (Individual and group assignments)

Assessment of teacher, peer review and self- assessment are included.

Grading is F-5 (average of three assignments

Hylätty (0)

Learning assignments have not been returned.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

The learning assignments have been completed according the instructions, but the content is limited in scope.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

The assignments have been completed in accordance with the instructions and the returned documents are good in content and scope. The source material has been utilized in the preparation of learning tasks.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

The learning assignments are excellent in quality and scope. They show a deep familiarity with the source materials as well as the ability to apply the learning things in an appropriate way.
The student has been actively looking for information, new solutions and perspectives.

Ilmoittautumisaika

15.05.2023 - 14.09.2023

Ajoitus

24.08.2023 - 31.01.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Tekniikka ja liiketoiminta

Toimipiste

Paikasta riippumaton

Opetuskielet
 • Englanti
Paikat

15 - 30

Koulutus
 • Master of Engineering, Industrial Quality Management
Opettaja
 • Ulla Seppälä-Kaven
 • Heidi Salokangas
Ryhmät
 • YIQMS23V
  Master of Engineering, Industrial Quality Management, Online

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· etsiä ja hyödyntää tieteellisiä julkaisuja
· kuvata keskeisimmät tutkimus- ja kehittämismenetelmät sekä analyysimenetelmät
· valita ja käyttää oikein omaan työhön soveltuvia tutkimusmenetelmiä
· kriittisesti arvioida tutkimuksen tuloksia
· raportoida kehittämishankkeesta tarkoituksenmukaisesti
· ymmärtää tutkimustiedon merkityksen

Sisältö

Sisällön painotus voi vaihdella toteutuksen ja koulutusalan mukaan:
· tiedon haku ja tieteellisen lähdeaineiston käyttö
· tutkimussuunnitelman laatiminen
· tutkimuksen etiikka
· tutkimusmenetelmät, kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus
· tietojen analysointi
· tutkimuksen esittäminen ja raportointi

Arviointiasteikko

H-5