Siirry suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, bioanalytiikan kehittämisosaaminen

Tutkinto:
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike:
Bioanalyytikko (ylempi AMK)

Laajuus:
90 op

Kliininen asiantuntija, bioanalytiikka (ylempi AMK), S22

Opintopolkujen ajoitukset

Ilmoittautumisaika

02.07.2023 - 31.07.2023

Ajoitus

01.08.2023 - 28.02.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi

Opetuskielet
 • Suomi
Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, bioanalytiikan kehittämisosaaminen
Opettaja
 • Krista Salo-Tuominen
Ryhmät
 • YKLABS22
  Kliininen asiantuntija, bioanalytiikka (ylempi AMK), S22

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· liittää syöpähoidon strategian tiimin osaamisen kehittämiseen
· tunnistaa asiantuntijan roolin syövän hoidon asiantuntijana, ja tiimin johtamisen keinoja syövän hoidon kehittämisessä
· hyödyntää osaamistaan koko työyhteisön osaamisen ja toiminnan edistämisessä
· arvioida työyhteisönsä osaamiseen liittyviä kehittämistarpeita, ja suunnitella työyhteisön osaamista pitkäjänteisen kehittämisen mallin mukaan
· toimia syöpähoidon ja kuntoutumisen tuen kouluttajana alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti
· hyödyntää työyhteisössä olevaa osaamista syövän hoidon ja hoitopolun eri vaiheissa tarkoituksenmukaisesti
· edistää yhteistoiminnallisen oppimisen ja dialogisen vuorovaikutuksen toimintakulttuurin kehittymistä työyhteisössä · soveltaa oppivan organisaation teoriaa osaamisen kehittämissuunnitelmissa
· edistää työhyvinvointia ja työssäjaksamista syövän hoidon yksikössä hyödyntäen varhaisen puuttumisen menetelmiä

Sisältö

· Oppiva yksilö ja organisaatio
· LEAN-toiminnan filosofia organisaation kehittämisessä
· Yhteistoiminnallisen oppimisen ja dialogisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuri
· Työyhteisödynamiikka, työyhteisölähtöinen toiminta ja osaamisen kehittämisen interventiot Magneettisairaalamallissa
· Cancer Nursing Framework - henkilöstön osaamisen kehittäminen ja varmistaminen syövän hoidossa
· Strategialähtöinen henkilöstön osaamisen kehittäminen, menetelmät ja järjestelmät
· Osaamiskäsite ja sen yhteydet
· Osaamisen johtaminen

Arviointiasteikko

H-5

Ilmoittautumisaika

02.12.2023 - 31.05.2024

Ajoitus

01.01.2024 - 26.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Terveys ja hyvinvointi / Master School

Opetuskielet
 • Suomi
Paikat

5 - 30

Koulutus
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija, bioanalytiikan kehittämisosaaminen
Opettaja
 • Johanna Berg
 • Teija Franck
Ajoitusryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää. (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)
Ryhmät
 • YKLASK24
  Kliininen asiantuntijuus (ylempi AMK), syöpää sairastavan hoito, K24
Pienryhmät
 • Avoimen AMK:n kiintiöpaikat. Ilmoittaudu ilman tätä pienryhmää.

Tavoitteet

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa

· toimia laajavastuisena asiantuntijana roolissa moniammatillisessa tiimissä, joka vastaa syöpää sairastavan hoito- ja kuntoutusprosessista lainsäädännön ja tehtävänkuvaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti osoittaen vastuullisuutta, ammatillisuutta ja eettisyyttä
· ohjata omaa oppimistaan ja kehittymistä
· omaksuu analyyttisen ja reflektiivisen työ- ja opiskeluotteen
· hyödyntää monipuolisesti informaatioteknisiä työvälineitä
· soveltaa osallistuvaa, näyttöön perustuvaa, potilaslähtöistä prosessia kliinisen asiantuntijan roolin ja hoidon kehittämisessä
· osoittaa sitoutumista jatkuvaan oman kliinisen osaamisen syventämiseen ja kehittämiseen

Sisältö

· Asiantuntijana kehittyminen
· Kliinisen asiantuntijan rooli ja sen kehittäminen: kansallinen ja kansainvälinen näkökulma
· Osaaminen kliinisessä toimintaympäristössä: hoitoprosessin ja Peppa-prosessin soveltaminen kliinisessä työssä osana kliinisen asiantuntijan itsenäistä työtä
· Oman oppimisen ja ymmärtämisen ohjaus, suunnittelu- ja arviointitaitojen kehittäminen
· Oman ajattelun ja päätöksentekotaitojen kehittäminen terveysalalla
· Elinikäiseen oppimiseen, ammatilliseen kehittymiseen ja itsensä johtamiseen motivointi
· Informaatioteknisten työvälineiden käyttö ja verkko-opiskelutaidot
· Näyttöön perustuva, eettinen ja kulttuurisensitiivinen päätöksenteko

Oppimateriaalit

It's Learning -oppimisalustalla

Opetusmenetelmät

Lähi- ja etäoppiminen

Kansainvälisyys

Luennot ja muu opetus (lähi- ja etä), pienryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kliinisen asiantuntijuuden analyysitehtävä ja Kliinisen asiantuntijuuden kehittämissuunnitelma 80 t
HOPS-työskentelyn aloitus 20 t
Lähiopetus: Master Schoolin yhteiset aloituspäivät (2 pv) tammikuu 2024 yhteensä 16t,
toukokuu 2024 1 pv 8t
Etäopetusta helmikuu 1 pv 4t , maaliskuu 1 pv 4t, , huhtikuu 1 pv 4t .

