Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kätilö (ylempi AMK)
Ensihoitaja (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito (ylempi AMK), K24

Opintopolkujen ajoitukset

Kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito (ylempi AMK), K22

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

01.07.2024 - 30.07.2024

Ajoitus

31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito
Opettaja
 • Salla Grommi
 • Johanna Berg
 • Teija Franck
Ryhmät
 • YKLASK24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), syöpää sairastavan hoito, K24

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa

· hoitaa syöpää sairastavaa potilasta kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti syöpähoitopolun eri vaiheissa (syöpähoitopolun syöpädiagnoosin vaihe, hoito ja sen toteutus, hoidon päättymisvaihe, hoidon jälkeinen vaihe) hoitoprotokollan ja vastuualueensa mukaan
· tekee syöpää sairastavasta potilaasta kokonaisvaltaisen anamneesin valideja arviointimenetelmiä käyttäen, toteuttaa potilaan kliinisen tutkimisen tarkoituksenmukaisia tekniikoita käyttäen sekä tunnistaa normaalit ja tavallisimmat syöpäsairauteen ja hoitoihin sekä psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvät epänormaalit löydökset sekä dokumentoi löydökset ja konsultoi tarvittaessa syöpähoidon asiantuntijaryhmää
· liittää syöpää koskevan tiedon sekä terveyttä edistävän ja ehkäisevän tiedon potilaan hoidon tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen
· kriittisesti arvioi syövän hoidossa ja syövän hoidon haittavaikutusten lievittämisessä käytettävien menetelmien taustalla olevaa näyttöä
· tunnistaa monitieteisen tutkimustiedon merkityksen syövän hoidon kehittämisessä
· ottaa vastuuta näyttöön perustuvien hoitomenetelmien käyttöönottamisesta
· tunnistaa syövän hoidossa käytettävien menetelmien potilas- ja työturvallisuuteen liittyvät riskit ja ehkäistä niitä

Sisältö

Syövän hoitomuodot; Leikkaushoito, Sädehoito, Lääkehoidot, Isotooppihoidot
Syövän hoitoon liittyvät haitta- ja sivuvaikutukset ja niiden hoito
Syövän myöhäisseuranta
Erityisryhmät syöpähoidossa (esim. vanhus/lapsi/monilääkitys)
Onkologiset hätätilanteet
Syöpäpotilaan kokonaisvaltainen tilan arviointi (kliininen tutkiminen)
Potilas - ja työturvallisuus syövän hoidossa

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

01.01.2024 - 30.07.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.12.2024

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito
Opettaja
 • Kirsi Mononen
 • Johanna Berg
 • Teija Franck
Ryhmät
 • YKLASK24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), syöpää sairastavan hoito, K24

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa:
· kuvata kehittämisprojektin lähtökohdat, tarpeen ja edellytykset siinä organisaatiossa tai hankkeessa, jossa kehittämisprojekti tehdään
· toteuttaa systemaattisia tutkimustiedon ja muun tiedon hakuja suomalaisista ja kansainvälisistä tietokannoista
· kirjoittaa kehittämisprojektinsa tietoperustan
· nimetä kehittämisprojektin tavoitteet, tarkoituksen, tehtävät ja lopputuloksen
· määrittää kehittämis- ja arviointimenetelmät sekä kuvata menetelmällisen toteutuksen
· kirjoittaa toteuttamiskelpoisen kehittämisprojektin suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman
· kuvata oman roolinsa asiantuntijana ja projektipäällikkönä
· laatia eettisen tarkastelun ja luotettavuustarkastelun
· arvioida ja ennakoida kehittämisprojektinsa riskit

Sisältö

· Ideaseminaari
· Kirjallisuuskatsaus
· Kehittämisprojektin suunnitelma (tarvittaessa tutkimussuunnitelma sen liitteenä)
· Opinnäytetyösopimus
· Suunnitelmaseminaari
· Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
· Vertaispalaute

Oppimateriaalit

Opinnäytetyön aiheeseen / ilmiöön liittyvät kansalliset ja kansainväliset julkaisut sekä kehittämis- ja tutkimusmenetelmiin liittyvä kirjallisuus.

Tiedonhakijan oppaat https://libguides.turkuamk.fi/etusivu

Opetusmenetelmät

Opinnäytetyön yhteisinfot,
Opinnäytetyön tietoiskut (erityisesti 2. lukukaudella)
Lähi/etäopetus
Pienryhmäohjaus

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Lähtökohtana on sosiokulttuurinen oppimiskäsitys sekä innovatiivisuutta tuottava toimintatapa oppimisessa ja kehittämisessä. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan perustuu Innopeda-oppimisjatkumoon ja kolmikantamalliin. Edelliset kuvataan yksityiskohtaisesti It's-oppimisympäristön materiaaleissa.

Oppiminen ja soveltava TKI-toiminta yhdistetään työelämän kehittämistarpeisiin Innopeda-pohjaisen oppimisjatkumon ja kolmikantamallin avulla. Kolmikantamalli perustuu opiskelijan, työelämämentorin ja opettajan väliseen yhteistyöhön.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ensimmäinen lukukausi:
1. Opinnäytetyön yhteisinfot ja tietoperustaan perehtyminen
2. Tiedonhankinnan verkkokurssi (27 t).
3. Hyväksytty opinnäytetyön aihe (27t)

Toinen lukukausi:
1) Osallistuminen suunnitelmainfoon lukukauden alussa
Opinnäytetyön suunnitelman laadinta
2) Esittely suunnitelmatyöpajassa
3) Vertaiskeskusteluun osallistuminen
Opinnäytetyö tietoiskuihin osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Opinnäytetyön suunnitelman laadintaa edeltää ideatyöpajoihin osallistumisen ja ideavaiheen kuvauksen esittelyn. Suunnitelman yhteyteen tarvittaessa laaditun tutkimussuunnitelman (yhteensä 213 t).
Suunnitelman esittely ja vertaiskeskustelu sekä opinnäytetyösopimus (yhteensä 15t).
Opintojakson (10op) opiskelijan työtunnit yhteensä 270t.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

Opinnäytetyön suunnitelma ja tarvittaessa tutkimussuunnitelma on laadittu ohjeiden mukaan, ja niissä ilmenevät edellä mainitut asiat.

Sisällön jaksotus

Opinnäytetyön suunnitelma (10op) opintojakso sijoittuu 1.-2. lukukaudelle.

Ensimmäinen lukukausi (laajuus 2op):
- Opinnäytetyön yhteisinfot
- Ideatyöpajat ja teoriaperustan laatiminen
- Tiedonhankinnan verkkokurssi (1 op)
Toinen lukukausi (laajuus 8op):
- Osallistuminen TERHY Master Schoolin yhteiseen suunnitelmainfoon lukukauden alussa
- Suunnitelmatyöpajaan osallistuminen
- Vertaiskeskusteluun osallistuminen
- Hyväksytty Opinnäytetyön suunnitelma
- Opinnäytetyösopimus
- Opinnäytetyö tietoiskut osallistuminen aiheen ja tarpeen mukaisesti

Viestintäkanava ja lisätietoja

Opinnäytetyön suunnitelma -opintojakson hyväksyminen edellyttää siis varsinaisen opinnäytetyön suunnitelman lisäksi mahdollista tutkimuslupaa sekä opinnäytetyösopimuksen laatimista.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnäytetyön suunnitelman ja tarvittaessa tutkimussuunnitelman arvioinnin kohteet ovat: hanke-/työelämälähtöisyys, aihealueeseen perehtyneisyys, tietoperusta, tavoitteiden / tehtävien asettaminen, kehittävä ja tutkimuksellinen ote, eettisyys ja luotettavuus, tavoiteltava tuotos / tulos ja sen hyödynnettävyys, opinnäytetyön etenemisen ja tuotoksen arviointi, suullinen ja kirjallinen raportointi ja oma asiantuntijuus
sekä opinnäytetyösopimuksen laatiminen ja sen allekirjoitusprosessi.

Ilmoittautumisaika

01.07.2024 - 31.12.2024

Ajoitus

31.07.2024 - 31.07.2025

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito
Opettaja
 • Johanna Berg
 • Teija Franck
Ryhmät
 • YKLASK24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), syöpää sairastavan hoito, K24

Tavoitteet

· selittää etiologian, ja patofysiologian perusteet syövän kehittymisessä
· arvioida kriittisesti syövän esiintyvyyttä Suomessa Euroopassa ja tunnistaa yleisimmät syövän aiheuttajat ja riskitekijät
· tunnistaa syövän ehkäisyn merkityksen kansanterveyden näkökulmasta ja tuntee
· keskeisimmät syövän ennaltaehkäisemisessä käytettävät menetelmät
· huomioida syövän ehkäisyssä kulttuurikontekstin merkityksen
· selittää syövän diagnostiikassa käytettävät keskeiset menetelmät

Sisältö

• selittää etiologian, ja patofysiologian perusteet syövän kehittymisessä
• arvioida kriittisesti syövän esiintyvyyttä Suomessa Euroopassa ja tunnistaa yleisimmät syövän aiheuttajat ja riskitekijät
• tunnistaa syövän ehkäisyn merkityksen kansanterveyden näkökulmasta ja tuntee
• keskeisimmät syövän ennaltaehkäisemisessä käytettävät menetelmät
• huomioida syövän ehkäisyssä kulttuurikontekstin merkityksen
• selittää syövän diagnostiikassa käytettävät keskeiset menetelmät