Itsenäinen opiskelu 25 t

Sisällön jaksotus

Opintojakson suoritettaan opiskelija osaa
· toimia laajavastuisena asiantuntijana roolissa moniammatillisessa tiimissä, joka vastaa syöpää sairastavan hoito- ja kuntoutusprosessista lainsäädännön ja tehtävänkuvaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti osoittaen vastuullisuutta, ammatillisuutta ja eettisyyttä
· ohjata omaa oppimistaan ja kehittymistä
· omaksuu analyyttisen ja reflektiivisen työ- ja opiskeluotteen
· hyödyntää monipuolisesti informaatioteknisiä työvälineitä
· soveltaa osallistuvaa, näyttöön perustuvaa, potilaslähtöistä prosessia kliinisen asiantuntijan roolin ja hoidon kehittämisessä
· osoittaa sitoutumista jatkuvaan oman kliinisen osaamisen syventämiseen ja kehittämiseen

Opintojakson sisältö
· Asiantuntijana kehittyminen
· Kliinisen asiantuntijan rooli ja sen kehittäminen: kansallinen ja kansainvälinen näkökulma
· Osaaminen kliinisessä toimintaympäristössä: hoitoprosessin ja Peppa-prosessin soveltaminen kliinisessä työssä osana kliinisen asiantuntijan itsenäistä työtä
· Oman oppimisen ja ymmärtämisen ohjaus, suunnittelu- ja arviointitaitojen kehittäminen
· Oman ajattelun ja päätöksentekotaitojen kehittäminen terveysalalla
· Elinikäiseen oppimiseen, ammatilliseen kehittymiseen ja itsensä johtamiseen motivointi
· Informaatioteknisten työvälineiden käyttö ja verkko-opiskelutaidot
· Näyttöön perustuva, eettinen ja kulttuurisensitiivinen päätöksenteko

Viestintäkanava ja lisätietoja

Avoin AMK maksimi 5 opiskelijaa.

Arviointiasteikko

H-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kliinisen asiantuntijuuden analyysitehtävä HYV - HYL
Kliinisen asiantuntijuuden kehittämissuunnitelma T1 - K5

Hylätty (0)

Työ ei vastaa tehtäväksiantoa. Työssä ei käytetä taustakirjallisuutta. Kehittymissuunnitelma puuttuu.

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Työssä on käsitelty kaikki tehtäväksi antoon liittyvät kysymykset ja käsitteitä käytetään oikein. Käsittely on kuitenkin niukkaa/pinnallista ja enimmäkseen vain toteavaa (ei-analyyttistä). Annettua kirjallisuutta käytetään, mutta teoreettinen tieto jää melko irralleen soveltamisesta. Työ muodostaa ymmärrettävän kokonaisuuden, mutta sen loogisuudessa / selkeydessä on puutteita. Työssä pystytään välittämään työn keskeinen sisältö. Kielellisessä ilmaisussa on epätarkkuutta ja ulkoasussa viimeistelemättömyyttä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Työssä on käsitelty kaikki tehtäväksi antoon liittyvät kysymykset ja käsitteitä käytetään oikein. Työssä pyritään analysoivaan tarkasteluun sekä tutkivaan ja pohtivaan otteeseen suhteessa omaan ajatteluun, toimintaan ja osaamistavoitteisiin. Teoriatietoa pyritään soveltamaan tehtäväksi antoon liittyvien kysymysten tarkasteluun ja valittuja ratkaisuja kyetään perustelemaan teoreettisella tiedolla. Tarkastelu voisi olla syvällisempää/monipuolisempaa. Asia/prosessi esitetään kohtuullisen selkeästi ja loogisesti. Raportin teksti täyttää ohjeiden mukaiset kieleen ja ulkoasuun liittyvät kommunikoitavuuden kriteerit.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Työssä tarkastellaan syvällisesti, analysoivasti ja kattavasti tehtäväksi antoon liittyviä kysymyksiä. Työssä sovelletaan ammatillisuutta ja ammatillista kasvua kuvaavaa teoreettista tietoainesta oman ammatillisuuden ja ammatillisen kasvun prosessiin ja sen vaiheisiin. Kuvauksessa tunnistetaan omia vahvuuksia ja kehittymiskohteita kliinisessä asiantuntijatyössä sekä kyetään tavoitteelliseen ja pitkäjänteiseen oman itsensä kehittämiseen teoreettista tietoainesta hyödyntäen. Työssä välittyy tutkiva ja pohtiva ote tietoon, omaan ajatteluun, toimintaan ja osaamistavoitteisiin sekä monipuolinen perehtyneisyys.