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan työn mitoitus: 5 op = 135 h opskelijan työtä. Oppimistehtävän ohjeistus ks. Itslearning

Sisällön jaksotus

25.9. klo 9-12 Syöpä, syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen; aloitusluento; klo 13-14.30 Henna Patronen: Genomitieto syövän ehkäisyssä, teams

PVM? Syöpä, syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen / Virpi Sulosaari, teams

27.11. klo 9-16 Syöpä, syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen: yksilötyön seminaari, teams

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
 • Englanti
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, syöpää sairastavan hoito
Opettaja
 • Johanna Berg
 • Teija Franck
Ryhmät
 • YKLASK24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), syöpää sairastavan hoito, K24

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- analysoida toimintaympäristöjen muutoksia ja ennakoida tulevaisuuden kehityskulkuja soveltaen
- tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin käsitteitä ja menetelmiä
- arvioida toimintaympäristöjen muutosten vaikutuksia omaan työhön, työyhteisöön, organisaatioon sekä toimialaan
- kehittää tavoitteellisesti omaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan vastaamaan tulevaisuuden työelämän vaatimuksia
- uudistaa omaa ja organisaationsa toimintaa huomioiden kestävän kehityksen näkökulman ja hyödyntäen monitieteistä ja laaja-alaista tulevaisuustietoa.

Sisältö

- Tulevaisuuden työ ja toimeentulo
- Tulevaisuuden osaamistarpeet ja niiden ennakointi
- Muuttuvat urapolut ja ammatti-identiteetit
- Tulevaisuuden teknologiat, ihmisen ja teknologian vuorovaikutus
- Kestävä tulevaisuus ja ekologinen jälleenrakennus
- Tulevaisuudentutkimuksen ja -ennakoinnin lähtökohtia ja menetelmiä
- Ennakoinnin merkitys innovaatioille sekä strategiselle suunnittelulle ja päätöksenteolle

Oppimateriaalit

Itslearningin kurssialustalla.

Opetusmenetelmät

Ohjeistettuihin verkko-oppimateriaaleihin perehtyminen, itsenäinen kirjallisten oppimistehtävien tekeminen sekä toiminnallinen työskentely monialaisissa ryhmissä.

Pedagogiset toimintatavat ja kestävä kehitys

Opintojaksolla hyödynnetään monialaista yhteisopettajuutta sekä toteutuksen suunnittelussa että koulutusten yhteisten kontaktitapaamisten toteutuksessa.

Kestävä kehitys on huomioitu sekä opintojakson sisällöistä (erityisesti teema ja tehtävä 3) että opintojakson toteutustavoissa: opintojakso toteutuu kokonaisuudessaan etänä itslearning verkkoalustalla sekä Zoom-tapaamisia monialaiseen ryhmätyöskentelyyn hyödyntäen. Kaikki opintojakson oppimateriaalit ovat digitaalisessa muodossa ja vapaasti verkossa saatavilla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Online-tapaamiset: Ryhmätyöskentelyä etätapaamisissa Zoomissa, 12 h

Verkko-opiskelu: Verkko-opiskelua ja itsenäistä työskentelyä itslearning-alustalla, 123 h

Ryhmätyöskentely:
• Aloituspäivä 8.1.2024: monialaisissa pienryhmissä keskustelua Sitran megatrendikorttien pohjalta.
• Master Minds -hackathon 29.4.2024 (ja hackathonin ennakkotapaaminen 17.4.2024): työelämä- ja ongelmalähtöistä työskentelyä monialaisissa pienryhmissä. Tiimit esittelevät hackathonissa ideoimansa ratkaisun sekä koostavat ja palauttavat valmiiseen PowerPoint-pohjaan tehdyn raportin.

Yksilötehtävät:
• Ennakkotehtävä: Sitran megatrendiaineistoihin perehtyminen.
• Tehtävä 1/ Tulevaisuusorientaatio: oma tulevaisuustietoisuus ja -asenteet (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 2/Ammatilliset tulevaisuusskenaariot: omien vaihtoehtoisten ammatillisten tulevaisuuksien hahmottelu tulevaisuustaulukkoon (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 3/ Kestävä tulevaisuus -essee: Kestävyysmurroksen ja ekologisen jälleenrakennuksen pohtimista oman ammattialan ja työtehtävien näkökulmasta (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).
• Tehtävä 4 / Reflektiivinen raportti: Tulevaisuustiedon ja ennakkointimenetelmien hyödyntäminen oman osaamisen ja ammatillisen toiminnan kehittämisessä / oman organisaation strategisessa johtamisessa sekä tulevaisuuteen vaikuttaminen (ohje ja palautus itslearning-kurssialustalla; tutoropettaja arvioi, HYV/HYL).

Sisällön jaksotus

Opintojakso on kaikille Turun AMK:n ylempää AMK-tutkintoa suorittaville pakollinen. Se toteutetaan osin monialaisesti eri koulutusten opiskelijoista muodostetuissa ryhmissä, osin oman koulutuksen sisällä, saapumisryhmän omalla kurssialustalla.

Opintojaksolla on kolme kaikille yhteistä online-tapaamista (8.1.2024, 17.4.2024 ja 29.4.2024).

Muuten yhteinen toteutus perustuu itslearning-kurssialustalla oleviin oppimateriaaleihin ja oppimistehtäviin. Koulutukset voivat halutessaan käsitellä opintojakson sisältöjä myös omissa lähipäivissään tutor-opettajan johdolla.

***

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Tulevaisuuden toimintaympäristöt -opintojakso käynnistyy heti opintojen aloituspäivänä 8.1.2024. Aloituspäivässä orientoidutaan opintojaksoon ja keskustellaan monialaisissa pienryhmissä megatrendien vaikutuksista omaan työhön ja ammattialaan.

Tutustu seuraaviin aineistoihin ja valmistaudu keskustelemaan megatrendeistä aloituspäivässä:
• Sitra 2023: Megatrendit
• Sitra 2023: Megatrendikortit 2023

Aloituspäivän työskentelyn Zoom-linkki: https://turkuamk.zoom.us/s/64511743443

***

TEEMA 1: MUUTTUVA MAAILMA JA TYÖELÄMÄ (viikot 2–5)
• Yhteinen aloituspäivä 8.1.2024: Opintojakson esittely sekä pienryhmätyöskentely Sitran megatrendikorteilla (tuutorit ohjaamassa).
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 1: Tulevaisuusorientaatio (viimeinen palautuspäivä 4.2.2024)
• (Koulutusten itse päätettävissä ja järjestettävissä: Turun AMK:n asiantuntijoiden alustuksia esim. tulevaisuuden teknologioihin, kiertotalouteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyvistä teemoista koulutuksen omassa lähipäivässä)


TEEMA 2: TULEVAISUUDEN ENNAKOINTI (viikot 6–9)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 2: Ammatilliset tulevaisuusskenaariot (viimeinen palautuspäivä 3.3.2024)


TEEMA 3: KESTÄVÄ TULEVAISUUS (viikot 10–14)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Tehtävä 3: Kestävä tulevaisuus (viimeinen palautuspäivä 7.4.2024)


TEEMA 4: MINÄ TULEVAISUUDEN TEKIJÄNÄ (viikot 15–19)
• itslearning-kurssialustalla ohjeistettuihin materiaaleihin perehtyminen.
• Ryhmätehtävä: Yhteinen Master Minds -hackathon 29.4.2024 (koko päivän tapahtuma) ja sen ennakkotapaaminen 17.4.2024 klo 10–11. Hackathonissa työskennellään monialaisissa tiimeissä todellisten työelämän ongelmien eli toimeksiantajien esittämien toimeksiantojen ratkaisemiseksi.
Tiimit perehtyvät etukäteen itslearning-kurssialustalla hackathonin ohjeistuksiin sekä toimeksiantoihin ja palauttavat hackathon-raporttinsa viimeistään 5.5.2024. Hackathonissa on kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa: osallistuminen hackathoniin 1) toimeksiantajana tai 2) monialaisessa tiimissä.
• Tehtävä 4: Reflektiivinen raportti tulevaisuustiedon ja ennakointimenetelmien hyödyntämisestä omassa työssä (viimeinen palautuspäivä 12.5.2024)

Viestintäkanava ja lisätietoja

Aika ja paikka:

Online-tapaamiset Zoom-yhteydellä:
ma 8.1.2024, hackathonin ennakkotapaaminen ke 17.4.2024 klo 10–11 ja Master Minds -hackathon ma 29.4.2024 klo 9–17.30.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi kohdistuu oppimistehtäviin sekä aktiiviseen osallistumiseen kontaktipäivien (verkkotapaamiset Zoomissa) työskentelyyn.

Tutoropettaja arvioi oppimistehtävät (tehtävät 1–4). Opintojakson suorittaminen hyväksytysti edellyttää kaikkien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti sekä osallistumista kontaktipäiviin (tai pakottavan poissaolon tapauksessa korvaavan tehtävän suorittamista hyväksytysti). Opettajatuutori kirjaa kontaktipäivien osallistumissuoritukset (ja arvioi poissaolijoiden korvaavien tehtävien suoritukset).

Esitietovaatimukset

-